Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden A enstemning i Langør

3 Formanden har ordet! Husbåden er væk. 31/5 kl blev Domus Aqua, som konstruk onen hedder, endelig slæbt væk fra havnen af en slæbebåd og påbegyndte sin rejse l Skive, hvor den vil få sit nye domicil. Bådens hid dige placering har der været forskellige meninger om. Den har for landkrabber været et utradi onelt og måske spændende indslag i havnebilledet. For fastliggere og gæstesejlere har den givet anledning l irrita on og undren. Undren over, hvorfor kommunen har givet lladelse l, at båden siden 2005 har besat vestre ende af havnen? Med skilte på rælingen der fortalte gæstesejlere, at fortøjning l husbåden var forbudt? Nu er husbåden væk. Den skal indgå i et hotelprojekt i Skive og vi ønsker de nye ejere alt mulig held med den. Rest in pieces. Vær shallen er væk. Endelig forsvandt den grimme, faldefærdige og miljøfarlige hal fra området. Hvor må det være skønt for beboerne i de bagvedliggende huse, at kunne se ud af deres vinduer, uden at udsigten ødelægges af råddent træ, rustne jernplader og smuldrende asbest-tagplader? Så er spørgsmålet, hvor længe udsigten bevares. Lejeren som lige har fået forlænget sin lejekontrakt med 30 år har af kommunen fået lladelse l, at opføre en 2-etages bygning på stedet - l forretninger. For at se om der er handel nok i foretagendet i dén ende af havnen, vil der i første omgang blive ops llet containere på pladsen, som forretningsdrivende kan leje og bruge l salg. På havnerådsmødet 23/4 oplyste havnefogeden, at der vil blive etableret mere el på broerne. På Teknisk Udvalgs møde 28/5 er det siden beslu et, at indføre brugerbetaling for el. Nøjag g hvilken betalingsmetode der skal etableres, er lidt uvist, men måske har havnefogeden en forklaring på det tekniske. Er det en god idé med direkte afregning af el for os sejlere? Som jeg forstår det, får vi en pladsleje-nedsæ else på ca. 350 kr. For nogle vil det være en fordel. Det er begrænset, hvor meget strøm en mindre båd trækker i løbet af en sæson, hvorimod de store færger med både mikroovne, frysere, varme, varmlu ovne og jacuzzi nok vil komme l at betale mere. Eller spare lidt på strømmen!! Der er etableret en dejlig ny grillplads ud for bro 3. Der vil komme flere, men vejret og andre faktorer har forhindret arbejdet her i foråret. Vi glæder os l de næste grillpladser. 22/5 var der i Frederikshavn Boligforenings lokaler på Aalborgvej Sæby, indkaldt l havnerådsmøde ang. byggeri på Ringvejens fabriksgrund. Foreningens arkitekt viste billeder med planer for, hvordan man har tænkt sig at opføre 90 etageboliger på området. For at byggeriet kan hænge sammen rent økonomisk, skal der være 90 lejligheder. Det betyder etagebyggeri med 3 4 etager i samme s l som Sæby Strand!!! Hvad var det der skete, da pengemænd sidste år ville bygge i 5 etager på Nordmark-grunden? Massive protester med over 1000 protestunderskri er og 3

4 Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a d f j n o r s s t v

5 kra ig kri k mod poli kerne fra 250 mødedeltagere l borgermødet 16/4/12 i Manegen. Nu er der gået et år og nu forsøger man sig igen. Byggeriet på Ringvejens fabriksgrund skal have et mari mt præg, blev der sagt på mødet. Hvis der er noget et sådant etage-betonbyggeri ikke har, så er det mari mt præg. Betonbyggeri - som pengemænd, der for at score en hur g gevinst, klistrer havnefronter rundt omkring i landet l med - skaber ikke mari mt præg, tvær mod. Et andet aspekt man må tage i betragtning, hvis Boligforeningen får held med byggeplanerne - er det indlysende - at hvis Boligforeningen får lladelse l 3 4 etager på Ringvejens fabriksgrund, så vil der også blive mindst 3 4 etager, når der kommer gang i byggeri på Nordmark-grunden. Og så er alle protestunderskriverne og alle som var med l mødet i Manegen 16/4/12 blevet taget i r. og poli kerne som dengang lovede max 2.5 etager på fabriksgrundene, er som poli kere har for vane igen løbet fra deres lø er. Og for en ordens skyld. 2,5 etager er også alt for højt byggeri på industrigrundene. Det ideelle var, at lave hele området om l en strandpark, med borde og bænke, legeplads l børnene, levende buske og træer (ikke palmer), en restaurant, en kiosk m.m. Lavt byggeri så folk der bor og folk der færdes langs Ringvejen, ikke skal glo ind i 3-4 etages betonbyggeri på østre side af vejen, men derimod kan se morgensolen og havet. Dét ville være l glæde for de mange og l gene for de få og ikke omvendt. Nå hvad er der ellers sket siden sidst. 27/2 var vi l whisky-smagning med Mogens og Kamma. Som sædvanlig en utrolig hyggelig a en. Kamma by ede om på en 16 års Lagavulin og en 16 års Lagavulin Special Edi on (tror jeg nok den hedder), for at se om vi under prøvesmagningen opdagede by et. Det gjorde vi selvfølgelig, (da Kamma oplyste os om det). Næste år skal man lmeldes på lmeldingsliste i klubhuset. 21/3 var der generalforsamling. Bestyrelsen e erlyser nye kræ er l arbejdet med at holde en klub som vores kørende. Foreløbig består bestyrelsen af de e erhånden sædvanlige 5 personer, Ole, Leif, Jørn, Michael og undertegnede. Vi har et fantas sk godt samarbejde og hygger os l det månedlige bestyrelsesmøde. På et dspunkt i frem den skal der friske kræ er l, så hvis du har et bestyrelsesmedlem i maven, må du gerne henvende dig. 2/4 var vi en tur på flyvesta onen i Aalborg. Lennart G. Pedersen og hans kolleger viste os rundt og fortalte engageret om redningshelikopteren, Herculesflyet og F16 jagerne. 7/4 viste Nils Bak rundt på fiskefabrikken. Vi fik smagsprøver med l e erfølgende frokost i sejlklubben. Tænk, at vi her i lille Sæby har en makrel-fabrik, som laver noget af det fineste makrelsalat i verden. 17/4 var der hjertelungeredning i klubhuset. Kommunen var arrangør og der var en hjertemassage-dukke l hver deltager. Hjertebilen var der, så man kunne få målt puls og blodtryk. Et godt arrangement om et vig gt emne, alle bør lære om. 5

6 6 4/5 var der tradi onen tro standerhejsning med e erfølgende grill og fællesspisning om a enen. Som sædvanlig en hyggelig a en. Søndagscaféen har kørt hele vinteren og det gør den såmænd nok også l næste vinter. Og så skal vi igen ha' kaffe, blødt brød og løgnehistorier. Husk, 19 21/7 er der Tour De France i Sæby. Det lyder måske mærkeligt, men under Touren bevæger TV2 sig rundt i landet og optager fra lokalsamfundene. Der bliver cykelløb for børn m.m. Klubben bidrager ved at Tv-folkene låner klubhuset l remedier. Og så kan det oplyses, at madklubben heller ikke i år slap gennem de strenge censorers hårde bedømmelser ud i det kulinariske. Så derfor må vi modstræbende gå om endnu en hel vinter. Undskyld, at bladet er lidt forsinket denne gang. Vi udkommer igen, om alt går vel, engang i august. God sommer og pas på jer selv. P.b.v. Erik Bach Formand

7 7 Her er forklaringen på at bladet er forsinket. Rosas besætning arbejder al d koncentreret.

8 Hjertestartkursus 8 Glade deltagere i hjertestartkurset - alle med passende lavt blodtryk. Håndværkere, der har været i gang med at renovere de gamle træhuse på vær sgrunden, fortæller, at en dag, hvor de havde s llet s llads op på vejen langs åen, og der var en lastbil fra trælasten i gang med at læsse varer af, kom der ambulance og lægebil. En person i en båd havde fået hjertestop. Heldigvis kunne bilerne komme forbi, men episoden viser, hvor vig gt det er at redningsvejen bliver holdt fri. Redak onen har ingen oplysninger om, hvordan det gik pa enten.

9 Generalforsamlingsreferat Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling den 21. marts Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Erik Bach bød velkommen l forsamlingen, der talte 20 medlemmer incl. bestyrelsen. På bestyrelsens vegne foreslog han Niels-Ove Rolighed som dirigent. Der kom ikke andre forslag og denne modtog valget. Niels-Ove Rolighed konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet ved udsendelse af klubblad med indkaldelse. Der var ingen indvendinger mod de e. Han gav dere er ordet l Erik Bach for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 9 Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Erik Bach gennemgik kronologisk årets ak viteter i klubben. (Se bilag 1) Niels-Ove Rolighed e erlyste spørgsmål eller kommentarer l beretningen. Niels-Ove Rolighed oplyste at han har set at Lars Sørensen er begyndt at renovere den gamle værkstedsbygning ved vær et. Mogens Termansen spurgte om havneøen er skrinlagt. Erik Bach svarede at det vides ikke. Der er ikke lavet lokalplan for området endnu. Jørgen Christensen spurgte l planerne for en fast kran på havnen. Han mener at vide at Sæby Kommune lbage i 70 erne lovede at genetablere en kran, da man ernede den eksisterende. Ole Pedersen supplerede beretningen ved at lkendegive at der er udbedt endnu et lbud på forsikringer der dækker vort behov. Der er endnu intet nyt i sagen. Niels-Ove Rolighed sa e here er beretningen under afstemning. Den blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab. Jørn Sørensen gennemgik det omdelte regnskab post for post (bilag 2). Det udviser et overskud på 2.441,44 kr. Jørn Sørensen gennemgik ligeledes tallene i status, der balancerer med ,15 kr. og en formue på ,15 kr. Jørn Sørensen gennemgik budge et for Der budge eres med et underskud på kr. som dækkes ind af egenkapitalen. Der forventes i året renoveret toilet/baderum og istandsat følgebåd.

10

11 Niels-Ove rolighed e erlyste spørgsmål eller kommentarer. Der var ingen. Regnskab og budget blev here er godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsæ else af kon ngent. Bestyrelsen foreslår l 2014 uændret kon ngent. Kon ngentet blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. Niels-Ove Rolighed har s llet forslag om vedtægtsændring. Erik Bach gennemgik forslaget, og e erlyste argumenta on. Han mener at vi allerede er dækket ind i den nuværende struktur. Niels-Ove Rolighed synes det er uigennemskueligt hvordan han for eksempel er blevet redaktør. Der bliver al d gået let hen over det, når vi kommer l punktet valg af medlemmer l afdelingerne på generalforsamlingerne. Niels-Ove Rolighed trak forslaget. Det beslu edes at omredigere lidt på side 1 i klubbladet (Bestyrelse og udvalg m.m.) Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. Erik Bach genops ller. Der kom ikke andre forslag. Han blev enstemmigt genvalgt. 11 Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår e er 2 år. Ole Pedersen og Jørn Sørensen er på valg, og genops ller begge. Der kom ikke andre forslag. De betragtes som genvalgte. Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. Hardy Sørensen og Niels-Ove Rolighed er på valg. Der kom ikke andre forslag. Niels-Ove Rolighed valgtes som første suppleant, og Hardy Sørensen valgtes som anden suppleant. Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Der kom ikke andre forslag. De betragtes begge som genvalgte. Hardy Sørensen valgtes som suppleant. Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer l udvalg. Erik Bach e erlyste medlemmer l et ak vitetsudvalg. Der blev ikke valgt nogen under de e punkt.

12

13 Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt. Mogens Hansen har en bøn om at lånere af huset e erlader det i samme stand som det overtoges. Især problemer med at service m.m. ikke er s llet på plads i samme skabe. Ole Pedersen og Mogens Hansen klarer mærkning af hylders indhold med en Dymo-tang ved lejlighed. Erik Bach mener vi går lidt for let hen over personvalgene. Man må gerne tænke over om der skulle lidt fornyelse l. Mogens Termansen mener at bestyrelsen skal melde ud med eventuelle kandidater hvis der skal ski es ud i bestyrelsen. Det blev meddelt at bestyrelsen har ldelt klubbens Ærespokal l Lennart G. Pedersen for hans store indsats med onsdagssejladserne. Here er takkede Erik Bach for god ro og orden under generalforsamlingen, og der blev budt på kaffe og ostemadder. Referent : Leif Olesen Dirigent : Niels-Ove Rolighed 13 Så kan en fortøjning da vist ikke gøres mere sikker! Set i den godt besky ede havn Langør.

14

15

16 16 Den kendte selvbyggerbåd, Sagi a, der blev bygget i Hals, er nu kommet l Bønnerup. Den skal sæ es i stand og senere l Caraibien. Som det ses, har den fået ny stormast. Men holder den l en tur over dammen e er sådan en indfræsning?

17

18 Langør På vej hjem fra Fyn Rundt lod den gamle redaktør sig lokke l at besøge Langør, der ligger godt besky et inde i Stavns Fjord og besøges af ca fri dssejlere om året. Langør er Samsøs eneste naturhavn og stedet omtales bl.a. i de Islandske Sagaer, men har sandsynligvis været beboet meget dligere. Der findes et interessant spor e er vikingerne. På det smalle sted mellem Nord- og Sydsamsø kan man i dag se en fordybning, kendt som Kanhavekanalen, der går fra Stavns Fjord l Mårup Vig. Kanalen har været ca. 500 m lang og 11 m bred, beklædt med træplanker, som man har kunnet dsbestemme l år 726. Samsø har været et strategisk sted, hvorfra man fra højdepunkterne Vorbjerg og Ballebjerg og øen Hjortholm (i middelalderen skulle her have været en borg, men der findes ingen spor e er den ud over rester af et voldanlæg) har kunnet overvåge skibstrafikken l og fra Aarhus. I Stavns Fjord kunne der ligge en flåde klar l at gribe ind og kanalen har gjort det muligt hur gt at kunne slå l på begge sider af Samsø. 18 Ind l 1800-tallet var Langør den eneste havn på Samsø, hvorfra der var samhandel med både Norge og Nordtyskland, ligesom der har været drevet kys iskeri. I dag er der kun lidt fri dsfiskeri lbage. Under Englandskrigene blev der bygget kanons llinger på Besser Rev, Kyholm og Lilleøre. De kan stadig spores i landskabet. Kyholm var karantænesta on for pest og kolera fra 1831 l 1857 og har Danmarks ensomste kirkegård, hvor der ligger ca. 100 beboere begravet. Man må gå i land, men skal vise hensyn l ynglende fugle. Tæt på land

19 I dag er der kun én vej ind l Langør : Når du har fundet ind i det smalle sejlløb syd for Kyholm, skal du finde den grønne kost mod syd. Når du har den s k syd, kan du sejle direkte på den og følge kostene l Langør. Undervejs skal du rundt om et hjørne med en grøn kost, der står ca. 10 m fra kysten. Det er nemt, hvis man har en kortplo er, men er den af mærket Garmin, er det ikke sikkert, at kortet passer, når du kommer l Langør. Se billedet fra min plo er. Langør er en lille by uden bu kker, så man må selv have alt med. Der er udmærkede toilet- og badeforhold og betaling for overnatning foregår - som i alle havnene på Samsø - i en automat. Den registrerer dig på dit telefonnummer og du får ophold nr. 5 gra s. Automaten kan også give dig farvandsudsigter fra DMI. Stavns Fjord er dannet under is den og besky es af Besser Rev, en krumodde dannet af materialevandring mellem en række småøer. Fjorden er i dag et EUfuglebesky elsesområde med rigt fugle- og dyreliv, bl.a. sæler. Færdsel er forbudt på øerne i orden i yngle den, men udenfor kan det anbefales at besøge Besser Rev. 19 I havnen kan man leje udmærkede cykler for 70 kr. om dagen (venlig selvbetjening), så man kan cykle de ca. 5 km rundt om orden og komme ud på revet. Issehoved

20 Kanhavekanalen med Langør i baggrunden 20 Det kan også anbefales at cykle <l Issehoved, den nordligste spids af Samsø. Det minder om Grenen, blot i mindre udgave, men området er meget kuperet, så man bliver glad for de 5 gear på cyklen. På vej <l Issehoved kan man gøre en afs<kker <l øens højeste punkt, Ballebjerg, hvorfra der er udsigt <l Mols, Hjelm, Røsnæs, Endelave og Thunø. På vejen kommer man også igennem Nordby, der er en meget charmerende landsby, der i dag har ca. 230 indbyggere. Man bør tage et hvil ved det gamle gadekær, der lever op <l alle forventninger om dansk roman<k. Byen har også et gult klokketårn, der står lidt forladt langt fra kirken, der ligger syd for byen.

21 København Cykler man videre sydpå kan man besøge Mårup Havn, og lidt længere nede kommer man l Kanhavekanalen. Her går vejen østpå lbage mod Langør. Hvis ikke man gjorde det på udturen, skal man nu gøre holdt og kikke ind i Langøre Kirke, der blev opført i , fordi det var langt og besværligt for beboerne at komme l Nordby Kirke. Kirken er ikke ret stor og spartansk udsmykket, men indeholde en enkelt interessant ng. Det er en meget flot model af København, der forliste sporløst i Sydatlanten i Modellen er udført af Herbert Thiesen, der stammede fra Langør. Han kom ud at sejle som 14-15årig med det da nybyggede København og skulle have sejlet med det i 5 år for at færdiggøre sin uddannelse som sømand. Med under et ophold i København i foråret 1928 fik han dispensa on fra de sidste 5 måneder for at kunne gå på styrmandsskole og kom derfor ikke med på den fatale tur. Under sin d på København byggede han modellen blot med sin lommekniv. Den blev hængt op i kirken i 1933 og er siden blevet restaureret, så den i dag fremstår meget flot. 21 Vel lbage i havnen e er km på cykel, kan man slukke tørsten i den nystartede restaurant Smokehouse. Den er indre et i den dligere kiosk, der

22

23 Det lille, men hyggelige Smokehouse ski ede forpagter hvert år. Den blev renoveret af Mikael og Jakob, der håber at kunne leve af dri en i sæsonen, så de kan bruge vinteren l deres hobbyer, jagt og dykning. De har dligere arbejdet som musiker, skolelærer, skovfoged og kok og meget andet og er nu inds llet på at arbejde i døgndri for at få et udkomme af restauranten. Lige nu er der allerede 5 ansa e, der har travlt med at betjene turister, lave mad ud af huset og tage mod selskaber. Der var 300 l åbningen i slutningen af maj. 23 Mikael og Jakob har satset på gode råvarer, som de køber på auk on i Skagen. De har indre et et røgeri - heraf navnet - og kan servere hummersuppe, røget laks, røget makrel og sild, røget skalrejer fra Grønland, fiskefrikadeller og en frilands økologisk filet, som de påstår ikke fås bedre. Den gamle redaktør kan varmt anbefale den sammen med en af husets gode rødvine! Så kommer du forbi Samsø i år, så snyd dig ikke, men brug et par dage i en lille perle.

24 Fyn Rundt 2013 Fyn Rundt Classic fra Kerteminde blev a oldt juni, og Rosa og den gamle redaktør forlod Sæby rsdag a en. Onsdag ved middags d var der frisk vind lige imod, så den ensomme besætning gik ind i Grenå for lidt søvn og hvile. 5 mer senere lagde vinden sig noget og turen blev genoptaget, men resten af vejen var det modvind og modstrøm. ØV! Torsdag a en kom resten af besætningen og næste dag var alle på dubberne l vores start kl. 10:15. Vi fik en fin start midt på linjen - på styrbord halse - og skulle have Fyn om bagbord. På vej op l Fyns Hoved var spørgsmålet som al d : skulle vi blive under land eller gå l havs? Vi blev midt i mellem og det var ok. Ved Fyns Hoved må e spileren ned og e erhånden døde vinden, så der var vinds lle ved Æbelø. Det har vi også prøvet før! Vi kom i gang igen, men på vejen mod tragten skulle lanterne tændes og vi opdagede, at et meget moderne ba eri var stået af og havde drænet det andet. Heldigvis havde vi reservelanterner l ba erier, som vi sa e op med gaffa. Vi var ikke de eneste - vi mødte 2 andre både, der ikke havde ekstra lanterner med. Hele resten af vejen havde vi kun strøm nok l kortplo eren et par gange, men vi kender e erhånden vejen, så det gik fint, også i mørket under broerne, forbi Fænø og sydpå uden problemer. Vi havde jo også papirkortene med! 24 Vi kom under broen i Svendborg kl. 09:16 - i medstrøm - har vi nogensinde ha modstrøm? Vi er nu så kendte med sundet, at vi uden tøven skærer hjørner, også uden navigator. Spileren må e op og ned et par gange, så der blev arbejdet, selv om det er en flot tur gennem Svendborg Sund. Den må e desværre blive nede, da vi kom ud og skulle nordpå e er Thunø Rev. Vi fulgte e er de store både for at finde hullet gennem revet (nu ville navigatoren ikke tænde mere!). Det gik fint og vi nærmede os has gt Storebæltsbroen. Lige e er Svendborg Sund lå en Omega 34 ved siden af os, men da vi nåede broen, var den forsvundet bagude. I vores løb vidste vi kun med sikkerhed, at 2 både var foran os. Det var Spica, en Elan 31 og Victoria, en Granada 35. Vi gik under broen 14:30, 38 minu er før Omega 34 eren og må e nu krydse l Kerteminde og kunne gå i mål kl. 17:55. Det rakte l en 3. plads foran vores yndlingsaversion, Spica, og den ene Banner - den anden havde sneget sig forbi og vandt løbet foran Victoria.

25 E er en lidt hård landing for sejl og opklaring stod den på suppe leveret af KS. Det blev også l en fadøl. Dere er var der dømt råhygge om bord, godt hjulpet af en flaske maltekstrakt fra Skotland. Næste morgen forlod besætningen Rosa og skipperen og så skete der ikke noget om bord før mandag over middag, hvor kursen blev sat mod Ballen. Her blev det l en enkelt nat og en gang braiserede grisekæber og æblekage. Rosa er god ved sin besætning! Dere er l Langør - se andetsteds i bladet. Sidste stop blev Bønnerup, hvor Rosa hvilede sig. E er en s lle start kl. 06:00 blæste det nemlig op, og i stedet for det planlagte Øster Hurup blev det altså de 7 vindmøllers havn. Torsdag var der frisk vind fra vest, og da regnen holdt op kl. 14, mente Rosa, det ville være fint at sejle hjemover blot for fok og med kursen ind under land for at undgå de største søer. Til der sejlede Rosa over 8 knob for fokken. Vi var i Sæby kl. 22: Nils Bak i det uundgåelige rod under dæk.

26 Diverse Ternen ligger p.t. fortøjet hos maleren, der mener han har vig gere opgaver end at male på et be e skiv. Sejler man rundt med sin ipad eller en anden maskine af den slags, kan man besøge ports.com. Det er en hjemmeside, der kan vise alverdens havne set fra oven sammen med diverse ny ge oplysninger. Mange små havne er med - men ikke Sæby! Eller Saeby. Skulle uheldet være ude og man får en utæthed i båden, enten en skroggennemføring, der bryder sammen eller en revne i skroget, kan man søge nødhavn og bes lle en dåse Stay Afloat fra de e firma : h p://www.stayafloatmarine.com/ Ifølge deres reklamevideo kan man blot smøre produktet på revnen og straks har man standset vandindtrængningen. Fantas sk! Mon det virkelig virker? Og kan det fås i Danmark? D. 29. juni 2013 a older sejlklubberne en sejlads i samarbejdet Frederikshavn Kommune Grand Prix. Sejladsen går i år fra Aalbæk l Sæby med start kl. 9. Tilmelding l Brian Nielsen, tlf. : eller Niels-Ove Rolighed, tlf. : E er forgæves at have forsøgt at få DMIs app l at fungere på sin Android telefon, har den gamle redaktør installeret (og betalt 10 kr.) for en app fra yr.no. Og den virker! Og den er god! Den fås også gra s l ipad. Skal man sydpå fra Langør, bør man være opmærksom på følgende meddelelse i E erretninger for Søfarende : 26 Fyns Hoved Nord : Et skib er sunket på pos ,2 N ,6 E, dybden over vraget er ukendt. Ca. 50 m E for positionen er udlagt en blå og gul lystønde visende vekslende blåt og gult blink. (DK ) Uheldet indtraf ved 2- den na en l torsdag d. 6. juni og den gamle redaktør kunne følge redningsak onen på VHF. Alle 3 om bord i ku eren Nanoq blev reddet. Det forlød under ak onen, at ku erens antenner s kker op over havet, så der bør passes på.

27 Biltlf

28

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere