Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed"

Transkript

1 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse regulerer gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter 29 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) samt Revisortilsynets øvrige virksomhed efter revisorlovens I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, i virksomheder af interesse for offentligheden, jf. lovens 21, stk. 3. 2) Ikke PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udelukkende udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, i virksomheder, som ikke er omfattet af lovens 21, stk Kapitlerne 2, 5 og 8 11 gælder for både kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder og ikke PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. Kapitel 3 og 6 gælder for kvalitetskontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder. Stk. 3. Kapitel 4 og 7 gælder for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder. Kapitel 2 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 4. Revisortilsynet tilrettelægger kvalitetskontrollen, således at alle revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, stk. 1, kvalitetskontrolleres med højst seks års mellemrum. Kontrollen skal dog udføres med højst tre års mellemrum i PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. En revisionsvirksomhed, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, og som hvert år inden den 15. januar afgiver en tro og loveerklæring til Erhvervsstyrelsen herom, er undtaget fra kvalitetskontrol, medmindre Revisortilsynet beslutter andet. 5. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, beslutte, at alle eller en del af disse virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. Stk. 2. Har en revisionsvirksomhed, der er udtaget til kvalitetskontrol, i sin ejerkreds andre revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, kan Revisortilsynet af egen drift eller efter anmodning beslutte, at disse andre virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. 6. Revisortilsynet kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær eller hyppigere kontrol, hvis tilsynet finder, at der foreligger omstændigheder, der begrunder dette. Stk. 2. Tilsynet kan efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen udtage en virksomhed til ekstraordinær kontrol.

2 7. Revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, underrettes senest den 1. marts om, at de skal kvalitetskontrolleres i samme år. Stk. 2. Revisortilsynet kan beslutte at udskyde kontrollen af en virksomhed, når særlige omstændigheder foreligger, jf. dog 4, stk. 1. Kapitel 3 Udpegning og godkendelse af samt tilsyn med kvalitetskontrollanter i ikke PIE revisionsvirksomheder Udpegning 8. Revisortilsynet udpeger en kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, til at udføre kvalitetskontrol af en revisionsvirksomhed og underretter så vidt muligt virksomheden herom inden den 1. april. Stk. 2. Kontrollanten skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den virksomhed, som er omfattet af kontrollen. 9. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, udpege mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrol i en konkret revisionsvirksomhed eller i et netværk af revisionsvirksomheder. 10. Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer som kvalitetskontrollanter end de i medfør af 18 godkendte kontrollanter, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Stk. 2. Kontrollanter udpeget efter stk. 1 skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den revisionsvirksomhed, som er omfattet af kvalitetskontrollen. 11. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, selv udføre en kvalitetskontrol eller sammen med en kvalitetskontrollant deltage i en kontrol. 12. Revisortilsynet meddeler kvalitetskontrollanten, hvilke revisionsvirksomheder kontrollanten er udpeget til at kvalitetskontrollere det pågældende år. Meddelelsen gives så vidt muligt inden den 1. april. Stk. 2. Tilsynet har ikke pligt til at foretage en ligelig fordeling af kvalitetskontroller blandt kontrollanterne, ligesom tilsynet ikke kan garantere et minimum antal kontroller, eller at alle kontrollanter tildeles kontroller. 13. Revisionsvirksomheden skal inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om udpegning af kvalitetskontrollanten, jf. 8, stk. 1, meddele, at virksomheden aktivt vil medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Virksomheden skal samtidig meddele, at virksomheden ikke har kendskab til forhold, der gør, at kontrollanten ikke er uafhængig efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kontrollen. Stk. 2. Har virksomheden en begrundet indsigelse mod kontrollantens uafhængighed eller andre relevante forhold, skal virksomheden inden samme frist oplyse Revisortilsynet herom. Stk. 3. Foreligger der forhold, som gør, at en udpeget kontrollant ikke kan kvalitetskontrollere den pågældende virksomhed, udpeger tilsynet en anden kvalitetskontrollant.

3 14. En kvalitetskontrollant kan ikke udføre kontrol af en revisionsvirksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. Stk. 2. Kan kontrollanten som følge af stk. 1, ikke udføre en kvalitetskontrol, træffer Revisortilsynet afgørelse efter 17, stk En kvalitetskontrollant skal for hver kvalitetskontrol, som denne er udpeget til at udføre, bekræfte sin uafhængighed efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf, samt bekræfte, at vedkommende har de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til den revisionsvirksomhed, som kontrollen angår. Kontrollanten skal samtidig oplyse 1) størrelsen på den virksomhed, der skal kvalitetskontrolleres, herunder antal revisorer, der afgiver erklæringer med sikkerhed, antal kontorsteder og størrelsen heraf, samt omsætning og antal kunder, hvor der afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, 2) indholdet og omfanget af kontrollen, herunder det forventede antal udtagne stikprøver, 3) hvem der skal udføre kvalitetskontrollen, 4) det forventede timeantal (for hver deltager) og 5) særlige forhold, der har betydning for noget af ovennævnte. Stk. 2. Når en kontrollant er udpeget, skal vedkommende hurtigst muligt tage kontakt til den virksomhed, som skal kvalitetskontrolleres, med henblik på fastlæggelse af de i stk. 1, nr. 1 5, nævnte oplysninger. Stk. 3. Senest 14 dage efter, at virksomheden har givet meddelelse efter 13, stk. 1, bekræfter kontrollanten over for Revisortilsynet de i stk. 1, 1. pkt., nævnte forhold samt meddeler de i stk. 1, nr. 1 5, anførte oplysninger. Stk. 4. Kontrollanten kan påbegynde kontrollen, når tilsynet har registreret kontrollantens bekræftelse efter stk. 1, 1. pkt., samt godkendt oplysninger efter stk. 1, nr Tilsynet orienterer virksomheden og kontrollanten herom. 16. Har Revisortilsynet ikke registreret kvalitetskontrollantens bekræftelse efter 15, stk. 1, 1. pkt., eller godkendt oplysningerne efter 15, stk. 1, nr. 1 5, eller foreligger der andre særlige omstændigheder, kan tilsynet udpege en anden kontrollant til at udføre kvalitetskontrollen. 17. Konstaterer kvalitetskontrollanten senere, at denne ikke opfylder kravene til uafhængighed eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal kontrollanten straks give Revisortilsynet og revisionsvirksomheden skriftlig meddelelse herom. Stk. 2. Bliver en kontrollant som følge af sygdom eller i andre særlige tilfælde forhindret i at udføre en kontrol, skal dette hurtigst muligt meddeles tilsynet og virksomheden. Stk. 3. Tilsynet tager stilling til, om kontrollen kan udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Godkendelse 18. Revisortilsynet godkender kvalitetskontrollanter til udførelse af kvalitetskontrollen. Stk. 2. Tilsynet fastsætter antallet af kontrollanter og annoncerer efter behov på sin hjemmeside. En revisor, der ønsker at blive godkendt kontrollant, skal ansøge tilsynet herom inden for en af tilsynet fastsat frist. Stk. 3. Tilsynet kan som kontrollant godkende revisorer, der 1) er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg,

4 2) ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald eller pålagt en bøde, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 3) ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 5) ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitetskontrol af tilsynet er blevet pålagt en fornyet kontrol, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år og 7) kan påtage sig årligt at udføre kontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Revisortilsynet. Stk. 4. Tilsynet kan endvidere som kontrollant godkende registrerede revisorer, der er tilknyttet en landøkonomisk forenings rådgivningskontor, jf. revisorlovens 17, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 3, nr En kontrollant godkendt efter 1. pkt., kan udpeges til at udføre kontrol af landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer. Stk. 5. Tilsynet kan betinge en godkendelse af, at kontrollanten forpligter sig til at anvende et af tilsynet anvist elektronisk system til brug for udførelsen af kontrolopgaver. Stk. 6. Godkendelsen som kontrollant er gældende for en periode på op til fem år. En godkendelse kan efter ansøgning forlænges for yderligere perioder af fem år. Kontrollanten kan fuldføre en påbegyndt kvalitetskontrol efter udløbet af godkendelsesperioden. 19. En kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, skal årligt deltage i et kursus om kvalitetskontrol og anvendelse af det i 18, stk. 5, nævnte elektroniske system. Deltagelse i kurset skal ske, inden kontrollanten første gang udfører en kontrol i godkendelsesperioden. Stk. 2. Kurset skal indeholde en generel del om kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en speciel del om Revisortilsynets kontrol. Der skal navnlig lægges vægt på 1) kvalitetsstyringssystemer i revisionsvirksomheder, 2) revisors rapportering, 3) arbejdsproces og erklæringsafgivelse, herunder revisionsstandarder, 4) revisorlovens regler om uafhængighed og ejerforhold, 5) kravene til revisors kompetencer og ressourcer, 6) revisorlovens regler om revisortilsyn, 7) krav til dokumentation af revisors arbejde, 8) tilsynets løbende opgaver, 9) kontrollantens rolle og ansvar, 10) den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen og 11) uddybning af og eksempler på de enkelte elementer i processen. Stk. 3. Kurser efter stk. 1 kan afholdes af tilsynet selv eller af eksterne udbydere. Eksterne udbydere skal inden kursets afholdelse skriftligt indhente tilsynets godkendelse af kursets indhold. 20. En kvalitetskontrollant kan til enhver tid meddele Revisortilsynet, at pågældende ikke længere ønsker at være godkendt som kontrollant.

5 Stk. 2. Giver en kontrollant meddelelse efter stk. 1, fuldfører kontrollanten en allerede påbegyndt kvalitetskontrol, medmindre tilsynet bestemmer, at kontrollen udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Stk. 3. Kontrollanten har pligt til straks at meddele tilsynet, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller 3) kontrollanten optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver. Stk. 4. I de i stk. 3, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde træffer tilsynet afgørelse om kontrollantens fortsatte godkendelse, jf. 25, stk En kvalitetskontrollant skal årligt og senest den 1. februar afgive en tro og loveerklæring om, at pågældende ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse. 22. Revisortilsynet udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som i medfør af 18 er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. Stk. 2. Listen er offentligt tilgængelig på tilsynets hjemmeside. Tilsyn 23. Revisortilsynet påser, at kvalitetskontrollanten udfører kvalitetskontrollen i overensstemmelse med revisorloven, regler udstedt i medfør heraf samt retningslinjer, som tilsynet har fastsat i henhold til denne bekendtgørelse, jf Finder Revisortilsynet, at en kvalitetskontrollant har tilsidesat sine pligter, kan tilsynet 1) give kontrollanten en skriftlig påtale, 2) pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller eller 3) give kontrollanten en skriftlig påtale og pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller. Stk. 2. Tilsynet tager endvidere stilling til, om der er grundlag for at indbringe kontrollanten for Revisornævnet eller at indgive politianmeldelse mod kontrollanten. Stk. 3. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1 eller 2, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. 25. Revisortilsynet kan fratage en kvalitetskontrollant godkendelsen som kontrollant, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten ikke indsender sin erklæring og arbejdspapirer rettidigt, og dette ikke sker inden for en af tilsynet fastsat frist, 3) kontrollanten meddeler ikke at kunne påtage sig et af tilsynet fastsat antal kvalitetskontroller, 4) kontrollanten ikke anvender det af tilsynet anviste elektroniske system, jf. 18, stk. 5, 5) kontrollanten ikke deltager i et kursus som bestemt i 19, 6) tilsynet ved den senest afsluttede kvalitetskontrol har pålagt den revisionsvirksomhed, som kontrollanten er tilknyttet, en fornyet kontrol,

6 7) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse eller optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver, 8) kontrollanten ikke årligt og senest den 1. februar afgiver en tro og loveerklæring om, at kontrollanten ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller 9) tilsynet finder, at en kontrollant har tilsidesat sine pligter på en sådan måde, at tilsynet ikke fortsat finder grundlag for at udpege kontrollanten til at udføre kontroller. Stk. 2. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. Stk. 3. Fratages en kontrollant i medfør af stk. 1, godkendelsen som kontrollant, finder 20, stk. 2, anvendelse. Kapitel 4 Kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder 26. Revisortilsynet udfører kvalitetskontrollen i PIE revisionsvirksomheder. 27. Kvalitetskontrollen udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Kontrollanterne skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. Stk. 2. Kontrollanten skal være uafhængig i forhold til den pågældende revisionsvirksomhed og de til virksomheden knyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. En kontrollant kan ikke udføre kontrol af en virksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. 28. Erhvervsstyrelsen kan udpege andre personer som kvalitetskontrollanter ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Kapitel 5 Kvalitetskontrollens udøvelse og indhold 29. Forinden kvalitetskontrollanten påbegynder kontrollen, skal den pågældende 1) meddele revisionsvirksomheden, hvilke oplysninger der på forhånd skal oplyses om den kontrollerede virksomhed, 2) gennemgå de oplysninger, der er modtaget i henhold til nr. 1, inden kontrolbesøget og 3) planlægge kvalitetskontrollen. 30. Revisionsvirksomheden og dens tilknyttede revisorer skal aktivt medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Stk. 2. Virksomheden og dens tilknyttede revisorer skal give Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage de undersøgelser, der findes nødvendige, og skal

7 sørge for, at tilsynet og kontrollanten får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for at udføre kontrollen, jf. revisorlovens 29, stk Finder kvalitetskontrollanten, at kvalitetskontrollen ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres med store vanskeligheder, skal kontrollanten straks meddele Revisortilsynet dette. Tilsynet foretager en nærmere undersøgelse og vurdering af sagen og oplyser revisionsvirksomheden om mulige konsekvenser af, at kontrollen ikke gennemføres. 32. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra kvalitetskontrollanten udpege en ekspert til at deltage i en kvalitetskontrol af en bestemt revisionsvirksomhed, når tilsynet finder det nødvendigt at inddrage særlig sagkundskab. Stk. 2. En ekspert udpeget efter stk. 1, skal være uafhængig i forhold til den pågældende virksomhed og de til virksomheden knyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. Tilsynet orienterer virksomheden om udpegning af en ekspert. 33. Under udøvelsen af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere, 1) at revisionsvirksomheden har det fornødne kvalitetsstyringssystem, 2) at virksomhedens kvalitetsstyringssystem lever op til god kvalitetsstyringsskik, og er fyldestgørende i relation til virksomhedens størrelse og karakter, 3) at virksomheden har en ajourført ejer og medlemsfortegnelse, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, og at ejerbestemmelserne i revisorlovens 13, stk. 2 5, er overholdt, 4) at virksomheden har regler for styring af uafhængigheden generelt og for enhver opgave, 5) at virksomheden dokumenterer, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf er overholdt, 6) at opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, er udført og dokumenteret i overensstemmelse med god revisorskik, herunder de i Danmark anvendelige revisionsstandarder, 7) de anvendte ressourcers omfang, 8) de beregnede honorarer i forhold til erklæringsopgaven, 9) at de til virksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf, og 10) at virksomheden har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens 25, stk. 1. Stk. 2. Kontrollen, jf. stk. 1, skal omfatte såvel de generelt anvendte procedurer i virksomheden som en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions og erklæringsopgaver. Den stikprøvevise udtagelse af konkrete revisions og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang og i aktiviteternes art og omfang i virksomheden. Kapitel 6 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og rapportering til Revisortilsynet ved kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder 34. For kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten snarest efter kontrollens afslutning en erklæring med begrænset sikkerhed.

8 Stk. 2. For kontroller udført af Revisortilsynet selv, jf. 11, udarbejdes en rapport. Kvalitetskontrollanter, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen i medfør af 10, udarbejder ligeledes en rapport. Stk. 3. Forinden kontrollanten afgiver sin erklæring eller rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 4. En erklæring efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Indeholder erklæringen forbehold eller supplerende oplysninger, skal det klart fremgå af erklæringen. Væsentlige forbedringsforslag skal rapporteres særskilt. Stk. 5. En rapport efter stk. 2, skal omfatte de i stk. 4, 1. og 2. pkt., nævnte forhold og skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag. Stk. 6. Kontrollanten indsender snarest muligt og senest den 15. november i kontrolåret sin erklæring efter stk. 1, eller rapport efter stk. 2, 2. pkt., til tilsynet. Kontrollanten skal vedlægge sine arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Kapitel 7 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og udfærdigelse af rapport ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder 35. For kontrol af PIE revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten en rapport. Kontrollanten meddeler virksomheden, hvornår rapporten forventes udfærdiget. Stk. 2. Forinden kontrollanten afgiver sin rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af Revisortilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 3. En rapport efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Rapporten skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag samt en vurdering af indholdet af den seneste offentliggjorte gennemsigtighedsrapport, jf. revisorlovens 27. Kapitel 8 Revisortilsynets opfølgning på erklæringer og rapporter 36. Revisortilsynet kan anmode en kvalitetskontrollant udpeget efter 8 10 eller 28 samt revisionsvirksomheden om oplysninger, dokumenter og bistand, som tilsynet anser for nødvendige for at gennemføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk. 4, og 35, stk. 4. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten forelægger på tilsynets anmodning sine arbejdspapirer og besvarer tilsynets spørgsmål. 37. Revisortilsynet tager stilling til, om kvalitetskontrollen skal afsluttes uden yderligere bemærkninger, eller om 1) der skal gives en påtale efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 2,

9 2) der skal gives påtale med kontrolbesøg efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 3, 3) den kontrollerede skal indbringes for Revisornævnet efter revisorlovens 35, stk. 7, 4) sagen skal oversendes til anklagemyndigheden eller andre myndigheder, eller 5) revisionsvirksomheden skal pålægges at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, jf. 35, stk. 3. Stk. 2. Tilsynet giver Erhvervsstyrelsen meddelelse om overtrædelser i forbindelse med kontrol af de i 33, stk. 1, nr. 3, 9 og 10 angivne punkter. Tilsynet giver ligeledes Erhvervsstyrelsen oplysning om den kontrollerede virksomheds øvrige overtrædelser af selskabs og regnskabsretlige regler. Stk. 3. Opfylder virksomheden ikke tilsynets pålæg efter stk. 1, nr. 5, om at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, meddeles dette til Erhvervsstyrelsen. Kapitel 9 Betaling 38. Ved kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollanten samtidig med afgivelse af en erklæring eller rapport til Revisortilsynet opgøre 1) den direkte medgåede tid pr. kontrollant, 2) den direkte medgåede tid og timesats for øvrige deltagere i kontrolopgaven, 3) timer anvendt på transport, og 4) udlæg efter regning. Stk. 2. Ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder skal kontrollanten opgøre de i stk. 1, nr. 1 2, nævnte oplysninger, når udkast til afgørelse forelægges tilsynet. Kontrollanten skal samtidig opgøre de i stk. 1, nr. 3 4, nævnte oplysninger. Stk. 3. Kontrollanter, der udfører kvalitetskontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder, skal udarbejde en redegørelse for en eventuel væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det forventede antal timer oplyst efter 15, stk. 1, nr. 4. Stk. 4. Færdiggør en kontrollant, der er udpeget efter 8 10 eller 28, ikke en påbegyndt kvalitetskontrol, træffer tilsynet afgørelse om, i hvilket omfang kontrollanten er berettiget til betaling for det udførte arbejde. Kontrollanten skal, forinden en sådan afgørelse træffes, gives lejlighed til at udtale sig. Stk. 5. Omkostninger efter stk. 1, nr. 1 2, udredes foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. Tilsvarende gælder for omkostninger efter stk. 2, 1. pkt. 39. Revisortilsynet fastsætter årligt timepriser for kvalitetskontrollanterne. Stk. 2. Har kontrollanten benyttet sig af andre personer end en ekspert udpeget efter 32 ved gennemførelsen af kontrollen, jf. 38, stk. 1, nr. 2, kan timeprisen for sådanne andre personer ikke være højere end kontrollantens timepris. Stk. 3. Har Erhvervsstyrelsen i henhold til 10 eller 28 udpeget en kontrollant, udredes de samlede omkostninger efter 38, stk. 1, nr. 1 2, foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. Tilsvarende gælder for omkostninger til en ekspert udpeget i medfør af 32. Kapitel 10 Almindelige bestemmelser

10 40. Revisortilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. revisorlovens 51, stk Revisortilsynet fastsætter retningslinjer vedrørende godkendelse og udpegning af kvalitetskontrollanter, kontrollantens pligter, herunder udførelse, rapportering samt udarbejdelse og forelæggelse af dokumentation for kvalitetskontrollen. Stk. 2. Retningslinjerne offentliggøres på tilsynets hjemmeside. 42. Revisortilsynet kan bestemme, at fristerne i 4, stk. 2, 7, 8, stk. 1, 12, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 15, stk. 3, 17, stk. 3, og 34, stk. 6, fraviges. Kapitel 11 Straffe, overgangs og ikrafttrædelsesbestemmelser 43. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 10 eller godkendt i medfør af 18, groft eller gentagne gange overtrådt 15, stk. 1, 1. pkt. eller 15, stk. 3, eller i øvrigt ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 34, stk. 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 6, straffes vedkommende med bøde. Stk. 2. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 28, groft eller gentagne gange ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 35, straffes vedkommende med bøde. 44. Revisortilsynet fratager en kvalitetskontrollant, der er straffet efter 43, godkendelsen som kvalitetskontrollant. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen orienteres om en beslutning truffet efter stk Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 487 af 13. maj 2013 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Erhvervsstyrelsen, den 18. august 2014 Victor Kjær / Henrik Davidsen

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED

KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED December 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere