Sociale hensyn ved indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale hensyn ved indkøb"

Transkript

1 Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser er boligorganisationerne, herunder afdelingerne i udbudsretlig sammenhæng at betragte som såkaldt offentligretlige organer. Dette betyder at boligorganisationerne er underlagt reglerne om udbud i udbudsdirektivet (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004) eller tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7/ om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Om det er reglerne i udbudsdirektivet eller tilbudsloven, der finder anvendelse, og hvilke udbudsformer der skal/kan anvendes efter udbudsdirektivets eller tilbudslovens regler, afhænger af værdien af den anskaffelse, boligorganisationerne foretager. For indkøb af bygge- og anlægsarbejder finder udbudsdirektivets regler anvendelse, hvis værdien af indkøbet overstiger kr ekskl. moms (2014), mens tilbudslovens regler finder anvendelse for indkøb under denne tærskelværdi. For indkøb af varer og tjenesteydelser finder udbudsdirektivets regler anvendelse, hvis værdien af indkøbet overstiger kr ekskl. moms (2014), mens tilbudslovens regler finder anvendelse for indkøb under denne tærskelværdi. For indkøb af varer og tjenesteydelser, der er underlagt reglerne i tilbudsloven gælder, at der forud for indkøb af varer og visse tjenesteydelser (bilag II a - tjenesteydelser), kun skal foretages udbud i form af annoncering, hvis værdien af indkøbet overstiger en tærskelværdi på kr ekskl. moms. Udover reglerne i udbudsdirektivet og tilbudsloven gælder principperne i TEUF-traktaten om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser og de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. I situationer hvor indkøbet har grænseoverskridende interesse, finder principperne i TEUF derfor også anvendelse på indkøb, hvor der ikke efter reglerne i udbudsdirektivet eller tilbudsloven er krav om gennemførelse af udbud. Om indkøbet har grænseoverskridende interesse skal vurderes ud fra, om en virksomhed i en anden medlemsstat kan have interesse i kontrakten. Overordnet set skal udbudsreglerne således sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige/boligorganisationerne køber bedst og billigst, og uanset om indkøbet skal foretages efter udbudsdirektivets eller tilbudslovens regler, er mulighederne for at tildele opgaver direkte til socialøkonomiske virksomheder af samme grund begrænsede.

2 side 2 Vi er opmærksomme på spørgsmålet om tildeling af opgaver til socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med det forberedende arbejde til den kommende udbudslov. I det følgende beskrives mulighederne for at tilgodese socialøkonomiske virksomhed ved underhåndsbud og indbudt licitation, delydelser samt ved krav om sociale hensyn ved udvælgelse, tildeling og kontraktens udførelse. Spørgsmål om udbud og tildeling af opgaver kan rettes til juridisk konsulent Claus Pedersen, , Underhåndsbud og indbudt licitation Efter tilbudslovens regler vil udbud af bygge- og anlægsarbejder skulle ske som underhåndsbud eller ved afholdelse af licitation. Efter tilbudslovens regler vil bygge- og anlægsarbejder med en værdi op til kr ekskl. moms kunne indkøbes efter indhentelse af 1 underhåndsbud. Bygge- og anlægsarbejder i spændet fra kr til kr. 3 mio. ekskl. moms vil kunne indkøbes efter indhentelse af minimum 2 underhåndsbud, mens opgaver over kr. 3 mio. ekskl. moms skal udbydes i licitation. Hvis der er tale om ustøttede bygge- og anlægsarbejder, er der dog efter bekendtgørelse nr. 817 af 23/ om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren ikke noget loft for, hvor mange underhåndsbud udbyder kan indhente, ligesom det er muligt at anvende underhåndsbud helt op til tærskelværdien for EU-udbud. Om anvendelse af underhåndsbud helt op til tærskelværdien for EU-udbud er mere hensigtsmæssig i forhold til afholdelse af licitation må vurderes konkret i det enkelte tilfælde. Licitation kan gennemføres som offentlig licitation, hvor alle tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud, eller som begrænset licitation med eller uden forudgående prækvalifikation, hvor kun en begrænset kreds af tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud. Ved begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation (indbudt licitation) er det udbyder, der inviterer de tilbudsgivere, som udbyder ønsker tilbud fra. Ved indhentelse af underhåndsbud eller afholdelse af indbudt licitation er der ikke noget til hinder for, at det er socialøkonomiske virksomheder, der inviteres til at byde, men i begge tilfælde skal der ske en ligebehandling af de bydende, ligesom tildeling af opgaven skal ske ud fra objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier. Der henvises i øvrigt herved til det nedenfor om Sociale krav ved udvælgelse, tildeling eller kontraktens udførelse anførte.

3 side 3 Udbyderen kan i øvrigt ikke ved hvert udbud indhente underhåndsbud hos eller afholde indbudt licitation med den samme kreds af virksomheder, ligesom det ved indbudt licitation er et krav at mindst en af de indbudte skal være fra områder uden for lokalområdet. Delydelser Udbudsreglerne giver mulighed for, at ordregiver kan friholde dele af en udbudspligtig anskaffelse fra udbuddet, idet ordregiver kan undlade at udbyde mindre delkontrakter, selvom den totale anskaffelse som helhed overstiger tærskelværdien og dermed er udbudspligtig. Hvis betingelserne for at undtage en delkontrakt fra udbud er opfyldt, og delkontrakten ikke har grænseoverskridende interesse, kan ordregiver foretage en direkte kontrakttildeling uden konkurrenceudsættelse. Når en ordregiver foretager et indkøb af enten varer og tjenesteydelser samtidig, skal den anslåede værdi af delkontrakterne lægges sammen ved beregning af kontraktværdien i forhold til tærskelværdi. Udbudsdirektivet giver mulighed for, at ordregiveren i den forbindelse kan udskille en delkontrakt fra EU-udbuddet og tildele delkontrakten direkte til en bestemt leverandør, f.eks. en socialøkonomisk virksomhed i boligområdet. For at ordregiver kan benytte denne mulighed skal 3 grundlæggende betingelser være opfyldt: 1. Den enkelte delkontrakt må højest have en værdi på kr. ekskl. moms. for varer og tjenesteydelser og for bygge- og anlægsarbejder kr. ekskl. moms. (2014) 2. Den samlede værdi af samtlige delkontrakter som undtages må ikke overstige 20 % af anskaffelsens samlede værdi. 3. Den resterende del af anskaffelsen udbydes efter sædvanlige regler. Hvis betingelserne for at undtage en delkontrakt fra udbud er opfyldt, bliver delkontrakten ikke omfattet af tilbudslovens annonceringspligt, selv om delkontraktens værdi overstiger kr. ekskl. moms. Reglen kan alene benyttes på kontrakter, der indgås til samme indkøbsbehov. Det betyder, at der skal være en sammenhæng mellem indholdet og formålet med anskaffelserne. Det er ikke et krav, at delkontrakterne indgås med den samme leverandør som hovedanskaffelsen. Og det er ikke nødvendigvis et krav, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem delydelses-kontrakterne. Det vurderes, at brugen af delydelser efter en konkret vurdering i den enkelte sag kan give boligorganisationerne en mulighed for at købe produkter hos en lokal socialøkonomisk virksomhed. Det må dog bemærkes, at Klagenævnet ikke har taget stilling til brugen af delydelser i forhold til socialøkonomiske virksomheder.

4 side 4 Reglerne om delydelser forbliver uændrede i det nye direktiv. Se nærmere om delydelser, i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om kontraktberegning pkt Sociale krav ved udvælgelse, tildeling eller kontraktens udførelse Herudover er der efter gældende udbudsregler begrænsede muligheder for at tilgodese socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med udbud. Konkurrencestyrelsen har bl.a. forholdt sig til spørgsmålet i en vejledende udtalelse nr. 4/ fra 2008 samt i en vejledning fra 2004, og Kommissionen har i 2010 udsendt en vejledning om sociale hensyn ved indkøb. Sociale hensyn kan principielt vedrøre kriterierne for udvælgelse af egnede tilbudsgivere og tildeling af kontrakten. Herudover kan sociale hensyn gøres til kontraktvilkår, som ikke indgår i konkurrencegrundlaget, men som vinderen skal opfylde ved udførelsen af kontrakten, jf. udbudsdirektivets art. 26. Efter denne bestemmelse kan der som betingelser vedrørende kontraktens udførelse fastsætte særlige betingelser vedrørende kontraktens udførelse, hvis disse er forenelige med fællesskabsretten og de er nævnt i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne. Betingelserne vedrørende kontraktens udførelse kan navnlig handle om sociale hensyn eller miljøhensyn. Socialøkonomisk virksomhed som udvælgelseskriterium: Kommissionen har tilkendegivet, at der ikke kan stilles krav om, at den bydende skal være en non-profit virksomhed. Det skyldes, at alle tilbudsgivere skal stilles lige. I Konkurrencestyrelsens udtalelse lægges det til grund, at en socialøkonomisk virksomhed er non-profit og det er ikke altid tilfældet. Det antages dog, at det samme må være tilfældet, når en socialøkonomisk virksomhed overvejende geninvesterer sit overskud i det sociale formål. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at kravet om at alle tilbudsgivere skal behandles lige medfører, at der ikke kan stilles krav om, at kun virksomheder, der samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, kan udvælges. Socialøkonomisk virksomhed som tildelingskriterium: Efter udvælgelse af egnede tilbudsgivere skal tilbuddene bedømmes med henblik på tildeling af kontrakten. Der kan vælges mellem laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige. Ved laveste pris kan ikke lægges vægt på det sociale element. Ved økonomisk mest fordelagtig kan sociale hensyn bruges som underkriterium. Det afgørende er, at kriteriet er knyttet til kontraktgenstanden eller til betingelserne for gennemførelsen af kontrakten, og at de giver muligheder for objektivt at vurdere produktets eller ydelsens egenskaber. Underkriteriet skal være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud og kriterier skal kunne tilføre tilbudsevalueringen et selvstændigt indhold, udover hvad der kunne have været genstand for vurderingen i udvælgelsesfasen. Tildelingskriterierne må ikke priori-

5 side 5 tere en bestemt kategori af leverandører. Det må derfor ikke tillægges vægt, at tilbudsgiver er socialøkonomisk virksomhed eller samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, eller beskæftiger en bestemt persongruppe, f.eks. langtidsledige. I forbindelse med indkøb af varer og visse tjenesteydelser (bilag II a - tjenesteydelser) efter tilbudslovens regler, bemærkes, at ordregiver udover tildelingskriterierne laveste pris og økonomisk mest fordelagtige tilbud som udgangspunkt er frit stillet til at anvende de kriterier for tildeling af opgaven, som ordregiver finder nødvendige og relevante. De valgte kriterier for tildeling af kontrakten skal blot være saglige, objektive og ikke-diskriminerende og dermed egnede til at identificere det bedste tilbud. Det betyder, at udbyder efter tilbudsloven f.eks. kan anvende et tildelingskriterium som det socialøkonomisk mest fordelagtige tilbud i det omfang kriteriet er knyttet til kontraktgenstanden og dermed kan benyttes som målestok for et tilbuds kvalitet men det er ikke muligt at kræve at leverandøren er organiseret som socialøkonomisk virksomhed eller samarbejde med en sådan. Socialøkonomisk virksomhed som del af kontraktens udførelse: Det er her, der er de mest oplagte muligheder for at tage sociale hensyn ved udbud efter følgende grundprincipper: Offentliggørelse: De sociale krav skal fremgå af udbudsmaterialet. Saglighed: Det sociale hensyn skal være sagligt begrundet. Ikke-diskrimination: Sociale klausuler må ikke diskriminere udenlandske leverandører eller arbejdstagere. Proportionalitet: Omfanget af de sociale hensyn skal stå mål med den opgave, der udbydes. Eksportforbud : Sociale klausuler må generelt ikke knyttes til ydelser der udføres i udlandet. Ved indkøbskontrakter har Kommissionen fremhævet, at det er vanskeligt at indføre sociale klausuler vedrørende selve produktionen. Det betyder, at det ikke er muligt at specificere at hele eller dele af en leverandørs indkøbskontrakter skal indgås med socialøkonomiske virksomheder. Det ville nemlig betyde, at andre organisationer skulle foretager ændringer i deres organisation, struktur og politik. Vi kan dermed ikke stille krav om, at vores leverandører skal benytte socialøkonomiske virksomheder som underleverandører. Tilbage står at vi kan stille mere generelle sociale krav, som ikke diskriminerer, er proportionale og saglige f.eks. at den bydende virksomhed i fornuftigt omfang benytter udsatte personer eller personer i uddannelses/opkvalificeringsforløb som arbejdskraft på opgaven. Vi kan ikke bestemme, hvem disse personer skal være eller hvor de kommer fra. Dette gælder både efter udbudsdirektivet og tilbudsloven.

6 side 6 Under tærskelværdierne I situationer hvor indkøbet har grænseoverskridende interesse er ordregiver forpligtet til at overholde TEUF traktatens grundlæggende normer og principper, men er i øvrigt friere stillet med hensyn til konkurrenceudsættelse af kontrakten, herunder fastsættelse af tildelingskriterier. I situationer hvor indkøbet ikke har grænseoverskridende interesse kan ordregiver foretage en direkte kontrakttildeling uden konkurrenceudsættelse.

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere