Efteruddannelse af kørelærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse af kørelærere"

Transkript

1 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter

2 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3 EFTERUDDANNELSENS INDHOLD... 3 EFTERUDDANNELSENS FORLØB... 4 KURSUSBEVIS... 4 EFTERUDDANNELSESCENTERET... 4 KRAV TIL EFTERUDDANNELSESCENTERET... 4 KURSUSLEDER... 4 KRAV TIL UNDERVISERE... 5 KRAV TIL UDSTYR... 5 ANSØGNING... 5 GODKENDELSESKRAVENE... 5 ØKONOMISKE FORHOLD... 6 RIGSPOLITIETS GODKENDELSE... 6 ÆNDRINGER I EFTERUDDANNELSESCENTERET... 6 TILBAGEKALDELSE AF GODKENDELSEN... 6 EFTERUDDANNELSESCENTERETS HJEMMESIDE... 7 TILSYN... 7

3 Efteruddannelse af kørelærere Efteruddannelsescentre Ifølge færdselsloven er en kørelærergodkendelse gyldig i 5 år, dog højst så længe du har kørekort. Godkendelsen kan fornyes, hvis du stadig opfylder et vandelskrav, ikke i de seneste 2 år har været frakendt førerretten ubetinget eller haft denne inddraget administrativt og godtgør i den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse. Hvis du i de seneste 2 år forud for tidspunktet for fornyelse har været frakendt førerretten betinget, fornyes kørelærergodkendelsen, på vilkår af at kontrollerende køreprøve bestås, og at de øvrige vilkår, som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes. Obligatorisk efteruddannelse Det fremgår af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1, at Rigspolitiet udsteder bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere. Rigspolitiet har i den anledning udstedt bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere 2 (efteruddannelsesbekendtgørelsen). I efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske efteruddannelse, herunder bestemmelser om efteruddannelsens indhold og om godkendelse af efteruddannelsescentre. Undervisning af kørelærere med henblik på gennemførelse af obligatorisk efteruddannelse skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere. Formål Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af teoretiske og prakti- 1 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 29. januar Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 192 af 20. februar 2015 ske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen. Det er efteruddannelsens mål at give kørelæreren indsigt i de nye emner, der indgår i uddannelsen af nye kørelærere. Endvidere er det efteruddannelsens mål at give kørelæreren viden om relevante emner af betydning for kørelærererhvervet. Efteruddannelsescentre Efteruddannelsen skal ifølge efteruddannelsesbekendtgørelsen gennemføres på et af Rigspolitiet godkendt efteruddannelsescenter. Hvem er omfattet? Kravet om efteruddannelse omfatter alle kørelærere, der den 1. april 2014 havde en gyldig kørelærergodkendelse og som ansøger om fornyelse af kørelærergodkendelsen den 1. januar 2016 eller senere. Indtil den 1. januar 2016 gælder de hidtil gældende bestemmelser i færdselslovens 66, stk. 2. Dette betyder, at kørelærergodkendelsen kan fornyes, hvis kørelæreren opfylder følgende bestemmelser: 1) i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, 2) i den forløbne periode jævnligt har drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet køreelever til prøve, og 3) ikke er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer. Efteruddannelsens indhold Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren 1) har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver, 2) kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion, 3) har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi, 4) har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger, Side 3

4 5) har viden om relevante love og bekendtgørelser, og 6) har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen. Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner: 7) køretøjsteknik og køreteknik, 8) energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori, 9) arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og 10) virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole. I efteruddannelsen skal kørelæreren undervises i følgende emner: Undervisningslære og færdighed. Undervisningsplanerne for køreuddannelsen. Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi. Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse. Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik. Supplerende viden. Herudover skal indgå ét af følgende 6 emner: Arbejdsmiljø. Virksomhedsøkonomi, virksomhedsdrift og ansættelse. Køreteknik til motorcykel. Køreteknik til almindelig bil. Køreteknik til store køretøjer. Energi- og miljørigtig kørsel. Efteruddannelsens forløb Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden. Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag). Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage. Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af en dag. Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler. Efteruddannelsen kan opdeles således: 1) 5 dage, svarende til ét modul, 2) 4 dage og 1 dag, svarende til to moduler, eller 3) 3 dage og 2 dage, svarende til to moduler. Kursusbevis Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen, men der skal udstedes kursusbevis til hver enkelt kursist, såfremt denne har deltaget aktivt i efteruddannelseskurset. Kursusbeviset skal afleveres til kommunen sammen med ansøgningen om fornyelse af kørelærergodkendelsen. Efteruddannelsescenteret Efteruddannelsescentre skal godkendes af Rigspolitiet. Krav til efteruddannelsescenteret En ansøger kan godkendes som efteruddannelsescenter, såfremt ansøgeren med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at drive efteruddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravene til efteruddannelsen opfyldes. Der kan knyttes vilkår til godkendelsen. Efteruddannelsescenteret skal optage kursister uanset disses eventuelle organisatoriske tilhørsforhold. Kursusleder Ansøgeren skal have udpeget en ansvarlig kursusleder, der er særligt godkendt kørelærer, og som skal føre tilsyn med det pågældende efteruddannelseshold, herunder sikre at det godkendte efteruddannelsesforløb gennemføres. Kursuslederen skal endvidere føre opsyn med, at kursusdeltagerne møder op til undervisningen, og sikre, at den enkelte kursusdeltager har deltaget aktivt i un- Side 4

5 dervisningen i en sådan grad, at der kan udstedes et kursusbevis for, at efteruddannelsen er gennemført. Krav til undervisere Ansøgeren skal sikre, at der anvendes lærerkræfter med relevante kompetencer inden for de enkelte emner i undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere. Underviserne på efteruddannelsescenteret skal ifølge efteruddannelsesbekendtgørelsen have 1) pædagogisk uddannelse og erfaring samt 2) indgående og aktuel faglig viden og kompetencer inden for det område, som vedkommende underviser i. Efteruddannelsescenteret har ansvaret for undervisernes kvalifikationer og har endvidere ansvaret for, at underviserne gennemfører den nødvendige kvalificering i efteruddannelsesbekendtgørelsen. Krav til udstyr Efteruddannelsescenteret er ansvarlig for, at der er tilstrækkeligt udstyr (undervisningslokaler, undervisningsmaterialer og udstyr i øvrigt) til rådighed, som er relevant og nødvendigt for at sikre varetagelse af den efteruddannelsesvirksomhed, som uddannelsescenteret er godkendt til at drive. Udstyret skal være tidssvarende og afspejle normal standard i branchen. Ansøgning Ansøgning om godkendelse som efteruddannelsescenter skal indsendes til Rigspolitiet, Nationalt Færdselscenter, Polititorvet 14, 1780 København V, på et særligt ansøgningsskema, der kan fås hos Rigspolitiet, Nationalt Færdselscenter, eller hentes på politi.dk/borgerservice/kørekort/kørelærergodkendelse. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om undervisningsprogrammet med angivelse af, hvilke kurser der udbydes, og hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse. CVR-nummer. Kontaktoplysninger. Navn på kursusleder. Navn på kurset. Målgruppe og adgangsbetingelser. Antal deltagere. Formål med kurset. Varighed, mål og indhold for de enkelte emner. Afholdelsesform. Undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder. Undervisningslokaler. Undervisningsmaterialer. Udstyr til praktikdelen. Køretøjer. Herudover skal der indsendes dokumenterede oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold, samt detaljeret oversigt over det påtænkte efteruddannelsesforløb (lektionsplan osv.). Godkendelseskravene Virksomheden: Personlig virksomhed eller selskabsform. Dokumentation for virksomhedsform skal indsendes. Ledelsen: Kursuslederen skal være særligt godkendt kørelærer, der skal føre tilsyn med det enkelte efteruddannelseshold. Navn og dokumentation for status som særlig godkendt kørelærer skal indsendes. Underviserne: Pædagogisk uddannelse og erfaring, samt indgående og aktuel faglig viden og kompetencer inden for det område, den enkelte skal undervise i. Dokumentation for uddannelse (pædagogisk kursus/uddannelse) og for erfaring/rutine, og for indgående og aktuel faglig viden og kompetencer for de områder, der skal undervises i, skal indsendes. a) Undervisningslokaler, undervisningsmaterialer og udstyr i øvrigt: Oplysning om lokaler, materialer og udstyr i øvrigt, samt dokumentation for, at disse er tilstrækkelige, tidssvarende og afspejler normal standard i branchen, skal indsendes. Undervisningsprogram: Detaljeret undervisningsprogram med angivelse af, hvilke kurser der udbydes, og hvilke undervisningsmetoder, der vil blive anvendt (program (undervisningsplan) for hvorledes Rigspolitiets undervisningsplan for efteruddannelsen som minimum vil blive udmøntet i undervisningen, herunder hvordan lektionerne vil blive lagt skema med tidsangi- Side 5

6 velse, angivelse af emner samt underviserens navn). Økonomiske forhold: Seneste årsregnskab, der skal vise en økonomisk sund virksomhed, revisorerklæring eller sikkerhedsstillelse skal indsendes. Se nedenfor om økonomiske forhold. Betingelser for kursistens deltagelse i kursus: Hvilke betingelser, som ansøgeren vil stille for en kursists tilmelding til efteruddannelsen (Gyldig kørelærergodkendelse). Kursusbevis: (fælles standard). Økonomiske forhold Ved ansøgning om godkendelse skal det dokumenteres, at ansøgeren med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt har de nødvendige forudsætninger for at drive efteruddannelsesvirksomhed. På denne baggrund stilles der krav om en positiv egenkapital for at sikre en soliditet i virksomheden, således at efteruddannelseskurser kan forventes gennemført på tilfredsstillende måde. Der vil derfor ved vurderingen af de økonomiske forhold blive lagt særlig vægt på størrelsen af egenkapitalen i ansøgerens virksomhed. Egenkapitalkravet kan dokumenteres opfyldt enten ved en årsrapport/årsregnskab, ved erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller ved sikkerhedsstillelse. Ved vurderingen af om en ansøger har de nødvendige økonomiske forudsætninger, skelnes der mellem, om ansøgeren er en personligt drevet virksomhed, et interessentskab eller et selskab. For personligt ejede virksomheder skal både virksomhedens som ansøgerens personlige aktiver og passiver indgå. Eventuel ægtefælles formue kan indgå i det omfang ægtefællens formue hæfter for virksomhedens gæld. Årsregnskabet skal være revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor. For selskaber er det selskabets egenkapital, som fremgår af det seneste reviderede eller gennemgåede årsregnskab, der lægges til grund for dokumentationen af egenkapitalkravet. Årsregnskabet skal være revideret eller gennemgået af statsautoriseret eller registreret revisor. For nystiftede selskaber kan den egenkapital, der fremgår at den reviderede eller gennemgåede åbningsbalance lægges til grund for dokumentation af egenkapitalkravet. For interessentskaber skal såvel interessentskabets som de enkelte interessenters aktiver og passiver indgå i opgørelsen. Årsregnskabet skal være revideret eller gennemgået af statsautoriseret eller registreret revisor. Hvis ansøgeren anser egenkapitalen for at være højere end den, der fremgår at det seneste årsregnskab, er der mulighed for at lade en statsautoriseret eller registreret revisor udarbejde en opgørelse og afgive en erklæring om egenkapitalens størrelse. Rigspolitiets godkendelse Godkendelsen som efteruddannelsescenter meddeles skriftlig. Rigspolitiet kan knytte særlige vilkår til godkendelsen som efteruddannelsescenter. Det er blandt andet en betingelse for at opretholde godkendelsen, at alle kurser, der er omfattet af godkendelsen, og som udbydes af uddannelsescenteret, offentliggøres på efteruddannelsescenterets hjemmeside med angivelse af afholdelsessted samt dato og tidspunkt for afholdelse. Godkendelsen gælder i 5 år. Godkendelsen kan fornyes, såfremt efteruddannelsescenteret fortsat opfylder førnævnte betingelser. Ændringer i efteruddannelsescenteret Efteruddannelsescenteret skal underrette Rigspolitiet, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er anført i ansøgningen, f.eks. ny kontaktperson, nye undervisere eller yderligere/ændret adresse for undervisning. Tilbagekaldelse af godkendelsen Rigspolitiet kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et efteruddannelsescenter, hvis Side 6

7 1) efteruddannelsescenteret groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen, 2) der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed indenfor de seneste 12 måneder, eller 3) efteruddannelsescenteret anmoder herom. Efteruddannelsescenterets hjemmeside Efteruddannelsescentre skal oplyse kursister om, at Rigspolitiet har godkendt efteruddannelsescenteret og dettes uddannelsesaktivitet. Efteruddannelsescenteret skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten og sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om uddannelsen. Tilsyn Rigspolitiet fører tilsyn med godkendte efteruddannelsescentre. Efteruddannelsescenteret skal give Rigspolitiet adgang til centeret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte efteruddannelse, og bistå ved tilsynet. Side 7

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520. Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. juni 2012 1. juni 2012. Nr. 520. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) I medfør af 60, stk. 4, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere