Ny udbudslov Ny udbudslov 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015"

Transkript

1 Ny udbudslov Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer.

2 Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere udbudspligtige ydelser 4 Indkøb, der i dag er omfattet af tilbudslovens afsnit II 4 Tidligere adgang til udbudsmaterialet 4 Udvidet adgang til at forhandle 4 Fortolkning af gældende ret 4 Øvrige markante ændringer af udbudsproceduren 5 Kortere minimumsfrister 5 Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet 5 Egnethedskrav og udvælgelse 6 Udelukkelse 7 Ændringer i kontrakter i deres løbetid 7 Digitalisering af udbud 8 Markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne 9 Ophør af kontrakter 9 Klagenævnet for Udbuds kompetence indskrænkes 9 Standstill og opsættende virkning 9 Kontaktpersoner 10

3 Ny udbudslov Overblik Den nye udbudslov forventes at træde i kraft den 1. oktober Men svarer loven til de regler, som vi kender i dag, og hvor stor betydning får loven for måden, som udbud gennemføres på? Vi giver her et overblik over de ændringer, som vil få størst betydning i praksis. Da EU-Kommissionen fremlagde sit forslag til ændring af udbudsdirektiverne, var det med et klart mål om at forenkle udbudsreglerne. Det skulle være nemmere for ordregiver at anvende de til tider komplicerede regler. Som noget nyt valgte den danske regering, at det nye udbudsdirektiv skal implementeres ved lov. Regeringen nedsatte derfor et udbudslovsudvalg i sommeren Den 5. december 2014 blev udkastet til den nye danske udbudslov sendt i høring. Loven forventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af februar Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om det lovudkast, der netop har været i høring, forenkler udbudsreglerne. Med 198 paragraffer er det under alle omstændigheder noget af en opgave at få overblik over reglerne. Denne folder er en introduktion til de væsentligste ændringer, som den nye udbudslov medfører, og giver samtidig et indblik i, hvilke overvejelser ordregivere allerede nu bør gøre sig. Forsyningsvirksomhedsdirektivet forventes at blive implementeret ved en bekendtgørelse, der træder i kraft i april Det betyder, at reglerne i udbudsloven ikke finder anvendelse for ordregivere, der køber ind til brug for udøvelse af aktivitet inden for vand-, energi-, transport- eller postsektoren. Da mange af reglerne i det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv er identiske med reglerne i udbudsloven, vil udbudsloven dog bidrage væsentligt til fortolkningen og forståelsen af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Bech-Bruun tilbyder Kurser med fokus på den nye udbudslov: Academy Client, den 17. marts 2015 kl i København Academy Client, den 24. marts 2015 kl i Aarhus Gåhjemmøde, den 10. juni 2015 kl i København Gåhjemmøde, den 11. juni 2015 kl i Aarhus Academy Client, den 2. september 2015 kl i København Academy Client, den 3. september 2015 kl i Aarhus Skræddersyede kurser.

4 4 Ny udbudslov 2015 Før loven træder i kraft Ordregivere bør være opmærksomme på en række forhold allerede før udbudslovens ikrafttræden, da den kan have betydning for tilrettelæggelsen af fremtidige indkøb. En række ydelser går fra at være ikke-udbudspligtige til fremover at være udbudspligtige. Til gengæld bliver det lettere at anvende procedurer, hvor ordregiver kan drøfte de tilgængelige løsninger og kontraktvilkår med tilbudsgivere. Som ordregiver kan det derfor være værd at overveje, om det vil være en fordel at iværksætte indkøb, før loven træder i kraft, eller om det er mere hensigtsmæssigt at vente. Flere udbudspligtige ydelser Udbudsloven gør op med sondringen mellem bilag II A- og bilag II B-tjenesteydelser. Det betyder, at flere kontrakter bliver udbudspligtige. Hovedparten af de tidligere bilag II B-tjenesteydelser vil dog kun være udbudspligtige, når deres værdi overstiger en forhøjet tærskelværdi på ca kr. Ved indkøb af disse ydelser bliver der stillet en række overordnede procedurekrav til ordregivers sikring af ligebehandling og gennemsigtighed ved indgåelse af kontrakten. Denne procedure bliver populært kaldt light-regimet. Ordregivere bør også være opmærksomme på, at enkelte ydelser ikke længere vil være udbudspligtige. Disse ydelser kan fremover tildeles direkte. Det gælder eksempelvis lån, uanset om disse er baseret på udstedelse af obligationer eller ej. Indkøb, der i dag er omfattet af tilbudslovens afsnit II Tilbudslovens afsnit II bliver ophævet. Fremadrettet skal ordregiver ved indkøb til en værdi under udbudslovens tærskelværdi sondre mellem indkøb med og uden klar grænseoverskridende interesse. Det bliver lettere for ordregiver at indgå kontrakter om varer og bilag II A-tjenesteydelser uden en klar grænseoverskridende interesse, da annonceringspligten ophæves. De eneste krav til ordregivers indkøb efter den 1. oktober 2015 er, at indkøbet sker på markedsvilkår, og at der gives en begrundelse, hvis ordregiver vælger at indhente mere end tre tilbud. Modsat skal indkøb med en klar grænseoverskridende interesse annonceres på udbud.dk. De øvrige proceduremæssige forpligtelser udgøres i vidt omfang af de samme regler, som gælder for ydelser indkøbt efter light-regimet. For at afgøre om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, skal ordregiver foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Tidligere adgang til udbudsmaterialet Det er et klart udgangspunkt i den nye udbudslov, at ordregiver skal give fuld elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Dette gælder også ved udbud med prækvalifikation. Kun i helt særlige situationer kan ordregiver undlade at give adgang til udbudsmaterialet. Udvidet adgang til at forhandle Ordregiver får større mulighed for at indkøbe efter udbudsprocedurerne udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Den udvidede adgang til at forhandle gælder i alle tilfælde, hvor ordregiver køber andet end standardiserede hyldevarer. Ordregiver kan som noget nyt vælge at anvende procedurerne, når: Ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af en allerede tilgængelig løsning Ydelsen omfatter design eller innovative løsninger. Ordregiver kan frit vælge mellem procedurerne, da betingelserne for at anvende dem er de samme. Fortolkning af gældende ret Allerede på nuværende tidspunkt har en række af de ændringer, der følger af det nye udbudsdirektiv og udbudsloven, betydning for fortolkningen af gældende ret. Det er eksempelvis tilfældet, når der skal tages stilling til muligheden for at ændre i kontrakter i deres løbetid.

5 Ny udbudslov Øvrige markante ændringer af udbudsproceduren Kortere minimumsfrister Minimumsfristerne for at modtage ansøgninger og tilbud forkortes, så ordregiver kan gennemføre et udbud hurtigere. Ved et offentligt udbud er minimumsfristen for tilbudsafgivelse fremover 35 dage. I praksis har fristen tidligere været 45 dage, når udbudsbekendtgørelsen var fremsendt elektronisk, og 40 dage, hvis ordregiver samtidig gav elektronisk adgang til udbudsmaterialet. Ved begrænset udbud er den nye minimumsfrist for modtagelse af ansøgninger 30 dage. Ved akutte behov, der ikke gør det muligt at overholde de sædvanlige frister, kan der fastsættes kortere frister for modtagelse af henholdsvis ansøgninger og tilbud. I udkastet til lovbemærkningerne er det anført, at det akutte behov ikke behøver at være afledt af tvingende grunde som følge af begivenheder, ordregiver ikke har kunnet forudse. Der er formentlig tale om en lempelse i forhold til de nugældende betingelser for en hasteprocedure. Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet Udbudsloven indeholder en pligt for ordregiver til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Ordregiver skal således have evalueringsmetoden klar, allerede når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Kravet er ikke en implementering af en tilsvarende bestemmelse i det nye udbudsdirektiv. Der er tale om en nyskabelse, der gør op med Klagenævnet for Udbuds hidtidige praksis på området. Formkrav Det fremgår af udkastet til lovbemærkningerne, at: Evalueringsmetoden er den systematik, som ordregiveren benytter i evalueringen af tilbuddene med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evalueringsmetoden skal relatere sig til alle under- og delkriterier og gøre det klart for potentielle ansøgere og tilbudsgivere, hvordan ordregiver vil evaluere tilbuddene i relation til de fastsatte kriterier. Udbudsloven stiller ikke krav om, at ordregiver anvender en bestemt evalueringsmetode. Evalueringsmetoden kan således basere sig på eksempelvis en prosamodel, en prismodel eller en pointmodel. Hvis ordregiver anvender tildelingskriteriet bedste forhold mellem kvalitet og pris (som i vidt omfang svarer til kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud ), er et væsentligt spørgsmål, om ordregiver efter de nye regler er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmodel for omregning af pris til point. Udkastet til lovbemærkningerne antyder, at dette er tilfældet, men bemærkningerne er ikke helt klare. Det er dog som udgangspunkt ikke et krav, at tilbuddene evalueres ved hjælp af en matematisk model, når kontrakten tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem kvalitet og pris. Hvis ordregiver vælger at inddrage livscyklusomkostninger under tildelingskriteriet omkostninger, er der dog pligt til at anvende den matematiske model, der vil blive udarbejdet af EU-Kommissionen. Minimumsfrister Før den 1. oktober 2015 Efter den 1. oktober 2015 Ansøgningsfrist, når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk Tilbudsfrist (når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk) Tilbudsfrist, når elektronisk adgang til udbudsmaterialet Ansøgningsfrist Tilbudsfrist, hovedreglen Tilbudsfrist, når tilbuddet indgives elektronisk Offentligt udbud (Ingen) 45 dage 40 dage (Ingen) 35 dage 30 dage Begrænset udbud 30 dage 40 dage 35 dage 30 dage 30 dage 25 dage

6 6 Ny udbudslov 2015 Som noget nyt kan alle under- og delkriterier fremover evalueres både relativt og absolut. Indtil nu har Klagenævnet for Udbud afskåret muligheden for at evaluere de kvalitative underkriterier relativt. Tilpasninger og sekundære evalueringsmetoder Ordregiver får mulighed for at anføre i udbudsmaterialet, at visse konkrete situationer betyder, at den fastsatte evalueringsmetode kan tilpasses, eller at en sekundær metode kan benyttes. Ordregiver skal have fastlagt muligheden på forhånd og beskrevet det klart i udbudsmaterialet. I den forbindelse skal ordregiver have fastlagt en række objektivt konstaterbare forhold, der skal være opfyldt, før evalueringsmetoden kan tilpasses, eller den sekundære metode kan anvendes. Adgangen til at tilpasse metoden eller anvende en sekundær metode kan for eksempel være relevant, hvis de konkrete tilbudspriser ikke svarer til ordregivers forventninger. Det vil som udgangspunkt kræve et nyt udbud, hvis ordregiver ønsker at ændre den på forhånd oplyste evalueringsmetode på en måde, som ikke er beskrevet. Egnethedskrav og udvælgelse Krav til omsætning Lovudkastet indfører en begrænsning i ordregivers mulighed for at stille krav til ansøgeres og tilbudsgiveres omsætning. Fremadrettet kan ordregiver som udgangspunkt maksimalt kræve, at ansøgeres eller tilbudsgiveres omsætning pr. år er dobbelt så høj som den samlede værdi af den konkret udbudte kontrakt. I særlige situationer, for eksempel hvis kontrakten er forbundet med særlige risici, vil ordregiver dog kunne stille et højere omsætningskrav.

7 Ny udbudslov Mærkningskrav Ordregiver kan stille krav om, at en vare eller tjenesteydelse skal have et bestemt mærke, når: Kravet er forbundet med kontraktens genstand, kriterierne er objektivt verificerbare og ikke-diskriminerende, mærket er udviklet på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, mærket er tilgængeligt for alle potentielle tilbudsgivere, og mærket er fastsat af en tredjemand, som ansøgeren ikke udøver en afgørende indflydelse på. Ordregiver er ikke forpligtet til i udbudsmaterialet udførligt at redegøre for de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå mærket. Ordregiver skal dog altid acceptere et tilsvarende mærke eller en anden passende dokumentation som bevis for, at virksomheden opfylder mærkekravet. Udnyttelse af andre enheders kapacitet Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver baserer sig på tredjemands uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer for at opfylde mindstekravene til egnethed, skal ordregiver som noget nyt kræve, at tredjemanden også udfører denne del af arbejdet. Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver for eksempel har baseret sig på tredjemands tekniske kapacitet til at forestå kvalitetskontrollen i et byggeog anlægsarbejde, skal tredjemand således også udføre dette arbejde. Udbudsloven giver også ordregiver mulighed for at kræve, at centrale opgaver udføres af tilbudsgiveren selv eller af en specifik underleverandør. Ordregiver kan dermed forbyde brugen af underleverandører i forbindelse med udførelsen af centrale opgaver, som har betydning for opfyldelsen af kontrakten. Udelukkelse Reglerne om udelukkelse ændres på en række områder: Obligatoriske udelukkelsesgrunde Kredsen af virksomheder, som ordregiver er forpligtet til at udelukke efter de obligatoriske udelukkelsesgrunde, er blevet udvidet med det nye udbudsdirektiv og udbudsloven. Fremadrettet skal ordregiver således udelukke en virksomhed, når en fysisk person er dømt ved en endelig dom for en af udelukkelsesgrundene, og den pågældende person er medlem af virksomhedens bestyrelse, direktion eller har beføjelse til at repræsentere virksomheden. Lovændringen skal sikre, at tilbudsgivere ikke omgår udbudsreglerne ved blot at stifte en ny juridisk person, der ledes af den eller de samme personer. Frivillige udelukkelsesgrunde Udkastet til udbudsloven tilføjer to nye udelukkelsesgrunde, som ordregivere frivilligt kan vælge at udelukke en virksomhed på baggrund af: Ordregiver kan fremover vælge at udelukke en virksomhed, når ordregiver har plausible indikationer til at konkludere, at virksomheden har fordrejet konkurrencen. Ordregiver kan endvidere udelukke virksomheder, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, når misligholdelsen har medført, at den pågældende kontrakt er blevet ophævet, eller det har ført til en lignende sanktion. Der er tale om væsentlige udvidelser i forhold til det gamle udbudsdirektiv. Hvor lang tid skal ordregiver udelukke? Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver inden for de seneste fire år er dømt ved endelig dom for en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, skal ordregiver som det klare udgangspunkt udelukke virksomheden. Udelukkelsesperioden regnes fra datoen for den endelige dom. Ordregiver skal dog kun udelukke i to år, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde. De to år løber fra den relevante hændelse eller handling, der begrunder udelukkelsen. Self-cleaning Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund, men kan fremlægge dokumentation for, at der er truffet foranstaltninger, der sikrer dennes pålidelighed, kan ordregiver ikke udelukke ansøgeren eller tilbudsgiveren. Denne procedure bliver kaldt self-cleaning. Udkastet til udbudsloven indeholder en liste over foranstaltninger, som ordregiver kan acceptere som dokumentation for ansøgers eller tilbudsgivers pålidelighed. Det kan for eksempel være dokumentation for, at tilbudsgiver har betalt den erstatning, som vedkommende er blevet pålagt at betale. Ændringer i kontrakter i deres løbetid Den nye udbudslov indeholder væsentlige nyskabelser, der giver ordregiver lettere adgang til at ændre kontrakten i dens løbetid. Ny bagatelgrænse Ordregiver kan foretage mindre ændringer af kontrakten uden at iværksætte et fornyet udbud, når to betingelser er opfyldt. Ændringen kan foretages, når værdien af ændringen er lavere end: De til enhver tid gældende tærskelværdier, og 10 procent af værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter og 15 procent af værdien for bygge- og anlægskontrakter.

8 8 Ny udbudslov 2015 Ændringen kan imidlertid ikke ske, hvis den forandrer eller ændrer kontraktens overordnede karakter. Ændringen skyldes uforudsete omstændigheder Ordregiver kan ændre i kontrakten, hvis behovet for ændringen skyldes uforudsete omstændigheder. Følgende betingelser skal alle være opfyldt, før ændringen kan foretages uden fornyet udbud: Behovet har ikke kunnet forudses af ordregiver, kontraktens overordnede karakter ændres ikke, og den samlede værdi af ændringen overstiger ikke 50 procent af værdien af den oprindelige kontrakt. Ordregivers adgang til at foretage ændringerne bygger på principperne i det gamle udbudsdirektiv, men de nye betingelser er mindre restriktive. Ordregiver skal fra dette tidspunkt sikre, at al kommunikation og informationsudveksling sker ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler. Kun undtagelsesvist kan ordregiver gennemføre udbuddet uden brug af elektronisk kommunikation. Det kan for eksempel være, hvis brugen af elektroniske kommunikationsmidler på grund af udbuddets særlige art ville kræve særlige værktøjer. Udformningen af de danske regler er udsat, indtil EU-Kommissionen er kommet længere i sit arbejde med blandt andet standarder. Andre ændringer, der er værd at bemærke Adgangen til at foretage indledende markedsundersøgelser tydeliggøres i udbudsloven Ordregiver får som noget nyt mulighed for at anvende udbudsproceduren innovationspartnerskab Udbudsloven indeholder nye tildelingskriterier, herunder pris, omkostninger og bedste forhold mellem pris og kvalitet Ordregivers mulighed for at stille dokumentationskrav for egnethed begrænses med indførelsen af et fælles europæisk udbudsdokument ( ESPD ) Ordregivers mulighed for at afhjælpe fejl og mangler i ansøgninger og tilbud tydeliggøres. I udkastet til lovbemærkningerne er det angivet, at ændringsmuligheden er særligt relevant ved kontrakter af længere varighed, hvor der kan opstå et behov for at ændre kontrakten, som ikke rimeligt kunne forudses af ordregiver. Digitalisering af udbud Fra den 18. oktober 2018 skal alle udbud som udgangspunkt gennemføres elektronisk. Indkøbscentraler skal dog gennemføre alle udbud elektronisk allerede fra den 18. april oktober 2015 Loven forventes at træde i kraft 18. april 2017 Udbud skal være fuldt elektroniske for indkøbscentraler 18. oktober 2018 Alle udbud skal gennemføres elektronisk

9 Ny udbudslov Markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne Udkastet til den nye udbudslov indeholder også enkelte markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne. Ophør af kontrakter Udkastet til udbudsloven forpligter som udgangspunkt ordregiver til at bringe en kontrakt til ophør med et passende varsel, hvis tildelingsbeslutningen er blevet annulleret ved en endelig afgørelse eller dom. Det vil bero på den konkrete kontrakt og overtrædelsens karakter, hvornår kontrakten skal bringes til ophør. Hvis ordregiver vælger at iværksætte et nyt udbud, kan ordregiver vente, til den nye udbudsprocedure er afsluttet. Ordregiver kan undtagelsesvist videreføre kontrakten med en tilbudsgiver, hvis særlige forhold gør sig gældende. I udkastet til lovbemærkningerne er anført, at det for eksempel kan være, hvis det vil medføre et helt ekstraordinært værdispild for ordregiver at bringe kontrakten til ophør. Ordregiver kan også videreføre kontrakten, hvis den forbigåede tilbudsgiver har fået tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, og den tilbudsgiver, der er blevet tildelt kontrakten, ville have vundet kontrakten, såfremt den forbigående tilbudsgiver ikke havde afgivet tilbud. Forpligtelsen til at bringe kontrakten til ophør er en væsentlig nyskabelse. Hidtil har Klagenævnet for Udbud alene haft beføjelse til at annullere en ordregivers tildelingsbeslutning, mens der ikke har været hjemmel til at bringe den indgåede kontrakt til ophør. Den nye adgang kan ikke genfindes i det nye udbudsdirektiv, og det er derfor udtryk for en ren national bestemmelse. Bestemmelsen synes mest relevant i forhold til langvarige aftaler om levering af varer og tjenesteydelser. Klagenævnet for Udbuds kompetence indskrænkes Udkastet til udbudsloven indskrænker Klagenævnet for Udbuds kompetence på to områder: 1. Først og fremmest har Klagenævnet for Udbud ikke adgang til at tilsidesætte en evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet, hvis metoden er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet. 2. Dertil kommer, at Klagenævnet for Udbud ikke kan behandle klager om kontrakter, hvis værdien af kontrakten er under tærskelværdien, og kontrakten ikke har en grænseoverskridende interesse. Klagenævnet for Udbud vil dog kunne prøve, om ovenstående forudsætninger reelt er opfyldt. Standstill og opsættende virkning Indgives en klage i en af ordregiver forlænget standstill-periode, der overskrider den lovbestemte standstill-periode, vil klagen ifølge lovudkastet automatisk blive tillagt opsættende virkning. Indrykker ordregiver en profylaksebekendtgørelse (en frivillig bekendtgørelse om beslutningen om at tildele kontrakten uden udbud), vil en klage, der er indgivet i den frivillige standstill-periode på 10 kalenderdage, også automatisk blive tillagt opsættende virkning.

10 10 Ny udbudslov 2015 Kontaktpersoner København Aarhus Peter Stig Jakobsen Partner T E Tina Braad Partner T E Anders Birkelund Nielsen Partner T E Christian Nielsen Specialistadvokat T E Jesper Kaltoft Partner T E Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T E Claus Berg Partner T E

11

12 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere