INTERNATIONALE AFTALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONALE AFTALER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme (2013/694/EU) EUROPA-PARLAMENTET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6, der henviser til Parlamentets forretningsorden, særlig artikel 127, stk. 1, der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter ( 1 ), særlig artikel 20, stk. 8 og 9, der henviser til den fælles erklæring, som formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Den Europæiske Centralbank afgav i forbindelse med Parlamentets afstemning om vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1024/2013, A. der henviser til, at forordning (EU) nr. 1024/2013 overdrager specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank (ECB) i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter med henblik på at bidrage til kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet inden for Den Europæiske Union og i hver af de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme; B. der henviser til, at det i artikel 9 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastslås, at ECB er den kompetente myndighed for så vidt angår udførelsen af de tilsynsopgaver, som overdrages til den ved denne forordning; C. der henviser til, at overdragelsen af tilsynsopgaver indebærer et betydeligt ansvar for ECB med hensyn til at bidrage til finansiel stabilitet i Unionen og til at bruge sine tilsynsbeføjelser på den mest effektive og afbalancerede måde; D. der henviser til, at enhver overdragelse af tilsynsbeføjelser til EU-niveau bør opvejes af passende krav med hensyn til ansvarlighed; i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1024/2013 er ECB derfor ansvarlig for gennemførelsen af denne forordning over for Parlamentet og Rådet som demokratisk legitimerede institutioner, der repræsenterer Unionens borgere og medlemsstaterne; E. der henviser til, at det følger af artikel 20, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at ECB skal samarbejde loyalt i forbindelse med Parlamentets undersøgelser i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); F. der henviser til, at det følger af artikel 20, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at formanden for ECB's tilsynsråd efter anmodning skal føre fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for Parlamentets kompetente udvalg om ECB s tilsynsopgaver, hvis sådanne drøftelser er påkrævede for udøvelsen af Parlamentets beføjelser i henhold til TEUF;. der henviser til, at denne artikel indeholder krav om, at ordningerne for tilrettelæggelsen af sådanne drøftelser skal sikre fuld fortrolighed i overensstemmelse med de fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt ECB som kompetent myndighed i henhold til den relevante EU-ret; ( 1 ) EUT L 287 af , s. 63.

2 L 320/2 Den Europæiske Unions Tidende G. der henviser til, at det følger af artikel 15, stk. 1, i TEUF, at Unionens institutioner arbejder så åbent som muligt; der henviser til, at de betingelser, på hvilke et ECB-dokument er fortroligt, er fastlagt i ECB s afgørelse 2004/258/EF (ECB/2004/3) ( 1 ); der henviser til, at det følger af denne afgørelse, at enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i ECB-dokumenter med forbehold af de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne afgørelse; der henviser til, at ECB i overensstemmelse med denne afgørelse skal afslå at give aktindsigt, hvis det ville være til skade for visse nærmere specificerede offentlige eller private interesser; H. der henviser til, at ECB ikke frit kan træffe afgørelse om at udbrede oplysninger vedrørende tilsyn med kreditinstitutter men er underlagt de begrænsninger og betingelser i henhold til den relevante EU-ret, som både Parlamentet og ECB er underlagt; der henviser til, at personer med adgang til oplysninger, der er omfattet af EU-lovgivning, der pålægger tavshedspligt i henhold til artikel 37, stk. 2, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (statutten for ESCB) er underlagt sådan EU-lovgivning; I. der henviser til, at det anføres i betragtning 55 i forordning (EU) nr. 1024/2013, at alle rapporteringsforpligtelser over for Parlamentet bør være underlagt de relevante krav om tavshedspligt; der henviser til, at det følger af denne forordnings betragtning 74 og artikel 27, stk. 1, at tilsynsrådets medlemmer, styringsudvalget, ECB's ansatte og de ansatte, der er udstationeret fra deltagende medlemsstater, og som udfører tilsynsopgaver, er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i artikel 37 i statutten for ESCB og i de relevante EU-retsakter; der henviser til, at artikel 339 i TEUF og artikel 37 i statutten for ESCB fastslår, at medlemmerne af de besluttende organer og ECB's og de nationale centralbankers ansatte er forpligtede til at overholde tavshedspligten; J. der henviser til, at møderne i ECB's Styrelsesråd er fortrolige i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i statutten for ESCB; K. der henviser til, at det følger af artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at ECB med henblik på at udføre de opgaver, som ECB overdrages ved denne forordning, skal anvende al relevant EU-ret og, såfremt denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver; L. der henviser til, at de bestemmelser i EU-retten, der er relevante for behandlingen af fortrolige oplysninger, navnlig artikel i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ( 2 ), med forbehold af fremtidige ændringer eller fremtidige relevante retsakter, pålægger de kompetente myndigheder og deres ansatte streng tavshedspligt, for så vidt angår tilsynet med kreditinstitutter; der henviser til, at alle personer, der arbejder for eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, er bundet af tavshedspligt; der henviser til, at fortrolige oplysninger, som sådanne personer modtager i forbindelse med deres hverv, kun må videregives i summarisk eller samlet form, således at de enkelte kreditinstitutter ikke kan identificeres med forbehold af tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen; M. der henviser til, at det følger af artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at ECB i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til den ved denne forordning, og inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i den relevante EU-ret, er bemyndiget til at udveksle oplysninger med nationale myndigheder eller EUmyndigheder og -organer i tilfælde, hvor den relevante EU-ret giver kompetente nationale myndigheder lov til at videregive oplysninger til disse enheder, eller hvor medlemsstaterne i henhold til den relevante EU-ret kan foranledige en sådan videregivelse; N. der henviser til, at overtrædelser af krav om tavshedspligt med hensyn til oplysninger om tilsyn bør medføre passende sanktioner; der henviser til, at Parlamentet bør etablere en hensigtsmæssig ramme for opfølgning på enhver overtrædelse af tavshedspligten fra dets medlemmers eller dets ansattes side; O. der henviser til, at den organisatoriske adskillelse af det ECB-personale, der er beskæftiget med udførelsen af ECB s tilsynsopgaver, fra det personale, der er beskæftiget med gennemførelsen af pengepolitiske opgaver, skal være af en sådan art, at forordning (EU) nr. 1024/2013 fuldt ud overholdes; P. der henviser til, at nærværende aftale ikke omfatter udveksling af fortrolige oplysninger vedrørende pengepolitik eller andre ECB-opgaver, der ikke indgår i de opgaver, som overdrages til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013; Q. der henviser til, at nærværende aftale ikke berører de kompetente nationale myndigheders ansvar over for nationale parlamenter i henhold til national lovgivning; ( 1 ) Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2004/258/EF af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2004/3) (EUT L 80 af , s. 42). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af , s. 338).

3 Den Europæiske Unions Tidende L 320/3 R. der henviser til, at nærværende aftale ikke omfatter eller berører den fælles tilsynsmekanismes ansvar og rapporteringsforpligtelse over for Rådet, Kommissionen eller de nationale parlamenter HAR INDGÅET FØLGENDE AFTALE: I. ANSVARLIGHED, ADGANG TIL OPLYSNINGER, FORTROLIGHED 1. Rapporter ECB forelægger hvert år Parlamentet en rapport (»årsrapport«) om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013. Formanden for tilsynsrådet forelægger årsrapporten for Parlamentet ved en offentlig høring. Udkastet til årsrapporten gøres tilgængelig for Parlamentet på et fortroligt grundlag på et af Unionens officielle sprog fire arbejdsdage forud for høringen. Oversættelser skal efterfølgende foreligge på alle Unionens officielle sprog. Årsrapporten behandler bl.a.: i. udførelsen af tilsynsopgaver ii. opgavedelingen med de nationale tilsynsmyndigheder iii. samarbejdet med andre relevante nationale myndigheder eller EU-myndigheder ii. de konkrete foranstaltninger, der er truffet med henblik på efterlevelse af kravet om adskillelse af pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver iii. samarbejdet med andre kompetente nationale myndigheder eller EU-myndigheder iv. alle hindringer, som ECB måtte være stødt på i forbindelse med forberedelsen af sine tilsynsopgaver v. alle hændelser, der måtte have givet anledning til bekymring, eller ændringer af adfærdskodeksen ECB offentliggør årsrapporten på den fælles tilsynsmekanismes websted. ECB s»informationshotline«udvides til specifikt at behandle spørgsmål vedrørende den fælles tilsynsmekanisme, og ECB omdanner de tilbagemeldinger, der modtages pr. , til en oversigt over ofte stillede spørgsmål på den fælles tilsynsmekanismes websted. iv. adskillelsen mellem pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver v. udviklingen med hensyn til tilsynsstruktur og tilsynspersonale, herunder antallet og den nationale sammensætning af udstationerede nationale eksperter 2. Høringer og fortrolige mundtlige drøftelser Formanden for tilsynsrådet deltager efter anmodning fra Parlamentets kompetente udvalg i ordinære offentlige høringer om udførelsen af tilsynsopgaver. Parlamentets kompetente udvalg og ECB vedtager en tidsplan for afholdelsen af to sådanne høringer i løbet af det efterfølgende år. Anmodninger om ændringer af den vedtagne tidsplan indgives skriftligt. vi. gennemførelsen af adfærdskodeksen vii. beregningsmetoden for og størrelsen af tilsynsgebyrer viii. budgettet for tilsynsopgaver ix. erfaringerne med indberetning på grundlag af artikel 23 i forordning (EU) nr. 1024/2013 (Indberetning af overtrædelser). Formanden for tilsynsrådet kan desuden indbydes til at deltage i supplerende ad hoc-drøftelser om tilsynsrelaterede spørgsmål sammen med Parlamentets kompetente udvalg. Hvis det er nødvendigt for udøvelsen af Parlamentets beføjelser i henhold til TEUF og EU-retten, kan formanden for dettes kompetente udvalg indgive begrundet skriftlig anmodning om særlige fortrolige møder med formanden for tilsynsrådet. Sådanne møder afholdes på datoer fastlagt ved fælles overenskomst. I den i artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 omhandlede opstartsfase sender ECB hvert kvartal en rapport til Parlamentet om de fremskridt, der er gjort med den operationelle gennemførelse af denne forordning, og behandler heri bl.a.: i. den interne forberedelse, tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet Alle deltagere i særlige fortrolige møder er underlagt de samme fortrolighedskrav, som gælder for medlemmer af tilsynsrådet og for ECB's tilsynspersonale. Efter en begrundet anmodning fra formanden for tilsynsrådet eller formanden for Parlamentets kompetente udvalg og forudsat, at der er gensidig enighed herom, kan ECB's repræsentanter i tilsynsrådet eller

4 L 320/4 Den Europæiske Unions Tidende højtstående medlemmer af tilsynspersonalet (generaldirektører eller disses stedfortrædere) deltage i de ordinære høringer, ad hoc-drøftelserne og de fortrolige møder. Princippet om åbenhed i EU-institutionernes arbejde i overensstemmelse med TEUF finder anvendelse på den fælles tilsynsmekanisme. Drøftelserne på særlige fortrolige møder følger princippet om åbenhed omkring og uddybning af de relevante omstændigheder. De består i udveksling af fortrolige oplysninger om udførelsen af tilsynsopgaverne, dog inden for de i EU-lovgivningen fastsatte begrænsninger. Videregivelsen af oplysninger kan være underlagt retligt fastsatte fortrolighedsrelaterede begrænsninger. Personer ansat af Parlamentet eller af ECB må ikke videregive oplysninger, de er kommet i besiddelse af under udøvelsen af deres aktiviteter i forbindelse med de opgaver, som overdrages til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013, end ikke efter ophøret af sådanne aktiviteter eller efter endt ansættelse hos disse institutioner. 4. Adgang til oplysninger ECB forelægger Parlamentets kompetente udvalg som det mindste et omfattende og meningsfyldt referat af forhandlingerne i tilsynsrådet, herunder en kommenteret liste over afgørelser, således at udvalget er i stand til at forstå drøftelserne. Hvis Styrelsesrådet gør indsigelse mod et udkast til afgørelse fra tilsynsrådet i overensstemmelse med artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013, underretter ECB's formand formanden for Parlamentets kompetente udvalg om årsagerne til denne indsigelse i overensstemmelse med de i nærværende aftale omhandlede fortrolighedskrav. I tilfælde af afvikling af et kreditinstitut videregives ikkefortrolige oplysninger vedrørende det pågældende kreditinstitut ex-post, når de begrænsninger i videregivelsen af relevante oplysninger, som følger af fortrolighedskravene, ikke længere finder anvendelse. Tilsynsgebyrer og en redegørelse for, hvorledes de beregnes, offentliggøres på ECB s websted. De ordinære høringer, ad hoc-drøftelserne og de fortrolige møder kan dække alle de aspekter af den fælles tilsynsmekanismes aktivitet og funktion, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1024/2013. Der tages ikke referat af eller gøres andre notater vedrørende de fortrolige møder. Der fremsættes ingen udtalelser over for pressen eller andre medier. Hver enkelt deltager i de fortrolige drøftelser undertegner hver gang en erklæring på tro og love om ikke at afsløre indholdet af disse drøftelser over for tredjemand. ECB offentliggør en vejledning for sin tilsynspraksis på sit websted. 5. Beskyttelse af ECB's fortrolige oplysninger og dokumenter Parlamentet træffer beskyttelsesforanstaltninger og andre foranstaltninger, der svarer til graden af følsomhed af ECB s oplysninger eller dokumenter, og underretter ECB herom. De videregivne oplysninger eller dokumenter anvendes under alle omstændigheder kun til det formål, som de er videregivet til. Kun formanden for tilsynsrådet og formanden for og næstformændene i Parlamentets kompetente udvalg kan deltage i de fortrolige møder. Både formanden for tilsynsrådet og formanden for og næstformændene i Parlamentets kompetente udvalg kan ledsages af to medlemmer af henholdsvis ECB's personale og Parlamentets sekretariat. 3. Besvarelse af spørgsmål ECB afgiver skriftligt svar på skriftlige forespørgsler fra Parlamentet. Disse forespørgsler sendes til formanden for tilsynsrådet via formanden for Parlamentets kompetente udvalg. Forespørgslerne besvares så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest fem uger efter deres fremsendelse til ECB. Både ECB og Parlamentet afsætter en formålsbestemt del af deres websteder til de her omhandlede forespørgsler og svar. Parlamentet anmoder om ECB's tilladelse til at videregive fortrolige oplysninger og dokumenter til yderligere personer eller institutioner, og de to institutioner samarbejder inden for rammerne af enhver retlig, administrativ eller anden form for procedure, under hvilken der søges om adgang til sådanne oplysninger eller dokumenter. ECB kan med hensyn til alle eller visse kategorier af videregivne oplysninger eller dokumenter anmode Parlamentet om at føre en liste over de personer, der har adgang til disse oplysninger og dokumenter. II. UDVÆLGELSESPROCEDURER ECB fastlægger og offentliggør kriterierne for udvælgelsen af formanden for tilsynsrådet, herunder kriteriet om balance mellem kvalifikationer, kendskab til finansielle institutioner og markeder og erfaring inden for finansielt tilsyn og makroprudentiel overvågning. Ved fastlæggelsen af kriterierne tilstræber ECB de højeste professionelle standarder og tager hensyn til behovet for at beskytte Unionens interesser og at sikre forskelligartetheden i tilsynsrådets sammensætning.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 320/5 To uger inden ECB's Styrelsesråd offentliggør stillingsopslaget, underrettes Parlamentets kompetente udvalg om de nærmere detaljer, herunder udvælgelseskriterierne og den specifikke jobprofil, vedrørende den»åbne udvælgelsesprocedure«, som Styrelsesrådet agter at anvende i forbindelse med udvælgelsen af formanden. Godkendelsesproceduren består af: en afstemning i Parlamentets kompetente udvalg om et forslag til beslutning og ECB's Styrelsesråd underretter Parlamentets kompetente udvalg om sammensætningen af den pulje af ansøgere, der har søgt formandsstillingen (antal ansøgninger, kombinationen af professionelle kvalifikationer, kønsmæssig og national balance etc.), samt om den metode, der anvendes til vurdering af ansøgerpuljen med henblik på at udarbejde en liste bestående af mindst to kandidater og med henblik på til sidst at afgøre, hvilken ansøger ECB indstiller. ECB forelægger Parlamentets kompetente udvalg den begrænsede liste over kandidater til stillingen som formand for tilsynsrådet. ECB forelægger listen mindst tre uger, inden den fremsætter sin indstilling til udnævnelse af formanden. Parlamentets kompetente udvalg kan fremsætte spørgsmål til ECB vedrørende udvælgelseskriterierne og den begrænsede liste over kandidater inden for en uge efter at have modtaget denne. ECB besvarer sådanne spørgsmål skriftligt inden for en frist på to uger. Godkendelsesproceduren består af følgende trin: en afstemning på plenarmødet om godkendelse eller forkastelse af denne beslutning. Hvis Parlamentet eller Rådet har meddelt ECB, at det betragter betingelserne for at fratage formanden eller næstformanden for tilsynsrådet embedet som værende opfyldt i henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, forelægger ECB skriftligt sine betragtninger inden for en frist på fire uger. III. UNDERSØGELSER Hvis Parlamentet i henhold til artikel 226 i TEUF og til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF ( 1 ) nedsætter et undersøgelsesudvalg, bistår ECB i overensstemmelse med EUretten, undersøgelsesudvalget med at udføre dets opgaver efter princippet om loyalt samarbejde. Alle de aktiviteter i et undersøgelsesudvalg, som ECB bistår med at udøve, finder sted inden for rammerne af anvendelsesområdet for afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF. ECB forelægger Parlamentet indstillingerne til stillingen som formand og næstformand sammen med skriftlige begrundelser for disse indstillinger. Der afholdes en offentlig høring af den indstillede formand og næstformand for tilsynsrådet i Parlamentets kompetente udvalg. ECB samarbejder loyalt i forbindelse med de i artikel 20, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1024/2013, omhandlede undersøgelser foretaget af Parlamentet inden for de samme rammer, som finder anvendelse på undersøgelsesudvalg, og efter samme beskyttelse af fortroligheden som fastsat i nærværende aftale for mundtlige fortrolige møder (I.2). Parlamentet træffer afgørelse om godkendelse af den af ECB indstillede kandidat til stillingen som formand og næstformand ved en afstemning i sit kompetente udvalg og på plenarmødet. Parlamentet sigter normalt, men dog under hensyn til sin mødekalender, mod at træffe denne afgørelse inden for seks uger efter at have modtaget indstillingen. Alle modtagere af oplysninger, der forelægges Parlamentet i forbindelse med undersøgelser, er underlagt samme fortrolighedskrav, som gælder for medlemmer af tilsynsrådet og for ECB's tilsynspersonale, og Parlamentet og ECB afgør i fællesskab, hvilke foranstaltninger der skal finde anvendelse for at sikre beskyttelsen af sådanne oplysninger. Hvis den indstillede kandidat til stillingen som formand ikke godkendes, kan ECB beslutte enten at trække på puljen af oprindelige ansøgere til stillingen eller at iværksætte en ny udvælgelsesprocedure, herunder ved at udarbejde og offentliggøre et nyt stillingsopslag. ECB forelægger Parlamentet eventuelle forslag om at fratage formanden eller næstformanden embedet og begrunder disse forslag. Hvis beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, der er anerkendt som sådan i afgørelse 2004/258/EF, kræver, at fortroligheden opretholdes, sikrer Parlamentet, at denne beskyttelse opretholdes, og videregiver ikke indholdet af oplysninger herom. ( 1 ) Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelser (EFT L 78 af , s. 1).

6 L 320/6 Den Europæiske Unions Tidende De rettigheder og forpligtelser for EU's institutioner og organer, der er fastlagt i afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF, finder tilsvarende anvendelse på ECB. Enhver erstatning af afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF med en anden retsakt eller en ændring af afgørelsen vil føre til en genforhandling af del III i nærværende aftale. Indtil der er indgået en ny aftale om denne del, finder nærværende aftale fortsat anvendelse, herunder også afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF i den på datoen for undertegnelsen af nærværende aftale gældende udgave. IV. ADFÆRDSKODEKS Inden vedtagelsen af den i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013, omhandlede adfærdskodeks underretter ECB Parlamentets kompetente udvalg om hovedelementerne i den påtænkte adfærdskodeks. Efter skriftlig anmodning fra Parlamentets kompetente udvalg underretter ECB skriftligt Parlamentet om gennemførelsen af adfærdskodeksen. ECB underretter også Europa-Parlamentet om behovet for opdateringer af adfærdskodeksen. Adfærdskodeksen behandler spørgsmål vedrørende interessekonflikter og sikrer overholdelse af reglerne om adskillelse af tilsynsfunktioner og pengepolitiske funktioner. ECB fremsender til Parlamentets kompetente udvalg forslagene til retsakter inden påbegyndelsen af den offentlige høringsprocedure. Hvis Parlamentet fremsætter kommentarer til retsakterne, kan der finde uformelle drøftelser sted med ECB om sådanne kommentarer. Sådanne uformelle drøftelser finder sted parallelt med de åbne offentlige høringer, som ECB skal afholde i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013. Når ECB har vedtaget en retsakt, sender den retsakten til Parlamentets kompetente udvalg. ECB underretter også skriftligt Parlamentet om behovet for at opdatere vedtagne retsakter. VI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 1. Den praktiske gennemførelse af nærværende aftale vurderes af de to institutioner hvert tredje år. 2. Nærværende aftale træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1024/2013 eller dagen efter undertegnelsen af nærværende aftale afhængigt af, hvilket af disse tidspunkter der er senest. 3. Forpligtelserne vedrørende fortroligheden af oplysninger er fortsat bindende for de to institutioner, endog efter udløbet af nærværende aftale. V. ECB'S VEDTAGELSE AF RETSAKTER ECB underretter på behørig vis Parlamentets kompetente udvalg om de procedurer (herunder tidsplaner), den har fastsat for vedtagelsen af ECB's forordninger, afgørelser, retningslinjer og henstillinger (»retsakter«), der er underkastet offentlige høringer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1024/ Denne aftale offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Frankfurt am Main og Bruxelles, den 6. november Med henblik på at øge gennemsigtigheden og sammenhængen mellem politikker underretter ECB navnlig Parlamentets kompetente udvalg om de principper og typer af indikatorer eller oplysninger, der sædvanligvis gøres brug af i forbindelse med udarbejdelsen af retsakter og henstillinger om politikker. På Europa-Parlamentets vegne M. SCHULZ Formand På Den Europæiske Centralbank M. DRAGHI Formand

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 58/4 Den Europæiske Unions Tidende 24.2.2011 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0002 DA 24.01.2014 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) 2004D0002 DA 18.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 12. 10. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.5.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 141/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere