Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden A enstemning i Langør

3 Formanden har ordet! Husbåden er væk. 31/5 kl blev Domus Aqua, som konstruk onen hedder, endelig slæbt væk fra havnen af en slæbebåd og påbegyndte sin rejse l Skive, hvor den vil få sit nye domicil. Bådens hid dige placering har der været forskellige meninger om. Den har for landkrabber været et utradi onelt og måske spændende indslag i havnebilledet. For fastliggere og gæstesejlere har den givet anledning l irrita on og undren. Undren over, hvorfor kommunen har givet lladelse l, at båden siden 2005 har besat vestre ende af havnen? Med skilte på rælingen der fortalte gæstesejlere, at fortøjning l husbåden var forbudt? Nu er husbåden væk. Den skal indgå i et hotelprojekt i Skive og vi ønsker de nye ejere alt mulig held med den. Rest in pieces. Vær shallen er væk. Endelig forsvandt den grimme, faldefærdige og miljøfarlige hal fra området. Hvor må det være skønt for beboerne i de bagvedliggende huse, at kunne se ud af deres vinduer, uden at udsigten ødelægges af råddent træ, rustne jernplader og smuldrende asbest-tagplader? Så er spørgsmålet, hvor længe udsigten bevares. Lejeren som lige har fået forlænget sin lejekontrakt med 30 år har af kommunen fået lladelse l, at opføre en 2-etages bygning på stedet - l forretninger. For at se om der er handel nok i foretagendet i dén ende af havnen, vil der i første omgang blive ops llet containere på pladsen, som forretningsdrivende kan leje og bruge l salg. På havnerådsmødet 23/4 oplyste havnefogeden, at der vil blive etableret mere el på broerne. På Teknisk Udvalgs møde 28/5 er det siden beslu et, at indføre brugerbetaling for el. Nøjag g hvilken betalingsmetode der skal etableres, er lidt uvist, men måske har havnefogeden en forklaring på det tekniske. Er det en god idé med direkte afregning af el for os sejlere? Som jeg forstår det, får vi en pladsleje-nedsæ else på ca. 350 kr. For nogle vil det være en fordel. Det er begrænset, hvor meget strøm en mindre båd trækker i løbet af en sæson, hvorimod de store færger med både mikroovne, frysere, varme, varmlu ovne og jacuzzi nok vil komme l at betale mere. Eller spare lidt på strømmen!! Der er etableret en dejlig ny grillplads ud for bro 3. Der vil komme flere, men vejret og andre faktorer har forhindret arbejdet her i foråret. Vi glæder os l de næste grillpladser. 22/5 var der i Frederikshavn Boligforenings lokaler på Aalborgvej Sæby, indkaldt l havnerådsmøde ang. byggeri på Ringvejens fabriksgrund. Foreningens arkitekt viste billeder med planer for, hvordan man har tænkt sig at opføre 90 etageboliger på området. For at byggeriet kan hænge sammen rent økonomisk, skal der være 90 lejligheder. Det betyder etagebyggeri med 3 4 etager i samme s l som Sæby Strand!!! Hvad var det der skete, da pengemænd sidste år ville bygge i 5 etager på Nordmark-grunden? Massive protester med over 1000 protestunderskri er og 3

4 Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a d f j n o r s s t v

5 kra ig kri k mod poli kerne fra 250 mødedeltagere l borgermødet 16/4/12 i Manegen. Nu er der gået et år og nu forsøger man sig igen. Byggeriet på Ringvejens fabriksgrund skal have et mari mt præg, blev der sagt på mødet. Hvis der er noget et sådant etage-betonbyggeri ikke har, så er det mari mt præg. Betonbyggeri - som pengemænd, der for at score en hur g gevinst, klistrer havnefronter rundt omkring i landet l med - skaber ikke mari mt præg, tvær mod. Et andet aspekt man må tage i betragtning, hvis Boligforeningen får held med byggeplanerne - er det indlysende - at hvis Boligforeningen får lladelse l 3 4 etager på Ringvejens fabriksgrund, så vil der også blive mindst 3 4 etager, når der kommer gang i byggeri på Nordmark-grunden. Og så er alle protestunderskriverne og alle som var med l mødet i Manegen 16/4/12 blevet taget i r. og poli kerne som dengang lovede max 2.5 etager på fabriksgrundene, er som poli kere har for vane igen løbet fra deres lø er. Og for en ordens skyld. 2,5 etager er også alt for højt byggeri på industrigrundene. Det ideelle var, at lave hele området om l en strandpark, med borde og bænke, legeplads l børnene, levende buske og træer (ikke palmer), en restaurant, en kiosk m.m. Lavt byggeri så folk der bor og folk der færdes langs Ringvejen, ikke skal glo ind i 3-4 etages betonbyggeri på østre side af vejen, men derimod kan se morgensolen og havet. Dét ville være l glæde for de mange og l gene for de få og ikke omvendt. Nå hvad er der ellers sket siden sidst. 27/2 var vi l whisky-smagning med Mogens og Kamma. Som sædvanlig en utrolig hyggelig a en. Kamma by ede om på en 16 års Lagavulin og en 16 års Lagavulin Special Edi on (tror jeg nok den hedder), for at se om vi under prøvesmagningen opdagede by et. Det gjorde vi selvfølgelig, (da Kamma oplyste os om det). Næste år skal man lmeldes på lmeldingsliste i klubhuset. 21/3 var der generalforsamling. Bestyrelsen e erlyser nye kræ er l arbejdet med at holde en klub som vores kørende. Foreløbig består bestyrelsen af de e erhånden sædvanlige 5 personer, Ole, Leif, Jørn, Michael og undertegnede. Vi har et fantas sk godt samarbejde og hygger os l det månedlige bestyrelsesmøde. På et dspunkt i frem den skal der friske kræ er l, så hvis du har et bestyrelsesmedlem i maven, må du gerne henvende dig. 2/4 var vi en tur på flyvesta onen i Aalborg. Lennart G. Pedersen og hans kolleger viste os rundt og fortalte engageret om redningshelikopteren, Herculesflyet og F16 jagerne. 7/4 viste Nils Bak rundt på fiskefabrikken. Vi fik smagsprøver med l e erfølgende frokost i sejlklubben. Tænk, at vi her i lille Sæby har en makrel-fabrik, som laver noget af det fineste makrelsalat i verden. 17/4 var der hjertelungeredning i klubhuset. Kommunen var arrangør og der var en hjertemassage-dukke l hver deltager. Hjertebilen var der, så man kunne få målt puls og blodtryk. Et godt arrangement om et vig gt emne, alle bør lære om. 5

6 6 4/5 var der tradi onen tro standerhejsning med e erfølgende grill og fællesspisning om a enen. Som sædvanlig en hyggelig a en. Søndagscaféen har kørt hele vinteren og det gør den såmænd nok også l næste vinter. Og så skal vi igen ha' kaffe, blødt brød og løgnehistorier. Husk, 19 21/7 er der Tour De France i Sæby. Det lyder måske mærkeligt, men under Touren bevæger TV2 sig rundt i landet og optager fra lokalsamfundene. Der bliver cykelløb for børn m.m. Klubben bidrager ved at Tv-folkene låner klubhuset l remedier. Og så kan det oplyses, at madklubben heller ikke i år slap gennem de strenge censorers hårde bedømmelser ud i det kulinariske. Så derfor må vi modstræbende gå om endnu en hel vinter. Undskyld, at bladet er lidt forsinket denne gang. Vi udkommer igen, om alt går vel, engang i august. God sommer og pas på jer selv. P.b.v. Erik Bach Formand

7 7 Her er forklaringen på at bladet er forsinket. Rosas besætning arbejder al d koncentreret.

8 Hjertestartkursus 8 Glade deltagere i hjertestartkurset - alle med passende lavt blodtryk. Håndværkere, der har været i gang med at renovere de gamle træhuse på vær sgrunden, fortæller, at en dag, hvor de havde s llet s llads op på vejen langs åen, og der var en lastbil fra trælasten i gang med at læsse varer af, kom der ambulance og lægebil. En person i en båd havde fået hjertestop. Heldigvis kunne bilerne komme forbi, men episoden viser, hvor vig gt det er at redningsvejen bliver holdt fri. Redak onen har ingen oplysninger om, hvordan det gik pa enten.

9 Generalforsamlingsreferat Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling den 21. marts Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Erik Bach bød velkommen l forsamlingen, der talte 20 medlemmer incl. bestyrelsen. På bestyrelsens vegne foreslog han Niels-Ove Rolighed som dirigent. Der kom ikke andre forslag og denne modtog valget. Niels-Ove Rolighed konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet ved udsendelse af klubblad med indkaldelse. Der var ingen indvendinger mod de e. Han gav dere er ordet l Erik Bach for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 9 Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Erik Bach gennemgik kronologisk årets ak viteter i klubben. (Se bilag 1) Niels-Ove Rolighed e erlyste spørgsmål eller kommentarer l beretningen. Niels-Ove Rolighed oplyste at han har set at Lars Sørensen er begyndt at renovere den gamle værkstedsbygning ved vær et. Mogens Termansen spurgte om havneøen er skrinlagt. Erik Bach svarede at det vides ikke. Der er ikke lavet lokalplan for området endnu. Jørgen Christensen spurgte l planerne for en fast kran på havnen. Han mener at vide at Sæby Kommune lbage i 70 erne lovede at genetablere en kran, da man ernede den eksisterende. Ole Pedersen supplerede beretningen ved at lkendegive at der er udbedt endnu et lbud på forsikringer der dækker vort behov. Der er endnu intet nyt i sagen. Niels-Ove Rolighed sa e here er beretningen under afstemning. Den blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab. Jørn Sørensen gennemgik det omdelte regnskab post for post (bilag 2). Det udviser et overskud på 2.441,44 kr. Jørn Sørensen gennemgik ligeledes tallene i status, der balancerer med ,15 kr. og en formue på ,15 kr. Jørn Sørensen gennemgik budge et for Der budge eres med et underskud på kr. som dækkes ind af egenkapitalen. Der forventes i året renoveret toilet/baderum og istandsat følgebåd.

10

11 Niels-Ove rolighed e erlyste spørgsmål eller kommentarer. Der var ingen. Regnskab og budget blev here er godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsæ else af kon ngent. Bestyrelsen foreslår l 2014 uændret kon ngent. Kon ngentet blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. Niels-Ove Rolighed har s llet forslag om vedtægtsændring. Erik Bach gennemgik forslaget, og e erlyste argumenta on. Han mener at vi allerede er dækket ind i den nuværende struktur. Niels-Ove Rolighed synes det er uigennemskueligt hvordan han for eksempel er blevet redaktør. Der bliver al d gået let hen over det, når vi kommer l punktet valg af medlemmer l afdelingerne på generalforsamlingerne. Niels-Ove Rolighed trak forslaget. Det beslu edes at omredigere lidt på side 1 i klubbladet (Bestyrelse og udvalg m.m.) Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. Erik Bach genops ller. Der kom ikke andre forslag. Han blev enstemmigt genvalgt. 11 Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår e er 2 år. Ole Pedersen og Jørn Sørensen er på valg, og genops ller begge. Der kom ikke andre forslag. De betragtes som genvalgte. Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. Hardy Sørensen og Niels-Ove Rolighed er på valg. Der kom ikke andre forslag. Niels-Ove Rolighed valgtes som første suppleant, og Hardy Sørensen valgtes som anden suppleant. Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Der kom ikke andre forslag. De betragtes begge som genvalgte. Hardy Sørensen valgtes som suppleant. Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer l udvalg. Erik Bach e erlyste medlemmer l et ak vitetsudvalg. Der blev ikke valgt nogen under de e punkt.

12

13 Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt. Mogens Hansen har en bøn om at lånere af huset e erlader det i samme stand som det overtoges. Især problemer med at service m.m. ikke er s llet på plads i samme skabe. Ole Pedersen og Mogens Hansen klarer mærkning af hylders indhold med en Dymo-tang ved lejlighed. Erik Bach mener vi går lidt for let hen over personvalgene. Man må gerne tænke over om der skulle lidt fornyelse l. Mogens Termansen mener at bestyrelsen skal melde ud med eventuelle kandidater hvis der skal ski es ud i bestyrelsen. Det blev meddelt at bestyrelsen har ldelt klubbens Ærespokal l Lennart G. Pedersen for hans store indsats med onsdagssejladserne. Here er takkede Erik Bach for god ro og orden under generalforsamlingen, og der blev budt på kaffe og ostemadder. Referent : Leif Olesen Dirigent : Niels-Ove Rolighed 13 Så kan en fortøjning da vist ikke gøres mere sikker! Set i den godt besky ede havn Langør.

14

15

16 16 Den kendte selvbyggerbåd, Sagi a, der blev bygget i Hals, er nu kommet l Bønnerup. Den skal sæ es i stand og senere l Caraibien. Som det ses, har den fået ny stormast. Men holder den l en tur over dammen e er sådan en indfræsning?

17

18 Langør På vej hjem fra Fyn Rundt lod den gamle redaktør sig lokke l at besøge Langør, der ligger godt besky et inde i Stavns Fjord og besøges af ca fri dssejlere om året. Langør er Samsøs eneste naturhavn og stedet omtales bl.a. i de Islandske Sagaer, men har sandsynligvis været beboet meget dligere. Der findes et interessant spor e er vikingerne. På det smalle sted mellem Nord- og Sydsamsø kan man i dag se en fordybning, kendt som Kanhavekanalen, der går fra Stavns Fjord l Mårup Vig. Kanalen har været ca. 500 m lang og 11 m bred, beklædt med træplanker, som man har kunnet dsbestemme l år 726. Samsø har været et strategisk sted, hvorfra man fra højdepunkterne Vorbjerg og Ballebjerg og øen Hjortholm (i middelalderen skulle her have været en borg, men der findes ingen spor e er den ud over rester af et voldanlæg) har kunnet overvåge skibstrafikken l og fra Aarhus. I Stavns Fjord kunne der ligge en flåde klar l at gribe ind og kanalen har gjort det muligt hur gt at kunne slå l på begge sider af Samsø. 18 Ind l 1800-tallet var Langør den eneste havn på Samsø, hvorfra der var samhandel med både Norge og Nordtyskland, ligesom der har været drevet kys iskeri. I dag er der kun lidt fri dsfiskeri lbage. Under Englandskrigene blev der bygget kanons llinger på Besser Rev, Kyholm og Lilleøre. De kan stadig spores i landskabet. Kyholm var karantænesta on for pest og kolera fra 1831 l 1857 og har Danmarks ensomste kirkegård, hvor der ligger ca. 100 beboere begravet. Man må gå i land, men skal vise hensyn l ynglende fugle. Tæt på land

19 I dag er der kun én vej ind l Langør : Når du har fundet ind i det smalle sejlløb syd for Kyholm, skal du finde den grønne kost mod syd. Når du har den s k syd, kan du sejle direkte på den og følge kostene l Langør. Undervejs skal du rundt om et hjørne med en grøn kost, der står ca. 10 m fra kysten. Det er nemt, hvis man har en kortplo er, men er den af mærket Garmin, er det ikke sikkert, at kortet passer, når du kommer l Langør. Se billedet fra min plo er. Langør er en lille by uden bu kker, så man må selv have alt med. Der er udmærkede toilet- og badeforhold og betaling for overnatning foregår - som i alle havnene på Samsø - i en automat. Den registrerer dig på dit telefonnummer og du får ophold nr. 5 gra s. Automaten kan også give dig farvandsudsigter fra DMI. Stavns Fjord er dannet under is den og besky es af Besser Rev, en krumodde dannet af materialevandring mellem en række småøer. Fjorden er i dag et EUfuglebesky elsesområde med rigt fugle- og dyreliv, bl.a. sæler. Færdsel er forbudt på øerne i orden i yngle den, men udenfor kan det anbefales at besøge Besser Rev. 19 I havnen kan man leje udmærkede cykler for 70 kr. om dagen (venlig selvbetjening), så man kan cykle de ca. 5 km rundt om orden og komme ud på revet. Issehoved

20 Kanhavekanalen med Langør i baggrunden 20 Det kan også anbefales at cykle <l Issehoved, den nordligste spids af Samsø. Det minder om Grenen, blot i mindre udgave, men området er meget kuperet, så man bliver glad for de 5 gear på cyklen. På vej <l Issehoved kan man gøre en afs<kker <l øens højeste punkt, Ballebjerg, hvorfra der er udsigt <l Mols, Hjelm, Røsnæs, Endelave og Thunø. På vejen kommer man også igennem Nordby, der er en meget charmerende landsby, der i dag har ca. 230 indbyggere. Man bør tage et hvil ved det gamle gadekær, der lever op <l alle forventninger om dansk roman<k. Byen har også et gult klokketårn, der står lidt forladt langt fra kirken, der ligger syd for byen.

21 København Cykler man videre sydpå kan man besøge Mårup Havn, og lidt længere nede kommer man l Kanhavekanalen. Her går vejen østpå lbage mod Langør. Hvis ikke man gjorde det på udturen, skal man nu gøre holdt og kikke ind i Langøre Kirke, der blev opført i , fordi det var langt og besværligt for beboerne at komme l Nordby Kirke. Kirken er ikke ret stor og spartansk udsmykket, men indeholde en enkelt interessant ng. Det er en meget flot model af København, der forliste sporløst i Sydatlanten i Modellen er udført af Herbert Thiesen, der stammede fra Langør. Han kom ud at sejle som 14-15årig med det da nybyggede København og skulle have sejlet med det i 5 år for at færdiggøre sin uddannelse som sømand. Med under et ophold i København i foråret 1928 fik han dispensa on fra de sidste 5 måneder for at kunne gå på styrmandsskole og kom derfor ikke med på den fatale tur. Under sin d på København byggede han modellen blot med sin lommekniv. Den blev hængt op i kirken i 1933 og er siden blevet restaureret, så den i dag fremstår meget flot. 21 Vel lbage i havnen e er km på cykel, kan man slukke tørsten i den nystartede restaurant Smokehouse. Den er indre et i den dligere kiosk, der

22

23 Det lille, men hyggelige Smokehouse ski ede forpagter hvert år. Den blev renoveret af Mikael og Jakob, der håber at kunne leve af dri en i sæsonen, så de kan bruge vinteren l deres hobbyer, jagt og dykning. De har dligere arbejdet som musiker, skolelærer, skovfoged og kok og meget andet og er nu inds llet på at arbejde i døgndri for at få et udkomme af restauranten. Lige nu er der allerede 5 ansa e, der har travlt med at betjene turister, lave mad ud af huset og tage mod selskaber. Der var 300 l åbningen i slutningen af maj. 23 Mikael og Jakob har satset på gode råvarer, som de køber på auk on i Skagen. De har indre et et røgeri - heraf navnet - og kan servere hummersuppe, røget laks, røget makrel og sild, røget skalrejer fra Grønland, fiskefrikadeller og en frilands økologisk filet, som de påstår ikke fås bedre. Den gamle redaktør kan varmt anbefale den sammen med en af husets gode rødvine! Så kommer du forbi Samsø i år, så snyd dig ikke, men brug et par dage i en lille perle.

24 Fyn Rundt 2013 Fyn Rundt Classic fra Kerteminde blev a oldt juni, og Rosa og den gamle redaktør forlod Sæby rsdag a en. Onsdag ved middags d var der frisk vind lige imod, så den ensomme besætning gik ind i Grenå for lidt søvn og hvile. 5 mer senere lagde vinden sig noget og turen blev genoptaget, men resten af vejen var det modvind og modstrøm. ØV! Torsdag a en kom resten af besætningen og næste dag var alle på dubberne l vores start kl. 10:15. Vi fik en fin start midt på linjen - på styrbord halse - og skulle have Fyn om bagbord. På vej op l Fyns Hoved var spørgsmålet som al d : skulle vi blive under land eller gå l havs? Vi blev midt i mellem og det var ok. Ved Fyns Hoved må e spileren ned og e erhånden døde vinden, så der var vinds lle ved Æbelø. Det har vi også prøvet før! Vi kom i gang igen, men på vejen mod tragten skulle lanterne tændes og vi opdagede, at et meget moderne ba eri var stået af og havde drænet det andet. Heldigvis havde vi reservelanterner l ba erier, som vi sa e op med gaffa. Vi var ikke de eneste - vi mødte 2 andre både, der ikke havde ekstra lanterner med. Hele resten af vejen havde vi kun strøm nok l kortplo eren et par gange, men vi kender e erhånden vejen, så det gik fint, også i mørket under broerne, forbi Fænø og sydpå uden problemer. Vi havde jo også papirkortene med! 24 Vi kom under broen i Svendborg kl. 09:16 - i medstrøm - har vi nogensinde ha modstrøm? Vi er nu så kendte med sundet, at vi uden tøven skærer hjørner, også uden navigator. Spileren må e op og ned et par gange, så der blev arbejdet, selv om det er en flot tur gennem Svendborg Sund. Den må e desværre blive nede, da vi kom ud og skulle nordpå e er Thunø Rev. Vi fulgte e er de store både for at finde hullet gennem revet (nu ville navigatoren ikke tænde mere!). Det gik fint og vi nærmede os has gt Storebæltsbroen. Lige e er Svendborg Sund lå en Omega 34 ved siden af os, men da vi nåede broen, var den forsvundet bagude. I vores løb vidste vi kun med sikkerhed, at 2 både var foran os. Det var Spica, en Elan 31 og Victoria, en Granada 35. Vi gik under broen 14:30, 38 minu er før Omega 34 eren og må e nu krydse l Kerteminde og kunne gå i mål kl. 17:55. Det rakte l en 3. plads foran vores yndlingsaversion, Spica, og den ene Banner - den anden havde sneget sig forbi og vandt løbet foran Victoria.

25 E er en lidt hård landing for sejl og opklaring stod den på suppe leveret af KS. Det blev også l en fadøl. Dere er var der dømt råhygge om bord, godt hjulpet af en flaske maltekstrakt fra Skotland. Næste morgen forlod besætningen Rosa og skipperen og så skete der ikke noget om bord før mandag over middag, hvor kursen blev sat mod Ballen. Her blev det l en enkelt nat og en gang braiserede grisekæber og æblekage. Rosa er god ved sin besætning! Dere er l Langør - se andetsteds i bladet. Sidste stop blev Bønnerup, hvor Rosa hvilede sig. E er en s lle start kl. 06:00 blæste det nemlig op, og i stedet for det planlagte Øster Hurup blev det altså de 7 vindmøllers havn. Torsdag var der frisk vind fra vest, og da regnen holdt op kl. 14, mente Rosa, det ville være fint at sejle hjemover blot for fok og med kursen ind under land for at undgå de største søer. Til der sejlede Rosa over 8 knob for fokken. Vi var i Sæby kl. 22: Nils Bak i det uundgåelige rod under dæk.

26 Diverse Ternen ligger p.t. fortøjet hos maleren, der mener han har vig gere opgaver end at male på et be e skiv. Sejler man rundt med sin ipad eller en anden maskine af den slags, kan man besøge ports.com. Det er en hjemmeside, der kan vise alverdens havne set fra oven sammen med diverse ny ge oplysninger. Mange små havne er med - men ikke Sæby! Eller Saeby. Skulle uheldet være ude og man får en utæthed i båden, enten en skroggennemføring, der bryder sammen eller en revne i skroget, kan man søge nødhavn og bes lle en dåse Stay Afloat fra de e firma : h p://www.stayafloatmarine.com/ Ifølge deres reklamevideo kan man blot smøre produktet på revnen og straks har man standset vandindtrængningen. Fantas sk! Mon det virkelig virker? Og kan det fås i Danmark? D. 29. juni 2013 a older sejlklubberne en sejlads i samarbejdet Frederikshavn Kommune Grand Prix. Sejladsen går i år fra Aalbæk l Sæby med start kl. 9. Tilmelding l Brian Nielsen, tlf. : eller Niels-Ove Rolighed, tlf. : E er forgæves at have forsøgt at få DMIs app l at fungere på sin Android telefon, har den gamle redaktør installeret (og betalt 10 kr.) for en app fra yr.no. Og den virker! Og den er god! Den fås også gra s l ipad. Skal man sydpå fra Langør, bør man være opmærksom på følgende meddelelse i E erretninger for Søfarende : 26 Fyns Hoved Nord : Et skib er sunket på pos ,2 N ,6 E, dybden over vraget er ukendt. Ca. 50 m E for positionen er udlagt en blå og gul lystønde visende vekslende blåt og gult blink. (DK ) Uheldet indtraf ved 2- den na en l torsdag d. 6. juni og den gamle redaktør kunne følge redningsak onen på VHF. Alle 3 om bord i ku eren Nanoq blev reddet. Det forlød under ak onen, at ku erens antenner s kker op over havet, så der bør passes på.

27 Biltlf

28

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 17. årgang nr. 1 December 2014 PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN Tekst af Kirsten Lund Hvor går grænserne egentlig for Tulstrup sogn og hvem bor ude på kanten?

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Dansprint Tour 2002 Bød på mange spændende løb Skandinavisk Rafting Klub Ny klub optaget i DKF Årsmødet svingede vognstangen

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø November 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix VELKOMMEN IGEN! Venøsund sejler en ny fremtid i møde. Bjarne Tingkær Sørensen, venøbo og formand for Nordvestjysk

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920.

Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920. Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920. 16 1 Klubben Aalestrup Classic - Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området.

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Da oldefar var ung og ØSF blev født

Da oldefar var ung og ØSF blev født Ø s t S j æ l l a n d s F l y v e k l u b 1 9 6 9 Da oldefar var ung og ØSF blev født Da oldefar var ung og ØSF blev født Opgavegiver Beton Henning (Henning Pedersen) Bidragsydere Morten Mede (Morten Voss)

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Badstueslottet, Hillerød 17 Turcyklister mødt frem til Gilleleje turen Foto: Peder Andersen. 2 2006 JUNI

Badstueslottet, Hillerød 17 Turcyklister mødt frem til Gilleleje turen Foto: Peder Andersen. 2 2006 JUNI Badstueslottet, Hillerød 17 Turcyklister mødt frem til Gilleleje turen Foto: Peder Andersen. 2 2006 JUNI Turcyklisten 2 / 2006 Side 2 TURCYKLISTEN er medlemsblad for foreningen TURCYKLISTERNE, der har

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere