Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed"

Transkript

1 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse regulerer gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter 29 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) samt Revisortilsynets øvrige virksomhed efter revisorlovens I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, i virksomheder af interesse for offentligheden, jf. lovens 21, stk. 3. 2) Ikke PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udelukkende udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, i virksomheder, som ikke er omfattet af lovens 21, stk Kapitlerne 2, 5 og 8 11 gælder for både kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder og ikke PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. Kapitel 3 og 6 gælder for kvalitetskontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder. Stk. 3. Kapitel 4 og 7 gælder for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder. Kapitel 2 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 4. Revisortilsynet tilrettelægger kvalitetskontrollen, således at alle revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, stk. 1, kvalitetskontrolleres med højst seks års mellemrum. Kontrollen skal dog udføres med højst tre års mellemrum i PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. En revisionsvirksomhed, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, og som hvert år inden den 15. januar afgiver en tro og loveerklæring til Erhvervsstyrelsen herom, er undtaget fra kvalitetskontrol, medmindre Revisortilsynet beslutter andet. 5. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, beslutte, at alle eller en del af disse virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. Stk. 2. Har en revisionsvirksomhed, der er udtaget til kvalitetskontrol, i sin ejerkreds andre revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, kan Revisortilsynet af egen drift eller efter anmodning beslutte, at disse andre virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. 6. Revisortilsynet kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær eller hyppigere kontrol, hvis tilsynet finder, at der foreligger omstændigheder, der begrunder dette. Stk. 2. Tilsynet kan efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen udtage en virksomhed til ekstraordinær kontrol.

2 7. Revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, underrettes senest den 1. marts om, at de skal kvalitetskontrolleres i samme år. Stk. 2. Revisortilsynet kan beslutte at udskyde kontrollen af en virksomhed, når særlige omstændigheder foreligger, jf. dog 4, stk. 1. Kapitel 3 Udpegning og godkendelse af samt tilsyn med kvalitetskontrollanter i ikke PIE revisionsvirksomheder Udpegning 8. Revisortilsynet udpeger en kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, til at udføre kvalitetskontrol af en revisionsvirksomhed og underretter så vidt muligt virksomheden herom inden den 1. april. Stk. 2. Kontrollanten skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den virksomhed, som er omfattet af kontrollen. 9. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, udpege mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrol i en konkret revisionsvirksomhed eller i et netværk af revisionsvirksomheder. 10. Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer som kvalitetskontrollanter end de i medfør af 18 godkendte kontrollanter, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Stk. 2. Kontrollanter udpeget efter stk. 1 skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den revisionsvirksomhed, som er omfattet af kvalitetskontrollen. 11. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, selv udføre en kvalitetskontrol eller sammen med en kvalitetskontrollant deltage i en kontrol. 12. Revisortilsynet meddeler kvalitetskontrollanten, hvilke revisionsvirksomheder kontrollanten er udpeget til at kvalitetskontrollere det pågældende år. Meddelelsen gives så vidt muligt inden den 1. april. Stk. 2. Tilsynet har ikke pligt til at foretage en ligelig fordeling af kvalitetskontroller blandt kontrollanterne, ligesom tilsynet ikke kan garantere et minimum antal kontroller, eller at alle kontrollanter tildeles kontroller. 13. Revisionsvirksomheden skal inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om udpegning af kvalitetskontrollanten, jf. 8, stk. 1, meddele, at virksomheden aktivt vil medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Virksomheden skal samtidig meddele, at virksomheden ikke har kendskab til forhold, der gør, at kontrollanten ikke er uafhængig efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kontrollen. Stk. 2. Har virksomheden en begrundet indsigelse mod kontrollantens uafhængighed eller andre relevante forhold, skal virksomheden inden samme frist oplyse Revisortilsynet herom. Stk. 3. Foreligger der forhold, som gør, at en udpeget kontrollant ikke kan kvalitetskontrollere den pågældende virksomhed, udpeger tilsynet en anden kvalitetskontrollant.

3 14. En kvalitetskontrollant kan ikke udføre kontrol af en revisionsvirksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. Stk. 2. Kan kontrollanten som følge af stk. 1, ikke udføre en kvalitetskontrol, træffer Revisortilsynet afgørelse efter 17, stk En kvalitetskontrollant skal for hver kvalitetskontrol, som denne er udpeget til at udføre, bekræfte sin uafhængighed efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf, samt bekræfte, at vedkommende har de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til den revisionsvirksomhed, som kontrollen angår. Kontrollanten skal samtidig oplyse 1) størrelsen på den virksomhed, der skal kvalitetskontrolleres, herunder antal revisorer, der afgiver erklæringer med sikkerhed, antal kontorsteder og størrelsen heraf, samt omsætning og antal kunder, hvor der afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, 2) indholdet og omfanget af kontrollen, herunder det forventede antal udtagne stikprøver, 3) hvem der skal udføre kvalitetskontrollen, 4) det forventede timeantal (for hver deltager) og 5) særlige forhold, der har betydning for noget af ovennævnte. Stk. 2. Når en kontrollant er udpeget, skal vedkommende hurtigst muligt tage kontakt til den virksomhed, som skal kvalitetskontrolleres, med henblik på fastlæggelse af de i stk. 1, nr. 1 5, nævnte oplysninger. Stk. 3. Senest 14 dage efter, at virksomheden har givet meddelelse efter 13, stk. 1, bekræfter kontrollanten over for Revisortilsynet de i stk. 1, 1. pkt., nævnte forhold samt meddeler de i stk. 1, nr. 1 5, anførte oplysninger. Stk. 4. Kontrollanten kan påbegynde kontrollen, når tilsynet har registreret kontrollantens bekræftelse efter stk. 1, 1. pkt., samt godkendt oplysninger efter stk. 1, nr Tilsynet orienterer virksomheden og kontrollanten herom. 16. Har Revisortilsynet ikke registreret kvalitetskontrollantens bekræftelse efter 15, stk. 1, 1. pkt., eller godkendt oplysningerne efter 15, stk. 1, nr. 1 5, eller foreligger der andre særlige omstændigheder, kan tilsynet udpege en anden kontrollant til at udføre kvalitetskontrollen. 17. Konstaterer kvalitetskontrollanten senere, at denne ikke opfylder kravene til uafhængighed eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal kontrollanten straks give Revisortilsynet og revisionsvirksomheden skriftlig meddelelse herom. Stk. 2. Bliver en kontrollant som følge af sygdom eller i andre særlige tilfælde forhindret i at udføre en kontrol, skal dette hurtigst muligt meddeles tilsynet og virksomheden. Stk. 3. Tilsynet tager stilling til, om kontrollen kan udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Godkendelse 18. Revisortilsynet godkender kvalitetskontrollanter til udførelse af kvalitetskontrollen. Stk. 2. Tilsynet fastsætter antallet af kontrollanter og annoncerer efter behov på sin hjemmeside. En revisor, der ønsker at blive godkendt kontrollant, skal ansøge tilsynet herom inden for en af tilsynet fastsat frist. Stk. 3. Tilsynet kan som kontrollant godkende revisorer, der 1) er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg,

4 2) ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald eller pålagt en bøde, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 3) ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 5) ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitetskontrol af tilsynet er blevet pålagt en fornyet kontrol, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år og 7) kan påtage sig årligt at udføre kontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Revisortilsynet. Stk. 4. Tilsynet kan endvidere som kontrollant godkende registrerede revisorer, der er tilknyttet en landøkonomisk forenings rådgivningskontor, jf. revisorlovens 17, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 3, nr En kontrollant godkendt efter 1. pkt., kan udpeges til at udføre kontrol af landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer. Stk. 5. Tilsynet kan betinge en godkendelse af, at kontrollanten forpligter sig til at anvende et af tilsynet anvist elektronisk system til brug for udførelsen af kontrolopgaver. Stk. 6. Godkendelsen som kontrollant er gældende for en periode på op til fem år. En godkendelse kan efter ansøgning forlænges for yderligere perioder af fem år. Kontrollanten kan fuldføre en påbegyndt kvalitetskontrol efter udløbet af godkendelsesperioden. 19. En kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, skal årligt deltage i et kursus om kvalitetskontrol og anvendelse af det i 18, stk. 5, nævnte elektroniske system. Deltagelse i kurset skal ske, inden kontrollanten første gang udfører en kontrol i godkendelsesperioden. Stk. 2. Kurset skal indeholde en generel del om kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en speciel del om Revisortilsynets kontrol. Der skal navnlig lægges vægt på 1) kvalitetsstyringssystemer i revisionsvirksomheder, 2) revisors rapportering, 3) arbejdsproces og erklæringsafgivelse, herunder revisionsstandarder, 4) revisorlovens regler om uafhængighed og ejerforhold, 5) kravene til revisors kompetencer og ressourcer, 6) revisorlovens regler om revisortilsyn, 7) krav til dokumentation af revisors arbejde, 8) tilsynets løbende opgaver, 9) kontrollantens rolle og ansvar, 10) den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen og 11) uddybning af og eksempler på de enkelte elementer i processen. Stk. 3. Kurser efter stk. 1 kan afholdes af tilsynet selv eller af eksterne udbydere. Eksterne udbydere skal inden kursets afholdelse skriftligt indhente tilsynets godkendelse af kursets indhold. 20. En kvalitetskontrollant kan til enhver tid meddele Revisortilsynet, at pågældende ikke længere ønsker at være godkendt som kontrollant.

5 Stk. 2. Giver en kontrollant meddelelse efter stk. 1, fuldfører kontrollanten en allerede påbegyndt kvalitetskontrol, medmindre tilsynet bestemmer, at kontrollen udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Stk. 3. Kontrollanten har pligt til straks at meddele tilsynet, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller 3) kontrollanten optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver. Stk. 4. I de i stk. 3, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde træffer tilsynet afgørelse om kontrollantens fortsatte godkendelse, jf. 25, stk En kvalitetskontrollant skal årligt og senest den 1. februar afgive en tro og loveerklæring om, at pågældende ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse. 22. Revisortilsynet udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som i medfør af 18 er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. Stk. 2. Listen er offentligt tilgængelig på tilsynets hjemmeside. Tilsyn 23. Revisortilsynet påser, at kvalitetskontrollanten udfører kvalitetskontrollen i overensstemmelse med revisorloven, regler udstedt i medfør heraf samt retningslinjer, som tilsynet har fastsat i henhold til denne bekendtgørelse, jf Finder Revisortilsynet, at en kvalitetskontrollant har tilsidesat sine pligter, kan tilsynet 1) give kontrollanten en skriftlig påtale, 2) pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller eller 3) give kontrollanten en skriftlig påtale og pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller. Stk. 2. Tilsynet tager endvidere stilling til, om der er grundlag for at indbringe kontrollanten for Revisornævnet eller at indgive politianmeldelse mod kontrollanten. Stk. 3. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1 eller 2, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. 25. Revisortilsynet kan fratage en kvalitetskontrollant godkendelsen som kontrollant, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten ikke indsender sin erklæring og arbejdspapirer rettidigt, og dette ikke sker inden for en af tilsynet fastsat frist, 3) kontrollanten meddeler ikke at kunne påtage sig et af tilsynet fastsat antal kvalitetskontroller, 4) kontrollanten ikke anvender det af tilsynet anviste elektroniske system, jf. 18, stk. 5, 5) kontrollanten ikke deltager i et kursus som bestemt i 19, 6) tilsynet ved den senest afsluttede kvalitetskontrol har pålagt den revisionsvirksomhed, som kontrollanten er tilknyttet, en fornyet kontrol,

6 7) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse eller optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver, 8) kontrollanten ikke årligt og senest den 1. februar afgiver en tro og loveerklæring om, at kontrollanten ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller 9) tilsynet finder, at en kontrollant har tilsidesat sine pligter på en sådan måde, at tilsynet ikke fortsat finder grundlag for at udpege kontrollanten til at udføre kontroller. Stk. 2. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. Stk. 3. Fratages en kontrollant i medfør af stk. 1, godkendelsen som kontrollant, finder 20, stk. 2, anvendelse. Kapitel 4 Kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder 26. Revisortilsynet udfører kvalitetskontrollen i PIE revisionsvirksomheder. 27. Kvalitetskontrollen udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Kontrollanterne skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. Stk. 2. Kontrollanten skal være uafhængig i forhold til den pågældende revisionsvirksomhed og de til virksomheden knyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. En kontrollant kan ikke udføre kontrol af en virksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. 28. Erhvervsstyrelsen kan udpege andre personer som kvalitetskontrollanter ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Kapitel 5 Kvalitetskontrollens udøvelse og indhold 29. Forinden kvalitetskontrollanten påbegynder kontrollen, skal den pågældende 1) meddele revisionsvirksomheden, hvilke oplysninger der på forhånd skal oplyses om den kontrollerede virksomhed, 2) gennemgå de oplysninger, der er modtaget i henhold til nr. 1, inden kontrolbesøget og 3) planlægge kvalitetskontrollen. 30. Revisionsvirksomheden og dens tilknyttede revisorer skal aktivt medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Stk. 2. Virksomheden og dens tilknyttede revisorer skal give Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage de undersøgelser, der findes nødvendige, og skal

7 sørge for, at tilsynet og kontrollanten får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for at udføre kontrollen, jf. revisorlovens 29, stk Finder kvalitetskontrollanten, at kvalitetskontrollen ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres med store vanskeligheder, skal kontrollanten straks meddele Revisortilsynet dette. Tilsynet foretager en nærmere undersøgelse og vurdering af sagen og oplyser revisionsvirksomheden om mulige konsekvenser af, at kontrollen ikke gennemføres. 32. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra kvalitetskontrollanten udpege en ekspert til at deltage i en kvalitetskontrol af en bestemt revisionsvirksomhed, når tilsynet finder det nødvendigt at inddrage særlig sagkundskab. Stk. 2. En ekspert udpeget efter stk. 1, skal være uafhængig i forhold til den pågældende virksomhed og de til virksomheden knyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. Tilsynet orienterer virksomheden om udpegning af en ekspert. 33. Under udøvelsen af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere, 1) at revisionsvirksomheden har det fornødne kvalitetsstyringssystem, 2) at virksomhedens kvalitetsstyringssystem lever op til god kvalitetsstyringsskik, og er fyldestgørende i relation til virksomhedens størrelse og karakter, 3) at virksomheden har en ajourført ejer og medlemsfortegnelse, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, og at ejerbestemmelserne i revisorlovens 13, stk. 2 5, er overholdt, 4) at virksomheden har regler for styring af uafhængigheden generelt og for enhver opgave, 5) at virksomheden dokumenterer, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf er overholdt, 6) at opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, er udført og dokumenteret i overensstemmelse med god revisorskik, herunder de i Danmark anvendelige revisionsstandarder, 7) de anvendte ressourcers omfang, 8) de beregnede honorarer i forhold til erklæringsopgaven, 9) at de til virksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf, og 10) at virksomheden har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens 25, stk. 1. Stk. 2. Kontrollen, jf. stk. 1, skal omfatte såvel de generelt anvendte procedurer i virksomheden som en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions og erklæringsopgaver. Den stikprøvevise udtagelse af konkrete revisions og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang og i aktiviteternes art og omfang i virksomheden. Kapitel 6 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og rapportering til Revisortilsynet ved kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder 34. For kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten snarest efter kontrollens afslutning en erklæring med begrænset sikkerhed.

8 Stk. 2. For kontroller udført af Revisortilsynet selv, jf. 11, udarbejdes en rapport. Kvalitetskontrollanter, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen i medfør af 10, udarbejder ligeledes en rapport. Stk. 3. Forinden kontrollanten afgiver sin erklæring eller rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 4. En erklæring efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Indeholder erklæringen forbehold eller supplerende oplysninger, skal det klart fremgå af erklæringen. Væsentlige forbedringsforslag skal rapporteres særskilt. Stk. 5. En rapport efter stk. 2, skal omfatte de i stk. 4, 1. og 2. pkt., nævnte forhold og skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag. Stk. 6. Kontrollanten indsender snarest muligt og senest den 15. november i kontrolåret sin erklæring efter stk. 1, eller rapport efter stk. 2, 2. pkt., til tilsynet. Kontrollanten skal vedlægge sine arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Kapitel 7 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og udfærdigelse af rapport ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder 35. For kontrol af PIE revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten en rapport. Kontrollanten meddeler virksomheden, hvornår rapporten forventes udfærdiget. Stk. 2. Forinden kontrollanten afgiver sin rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af Revisortilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 3. En rapport efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Rapporten skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag samt en vurdering af indholdet af den seneste offentliggjorte gennemsigtighedsrapport, jf. revisorlovens 27. Kapitel 8 Revisortilsynets opfølgning på erklæringer og rapporter 36. Revisortilsynet kan anmode en kvalitetskontrollant udpeget efter 8 10 eller 28 samt revisionsvirksomheden om oplysninger, dokumenter og bistand, som tilsynet anser for nødvendige for at gennemføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk. 4, og 35, stk. 4. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten forelægger på tilsynets anmodning sine arbejdspapirer og besvarer tilsynets spørgsmål. 37. Revisortilsynet tager stilling til, om kvalitetskontrollen skal afsluttes uden yderligere bemærkninger, eller om 1) der skal gives en påtale efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 2,

9 2) der skal gives påtale med kontrolbesøg efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 3, 3) den kontrollerede skal indbringes for Revisornævnet efter revisorlovens 35, stk. 7, 4) sagen skal oversendes til anklagemyndigheden eller andre myndigheder, eller 5) revisionsvirksomheden skal pålægges at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, jf. 35, stk. 3. Stk. 2. Tilsynet giver Erhvervsstyrelsen meddelelse om overtrædelser i forbindelse med kontrol af de i 33, stk. 1, nr. 3, 9 og 10 angivne punkter. Tilsynet giver ligeledes Erhvervsstyrelsen oplysning om den kontrollerede virksomheds øvrige overtrædelser af selskabs og regnskabsretlige regler. Stk. 3. Opfylder virksomheden ikke tilsynets pålæg efter stk. 1, nr. 5, om at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, meddeles dette til Erhvervsstyrelsen. Kapitel 9 Betaling 38. Ved kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollanten samtidig med afgivelse af en erklæring eller rapport til Revisortilsynet opgøre 1) den direkte medgåede tid pr. kontrollant, 2) den direkte medgåede tid og timesats for øvrige deltagere i kontrolopgaven, 3) timer anvendt på transport, og 4) udlæg efter regning. Stk. 2. Ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder skal kontrollanten opgøre de i stk. 1, nr. 1 2, nævnte oplysninger, når udkast til afgørelse forelægges tilsynet. Kontrollanten skal samtidig opgøre de i stk. 1, nr. 3 4, nævnte oplysninger. Stk. 3. Kontrollanter, der udfører kvalitetskontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder, skal udarbejde en redegørelse for en eventuel væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det forventede antal timer oplyst efter 15, stk. 1, nr. 4. Stk. 4. Færdiggør en kontrollant, der er udpeget efter 8 10 eller 28, ikke en påbegyndt kvalitetskontrol, træffer tilsynet afgørelse om, i hvilket omfang kontrollanten er berettiget til betaling for det udførte arbejde. Kontrollanten skal, forinden en sådan afgørelse træffes, gives lejlighed til at udtale sig. Stk. 5. Omkostninger efter stk. 1, nr. 1 2, udredes foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. Tilsvarende gælder for omkostninger efter stk. 2, 1. pkt. 39. Revisortilsynet fastsætter årligt timepriser for kvalitetskontrollanterne. Stk. 2. Har kontrollanten benyttet sig af andre personer end en ekspert udpeget efter 32 ved gennemførelsen af kontrollen, jf. 38, stk. 1, nr. 2, kan timeprisen for sådanne andre personer ikke være højere end kontrollantens timepris. Stk. 3. Har Erhvervsstyrelsen i henhold til 10 eller 28 udpeget en kontrollant, udredes de samlede omkostninger efter 38, stk. 1, nr. 1 2, foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. Tilsvarende gælder for omkostninger til en ekspert udpeget i medfør af 32. Kapitel 10 Almindelige bestemmelser

10 40. Revisortilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. revisorlovens 51, stk Revisortilsynet fastsætter retningslinjer vedrørende godkendelse og udpegning af kvalitetskontrollanter, kontrollantens pligter, herunder udførelse, rapportering samt udarbejdelse og forelæggelse af dokumentation for kvalitetskontrollen. Stk. 2. Retningslinjerne offentliggøres på tilsynets hjemmeside. 42. Revisortilsynet kan bestemme, at fristerne i 4, stk. 2, 7, 8, stk. 1, 12, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 15, stk. 3, 17, stk. 3, og 34, stk. 6, fraviges. Kapitel 11 Straffe, overgangs og ikrafttrædelsesbestemmelser 43. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 10 eller godkendt i medfør af 18, groft eller gentagne gange overtrådt 15, stk. 1, 1. pkt. eller 15, stk. 3, eller i øvrigt ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 34, stk. 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 6, straffes vedkommende med bøde. Stk. 2. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 28, groft eller gentagne gange ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 35, straffes vedkommende med bøde. 44. Revisortilsynet fratager en kvalitetskontrollant, der er straffet efter 43, godkendelsen som kvalitetskontrollant. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen orienteres om en beslutning truffet efter stk Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 487 af 13. maj 2013 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Erhvervsstyrelsen, den 18. august 2014 Victor Kjær / Henrik Davidsen

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I E R H V E R V S S T Y R E L S E N S T I L S Y N M E D R E V I S O R E R O G R E V I S I O N S V I R K S O M H E D E R REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN 2015-2017 HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Revisionsvirksomhed# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# 1 of 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere