Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra

2 I. Generel del Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer... 7 Særgebyr Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse... 7 II. Særlig del Ordning for dagrenovation Hvad er dagrenovation Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af dagrenovation Tilmelding/afmelding Ordning for papiraffald Hvad er papiraffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af papiraffald Øvrige ordninger Ordning for papaffald

3 11.1 Hvad er papaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for glasemballageaffald Hvad er glasemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for genbrugspladserne Hvem gælder ordningen for Adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Hvad er PVC-affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for imprægneret træ Hvad er imprægneret træ Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for farligt affald Hvad er farligt affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Hvad er WEEE Hvem gælder ordningen for

4 19.3 Beskrivelse af ordningen Øvrige ordninger Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for bygge- og anlægsaffald Hvad er bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for storskrald Hvad er storskrald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Sortering af storskrald Anbringelse af storskrald Afhentning af storskrald Ordning for haveaffald Hvad er haveaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Kapacitet for beholdere Anbringelse af haveaffald Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholder/container Afhentning af haveaffald Tilmelding/afmelding Øvrige ordninger Hjemmekompostering Afbrænding af haveaffald Bilag Indretning af standpladser og adgangsveje, herunder vanskelige adgangsveje Bilag

5 Placering af storskrald til afhentning Bilag Placering af haveaffald til afhentning

6 I. Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Næstved Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Øvrige definitioner: Grundejere: Ved en grundejer forstås den der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboligforeninger eller ejerlejligheder anses andelsforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. Enfamiliehus: Ved enfamiliehus forstås fritliggende enfamiliehus (parcelhus), række-, kæde-, eller dobbelthus samt stuehus til landbrugsejendom. Etagebolig: Ved etagebolig forstås flerfamiliehus herunder to-familiehus. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholderen som er det stativ med sæk, beholder, minicontainer, vippecontainer, maxi-container, og lignende, som bruges på ejendommen til at opsamle affaldet i forinden tømning. Indsamlingsmateriel: Enhver renovationsbil, kærre o. lign, der anvendes af transportøren til indsamling og transport af affald. Genbrugsøer: Særligt indrettede pladser til en eller flere affaldsfraktioner. Affaldshåndtering: Indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Byzone, landzone og sommerhusområde: Er betegnelser for områder med hver sin planmæssige status jf. Kommuneplanen. AffaldPlus I/S: AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab oprettet efter styrelseslovens 60 følgende kommuner er interessenter: Faxe Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune. 6

7 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Næstved Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. Alle borgere og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering. Alle borgere og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele forøget eller reduceret affaldsmængde. Ved ændringer, der påvirker gebyrerne reguleres beløbet over næste års gebyropkrævning. Særgebyr Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres p.g.a. særskilt afhentning af affald uden for rute, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed I lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsens kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk udvalg til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Endvidere kan Teknik og Miljøforvaltningen formidle information om regler vedrørende affaldshåndteringen efter dette regulativ, herunder foretage mindre ændringer i sorteringskrav. 8 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune af 1. april Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Carsten Rasmussen / Jens Christian Birch Borgmester kommunaldirektør 7

8 II. Særlig del 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation er det affald fra husholdningen, der bliver til overs, når det vegetabilske affald, det affald der går til genbrug, det farlige affald og storskraldet er sorteret fra. Dagrenovation er eksempelvis: Vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres Animalsk affald Tilsmudset papir og pap Plast, som er forurenet med madvarer Forurenet metal (stanniol mv.) Sammensatte produkter (eksempelvis mælke- og juiceemballage) Sod og aske Opfej Glødepærer. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Private borgere og grundejere kan ikke fritages for dagrenovationsordningen; dog kan der, i særlige tilfælde dispenseres herfra. Eksempelvis, hvis ejendommen er ubeboet: På grund af midlertidig fraflytning i minimum 6 mdr. På grund af brand. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. For ejendomme beliggende i byzone kan vælges mellem anvendelse af sæk, beholder eller container. For ejendomme beliggende i landzone kan vælges mellem beholder og container. For sommerhuse beliggende i sommerhusområder anvendes sække. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsen. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Beholdere leveres af og tilhører Næstved Kommune. Borgere og grundejere skal selv anskaffe og vedligeholde et stativ til opbevaring af dagrenovationssæk. Kommunen afgør i tvivlstilfælde om stativet kan anvendes til formålet. Sække udleveres af Næstved Kommune. Borgere og grundejere skal selv anskaffe eller leje containere. 8

