Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift"

Transkript

1 Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen og fra Anders Gadegaard. Biskoppen, Finn Vejlgaard og Margrethe Winther-Nielsen møder lidt senere. 1. Godkendelse af dagsorden. Ad 1. 2 nye punkter til dagsordenen. Pkt. 5c om bemyndigelse til stiftsrådets repræsentant til at underskrive ny vedtægt for fælles kapitalforvaltning. Pkt. 13 c Orientering vedr. dåbsudvalget. 2. Valg af formand. 3. Valg af næstformand. 4. Valg af repræsentant til budgetsamrådet. a. Orientering om arbejdet i budgetsamrådet v/ Jens Andersen. b. Valg af repræsentant. 5. Fælles kapitalforvaltning. a. Orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning v/ Ole Pagels. b. Drøftelse af forslag til ny vedtægt for Fælles Kapitalforvaltning dels forslag hidrørende fra bestyrelsen, dels forslag til ændring af vedtægtsforslagets 11 litra b, 2. punktum fremsat af Stiftsrådet for Lolland-Falster Stift. Ad 2. Formand Inge Lise Pedersen genvalgt. Ad 3. Næstformand Margrethe Winther-Nielsen genvalgt. Ad 4. a) Jens Andersen orienterede fra mødet i budgetsamrådet. b) Jens Andersen blev genvalgt. Ad 5. a) Ole Pagels orienterede fra den Fælles Kapitalforvaltning. Regnskabet er i øjeblikket påvirket af urealiserede kursgevinster. b. Ole Pagels fremlagde forslag til ny vedtægt. Stiftsrådet tiltrådte vedtægten. c. (Nyt punkt). Ole Pagels blev bemyndiget til at underskrive vedtægten på vegne af Stiftsrådet.

2 6. Fortsat drøftelse af Stiftsrådets forretningsorden. Ad 6. Stiftsrådet drøftede den rundsendte forretningsorden. Med en række ændringer besluttede Stiftsrådet at opdatere forretningsordenen med inspiration fra den stiftsfælles forretningsorden. Vedtægten fremlægges til endelig godkendelse på næste møde. Vedr. det fremsendte årshjul og drejebog vil der blive fremlagt versioner tilpasset københavnske forhold ved det førstkommende stiftsrådsmøde. 7. Stiftsmidlerne. a. Ansøgning fra Bellahøj- Utterslev sogns menighedsråd godkendelse til anvendelse af provenuet fra salg af Utterslev kirke og om et lån af stiftsmidlerne til ombygning af Bellahøj kirke. 8. Bindende stiftsbidrag a. Orientering om økonomisk status for bindende stiftsbidrag b. Ansøgning fra Folkekirkens Skoletjeneste København og Frederiksberg - udmøntning af bevilget tilskud fra det bindende stiftsbidrag c. Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor om et beløb på kr. til Landsstævne. Fortsat drøftelse, overført fra møde den 9. september 2014, pkt. 3b. d. Ansøgning fra Poul Raaby - SALMER I ET NYT LYS - Der søges om kr til distribution af nodesamling med nye melodier til eksisterende salmer i salmebogen et supplement til koralbogen/ny inspiration til Ad. 7. a) Der orienteredes om salget af Utterslev kirke, og om menighedsrådets ønske om at disponere over provenuet fra salget af kirken. Stiftsrådet godkendte anvendelse af 6,1 mio. kr. til brug for anlægsudgifter, idet der dog toges forbehold vedrørende et beløb på kr. som ekstraordinært formandshonorar, der ikke er en anlægsudgift. Det ansøgte lån af stiftsmidlerne på to mio. kr. godkendtes med en afdragstid på 10 år. Ad. 8. a) Der orienteredes om regnskabstallene pr. 17. november 2014 for det bindende stiftsbidrag. Det forventes, at regnskabet lige netop kommer til at balancere. b. Skoletjenestens ansøgning om frigivelse af midler blev tiltrådt. c. Ansøgningen flyttes til Stiftsrådet besluttede at støtte landsstævnet med kr. d. Stiftsrådet besluttede ikke at støtte ansøgningen.

3 salmebogen. e. Forlaget Anis ansøgning om støtte til udgivelse af et dåbsmagasin og en dåbsfolder. Der søges om et beløb på kr. f. Ansøgning om støtte til udstillingsprojekt I begyndelsen var lyset. Der søges om et beløb på kr. 9. Bindende stiftsbidrag a. Orientering om endeligt budget b. Ansøgning fra Skoletjenesten Dragør og Tårnby for e. Stiftsrådet støtter idéen, men besluttede ikke at bevilge penge til udgivelserne. f. Stiftsrådet besluttede ikke at støtte projektet. Ad 9. a. Med en mindre justering lægges budget 2015 på hjemmesiden snarest. b. Stiftsrådet ønskede, at der indhentes yderligere oplysninger fra provstiet om skoletjenesten i Amagerland, herunder hvor mange menighedsråd, der indgår i kirke/skolesamarbejdet samt størrelsen af menighedsrådenes bidrag til samarbejdet. Stiftsrådet bevilgede kr. til brug for konkrete projekter. 10. Bindende stiftsbidrag Spørgsmål om eventuel forhøjelse af procentsatsen for det bindende stiftsbidrag. Ad 10. Provstierne har været spurgt, hvordan man forholdt sig til en forhøjelse af procentsatsen til brug for det bindende stiftsbidrag. 6 provstiudvalg var imod, og 3 provstiudvalg var for en forhøjelse. Stiftsrådet tog resultatet til efterretning. 11. Høring om forslag til lov om ændring af lov om Folkekirkens økonomi. Ophævelse af revisionsklausulen angående lovbestemmelserne om stiftsrådet. Bilag vedhæftes. 12. Høring om ændring af bekendtgørelsen om kirke- og præsteembedekapitalen. Nye instrumenter til risikoafdækning. Ad 11. Stiftsrådet tog ændringen til efterretning. Ad. 12. Ole Pagels orienterede om forslaget til ændring af bekendtgørelsen, herunder om de forventede konsekvenser bl.a. på investeringsområdet. Stiftsrådet tiltrådte det fremsendte forslag.

4 13. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet. a. Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg. b. Orientering fra stiftes Ungeudvalg. Ad 13. a. Jens Andersen orienterede fra udvalget for presse og kommunikation. Stiftsrådet v/ kommunikationsudvalget vil kontakte de enkelte stiftsudvalg med anmodning om oplæg til målbeskrivelse for de enkelte udvalg i forbindelse med udarbejdelse af en opdateret kommunikationsstrategi. b. Stiftsrådet har modtaget en orientering fra ungeudvalget. c. (nyt punkt) Dåbsoplæring. Stiftsrådets udvalg for dåbsoplæring ønsker, at der tages stilling til yderligere medlemmer af udvalget. Stiftsrådet har udpeget følgende personer til udvalget: Anne-Katrine Odgaard, Johannes Gregers Jensen og Arlette Raft. Stiftsrådet drøftede udvalgets kommissorium, og udvalget arbejder videre med det. 14. Status efter de afbrudte forhandlinger om ændringer af folkekirkens styringsstruktur. Oplæg ved Inge Lise Pedersen. Bilag vedhæftes. Ad 14. Inge Lise Pedersen orienterede om status på de afbrudte forhandler om ændringer af folkekirkens styringsstruktur. Stiftsrådet drøftede om der er andre område, end dåbsoplæringen, hvor der kan sættes ind. Stiftsrådet agter at skrive til Kirkeministeren og tilkendegive beklagelse over, at arbejdet er standset, da der er et stort behov for ændringerne. Kopi sendes til de øvrige stiftsråd. 15. Siden sidst. 16. Næste møde. 17. Eventuelt. Ad. 15. Der var ikke noget til siden sidst. Ad. 16. Der sendes en mødekalender ud for Ad. 17. Der var ikke noget til eventuelt. Mødet sluttet kl , referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt. Michael Riis

5 Tom Allan Margrethe Winther-Nielsen Anette Kaas Inge Lise Pedersen Ole Pagels Gorm Skat Petersen Jens Andersen Helle Krogh Madsen Niels Underbjerg Leif Georg Christensen Finn Vejlgaard Peter Skov-Jakobsen

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30 i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere