Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol Dagsorden 1. Vedtagelse af dagsorden 2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsrådet (den 20. august 2014) 3. Valg til følgende poster, gældende for det kommende kirkeår: a formand (hemmelig afstemning) b næstformand (hemmelig afstemning) c kirkeværge d kasserer e kontaktperson f bygningskyndig g underskriftsberettiget (sammen med formanden, jf. MRL 10, stk. 9) 4. Høringssvar til Københavns Stift vedrørende et eventuelt bortfald af Michael Hemmingsens stilling som overenskomstansat sognepræst (25%) i Frederiks sogn (beslutningspunkt) Spørgsmålet er fremkommet som en følge af biskop Peter Skov-Jakobsens tilkendegivelse om, at Michael Hemmingsen er kandidat til en stilling som tjenestemandsansat sognepræst (100%) i Frederiksberg sogn. Der vil i forbindelse med dette punkt blive mulighed for en kort drøftelse af rådsmedlemmernes ønsker til processen samt til de materielle kriterier i forbindelse med en muligt kommende ansættelsesrunde, som følge Michael Hemmingsens eventuelle afgang. 5. Forespørgsel fra den katolske kirke, v/sognepræst Daniel Nørgaard, angående lån af Marmorkirken lørdag den 23. maj i tiden fra kl. 10 til 12 med henblik på afholdelse af firmelse (katolsk konfirmation) for 34 konfirmander (beslutningspunkt) 6. Anordning 1027 af 24. september 2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation

2 Det fremgår bl.a. af anordningen, at menighedsrådene er ansvarlige for, at alle børn på tredje eller fjerde klassetrin får tilbud om deltagelse i børnekonfirmandundervisning. Hvilke muligheder har menighedsrådet for at efterkomme Kirkeministeriets foran nævnte krav? 7. I Kristi himmelfarts ferien fra 5. til 8. maj 2016 er Københavns Stift vært for Danske Kirkedage. Ønsker vi i den forbindelse at åbne Marmorkirken for gudstjenester og andre arrangementer? (indledende drøftelse) 8. Ytringer fra menigheden. Samtlige medlemmer af menighedsrådet opfordres til at bidrage. 9. Status for projekter a julefrokost 2014 b belysning af kirkekuppel c Publikation om Marmorkirken 10. Kvartalsrapport vedrørende 3. kvartal 2014, v/helle Vallø og eventuelt tillige Klaus Frederiksen 10.aRevisionsprotokollat. 11. Meddelelser fra a formanden b sognepræsterne, og herunder eventuelt om sognearbejdet c kirkeværgen d kontaktpersonen e kassereren f medarbejderrepræsentanten g - aktivitetsudvalget 12. Fastlæggelse af mødedatoer 13. Eventuelt 14. Oplæsning og underskrivning af protokollen Til stede: Svend Udengaard, Helle Vallø, Per Erik Karlsen, Johannes Nymark, Bjørn Møller, Viggo Nørgaard Nielsen, Anne Grethe Rasmussen, Mikkel Wold, Michael Hemmingsen, Klaus Frederiksen, Alexander Hajdar.

3 Afbud fra: Jens Kaas og Helle Espersen. Referent: Sahra Lindeberg. 1. Godkendt. 2. Godkendt. 3.a Valg af Formand: Svend Udengaard 5 stemmer, 1 blank. Svend Udengaard valgt til Formand. 3.b Valg af Næstformand: Bjørn Møller 5 stemmer, 1 blank. Bjørn Møller valgt til Næstformand. 3.c Valg af Kirkeværge: Per Erik Karlsen. 3.d Valg af Kasserer: Helle Vallø. 3.e Valg af Kontaktperson: Svend Udengaard. 3.f Valg af Bygningskyndig: Møllers Tegnestue. 3.g Valg af Underskriftberettiget: Per Erik Karlsen. 4. Menighedsrådet er meget kede af, at skulle sige farvel til Michael Hemmingsen, men der er enighed om, at man ikke vil stå i vejen for hans ansættelse ved Frederiksberg Kirke. Svend Udengaard udfærdiger høringssvaret og indkalder til et ekstraordinært møde hurtigst muligt, efter at Biskop Peter Skov Jacobsen har sat processen i gang. 5. Rådet vil gerne give lov til, at den Katolske Kirke kan bruge Marmorkirken til en firmelse. Rådet skal dog først ansøge Biskoppen. Svend Udengaard udfærdiger svaret på forespørgslen. Omkring det praktiske skal der stå en kontaktperson: Alexander Hajdar. 6. Mikkel Wold mener, det ville være naturligt at indlede et samarbejde med Sankt Pauls Kirke omkring Minikonfirmander. Vi kunne måske deles om en honorering af Emma Callesen. Synes ikke, vi skal binde os til en bestemt kirke eller skole. Mikkel Wold vil tage kontakt til Emma Callesen og Katrine Lilleør. 7. Rådet mener, at det er vigtigt, at Marmorkirken også er med på Kirkedagene. Mikkel Wold og Svend Udengaard sender sammen et svar. 8. Forslag til forbedring af altervin. Forslaget tilstræbes ført ud i livet. 9.a Dette års julefrokost bliver, som der er tradition for.

4 9.b Per Erik Karlsen indtræder i projektet omkring belysning af kuplen og Helle Vallø udtræder. Der er ikke rigtig sket noget siden sidste møde, men det indgår i Synsrapporten, at vi undersøger finansiering. 9.c Helle Vallø beder om rådets forhåndstilkendegivelse omkring projektets finansiering. Menighedsrådet bekræfter. Detailbudget vil blive forelagt ved næste møde. 10. Helle Vallø bemærker, at vedligeholdelsesudgifterne er høje, men at det udlignes af andre konti. Klaus Frederiksen mener ikke, der er nogen problemer, hvis vi ser på det overordnede regnskab. 10.a Revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet blev gennemgået. Rådet var opmærksom på den aktuelle placering af kirkens likvide beholdning, en placering der ikke fuldt ud er omfattet af indskydergarantien. Ser dog ingen anledning til at ændre på kapitalplaceringen. Endvidere redegør Formanden kort for øvrige oplysninger på side 45 punkt Disse punkter er taget til efterretning. 11.a Vores udvendige figurer skal restaureres. Per Erik Karlsen og Svend Udengaard undersøger muligheden for at få del i 5 % midlerne. Svend Udengaard og Helle Vallø har begge meldt sig til Kirkeministeriets Inspirationskursus. 11.b Vi har haft Høring og det gik godt på trods af afbud fra Manu Sareen. Mange mødte op. Mpho Tuto havde aftensgudstjeneste. Det var også en fin aften. Mange har allerede meldt sig til Høringen den 27. nov. Vi regner med at nå et pænt antal. Den sorte gryde bør på budgettet. Vi er i færd med at arrangere en Syng julen ind aften. Det bliver den 22. december kl Michael Hemmingsen takkede menighedsrådet for godt samarbejde og privilegerede kår gennem alle årene og ønskede Marmorkirkens menighed og menighedsråd alt det bedste fremover. 11.c Svend Udengaard bemærker, at vi savner referater fra Byggeudvalgsmøderne. Per Erik Karlsen vil rykke for dem. Angående Metroen vil gravearbejdet til dækket være på plads på den anden side af Der er fundet en løsning på vandet i kælderen. Der vil blive lagt et dræn, som Metroselskabet bekoster. Der foreligger en plan over stationspladsen, hvoraf det fremgår, at der vil komme restaurant i stuetagen på Tietgens ærgrelse. Desuden ønsker man at etablere et toilet på pladsen. Dette er Menighedsrådet imod. Vi skal have møde omkring Metrobyggeriet i slutningen af januar for menigheden. Vi har fået hejst flere zinkvaser op. Vi kunne dog kun komme til på nordsiden. Statuerne vil blive restaurerede i etaper. Postkortbordet blev stjålet og ødelagt. Tømreren har repareret det, men uden pengekassen. Hvad vi stiller op med salg af postkort, udskydes til personalemødet. Vi har fået automatisk tænd- og slukbelysning i rundgangen. Vi har haft syn: Den hvide rundgang skal kalkes og loftet i porticus skal ordnes. Der undersøges mulighed for finansiering.

5 11.d Svend Udengaard har haft uddannelsesmøde med VUC. Kontaktperson og daglig personaleleder Svend Udengaard og Mikkel Wold afholder personalemøde den 25. november 2014, med deltagelse af kirketjenerne og vikarer. Temaet vil blandt andet være drift og trivsel, samt en klarlæggelse af snitfladen mellem kontaktpersonens og dag personaleleders virke. Desuden planlægges der møde om forholdet mellem Kontaktperson og daglig leder. 11.e Der har været møde i provstiet. Vi udtrykte ønske om midler til indvendig restaurering og af kirkens flugtveje. 11.f Ingen meddelelser. 11.g Aktivitetsudvalget har haft møde og er ved at planlægge en foredragsrække. 12. Mødedatoer: Der blev aftalt følgende mødedatoer for det kommende kirkeår: 4. marts, 27. maj, 26. august og 18. november Alle dage kl Præsternes faste træffetider ophører. Man kan herefter ringe på alle tidspunkter og der viderestilles til mobilen bl.a. med henblik på indgåelse af mødeaftaler. Den 18. januar holder vi afskedsgudstjeneste for Michael Hemmingsen. Helle Vallø er i egenskab af kasserer blevet udpeget af menighedsrådet som tilforordnet på byggeudvalgets møder.

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Afholdt hos Coloplast, Humlebæk. 41 stemmeberettigede deltog. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Lotte Tobiasen, som bød velkommen og

Læs mere

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 1) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere