Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed"

Transkript

1 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse regulerer gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter 29 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) samt Revisortilsynets øvrige virksomhed efter revisorlovens I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, i virksomheder af interesse for offentligheden, jf. lovens 21, stk. 3. 2) Ikke PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udelukkende udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, i virksomheder, som ikke er omfattet af lovens 21, stk Kapitlerne 2, 5 og 8 11 gælder for både kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder og ikke PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. Kapitel 3 og 6 gælder for kvalitetskontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder. Stk. 3. Kapitel 4 og 7 gælder for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder. Kapitel 2 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 4. Revisortilsynet tilrettelægger kvalitetskontrollen, således at alle revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, stk. 1, kvalitetskontrolleres med højst seks års mellemrum. Kontrollen skal dog udføres med højst tre års mellemrum i PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. En revisionsvirksomhed, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, og som hvert år inden den 15. januar afgiver en tro og loveerklæring til Erhvervsstyrelsen herom, er undtaget fra kvalitetskontrol, medmindre Revisortilsynet beslutter andet. 5. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, beslutte, at alle eller en del af disse virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. Stk. 2. Har en revisionsvirksomhed, der er udtaget til kvalitetskontrol, i sin ejerkreds andre revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, kan Revisortilsynet af egen drift eller efter anmodning beslutte, at disse andre virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. 6. Revisortilsynet kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær eller hyppigere kontrol, hvis tilsynet finder, at der foreligger omstændigheder, der begrunder dette. Stk. 2. Tilsynet kan efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen udtage en virksomhed til ekstraordinær kontrol.

2 7. Revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, underrettes senest den 1. marts om, at de skal kvalitetskontrolleres i samme år. Stk. 2. Revisortilsynet kan beslutte at udskyde kontrollen af en virksomhed, når særlige omstændigheder foreligger, jf. dog 4, stk. 1. Kapitel 3 Udpegning og godkendelse af samt tilsyn med kvalitetskontrollanter i ikke PIE revisionsvirksomheder Udpegning 8. Revisortilsynet udpeger en kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, til at udføre kvalitetskontrol af en revisionsvirksomhed og underretter så vidt muligt virksomheden herom inden den 1. april. Stk. 2. Kontrollanten skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den virksomhed, som er omfattet af kontrollen. 9. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, udpege mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrol i en konkret revisionsvirksomhed eller i et netværk af revisionsvirksomheder. 10. Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer som kvalitetskontrollanter end de i medfør af 18 godkendte kontrollanter, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Stk. 2. Kontrollanter udpeget efter stk. 1 skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den revisionsvirksomhed, som er omfattet af kvalitetskontrollen. 11. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, selv udføre en kvalitetskontrol eller sammen med en kvalitetskontrollant deltage i en kontrol. 12. Revisortilsynet meddeler kvalitetskontrollanten, hvilke revisionsvirksomheder kontrollanten er udpeget til at kvalitetskontrollere det pågældende år. Meddelelsen gives så vidt muligt inden den 1. april. Stk. 2. Tilsynet har ikke pligt til at foretage en ligelig fordeling af kvalitetskontroller blandt kontrollanterne, ligesom tilsynet ikke kan garantere et minimum antal kontroller, eller at alle kontrollanter tildeles kontroller. 13. Revisionsvirksomheden skal inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om udpegning af kvalitetskontrollanten, jf. 8, stk. 1, meddele, at virksomheden aktivt vil medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Virksomheden skal samtidig meddele, at virksomheden ikke har kendskab til forhold, der gør, at kontrollanten ikke er uafhængig efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kontrollen. Stk. 2. Har virksomheden en begrundet indsigelse mod kontrollantens uafhængighed eller andre relevante forhold, skal virksomheden inden samme frist oplyse Revisortilsynet herom. Stk. 3. Foreligger der forhold, som gør, at en udpeget kontrollant ikke kan kvalitetskontrollere den pågældende virksomhed, udpeger tilsynet en anden kvalitetskontrollant.

3 14. En kvalitetskontrollant kan ikke udføre kontrol af en revisionsvirksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. Stk. 2. Kan kontrollanten som følge af stk. 1, ikke udføre en kvalitetskontrol, træffer Revisortilsynet afgørelse efter 17, stk En kvalitetskontrollant skal for hver kvalitetskontrol, som denne er udpeget til at udføre, bekræfte sin uafhængighed efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf, samt bekræfte, at vedkommende har de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til den revisionsvirksomhed, som kontrollen angår. Kontrollanten skal samtidig oplyse 1) størrelsen på den virksomhed, der skal kvalitetskontrolleres, herunder antal revisorer, der afgiver erklæringer med sikkerhed, antal kontorsteder og størrelsen heraf, samt omsætning og antal kunder, hvor der afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, 2) indholdet og omfanget af kontrollen, herunder det forventede antal udtagne stikprøver, 3) hvem der skal udføre kvalitetskontrollen, 4) det forventede timeantal (for hver deltager) og 5) særlige forhold, der har betydning for noget af ovennævnte. Stk. 2. Når en kontrollant er udpeget, skal vedkommende hurtigst muligt tage kontakt til den virksomhed, som skal kvalitetskontrolleres, med henblik på fastlæggelse af de i stk. 1, nr. 1 5, nævnte oplysninger. Stk. 3. Senest 14 dage efter, at virksomheden har givet meddelelse efter 13, stk. 1, bekræfter kontrollanten over for Revisortilsynet de i stk. 1, 1. pkt., nævnte forhold samt meddeler de i stk. 1, nr. 1 5, anførte oplysninger. Stk. 4. Kontrollanten kan påbegynde kontrollen, når tilsynet har registreret kontrollantens bekræftelse efter stk. 1, 1. pkt., samt godkendt oplysninger efter stk. 1, nr Tilsynet orienterer virksomheden og kontrollanten herom. 16. Har Revisortilsynet ikke registreret kvalitetskontrollantens bekræftelse efter 15, stk. 1, 1. pkt., eller godkendt oplysningerne efter 15, stk. 1, nr. 1 5, eller foreligger der andre særlige omstændigheder, kan tilsynet udpege en anden kontrollant til at udføre kvalitetskontrollen. 17. Konstaterer kvalitetskontrollanten senere, at denne ikke opfylder kravene til uafhængighed eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal kontrollanten straks give Revisortilsynet og revisionsvirksomheden skriftlig meddelelse herom. Stk. 2. Bliver en kontrollant som følge af sygdom eller i andre særlige tilfælde forhindret i at udføre en kontrol, skal dette hurtigst muligt meddeles tilsynet og virksomheden. Stk. 3. Tilsynet tager stilling til, om kontrollen kan udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Godkendelse 18. Revisortilsynet godkender kvalitetskontrollanter til udførelse af kvalitetskontrollen. Stk. 2. Tilsynet fastsætter antallet af kontrollanter og annoncerer efter behov på sin hjemmeside. En revisor, der ønsker at blive godkendt kontrollant, skal ansøge tilsynet herom inden for en af tilsynet fastsat frist. Stk. 3. Tilsynet kan som kontrollant godkende revisorer, der 1) er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg,

4 2) ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald eller pålagt en bøde, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 3) ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 5) ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitetskontrol af tilsynet er blevet pålagt en fornyet kontrol, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år og 7) kan påtage sig årligt at udføre kontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Revisortilsynet. Stk. 4. Tilsynet kan endvidere som kontrollant godkende registrerede revisorer, der er tilknyttet en landøkonomisk forenings rådgivningskontor, jf. revisorlovens 17, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 3, nr En kontrollant godkendt efter 1. pkt., kan udpeges til at udføre kontrol af landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer. Stk. 5. Tilsynet kan betinge en godkendelse af, at kontrollanten forpligter sig til at anvende et af tilsynet anvist elektronisk system til brug for udførelsen af kontrolopgaver. Stk. 6. Godkendelsen som kontrollant er gældende for en periode på op til fem år. En godkendelse kan efter ansøgning forlænges for yderligere perioder af fem år. Kontrollanten kan fuldføre en påbegyndt kvalitetskontrol efter udløbet af godkendelsesperioden. 19. En kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, skal årligt deltage i et kursus om kvalitetskontrol og anvendelse af det i 18, stk. 5, nævnte elektroniske system. Deltagelse i kurset skal ske, inden kontrollanten første gang udfører en kontrol i godkendelsesperioden. Stk. 2. Kurset skal indeholde en generel del om kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en speciel del om Revisortilsynets kontrol. Der skal navnlig lægges vægt på 1) kvalitetsstyringssystemer i revisionsvirksomheder, 2) revisors rapportering, 3) arbejdsproces og erklæringsafgivelse, herunder revisionsstandarder, 4) revisorlovens regler om uafhængighed og ejerforhold, 5) kravene til revisors kompetencer og ressourcer, 6) revisorlovens regler om revisortilsyn, 7) krav til dokumentation af revisors arbejde, 8) tilsynets løbende opgaver, 9) kontrollantens rolle og ansvar, 10) den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen og 11) uddybning af og eksempler på de enkelte elementer i processen. Stk. 3. Kurser efter stk. 1 kan afholdes af tilsynet selv eller af eksterne udbydere. Eksterne udbydere skal inden kursets afholdelse skriftligt indhente tilsynets godkendelse af kursets indhold. 20. En kvalitetskontrollant kan til enhver tid meddele Revisortilsynet, at pågældende ikke længere ønsker at være godkendt som kontrollant.

5 Stk. 2. Giver en kontrollant meddelelse efter stk. 1, fuldfører kontrollanten en allerede påbegyndt kvalitetskontrol, medmindre tilsynet bestemmer, at kontrollen udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Stk. 3. Kontrollanten har pligt til straks at meddele tilsynet, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller 3) kontrollanten optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver. Stk. 4. I de i stk. 3, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde træffer tilsynet afgørelse om kontrollantens fortsatte godkendelse, jf. 25, stk En kvalitetskontrollant skal årligt og senest den 1. februar afgive en tro og loveerklæring om, at pågældende ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse. 22. Revisortilsynet udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som i medfør af 18 er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. Stk. 2. Listen er offentligt tilgængelig på tilsynets hjemmeside. Tilsyn 23. Revisortilsynet påser, at kvalitetskontrollanten udfører kvalitetskontrollen i overensstemmelse med revisorloven, regler udstedt i medfør heraf samt retningslinjer, som tilsynet har fastsat i henhold til denne bekendtgørelse, jf Finder Revisortilsynet, at en kvalitetskontrollant har tilsidesat sine pligter, kan tilsynet 1) give kontrollanten en skriftlig påtale, 2) pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller eller 3) give kontrollanten en skriftlig påtale og pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller. Stk. 2. Tilsynet tager endvidere stilling til, om der er grundlag for at indbringe kontrollanten for Revisornævnet eller at indgive politianmeldelse mod kontrollanten. Stk. 3. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1 eller 2, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. 25. Revisortilsynet kan fratage en kvalitetskontrollant godkendelsen som kontrollant, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten ikke indsender sin erklæring og arbejdspapirer rettidigt, og dette ikke sker inden for en af tilsynet fastsat frist, 3) kontrollanten meddeler ikke at kunne påtage sig et af tilsynet fastsat antal kvalitetskontroller, 4) kontrollanten ikke anvender det af tilsynet anviste elektroniske system, jf. 18, stk. 5, 5) kontrollanten ikke deltager i et kursus som bestemt i 19, 6) tilsynet ved den senest afsluttede kvalitetskontrol har pålagt den revisionsvirksomhed, som kontrollanten er tilknyttet, en fornyet kontrol,

6 7) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse eller optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver, 8) kontrollanten ikke årligt og senest den 1. februar afgiver en tro og loveerklæring om, at kontrollanten ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller 9) tilsynet finder, at en kontrollant har tilsidesat sine pligter på en sådan måde, at tilsynet ikke fortsat finder grundlag for at udpege kontrollanten til at udføre kontroller. Stk. 2. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. Stk. 3. Fratages en kontrollant i medfør af stk. 1, godkendelsen som kontrollant, finder 20, stk. 2, anvendelse. Kapitel 4 Kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder 26. Revisortilsynet udfører kvalitetskontrollen i PIE revisionsvirksomheder. 27. Kvalitetskontrollen udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Kontrollanterne skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. Stk. 2. Kontrollanten skal være uafhængig i forhold til den pågældende revisionsvirksomhed og de til virksomheden knyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. En kontrollant kan ikke udføre kontrol af en virksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. 28. Erhvervsstyrelsen kan udpege andre personer som kvalitetskontrollanter ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Kapitel 5 Kvalitetskontrollens udøvelse og indhold 29. Forinden kvalitetskontrollanten påbegynder kontrollen, skal den pågældende 1) meddele revisionsvirksomheden, hvilke oplysninger der på forhånd skal oplyses om den kontrollerede virksomhed, 2) gennemgå de oplysninger, der er modtaget i henhold til nr. 1, inden kontrolbesøget og 3) planlægge kvalitetskontrollen. 30. Revisionsvirksomheden og dens tilknyttede revisorer skal aktivt medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Stk. 2. Virksomheden og dens tilknyttede revisorer skal give Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage de undersøgelser, der findes nødvendige, og skal

7 sørge for, at tilsynet og kontrollanten får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for at udføre kontrollen, jf. revisorlovens 29, stk Finder kvalitetskontrollanten, at kvalitetskontrollen ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres med store vanskeligheder, skal kontrollanten straks meddele Revisortilsynet dette. Tilsynet foretager en nærmere undersøgelse og vurdering af sagen og oplyser revisionsvirksomheden om mulige konsekvenser af, at kontrollen ikke gennemføres. 32. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra kvalitetskontrollanten udpege en ekspert til at deltage i en kvalitetskontrol af en bestemt revisionsvirksomhed, når tilsynet finder det nødvendigt at inddrage særlig sagkundskab. Stk. 2. En ekspert udpeget efter stk. 1, skal være uafhængig i forhold til den pågældende virksomhed og de til virksomheden knyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. Tilsynet orienterer virksomheden om udpegning af en ekspert. 33. Under udøvelsen af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere, 1) at revisionsvirksomheden har det fornødne kvalitetsstyringssystem, 2) at virksomhedens kvalitetsstyringssystem lever op til god kvalitetsstyringsskik, og er fyldestgørende i relation til virksomhedens størrelse og karakter, 3) at virksomheden har en ajourført ejer og medlemsfortegnelse, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, og at ejerbestemmelserne i revisorlovens 13, stk. 2 5, er overholdt, 4) at virksomheden har regler for styring af uafhængigheden generelt og for enhver opgave, 5) at virksomheden dokumenterer, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf er overholdt, 6) at opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, er udført og dokumenteret i overensstemmelse med god revisorskik, herunder de i Danmark anvendelige revisionsstandarder, 7) de anvendte ressourcers omfang, 8) de beregnede honorarer i forhold til erklæringsopgaven, 9) at de til virksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf, og 10) at virksomheden har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens 25, stk. 1. Stk. 2. Kontrollen, jf. stk. 1, skal omfatte såvel de generelt anvendte procedurer i virksomheden som en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions og erklæringsopgaver. Den stikprøvevise udtagelse af konkrete revisions og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang og i aktiviteternes art og omfang i virksomheden. Kapitel 6 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og rapportering til Revisortilsynet ved kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder 34. For kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten snarest efter kontrollens afslutning en erklæring med begrænset sikkerhed.

8 Stk. 2. For kontroller udført af Revisortilsynet selv, jf. 11, udarbejdes en rapport. Kvalitetskontrollanter, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen i medfør af 10, udarbejder ligeledes en rapport. Stk. 3. Forinden kontrollanten afgiver sin erklæring eller rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 4. En erklæring efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Indeholder erklæringen forbehold eller supplerende oplysninger, skal det klart fremgå af erklæringen. Væsentlige forbedringsforslag skal rapporteres særskilt. Stk. 5. En rapport efter stk. 2, skal omfatte de i stk. 4, 1. og 2. pkt., nævnte forhold og skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag. Stk. 6. Kontrollanten indsender snarest muligt og senest den 15. november i kontrolåret sin erklæring efter stk. 1, eller rapport efter stk. 2, 2. pkt., til tilsynet. Kontrollanten skal vedlægge sine arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Kapitel 7 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og udfærdigelse af rapport ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder 35. For kontrol af PIE revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten en rapport. Kontrollanten meddeler virksomheden, hvornår rapporten forventes udfærdiget. Stk. 2. Forinden kontrollanten afgiver sin rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af Revisortilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 3. En rapport efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Rapporten skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag samt en vurdering af indholdet af den seneste offentliggjorte gennemsigtighedsrapport, jf. revisorlovens 27. Kapitel 8 Revisortilsynets opfølgning på erklæringer og rapporter 36. Revisortilsynet kan anmode en kvalitetskontrollant udpeget efter 8 10 eller 28 samt revisionsvirksomheden om oplysninger, dokumenter og bistand, som tilsynet anser for nødvendige for at gennemføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk. 4, og 35, stk. 4. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten forelægger på tilsynets anmodning sine arbejdspapirer og besvarer tilsynets spørgsmål. 37. Revisortilsynet tager stilling til, om kvalitetskontrollen skal afsluttes uden yderligere bemærkninger, eller om 1) der skal gives en påtale efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 2,

9 2) der skal gives påtale med kontrolbesøg efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 3, 3) den kontrollerede skal indbringes for Revisornævnet efter revisorlovens 35, stk. 7, 4) sagen skal oversendes til anklagemyndigheden eller andre myndigheder, eller 5) revisionsvirksomheden skal pålægges at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, jf. 35, stk. 3. Stk. 2. Tilsynet giver Erhvervsstyrelsen meddelelse om overtrædelser i forbindelse med kontrol af de i 33, stk. 1, nr. 3, 9 og 10 angivne punkter. Tilsynet giver ligeledes Erhvervsstyrelsen oplysning om den kontrollerede virksomheds øvrige overtrædelser af selskabs og regnskabsretlige regler. Stk. 3. Opfylder virksomheden ikke tilsynets pålæg efter stk. 1, nr. 5, om at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, meddeles dette til Erhvervsstyrelsen. Kapitel 9 Betaling 38. Ved kontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollanten samtidig med afgivelse af en erklæring eller rapport til Revisortilsynet opgøre 1) den direkte medgåede tid pr. kontrollant, 2) den direkte medgåede tid og timesats for øvrige deltagere i kontrolopgaven, 3) timer anvendt på transport, og 4) udlæg efter regning. Stk. 2. Ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder skal kontrollanten opgøre de i stk. 1, nr. 1 2, nævnte oplysninger, når udkast til afgørelse forelægges tilsynet. Kontrollanten skal samtidig opgøre de i stk. 1, nr. 3 4, nævnte oplysninger. Stk. 3. Kontrollanter, der udfører kvalitetskontrol af ikke PIE revisionsvirksomheder, skal udarbejde en redegørelse for en eventuel væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det forventede antal timer oplyst efter 15, stk. 1, nr. 4. Stk. 4. Færdiggør en kontrollant, der er udpeget efter 8 10 eller 28, ikke en påbegyndt kvalitetskontrol, træffer tilsynet afgørelse om, i hvilket omfang kontrollanten er berettiget til betaling for det udførte arbejde. Kontrollanten skal, forinden en sådan afgørelse træffes, gives lejlighed til at udtale sig. Stk. 5. Omkostninger efter stk. 1, nr. 1 2, udredes foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. Tilsvarende gælder for omkostninger efter stk. 2, 1. pkt. 39. Revisortilsynet fastsætter årligt timepriser for kvalitetskontrollanterne. Stk. 2. Har kontrollanten benyttet sig af andre personer end en ekspert udpeget efter 32 ved gennemførelsen af kontrollen, jf. 38, stk. 1, nr. 2, kan timeprisen for sådanne andre personer ikke være højere end kontrollantens timepris. Stk. 3. Har Erhvervsstyrelsen i henhold til 10 eller 28 udpeget en kontrollant, udredes de samlede omkostninger efter 38, stk. 1, nr. 1 2, foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. Tilsvarende gælder for omkostninger til en ekspert udpeget i medfør af 32. Kapitel 10 Almindelige bestemmelser

10 40. Revisortilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. revisorlovens 51, stk Revisortilsynet fastsætter retningslinjer vedrørende godkendelse og udpegning af kvalitetskontrollanter, kontrollantens pligter, herunder udførelse, rapportering samt udarbejdelse og forelæggelse af dokumentation for kvalitetskontrollen. Stk. 2. Retningslinjerne offentliggøres på tilsynets hjemmeside. 42. Revisortilsynet kan bestemme, at fristerne i 4, stk. 2, 7, 8, stk. 1, 12, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 15, stk. 3, 17, stk. 3, og 34, stk. 6, fraviges. Kapitel 11 Straffe, overgangs og ikrafttrædelsesbestemmelser 43. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 10 eller godkendt i medfør af 18, groft eller gentagne gange overtrådt 15, stk. 1, 1. pkt. eller 15, stk. 3, eller i øvrigt ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 34, stk. 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 6, straffes vedkommende med bøde. Stk. 2. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 28, groft eller gentagne gange ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 35, straffes vedkommende med bøde. 44. Revisortilsynet fratager en kvalitetskontrollant, der er straffet efter 43, godkendelsen som kvalitetskontrollant. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen orienteres om en beslutning truffet efter stk Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 487 af 13. maj 2013 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Erhvervsstyrelsen, den 18. august 2014 Victor Kjær / Henrik Davidsen

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere