Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende"

Transkript

1 Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 7 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladsen(-erne) Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for storskrald Ordning for affald til kompostering Ordning for haveaffald Ordning for store mængder affald 24 Bilag 1: Adgangsvej med stigninger 26 Bilag 2: Vendeplads 27

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Rebild Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Gebyrer Side 1

4 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Rebild Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Forvaltningen til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Side 2

5 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. Borgmester Anny Winther Kommunaldirektør Lars Peter Schou 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovationsaffald fra husholdninger er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald/madaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, herunder kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast. m.v., som ikke er omfattet af andre ordninger. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation. Ejere af ubebyggede grunde og ubenyttede ejendomme er undtaget ordningen, såfremt der ikke fremkommer dagrenovation. Det er dog en forudsætning, at ejeren af ejendommen skriftligt overfor Rebild Kommune oplyser og dokumenterer, at ejendommen er ubeboet i min. 6 måneder, og at der i den periode ikke fremkommer dagrenovation på ejendommen. 9.3 Beskrivelse af ordningen Side 3

6 Ordningen for dagrenovationsaffald er en indsamlingsordning, hvor affaldet indsamles i affaldsbeholdere. Dagrenovationsaffaldet indsamles til forbrænding med energiudnyttelse. Dagrenovationsaffald må ikke bortskaffes med spildevand. Heller ikke efter evt. neddeling med f. eks. affaldskværn. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rebild Kommune. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vedligeholde og udskifte beholdere. Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at sørge for, at der er tilstrækkelig beholderkapacitet til, at affaldsbeholdere ikke overfyldes mellem to tømninger. Hvis affaldsbeholderen gentagne gange er overfyldt, kan kommunen pålægge grundejeren at tilmelde yderligere kapacitet. Såfremt der ekstraordinært er store mængder dagrenovationsaffald på ejendommen, kan der i Rebild Kommunes Borgerservice købes mærkater påtrykt "Ekstrasæk". Borgeren kan benytte affaldssække efter eget valg. Mærkaterne påsættes de ekstra sække, og disse medtages ved den normale afhentning af dagrenovationen. Alternativt kan der hos Rebild Kommune rekvireres ekstratømninger, som afregnes særskilt. Ekstra beholdere eller ændret beholderkapacitet skal bestilles af grundejere hos Rebild Kommune. 9.6 Anbringelse af beholdere Affaldsbeholdere skal af borgere og grundejere placeres således, at de er let tilgængelige i forbindelse med tømning. Side 4

7 På tømningsstedet skal beholderen endvidere placeres således, at håndteringen kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling og med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og belastninger. Kommunalbestyrelsen godkender placeringen af beholderen. Grundejeren har ansvaret for overholdelsen af følgende krav til placering af beholdere: Adgangsvejen til beholdere skal være plan, jævn og med kørefast underlag som f.eks. asfalt eller fliser. Beholderen skal placeres således, at håndgrebene vender udad. Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred og have en frihøjde på 2,20 m. Adgangsvejen skal være godt belyst. Det vil sige, at renovatøren skal kunne orientere sig, opfatte personer og genstande samt ujævnheder i underlaget. Adgangsvejen til beholderen skal så vidt muligt være vandret. Ved stigning/fald på adgangsvejen på mere end 10 %, skal kravene i afsnittet "Specielt for ejendomme med skrånede adgangsveje" herunder være overholdt. Afstanden mellem afhetningsstedet og vejkant eller stedet, hvor renovationsbilen kan holde må ikke overstige 30 m. Døre, låger og porte skal kunne stå åbne af sig selv. Der må ikke findes tørresnore, parkerede biler, cykler m.v. på adgangsvejen. Hunde skal på afhentningstidspunktet holdes væk fra adgangsvejen. Såfremt ejendommen ligger tilbagetrukket fra offentlig vej, skal kørevejen kunne bære tunge lastbiler, og der skal være fri passage på 3,5 m i bredden og 4,0 m i højden samt plads til at vende renovationsbilen. En vendeplads skal leve op til Vejdirektoratets krav, se bilag 2. Renovationsbilen må kun bakke i forbindelse med selve vendingen. Adgangsvejen og pladsen omkring beholderen skal holdes ryddelig og om vinteren være fri for sne og is. Det er grundejerens ansvar, at der er fri adgang til beholderen. Efter tømning af beholderen tilbageleveres den til afhentningsstedet. Såfremt ovenstående krav ikke kan efterkommes, skal borgeren eller grundejeren sørge for at den fyldte affaldsbeholder placeres ved nærmeste farbare vej (konkret placering kan anvises af Rebild Kommune) inden kl. 6 på afhentningsdagen. Tilsvarende skal borgeren eller grundejeren selv Side 5

8 hente den tømte affaldsbeholder efter tømningen er udført. Afgørelser vedrørende adgangsveje kan kun træffes af kommunalbestyrelsen. Generelt skal arbejdet kunne udføres i henhold til Arbejdstilsynets regler og anbefalinger. Specielt for ejendomme med skrånende adgangsveje. Stigninger på adgangsvejen kan accepteres hvis disse er mellem 10 % og 25 %, og følgende er opfyldt: Der skal være trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på, når stigningen er over 10 %, se bilag 1. Trin m.v. kan dog undlades på hældninger op til 14 % hvis hældningen sker inden for mindre end 5 m. Trinnene skal være mindst 0,40 m brede, mindst 0,40 m dybe og højst 0,10 m høje. Stigningen skal for hver ca. 5 m være udformet med vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person. Dobbeltrampe skal passe til det kørende materiel, så det ikke afspores. Når stigningen angives som 10 %, betyder det, at terrænforskel er 1 m lodret for hver 10 m vandret. Det er den højst målte hældningsprocent, der bruges i vurderingen af stigningen. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret i lukkede og tætte emballager inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et specialgebyr for tømning, hvis der gentagne gange forekommer uhygiejnisk eller støvende affald, som ikke er emballeret. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Såfremt der er sammenpresset affald tilbage i affaldsbeholderen efter tømning, skal grundejeren inden næste tømning sørge for, at affaldet er løsnet, så affaldsbeholderen kan tømmes helt ved næste tømning. 9.8 Renholdelse af beholdere Side 6

9 Det påhviler grundejer at rengøre affaldsbeholderen. 9.9 Afhentning af dagrenovation Tømningen af affaldsbeholdere varetages af en privat renovatør, som Rebild Kommune har indgået aftale med. I byområder (inden for byskiltene) bliver affaldsbeholderne tømt 1 gang pr. uge. I landområder (uden for byskiltene) bliver der tømt 1 gang pr. 14. dag. I sommerhusområder bliver der tømt hver 14. dag i 26 uger om året (sommerperioden + efter skoleferier). Tømningen foretages så vidt muligt på samme ugedag. I forbindelse med helligdage m.v. kan tømningstidspunkter forskydes. Sådanne ændringer vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og/eller i de lokale aviser. I øvrigt kan tømningstidspunkter for dele af ordningen eller hele ordningen forskydes permanent. Sådanne ændringer vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og /eller i de lokale aviser. Efter tømningen stiller renovatøren affaldsbeholderen tilbage til standplads Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Tilmelding og afmelding til ordningen for dagrenovationsaffald foretages af grundejeren ved skriftlig henvendelse til Rebild Kommune. Ændring af beholderantal og beholdertype sker ligeledes ved skriftlig henvendelse til Rebild Kommune. Tilmelding og afmeldinger og ændringer skal meddeles Rebild Kommune med mindst 2 ugers varsel. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Ordningen omfatter genanvendeligt papiraffald som f. eks: Aviser. Distriktsblade. Brochurer og reklamer. Side 7

10 Skrive- og printerpapir. Kuverter. Telefonbøger. Magasiner og tidsskrifter. Papiraffald, der er tilsmudset, skal bortskaffes gennem dagrenovationsordningen, jf. 9. Papiraffald er ikke papkasser, cornflakeskasser og andet papaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ejere af ubebyggede grunde og ubenyttede ejendomme er undtaget ordningen, såfremt der ikke fremkommer papiraffald. Det er dog en forudsætning, at ejeren af ejendommen skriftligt overfor Rebild Kommune oplyser og dokumenterer, at ejendommen er ubeboet i min. 6 måneder, og at der i den periode ikke fremkommer papiraffald på ejendommen Beskrivelse af ordningen Papiraffald skal afleveres til genanvendelse. Kildesorteret papirapaffald skal afleveres til indsamlingsordningen, som er beskrevet i nærværende regulativs 10 eller til Rebild Kommunes genbrugspladser, jf. beskrivelse i 15. I indsamlingsordningen anvendes der affaldsbeholdere. Til- og afmelding Tilmelding og afmelding til ordningen for papiraffald foretages af grundejeren ved skriftlig henvendelse til Rebild Kommune. Ændring af beholderantal og beholderstørrelse sker ligeledes ved henvendelse til Rebild Kommune. Tilmelding, afmelding og ændringer skal meddeles Rebild Kommune med mindst 2 ugers varsel Beholdere Det påhviler grundejeren og borgeren, at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyelsen anviste beholdere til papir. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. Side 8

11 Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rebild Kommune. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vedligeholde og udskifte beholdere. Det påhviler desuden borgeren og grundejer at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere Kapacitet for beholdere Det påhviler grundejeren at sørge for, at der er tilstrækkelig beholderkapacitet til, at affaldsbeholdre ikke overfyldes mellem to tømninger. Hvis affaldsbeholderen gentagne gange er overfyldt, kan kommunen pålægge grundejeren at tilmelde yderligere kapacitet. Ekstra beholdere skal bestilles af borgere og grundejere hos Rebild Kommune Anbringelse af beholdere Affaldsbeholdere skal af grundejeren placeres således, at de er let tilgængelige i forbindelse med tømning. På tømningsstedet skal beholderen endvidere placeres således, at håndteringen kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling og med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og belastninger. Grundejeren skal overholde de samme krav til adgangsforholdene, som gælder for dagrenovation, se 9.6, bilag 1 og bilag 2. Såfremt ovenstående krav ikke kan efterkommes, skal grundejeren placere den fyldte affaldsbeholder ved nærmeste farbare vej (konkret placering kan anvises af Rebild Kommune). Tilsvarende skal grundejeren selv hente den tømte affaldsbeholder efter tømningen er udført. Generelt skal arbejdet kunne udføres i henhold til Arbejdstilsynets regler og anbefalinger Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Såfremt der er sammenpresset affald tilbage i affaldsbeholderen efter tømning, skal grundejeren inden næste tømning sørge for, at affaldet er løsnet, så affaldsbeholderen kan tømmes helt ved næste tømning Renholdelse af beholdere Side 9

12 Det påhviler grundejer at rengøre affaldsbeholderen Afhentning af papiraffald Tømningen af affaldsbeholderen varetages af en privat renovatør, som Rebild Kommune har indgået aftale med. Papiraffaldet afhentes efter en på forhånd fastlagt indsamlingsfrekvens, som fremgår af Rebild Kommunes hjemmeside eller affaldshæfte. Tømningstidspunkter for dele af ordningen eller hele ordningen kan forskydes permanent. Sådanne ændringer vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og/eller i de lokale aviser. Efter tømningen stilles affaldsbeholderen tilbage til standplads. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ordningen omfatter papaffald som papæsker, papkasser samt forskellige former for karton og bølgepap. Papaffaldet skal være rent og tørt. Tilsmudset pap som brugte pizzabakker m.v. bortskaffes som dagrenovationsaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Papaffald skal afleveres til genanvendelse. Papaffaldet skal afleveres i klare sække enten til storskraldsordningen, jf. 22, eller afleveres på Rebild Kommunes genbrugspladser, jf. 15. Side 10

13 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Ordningen omfatter genanvendelige flasker og glasmaterialer som f. eks: Vin- og spiritusflasker Konservesglas og flasker Keramik og porcelæn kan ikke afleveres til ordningen, men derimod på Rebild Kommunes genbrugspladser jf Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Glasemballageaffald skal afleveres til genbrug/genanvendelse. Kildesorterede flasker og glas skal være tømte og rengjorte, før de afleveres til genbrug/genanvendelse. Tømte og rengjorte flasker og glas skal afleveres i de opstillede flaskeigloer, der står centralt i kommunens større byer, til storskraldordningen, jf. 22, eller på Rebild Kommunes genbrugspladser jf. 15. Flasker med pant afleveres i butikkerne. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Side 11

14 Ordningen for metalemballage omfatter tomme øl- og sodavandsdåser samt tomme og rengjorte konservesdåser Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Metalemballage skal afleveres til genanvendelse. Kildesorteret metalemballageaffald kan afleveres i klare sække til storskraldsordningen, jf. 22, eller på Rebild Kommunes genbrugspladser, jf Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ordningen for plastemballageaffald omfatter tomme og rengjorte plastflasker og dunke til f.eks.: Drikkevarer. Eddike. Rengøringsmidler. Vaske- og skyllemidler. Opvaskemidler o.lign Hvem gælder ordningen for Side 12

15 Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Plastemballage skal afleveres til genanvendelse. Kildesorterede tomme og rengjorte plastflasker og plastdunke/-beholdere skal afleveres i klare sække til storskraldsordningen, jf. 22, eller på Rebild Kommunes genbrugspladser, jf Ordning for genbrugspladsen(-erne) Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til <fritekst>genbrugsplads(-er)</fritekst> til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst> er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Rebild Kommune Adgang til genbrugspladsen(-erne) Forud for benyttelse af <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst> skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Rebild Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Borgere, grundejere og virksomheder har adgang til følgende genbrugspladser i Rebild Kommune: Genbrugspladsen i Mejlby Ladelundsvej 2, Mejlby 9610 Nørager Genbrugspladsen i Skørping Mølholmvej 20B, Krastrup 9520 Skørping Genbrugspladsen i Støvring Hjedsbækvej 107, Sørup 9530 Støvring Side 13

16 Virksomheders benyttelse af genbrugspladser skal ske i henhold til regulativ for erhvervsaffald (betalingsordning) Sortering på genbrugspladsen(-erne) Rebild Kommunes genbrugspladser er afleveringssteder for en lang række affaldstyper, som borgere og grundejere i kommunen ønsker at skaffe sig af med. På genbrugspladserne kan borgere, grundejere og virksomheder aflevere deres affald, som herefter bortskaffes til specialbehandling, genbrug, genanvendelse, forbrænding eller deponi. På genbrugspladserne kan følgende affaldstyper afleveres: Beton og tegl, deponiaffald, dæk, elektronikaffald, farligt affald, gips, glas og flasker, haveaffald, hvidevarer, rent træ, imprægneret træ, akkumulutarorer, bilbatterier, bærbare batterier, jern og metal, metalemballage, pap, papir, plastflasker og plastdunke, PVC til hhv. deponering og genanvendelse, småt brændbart, stort brændbart, tøj, vinduesglas samt jord. Som udgangspunkt kan der afleveres de affaldsfraktioner, der er almindeligt forekommende i husholdninger. Undtaget herfra er dog dagrenovation. Da Rebild Kommune til stadighed har til hensigt at optimere affaldsbortskaffelsen, vil der løbende komme nye sorteringskrav til affaldsfraktioner på genbrugspladserne. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst>. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst>, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst>. Ordensreglementet for <fritekst>genbrugspladsen(-erne)</fritekst> skal følges. Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt. Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise borgere, der ikke opfylder kravet om levering af affald i klare plastsække. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-materialer er plastmaterialer med indhold af klorerede forbindelser samt eventuelt tungmetaller og phtalater. Side 14

17 Genanvendeligt PVC-affald er eksempelvis: Rør, tagrender, nedløbsrør og vinduesrammer, herunder ovenlysvinduer, døre og kabelbakker. Ikke-genanvendeligt PVC-affald er affald, der ikke kan genanvendes, og som derfor skal deponeres, f.eks. : Vinyl, persienner, måtter, presenninger, haveslanger, gummistøvler, membranfolier, tætningslister m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen PVC-affald skal kildesorteres i genanvendeligt PVC-affald og ikke-genanvendeligt PVC-affald, der skal deponeres. Kildesorteret PVC-affald skal afleveres på genbrugspladser i Rebild Kommune, jf Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er træ, som er trykimprægneret med kobber, krom, arsen eller/og tin Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Side 15

18 17.3 Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Imprægneret træ skal afleveres på genbrugspladser i Rebild Kommune, jf Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Farligt affald fra borgere og grundejere omfatter affald, som ved bortskaffelse gennem dagrenovationsordningen eller afløbssystemet frembyder fare for miljøet, eksempelvis rester af kemikalier til husholdninger, kviksølvholdige batterier, olieaffald, malingsrester, m.v. Ordningen omfatter ikke affald, der opstår som følge af større uheld og som skal bortskaffes øjeblikkeligt Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen har til formål at sikre en miljømæssige forsvarlig måde at indsamle og bortskaffe farligt affald på. Alt farligt affald skal håndteres i henhold til ordningen. Kildesorteret farligt affald fra borgere og grundejere skal afleveres til genbrugspladser i Rebild Kommune, jf. 15, eller til miljøkasseordningen, jf Side 16

19 Affaldet skal ved aflevering til genbrugspladserne eller indsamlingsordning være sorteret og emballeret således, at videre håndtering kan foretages hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Affald i væske- eller pulverform skal altid emballeres. Kommunen kan fastlægge nærmere krav til emballering, herunder påbyde anvendelse af bestemte emballeringsformer. Den, der transporterer affaldet til afleveringsstedet, er ansvarlig for, at der ikke sker eller opstår fare for forurening af luft, jord eller vand under transporten. Ved afleveringen skal angives alle relevante oplysninger om affaldets art m.v. Det gælder generelt, at enhver, der forårsager forurening med farligt affald eller konstaterer en sådan forurening på sin ejendom, straks skal underrette kommunen. Klinisk risikoaffald fra borgere bortskaffes i henhold til konkret vurdering og anvisning fra Rebild Kommune Beholdere Hver husstand får udleveret en miljøkasse til farligt affald, dog kan flere husstande i andels- og etagebebyggelser deles om en miljøkasse. Miljøkassen skal placeres ved siden af dagrenovationscontainer(e), når den ønskes afhentet af renovatør. Miljøkassen udleveres, vedligeholdes og rengøres af Rebild Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejer. Miljøkassen må kun indeholde farligt affald - herunder bærbare batterier og akkumulatorer (jf. dog 20.1) Kapacitet for beholdere Miljøkassen må maksimalt veje 15 kg Anbringelse af beholdere Miljøkassen skal opbevares indendørs mellem afhentningerne Anvendelse og fyldning af beholdere Side 17

20 De forskellige affaldstyper må ikke sammenblandes og skal så vidt muligt opbevares i originalemballagen i miljøkassen. I modsat fald skal affaldet tydeligt mærkes med angivelse af art Afhentning af farligt affald Når borgere og grundejere ønsker at aflevere farligt affald, skal mærkatet på miljøkassens låg udfyldes med navn og adresse. Miljøkassen stilles ved containeren til dagrenovation dagen før afhentning af dagrenovation. Renovationsmedarbejderne sætter en ny miljøkasse til borgere og grundejere. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Ordningen omfatter affald fra elektriske og elektroniske produkter; dvs. produkter, der er afhængige af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter, samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektrisk strøm og elektromagnetiske felter Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler Side 18

21 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder WEEE-affald skal afleveres til genanvendelse. Kildesorteret WEEE-affald af mindre dimensioner skal afleveres i klare sække til storskraldsordningen, jf. 22, eller på Rebild Kommunes genbrugspladser, jf Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen har til formål at sikre den miljømæssige mest forsvarlige måde at bortskaffe bærbare batterier og akkumulatorer fra husholdninger på. Kildesorteret farligt affald i form af bærbare batterier og akkumulatorer fra borgere og grundejere skal afleveres til genbrugspladser i Rebild Kommune, jf. 15, eller til miljøkasseordningen, jf. 18. Side 19

22 Bærbare batterier og akkumulatorer skal ved aflevering til genbrugspladserne eller indsamlingsordning være sorteret og emballeret således, at videre håndtering kan foretages hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Bygge- og anlægsaffald er affald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Bygge- og anlægsaffald er : Natursten, f.eks. granit og flint. Uglaseret tegl (mur- og tagsten). Beton. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. Jern og metal. Gips. Stenuld. Jord. Asfalt. Blandinger af beton og asfalt Rent træ. Side 20

23 Termoruder Hvem gælder ordningen for Ordningen for uforurenet bygge- og anlægsaffald gælder for alle private borgere og grundejere i Rebild Kommune Beskrivelse af ordningen Bygge- og anlægsaffald skal kildesorteres i minimum de fraktioner, der er nævnt under 21.1, med henblik på genanvendelse, dog kan det være nødvendigt at deponere termoruder og jord. Kildesorteret bygge- og anlægsaffald skal afleveres til genbrugspladserne, jf. genbrugspladsordningen under 15. Hvis en borger eller grundejer har store mængder bygge- og anlægsaffald, som det vil være upraktisk at aflevere på genbrugspladsen pga. mange transporter, kan ordningen beskrevet i 25 benyttes. 22 Ordning for storskrald 22.1 Hvad er storskrald Følgende affaldstyper er omfattet af storskraldsordningen: Kasserede møbler og større indboeffekter. Køle- og frysemøbler. Jern og metal. Småt brændbart. Plast. Pap. Side 21

24 Elektronikaffald. Flasker og emballageglas. Haveaffald. Keramik og byggeaffald er ikke omfattet af storskraldsordningen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningens formål er at give de borgere, som ikke selv kan/ønsker at transportere affald til genbrugspladsen, mulighed for at få afhentet dette. I storskraldsordningen indsamles der til genanvendelse/genbrug samt til forbrænding med energiudnyttelse. Der foretages indsamling af storskrald hos samtlige husstande på et nærmere antal fastsatte datoer, jf. Rebild Kommunes hjemmeside eller affaldshæfte. Storskrald skal i byområder placeres på den enkelte ejendom på et fra renovationsbilen synligt og let tilgængeligt sted ud til fortov/vejskel. I landområder uden for bymæssig bebyggelse skal storskrald placeres ved nærmeste farbarevej for renovationsbilen, jf. bilag 1 med krav til kørevej og vendeplads. Storskraldet skal være placeret på afhentningsstedet senest kl på afhentningsdagen. Det må tidligst stilles ud dagen før. Storskraldsordningen modtager kun sorteret affald. Borgere, som benytter storskraldsordningen, har derfor pligt til at sortere storskrald i ovennævnte affaldstyper, jf Affaldstyperne skal være stillet frem hver for sig og skal være forsvarligt emballeret. Affaldet skal emballeres sådan, at det kan læsses på lastbilen af én mand. Anvendes sække til emballeringen, skal det være en klar sæk. Haveaffald må dog kun emballeres i papirsække. Det er borgers ansvar at papirsække ikke er ødelagt af f.eks. regn før afhentning. Fra hver husstand må der maksimalt afleveres 15 enheder (ting, bundter, sække) a 15 kg pr. afhentning. Hver enhed må højst måle 0,5 x 1 x 1 m. Store emner som hårde hvidevarer og møbler, der ikke kan neddeles, må dog veje mere end 15 kg, men højst måle 2 x 1 x 1 m. 23 Ordning for affald til kompostering Side 22

25 23.1 Hvad er affald til kompostering Ved affald til kompostering forstås f.eks. føgende: Haveaffald. Blomster og planter. Skræller, frugt og grøntsager. Kaffegrums, filtre samt teblade. Madrester som kan tiltrække skadedyr, dvs. kød, fisk, pålæg, tilberedte madvarer m.v. må ikke komposteres. De pågældende madrester skal bortskaffes som dagrenovation, jf. dagrenovationsordningen i Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Hjemmekompostering af affald fra husholdningen er en frivillig ordning. Såfremt borgere og grundejere ikke ønsker at hjemmekompostere, skal det kompostérbare affald fra husholdningen afleveres til dagrenovationsordningen, jf. 9. Ordningen har til formål at genanvende vegetabilsk affald fra husholdningen, idet det vegetabilske affald ved komposteringen omdannes til kompost, som kan anvendes som jordforbedringsmiddel i haven. Komposteringen af vegetabilsk affald må foretages på egen grund, f.eks. i en lukket kompostbeholder. Borgere og grundejere kan købe en kompostbeholder hos Rebild Kommune eller hos privat forhandler. Alternativt kan borgere og grundejere selv lave en beholder. Der stilles ikke nærmere krav til udformning af en kompostbeholder. Hjemmekompostering må ikke give anledning til gener for naboejendomme eller tiltrække skadedyr. Side 23

26 24 Ordning for haveaffald 24.1 Hvad er haveaffald Ved haveaffald forstås alt haveaffald som naturligt forekommer i haven, herunder : Grene, blade, græs, hækafklip m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Generelt Ordningen har til formål at genanvende haveaffald fra husholdningen, idet haveaffaldet ved kompostering omdannes til kompost, som kan anvendes som jordforbedringsmiddel i haven. Haveaffald skal komposteres på ejendommen eller alternativt afleveres til storskrald i bundter eller i papirsække, jf. 22, eller afleveres til Rebild Kommunes genbrugspladser, jf Ordning for store mængder affald 25.1 Hvad er store mængder affald Store mængder affald er affald, der forekommer ved ombygninger, oprydninger, dødsboer m.v., og som ikke umiddelbart (på grund af mængden) kan afleveres på Rebild Kommunes genbrugspladser, jf. 15, eller til storskraldsordningen, jf Hvem gælder ordningen for Side 24

27 Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen har til formål at gøre det muligt for borgere og grundejere at bortskaffe store mængder affald, som ikke kan bortskaffes efter reglerne for de øvrige ordninger omfattet af nærværende regulativ for husholdningsaffald. Store mængder affald, der er underlagt denne anvisningsordning, skal bortskaffes ved borgerens eller grundejerens egen foranstaltning, enten via privat transportør eller direkte til affaldsbehandlingsanlæg efter nærmere konkret anvisning fra kommunen (anvisningen kan, såfremt borgeren eller grundejeren ønsker det, meddeles skriftligt af kommunen). Affaldsbehandlingsanlægget skal være miljøgodkendt til at modtage de pågældende affaldstyper, dog gælder det ikke for store mængder genbrugseffekter, f.eks. tøj eller f.eks. møbler, som direkte kan genbruges igen. Borgeren eller grundejeren er alene ansvarlig for, at affaldet er kildesorteret og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og sorteringsregler og anvisning fra kommunen. Ved henvendelse til Rebild Kommune kan kommunen oplyse, hvilke affaldsbehandlingsanlæg, der er miljøgodkendt til at modtage de forskellige affaldstyper, der skal bortskaffes. Ved bortskaffelse til affaldsbehandlingsanlæg skal borgeren eller grundejeren betale efter anlæggets normale takster for modtagelse og behandling af affald. Side 25

28 Bilag 1: Adgangsvej med stigninger Minimum 1,3 m Trapper: Krav til adgangsveje med stigninger Maksimum 5 meter Repos minimum 1,5 m x 1,5 m Trappetrin: Minimum 40 cm brede og 40 cm dybe. Op til 10 % er OK. mpe mpe Maksimum 5 meter En stigning mellem 10 % og 25 % kan accepteres, når følgende er opfyldt. Fra 10 % - 14 % er OK, HVIS strækningen er højst 5 m. Fra 14 % - 25 % er OK, HVIS der er trin og ramper, som vist på tegningen. OBS: Repos minimum 1,5 m x 1,5 m godt oplyst. sig, opfatte personer og genstande, nderlaget. Side 26

29 Bilag 2: Vendeplads Krav til vendepladser Ved blinde veje skal der være tilstrækkelig vendemulighed for renovationsbilen i henhold til gældende vejregler. Figur 1 3 angiver tre måder at konstruere vendepladser på. De angivne mindstemål skal overholdes ved anlæg af nye vendepladser. Mindstemålene vil ligeledes blive lagt til grund ved vurdering af, om der er tilstrækkelig vendemulighed på eksisterende arealer. Figur 1. Cirkelformet vendeplads Dimensioner (m) b R 1 R 2 R 1 - R 2 R 3 Lastvogn, LV, uden bakning 7,0 12,5 4,0 7,0 10,0 Figur 2. Vendeplads udformet som symmetrisk hammerhoved Dimensioner (m) b R l Lastvogn, LV, med bakning 6,0 4,5 20,0 Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køretøjs største overhæng, og bør i øvrigt mindst være 1,5 m Figur 3. Vendeplads udformet som asymmetrisk hammerhoved Dimensioner (m) b R l l l 2 Lastvogn, LV, med bakning 5,0 6,0 9,0 8,0 Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køretøjs største overhæng, og bør i øvrigt mindst være 1,5 m Lastvognen, LV, repræsenterer større lastvogne op til 12 m s længde, hvilket svarer til de i Rebild Kommune anvendte renovationsvogne. Kilde: Vejdirektoratet, Vejregelrådet: Byernes trafikarealer hæfte 1 og 9 (2011) Side 27

30 Information til kommuner om kontaktperson: Navn: Lærke Stenz/Gunnar hansen Tlf. nr.: Regulativet er vedtaget d. dd-mm-åååå og træder i kraft d. dd-mm-åååå Side 28

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilag 1 Regler for afbrænding 1. Private grundejere og borgere må ikke afbrænde affald, herunder træ- og haveaffald - se dog undtagelser nedenfor. 2. Affald skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg.

Læs mere