9 Kommunen afgør i tvivlstilfælde om containeren kan anvendes. Kommunen udleverer en kompostbeholder pr. husstand til borgere og grundejere, der ønsker at hjemmekompostere. 9.5 Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Ved lejlighedsvis ekstra behov for bortskaffelse af restaffald kan ekstra sække købes på udvalgte salgssteder. Disse sække vil være påtrykt Næstved Kommune ekstra restaffald. Ekstra sække skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af sækkestativ, beholder eller container på tømningsdagen. Ekstrasække vil blive taget med på næste ordinære tømningsdag. 9.6 Anbringelse af beholdere Opsamlingsmateriellet skal være placeret således, at det er let tilgængeligt for afhentning jf. bilag 1 om indretning af standpladser og adgangsveje, herunder vanskelige adgangsveje. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. 9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler borgere og grundejere at renholde opsamlingsmateriellet. 9.9 Afhentning af dagrenovation Helårsbeboelser: Tømning af affaldssække sker hver uge på en fast ugedag. Tømning af beholdere sker hver 14. dag på en fast ugedag. Tømning af containere sker hver uge på en fast ugedag. Sommerhuse beliggende i sommerhusområde uden tilladelse til helårsbeboelse: 1. april til 30. september tømmes hver uge på en fast ugedag. 1. oktober til 31. marts tømmes en gang om måneden på en fast ugedag. Tomme sække afhentes ikke. I tilfælde, hvor sne- og eller isslag eller andre forhold gør afhentning umulig, eller afhentning forskydes, har borgere og grundejere pligt til at opbevare affaldet i tillukket stand indtil afhentning sker Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding foretages af grundejeren ved henvendelse til Næstved Kommune. 9

10 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnet til genanvendelse f.eks. Aviser Ugeblade Brochurer Reklamer Farvet papir Kontorpapir Telefonbøger 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, i form af såvel en henteordning som en bringeordning. Henteordning: Papir indsamles i de af kommunen udleverede beholdere Bringeordning: Papir afleveres til genbrugsøer eller genbrugspladser i kommunen Beholdere Beholdere leveres af og tilhører Næstved Kommune. Til opsamling af papir skal: Enfamiliehuse anvender 2 hjulet beholdere på henholdsvis 140 l., 180 l. eller 240 liter Etageboliger anvender det materiel Næstved Kommune opstiller på ejendommen Sommerhuse i sommerhusområder skal anvende materiel på genbrugsøer og genbrugspladser i kommunen. Der skal forefindes materiel til papir på alle særskilt udmatrikulerede ejendomme, dog kan der opstilles fælles materiel i særskilt udmatrikulerede tæt/lave bebyggelser efter godkendelse af Næstved Kommune Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås Anbringelse af beholdere Opsamlingsmateriellet skal være placeret således, at det er let tilgængeligt for afhentning jf. bilag 1 om indretning af standpladser og adgangsveje, herunder vanskelige adgangsveje. 10

11 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Det påhviler borgere og grundejere at modtage de af kommunalbestyrelsen udleverede beholdere. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at renholde beholderen Afhentning af papiraffald Tømning af beholdere, der er omfattet af henteordning, sker hver 2. måned på en fast ugedag. Tømning af beholdere ved genbrugsøer sker efter behov Øvrige ordninger I det omfang at papiraffald ikke håndteres ved henteordning, skal det ske ved bringeordning til genbrugsøer eller genbrugspladser. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papaffald er alle rene og tørre papmaterialer, som er velegnet til genanvendelse f.eks. papkasser, papemballager fra havregryn, tandpasta og lignende, bølgepap, karton 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere pap i forbindelse med afhentning af storskrald eller ved bringeordning til genbrugspladser. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. 11

12 Glasemballage er alle rengjorte glasmaterialer, som er velegnet til genanvendelse f.eks.: vinflasker, spiritusflasker konservesglas Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere emballageaffald til genbrugsøer eller genbrugspladser. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballageaffald er alle rengjorte metalemballager, som er velegnet til genanvendelse, f. eks.: øl- og sodavandsdåser, konservesdåser Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere metalemballageaffald i forbindelse med afhentning af storskrald eller ved bringeordning til genbrugsøer eller genbrugspladser. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballageaffald er alle rengjorte plastemballager, som er velegnet til genanvendelse f.eks.: plastflasker dunke bakker 12

13 bøtter spande 14.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere genanvendeligt plastemballageaffald i forbindelse med afhentning af storskrald eller ved bringeordning til genbrugsøer eller genbrugspladser. 15 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Næstved Kommune. Genbrugspladserne er ejet og drevet af AffaldPlus. Borgere og grundejere har adgang til de kommunale genbrugspladser i Næstved Kommune, Ringsted kommune, Slagelse kommune, Sorø kommune og Vordingborg kommune. (Ligeledes Faxe Kommune pr ) Adgang til genbrugspladserne Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Næstved Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt kg med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladserne På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog dagrenovation. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsen. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 13

14 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Hård PVC er eksempelvis: tagrender kloakrør, drænrør, kabelbakker Blød PVC er eksempelvis: vinylgulve presenninger, slanger 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning. PVC-affald skal sorteres i hård PVC (genanvendelse) og blød PVC (deponeres). Borgere og grundejere skal aflevere PVC-affald på genbrugspladserne. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er eksempelvis: trykimprægneret træ i form af hegn, havemøbler og lignende jernbanesveller telefonpæle 17.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning Borgere og grundejere skal aflevere imprægneret træ på genbrugspladserne. 14

15 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Farligt affald er eksempelvis: Malingsrester, Olie- og kemikalieaffald, Batterier, Sprøjtegifte Lysstofrør Elsparepærer Medicinaffald klinisk risikoaffald 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Medicinaffald og klinisk risikoaffald i form af kanyler og skalpeller kan også afleveres på apoteker, som tilbyder at modtage affaldet. Malingsrester kan også afleveres til farvehandlere, som tilbyder at modtage affaldet. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr eksempelvis: Køleskabe Opvaskemaskiner Mikrobølgeovne Støvsugere Strygejern Armbåndsure Computere Mobiltelefoner Elektronisk legetøj Videokameraer 15

16 Lysstofrør Elsparepærer Boremaskiner Symaskiner Røgdetektorer 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere WEEE i forbindelse med indsamling af storskrald eller på genbrugspladserne. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning. Henteordning: Borgere og grundejere kan aflevere bærbare batterier til storskraldsordning 16

17 Bringeordning: Borgere og grundejere kan aflevere bærbare batterier og akkumulatorer på genbrugspladserne. Borgere og grundejere kan også aflevere bærbare batterier i de batteribokse, der er opstillet på genbrugsøerne. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Næstved Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til uforurenet bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning til genbrugspladserne. Uforurenet bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal, jf. affaldsbekendtgørelsens 35 stk. 1, sorteres i minimum følgende fraktioner: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur og tagsten) Beton Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton Jern og Metal Gips Stenuld Jord Asfalt Blandinger af beton og asfalt 22 Ordning for storskrald Hvad er storskrald Storskrald er kasserede brugsgenstande af følgende affaldstyper: Brændbart affald: fx møbler, tæpper, gardiner, madrasser, gulvtæpper, skumgummi, flamingo Hårde hvidevarer: fx komfurer, køleskabe, vaskemaskiner Jern og metal: fx cykelstel, gryder, pander Metalemballage: fx øldåser, sodavandsdåser, konservesdåser Plastdunke: fx fra rengøringsmidler og drikkevarer Pap: fx papkasser, bølgepap Elektronik: fx fjernsyn, radioer, telefoner, computere, elektrisk legetøj Batterier: fx fra legetøj, værktøj og mobiltelefoner 17

18 22.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen med undtagelse af etageejendomme med over 20 boligenheder. Etageejendomme med over 20 boligenheder, der ønsker at deltage, er ligeledes omfattet af ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere storskrald i henteordning eller ved bringeordning til containere (sommerhusområder) eller genbrugspladser Sortering af storskrald Henteordning Storskraldet skal sorteres i følgende fraktioner: Brændbart affald Hårde hvidevarer Jern og metal Metalemballage Plastdunke Pap Affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Batterier Mindre dele skal lægges i gennemsigtige plastsække. Metaldåser, plastdunke og batterier skal altid lægges i klare plastsække. Der må kun være én affaldstype i hver sæk. Tæpper og gulvtæpper må max. være 1 x 1 m og skal være rullet sammen. Papkasser skal være klappet sammen og bundtet. Mængde og vægt Storskrald kan afleveres i ubegrænset mængde. Hver del, sæk eller pose skal kunne håndteres/bæres af to mand. Bringeordning Containere i sommerhusområder Storskrald afleveres sorteret i container til brændbart affald, jern og metal, samt pap container til elektronik og batterier. Genbrugspladser Sortering skal følge genbrugspladsen regler Anbringelse af storskrald Henteordning Storskrald skal være placeret således, at det er let tilgængelig for afhentning, jf. bilag 2 om placering af storskrald Afhentning af storskrald Henteordning Afhentning af storskrald sker hver 2. måned på en fast ugedag. 18

19 Bringeordning Fra 1. april til 1. oktober opstilles containere i sommerhusområderne Vesterhave, Longshave og Enø. Placering og tidspunkt meddeles/annonceres hvert år inden 1. april. Storskrald kan også afleveres på genbrugspladser. 23 Ordning for haveaffald Hvad er haveaffald Ved haveaffald forstås eksempelvis:. Grene og buske. Afklippet græs og blade Ukrudt 23.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel henteordning som bringeordning. Henteordning: Ordningen er en tilvalgsordning mod betaling. Der afhentes 6 enheder pr. gang. 1 enhed svarer til 1 bundt, 1 sæk eller ca. 100 liter i beholder/container. Bundter og grene må højst være 1 meter lange og grene 10 cm tykke. Afhentningen sker 8 gange om året fra april til og med november. Bringeordning: Haveaffald kan afleveres til genbrugspladser i kommunen Beholdere Borgere og grundejere skal selv anskaffe beholder/container eller papirsække til haveaffald Kapacitet for beholdere Beholder må maks. rumme 240 l Containere må maks. rumme 600 liter. Papirsække må maks. rumme 110 liter. (Papirsække til dagrenovation må ikke anvendes) Anbringelse af haveaffald Haveaffaldet skal være placeret således, at det er let tilgængelig for afhentning jf. Bilag 3 om Placering af haveaffald til afhentning. 19

20 23.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholder eller container må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast. Papirsækkene må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg 23.8 Renholdelse af beholder/container Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholder/container Afhentning af haveaffald Afhentning af haveaffald sker hver måned på en fast ugedag i perioden april til november Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages af grundejeren ved henvendelse til Næstved Kommune Øvrige ordninger Hjemmekompostering Borgere og grundejere kan lovligt hjemmekompostere haveaffald fra egen have. Afbrænding af haveaffald Borgere og grundejere i landzone må afbrænde mindre mængder tørt haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Haveaffald må ikke afbrændes i byzone eller i sommerhusområder. Borgere og grundejere må afbrænde haveaffald Sankt Hans aften. Borgere og grundejere må afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser. Afbrænding af haveaffald må ikke være til gene for omgivelserne. De til enhver tid gældende bestemmelser fra brandmyndigheden skal overholdes ved afbrænding. 20

21 Bilag 1 Indretning af standpladser og adgangsveje, herunder vanskelige adgangsveje. Borgere og grundejere skal placere opsamlingsmateriellet således, at det er let tilgængeligt for afhentning. Endvidere skal materiellet være placeret i en sådan højde og på en sådan måde at håndtering kan ske i en hensigtsmæssig oprejst kropsstilling, og således at gribefunktionen kan ske med begge hænder og tæt på kroppen. Der skal kunne køres helt hen til containere på 1m 3 og derover. Borgere og grundejere skal holde standpladsen, adgangsvejen og/eller lange indkørsler ryddelig og fri for sne samt i glat fører sørge for, at der er saltet/gruset. Borgere og grundejere er forpligtet til at sikre, at afhentning af dagrenovation kan foretages uden at renovatøren forulempes af hunde eller andre dyr. Indretning af standplads og adgangsvej forestås og finansieres af grundejeren. Standplads og adgangsveje skal opfylde nedenstående krav. Såfremt kravene ikke er opfyldt, træffer kommunalbestyrelsen afgørelser om, på hvilken måde en særafhentning skal tilrettelægges. Standplads skal indrettes således: at den er stor nok, til at sikre anbringelse af tilstrækkelig materiel, at den er i terrænniveau, at den er vandret, at den er velbelyst ved tømning, at frihøjden er minimum 2,2 meter, at underlaget er stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med beholdere, sækkekærre og/eller containere (f.eks. fliser, beton, asfalt eller fast jævnt stabilgrus), at der ikke er grene eller andet der rækker ind over, at beholdere placeres således, at håndtagene er frit tilgængelige og vender udad. I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal borger eller ejer foranstalte, at opsamlingsmateriellet inden afhentning anbringes i terrænniveau. Adgangsvejen skal indrettes således: at der ikke er længere end 20 meter fra skel ved vej til standpladsens placering. På koteletgrund må afstanden max. være 5 meter fra det sted, hvor koteletbenet går over i selve grunden, at den er velbelyst ved tømning, at frihøjden er minimum 2,2 meter, at underlaget er stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med beholdere, sækkekærre og/eller containere (f.eks. fliser, beton, asfalt eller fast jævnt stabilgrus), at der ikke er grene eller andet der rækker ind over, at den er bred nok til, at der frit kan køres med beholdere, sækkekærre og/eller containere. at havelåger, gadeporte og døre kan fastholdes i åben stilling. 21

22 Ved stigning henvises til Arbejdstilsynets vejledning. Transportøren skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig. Lange indkørsler (adgangsvej for renovationsbil) For ejendomme med lange indkørsler gælder, at transportøren kører ind på ejendommen, såfremt: at indkørslen er egnet til at der køres med store komprimatorbiler, at der er tilstrækkelig frihøjde og fribredde, at komprimatorbilen efter kommunens skøn kan vende bekvemt i indkørslen eller på gårdspladsen. Såfremt grundejeren ikke ønsker, at der kører store komprimatorbiler i indkørslen, skal det meddeles kommunen, og materiellet skal placeres således, at de almindelige regler for adgangsveje følges. 22

23 Bilag 2 Placering af storskrald til afhentning. Borgere og grundejere skal placere storskrald på egen grund ved skel mod vej, således at det er let tilgængeligt for afhentning. De forskellige typer affald skal være tydeligt adskilt fra hinanden og placeres, så de kan afhentes særskilt. Storskrald må ikke være til gene for færdsel på fortov eller vej. Havelåger, gadeporte og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Transportøren skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig. Placering af storskrald ved: Ejendomme ved offentlige veje, med eller uden fortov. Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej. Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund. Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej. Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund. Borgere og grundejere kan kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej. Ejendomme med adgang ad private fællesveje. Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for renovationsbilen, placeres storskrald i skellinie mod fortov eller vej. Såfremt der ikke er køreadgang eller vendemulighed for renovationsbilen, kan borgere og grundejere kontakte kommunen for aftale om placering. Samlede bebyggelser, fx etagebebyggelser, rækkehusbebyggelser og boligselskaber mm. Borgere og grundejere kan kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinie ved fortov eller vej. Indre by. Borgere og grundejere kan kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej. 23

24 Bilag 3 Placering af haveaffald til afhentning. Borgere og grundejere skal placere haveaffald på egen grund ved skel mod vej, således at det er let tilgængeligt for afhentning. Haveaffaldet må ikke være til gene for færdsel på fortov eller vej. Havelåger, gadeporte og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Transportøren skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig. Placering af haveaffald ved: Ejendomme ved offentlige veje, med eller uden fortov. Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej. Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund. Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej. Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund. Borgere og grundejere kan kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej. Ejendomme med adgang ad private fællesveje. Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for renovationsbil, placeres storskrald i skellinie mod fortov eller vej. Såfremt der ikke er køreadgang eller vendemulighed for renovationsbil, kan borgere og grundejere kontakte kommunen for aftale om placering. Samlede bebyggelser, fx etagebebyggelser, rækkehusbebyggelser og boligselskaber mm. Borgere og grundejere kan kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinie ved fortov eller vej. Indre by. Borgere og grundejere kan kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej. 24

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune INDLEDNING 3 1 FORMÅL 4 2 LOVGRUNDLAG 4 3 DEFINITIONER 4 4 GEBYRER 5 5 KLAGE M.V. 5 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 5 7 BEMYNDIGELSE 6 8 IKRAFTTRÆDELSE 6

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål...5 2 Lovgrundlag...5 3 Definitioner...5 4 Gebyrer...5 5 Klage m.v...6 6 Overtrædelse og straf...6 7 Bemyndigelse...6 8 Ikrafttrædelse...6

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

9.6 Anbringelse af beholdere

9.6 Anbringelse af beholdere 8 Regulativ for husholdningsaffald (25. februar 2011) NB! Forkert underskrift. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovation og dagrenovationslignende affald, der ikke bliver indsamlet med henblik på genanvendelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kalundborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 11-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere