Ny udbudslov Ny udbudslov 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015"

Transkript

1 Ny udbudslov Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer.

2 Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere udbudspligtige ydelser 4 Indkøb, der i dag er omfattet af tilbudslovens afsnit II 4 Tidligere adgang til udbudsmaterialet 4 Udvidet adgang til at forhandle 4 Fortolkning af gældende ret 4 Øvrige markante ændringer af udbudsproceduren 5 Kortere minimumsfrister 5 Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet 5 Egnethedskrav og udvælgelse 6 Udelukkelse 7 Ændringer i kontrakter i deres løbetid 7 Digitalisering af udbud 8 Markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne 9 Ophør af kontrakter 9 Klagenævnet for Udbuds kompetence indskrænkes 9 Standstill og opsættende virkning 9 Kontaktpersoner 10

3 Ny udbudslov Overblik Den nye udbudslov forventes at træde i kraft den 1. oktober Men svarer loven til de regler, som vi kender i dag, og hvor stor betydning får loven for måden, som udbud gennemføres på? Vi giver her et overblik over de ændringer, som vil få størst betydning i praksis. Da EU-Kommissionen fremlagde sit forslag til ændring af udbudsdirektiverne, var det med et klart mål om at forenkle udbudsreglerne. Det skulle være nemmere for ordregiver at anvende de til tider komplicerede regler. Som noget nyt valgte den danske regering, at det nye udbudsdirektiv skal implementeres ved lov. Regeringen nedsatte derfor et udbudslovsudvalg i sommeren Den 5. december 2014 blev udkastet til den nye danske udbudslov sendt i høring. Loven forventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af februar Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om det lovudkast, der netop har været i høring, forenkler udbudsreglerne. Med 198 paragraffer er det under alle omstændigheder noget af en opgave at få overblik over reglerne. Denne folder er en introduktion til de væsentligste ændringer, som den nye udbudslov medfører, og giver samtidig et indblik i, hvilke overvejelser ordregivere allerede nu bør gøre sig. Forsyningsvirksomhedsdirektivet forventes at blive implementeret ved en bekendtgørelse, der træder i kraft i april Det betyder, at reglerne i udbudsloven ikke finder anvendelse for ordregivere, der køber ind til brug for udøvelse af aktivitet inden for vand-, energi-, transport- eller postsektoren. Da mange af reglerne i det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv er identiske med reglerne i udbudsloven, vil udbudsloven dog bidrage væsentligt til fortolkningen og forståelsen af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Bech-Bruun tilbyder Kurser med fokus på den nye udbudslov: Academy Client, den 17. marts 2015 kl i København Academy Client, den 24. marts 2015 kl i Aarhus Gåhjemmøde, den 10. juni 2015 kl i København Gåhjemmøde, den 11. juni 2015 kl i Aarhus Academy Client, den 2. september 2015 kl i København Academy Client, den 3. september 2015 kl i Aarhus Skræddersyede kurser.

4 4 Ny udbudslov 2015 Før loven træder i kraft Ordregivere bør være opmærksomme på en række forhold allerede før udbudslovens ikrafttræden, da den kan have betydning for tilrettelæggelsen af fremtidige indkøb. En række ydelser går fra at være ikke-udbudspligtige til fremover at være udbudspligtige. Til gengæld bliver det lettere at anvende procedurer, hvor ordregiver kan drøfte de tilgængelige løsninger og kontraktvilkår med tilbudsgivere. Som ordregiver kan det derfor være værd at overveje, om det vil være en fordel at iværksætte indkøb, før loven træder i kraft, eller om det er mere hensigtsmæssigt at vente. Flere udbudspligtige ydelser Udbudsloven gør op med sondringen mellem bilag II A- og bilag II B-tjenesteydelser. Det betyder, at flere kontrakter bliver udbudspligtige. Hovedparten af de tidligere bilag II B-tjenesteydelser vil dog kun være udbudspligtige, når deres værdi overstiger en forhøjet tærskelværdi på ca kr. Ved indkøb af disse ydelser bliver der stillet en række overordnede procedurekrav til ordregivers sikring af ligebehandling og gennemsigtighed ved indgåelse af kontrakten. Denne procedure bliver populært kaldt light-regimet. Ordregivere bør også være opmærksomme på, at enkelte ydelser ikke længere vil være udbudspligtige. Disse ydelser kan fremover tildeles direkte. Det gælder eksempelvis lån, uanset om disse er baseret på udstedelse af obligationer eller ej. Indkøb, der i dag er omfattet af tilbudslovens afsnit II Tilbudslovens afsnit II bliver ophævet. Fremadrettet skal ordregiver ved indkøb til en værdi under udbudslovens tærskelværdi sondre mellem indkøb med og uden klar grænseoverskridende interesse. Det bliver lettere for ordregiver at indgå kontrakter om varer og bilag II A-tjenesteydelser uden en klar grænseoverskridende interesse, da annonceringspligten ophæves. De eneste krav til ordregivers indkøb efter den 1. oktober 2015 er, at indkøbet sker på markedsvilkår, og at der gives en begrundelse, hvis ordregiver vælger at indhente mere end tre tilbud. Modsat skal indkøb med en klar grænseoverskridende interesse annonceres på udbud.dk. De øvrige proceduremæssige forpligtelser udgøres i vidt omfang af de samme regler, som gælder for ydelser indkøbt efter light-regimet. For at afgøre om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, skal ordregiver foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Tidligere adgang til udbudsmaterialet Det er et klart udgangspunkt i den nye udbudslov, at ordregiver skal give fuld elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Dette gælder også ved udbud med prækvalifikation. Kun i helt særlige situationer kan ordregiver undlade at give adgang til udbudsmaterialet. Udvidet adgang til at forhandle Ordregiver får større mulighed for at indkøbe efter udbudsprocedurerne udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Den udvidede adgang til at forhandle gælder i alle tilfælde, hvor ordregiver køber andet end standardiserede hyldevarer. Ordregiver kan som noget nyt vælge at anvende procedurerne, når: Ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af en allerede tilgængelig løsning Ydelsen omfatter design eller innovative løsninger. Ordregiver kan frit vælge mellem procedurerne, da betingelserne for at anvende dem er de samme. Fortolkning af gældende ret Allerede på nuværende tidspunkt har en række af de ændringer, der følger af det nye udbudsdirektiv og udbudsloven, betydning for fortolkningen af gældende ret. Det er eksempelvis tilfældet, når der skal tages stilling til muligheden for at ændre i kontrakter i deres løbetid.

5 Ny udbudslov Øvrige markante ændringer af udbudsproceduren Kortere minimumsfrister Minimumsfristerne for at modtage ansøgninger og tilbud forkortes, så ordregiver kan gennemføre et udbud hurtigere. Ved et offentligt udbud er minimumsfristen for tilbudsafgivelse fremover 35 dage. I praksis har fristen tidligere været 45 dage, når udbudsbekendtgørelsen var fremsendt elektronisk, og 40 dage, hvis ordregiver samtidig gav elektronisk adgang til udbudsmaterialet. Ved begrænset udbud er den nye minimumsfrist for modtagelse af ansøgninger 30 dage. Ved akutte behov, der ikke gør det muligt at overholde de sædvanlige frister, kan der fastsættes kortere frister for modtagelse af henholdsvis ansøgninger og tilbud. I udkastet til lovbemærkningerne er det anført, at det akutte behov ikke behøver at være afledt af tvingende grunde som følge af begivenheder, ordregiver ikke har kunnet forudse. Der er formentlig tale om en lempelse i forhold til de nugældende betingelser for en hasteprocedure. Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet Udbudsloven indeholder en pligt for ordregiver til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Ordregiver skal således have evalueringsmetoden klar, allerede når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Kravet er ikke en implementering af en tilsvarende bestemmelse i det nye udbudsdirektiv. Der er tale om en nyskabelse, der gør op med Klagenævnet for Udbuds hidtidige praksis på området. Formkrav Det fremgår af udkastet til lovbemærkningerne, at: Evalueringsmetoden er den systematik, som ordregiveren benytter i evalueringen af tilbuddene med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evalueringsmetoden skal relatere sig til alle under- og delkriterier og gøre det klart for potentielle ansøgere og tilbudsgivere, hvordan ordregiver vil evaluere tilbuddene i relation til de fastsatte kriterier. Udbudsloven stiller ikke krav om, at ordregiver anvender en bestemt evalueringsmetode. Evalueringsmetoden kan således basere sig på eksempelvis en prosamodel, en prismodel eller en pointmodel. Hvis ordregiver anvender tildelingskriteriet bedste forhold mellem kvalitet og pris (som i vidt omfang svarer til kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud ), er et væsentligt spørgsmål, om ordregiver efter de nye regler er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmodel for omregning af pris til point. Udkastet til lovbemærkningerne antyder, at dette er tilfældet, men bemærkningerne er ikke helt klare. Det er dog som udgangspunkt ikke et krav, at tilbuddene evalueres ved hjælp af en matematisk model, når kontrakten tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem kvalitet og pris. Hvis ordregiver vælger at inddrage livscyklusomkostninger under tildelingskriteriet omkostninger, er der dog pligt til at anvende den matematiske model, der vil blive udarbejdet af EU-Kommissionen. Minimumsfrister Før den 1. oktober 2015 Efter den 1. oktober 2015 Ansøgningsfrist, når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk Tilbudsfrist (når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk) Tilbudsfrist, når elektronisk adgang til udbudsmaterialet Ansøgningsfrist Tilbudsfrist, hovedreglen Tilbudsfrist, når tilbuddet indgives elektronisk Offentligt udbud (Ingen) 45 dage 40 dage (Ingen) 35 dage 30 dage Begrænset udbud 30 dage 40 dage 35 dage 30 dage 30 dage 25 dage

6 6 Ny udbudslov 2015 Som noget nyt kan alle under- og delkriterier fremover evalueres både relativt og absolut. Indtil nu har Klagenævnet for Udbud afskåret muligheden for at evaluere de kvalitative underkriterier relativt. Tilpasninger og sekundære evalueringsmetoder Ordregiver får mulighed for at anføre i udbudsmaterialet, at visse konkrete situationer betyder, at den fastsatte evalueringsmetode kan tilpasses, eller at en sekundær metode kan benyttes. Ordregiver skal have fastlagt muligheden på forhånd og beskrevet det klart i udbudsmaterialet. I den forbindelse skal ordregiver have fastlagt en række objektivt konstaterbare forhold, der skal være opfyldt, før evalueringsmetoden kan tilpasses, eller den sekundære metode kan anvendes. Adgangen til at tilpasse metoden eller anvende en sekundær metode kan for eksempel være relevant, hvis de konkrete tilbudspriser ikke svarer til ordregivers forventninger. Det vil som udgangspunkt kræve et nyt udbud, hvis ordregiver ønsker at ændre den på forhånd oplyste evalueringsmetode på en måde, som ikke er beskrevet. Egnethedskrav og udvælgelse Krav til omsætning Lovudkastet indfører en begrænsning i ordregivers mulighed for at stille krav til ansøgeres og tilbudsgiveres omsætning. Fremadrettet kan ordregiver som udgangspunkt maksimalt kræve, at ansøgeres eller tilbudsgiveres omsætning pr. år er dobbelt så høj som den samlede værdi af den konkret udbudte kontrakt. I særlige situationer, for eksempel hvis kontrakten er forbundet med særlige risici, vil ordregiver dog kunne stille et højere omsætningskrav.

7 Ny udbudslov Mærkningskrav Ordregiver kan stille krav om, at en vare eller tjenesteydelse skal have et bestemt mærke, når: Kravet er forbundet med kontraktens genstand, kriterierne er objektivt verificerbare og ikke-diskriminerende, mærket er udviklet på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, mærket er tilgængeligt for alle potentielle tilbudsgivere, og mærket er fastsat af en tredjemand, som ansøgeren ikke udøver en afgørende indflydelse på. Ordregiver er ikke forpligtet til i udbudsmaterialet udførligt at redegøre for de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå mærket. Ordregiver skal dog altid acceptere et tilsvarende mærke eller en anden passende dokumentation som bevis for, at virksomheden opfylder mærkekravet. Udnyttelse af andre enheders kapacitet Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver baserer sig på tredjemands uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer for at opfylde mindstekravene til egnethed, skal ordregiver som noget nyt kræve, at tredjemanden også udfører denne del af arbejdet. Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver for eksempel har baseret sig på tredjemands tekniske kapacitet til at forestå kvalitetskontrollen i et byggeog anlægsarbejde, skal tredjemand således også udføre dette arbejde. Udbudsloven giver også ordregiver mulighed for at kræve, at centrale opgaver udføres af tilbudsgiveren selv eller af en specifik underleverandør. Ordregiver kan dermed forbyde brugen af underleverandører i forbindelse med udførelsen af centrale opgaver, som har betydning for opfyldelsen af kontrakten. Udelukkelse Reglerne om udelukkelse ændres på en række områder: Obligatoriske udelukkelsesgrunde Kredsen af virksomheder, som ordregiver er forpligtet til at udelukke efter de obligatoriske udelukkelsesgrunde, er blevet udvidet med det nye udbudsdirektiv og udbudsloven. Fremadrettet skal ordregiver således udelukke en virksomhed, når en fysisk person er dømt ved en endelig dom for en af udelukkelsesgrundene, og den pågældende person er medlem af virksomhedens bestyrelse, direktion eller har beføjelse til at repræsentere virksomheden. Lovændringen skal sikre, at tilbudsgivere ikke omgår udbudsreglerne ved blot at stifte en ny juridisk person, der ledes af den eller de samme personer. Frivillige udelukkelsesgrunde Udkastet til udbudsloven tilføjer to nye udelukkelsesgrunde, som ordregivere frivilligt kan vælge at udelukke en virksomhed på baggrund af: Ordregiver kan fremover vælge at udelukke en virksomhed, når ordregiver har plausible indikationer til at konkludere, at virksomheden har fordrejet konkurrencen. Ordregiver kan endvidere udelukke virksomheder, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, når misligholdelsen har medført, at den pågældende kontrakt er blevet ophævet, eller det har ført til en lignende sanktion. Der er tale om væsentlige udvidelser i forhold til det gamle udbudsdirektiv. Hvor lang tid skal ordregiver udelukke? Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver inden for de seneste fire år er dømt ved endelig dom for en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, skal ordregiver som det klare udgangspunkt udelukke virksomheden. Udelukkelsesperioden regnes fra datoen for den endelige dom. Ordregiver skal dog kun udelukke i to år, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde. De to år løber fra den relevante hændelse eller handling, der begrunder udelukkelsen. Self-cleaning Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund, men kan fremlægge dokumentation for, at der er truffet foranstaltninger, der sikrer dennes pålidelighed, kan ordregiver ikke udelukke ansøgeren eller tilbudsgiveren. Denne procedure bliver kaldt self-cleaning. Udkastet til udbudsloven indeholder en liste over foranstaltninger, som ordregiver kan acceptere som dokumentation for ansøgers eller tilbudsgivers pålidelighed. Det kan for eksempel være dokumentation for, at tilbudsgiver har betalt den erstatning, som vedkommende er blevet pålagt at betale. Ændringer i kontrakter i deres løbetid Den nye udbudslov indeholder væsentlige nyskabelser, der giver ordregiver lettere adgang til at ændre kontrakten i dens løbetid. Ny bagatelgrænse Ordregiver kan foretage mindre ændringer af kontrakten uden at iværksætte et fornyet udbud, når to betingelser er opfyldt. Ændringen kan foretages, når værdien af ændringen er lavere end: De til enhver tid gældende tærskelværdier, og 10 procent af værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter og 15 procent af værdien for bygge- og anlægskontrakter.

8 8 Ny udbudslov 2015 Ændringen kan imidlertid ikke ske, hvis den forandrer eller ændrer kontraktens overordnede karakter. Ændringen skyldes uforudsete omstændigheder Ordregiver kan ændre i kontrakten, hvis behovet for ændringen skyldes uforudsete omstændigheder. Følgende betingelser skal alle være opfyldt, før ændringen kan foretages uden fornyet udbud: Behovet har ikke kunnet forudses af ordregiver, kontraktens overordnede karakter ændres ikke, og den samlede værdi af ændringen overstiger ikke 50 procent af værdien af den oprindelige kontrakt. Ordregivers adgang til at foretage ændringerne bygger på principperne i det gamle udbudsdirektiv, men de nye betingelser er mindre restriktive. Ordregiver skal fra dette tidspunkt sikre, at al kommunikation og informationsudveksling sker ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler. Kun undtagelsesvist kan ordregiver gennemføre udbuddet uden brug af elektronisk kommunikation. Det kan for eksempel være, hvis brugen af elektroniske kommunikationsmidler på grund af udbuddets særlige art ville kræve særlige værktøjer. Udformningen af de danske regler er udsat, indtil EU-Kommissionen er kommet længere i sit arbejde med blandt andet standarder. Andre ændringer, der er værd at bemærke Adgangen til at foretage indledende markedsundersøgelser tydeliggøres i udbudsloven Ordregiver får som noget nyt mulighed for at anvende udbudsproceduren innovationspartnerskab Udbudsloven indeholder nye tildelingskriterier, herunder pris, omkostninger og bedste forhold mellem pris og kvalitet Ordregivers mulighed for at stille dokumentationskrav for egnethed begrænses med indførelsen af et fælles europæisk udbudsdokument ( ESPD ) Ordregivers mulighed for at afhjælpe fejl og mangler i ansøgninger og tilbud tydeliggøres. I udkastet til lovbemærkningerne er det angivet, at ændringsmuligheden er særligt relevant ved kontrakter af længere varighed, hvor der kan opstå et behov for at ændre kontrakten, som ikke rimeligt kunne forudses af ordregiver. Digitalisering af udbud Fra den 18. oktober 2018 skal alle udbud som udgangspunkt gennemføres elektronisk. Indkøbscentraler skal dog gennemføre alle udbud elektronisk allerede fra den 18. april oktober 2015 Loven forventes at træde i kraft 18. april 2017 Udbud skal være fuldt elektroniske for indkøbscentraler 18. oktober 2018 Alle udbud skal gennemføres elektronisk

9 Ny udbudslov Markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne Udkastet til den nye udbudslov indeholder også enkelte markante ændringer i håndhævelsen af udbudsreglerne. Ophør af kontrakter Udkastet til udbudsloven forpligter som udgangspunkt ordregiver til at bringe en kontrakt til ophør med et passende varsel, hvis tildelingsbeslutningen er blevet annulleret ved en endelig afgørelse eller dom. Det vil bero på den konkrete kontrakt og overtrædelsens karakter, hvornår kontrakten skal bringes til ophør. Hvis ordregiver vælger at iværksætte et nyt udbud, kan ordregiver vente, til den nye udbudsprocedure er afsluttet. Ordregiver kan undtagelsesvist videreføre kontrakten med en tilbudsgiver, hvis særlige forhold gør sig gældende. I udkastet til lovbemærkningerne er anført, at det for eksempel kan være, hvis det vil medføre et helt ekstraordinært værdispild for ordregiver at bringe kontrakten til ophør. Ordregiver kan også videreføre kontrakten, hvis den forbigåede tilbudsgiver har fået tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, og den tilbudsgiver, der er blevet tildelt kontrakten, ville have vundet kontrakten, såfremt den forbigående tilbudsgiver ikke havde afgivet tilbud. Forpligtelsen til at bringe kontrakten til ophør er en væsentlig nyskabelse. Hidtil har Klagenævnet for Udbud alene haft beføjelse til at annullere en ordregivers tildelingsbeslutning, mens der ikke har været hjemmel til at bringe den indgåede kontrakt til ophør. Den nye adgang kan ikke genfindes i det nye udbudsdirektiv, og det er derfor udtryk for en ren national bestemmelse. Bestemmelsen synes mest relevant i forhold til langvarige aftaler om levering af varer og tjenesteydelser. Klagenævnet for Udbuds kompetence indskrænkes Udkastet til udbudsloven indskrænker Klagenævnet for Udbuds kompetence på to områder: 1. Først og fremmest har Klagenævnet for Udbud ikke adgang til at tilsidesætte en evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet, hvis metoden er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet. 2. Dertil kommer, at Klagenævnet for Udbud ikke kan behandle klager om kontrakter, hvis værdien af kontrakten er under tærskelværdien, og kontrakten ikke har en grænseoverskridende interesse. Klagenævnet for Udbud vil dog kunne prøve, om ovenstående forudsætninger reelt er opfyldt. Standstill og opsættende virkning Indgives en klage i en af ordregiver forlænget standstill-periode, der overskrider den lovbestemte standstill-periode, vil klagen ifølge lovudkastet automatisk blive tillagt opsættende virkning. Indrykker ordregiver en profylaksebekendtgørelse (en frivillig bekendtgørelse om beslutningen om at tildele kontrakten uden udbud), vil en klage, der er indgivet i den frivillige standstill-periode på 10 kalenderdage, også automatisk blive tillagt opsættende virkning.

10 10 Ny udbudslov 2015 Kontaktpersoner København Aarhus Peter Stig Jakobsen Partner T E Tina Braad Partner T E Anders Birkelund Nielsen Partner T E Christian Nielsen Specialistadvokat T E Jesper Kaltoft Partner T E Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T E Claus Berg Partner T E

11

12 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen 1 Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Tina Braad og Christian Nielsen 2 Dagens emner Vi giver et overblik over status i lovgivningsprocessen og de væsentligste ændringer. Du

Læs mere

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver?

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/ partner Anders Birkelund Nielsen og advokatfuldmægtig Stinna Mohr Uddannelsesdagen 2016 2 Overblik - de udvalgte temaer Del I Introduktion Mulighed

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Ny dansk udbudslov Medlemsmøde den 2. juni 2015 Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Agenda Udbudsloven

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret 1 Oplægsholder Anders Nørgaard Jensen Advokat PUBLICURE Advokatfirma Telefon 2015

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Programmet 09.45 10.35 Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer

Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer Aarhus, den 3. november 2016 2 Program 1 Oversigt over de vigtigste ændringer i udbudsloven 2 Udbud med forhandling 3 Offentliggørelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov i Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov - Baggrund Forventet ikrafttræden 1. januar 2016 Formål: Udbudsloven skal først

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 16. december 2015 Udbudsvagten Page 2 Overblik over ændringer Ændringer i overblik Ny opdeling af tjenesteydelser - indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 12. Januar 2016 UdbudsVagten Page 2 Ny opdeling af tjenesteydelser Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B Udbudsdirektiv

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV 11. MARTS 2015 Agnete Gersing Den nye udbudslov Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? DEN NYE UDBUDSLOV Agenda 1. Kort om baggrund 2. Væsentligste ændringer 3. Videre proces Kort

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne Indhold Baggrund 2 De nye reglers ikrafttræden 3 Kontrolloven 4 Kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne 5 Retsstillingen før 20. december 2009

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Indkøbsjura 2012 siden sidst

Indkøbsjura 2012 siden sidst Indkøbsjura 2012 siden sidst v/ Peter Dann Jørgensen BvHD Middelfart, den 12. september www.bvhd.dk Program 09.40 10.40 Siden sidst Hvad er tendensen? Udvalgte afgørelser Nyt omkring revision af udbudsdirektivet

Læs mere

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Landsdommer Kirsten Thorup, næstformand Landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, formand Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret 27. januar

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

Det gode udbud. Den juridiske ramme for udbud. Peter Stig Jakobsen, Bech-Bruun

Det gode udbud. Den juridiske ramme for udbud. Peter Stig Jakobsen, Bech-Bruun Det gode udbud Den juridiske ramme for udbud Peter Stig Jakobsen, Bech-Bruun 2 Udvalgte emner 4- bekendtgørelse Ændring efter tildeling Uden virkning Tildeling Optioner Forbehold Evaluering Indkøb og udbud

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Den danske udbudslov. Reform af EU udbudsreglerne. Steen Jensen september 2015

Den danske udbudslov. Reform af EU udbudsreglerne. Steen Jensen september 2015 Den danske udbudslov Reform af EU udbudsreglerne Steen Jensen september 2015 Indhold Introduktion og overblik Anvendelsesområde og tærskelværdier EU udbud Sociale og andre specifikke tjenesteydelser og

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3).

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3). SIDE 211 JANUAR 2016 Kapitel 10 Evaluering og tildeling 10.1 Indledning Hvad er nyt?» Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal anvendes som et overordnet begreb (se afsnit 10.3).» Tre nye tildelingskriterier:

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE?

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? 31.10.2016 Med udbudsloven er det en gang for alle blevet slået fast, at det er vigtigt, at ordregivende myndigheder

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Anne Bergholt Sommer, specialistadvokat ase@bechbruun.com 2 Overblik Kontraktændringer Den udbudsretlige kontekst Hvornår

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Evalueringsmetoder og offentliggørelse heraf. Dansk Forening for Udbudsret 27. januar 2016 Tina Braad, partner

Evalueringsmetoder og offentliggørelse heraf. Dansk Forening for Udbudsret 27. januar 2016 Tina Braad, partner Evalueringsmetoder og offentliggørelse heraf Dansk Forening for Udbudsret 27. januar 2016 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudslovens 160 Stk. 1. En ordregiver skal i udbudsmaterialet angive kriterierne

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere