Ny udbudslov Ny udbudslov 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015"

Transkript

1 Ny udbudslov Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer.

2 Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere udbudspligtige ydelser 4 Indkøb, der i dag er omfattet af tilbudslovens afsnit II 4 Tidligere adgang til udbudsmaterialet 4 Udvidet adgang til at forhandle 4 Fortolkning af gældende ret 4 Øvrige markante ændringer af udbudsproceduren 5 Kortere minimumsfrister 5 Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet 5 Egnethedskrav og udvælgelse 6 Udelukkelse 7 Ændringer i kontrakter i deres løbetid 7 Digitalisering af udbud 8 Markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne 9 Ophør af kontrakter 9 Klagenævnet for Udbuds kompetence indskrænkes 9 Standstill og opsættende virkning 9 Kontaktpersoner 10

3 Ny udbudslov Overblik Den nye udbudslov forventes at træde i kraft den 1. oktober Men svarer loven til de regler, som vi kender i dag, og hvor stor betydning får loven for måden, som udbud gennemføres på? Vi giver her et overblik over de ændringer, som vil få størst betydning i praksis. Da EU-Kommissionen fremlagde sit forslag til ændring af udbudsdirektiverne, var det med et klart mål om at forenkle udbudsreglerne. Det skulle være nemmere for ordregiver at anvende de til tider komplicerede regler. Som noget nyt valgte den danske regering, at det nye udbudsdirektiv skal implementeres ved lov. Regeringen nedsatte derfor et udbudslovsudvalg i sommeren Den 5. december 2014 blev udkastet til den nye danske udbudslov sendt i høring. Loven forventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af februar Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om det lovudkast, der netop har været i høring, forenkler udbudsreglerne. Med 198 paragraffer er det under alle omstændigheder noget af en opgave at få overblik over reglerne. Denne folder er en introduktion til de væsentligste ændringer, som den nye udbudslov medfører, og giver samtidig et indblik i, hvilke overvejelser ordregivere allerede nu bør gøre sig. Forsyningsvirksomhedsdirektivet forventes at blive implementeret ved en bekendtgørelse, der træder i kraft i april Det betyder, at reglerne i udbudsloven ikke finder anvendelse for ordregivere, der køber ind til brug for udøvelse af aktivitet inden for vand-, energi-, transport- eller postsektoren. Da mange af reglerne i det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv er identiske med reglerne i udbudsloven, vil udbudsloven dog bidrage væsentligt til fortolkningen og forståelsen af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Bech-Bruun tilbyder Kurser med fokus på den nye udbudslov: Academy Client, den 17. marts 2015 kl i København Academy Client, den 24. marts 2015 kl i Aarhus Gåhjemmøde, den 10. juni 2015 kl i København Gåhjemmøde, den 11. juni 2015 kl i Aarhus Academy Client, den 2. september 2015 kl i København Academy Client, den 3. september 2015 kl i Aarhus Skræddersyede kurser.

4 4 Ny udbudslov 2015 Før loven træder i kraft Ordregivere bør være opmærksomme på en række forhold allerede før udbudslovens ikrafttræden, da den kan have betydning for tilrettelæggelsen af fremtidige indkøb. En række ydelser går fra at være ikke-udbudspligtige til fremover at være udbudspligtige. Til gengæld bliver det lettere at anvende procedurer, hvor ordregiver kan drøfte de tilgængelige løsninger og kontraktvilkår med tilbudsgivere. Som ordregiver kan det derfor være værd at overveje, om det vil være en fordel at iværksætte indkøb, før loven træder i kraft, eller om det er mere hensigtsmæssigt at vente. Flere udbudspligtige ydelser Udbudsloven gør op med sondringen mellem bilag II A- og bilag II B-tjenesteydelser. Det betyder, at flere kontrakter bliver udbudspligtige. Hovedparten af de tidligere bilag II B-tjenesteydelser vil dog kun være udbudspligtige, når deres værdi overstiger en forhøjet tærskelværdi på ca kr. Ved indkøb af disse ydelser bliver der stillet en række overordnede procedurekrav til ordregivers sikring af ligebehandling og gennemsigtighed ved indgåelse af kontrakten. Denne procedure bliver populært kaldt light-regimet. Ordregivere bør også være opmærksomme på, at enkelte ydelser ikke længere vil være udbudspligtige. Disse ydelser kan fremover tildeles direkte. Det gælder eksempelvis lån, uanset om disse er baseret på udstedelse af obligationer eller ej. Indkøb, der i dag er omfattet af tilbudslovens afsnit II Tilbudslovens afsnit II bliver ophævet. Fremadrettet skal ordregiver ved indkøb til en værdi under udbudslovens tærskelværdi sondre mellem indkøb med og uden klar grænseoverskridende interesse. Det bliver lettere for ordregiver at indgå kontrakter om varer og bilag II A-tjenesteydelser uden en klar grænseoverskridende interesse, da annonceringspligten ophæves. De eneste krav til ordregivers indkøb efter den 1. oktober 2015 er, at indkøbet sker på markedsvilkår, og at der gives en begrundelse, hvis ordregiver vælger at indhente mere end tre tilbud. Modsat skal indkøb med en klar grænseoverskridende interesse annonceres på udbud.dk. De øvrige proceduremæssige forpligtelser udgøres i vidt omfang af de samme regler, som gælder for ydelser indkøbt efter light-regimet. For at afgøre om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, skal ordregiver foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Tidligere adgang til udbudsmaterialet Det er et klart udgangspunkt i den nye udbudslov, at ordregiver skal give fuld elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Dette gælder også ved udbud med prækvalifikation. Kun i helt særlige situationer kan ordregiver undlade at give adgang til udbudsmaterialet. Udvidet adgang til at forhandle Ordregiver får større mulighed for at indkøbe efter udbudsprocedurerne udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Den udvidede adgang til at forhandle gælder i alle tilfælde, hvor ordregiver køber andet end standardiserede hyldevarer. Ordregiver kan som noget nyt vælge at anvende procedurerne, når: Ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af en allerede tilgængelig løsning Ydelsen omfatter design eller innovative løsninger. Ordregiver kan frit vælge mellem procedurerne, da betingelserne for at anvende dem er de samme. Fortolkning af gældende ret Allerede på nuværende tidspunkt har en række af de ændringer, der følger af det nye udbudsdirektiv og udbudsloven, betydning for fortolkningen af gældende ret. Det er eksempelvis tilfældet, når der skal tages stilling til muligheden for at ændre i kontrakter i deres løbetid.

5 Ny udbudslov Øvrige markante ændringer af udbudsproceduren Kortere minimumsfrister Minimumsfristerne for at modtage ansøgninger og tilbud forkortes, så ordregiver kan gennemføre et udbud hurtigere. Ved et offentligt udbud er minimumsfristen for tilbudsafgivelse fremover 35 dage. I praksis har fristen tidligere været 45 dage, når udbudsbekendtgørelsen var fremsendt elektronisk, og 40 dage, hvis ordregiver samtidig gav elektronisk adgang til udbudsmaterialet. Ved begrænset udbud er den nye minimumsfrist for modtagelse af ansøgninger 30 dage. Ved akutte behov, der ikke gør det muligt at overholde de sædvanlige frister, kan der fastsættes kortere frister for modtagelse af henholdsvis ansøgninger og tilbud. I udkastet til lovbemærkningerne er det anført, at det akutte behov ikke behøver at være afledt af tvingende grunde som følge af begivenheder, ordregiver ikke har kunnet forudse. Der er formentlig tale om en lempelse i forhold til de nugældende betingelser for en hasteprocedure. Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet Udbudsloven indeholder en pligt for ordregiver til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Ordregiver skal således have evalueringsmetoden klar, allerede når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Kravet er ikke en implementering af en tilsvarende bestemmelse i det nye udbudsdirektiv. Der er tale om en nyskabelse, der gør op med Klagenævnet for Udbuds hidtidige praksis på området. Formkrav Det fremgår af udkastet til lovbemærkningerne, at: Evalueringsmetoden er den systematik, som ordregiveren benytter i evalueringen af tilbuddene med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evalueringsmetoden skal relatere sig til alle under- og delkriterier og gøre det klart for potentielle ansøgere og tilbudsgivere, hvordan ordregiver vil evaluere tilbuddene i relation til de fastsatte kriterier. Udbudsloven stiller ikke krav om, at ordregiver anvender en bestemt evalueringsmetode. Evalueringsmetoden kan således basere sig på eksempelvis en prosamodel, en prismodel eller en pointmodel. Hvis ordregiver anvender tildelingskriteriet bedste forhold mellem kvalitet og pris (som i vidt omfang svarer til kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud ), er et væsentligt spørgsmål, om ordregiver efter de nye regler er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmodel for omregning af pris til point. Udkastet til lovbemærkningerne antyder, at dette er tilfældet, men bemærkningerne er ikke helt klare. Det er dog som udgangspunkt ikke et krav, at tilbuddene evalueres ved hjælp af en matematisk model, når kontrakten tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem kvalitet og pris. Hvis ordregiver vælger at inddrage livscyklusomkostninger under tildelingskriteriet omkostninger, er der dog pligt til at anvende den matematiske model, der vil blive udarbejdet af EU-Kommissionen. Minimumsfrister Før den 1. oktober 2015 Efter den 1. oktober 2015 Ansøgningsfrist, når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk Tilbudsfrist (når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk) Tilbudsfrist, når elektronisk adgang til udbudsmaterialet Ansøgningsfrist Tilbudsfrist, hovedreglen Tilbudsfrist, når tilbuddet indgives elektronisk Offentligt udbud (Ingen) 45 dage 40 dage (Ingen) 35 dage 30 dage Begrænset udbud 30 dage 40 dage 35 dage 30 dage 30 dage 25 dage

6 6 Ny udbudslov 2015 Som noget nyt kan alle under- og delkriterier fremover evalueres både relativt og absolut. Indtil nu har Klagenævnet for Udbud afskåret muligheden for at evaluere de kvalitative underkriterier relativt. Tilpasninger og sekundære evalueringsmetoder Ordregiver får mulighed for at anføre i udbudsmaterialet, at visse konkrete situationer betyder, at den fastsatte evalueringsmetode kan tilpasses, eller at en sekundær metode kan benyttes. Ordregiver skal have fastlagt muligheden på forhånd og beskrevet det klart i udbudsmaterialet. I den forbindelse skal ordregiver have fastlagt en række objektivt konstaterbare forhold, der skal være opfyldt, før evalueringsmetoden kan tilpasses, eller den sekundære metode kan anvendes. Adgangen til at tilpasse metoden eller anvende en sekundær metode kan for eksempel være relevant, hvis de konkrete tilbudspriser ikke svarer til ordregivers forventninger. Det vil som udgangspunkt kræve et nyt udbud, hvis ordregiver ønsker at ændre den på forhånd oplyste evalueringsmetode på en måde, som ikke er beskrevet. Egnethedskrav og udvælgelse Krav til omsætning Lovudkastet indfører en begrænsning i ordregivers mulighed for at stille krav til ansøgeres og tilbudsgiveres omsætning. Fremadrettet kan ordregiver som udgangspunkt maksimalt kræve, at ansøgeres eller tilbudsgiveres omsætning pr. år er dobbelt så høj som den samlede værdi af den konkret udbudte kontrakt. I særlige situationer, for eksempel hvis kontrakten er forbundet med særlige risici, vil ordregiver dog kunne stille et højere omsætningskrav.

7 Ny udbudslov Mærkningskrav Ordregiver kan stille krav om, at en vare eller tjenesteydelse skal have et bestemt mærke, når: Kravet er forbundet med kontraktens genstand, kriterierne er objektivt verificerbare og ikke-diskriminerende, mærket er udviklet på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, mærket er tilgængeligt for alle potentielle tilbudsgivere, og mærket er fastsat af en tredjemand, som ansøgeren ikke udøver en afgørende indflydelse på. Ordregiver er ikke forpligtet til i udbudsmaterialet udførligt at redegøre for de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå mærket. Ordregiver skal dog altid acceptere et tilsvarende mærke eller en anden passende dokumentation som bevis for, at virksomheden opfylder mærkekravet. Udnyttelse af andre enheders kapacitet Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver baserer sig på tredjemands uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer for at opfylde mindstekravene til egnethed, skal ordregiver som noget nyt kræve, at tredjemanden også udfører denne del af arbejdet. Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver for eksempel har baseret sig på tredjemands tekniske kapacitet til at forestå kvalitetskontrollen i et byggeog anlægsarbejde, skal tredjemand således også udføre dette arbejde. Udbudsloven giver også ordregiver mulighed for at kræve, at centrale opgaver udføres af tilbudsgiveren selv eller af en specifik underleverandør. Ordregiver kan dermed forbyde brugen af underleverandører i forbindelse med udførelsen af centrale opgaver, som har betydning for opfyldelsen af kontrakten. Udelukkelse Reglerne om udelukkelse ændres på en række områder: Obligatoriske udelukkelsesgrunde Kredsen af virksomheder, som ordregiver er forpligtet til at udelukke efter de obligatoriske udelukkelsesgrunde, er blevet udvidet med det nye udbudsdirektiv og udbudsloven. Fremadrettet skal ordregiver således udelukke en virksomhed, når en fysisk person er dømt ved en endelig dom for en af udelukkelsesgrundene, og den pågældende person er medlem af virksomhedens bestyrelse, direktion eller har beføjelse til at repræsentere virksomheden. Lovændringen skal sikre, at tilbudsgivere ikke omgår udbudsreglerne ved blot at stifte en ny juridisk person, der ledes af den eller de samme personer. Frivillige udelukkelsesgrunde Udkastet til udbudsloven tilføjer to nye udelukkelsesgrunde, som ordregivere frivilligt kan vælge at udelukke en virksomhed på baggrund af: Ordregiver kan fremover vælge at udelukke en virksomhed, når ordregiver har plausible indikationer til at konkludere, at virksomheden har fordrejet konkurrencen. Ordregiver kan endvidere udelukke virksomheder, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, når misligholdelsen har medført, at den pågældende kontrakt er blevet ophævet, eller det har ført til en lignende sanktion. Der er tale om væsentlige udvidelser i forhold til det gamle udbudsdirektiv. Hvor lang tid skal ordregiver udelukke? Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver inden for de seneste fire år er dømt ved endelig dom for en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, skal ordregiver som det klare udgangspunkt udelukke virksomheden. Udelukkelsesperioden regnes fra datoen for den endelige dom. Ordregiver skal dog kun udelukke i to år, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde. De to år løber fra den relevante hændelse eller handling, der begrunder udelukkelsen. Self-cleaning Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund, men kan fremlægge dokumentation for, at der er truffet foranstaltninger, der sikrer dennes pålidelighed, kan ordregiver ikke udelukke ansøgeren eller tilbudsgiveren. Denne procedure bliver kaldt self-cleaning. Udkastet til udbudsloven indeholder en liste over foranstaltninger, som ordregiver kan acceptere som dokumentation for ansøgers eller tilbudsgivers pålidelighed. Det kan for eksempel være dokumentation for, at tilbudsgiver har betalt den erstatning, som vedkommende er blevet pålagt at betale. Ændringer i kontrakter i deres løbetid Den nye udbudslov indeholder væsentlige nyskabelser, der giver ordregiver lettere adgang til at ændre kontrakten i dens løbetid. Ny bagatelgrænse Ordregiver kan foretage mindre ændringer af kontrakten uden at iværksætte et fornyet udbud, når to betingelser er opfyldt. Ændringen kan foretages, når værdien af ændringen er lavere end: De til enhver tid gældende tærskelværdier, og 10 procent af værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter og 15 procent af værdien for bygge- og anlægskontrakter.

8 8 Ny udbudslov 2015 Ændringen kan imidlertid ikke ske, hvis den forandrer eller ændrer kontraktens overordnede karakter. Ændringen skyldes uforudsete omstændigheder Ordregiver kan ændre i kontrakten, hvis behovet for ændringen skyldes uforudsete omstændigheder. Følgende betingelser skal alle være opfyldt, før ændringen kan foretages uden fornyet udbud: Behovet har ikke kunnet forudses af ordregiver, kontraktens overordnede karakter ændres ikke, og den samlede værdi af ændringen overstiger ikke 50 procent af værdien af den oprindelige kontrakt. Ordregivers adgang til at foretage ændringerne bygger på principperne i det gamle udbudsdirektiv, men de nye betingelser er mindre restriktive. Ordregiver skal fra dette tidspunkt sikre, at al kommunikation og informationsudveksling sker ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler. Kun undtagelsesvist kan ordregiver gennemføre udbuddet uden brug af elektronisk kommunikation. Det kan for eksempel være, hvis brugen af elektroniske kommunikationsmidler på grund af udbuddets særlige art ville kræve særlige værktøjer. Udformningen af de danske regler er udsat, indtil EU-Kommissionen er kommet længere i sit arbejde med blandt andet standarder. Andre ændringer, der er værd at bemærke Adgangen til at foretage indledende markedsundersøgelser tydeliggøres i udbudsloven Ordregiver får som noget nyt mulighed for at anvende udbudsproceduren innovationspartnerskab Udbudsloven indeholder nye tildelingskriterier, herunder pris, omkostninger og bedste forhold mellem pris og kvalitet Ordregivers mulighed for at stille dokumentationskrav for egnethed begrænses med indførelsen af et fælles europæisk udbudsdokument ( ESPD ) Ordregivers mulighed for at afhjælpe fejl og mangler i ansøgninger og tilbud tydeliggøres. I udkastet til lovbemærkningerne er det angivet, at ændringsmuligheden er særligt relevant ved kontrakter af længere varighed, hvor der kan opstå et behov for at ændre kontrakten, som ikke rimeligt kunne forudses af ordregiver. Digitalisering af udbud Fra den 18. oktober 2018 skal alle udbud som udgangspunkt gennemføres elektronisk. Indkøbscentraler skal dog gennemføre alle udbud elektronisk allerede fra den 18. april oktober 2015 Loven forventes at træde i kraft 18. april 2017 Udbud skal være fuldt elektroniske for indkøbscentraler 18. oktober 2018 Alle udbud skal gennemføres elektronisk

9 Ny udbudslov Markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne Udkastet til den nye udbudslov indeholder også enkelte markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne. Ophør af kontrakter Udkastet til udbudsloven forpligter som udgangspunkt ordregiver til at bringe en kontrakt til ophør med et passende varsel, hvis tildelingsbeslutningen er blevet annulleret ved en endelig afgørelse eller dom. Det vil bero på den konkrete kontrakt og overtrædelsens karakter, hvornår kontrakten skal bringes til ophør. Hvis ordregiver vælger at iværksætte et nyt udbud, kan ordregiver vente, til den nye udbudsprocedure er afsluttet. Ordregiver kan undtagelsesvist videreføre kontrakten med en tilbudsgiver, hvis særlige forhold gør sig gældende. I udkastet til lovbemærkningerne er anført, at det for eksempel kan være, hvis det vil medføre et helt ekstraordinært værdispild for ordregiver at bringe kontrakten til ophør. Ordregiver kan også videreføre kontrakten, hvis den forbigåede tilbudsgiver har fået tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, og den tilbudsgiver, der er blevet tildelt kontrakten, ville have vundet kontrakten, såfremt den forbigående tilbudsgiver ikke havde afgivet tilbud. Forpligtelsen til at bringe kontrakten til ophør er en væsentlig nyskabelse. Hidtil har Klagenævnet for Udbud alene haft beføjelse til at annullere en ordregivers tildelingsbeslutning, mens der ikke har været hjemmel til at bringe den indgåede kontrakt til ophør. Den nye adgang kan ikke genfindes i det nye udbudsdirektiv, og det er derfor udtryk for en ren national bestemmelse. Bestemmelsen synes mest relevant i forhold til langvarige aftaler om levering af varer og tjenesteydelser. Klagenævnet for Udbuds kompetence indskrænkes Udkastet til udbudsloven indskrænker Klagenævnet for Udbuds kompetence på to områder: 1. Først og fremmest har Klagenævnet for Udbud ikke adgang til at tilsidesætte en evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet, hvis metoden er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet. 2. Dertil kommer, at Klagenævnet for Udbud ikke kan behandle klager om kontrakter, hvis værdien af kontrakten er under tærskelværdien, og kontrakten ikke har en grænseoverskridende interesse. Klagenævnet for Udbud vil dog kunne prøve, om ovenstående forudsætninger reelt er opfyldt. Standstill og opsættende virkning Indgives en klage i en af ordregiver forlænget standstill-periode, der overskrider den lovbestemte standstill-periode, vil klagen ifølge lovudkastet automatisk blive tillagt opsættende virkning. Indrykker ordregiver en profylaksebekendtgørelse (en frivillig bekendtgørelse om beslutningen om at tildele kontrakten uden udbud), vil en klage, der er indgivet i den frivillige standstill-periode på 10 kalenderdage, også automatisk blive tillagt opsættende virkning.

10 10 Ny udbudslov 2015 Kontaktpersoner København Aarhus Peter Stig Jakobsen Partner T E Tina Braad Partner T E Anders Birkelund Nielsen Partner T E Christian Nielsen Specialistadvokat T E Jesper Kaltoft Partner T E Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T E Claus Berg Partner T E

11

12 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Programmet 09.45 10.35 Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV 11. MARTS 2015 Agnete Gersing Den nye udbudslov Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? DEN NYE UDBUDSLOV Agenda 1. Kort om baggrund 2. Væsentligste ændringer 3. Videre proces Kort

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Indkøbsjura 2012 siden sidst

Indkøbsjura 2012 siden sidst Indkøbsjura 2012 siden sidst v/ Peter Dann Jørgensen BvHD Middelfart, den 12. september www.bvhd.dk Program 09.40 10.40 Siden sidst Hvad er tendensen? Udvalgte afgørelser Nyt omkring revision af udbudsdirektivet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kontraktændringer: Muligheder og risici v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Overblik Kontraktændringer Den udbudsretlige kontekst Væsentlige retskilder Direktiver,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere