UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum"

Transkript

1 UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

2 DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld Partners A/S Udbudsloven - Baggrund og status - Fleksible procedurer - Andre væsentligste ændringer En mindre IT-virksomheds perspektiv på udbudsloven Advokat Tim Nielsen DAHL Advokatfirma Debat

3 ASSER RUNG-HANSEN Advokat (L) og partner i DAHL Advokatfirma Formand for faggruppen for Konkurrence- og Udbudsret Fortid som karteljæger i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Direkte: Mobil:

4 KOMPLEMENTÆRE KOMPETENCER Udbudsret Konkurrenceret Markedsføringsret Statsstøtteret Immaterialret Retssager

5 BAGGRUND OG STATUS FOR UDBUDSLOVEN

6 BAGGRUND: Nyt udbudsdirektiv med implementeringsfrist 18. april 2016 Udbudslovsudvalg offentliggjort rapport og forslag til lov i december 2014 Formål: Klarhed Forenkling Fleksibilitet Lavere omkostninger for ordre- og tilbudsgivere

7 STATUS: Lovforslag fremsat 18. marts 2015 Ikrafttrædelse 1. oktober 2015 ændres formentlig til 1. januar 2016 Loven omfatter kun udbud iværksat efter lovens ikrafttrædelse Nye regler om ændring af kontrakt gælder dog også tidligere udbud Vejledninger: afventer lovens vedtagelse

8 FLEKSIBLE UDBUDSPROCEDURER

9 FLEKSIBLE UDBUDSPROCEDURER: Udvidet adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog (udbudslovens og 67-72) Innovationspartnerskaber ny udbudsprocedure (udbudslovens 73-83)

10 FORHANDLINGSFORBUDDET: Fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning om Mulighederne for dialog ved udbud (2013) Efter tildelingsbeslutning Markedsundersøgelser og teknisk dialog Spørgsmål/svar på objektive og lige vilkår Berigtigelse/ supplering ved formelle mangler og åbenlyse fejl Forhandling af ikkegrundlæggende kontraktvilkår

11 DIALOG FØR UDBUD der er i den sammenhæng ingen grænser for, hvad ordregiveren må have dialog med virksomhederne om. Ordregiveren skal blot sørge for, ikke at tilrettelægge sit udbud således, at enkelte virksomheder opnår en væsentlig konkurrencefordel. (Fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om mulighederne for dialog ved udbud (2013)) Forudsætning (jf. bl.a. udbudslovens 39) : alle nødvendige oplysninger og tidligere rådgivning tilgængelig for alle passende tidsfrist til udligning af rådgivers fordele krav fastsættes, så flere virksomheder kan byde Dialog med én aktør kan være tilstrækkeligt men det giver risiko for favorisering af pågældende

12 DIALOG EFTER UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tilladt dialog efter udbudsbekendtgørelse men før tilbudsfrist: Spørgsmål/svar supplering/præcisering af ordregiverens krav Forudsætninger: Samtidig information til alle interesserede virksomheder Skriftlighed Spørgsmål og svar skal gengives præcist uden redigering Ingen ændringer af væsentlige oplysninger i udbudsbekendtgørelsen Passende tid til at tilbudsgivere kan forholde sig til ændringer (Fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om mulighederne for dialog ved udbud (2013))

13 DIALOG EFTER TILBUDSFRIST Ordregiver kan (men skal ikke) bede tilbudsgivere om at supplere tilbud for at rette a) formelle mangler (manglende underskrift, forkert format, manglende kopier) b) åbenbare indholdsmæssige fejl og mangler forudsat at tilbudsgiver ikke derved får mulighed for at ændre tilbuddet FORTOLKES SNÆVERT!

14 UDBUD MED FORHANDLING UDEN UDBUDSBEKENDTGØRELSE (Gældende direktivs artikel 31 udbudslovens 80-83) Anvendelsesområde - INGEN ÆNDRINGER: Ingen egnede/relevante tilbud Kun én mulig leverandør (tekniske, kunstneriske eller immaterialretlige grunde) Tvingende grunde som ikke kunne forudses Supplerende varer/tjenesteydelser Gentagelsesarbejder Forhandling med vinder af projektkonkurrence Varer til forskning og forsøg Varekøb på børs eller fra konkurs-/likvidationsbo

15 UDBUD MED FORHANDLING MED UDBUDSBEKENDTGØRELSE Gældende direktiv Ny udbudslov/nyt direktiv Kun afgivet ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud Uændret Forudgående samlet prisfastsættelse ikke mulig Ordregivers behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger og/eller Kontrakten omfatter design eller innovative løsninger Nøjagtig specifikation af tjenesteydelse ikke mulig Tekniske specifikationer kan ikke fastlægges tilstrækkeligt præcist med henvisning til standard el.lign. Bygge- og anlægskontrakter i forbindelse med forsøg, forskning m.v (Gældende direktivs artikel 30 udbudslovens 61-66)

16 UDBUD MED FORHANDLING: Udbudsbekendtgørelse Opfordring til 3-5 tilbudsgivere om at afgive indledende tilbud Evt. tildeling Anden tilbudsfrist Tildeling eller udskillelse 30 dage 30 dage Ansøgning om deltagelse Tilbudsfrist indledende tilbud Første forhandling Anden forhandling

17 UDBUD MED FORHANDLING Der skal forhandles med alle med mindre forbehold for tildeling efter indledende tilbud Individuelle forhandlinger med hver tilbudsgiver Der kan forhandles om alt bortset fra grundlæggende elementer herunder mindstekrav og tildelingskriterier det endelige tilbud Tildeling og udskillelse sker på grundlag af tildelingskriterier i udbudsmaterialet

18 KONKURRENCEPRÆGET DIALOG Gældende direktiv Ny udbudslov/nyt direktiv Særligt komplekse kontrakter, hvor sædvanligt offentligt eller begrænset udbud ikke er muligt Ordregivers behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger og/eller Kontrakten omfatter design eller innovative løsninger Tekniske specifikationer kan ikke fastlægges tilstrækkeligt præcist med henvisning til standard el.lign. Kun afgivet ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud (Gældende direktivs artikel 29 udbudslovens 67-72)

19 KONKURRENCEPRÆGET DIALOG: Udbudsbekendtgørelse Opfordring til 3-5 tilbudsgivere om at deltage i dialog Tilretning af udbudsmateriale og præcisering af ønsket løsning Evt. opfordring om præcisering og optimering af tilbud 30 dage Ansøgning om deltagelse Dialog i en eller flere faser Tilbudsfrist Tildeling af kontrakt

20 KONKURRENCEPRÆGET DIALOG Individuel dialog med 3-5 prækvalificerede Fortrolighed om foreslåede løsninger (medmindre samtykke) Løsning indsnævres og udbudsmateriale præciseres - men ingen tilbudsgivere udskilles Dialog tilladt om alt bortset fra grundlæggende elementer herunder mindstekrav og tildelingskriterier Tildeling sker på grundlag af tildelingskriterier i udbudsmaterialet

21 INNOVATIONSPARTNERSKABER Muligheder i dag: 1) Udbudsdirektivets artikel 16f ikke krav om udbud af: Tjenesteydelser vedr. forskning og udvikling, hvis udbyttet ikke udelukkende skal tilgå ordregiver eller hvis andre end ordregiver deltager i finansiering. 2) OPI-samarbejde struktureret uden gensidigt bebyrdende forpligtelser 3) Kombination af ovenstående med traditionelt indkøb

22 INNOVATIONSPARTNERSKAB EFTER UDBUDSLOVEN: Udbudsbekendtgørelse Opfordring til mindst 3 tilbudsgivere om at afgive indledende tilbud i form af Innovations projektforslag tildeling Innovationsforløb 30 dage 30 dage Ansøgning om deltagelse Tilbudsfrist indledende tilbud Forhandlingsforløb i faser som ved udbud med forhandling Evt. indkøb fra innovationspartner (Udbudslovens 73-79)

23 ØVRIGE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER OG NYSKABELSER

24 UNDER TÆRSKELVÆRDIEN IKKE-GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE: Annonceringspligt afskaffes for kontrakter under tærskelværdi uden grænseoverskridende interesse Ordregiver skal blot sikre sig, at indkøb sker på markedsmæssige vilkår (udbudslovens 193 samt 198 om ophævelse af tilbudslovens afsnit II) Markedsundersøgelse: Telefoniske forespørgsler til virksomheder (eller andre myndigheder?) Erfaring fra tidligere indkøb Antal tilbud: OK kun at indhente ét tilbud Hvis flere end tre tilbud skal dette oplyses og begrundes

25 OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUDSMATERIALE OG EVALUERINGSMETODE Offentliggørelse af udbudsmateriale samtidig med udbudsbekendtgørelsen (udbudslovens 132) Udbudsmaterialet skal indeholde beskrivelse af 1) evalueringsmetode og 2) hvad der tillægges betydning ved tilbudsevaluering Evalueringsmetoden kan ikke tilsidesættes af klagenævnet, hvis metoden er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincip (udbudslovens 160)

26 TILDELINGSKRITERIER Ændret terminologi: Økonomisk mest fordelagtige er overordnet tildelingskriterium valg mellem følgende tildelingskriterier: 1) Pris 2) Omkostninger, eller 3) Bedste forhold mellem pris og kvalitet (udbudslovens 162) Livscyklusomkostninger kan inddrages: herunder eksterne virkninger som CO 2 emission (udbudslovens 166)

27 SMV: Ordregiver skal begrunde, hvorfor kontrakt ikke opdeles (udbudslovens 49, stk. 2) Omsætningskrav må som udgangspunkt ikke overstige det dobbelte af kontraktens værdi (udbudslovens 142, stk. 2)

28 MÆRKE/CERTIFICERING: Mulighed for at kræve at tilbudsgiver har mærke/certificering (udbudslovens 46) Mærkekrav skal alle være relevante i forhold til kontraktens genstand Mærket skal være tilgængeligt for alle Hvis tilbudsfrister ikke gør det muligt for at opnå mærke, skal anden passende dokumentation accepteres

29 DOKUMENTATION FOR EGNETHED: Obligatorisk brug af fælles europæisk udbudsdokument egenerklæring (udbudslovens 148) Dokumentet er foreløbigt bevis for: Ikke omfattet af udelukkelsesgrunde Opfyldelse af minimumskrav til egnethed Opfyldelse af eventuelle kriterier for udvælgelse Fuld dokumentation kræves som udgangspunkt kun fra vinder

30 OBLIGATORISKE UDELUKKELSESGRUNDE 4 år fra endelig dom eller vedtaget bødeforelæg for: Handlinger begået i kriminel organisation Bestikkelse EU-svig Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Terrorhandlinger (ny) Børne-arbejde og menneskehandel (ny) Ubetalt forfalden gæld på kr. eller mere til det offentlige Interessekonflikt, der ikke kan afhjælpes Afgivet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger eller ikke i stand til at fremsende nødvendige supplerende dokumenter (ny) (udbudslovens )

31 FRIVILLIGE UDELUKKELSESGRUNDE Udelukkelse op til 2 år fra handling - hvis anført i udbudsbekendtgørelsen: 1) Plausible indikationer på aftale om konkurrencefordrejning (ny) 2) Tilsidesat miljømæssige, sociale- eller arbejdsretlige forpligtelser (ny) 3) Uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces (ny) 4) Groft uagtsomt givet vildledende oplysninger (ny tidligere krav om svig) 5) Konkurs eller under insolvens- eller likvidationsbehandling 6) Alvorlige forsømmelser ved udøvelse af erhverv, som sår tvivl om integritet 7) Væsentligt misligholdt tidligere offentlig kontrakt med ophævelse eller lignende sanktion til følge 8) Gæld til det offentlige under kr. (udbudslovens 137)

32 SELF-CLEANING Inden udelukkelse skal ordregiver give frist til at dokumentere pålidelighed Krav til dokumentation for pålidelighed: 1) Betalt evt. pålagt erstatning eller påtaget sig at betale for eventuelle tab 2) Samarbejdet aktivt med undersøgende myndigheder 3) Truffet passende tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere forsømmelser (udbudslovens 138)

33 OPHÆVELSE AF KONTRAKT: Kontrakt skal som udgangspunkt bringes til ophør (med passende varsel), hvis tildelingsbeslutning annulleres (udbudslovens 185, stk. 2) Undtagelse: Særlige forhold tilsiger videreførelse af kontrakt Offentlig sikkerhed Menneskers og dyrs liv og sundhed Helt ekstraordinært værdispild Andre væsentlige samfundsmæssige interesser Hvis forbigået tilbudsgiver har fået positiv opfyldelsesinteresse og kontraktpart var nr. 2 Erstatning til kontraktpart?

34 KONTAKT Advokat Asser Rung-Hansen Direkte: Mobil:

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsretlige nyheder

Udbudsretlige nyheder Udbudsretlige nyheder Andreas Christensen Frederik Nygaard Jespersen 15. juni 2011 Program 09.30 09.35 Velkomst og introduktion 09.35 10.05 Opfyldelse af dokumentationskrav og indhentelse af supplerende

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere