Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald 9 12 Ordning for glasemballageaffald 9 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladsen(-erne) Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for storskrald Ordning for hjemmekompostering Ordning for haveaffald Ordning for bortskaffelse af større mængder affald (anvisningsordning) Ordning for tøj og sko Ordning for PCB-holdigt affald 24

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Svendborg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Gebyrer Side 1

4 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Svendborg Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø og Teknik til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Side 2

5 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald for Svendborg Kommune af 13. januar 2011 Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Borgmester Curt Sørensen Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Følgende affaldstyper er eksempler på dagrenovation: - fedt, kød, fisk og pålæg - brødrester - engangsbleer - forurenet pap, papir, stanniol m.m. - sammensatte produkter fx smørbøtter, mælke- og juicekartoner o. lign. - sod og aske 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Side 3

6 9.3 Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen er en henteordning og omfatter affald, som er normalt forekommende i husholdninger og som ikke kan bortskaffes til andre af de ordninger, som er beskrevet i regulativet. Dagrenovation skal bortskaffes til forbrænding på: Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej Svendborg. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Kommunen kan pålægge brugeren, at benytte en bestemt type affaldsbeholder hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det. Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. Beholderen skal være grøn, påtrykt volumen og skal kunne godkendes af renovatøren. Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Til opsamling af affald må kun benyttes de affaldsbeholdere, som er godkendt af kommunen. Ved affaldsbeholdere forstås sække, spande og containere. Beholderne skal være grønne og påtrykt volumen. Oplysning om hvilke affaldsbeholdere, som er godkendt, fås ved henvendelse til kommunen. Side 4

7 Til opsamling af restaffald fås følgende beholderstørrelser: liters papirsæk liters spand liters spand liters spand liters container liters container liters container Anskaffelse af 140 liters, 190 liters og 240 liters spande og sækkestativ, påhviler brugeren disse kan købes af kommunen som udbringer spanden/sækkestativet til brugerne. Betaling for beholdere/sækkestativer trækkes over FAS (forbrugsafgift) regningen. Containere på hhv. 400, 600 og 800 liter lejes af kommunen og lejeprisen er inkl. i gebyret. Det er dog brugerens ansvar, at rengøre og vedligeholde containeren. Beskadiges containeren skal renovatøren kontaktes. 9.6 Anbringelse af beholdere Affaldsbeholderen må ikke uden konkret dispensation fra kommunen placeres mere end 25 meter fra farbar kørevej. Kommunen kan pålægge ejendommen et særgebyr, såfremt afstandsforholdene ikke kan overholdes. Med farbar vej forstås en kørevej, som minimum skal være 3,5 meter bred og 4,5 meter høj. For koteletgrunde regnes "koteletbenet" normalt ikke med i de 25 meter. Affaldsbeholderen skal placeres så nær ved koteletbenets afslutning som muligt. Transport- og adgangsveje Hvis affaldet skal afhentes inden for ejendommens skel, skal nedenstående krav opfyldes. Alternativt kan beholderen placeres ved skel (0-1,0 meter inde på ejendommen). Transport- og adgangsveje skal være plane, jævne og med kørefast belægning. Med kørefast belægning menes fliser, asfalt eller støbt belægning (beton). Transport- og adgangsveje skal så vidt muligt være vandrette og være så brede og høje, at der sikres fri passage. Ved hældninger under 1:10 og hældninger op til 1:7, der er kortere end 5 meter, stilles der ikke krav om trin, repos o.lign. Ved større eller længere hældning kan du kontakte Vand og Affald for nærmere retningslinier. Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling, og anslagslister, tærskler og trin skal være forsynet med faste skråkiler eller lignende. Side 5

8 Transport- og adgangsveje skal være ryddet for andet affald, materialer, udragende grene med videre, og de skal være vel oplyste, rene og vedligeholdte, og skal være ryddet for eventuel sne og må ikke være glatte. Ved afhentning af renovationsbeholdere bør håndgreb være placeret, så det er lettest muligt at få fat i dem. Der skal være adgang til renovationsbeholdere uden risiko for at blive forulempet af løse hunde. Affaldsrum Affaldsrum i samlede bebyggelser skal have elektrisk belysning og dørene skal være selvlukkende og rottesikrede. Med hensyn til øvrig indretning henvises til byggelovgivningen. Hvis affaldsrummet er låst, skal der være låst op på tømningsdagen eller der kan efter aftale med renovatøren udleveres 2 stk. nøgler til denne. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. Affaldssække må kun fyldes til den markerede påfyldningstreg. Organisk affald, vådt og ulækkert affald skal indpakkes i tætte og lukkede plastposer. Til lejlighedsvis forekommende ekstra affald kan der købes særlige lukkeclips der kan bruges sammen med en sæk eller en pose. Der er ingen særlige krav til posen/sækken. Prisen for lukkeclipsen fremgår af kommunens takstblad, som "ekstra sæk"og kan købes ved renovatøren, i Borgerservice eller på genbrugsstationerne. Den fyldte ekstrasæk placeres ved den normale affaldsbeholder og medtages på næste normale afhentningsdag. 9.8 Renholdelse af beholdere Side 6

9 Det påhviler brugeren af ordningen at ren- og vedligeholde affaldsbeholderen. 9.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning af dagrenovation foretages af en renovatør kommunen har lavet aftale med, én gang om ugen i sommermånederne juni august og én gang hver 14. dag i årets øvrige måneder - så vidt muligt på samme ugedag. Den nærmere fastsatte sommertømningsperiode (datoer) fremgår af den husstandsomdelte affaldshåndbog samt findes på Kommunalbestyrelsen kan dog vedtage at ændre på tømningsintervaller. Spande, containere og sække bliver ikke tømt såfremt: - affald ikke er sorteret i henhold til dette regulativ, - fyldningsgrænsen ikke er overholdt, - affaldsbeholderen ikke er vedligeholdt og renholdt, - sækkestativet er ødelagt, - sækken er revnet eller gennemvædet, - andre af regulativets bestemmelser er tilsidesat. Renovationsarbejderen stiller spanden tilbage på standpladsen efter tømning/isætter en ny sæk i sækkestativet ved afhentning af den brugte/fyldte sæk Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Driften af ordningen for dagrenovation varetages af affaldsselskabet, det vil sige at du skal tilmelde dig ordningen hos: Vand og Affald Ryttermarken Svendborg Mail: Grundejere kan også ændre deres tilmelding på Hver husstand tilmeldt ordningen skal som minimum have opstillet én affaldsbeholder. Flerfamilehuse og etageejendomme skal normalt være tilmeldt med én enhed pr. husstand, dog kan det, efter konkret vurdering fra kommunen tages op, om behovet er tilstede. Det påhviler ejeren af ejendommen at sikre, at ejendommen er tilmeldt ordningen for dagrenovation. En bolig, som har stået ubeboet i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om tilmelding, indtil den bliver beboet igen. Side 7

10 Der kan søges om dispensation fra 6 måneders reglen, i de tilfælde hvor boligen står ubeboet på grund af, at: - ejeren er fraflyttet boligen permanent til plejehjem, - ejeren arbejder i udlandet og boligen står tom, eller - lignende situationer Ansøgning herom sendes til kommunen. Hvis virksomheder, der har en bolig tilknyttet, kan dokumentere at der afhentes dagrenovation hver 14. dag eller hyppigere, kan der efter ansøgning meddeles dispensation for beboelsens benyttelsespligt af dagrenovationsordningen. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papirmaterialer herunder: - aviser - tryksager - ugeblade - reklamer - bøger - skrivepapir - andet papir 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af papiraffald. Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papirmaterialer som beskrevet i Papiraffald kan afleveres i de opstillede miljøstationer i kommunen, på genbrugsstationerne eller til storskraldsordningen. Side 8

11 Papir, som er tilsmudset, skal bortskaffes som dagrenovationsaffald (se 12). Der gøres opmærksom på, at pap ikke kan afleveres som papiraffald. Se i stedet Øvrige ordninger Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle papiraffald. Ansøgning herom sendes til affaldsselskabet, der sender ansøgningen videre: Vand og Affald Ryttermarken Svendborg 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt pap, herved forstås alt rent uforurenet pap Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen har til formål, at sikre størst mulig genanvendelse af pap Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papmaterialer. Pap kan afleveres på genbrugsstationerne eller til storskraldsordningen. Pap, som er tilsmudset, skal bortskaffes som dagrenovationsaffald (se 12). 12 Ordning for glasemballageaffald Side 9

12 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Eksempler på glasemballageaffald er: - vin- og spiritusflasker - emballage- og husholdningsglas m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af glasemballageaffald. Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt glasemballageaffald som beskrevet i Glasemballageaffald kan afleveres i de opstillede miljøstationer i kommunen, på genbrugsstationerne eller til storskraldsordningen. Glasemballageaffald skal være tømt for indhold og rengjort. Eventuelt skruelåg på emballageglas må gerne sidde på. Der gøres opmærksom på, at vinduesglas ikke kan afleveres som glasemballageaffald, men kan afleveres på genbrugsstationerne i containeren til vinduesglas. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Eksempler på genanvendeligt metal er: - skruer, beslag, småt metal af enhver art, - udenlandske dåser uden pantmærke, - metalkapsler fra øl- og sodavandsflasker, Side 10

13 - konservesdåser Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af metal herunder metalemballage. Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt metal og metalemballageaffald som beskrevet i Metaller og metalemballage kan afleveres på genbrugsstationerne eller til storskraldsordningen. Metallerne og metalemballagen skal være tømt for indhold og skyllet. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ordningen omfatter al hård plast. Tomme plastbeholdere med faremærkninger (orange mærke med X eller lignende) skal dog afleveres til forbrænding (se 18). Dunke med rester skal afleveres som farligt affald (se 21) Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen. Side 11

14 14.3 Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af plast, herunder plastemballage. Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt plast og plastemballage som beskrevet i Plast og plastemballage kan afleveres på genbrugsstationerne eller til storskraldsordningen. Plast og plastemballage skal være tømt for indhold og skyllet. 15 Ordning for genbrugspladsen(-erne) Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til <fritekst>genbrugsplads(-er)</fritekst> til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst> er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Svendborg Kommune Adgang til genbrugspladsen(-erne) Forud for benyttelse af <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst> skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Svendborg Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign Sortering på genbrugspladsen(-erne) På genbrugsstationerne kan der blandt andet bortskaffes følgende sorterede materialer: Affald til specialbehandling: kabler, lysstofrør Affald til genanvendelse: pap, aviser og papir, jern og metal, tegl- og betonbrokker, hård plast, vinduesglas, haveaffald, Side 12

15 dæk, tøj, glas og flasker, brugsting, kølemøbler/frysere, elektronikaffald, hvidevarer, trærødder, gips, springmadrasser, hvid porcelæn Affald til forbrænding: stort- og småt brændbart, blød plast, flamingo samt dagrenovation (mod betaling). Affald til deponering: asbestaffald, ikke-genanvendeligt PVC, trykimprægneret træ, andet affald til deponering Farligt affald: malerrester, gift- og kemikalierester, batterier, akkumulatorer Kommunen arbejder løbende med at sikre større grad af specialbehandling og genanvendelse, hvorfor der løbende vil komme nye sorteringer til. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst>. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst>, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst>. Ordensreglementet for <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst> skal følges. Større mængder affald er omfattet af 28 (anvisningsordning). Kommunen beslutter hvorvidt der er tale om større mængder, som skal bortskaffes gennem Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-affald omfatter både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC. Ikke-genanvendeligt PVC-affald er blød PVC, eksempelvis: - regntøj - vandslanger Genanvendeligt PVC er hård PVC, eksempelvis: - kloakrør - tagrender 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen. Side 13

16 16.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er dels en bringeordning, hvor PVC-affald kan afleveres på genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager, og dels en henteordning, hvor hård PVC kan bortskaffes via storskraldsordningen. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås træ, der er tryk- eller vakumimprægneret, samt træ, der helt eller delvis er behandlet med træbeskyttelsesmidler for at gøre det modstandsdygtigt over for svampe og skadedyr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er en bringeordning, hvor trykimprægneret træ kan afleveres på genbrugsstationerne i Svendborg og i Hesselager. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i Side 14

17 affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Eksempler på farligt affald er: - olie- og kemikalierester, - fugemasse, terpentin o. lign., - malingsrester Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning hvor farligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne. Ved aflevering skal affaldet stilles i containeren til farligt affald sortering foretages af personalet. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken Øvrige ordninger Vand og Affald har desuden truffet aftaler med handlende i Svendborg om tilbagetagning af - medicinrester (til apotekerne) - sparepærer, - malingsrester m.m.. På under emnet "Miljøfarligt affald" kan du se hvilke butikker, der er med i ordningerne. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Side 15

18 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder Ordningen er dels en bringeordning, hvor borgere kan aflevere WEEE på genbrugspladserne og dels en henteordning, hvor borgeren kan bortskaffe WEEE til storskraldsordningen (se 25) Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en Side 16

19 bilakkumulator Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Poseordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation. Batteribeholderordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber. Poser med batterier skal være gennemsigtige Beholdere Ved alle miljøstationerne i kommunen er der opstillet beholdere til indsamling af alle typer batterier. Batterier kan endvidere afleveres på genbrugsstationerne Øvrige ordninger Skoler, børneinstitutioner m.v. kan efter aftale med kommunen indsamle batterier fra private husholdninger. Der betales et fastsat beløb pr. kilo for de indsamlede batterier. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Side 17

20 Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Ved uforurenet bygge- anlægsaffald forstås: - Natursten - Uglaseret tegl (mur- og tagsten) - Beton - Blandinger af de 3 ovenstående - Jern og metal - Gips - Stenuld - Jord - Asfalt Affaldet skal være fri for alt andet end mørtel og armeringsjern. PCB-holdigt materiale skal være identificeret, frasorteret og særskilt behandlet, se Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle byggearbejder i Svendborg Kommune, der forestås af private borgere Beskrivelse af ordningen Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Svendborg Kommune. Genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet skal følge 2-5 i bekendtgørelse om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Ved ønsker om genanvendelse som erstatning for primære råstoffer skal der søges tilladelse hos kommunen. Bygge- og anlægsaffaldet kan endvidere bortskaffes via genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager. 22 Ordning for storskrald 22.1 Hvad er storskrald Side 18

21 Indsamlingsordningen har til formål at indsamle affald til specialbehandling og genanvendelse gennem en kollektiv henteordning til gavn for miljøet. Til storskraldsordningen kan ved regulativets vedtagelse bortskaffes følgende sorterede materialer: - flasker og husholdningsglas - aviser, ugeblade, tryksager o.lign. - pap og karton - jern og metal - service og drikkeglas - stort indbo - hårde hvidevarer - haveaffald og grene - plast (hård plast med genbrugsmærke og uden faresymboler) - elektronikaffald - tøj - flamingo se mere i den husstandsomdelte folder eller på Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning Afhentning af storskrald Afhentning af storskrald foretages af en vognmand Vand og Affald har lavet aftale med, én gang hver måned efter en fastlagt ruteplan. Vand og Affald udarbejder en oversigt over afhentningsdage som omfatter samtlige helårsboliger i kommunen. Afhentningsdagen for alle veje findes endvidere på Side 19

22 Affald skal sorteres, bundtes og emballeres, som det fremgår af de vejledninger, som fås ved henvendelse til Vand og Affald. Affaldet skal sættes ud til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl på afhentningsdagen. Ejendomme på blinde veje uden vendemulighed skal sætte affaldet frem til farbar vej / vej med vendemulighed. Ved etageboliger, værelser og andre samlede bebyggelser uden kørevej til den enkelte bolig skal der træffes særlig aftale med ejendommens ejer (administrator, vicevært o.lign.) om placering på afmærket plads. 23 Ordning for hjemmekompostering 23.1 Hvad er hjemmekompostering Følgende affaldstyper er eksempler på affald, som med fordel kan hjemmekomposteres: - grøntsager - blomster - potteplanter med klump - frugt - kaffegrums og teblade inkl. filtre - skræller - kerner og nøddeskaller - æggeskaller - andre vegetabilske, ikke tilberedte, madvarer Madaffald, som kan tiltrække skadedyr, så som fisk, kød m.v., må ikke komposteres, men skal afleveres som øvrigt dagrenovationsaffald (restaffald) til forbrænding Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen har til formål at øge mængden af affald som hjemmekomposteres i kommunen, hvorved miljøgevinsten forøges. Side 20

23 Beholdertype og tilbehør (beluftningsstok m.v.) kan ses på Beholdere kan købes med tilskud hos Vand og Affald Alle grundejere kan dog hjemmekompostere i egne beholdere, da der ikke stilles krav fra kommunen om at anvende et bestemt mærke eller fabrikat af kompostbeholder. Denne kan således også fremstilles af brugeren selv Anbringelse af beholdere Hjemmekompostering skal ske på et begrænset område, på en måde så det ikke giver anledning til ulempe/gener for omgivelserne, herunder ejere og brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. Dette opnås ved blandt andet at placere kompostbeholderen/bunken med omtanke, at sikre tilstrækkelig luft til alle områder i kompostbunken, og ved at nyligt udlagt affald holdes vedvarende dækket af jord, færdigkomposteret materiale eller lignende Øvrige ordninger Central kompostering Kommunen kan give tilladelse til, at boligselskaber, ejerforeninger eller lignende opretter centrale komposteringspladser. Ansøgning herom skal sendes til kommunen: Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge 24 Ordning for haveaffald 24.1 Hvad er haveaffald Ved haveaffald forstås alt planteaffald, som er naturligt forekommende i private haver Hvem gælder ordningen for Side 21

24 Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Haveaffald skal så vidt muligt komposteres på grundejerens egen ejendom (se endvidere 26). Alternativt kan det bortskaffes til genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager. Det er dog muligt, efter godkendelse af kommunen, at grundejere går sammen om drift af en central komposteringsplads fx i forbindelse med en grundejerforening m.v. (se 26.5) I byzone må der kun afbrændes rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften. Der må dog brændes rent tørt træ på dertil indrettede bålpladser hele året. I landzone må der endvidere afbrændes haveaffald i perioden 1. december - 1. marts. Ved afbrænding skal den til en hver tid gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger omhandlende eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, overholdes. 25 Ordning for bortskaffelse af større mængder affald (anvisningsordning) 25.1 Hvad er bortskaffelse af større mængder affald (anvisningsordning) Større mængder affald omfatter alle affaldstyper, som på grund af den store mængde ikke kan afleveres på genbrugsstationerne eller til en af de øvrige ordninger for affald fra private husholdninger Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen. Side 22

25 25.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen har til formål at sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse af større mængder affald, som ikke kan bortskaffes gennem de i regulativet beskrevne ordninger. Affald, som anvises via denne ordning, skal bortskaffes ved borgerens egen foranstaltning og regning ved indgåelse af aftale om aflevering gennem en godkendt transportør eller direkte til et modtageanlæg. Borgeren er ansvarlig for, at affaldet er bortskaffet i henhold til gældende lovgivning og med konkret anvisning fra kommunen og skal såfremt kommunen ønsker det, kunne dokumentere dette. 26 Ordning for tøj og sko 26.1 Hvad er tøj og sko Til indsamlingsordningen kan bortskaffes følgende materialer: - alle former for tøj (jakker, bukser, trøjer og lignende) - alle former for fodtøj (sandaler, tennissko, støvler og lignende) - andre former for tøj og stof (gardiner, sengetøj, håndklæder og lignende) 26.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen har til formål at indsamle tøj og sko til i første række direkte genbrug herefter til brug som klude/tvist m.v. til gavn for miljøet. Indsamlingsordninger med tøj og sko må kun foretages af de foreninger/organisationer m.v. som kommunen har indgået en skriftlig aftale med. Ved indgåelse af aftale forpligter man sig til at følge kommunens anvisninger mht. farven på containeren, samtidig får man muilighed for at aflevere kasseret tøj til genbrugsstationen uden beregning. Affald skal ved aflevering være emballeret i sække som gør den efterfølgende håndtering lettere. Side 23

26 Kommunen har besluttet at iværksætte en sideløbende indsamlingsordning (henteordning) for tøj og sko i forbindelse med indsamling af storskrald Beholdere Kommunen udarbejder en oversigt over opstillede containere som kan give borgerne mulighed for, at finde den nærmeste container. Denne oversigt kan også findes på 27 Ordning for PCB-holdigt affald 27.1 Hvad er PCB-holdigt affald PCB-holdigt affald er affald, der indeholder polykloreret biphenyl (PCB), eksempelvis: - fugemasse/lim, - termovinduer fra før 1977 PCB-holdigt affald findes typisk i betonbyggerier, der er opført før PCB-holdig fugemasse er blevet brugt omkring døre, vinduer og andre samlinger. Der er desuden brugt PCB-holdig lim ved fremstilling af termoruder Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning, hvor PCB-holdigt affald anvises afhængigt af indholdet af PCB. Kontakt kommunen INDEN du går i gang med en renovering/nedrivning hvor der kunne indgå PCB Side 24

27 Regulativet er vedtaget d og er trådt i kraft d Side 25

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning med formål m.m.... 3 9 Ordning for dagrenovation... 5 10 Ordning for papiraffald... 8 11 Ordning for papaffald...

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Lovgrundlag...2 3. Gyldighedsområde...2 4. Definitioner...2 5. Kommunens bemyndigelse...3 6. Grundejeres og husstandes

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Langeland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Langeland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Langeland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald (Under opdatering grundet ny lovgivning)

Regulativ for husholdningsaffald (Under opdatering grundet ny lovgivning) Regulativ for husholdningsaffald (Under opdatering grundet ny lovgivning) 1.0 Formål Regulativet for husholdningsaffald har til formål, at sikre en korrekt miljømæssig bortskaffelse af affald fra husholdning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kalundborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere