Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende"

Transkript

1 Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald 25

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Assens Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Udover disse er der følgende definitioner i regulativet: Grundejer: Ved grundejer forstås, den der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer. Husstand: Ved husstande forstås alle boliger /bygninger der anvendes til beboelse. En husstand defineres som en Side 1

4 enhed der omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold Ved opsamlingsmateriel forstås den affaldsbeholder, som kan være en affaldssæk i papir eller plast, en affaldsspand, en mini/maxi-container, en vippe-container, et anlæg med mobilsug eller lignende, som anvendes til opsamling af affaldet på ejendommen. Opsamlingsmateriel ejes af Assens Affald og Genbrug og stilles til rådighed for brugerne. Ved indsamlingsmateriel forstås enhver type renovationsbil, kærre o.l lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Assens Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller Side 2

5 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø- og Teknikudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Affaldsregulativ for husholdninger Generel og særlig del December 2007 Assens Kommune Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. Borgmester Finn Brunse Kommunaldirektør Henning Qvick 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 14 i affaldsbekendtgørelsen. Side 3

6 Dagrenovation er ud over det definerede typisk følgende typer affald: Snavset papir, pap og plastik, mælke- og juice-kartoner, pizzabakker, madpapir og stanniol, madaffald iform af kødrester, sovs og tilberedte kartofler/pasta m.v., snavsede plast-dunke til ketchup og remoulade, engangsbleer, hygiejnebind m.v. Grundejernes opbevaring af dagrenovation må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Assens Kommune kan give påbud om ændring af forholdene i henhold til affaldsregulativet. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke forekommer dagrenovation på ejendommen. 9.3 Beskrivelse af ordningen Indsamling af dagrenovation fra husholdningerne og dagrenovationslignende affald fra erhverv og institutioner m.v. er en henteordning, der skal sikre, at den forbrændingsegnede del af dagrenovationen bliver indsamlet og derved ikke forurener eller skaber uhygiejniske forhold samt efterfølgende nyttiggøres til energiformål ved forbrænding. Det er ikke tilladt at anvende affaldskværn til at skille sig af med dagrenovationsaffald. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk Beholdere Side 4

7 Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Alle husholdninger i Assens Kommune skal opsamle den forbrændingsegnede dagrenovation i de opstillede 2-hjulede beholdere på 140 l -240 l og de opstillede 4-hjulede beholdere på l samt i de affaldssække, der anvendes ved enkelte ejendomme i Assens by og på Baagø. Tilsvarende skal dagrenovationslignende affald fra erhverv opbevares i de opstillede beholdere. Grundejernes opbevaring af dagrenovation må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Assens Kommune kan give påbud om ændring af forholdene i henhold til affaldsregulativet. Beholdere må ikke fjernes fra ejendommen ved ejerskifte, idet beholderne er entydigt identificeret med radiobrik og stregkode til ejendommen med adresse og beholdernummer således, at vægten af den indsamlede dagrenovation entydigt kan knyttes til ejendommen. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Beholdere leveres og vedligeholdes af Assens Forsyning, Affald og Genbrug Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Det er grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opsamlingsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen. Vægten i beholdere må ikke overstige følgende: 140 l beholder må indeholde maksimalt 30 kg affald 190 l beholder må indeholde maksimalt 40 kg affald 240 l beholder må indeholde maksimalt 50 kg affald 400 l beholder må indeholde maksimalt 100 kg affald 600/660 l beholder må indeholde maksimlt 150 kg affald 770/800 l beholder må indeholde maksimalt 200 kg affald Side 5

8 Overfyldte beholdere vil ikke blive tømt. Grundejeren kan ved enkeltstående situationer med manglende kapacitet bestille en ekstra tømning ved henvendelse til Assens Forsyning, Affald og Genbrug. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Assens Forsyning, Affald og Genbrug - efter forudgående skriftlig varsel - ændre beholderstørrelsen eller tilmelde yderligere enheder, så overfyldning undgås. 9.6 Anbringelse af beholdere Grundejeren skal placere beholderne således, at opsamlingsmateriellet er lettilgængeligt for renovatørens afhentning af affaldet. Indsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald er baseret på en skel-skelindsamling, hvilket betyder at grundejerne skal stille beholderen ud til skel eller offentlig farbar vej i forbindelse med tømningen af affaldet og at grundejeren efter endt tømning selv skal stille beholderen tilbage på standpladsen. Ved enligt beliggende landejendomme er skel eller offentlig farbar vej defineret som værende ved den naturlige tilkørselsvej eller vendeplads stor nok, til at renovationsbilen uden problemer kan vende. Placeringen af beholderen ved skel i forbindelse med tømningen skal opfylde samme betingelser som er gældende for standplads og adgangsvej. Ved placering af beholderen ved skel i forbindelse med tømning af affald skal beholderen vendes således, at håndtaget vender ud mod vej således, at renovatøren ikke skal vende og dreje beholderen ved afhentningen. Kørevejen for renovationsbilerne skal som udgangspunkt overholde de almindeligt gældende krav til frihøjde og bredde. Grundejere kan mod særlig ekstra-betaling vælge at få afhentet dagrenovationsaffaldet ved en standplads-standplads-løsning (renovatøren henter beholderen ved standpladsen og bringer beholderen tilbage til standpladsen efter tømning) eller ved en standplads-skel-løsning (renovatøren henter beholderen ved standpladsen og placerer beholderen i skel eller ved offentlig farbar vej efter tømning). Forudsætningen for at en grundejer mod særlig betaling kan vælge at få beholderen hentet ved standpladsen er at adgangsforholdene overholder gældende regler at afstanden fra skel til standplads er maksimalt 40 meter, 60 meter eller 80 meter afhængig af grundejerens konkrete valg. Standpladsen til beholderen på ejendommen og adgangsvejen mellem standpladsen og holdepladsen for renovationsbilen skal have en frihøjde til træer, carporte og døråbninger på minimum 2 meter og en fri bredde på minimum 1 meter. Endvidere skal standpladsen og adgangsvejen være med kørefast belægning og på tømningstidspunktet skal standpladsen og adgangsvejen være farbar og ryddet for diverse genstande samt ryddet for sne og gruset ved glat føre. I forbindelse med indsamling af dagrenovation kan ældre eller handicappede grundejere opnå dispensation til en standplads-standplads-løsning uanset om gældende regler er overholdt eller ej, Side 6

9 såfremt Assens Kommunes hjemmepleje anviser behov for en dispensation. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Uhygiejnisk affald som dyreekskrementer, stomiposer og engangsbleer m.v. skal indpakkes i tætte poser inden affaldet lægges i beholderne. Flydende affald af enhver art må ikke lægges/hældes i beholderen og der må ikke lægges jord, sand, gødning, bygningsaffald, kloakslam eller farligt affald/kemikalier i beholderen. Det kan accepteres, at mindre mængder haveaffald og opfejning fra gårdspladser, terrasser og lignende lægges i beholderen under forudsætning af, at fyldningsgraden og vægten overholdes. 9.8 Renholdelse af beholdere Det er brugerens ansvar at renholde beholdere. 9.9 Afhentning af dagrenovation Alle som er omfattet af ordningen får som udgangspunkt afhentet dagrenovation og dagrenovationslignende affald 1 gang hver 14. dag på samme ugedag med mindre der opstår mindre forskydninger i forbindelse med helligdage. I sommermånederne juni, juli og august bliver dagrenovationen dog afhentet 1 gang pr. uge på samme ugedag. I sommerhusområderne vil dagrenovationsaffaldet blive afhentet 1 gang hver 14. dag i perioden april til og med september og 1 gang om måneden i perioden oktober til og med marts. Afhentning af dagrenovationen vil som udgangspunkt foregå i tidsrummet mellem 05:00-18:00 på hverdage, dog kan kommunalbestyrelsen ændre det fastsatte tidsrum for tømningen. Efter ønske kan der etableres specialordninger med hyppigere tømninger. Side 7

10 9.10 Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Grundejeren skal kontakte Assens Forsyning, Affald og Genbrug ved ønske og behov for til- og afmelding til dagrenovationsordningen og ved ændringer af antal og størrelse af opsamlingsmateriellet (antal og størrelse af beholdere). 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papirordningen omfatter rene og tørre materialer som aviser, ugeblade og reklamer, telefonbøger og andet forekommende papir fra almindeligt forbrug i en privat husholdning Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Private husstande kan mod særlig betaling tilmelde sig en indsamlingsordning for aviser og papir med indsamling af papirmaterialer til genanvendelse ved husstande. Indsamlingen foregår i samme indsamlingsmateriel som papindsamlingsordningen. Tilmelding til papirindsamlingen skal ske ved henvendelse til Assens Forsyning, Affald og Genbrug Beholdere Side 8

11 Indsamlingen foregår i 2- og 4-hjulede beholdere. Enkelte ejendomme i Assens by, benytter papirsække. Indsamling foregår sammen med papmaterialer. Beholdere må ikke fjernes fra ejendommen ved ejerskifte, idet beholderne er entydigt identificeret med stregkode til ejendommen med adresse og beholdernummer således, at beholderen entydigt kan knyttes til ejendommen Kapacitet for beholdere Indsamlingen foregår primært i 2-hjulede 190 l. beholdere og i et mindre antal 2-hjulede 140 l og 240 l. beholdere samt 4-hjulede beholdere op til 800 l Anbringelse af beholdere Grundejeren skal placere beholderne således, at opsamlingsmateriellet er lettilgængeligt for renovatørens afhentning af papir. Indsamling af papir er baseret på en skel-skel-indsamling, hvilket betyder at grundejerne skal stille beholderen ud til skel eller offentlig farbar vej i forbindelse med tømningen af affaldet, og at grundejeren efter endt tømning selv skal stille beholderen tilbage på standpladsen. Ved enligt beliggende landejendomme er skel eller offentlig farbar vej defineret som værende ved den naturlige tilkørselsvej eller vendeplads stor nok, til at renovationsbilen uden problemer kan vende. Placeringen af beholderen ved skel i forbindelse med tømningen skal opfylde samme betingelser, som er gældende for standplads og adgangsvej. Ved placering af beholderen ved skel i forbindelse med tømning af papir skal beholderen vendes således, at håndtaget vender ud mod vej således, at renovatøren ikke skal vende og dreje beholderen ved afhentningen. Kørevejen for renovationsbilerne skal som udgangspunkt overholde de almindeligt gældende krav til frihøjde og bredde. Grundejere kan mod særlig ekstra-betaling vælge at få afhentet papiraffaldet ved en standpladsstandplads-løsning (renovatøren henter beholderen ved standpladsen og bringer beholderen tilbage til standpladsen efter tømning) eller ved en standplads-skel-løsning (renovatøren henter beholderen ved standpladsen og placerer beholderen i skel eller ved offentlig farbar vej efter tømning). Forudsætningen for at en grundejer mod særlig betaling kan vælge at få beholderen hentet ved standpladsen er at adgangsforholdene overholder gældende regler at afstanden fra skel til standplads er maksimalt 40 meter, 60 meter eller 80 meter afhængig af grundejerens konkrete valg. Standpladsen til beholderen på ejendommen og adgangsvejen mellem standpladsen og holdepladsen for renovationsbilen skal have en frihøjde til træer, carporte og døråbninger på minimum 2 meter og en fri bredde på minimum 1 meter. Endvidere skal standpladsen og Side 9

12 adgangsvejen være med kørefast belægning og på tømningstidspunktet skal standpladsen og adgangsvejen være farbar og ryddet for diverse genstande samt ryddet for sne og gruset ved glat føre. I forbindelse med indsamling af papir kan ældre eller handicappede grundejere opnå dispensation til en standplads-standplads-løsning uanset om gældende regler er overholdt eller ej, såfremt Assens Kommunes hjemmepleje anviser behov for en dispensation Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderen må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes, og vægten i beholderen må ikke overstige følgende vægtgrænser: 140 l beholder må indeholde maksimalt 30 kg 190 l beholder må indeholde maksimalt 40 kg 240 l beholder må maksimalt indeholde 50 kg 400 l beholder må maksimalt indeholde 100 kg 600 l / 660 l beholder må maksimalt indeholde 150 kg 770 l / 800 l beholder må maksimalt indeholde 200 kg Papirsække må ikke fyldes mere end til den markerede fyldningsstreg og sækkens vægt må ikke overstige 20 kg. Overfyldte beholdere og sække vil ikke blive tømt. Grundejeren kan ved enkeltstående situationer med manglende kapacitet bestille en ekstra-tømning ved henvendelse til Assens Forsyning, mens Assens Forsyning ved gentagne tilfælde af manglende kapacitet ved en grundejer kan fastlægge det nødvendige kapacitetsbehov Renholdelse af beholdere Det er brugerens ansvar at renholde beholdere Afhentning af papiraffald Side 10

13 Afhentning af papirmaterialer til genanvendelse ved husstande sker hver 4. uge, sammen med pap Øvrige ordninger Private husstande kan mod særlig betaling tilmelde sig en indsamlingsordning for papirmaterialer til genanvendelse med indsamling 3-4 gange pr. år via spejdere og foreninger. Indsamlingstidspunkterne bliver annonceret i de lokale aviser og indsamlingen foregår ved at borgerne skal stille papirmaterialerne ud til vejen i i bundter eller kasser på indsamlingsdagen. Tilmelding til papirindsamlingen skal ske ved henvendelse til Assens Forsyning, Affald og Genbrug. Private husstande kan frit aflevere papirmaterialer til genanvendelse i de opstillede nærgenbrugsstationer som er fordelt rundt i kommunen. Private husstande kan frit aflevere papirmaterialer til genanvendelse på genbrugspladserne i kommunen. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papordningen omfatter rene og tørre materialer som karton, papemballage og andet forekommende pap fra almindeligt forbrug i en privat husholdning Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Side 11

14 Private husstande kan mod særlig betaling tilmelde sig en indsamlingsordning for pap med indsamling af papmaterialer til genanvendelse ved husstande. Indsamlingen foregår i samme indsamlingsmateriel som papirindsamlingsordningen. Tilmelding til papirindsamlingen skal ske ved henvendelse til Assens Forsyning, Affald og Genbrug Beholdere Indsamlingen foregår i 2- og 4-hjulede beholdere. Enkelte ejendomme i Assens by, benytter papirsække. Indsamling foregår sammen med papmaterialer. Beholdere må ikke fjernes fra ejendommen ved ejerskifte, idet beholderne er entydigt identificeret med stregkode til ejendommen med adresse og beholdernummer således, at beholderen entydigt kan knyttes til ejendommen Kapacitet for beholdere Indsamlingen foregår primært i 2-hjulede 190 l. beholdere og i et mindre antal 2-hjulede 140 l og 240 l. beholdere samt 4-hjulede beholdere op til 800 l Anbringelse af beholdere Grundejeren skal placere beholderne således, at opsamlingsmateriellet er lettilgængeligt for renovatørens afhentning af pap. Indsamling af pap er baseret på en skel-skel-indsamling, hvilket betyder at grundejerne skal stille beholderen ud til skel eller offentlig farbar vej i forbindelse med tømningen af affaldet, og at grundejeren efter endt tømning selv skal stille beholderen tilbage på standpladsen. Ved enligt beliggende landejendomme er skel eller offentlig farbar vej defineret som værende ved den naturlige tilkørselsvej eller vendeplads stor nok, til at renovationsbilen uden problemer kan vende. Placeringen af beholderen ved skel i forbindelse med tømningen skal opfylde samme betingelser, som er gældende for standplads og adgangsvej. Ved placering af beholderen ved skel i forbindelse med tømning af pap skal beholderen vendes således, at håndtaget vender ud mod vej således, at renovatøren ikke skal vende og dreje beholderen ved afhentningen. Kørevejen for renovationsbilerne skal som udgangspunkt overholde de almindeligt gældende krav til frihøjde og bredde. Side 12

15 Grundejere kan mod særlig ekstra-betaling vælge at få afhentet papaffaldet ved en standpladsstandplads-løsning (renovatøren henter beholderen ved standpladsen og bringer beholderen tilbage til standpladsen efter tømning) eller ved en standplads-skel-løsning (renovatøren henter beholderen ved standpladsen og placerer beholderen i skel eller ved offentlig farbar vej efter tømning). Forudsætningen for at en grundejer mod særlig betaling kan vælge at få beholderen hentet ved standpladsen er at adgangsforholdene overholder gældende regler at afstanden fra skel til standplads er maksimalt 40 meter, 60 meter eller 80 meter afhængig af grundejerens konkrete valg. Standpladsen til beholderen på ejendommen og adgangsvejen mellem standpladsen og holdepladsen for renovationsbilen skal have en frihøjde til træer, carporte og døråbninger på minimum 2 meter og en fri bredde på minimum 1 meter. Endvidere skal standpladsen og adgangsvejen være med kørefast belægning og på tømningstidspunktet skal standpladsen og adgangsvejen være farbar og ryddet for diverse genstande samt ryddet for sne og gruset ved glat føre. I forbindelse med indsamling af pap kan ældre eller handicappede grundejere opnå dispensation til en standplads-standplads-løsning uanset om gældende regler er overholdt eller ej, såfremt Assens Kommunes hjemmepleje anviser behov for en dispensation Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderen må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes, og vægten i beholderen må ikke overstige følgende vægtgrænser: 140 l beholder må indeholde maksimalt 30 kg 190 l beholder må indeholde maksimalt 40 kg 240 l beholder må maksimalt indeholde 50 kg 400 l beholder må maksimalt indeholde 100 kg 600 l / 660 l beholder må maksimalt indeholde 150 kg 770 l / 800 l beholder må maksimalt indeholde 200 kg Papirsække må ikke fyldes mere end til den markerede fyldningsstreg og sækkens vægt må ikke overstige 20 kg. Overfyldte beholdere og sække vil ikke blive tømt. Grundejeren kan ved enkeltstående situationer med manglende kapacitet bestille en ekstra-tømning ved henvendelse til Assens Forsyning, mens Assens Forysning ved gentagne tilfælde af manglende kapacitet ved en grundejer kan fastlægge det nødvendige kapacitetsbehov. Side 13

16 11.8 Renholdelse af beholdere Det er brugerens ansvar at renholde beholdere Afhentning af papaffald Afhentning af papmaterialer til genanvendelse ved husstande sker hver 4. uge, sammen med papir Øvrige ordninger Private husstande kan mod særlig betaling tilmelde sig en indsamlingsordning for papmaterialer til genanvendelse med indsamling 3-4 gange pr. år via spejdere og foreninger. Indsamlingstidspunkterne bliver annonceret i de lokale aviser og indsamlingen foregår ved at borgerne skal stille papmaterialerne ud til vejen i i bundter eller kasser på indsamlingsdagen. Tilmelding til papindsamlingen skal ske ved henvendelse til Assens Forsyning, Affald og Genbrug. Private husstande kan frit aflevere pap til genanvendelse i de opstillede nærgenbrugsstationer som er fordelt rundt i kommunen. Private husstande kan frit aflevere pap til genanvendelse på genbrugspladserne i kommunen. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Glasemballageaffald er f.eks. tømte og rengjorte flasker og anden glasemballage fra almindeligt forbrug i en privat husholdning. Glasemballage vil typisk være glas indeholdende rødbeder, asier, champignon, honning og andre madvarer og flasker vil typisk være vinflasker, spiritusflasker, saftflasker m.v. Side 14

17 12.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Bringeordningerne for indsamling af glasemballage og flasker består i, at borgerne frit kan aflevere glasemballage og flasker til genanvendelse i de opstillede nærgenbrugsstationer til glasemballage eller frit kan aflevere glasemballage og flasker på genbrugspladserne i kommunen. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballageordningen omfatter tomme og rengjorte metalemballager samt tomme og tørre malerspande m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Side 15

18 Ordningen med frasortering og indsamling af metalemballageaffald gælder alle boliger med private husholdninger (ejere og lejere), der frembringer metalemballageaffald. Bringeordningen for indsamling af metalemballageaffald består i, at borgerne frit kan aflevere metalemballage til genanvendelse på genbrugspladserne i kommunen. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen med frasortering og indsamling af plastemballageaffald gælder alle boliger med private husholdninger (ejere og lejere), der frembringer plastemballageaffald. Bringeordningen for indsamling af plastemballageaffald består i, at borgerne frit kan aflevere rengjort plastemballage til genanvendelse på genbrugspladserne i kommunen. 15 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Side 16

19 Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Assens Kommune Adgang til genbrugspladserne Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Assens Kommune, hvilket kan ske ved forevisning af sundhedskort eller lignende. Genbrugspladserne modtager affald fra private husstande og erhvervsvirksomheder der er tilmeldt til genbrugspladsordningen i Assens kommune. Trailere med en nyttelast over 1000 kg henvises til genbrugspladserne i Assens (Torø Huse Vej 15), Haarby (Trunderupvej 3) og Vissenbjerg (Højmarken 1). På øvrige genbrugspladser i Assens Kommune må kun benyttes trailere med nyttelast under 1000 kg. Der må ikke fjernes affald fra pladserne. Der må kun tages genbrugelige effekter fra containere beregnet til bytteordning, dog ikke med videresalg for øje Sortering på genbrugspladserne På genbrugspladserne sorteres i: Genbrugeligt affald, som borgerne kan give til andre borgere eller humanitære organisationer. Genanvendeligt affald, der kan oparbejdes til andre produkter. Forbrændingsegnet affald, der kan genanvendes til termisk (varme) og elektricitet produktion, og som ikke indeholder affald, der kan genvindes. Ikke forbrændingsegnet affald, der hverken kan genvindes eller forbrændes, og som derfor skal deponeres. På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog dagrenovation. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Side 17

20 Eternitaffald kan ikke afleveres på genbrugspladserne i Glamsbjerg, Tommerup og Aarup. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-produkter er typisk mærket "PVC", "Polyvinylchlorid" og/eller med tallet 3 og består af en række hårde PVC-produkter (overvejende genanvendelige) og en række bløde PVC-produkter (ikke genanvendelige). De hårde PVC-produkter, der overvejende er genanvendelige, er typisk kloakrør, vandrør og drænrør med diverse fittings, tagrender og nedløbsrør, elektrikerrør og kabelbakker, døre og vinduer samt forskellige typer af tagplader. De bløde PVC-produkter, der ikke er genanvendelige, er typisk vinylgulve, paneler og fodlister, persienner, badebassiner og badedyr, haveslanger, presenninger, voksduge og bruseforhæng, regntøj og gummistøvler, rygsække og tasker samt sengeunderlag, vandsengemadrasser og puslepuder Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Bringeordningen for indsamling af PVC-affald består i, at borgerne frit kan aflevere PVC-affald til genanvendelse eller deponering på genbrugspladserne i kommunen. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Side 18

21 Indsamling af imprægneret træ omfatter alle typer af træ-affald, der er imprægneret med metaller (trykimprægneret: grønlig farve), imprægneret med tjærestoffer (kreosotimprægneret, træet er sort) eller anden form for imprægnering. Imprægneret træ er typisk anvendt til udvendige trækonstruktioner som hegnspæle/stolper, hegnsbrædder/fag, kanter om blomsterbede, legehuse, sandkasser, legeredskaber, terrasser, sternbrædder m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Indsamling af imprægneret træ fra husholdningerne er en bringeordning, der skal sikre, at imprægneret træ bliver frasorteret og indsamlet således, at affaldet bliver bortskaffet miljømæssigt forsvarligt afhængigt af imprægneringsmetoden. Indsamling af imprægneret træaffald er baseret på en bringeordning, hvor borgerne frit kan aflevere imprægneret træaffald til genbrug via genbrugspladserne i kommunen. Affald af neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes med energiudnyttelse det vil sige som stort brændbart affald på genbrugsstationen. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Ordningen for farligt affald omfatter alle typer af farligt affald, der forekommer fra er almindeligt forbrug i en privat husholdning som eksempelvis: Side 19

22 spraydåser med eller uden restindhold malingsrester, terpentin, acetone og lignende olie- og benzinprodukter, rensebenzin, spildolie visse rengøringsmidler, afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens kviksølvtermometre fotovæsker syrerester medicin-rester og medicin-emballager, kanyler (i kanylebokse) 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamling af farligt affald fra husholdningerne er en bringeordning, der skal sikre, at det farlige affald bliver frasorteret, indsamlet og bortskaffet således, at miljøbelastningen minimeres. Borgerne i Assens Kommune kan frit aflevere det farlige affald til særlig behandling ved de særlige indrettede modtagepladser på genbrugspladserne i kommunen. Medicinrester, kanyler og andre skærende og stikkende genstander (f.eks. skalpeller) skal afleveres på apoteket. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken Beholdere Side 20

23 Farligt affald må ikke blandes/hældes sammen. Det farlige affald skal være emballeret ved aflevering og skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen eller i en tilsvarende egnet emballage. I forbindelse med aflevering i uoriginal emballage skal emballagen i videst mulig omfang mærkes med indholdet. Farligt affald bør ikke opbevares i emballage, der normalt anvendes til fødevarer. Det farlige affald skal opbevares således, at det ikke udgør en fare for mennesker og miljø. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. 3, nr. 41. Indsamlingsordningen for el-skrot omfatter f.eks. følgende former for kasserede elektriske og elektroniske produkter: Store husholdningsmaskiner så som komfur, vaskemaskiner, alm. tørretumblere m.v. Kølemøbler så som frysere, køleskabe, kondenstørretumplere og airconditionanlæg. Små husholdningsapparater så som el-værktøj, kaffemaskiner, microovne, strygejern, støvsugere, hårtørrere, el-legetøj, PCer, printere, stereoanlæg, højtalere, DVD-og videomaskiner, videokameraer, fotoudstyr, el-musikinstrumente m.v. Skærme og monitorer så som mobiltelefoner, PC skærme, fjernsyn, fladskærme, og monotirer m.v. Lyskilder så som elsparepærer og lysstofrør m.v. Kasserede delkomponenter, der er fjernet fra elektriske og elektroniskeprodukter skal ligeledes sorteres i de rigtige fraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Side 21

24 Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder 19.4 Afhentning af WEEE Indsamlingen af el-skrot er baseret på dels en henteordning af store husholdningsmaskiner via storskraldsordningen og dels en bringeordning for alle fraktioner af el-skrot. Bringeordningen for indsamling af alle fraktioner af el-skrot består i, at borgerne frit kan aflevere el-skrot til særlig behandling på genbrugspladserne i kommunen Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Side 22

25 Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens 3, nr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Henteordning (Poseordning): Henteordningen for indsamling af brugte batterier består i, at borgerne og grundejere frit, i forbindelse med tømning af beholderen med dagrenovation, kan placere en lukket plastpose med brugte batterier på låget af beholderen, hvorefter renovatøren ved tømning af dagrenovationsbeholderen medtager de brugte batterier og afleverer de indsamlede brugte batterier på genbrugspladserne i kommunen. Bringeordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere, der er anbragt på Assens Kommunes genbrugsstationer. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen. Bygge- og anlægsaffald i denne ordning må ikke indeholde farligt affald Hvem gælder ordningen for Side 23

26 Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamling af bygge- og anlægsaffald fra husholdningerne er en bringeordning, der skal sikre, at bygge- og anlægsaffald bliver frasorteret og indsamlet således, at affaldet bliver bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Indsamling af bygge- og anlægsaffald er baseret på en bringeordning, hvor borgerne frit kan aflevere sorteret bygge- og anlægsaffald til genbrug via genbrugspladserne i kommunen. 22 Ordning for haveaffald 22.1 Hvad er haveaffald Haveaffald omfatter naturligt forekommende affald fra haver i tilknytning til boliger som ukrudt, blade, græsafklip, stauder fra almindelig vedligehold af haven og buske, grene og mindre rødder fra beskæring og klipning m.v. samt havejord Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Indsamling af haveaffald fra husholdninger er en bringeordning, der skal sikre, at haveaffaldet neddeles og komposteres med henblik på genanvendelse som jordforbedringsmiddel. Endvidere kan haveaffaldet hjemmekomposteres med henblik på direkte genanvendelse som jordforbedringsmiddel i haven. Haveaffaldet kan afleveres i de særlige haveaffaldsområder på genbrugspladserne i kommunen og haveaffaldet må ikke indeholde andre affaldstyper som plast, papir, jern og metal, beton/fliser m.v. af hensyn til neddeling/kompostering og efterfølgende genanvendelse af haveaffaldet. Side 24

27 Afbrænding af haveaffald Afbrænding af haveaffald er med undtagelse af nedenstående ikke tilladt: I landzone er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Haveaffald, skal være produceret på egen grund, og må kun afbrændes på egen grund. Afbrænding må kun ske fra solopgang til en time før solnedgang samme dag. Ved afbrænding af haveaffald skal der tages hensyn til følgende forhold: Der må kun afbrændes mindre mængder ad gangen. Afbrænding må ikke medføre risiko for brand i andet end det haveaffald, der ønskes afbrændt. Røg og sod må ikke være til gene for naboer, andre personer, trafik eller ting. Ved afbrænding af haveaffald skal bestemmelserne i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. overholdes. (se bekendtgørelsens generelle bestemmelser) Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser i det fri hele året. Ovenstående bekendtgørelse fra Forsvarsministeriet skal dog også overholdes i denne forbindelse. Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften. Ved brændbart haveaffald forstås grene under 10 cm i diameter, kviste og rødder fra beskæring af træer, buske og stauder produceret på egen ejendom. Afbrænding af alle øvrige former for affald er ikke tilladt. 23 Ordning for storskrald 23.1 Hvad er storskrald Storskraldsordningen omfatter følgende typer affald: Indbo som møbler, gulvtæpper, senge, lamper mv. Store husholdningsmaskiner som køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørretumblere mv. (NB: Ingen elektroniske produkter såsom solarier og støvsugere - de skal afleveres på genbrugspladserne.) Jern og metal som større metalemballage, cykler, barnevogne mv. (Olietanke / -beholdere skal være skåret over og tømt for olierester og slam.) Større plastemner som havemøbler, plasttagplader mv. Side 25

28 23.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Storskraldsordningen er en henteordning, der består i, at private hustande mod særlig betaling kan få hentet storskraldsemner ved ejendommen 2 gange om året. Husstanden må sætte op til 6 ting ud til afhentning pr. halve år Afhentning af storskrald Storskraldsindsamlingen er baseret på et tilbud om 2 årlige fastlagte indsamlingstidspunkter, hvor borgerne kan bestill afhentning af storskrald ved ejendommen ved at kontakte Assens Forsyning, Affald og Genbrug. Storskraldet skal stilles frem til offentlig vej aftenen før indsamlingen og skal være sorteret i de forskellige affaldsfraktioner således, at renovatøren nemt kan læsse storskraldet og nemt kan sortere affaldet til genanvendelse/genbrug, forbrænding og deponering. Side 26

29 Information til kommuner om kontaktperson: Navn: Annette Bæk Tlf. nr.: Regulativet er vedtaget d. dd-mm-åååå og træder i kraft d. dd-mm-åååå Side 27

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere