Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for øvrigt affald Ordning for storskrald Ordning for afbrænding af haveaffald 29

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Bornholm Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Tilføjelser gældende for Bornholms Regionskommune: Miljøstationer: Miljøstationer er ubemandede opsamlingspladser, som kun må benyttes af brugere og ejere af sommerhuse og sommerboliger. Beholder: I nærværende regulativ kan begrebet "beholder" dæøkke over såvel en sæk som en container af forskellig størrelse og beskaffenhed. Side 1

4 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Bornholm Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Side 2

5 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Bofa - som kommunal virksomhed - samt Teknik og Miljø - som myndighed - til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Bornholms Regionskommunes "Regulativ for husholdningsaffald" af 1. april Dog ophæves ikke afsnit 09.01, samt bilag 6 i "Regulativ for husholdningsaffald" af 1. april Disse ophæves først med virkning pr. 1. januar Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Borgmester Winni Grosbøll Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 14 i affaldsbekendtgørelsen. 9.2 Hvem gælder ordningen for Pr. 1. januar 2012 vil ordningen gælde for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 1. Ordningen gælder ligeledes dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Side 3

6 Ordningen gælder såvel for ejendomme, der er tilsluttet helårsrenovation, som ejendomme, der er tilsluttet sommerrenovation. Borgere og grundejere kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte de i dette regulativ pligtige indsamlingsordninger, såfremt ejendommen i en periode på mere end 3 måneder ikke kan benyttes som følge af renovering eller ombygning. Fritagelse gives for max. et år ad gangen, og kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Fritagelse medfører samtidig, at der gives fritagelse for betaling af dagrenovationsgebyr dækkende den pågældende periode. Miljøgebyr betales uændret på trods af fritagelse for dagrenovationsgebyr. Borgere og grundejere kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte de i dette regulativ nævnte indsamlingsordninger, såfremt ejendommen som følge af brugerens plejehjemsophold, ophold på sygehuse, behandlingshjem o. lign. står ubeboet i mere end tre måneder. Fritagelsen gives indtil ejendommen genbebos eller sælges. Fritagelse kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Fritagelse medfører samtidig, at der gives fritagelse for betaling af miljøog dagrenovationsgebyr dækkende den pågældende periode. Bornholms Regionskommune kan efter en konkret vurdering, hvor det at praktiske grunde erhensigtsmæssigt, fritage en kombineret virksomhed og beboelse for pligten til at yderligere bolig-enheder der udlejes, skal være tilsluttet indsamlingsordningen for dagrenovation. I de tilfælde hvor fritagelse gives, skal der altid betales miljøgebyr i forhold til antal boligenheder. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen for indsamling af dagrenovation er en indsamlingsordning jf. nærværende regulativs definitaion af en indsamlingsordning i 3, punkt 31. Opsamlingsmateriellet afhentes/tømmes på en fast ugedag eller efter en fast tømningsplan. I forbindelse med helligdage foretages afhentning/tømning i et sådant omfang, at antallet af afhentninger/tømninger overholdes. Som standard afhentes affaldssæk til dagrenovation en gang om ugen, dog henvises til regulativets 12, stk. 5 og 12, stk. 9. Bornholms Regionskommune har ret til at ændre antal årlige tømninger efter behov i såvel opadgående som nedadgående retning. Borgere og grundejere, der er omfattet af ordningen for sommerrenovation, får første sæk opsat i sækkestativet umiddelbart førpåske. Sidste sæk hjemtages umiddelbart efter folkeskolernes efterårsferie. Borgere og grundejere, der lovformeligt har ret til at bebo sommerhuset hele året, og gør dette, skal tilsluttes indsamlingsordningen for helårsrenovation. Borgere og grundejere kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4. Det er således tilladt at hjemmekompostere vegetabilsk materiale herunder haveaffald. Affald af tilberedt mad må ikke hjemmekomposteres. Haveaffald i form af grene o. lign. må komposteres på ejendommen uden særlige foranstaltninger. Side 4

7 Hjemmekompostering af andet affald skal ske i henhold til følgende retningslinjer: Til- og framelding til hjemmekomposteringsordningen kan ske løbende. Til- og framelding til ordningen får kun betalingsmæssige konsekvenser en gang om året med virkning fra 1. januar i kommende år, såfremt til- og framelding er sket inden 1. november i indeværende år. Husstande, der aktivt komposterer komposteringsegnet affald fra husholdningen, og som har en godkendt kompostbeholder, kan oppebære et nedslag i renovationsgebyret. Nedslaget i gebyret er det af Bornholms Regionskommune til enhver tid fastsatte beløb. Bornholms Regionskommune kan træffe beslutning om, at husstande ikke længere skal oppebære nedslag i renovationsgebyret. Skadedyr og lignende kan forekomme i forbindelse med hjemmekomposteringen. Husstande har pligt til at anmelde froekomst af rotter til Bornholms regionskommune. Bornholms regionskommune kan inddrage retten til hjemmekompostering såfremt kompostbeholderens placering ikke muliggør effektiv bekæmpelse af rotter eller andre skadedyr. Hjemmekompostering og opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, eller forårsage tilhold af skadedyr. Kompostbeholdere købt i forbindelse med tilslutning til hjemmekomposteringsordningen er ejers ejendom. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Borgere og grundejere skal selv anskaffe og vedligeholde sækkestativ til ophæng af sæk til dagrenovation. Der må kun benyttes sækkestativer, som er godkendt af Bornholms Regionskommune. Som minimum skal sækkestativet være forsynet med låg og net. Sækkestativer, der er beregning til dagrenovation, må kun anvendes til de affaldstyper, de er godkendt til. For etagebyggeri, andelsboliger, samlede lave bebyggelser o. lign., kan Bornholms Regionskommune efter konkret vurdeirng give tilladelse til anvendelse af alternativt opsamlingsmateriel. Sække leveres af Bornholms Regionskommune. Side 5

8 9.5 Kapacitet for beholdere Godkendt opsamlingsmateriel til dagrenovation: Sækkestativ B3 Miljøstativ B liters container* 660 liters container 360 liters containere kan først vælges fra 1. januar De ovenfor viste modeller kan variere i type og udformning. Hver år udleveres tre røde ekstrasække til helårshustande, der har sækkestativ, og to røde ekstrasække til sommerhuse. Herudover kan ekstrasække købes af renovatøren. De røde ekstrasække er husstandens ejendom, og skal benyttes i forbindelse med husstandens håndtering af affald. De røde ekstrasække er beregnet til ejendommens affald, og må ikke overdrages til tredjemand. For boligselskaber o. lign. kan træffes særlige aftaler. Sækkene kan benyttes efter samme retningslinjer, som gælder for de almindelige sorte affaldssække. Renovatøren medtager ekstrasække, når disse på afhentningsdagen anbringes ved siden af, hvor den ordinære affaldssæk normalt afhentes. Renovatøren er kun forpligtet til at medtage maksimalt tre røde ekstrasække pr. gang. 9.6 Anbringelse af beholdere Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret sikkerheds- eller sundhedsrisiko for renovatøren. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholder/sæk sættes ud til skel umiddelbart inden næste afhentning. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves og beholder/sæk ikke kan bringes til skel, kan borgeren vælge at betale et særgebyr, som dækker de faktiske meromostninger ved fahentning af beholder/sæk. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Side 6

9 Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Bornholms Regionskommune afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Bornholms Regionskommune - efter forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Vægten må ikke overstige 20 kg. Borgere og grundejere får kun udleveret og påsat ny tom sæk i sækkestativet, såfremt der er affald til afhentning. Der må ikke opsættes og benyttes andre end de af Bornholms Regionskommune udleverede sække. 9.8 Renholdelse af beholdere Det er borgerens ansvar, at benyttet opsamlingsmateriel holdes i en hygiejnisk stand, således at sikkerheds- og sunhedsrisiko ved afhentning minimeres. 9.9 Afhentning af dagrenovation Borgere, grundejere og andre, der er omfattet af dette regulativ for husholdningsaffald, kan med virkning fra 1. januar 2012 frit vælge opsamlingsvolumen og tømningsfrekvens i forhold til nedenstående valgmuligheder. Indtil 1. januar 2012 gælder vilkårene for opsamlingsvolumen og tømningsfrekvens som formuleret i Bornholms Regionskommunes "Regulativ for husholdningsaffald" af 1. april 2006, bilag nr. 6. Valgmuligheder pr. 1. januar 2012: 1. Afhentning af en 110 liters sæk hver uge. 2. Afhentning af en 110 liters sæk hver 14. dag. 3. Ugentlig afhentning af to eller flere 110 liters sække. 4. Afhentning af en sæk hver uge, kombineret med afhentning af to sække i juni-juli-august. Side 7

10 5. Afhentning af en sæk hver 14. dag, kombineret med afhentning af en sæk hver uge i juni-juliaugust. 6. Ugentlig tømning af en eller flere 360 liters containere. 7. Ugentlig tømning af en eller flere 360 liters containere. Sommerhusstande skal som minimum være tilmeldt dagrenovationsordningen i sommerhalvåret (fra påske til efterårsferie), og har ikke mulighed for at benytte afhentning hver 14. dag i juni-jliaugust. Sommerhusstande har mulighed for at afmelde sig dagrenovationsordningen i vinterhalvåret (fra efterårsferien til påske). Gebyr betales i henhold til valgt ordning i overensstemmelse med det til enhver tid gældende prisblad Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Tilmelding til en af nævnte ordninger kan, for så vidt angår overgang til større/mindre volumen, ske med virkning fra den 1. eller den 15. i måneden. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Ved papir-/papaffald forstås blandt andet: 1. Dagblade, 2. Distriktsblade, 3. Uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade, 4. Adresseløse tryksager, 5. Adresserede forsendelser, 6. Telefonbøger, Side 8

11 7. Papemballage, 8. Karton, 9. Bølgepap 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for ejendomme i Bornholm Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation. Desuden kan borgere i sommerhusstande frivilligt tilsluttes indsamlingsordningen for papir/pap Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for papir/pap er en henteordning, som benyttes til såvel papir- som papaffald jf. 10 stk Beholdere Bornholms Regionskommune stiller opsamlingsmateriel til rådighed, og beholdere er dermed Bornholms Regionskommunes ejendom. Bornholms Regionskommune afgør beholdertype og - størrelse, og forestår eventuelle reparationer og udskiftninger af beholdere. Beholderne må kun anvendes til papir/pap. Godkendt opsamlingsmateriel til papir/pap: 120/140 liters container 360 liters container 660 liters container 10.5 Kapacitet for beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Bornholms Regionskommune afgør, om en beholder er overfyldt. Side 9

12 Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Bornholms Regionskommune - efter forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås Anbringelse af beholdere Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret sikkerheds- eller sundhedsrisiko for renovatøren. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholderen sættes ud til skel umiddelbart inden næste afhentning. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves og beholder ikke kan bringes til skel, kan borgeren vælge at betale et særgebyr, som dækker de faktiske meromkostninger ved afhentning af beholder Anvendelse og fyldning af beholdere Se afsnit Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholderen påhviler borgeren Afhentning af papiraffald Afhentning af papir-/papaffald sker efter en fast tømningsplan. I forbindelse med helligdage foretages afhentning/tømning i et sådan omfang, at antallet af afhentninger/tømninger overholdes Øvrige ordninger Papir-/papaffald kan ligeledes afleveres af borgeren på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser samt for sommerhusejere og -brugere på Bornholms Regionskommunes miljøstationer. Side 10

13 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Bornholms regionskommunes henteordning for papir- og papaffald er beskrevet i nærværende regulativs 10, stk Hvem gælder ordningen for Se Beskrivelse af ordningen Se Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se Anvendelse og fyldning af beholdere Side 11

14 Se Renholdelse af beholdere Se Afhentning af papaffald Se Øvrige ordninger Se Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Bornholms Regionskommune definerer glasemballageaffald som værende alle typer tomme glasflasker og emballageglas Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommune indsamler glasemballageaffald som en bringeordning. Glasemballageaffald kan afleveres på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser, decentralt Side 12

15 placerede flaskecontainere samt, for sommerhusejere og -brugere, på miljøstationer. Bornholms Regionskommune sikrer således tilstrækkelig beholderkapacitet, -tømning, -placering og -antal til at sikre en miljømæssigt effektiv indsamlingsordning Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se Anvendelse og fyldning af beholdere Se Renholdelse af beholdere Se Afhentning af glasemballageaffald Se Øvrige ordninger Side 13

16 Se Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for genanvendeligt metalemballageaffald omfatter dels kontamineret metalemballageaffald til forbrænding med energiudnyttelse og dels ikke-kontamineret metalemballageaffald til genanvendelse Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald består dels af en bringeordning med afleveringsmuligheder på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser og dels af en indsamlingsordning i form af en henteordning via storskrald. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for kontamineret metalemballageaffald består dels af en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation og dels af en indsamlingsordning i form af en bringeordning til Bornholms regionskommunes genbrugspladser Beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 9.4 og Vedrørende indsamlingsordninger for ikke-kontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Side 14

17 13.5 Kapacitet for beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 9.5 og Vedrørende indsamlingsordninger for ikke-kontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Anbringelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 9.6 og Vedrørende indsamlingsordninger for ikke-kontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 9.7 og Vedrørende indsamlingsordninger for ikke-kontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Renholdelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 9.8 og Vedrørende indsamlingsordninger for ikke-kontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 9.9 og Side 15

18 Vedrørende indsamlingsordninger for ikke-kontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for genanvendeligt plastemballageaffald omfatter dels kontamineret plastemballageaffald til forbrænding med energiudnyttelse og dels ikke-kontamineret plastemballageaffald til genanvendelse, herunder plastflasker og dunke Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald består af en bringeordning med afleveringsmuligheder på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for kontamineret plastemballageaffald består dels af en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation og dels en indsamlingsordning i form af en bringeordning til Bornholms regionskommunes genbrugspladser Beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 9.4 og Vedrørende indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Side 16

19 14.5 Kapacitet for beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 9.5 og Vedrørende indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Anbringelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 9.6 og Vedrørende indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 9.7 og Vedrørende indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Renholdelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 9.8 og Vedrørende indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 9.9 og Vedrørende indsamlingsordning for ikke-kontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Side 17

20 15 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Bornholm Kommune Adgang til genbrugspladserne Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. På genbrugspladsen kan afleveres affald og genanvendelige materialer. Affaldet mv. skalplaceres i henhold til skiltning og/eller efter perosnalets vejledning. Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold. Der må max. afleveres 1m³ pr. leverance. Større mængder henvises til vægten ved affaldsbehandlingscentret i Rønne. For farligt affald gælder, at der højst må afleveres 5 kg af samme type pr. aflevering. Det er tilladt at klunse effekter til eget forbrug dog ikke farligt affald, elektrisk og elektronisk affald samt affald i særlig genbrugscontainer. Klunsning med salg for øje er ikke tilladt. Borgere og grundejere, der ikke ønsker at afleverede effekter klunses, kan rette henvendelse til personalet, der på anmodning vil sørge for, at pågældende effekter bortskaffes. Ophold på grnbrugspladsen er kun tilladt i forbindelse med aflevering af affald. Biler skal parkeres, så de ikke er til unødig ulempe for trafikken på pladsen, og motoren skal stoppes under aflæsning. Det er ikke tilladt at tage ophold i længere tid end nødvendigt på genbrugspladsens areal. Side 18

21 Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen uden for åbningstiden, eller at henkaste affald på eller uden for pladsen. Personalet er berettiget til at bortvise personer, som overtræder ovenstående regler Sortering på genbrugspladserne Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Genanvendeligt PVC-affald er typisk af hårdt materiale, og er eksempelvis: Kloak- og drænrør Vandrør Tagrender og nedløbsrør Tagplader ("Trapez-plader") Elektrikerrør og kabelbakker Vinduer og døre Ikke-genanvendeligt PVC-affald er typisk af blødt materiale, og er eksempelvis: Vinylgulve Persienner Side 19

22 Badebolde/badedyr Soppebassiner Haveslanger Voksduge Bruseforhæng Presenninger 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for såvel genanvendeligt som ikkegenanvendeligt PVC-affald består af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er træ behandlet med imprægneringsvæske Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Side 20

23 17.3 Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for imprægneret træ består af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Ved farligt affald forstår eksempelvis: Spraydåser Fotokemikalier Basisk affald Batterier Syrer Maling, trykfarve, klæbestoffer og harpikser Lysstofrør, lavenergipærer, kviksølv-termometre og andet kviksølvholdigt affald Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler Olie, fedt og benzinprodukter Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens o.lign. Side 21

24 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Det påhviler borgere og grundejere af aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Det påhviler borgere og grundejere at aflevbere medicinrester inkl. emballage samt brugte kanyler på apoteket. Borgere og grundejere, der har farligt affald som ikke umiddelbart kan identificeres, har pligt til at kontakte Bornholms Regionskommune med henblik på korrekt håndtering og bortskaffelse. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se Anvendelse og fyldning af beholdere Se Renholdelse af beholdere Side 22

25 Se Afhentning af farligt affald Se Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. 3, nr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder Side 23

26 Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for WEEE består af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se Anvendelse og fyldning af beholdere Se Renholdelse af beholdere Se Afhentning af WEEE Se Øvrige ordninger Side 24

27 WEEE kan afleveres via Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for storskrald jf. nærværende regulativ 23. Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens 3, nr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Poseordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation. Batteribeholderordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber. Genbrugspladser: Udtjente batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser Beholdere Borgeren anskaffer selv de nødvendige poser til udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til brug for poseordningen. Hvad angår batteribeholderordningen og genbrugspladser sørger Bornholms Regionskommune for det nødvendige opsamlingsmateriel. Side 25

28 20.5 Kapacitet for beholdere De benyttede poser til brug for poseordningen skal være tilstrækkeligt store til de indeholdte bærbare batterier og akkumulatorer Anbringelse af beholdere I og med poseordningen beror på anbringelse af pose på låget til enten dagrenovationsstativ eller beholder til pap/-papaffald, henvises til 9.6 og Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer I og med poseordningen beror på anbringelse af pose på låget til enten dagrenovationsstativ eller beholder til pap/-papaffald, henvises til 9.9 og Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen. Uforurenet bygge- og anlægsaffald, som er omfattet af definitionen af uforurenet bygge- og anlægsaffald i bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen, samt nærværende regulativs 3, nr. 39. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås eksempelvis: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton Jern og metal Side 26

29 Gips Stenuld Jord Asfalt 21.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for genanvendeligt bygge- og anlægsaffald er en bringeordning. Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald kan således afleveres på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser jf. reglerne i 15.2 og Ordning for øvrigt affald 22.1 Hvad er øvrigt affald "Øvrigt affald" består af de kildesorterede affaldstyper, som til enhver tid kræves udsorteret jf. gældende sorteringskrav på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser og jf. nærværende regulativs 15.2 og Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Side 27

30 Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning i form af genbrugspladser er beskrevet i 15, 15.1, 15.2 samt Ordning for storskrald 23.1 Hvad er storskrald Ved storskrald forstår: Brændbart affald: Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 30 kg og max. have en længde på 2 meter. Mindre materialer og lignende skal emballeres i plastposer eller anden vådfast emballage. Vinduesglas skal afmonteres fra vinduesrammer. Glas medtages ikke. Affaldet skal opdeles i hhv. smår brændbart optil 1 meter og stort brændbart på 1 til 2 meter. Deponeringsegnet affald: Glaserede materialer, f.eks. porcelæn, tallerkner, kopper, vaser, urtepotteskjulere m.v. Drikkeglas, spejle. El-skrot: Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere. PC'ere, fjernsyn, radioer, højtalere og lignende medtages i hele enheder. Alle genstande iøvrigt, som er strømførende, enten gennem en ledning eller med batterier. Haveaffald: Hvert emne/omsnøret bundt indenfor denne kategori må max. veje 30 kg og max. længde 2 meter. Andets haveaffald komm,e ri papirsække. Plastsække må ikke anvendes, ej heller nedbrydelig plast. Side 28

31 Let fordærveligt haveaffald som f.eks. frugt og grønt medtages ikke. Jern/metal: Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 30 kg og max. have en længde på 2 meter. Metal sammensat med andre materialer skal adskilles, f.eks. metalben på stole eller bordplader. I øvrigt skal de til enhver tid gældende sorteringsregler for storskrald efterleves. Disse forefindes på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for ejendomme i Bornholms Regionskommune, der er tilsluttet helårsrenovation Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for storskrald er organiseret som en henteordning. Der er to årlige indsamlingsrunder, henholdsvis om foråret og efteråret. Borgere, som har tilmeldt sig ordningen, vil være på tømningsliosten, indtil de har afmeldt sig ordningen. 24 Ordning for afbrænding af haveaffald 24.1 Hvad er afbrænding af haveaffald I dette afsnit defineres haveaffald som afklip fra hække, buske og træer m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Side 29

32 Jf. affaldsbekendtgørelsens 44, stk. 1, skal alt forbrændingsegnet affald til Bofa. Dog kan det jf. affaldsbekendtgørelsens 45, stk. 2, tillades at foretage privat afbrænding: Af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts (tilladelsen gælder dog ikke i byzoner og for sommerhuse) Af rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser Af haveaffald til Sankt Hans aften Gældende brandværnsforanstaltninger skal altid overholdes, og større afbrændinger skal anmeldes til brandmyndigheden. Side 30

33 Regulativet er vedtaget d og er trådt i kraft d Side 31

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere