Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst"

Transkript

1 Markbrug nr. 284a Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 2 Markbrug nr. 284a 2003 Storkenæb (Geranium molle/ pusillum/ dissectum), hejrenæb (Erodium cicutarium) og kornblomst (Centaurea cyanus) er 3 ukrudtsarter, som tilsyneladende har fået større udbredelse i de senere år. Årsagen hertil kan være en ændring i herbicidanvendelsen, hvor specielt den begrænsede anvendelse af hormonmidler må formodes at have en betydning. Storkenæb og hejrenæb har ikke nogen stor udbyttemæssig betydning i kornafgrøder og raps, men de kan være ret generende i åbne afgrøder som bederoer. Kornblomst kan derimod selv ved relativ små tætheder være ret tabsvoldende, hvor den optræder. Der har været en del usikkerhed omkring forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst. På grund af arternes hidtil begrænsede udbredelse er mængden af forsøgsresultater til belysning af forskellige herbiciders effekt overfor disse arter sparsom. Med henblik på at forbedre vejledningsgrundlaget for valg af herbicid er der ved Afdeling for Plantebesky else foretaget en screening af forskellige herbiciders effekt overfor de pågældende arter. Undersøgelserne er udført som semifield forsøg, og planterne er behandlet på 4 bladstadiet. Planterne er høstet 3-4 uger e er sprøjtning, hvor frisk- og tørvægt er bestemt. Der er udført et forsøg med hver ukrudtsart. De anvendte herbicider fremgår af tabel 1 side 4. Der er stort set anvendt samme herbicider i de 3 forsøg, og der er hovedsagelig tale om herbicider, som anvendes i kornafgrøder, hvor det er le est og billigst at bekæmpe arterne. Hvert herbicid er udsprøjtet i 3 doseringer og normaldoseringen (1 N) fremgår af tabel 1. På storkenæb og kornblomst er der desuden anvendt 1/9 N og 1/3 N, mens der på hejrenæb er anvendt 1/4 N og 1/2 N. Man bør være opmærksom på, at Monitor og Atlantis ikke er godkendte (september 2003), og at normaldoseringen for nogle af midlerne ikke svarer til den anbefalede markdosering. De e gælder for eksempel for Hussar, hvor der ikke var truffet afgørelse om den godkendte dosering, da forsøgene blev udført. Det skal bemærkes, at de effekter, som er opnået i forsøgene, ikke umiddelbart kan omsæ es til forventet markeffekt. Planterne er o e le ere at bekæmpe i semifield forsøg end i marken, hvilket skyldes, at en række forhold af betydning for vækst af planterne og virkning af herbicidet er optimerede i semifield forsøgene. Resultaterne kan derimod anvendes til at rangordne de forskellige herbicider i forhold til deres effekt overfor ukrudtsarterne. I de tilfælde, hvor der findes resultater med de pågældende arter fra afprøvningen af herbicider i markforsøg, er også disse effekter omtalt. Storkenæb - frø Storkenæb - kimbladstadiet Storkenæb - voksen plante Storkenæb - blomst

3 Markbrug nr. 284a Storkenæb Kendetegn og biologi Der er 3 forskellige arter af storkenæb, som optræder som ukrudt i sædski emarker: Blød, liden og klø et storkenæb. Alle 3 arter er enårige og formeres udelukkende ved hjælp af frø, som spirer enten forår eller e erår. De 3 arter er små planter med cm lange, nedliggende til opstigende stængler. Kimbladene er skævt nyreformede med hele bladrande. Længden af kimbladene er 5-6 mm. Også løvbladene er nyreformede i omrids med dybe indskæringer i bladrandene og en længde på 8-18 mm. Såvel kimsom løvblade er stilkede og behårede. Blomsten er rødviolet med 5 kronblade. Navnet storkenæb skyldes arternes frugter, som ligner storkenæb. Det er muligt at skelne mellem de 3 arter udfra deres frøform og frøvægt. Udbredelse og betydning Storkenæb-arterne optræder jævnligt i såvel e erårs- som forårssåede afgrøder i hele landet. I kornafgrøderne, raps og ærter er planterne normalt uden udby emæssig betydning, hvorimod de kan være ret generende i åbne afgrøder. I frømarker med rødkløver er klø et storkenæb specielt uønsket, da frøene er vanskelige at rense fra. Det samme gør sig gældende for blød storkenæb i frømarker med hvidkløver. Effekt af herbicider Effekten overfor storkenæb af forskellige herbicider er vist i figur 1. En lang række af kornherbiciderne har god effekt overfor storkenæb. Det gælder Ally, Harmony, Lexus og Hussar, som har givet omkring 90% effekt selv i 1/9 normaldosering. Express, Monitor og Primus har ligeledes givet god effekt dog med større reduktioner i nedsa e doseringer. Med Ariane Super, Gratil og Basagran 480 a ager effekten stærkt i de nedsa e doseringer, mens Oxitril, Synergy og Starane generelt har ha lav effekt selv i normaldosering. Titus, som er godkendt i kartofler har givet en middelgod effekt. Blandt roeherbiciderne er kun Safari repræsenteret, og de e middel har ha en ringe effekt. Ved forårsbehandling i vintersæd er der i markforsøg opnået god effekt af Ally, Express, Primus og Hussar. Samtidig er effekterne af Starane og Ariane Super bedre end forventet udfra semifieldforsøgene. Figur 1 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb behandlet på 4 bladstadiet. Semifield forsøg.

4 4 Markbrug nr. 284a 2003 Tabel 1 Anvendte herbicider og doseringer. * + 0.1% Lissapol Bio ** + 0.2% Isoblette a højere end den godkendte dosering Handelsnavn Aktivstof Indhold af aktivstof 1 N i forsøg Relevante afgrøder Ally Metsulfuron 200 g/kg 20 g/ha Korn Express* Tribenuron 3.75 g/tabl 2 tabl./ha Korn Harmony* Thifensulfuron 750 g/kg 20 g/ha a Korn, vedvarende græs Lexus* Flupyrsulfuron 500 g/kg 20 g/ha Vinterhvede Synergy* Triasulfuron + dicamba g/kg 100 g/ha Korn Logran* Triasulfuron 200 g/kg 15 g/ha Korn Hussar Iodosulfuron 50 g/kg 300 g/ha a Vinterhvede, rug, vårbyg Gratil** Amidosulfuron 750 g/kg 30 g/ha a Korn, græsmarker Monitor* Sulfosulfuron 800 g/kg g/ha Ikke godkendt (vinterhvede) Atlantis** Mesosulfuron + iodosulfuron g/kg 0.4 kg/ha Ikke godkendt (Korn) Primus Florasulam 50 g/l 0.1 l/ha Korn, visse arter af græs og frøgræs Oxitril Ioxynil + bromoxynil ( ) g/l 1 l/ha Korn, frøgræs Ariane Super Clopyralid + fluroxypyr + ioxynil ( ) g/l 1.5 l/ha Korn, frøgræs Basagran 480 Bentazon 480 g/l 1.5 l/ha Vårsæd, frøgræs, ærter, majs Starane 180 Fluroxypyr 180 g/l 0.8 l/ha Korn, majs, græs Titus* Rimsulfuron 250 g/kg 30 g/ha Kartofler Safari* Triflusulfuron 500 g/kg 30 g/ha Bederoer Fusilade* Fluazifop-p-butyl 250 g/l 0,75 l/ha Roer, raps, ærter, kartofler, rød- og stivbladet svingel Hejrenæb - frø Hejrenæb - kimbladstadiet Hejrenæb - voksen plante Hejrenæb - blomst

5 Markbrug nr. 284a Hejrenæb Kendetegn og biologi Hejrenæb er en enårig plante, som kun formeres ved hjælp af frø. Fremspiring sker både forår og e erår. Hejrenæb er en lille plante med cm lange stængler. Kimbladene er 8-11 mm lange med ovalt omrids og 2 dybe indskæringer. Løvbladene er rosetstillede, mm lange, ægformede i omrids med mange dybe indskæringer. Både kim- og løvblade er stilkede og spredt behårede. Blomsterne har 5 rosaviole e kronblade og sidder i 4-6 blomstrede skærme. Planten kendes på de lange næblignende frugter. Frøene er kegleformede o e med en spiralsnoet stak i toppen. Der produceres op til 600 frø pr. plante. Udbredelse og betydning Hejrenæb optræder jævnligt i både e erårs- og forårssåede afgrøder i hele landet, dog mest udbredt på le e jorde. I kornafgrøder og raps har hejrenæb normalt ingen større udby emæssig betydning, men den kan være ret generende i åbne afgrøder som f.eks. bederoer. Effekt af forskellige herbicider Effekter overfor hejrenæb af en række forskellige herbicider ses i figur 2. Med de fleste sulfonylureamidler er der opnået meget høje effekter i både normal- og nedsa e doseringer. Det gælder Ally, Express, Harmony, Hussar og Gratil. Også herbiciderne Primus, Ariane Super, Basagran 480 og Oxitril har ha god effekt, mens effekten af Monitor og Starane er tilfredsstillende i normaldosering men for lav i nedsa e doseringer. Logran og Synergy har generelt ringe effekt overfor hejrenæb og ved behandling på senere udviklingstrin blev specielt effekten af Monitor, Oxitril, Synergy og Logran reduceret. Det er bemærkelsesværdigt, at Fusilade har en rimelig høj effekt overfor hejrenæb. Der er kun få resultater af markforsøg med bekæmpelse af hejrenæb i korn, og ingen af disse belyser effekten af sulfonylureamidler anvendt alene. I majs er der opnået høj effekt overfor hejrenæb ved anvendelse af såvel Laddok som Lido. Figur 2 Forskellige herbiciders effekt over for hejrenæb behandlet på 4 bladstadiet. Semifield forsøg.

6 6 Markbrug nr. 284a 2003 Kornblomst (Centaurea cyanus) Kendetegn og biologi Kornblomst er en enårig plante, som spirer i e eråret og blomstrer den følgende sommer. Den formeres udelukkende ved hjælp af frø. Kornblomst har ovale, gla e kimblade med hele bladrande. Længden af kimbladene er mm. Løvbladene er lancetformede og tæt behårede og ca mm lange. Bladrandene er svagt bølgede med små mørke spidser. Både kim- og løvblade er stilkede. Stænglen er cm høj og opret, og planten er let at kende på de store blå blomsterkurve. Frøene er krukkeformede, og i toppen ses en duskagtig samling af rødbrune hår. Der produceres op til 1500 frø pr. plante. Udbredelse og betydning Kornblomst forekommer lokalt i e erårssåede afgrøder i hele landet. Den kan være tabsvoldende ved større forekomster. Effekt af forskellige herbicider Effekten overfor kornblomst af forskellige herbicider er vist i Figur 3. Som det ses har Lexus, Ariane Super, og Hussar rigtig god effekt overfor kornblomst. Også Monitor, Starane og Atlantis har ha god effekt i de højeste doseringer. Med Oxitril, Ally, Express, Synergy, Primus, Basagran 480, Titus og Safari er der opnået god effekt af normaldoseringen, mellem 80 og 90% effekt af 1/3 N men noget lavere effekter af 1/9 N. Harmony og Gratil har generelt ha for lave effekter. Ved udskydning af sprøjtetidspunktet til 10 bladstadiet blev effekten reduceret til under 90% med de fleste herbicider. Ariane Super var det mest effektive herbicid ved de sene sprøjtninger. I markforsøgene er der opnået god effekt i korn ved behandling med Express i blanding med enten Oxitril eller Starane. Kornblomst - frø Kornblomst - kimbladstadiet Kornblomst - voksen plante Kornblomst - blomst

7 Markbrug nr. 284a Figur 3 Forskellige herbiciders effekt over for kornblomst behandlet på 4 bladstadiet. Semifield forsøg. Bemærk: Hussar (N=0,2 kg/ha) og Gratil (N=20 g/ha). Sammendrag - Storkenæb God effekt Ally, Harmony, Lexus, Hussar Rimelig effekt Dårlig effekt Express, Monitor, Primus, Titus, Gratil, Basagran 480, Ariane Super Synergy, Oxitril, Starane, Safari Sammendrag - Hejrenæb God effekt Ally, Express, Harmony, Hussar, Gratil, Basagran 480, Primus, Oxitril, Ariane Super Rimelig effekt Monitor, Starane, Fusilade Dårlig effekt Logran, Synergy Sammendrag - Kornblomst God effekt Lexus, Ariane S., Hussar, Monitor, Starane, Atlantis Rimelig effekt Ally, Express, Gratil, Safari, Primus, Oxitril, Basagran 480 Dårlig effekt Harmony, Synergy, Titus

8 8 Markbrug nr. 284a 2003 Grøn Viden indeholder informationer fra Danmarks JordbrugsForskning. Grøn Viden udkommer i en mark-, en husdyr- og en havebrugsserie, der alle henvender sig til konsulenter og interesserede jordbrugere. Abonnement tegnes hos Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf / Prisen for 2003: Markbrugsserien kr. 222, husdyrbrugsserien kr. 162 og havebrugsserien kr Adresseændringer meddeles særskilt til postvæsenet. Michael Laustsen (ansv. red.) Layout og tryk: DigiSource Danmark A/S ISSN X Fotos: Bo Melander og Henny Rasmussen, Danmarks JordbrugsForskning

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Jordskok - en gammel dansk grønsag

Jordskok - en gammel dansk grønsag Havebrug nr. 152 September 2003 Jordskok - en gammel dansk grønsag Kaj Henriksen og Gitte Bjørn, Forskningscenter Aarslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Havebrug

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO I Michael Tersbøl og Claus Bo Andreasen FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi NYHEDSBREVET Nr. 3 Juni 2003 Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17 Indholdsfortegnelse Maltbyg: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Malting barley: Fungicide/insecticide control and growth regulation Ghita Cordsen Nielsen...7

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Slutrapport over GEP forsøg 860/06 og forsøg 861/06 SPIRING OG VÆKST AF UKRUDT I DANFUGESAND

Slutrapport over GEP forsøg 860/06 og forsøg 861/06 SPIRING OG VÆKST AF UKRUDT I DANFUGESAND Slutrapport over GEP forsøg 860/06 og forsøg 861/06 SPIRING OG VÆKST AF UKRUDT I DANFUGESAND Peter Hartvig December 2006 til Dansand A/S 1 Titel: Spiring og vækst af ukrudt i Danfugesand Forsøgs nr: 860/06

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU Gensplejsede planter TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 23/1998 m Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks

Læs mere

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Vejledning 316 3. udgave 1999 Forord Det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes efter så ensartede principper som muligt, når skader og tab opgøres. Formålet med denne

Læs mere