S35xx. 4 > u 1 : = y FIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S35xx. 4 > u 1 : = y FIN"

Transkript

1 S35xx FIN 4 > u 1 : = y TR EBRAUCHSANWEISUN BRUSANVISNIN INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATIN MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNIN EBRUIKSAANWIJZIN INSTRUKCJA OBS UI BRUKSANVISNIN NAVODILA ZA UPORABO KULLANIM KILAVUZU

2 Kære kunde, Tillykke med købet af Zibro-airconditionanlægget. Du har købt et kvalitetsprodukt, som kan holde i mange år, hvis det bruges korrekt. Læs denne brugsanvisning, før du tager airconditionanlægget i brug, for at sikre længst mulig levetid for anlægget. På vegne af producenten yder vi 2 års garanti på alle materiale- og produktionsfejl og 4 års garanti på kompressoren. Vi håber, du får glæde af dit airconditionanlæg. Med venlig hilsen, PV Holding b.v. Kundeserviceafdelingen 1. LÆS BRUSANVISNINEN, FØR ANLÆET TAES I BRU. 2. KONTAKT FORHANDLEREN, HVIS DU HAR SPØRSMÅL. 24

3 INDHOLD A. SIKKERHEDSANVISNINER B. OVERSIT OVER DELENE C. DRIFTSTEMPERATUR D. MANUEL BETJENIN E. BRU AF FJERNBETJENIN F. OPTIMAL DRIFT. JUSTERIN AF LUFTSTRØMMENS RETNIN H. SÅDAN FUNERER AIRCONDITIONANLÆET I. VEDLIEHOLDELSE J. TIP TIL DRIFT K. TIP TIL FEJLFINDIN L. ARANTIBETINELSER M. TEKNISKE DATA LÆS DENNE BRUSANVISNIN I brugsanvisningen kan du finde mange gode råd om korrekt brug og vedligeholdelse af airconditionanlægget. Du kan finde mange svar på almindelige problemer i kapitlet Tip til fejlfinding. Hvis du først gennemlæser kapitel K, Tip til fejlfinding, er det muligvis ikke nødvendigt at tilkalde service. 25

4 A SIKKERHEDSANVISNINER Produkt skal installeres på en sådan måde, at den overholder lokale og nationale bestemmelser, vedtægter og standarder. Dette produkt er beregnet til brug som et airconditionanlæg i private hjem og er kun egnet til brug i tørre omgivelser, under almindelige forhold i private hjem, indendørs i stuer, køkkener eller i garager. Anlægget må kun sluttes til stikkontakter med jordforbindelse med en spænding på 230 V~/ 50 Hz. VITIT Enheden SKAL altid være jordforbundet. Hvis strømforsyningen ikke er jordforbundet, må enheden ikke tilsluttes. Stikket skal altid være lettilgængelig, når enheden er tilsluttet. Læs disse anvisninger grundigt, og følg anvisningerne. Varmepumper indeholder køle gas og er klassificeret som tryk bærende udstyr. Derfor skal man altid kontakte en autoriseret køle teknikker/montør til installation og vedligeholdelse af varmepumper, varmepumper skal efterses og leak søges minimum en gang om året af en autoriseret køleteknikker. arantien dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Kontrollér følgende ting, før anlægget tilsluttes: Forsyningsspændingen skal svare til den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet. Stikkontakten og strømforsyningen skal være egnet til den spænding, der er angivet på typeskiltet. Stikket på anlæggets kabel skal passe ind i stikkontakten. Anlægget skal placeres og monteres på et stabilt underlag. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere spændingsforsyningen til anlægget, hvis du er usikker på, om den er kompatibel med anlægget. Dette anlæg er produceret i overensstemmelse med CE-sikkerhedsstandarderne. Du skal dog altid være forsigtig ved håndtering af elektrisk udstyr. Undlad at tildække luftindtaget og luftudtaget. Anlægget må ikke komme i kontakt med kemikalier. Undgå at sprøjte vand på anlægget eller nedsænke det i vand. Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer vand i den indendørs enhed. Undlad at stikke hænder, fingre eller genstande ind i anlæggets åbninger. Som med alt andet elektrisk udstyr skal du være opmærksom, når der er børn i nærheden af anlægget. Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker eller forhandleren. Følg anvisningerne vedrørende brug og vedligeholdelse i brugsanvisningen til dette anlæg. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når anlægget ikke er i brug. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal de udskiftes af en autoriseret elektriker eller af forhandleren. Anlægget må ikke tændes eller slukkes ved at sætte stikket i stikkontakten eller tage det ud af stikkontakten. Brug kun tænd/sluk-knappen på airconditionanlægget eller på fjernbetjeningen. Undlad at tildække airconditionanlægget, mens det kører. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du åbner anlægget. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør eller servicerer airconditionanlægget. Undlad at placere gasbrændere, gasovne eller brændeovne i luftstrømmen. Undlad at betjene eller berøre airconditionanlægget med våde hænder. Bemærk, at den udendørs enhed støjerunder brug, og at denne støj kan overskride de lokale støjgrænser. Det er brugerens ansvar at sørge for, at udstyret overholder den lokale lovgivning. Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, senso- 2

5 ( C) SLEEP riske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, med mindre de har fået supervision eller instruktion om brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. Det frarådes at opholde sig i den direkte luftstrøm. Drik aldrig afløbsvandet fra airconditionanlægget. Anlægget kan ikke modificeres. Isolerings materialerne på rør og øvrige dele skal forblive. VITIT! Brug aldrig enheden, hvis ledningen, kabinettet eller kontrolpanelet er beskadiget. Hvis anvisningerne ikke følges, kan enhedens garanti bortfalde. B OVERSIT OVER DELENE INDENDØRS ENHED Indendørs enhed Frontpanel Luftindtag Luftfilter Luftudtag Vandret luftrist Lodret luftspjæld Display Modtager til fjernbetjeningssignal Fjernbetjening (nærmere beskrivelse findes i kapitel E) UDENDØRS ENHED Knap til manuel betjening (Auto/cool) Udendørs enhed Luftindtag Luftudtag Alle billeder i denne brugsanvisning og på emballagen er kun til reference. De kan afvige en smule fra det airconditionanlæg, du har købt. Det er den faktiske udformning, der gælder. 27

6 FUNKTIONSINDIKATORER PÅ DEN INDENDØRS ENHEDS DISPLAY AUTO-indikator Denne indikator lyser, når airconditionanlægget kører i auto-tilstand. Afrimningsindikator Denne indikator lyser, når airconditionanlæggets afrimningsfunktion starter automatisk, eller når varmluftsstyringsfunktionen aktiveres ved brug af varmefunktionen. Temperaturindikator Denne indikator viser temperaturindstillingerne, når airconditionanlægget kører. Driftsindikator Denne indikator blinker, når anlægget tændes, og lyser, når anlægget er i drift. Timerindikator Denne indikator lyser, når timeren er indstillet til at tænde eller slukke. Turboindikator Denne indikator lyser, når turbofunktionen er valgt i køle- eller varmetilstand. Indikator for ventilatorhastighed Denne indikator viser den valgte ventilatorhastighed, hvor = lav hastighed, = middelhastighed og = høj hastighed. Indikator for effektniveau Denne indikator viser kompressorens effektniveau under drift. Ved fuld effekt vises 5 niveauer. C DRIFTSTEMPERATUR Afkøling, opvarmning og affugtning er mest effektivt ved følgende indendørs- og udendørstemperaturer. Temperatur Funktion Afkøling Opvarmning Affugtningsdrift Rumtemperatur 17ºC - 32ºC 10ºC - 27ºC 17ºC - 32ºC Udendørstemperatur 0ºC - 50ºC -15ºC - 34ºC 0ºC - 50ºC FORSITI Hvis airconditionanlægget anvendes ved andre forhold end ovenstående, kan visse sikkerhedsfunktioner blive aktiveret, hvilket får anlægget til at fungere unormalt. Relativ luftfugtighed i rummet på under 80 %. Hvis airconditionanlægget kører i et rum med en relativ luftfugtighed på over 80 %, kan der dannes kondens udvendigt på anlægget. Indstil det lodrette luftspjæld til den maksimale vinkel (lodret mod gulvet), og indstil ventilatoren til høj hastighed. For at du kan udnytte airconditionanlægget bedst muligt, skal du altid lukke døre og vinduer, når du bruger kølings- eller varmefunktionen. 28

7 D MANUEL BETJENIN Airconditionanlægget kan betjenes manuelt på selve anlægget eller med den medfølgende fjernbetjening. Betjening med fjernbetjeningen er beskrevet i kapitel E, "Brug af fjernbetjening". Når airconditionanlægget betjenes uden fjernbetjeningen, kan der kun anvendes auto-tilstand. Følg nedenstående anvisninger for at betjene anlægget uden fjernbetjening: Panel Knap til manuel betjening AUTO/COOL (Auto/køling) 1. Åbn frontpanelet, og løft det op i en vinkel, til det klikker på plads. 2. Tryk én gang på knappen til manuel betjening (10) for at starte drift i auto-tilstand. 3. Luk panelet ved at trykke det på plads i den oprindelige position. FORSITI Når du trykker på knappen til manuel betjening, skiftes der mellem følgende driftstilstande i nævnte rækkefølge: auto, køling, fra. Tryk to gange på knappen for at skifte til tvunget afkøling efter 5 sekunder. Denne tilstand anvendes kun til testformål. Tryk tre gange på knappen for at slukke for airconditionanlægget. Fjernbetjeningens funktion aktiveres igen ved at bruge fjernbetjeningen direkte. 29

8 E BRU AF FJERNBETJENIN Ret altid fjernbetjeningen mod modtageren på den indendørs enhed, og sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren på den indendørs enhed. I modsat fald modtages fjernbetjeningens signal ikke af modtageren, og airconditionanlægget fungerer ikke korrekt. Afstanden mellem fjernbetjeningen og anlægget må maksimalt være -7 meter. Hold fjernbetjeningen, så dens signal kan nå enhedens modtager. Hvis du har valgt timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk et signal til den indendørs enhed på det indstillede tidspunkt. Hvis du holder fjernbetjeningen, så signalet ikke overføres korrekt, kan der være en forsinkelse på op til 15 minutter. Oversigt over funktionsknapperne på fjernbetjeningen fig. 1 Knappen On/Off (Tænd/sluk): Tryk på denne knap for at starte anlægget. Tryk på knappen igen for at standse anlægget. Knappen Mode (Indstilling): Hver gang du trykker på knappen, skiftes der tilstand i rækkefølgen auto, køling, affugtning, varme og ventilator som vist på nedenstående figur: AUTO KØLIN AFFUTNIN VARME VENTILATOR Knappen + : Tryk på denne knap for at øge indstillingen for indendørstemperaturen til 30 ºC. Knappen - : Tryk på denne knap for at reducere indstillingen for indendørstemperaturen til 17 ºC. Knappen Fan (Ventilator): Denne knap bruges til at vælge ventilatorhastighed. Hver gang du trykker på knappen, skiftes der ventilatorhastighed i rækkefølgen Auto, Lav, Middel, Høj og tilbage til Auto. Når du vælger auto- eller affugtningstilstand, styres ventilatorhastigheden automatisk, og du kan ikke selv indstille den. Knappen SLEEP: Tryk på denne knap for at skifte til energibesparende tilstand. Tryk på knappen igen for at annullere. Denne funktion kan kun anvendes i forbindelse med tilstandene COOL, HEAT og AUTO (henholdsvis køling, varme og automatisk) og opretholder den mest behagelige temperatur. Hvis enheden kører i driftstilstanden SLEEP, annulleres den, hvis der trykkes på den anden knap Knappen Swing (Drej): Tryk på knappen Swing (Drej) for at aktivere drejefunktionen. Tryk på knappen igen for at stoppe drejningen. 30

9 Knappen Air Direction (Luftstrøm): Tryk på denne knap for at ændre luftspjældets drejningsvinkel. Luftspjældets drejningsvinkel ændres med grader for hvert tryk på knappen. Når luftspjældet drejer i en bestemt vinkel, som kan påvirke airconditionanlæggets køle- og varmeeffekt, ændres drejningsretningen automatisk. Der vises ikke noget symbol på displayet, når du trykker på denne knap. Knappen Timer On (Timeraktivering): Tryk på denne knap for at aktivere automatisk timerstyret drift. Hvert tryk på knappen lægger 30 minutter til det automatiske timerprogram. Når displayet viser 10Hr, lægger hvert tryk på knappen 0 minutter til det automatisk timerprogram. Bliv ved med at trykke på knappen, indtil der vises "0.0 " på displayet, for at annullere det automatiske timerprogram. Knappen Timer Off (Timerslukning): Tryk på denne knap for at aktivere automatisk timerstyret slukning. Hver tryk på knappen lægger 30 minutter til det automatiske timerprogram. Når displayet viser 10Hr, lægger hvert tryk på knappen 0 minutter til det automatisk timerprogram. Bliv ved med at trykke på knappen, indtil der vises "0.0 " på displayet, for at annullere det automatiske timerprogram. Knappen RESET: Hvis du trykkes på knappen RESET, annulleres alle de aktuelle indstillinger, og funktionerne stilles tilbage til de oprindelige indstillinger. Knappen TURBO / Knappen Active Clean: Hvis du trykker på denne knap i tilstanden COOL, skifter airconditionanlægget til kraftig afkøling. Tryk igen for at annullere funktionen TURBO. Når du trykker på denne knap (> 2 sek.), skifter enheden til tilstanden for rensning af airconditionanlæg (Active Clean). En komplet proces startes, hvor den indvendige side af fordamperen renses for at reducere væksten af bakterier. Når denne funktion aktiveres, annulleres alle timerindstillinger. Tilstanden for rensning af airconditionanlægget stoppes ved at trykke på knappen (> 2 sek) igen. Knappen LOCK: Når du trykker på knappen LOCK, låses alle de aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen kan ikke bruges til andre funktioner end LOCK. Tryk igen for at annullere tilstanden LOCK. Knappen LED DISPLAY / My Comfort: Tryk på denne knap for at rydde taldisplayet på airconditionanlægget. Tryk på den igen for at aktivere det. Når du trykker på denne knap (> 2 sek), aktiveres komforttilstanden. Fjernbetjeningen måler temperaturen på det sted, hvor den er placeret, og sender denne information til indendørsenheden hvert 3. minut. Tryk på knappen igen (> 2 sek) for at afslutte komforttilstanden. Knap for lav lyd/forhindring af indendørs tilfrysning: Tryk på denne knap for at reducere det indendørs lydtryksniveau til 21 db(a). Indendørsenhedens ventilatorhastighed reduceres til laveste niveau. Når der trykkes på denne knap (> 2 sekunder), går enheden i frostforebyggelsestilstand. Enheden tilsidesætter indstillingen for indendørstemperatur og stiller temperaturen til ca. 8 C. På den måde forebygges dannelse af frost indendørs, når det er koldt, med det lavest mulige energiforbrug. Når denne tilstand er valgt, viser displayet på den indendørs enhed "FP". Knappen kan kun betjenes, når opvarmningsfunktionen er aktiveret. Tryk på knappen igen for at deaktivere frostforebyggelsestilstand. Oversigt over indikatorerne på fjernbetjeningen og deres funktion fig. 2 31

10 Display Sendeindikator: Denne indikator lyser, når fjernbetjeningen sender et signal til den indendørs enhed. Indikator for driftstilstand: Når du trykker på knappen MODE, vises den aktuelle driftstilstand AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN. Indikator for temperature/timerdisplay: I dette område vises den indstillede temperature (17º C ~ 30ºC). I tilstanden FAN vises der ikke noget. I tilstanden TIMER vises ON- og OFF-indstillingerne for timeren. Ventilatorhastighedsindikator: Tryk på knappen FAN SPEED for at vælge den ønskede ventilator hastighedsindstilling (Automatisk lav mellem høj ). Dit valg vises i LCD-vinduet med undtagelse af automatisk ventilatorhastighed. Ventilatorhastigheden er indstillet til AUTO, når driftstilstanden enten er AUTO eller DRY (affugtning). ON/OFF-indikator: Dette symbol vises, når du tænder for enheden vha. fjernbetjeningen, og forsvinder, når du slukker for enheden. Tryk på knappen ON/OFF for at rydde displayet. Låseindikator: LOCK-displayet vises, når du trykker på knappen LOCK. Tryk på knappen LOCK for at rydde displayet. Dvaledisplay: Vises på displayet i dvaletilstand (SLEEP). Tryk på knappen SLEEP, for at fjerne dvaledisplayet. Indikator for lav lyd: Vises, når tilstanden for lav lyd er aktiveret. Indikator for komforttilstand: Vises, når tilstanden for komfort er aktiveret. For overskuelighedens skyld er alle symbolerne vist på Fig. 2, men under den faktiske drift vises kun de relevante symboler på displayet. Brug af fjernbetjeningen Isætning/udskiftning af batterier Brug to alkaliske batterier (AAA/LR03). Brug aldrig genopladelige batterier. 1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen ved at trække det i retning af pilen på dækslet. 2. Isæt nye batterier, og sørg for, at polerne, (+) og (-), vender korrekt. 3. Sæt dækslet på igen ved at skubbe det på plads. Når batterierne fjernes, slettes alle programmerede indstillinger i fjernbetjeningen. Når der er isat nye batterier, skal fjernbetjeningen programmeres igen. Isæt ikke gamle, brugte batterier eller to batterier af forskellig type. Dette kan medføre, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt. Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i flere uger i træk, skal du tage batterierne ud. I modsat fald kan batterierne lække og beskadige fjernbetjeningen. Den gennemsnitlige levetid for batterierne ved normal drift er cirka måneder. Udskift batterierne, når den indendørs enhed ikke længere reagerer på fjernbetjeningen med et bip, eller sendeindikatoren ikke tændes. Bland aldrig nye og gamle batterier. Brug aldrig to batterier af forskellige type (f.eks. alkaliske og mangandioxid) samtidig. AUTOMATISK drift Når airconditionanlægget er klar til brug (kontrollér, at det er sluttet til, og at der er strøm til apparatet), skal du tænde for strømmen, hvorefter indikatoren for drift lyser på enhedens displaypanel. 32

11 1. Brug knappen Mode (Indstilling) til vælge Auto. 2. Tryk på knappen + eller - for at indstille den ønskede rumtemperatur. 3. Tryk på knappen On/Off (Tænd/sluk) for at starte airconditionanlægget. Driftsindikatoren på den indendørs enheds display tændes. Driftstilstanden er auto. Ventilatorhastigheden styres automatisk. 4. Tryk på knappen On/Off (Tænd/sluk) igen for at standse anlægget. I auto-tilstand vælger airconditionanlægget selv tilstanden køling, ventilator, varme eller affugtning på baggrund af forskellen mellem den faktiske temperatur i rummet og den temperatur, der er indstillet på fjernbetjeningen. Hvis auto-tilstand ikke giver en behagelig temperatur, kan du vælge den ønskede tilstand manuelt. KØLE-, VARME- O VENTILATORFUNKTION 1. Hvis auto-tilstand ikke giver en behagelig temperatur, kan du manuelt tilsidesætte indstillingerne ved at vælge tilstanden køling, affugtning, varme (kun enheder med VARMEPUMPE) eller ventilator ved hjælp af knappen. 2. Tryk på knappen + eller - (knappen eller ) for at indstille den ønskede rumtemperatur. 3. Tryk på knappen Fan (Ventilator) for at vælge ventilatortilstanden Auto, Høj, Middel eller Lav. 4. Tryk på knappen On/Off (Tænd/sluk) Driftsindikatorerne tændes, og airconditionanlægget starter i henhold til indstillingerne. Tryk på knappen On/Off (Tænd/sluk) igen for at standse anlægget. Ventilatortilstand kan ikke bruges til at styre temperaturen. I denne tilstand kan du kun vælge trinene 1, 3 og 4. AFFUTNINSTILSTAND 1. Tryk på knappen Mode (Indstilling) for at vælge affugtningstilstanden. 2. Tryk på knappen + eller - ( eller ) for at indstille den ønskede temperatur. 3. Tryk på knappen On/Off (Tænd/sluk). Driftsindikatorerne tændes, og airconditionanlægget starter i affugtningstilstand. Tryk på knappen On/Off (Tænd/sluk) igen for at standse anlægget. På grund af forskellen mellem den temperatur, der er indstillet på enheden, og den faktiske rumtemperatur vil airconditionanlægget i affugtningstilstand oftest køre uden køle- og vantilatorfunktion. TIMERDRIFT Knapperne Timer On (Timeraktivering) og Timer Off (Timerslukning) ( og ) bruges til at indstille, hvornår timeren skal tænde og slukke for anlægget. Den effektive timerdriftstid, der kan indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen, er mindst 30 minutter og højst 24 timer. 1. Sådan indstilles START-tidspunktet: 1.1 Tryk på knappen Timer On (Timeraktivering). Fjernbetjeningens display viser TIMER ON (Timer til), og den seneste timerindstilling for start af anlægget, og symbolet H vises på timerdisplayet. Du kan nu indstille et nyt starttidspunkt. 1.2 Tryk på knappen Timer On (Timeraktivering) igen for at bekræfte det ønskede starttidspunkt. 1.3 Når du trykket på knappen Timer On (Timeraktivering), er der en forsinkelse på et halvt sekund, før fjernbetjeningen sender signalet til airconditionanlægget. 33

12 2. Sådan indstilles STOP-tidspunktet: 2.1 Tryk på knappen Timer Off (Timerslukning). Fjernbetjeningens display viser TIMER OFF (Timer fra), og den seneste timerindstilling for slukning af anlægget vises på timerdisplayet. Du kan nu indstille et nyt stoptidspunkt. 2.2 Tryk på knappen Timer Off (Timerslukning) igen for at bekræfte det ønskede stoptidspunkt. 2.3 Når du har trykket på knappen Timer Off (Timerslukning), er der en forsinkelse på et halvt sekund, før fjernbetjeningen sender signalet til airconditionanlægget. TIMER ON Eksempel på timerindstilling Airconditionanlægget skal starte om timer. 1. Tryk på knappen TIMER ON, hvorefter den seneste timerindstilling og symbolet Off h Start H vises på displayet 2. Tryk på knappen TIMER ON for at vise ":0h" på displayet 3. Vent et sekund, hvorefter det digitale display viser temperaturen igen. Indikatorlampen "TIMER ON" lyser, og funktionen er aktiveret. TIMER ONOFF Kombineret timer (indstilling af både ON- og OFF-timere samtidig) On Set 2h Stop 10 h On TIMER OFF --> TIMER ON (ON --> Stop --> Start anlægget) Denne funktion er praktisk, når du vil stoppe airconditionanlægget, når du er gået i seng, og starte det igen om morgenen, nå du vågner, eller kommer hjem igen. Eksempel: Airconditionanlægget stoppes 2 timer og starter igen 10 timer efter den indstillede start. 1. Tryk på knappen TIMER OFF. 2. Tryk på knappen TIMER OFF igen for at se "2.0h" på TIMER OFF-displayet 3. Tryk på knappen TIMER ON 4. Tryk på knappen TIMER ON igen for at vise "10h" på TIMER ON-displayet 5. Vent et sekund, hvorefter det digitale display viser temperaturen igen. Indikatorlampen "TIMER ON OFF" lyser, og funktionen er aktiveret. Hvis du indstiller samme tidspunkt som start- og stoptidspunkt, øges stoptidspunktet automatisk med 30 min (hvis den indstillede tid er under end 10 timer) eller med 1 time (hvis den indstillede tid er over 10 timer). Du kan ændre tidspunktet for timeraktivering eller -slukning ved at trykke på den tilsvarende timerknap og indstille et nyt tidspunkt. Den indstillede timertid er relativ. Det vil sige, at den måles i forhold til det aktuelle tidspunkt. ADVARSEL! Fjernbetjeningen må ikke komme i kontakt med væske. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for høje temperaturer og stråling. Modtageren på den indendørs enhed må ikke udsættes for direkte sollys, da det kan medføre funktionsfejl. Bland aldrig nye og gamle batterier. Brug aldrig to batterier af forskellige type (f.eks. alkaliske og mangandioxid) samtidig. 34

13 Komfortdrift 1. Tryk på knappen (>2 sek) for komfortdrift for at aktivere temperaturføleren i fjernbetjeningen. Fjernbetjening styrer termostat. Hvert 3. minut måler fjernbetjeningen temperaturen i rummet på det sted, hvor den er placeret, og sender signalet videre til indendørsenheden. Den målte rumtemperatur vises på fjernbetjeningen. Det er vigtigt, at fjernbetjeningen rettes mod fjernbetjeningens signalmodtager (8), når komfortdriften er aktiveret. 2. Tryk på komfortknappen (> 2 sek) for at deaktivere funktionen. Denne funktion deaktiveres automatisk, når indendørsenheden ikke modtager et signal i løbet af et interval på 7 minutter. Tilstand for rensning af airconditionanlæg (Active Clean) 1. Tryk på knappen for turbo/rensning af airconditionanlæg i mere end 2 sekunder. 2. Enheden kører i køletilstand med lav ventilatorhastighed. Kondensvandet fjerner støv fra fordamperens lameller. 3. Enheden skifter til varmetilstand med lav ventilatorhastighed. Den indvendige side af fordamperen tørres. 4. Enheden skifter til ventilatortilstand for fjerner fugtig luft fra indvendige side af indendørsenheden. Rensningen af airconditionanlægget tager 20 minutter. Det anbefales at starte rensning af airconditionanlægget, når enheden har kørt i mindst 30 minutter i køletilstand. Det anbefales at aktivere funktionen for rensning af airconditionanlægget mindst hver anden uge. I tilfælde af meget snavs bør rensningen aktiveres oftere. Fordamperen må udelukkende rengøres af en uddannet tekniker og skal rengøres mindst en gang om året afhængigt af, hvor snavset den er. 5. Tryk på knappen (> 2 sek) for at stoppe funktionen for rensning af airconditionanlægget. F OPTIMAL DRIFT For at opnå optimal drift skal nedenstående overholdes: Justér luftstrømmens retning korrekt, så den ikke er rettet direkte mod personer. Justér temperaturen, så det optimale komfortniveau opnås. Anlægget må ikke indstilles til for høje temperaturer. Luk døre og vinduer, da den ønskede effekt i modsat fald kan blive reduceret. Brug knappen TIMER ON (Timeraktivering) på fjernbetjeningen til at vælge det tidspunkt, du vil have airconditionanlægget til at starte. Undlad at placere genstande i nærheden af luftindtaget eller luftudtaget, da det kan forringe airconditionanlæggets effekt og medføre driftsstop. Sørg for, at der ikke er forhindringer, som blokerer luftstrømmen. Luftstrømmen skal kunne nå uhindret rundt i hele rummet. Luftstrømmen skal også kunne nå airconditionanlægget uhindret. Rengør luftfiltret jævnligt, da køle- eller varmeeffekten ellers kan blive forringet. Det anbefales at rengøre filtrene hver anden uge. Anlægget må ikke anvendes med det vandrette luftspjæld i lukket tilstand. 35

14 JUSTERIN AF LUFTSTRØMMENS RETNIN Luftstrømmens retning skal justeres korrekt, da der ellers kan opstå ubehag eller uens lufttemperatur i rummet. Justér det vandrette luftspjæld ved hjælp af knappen på fjernbetjeningen. Justér det lodrette luftspjæld manuelt. Justering af den vandrette luftstrøms retning (op-ned) Airconditionanlægget justerer automatisk den vandrette luftstrøms retning efter driftsfunktionen. Håndtag Sådan indstilles den vandrette luftstrøms retning Denne procedure skal udføres, mens enheden kører. Tryk på knappen Air Direction (Luftstrøm) på fjernbetjeningen, indtil luftspjældet har den ønskede retning. Justér den vandrette luftstrøms retning til den ønskede retning. I nedenstående procedure justeres den vandrette luftstrøms retning automatisk til den retning, du indstillede luftspjældet til ved hjælp af knappen Air Direction (Luftstrøm). Sådan indstilles den lodrette luftstrøms retning (venstre - højre) Justér det lodrette luftspjæld manuelt ved hjælp af håndtaget til venstre eller højre for det armen på det lodrette luftspjæld (afhængig af model). Mens airconditionanlægget kører, og det lodrette luftspjæld står i en bestemt position, skal du flytte håndtaget til venstre (eller højre, afhængig af model) for luftudtaget til den ønskede position. FORSITI! Pas på ikke at komme til at berøre ventilatoren bag de lodrette luftspjæld! Alle billeder i denne brugsanvisning og på emballagen er kun til reference. De kan afvige en smule fra det airconditionanlæg, du har købt. Det er den faktiske udformning, der gælder. Sådan drejes luftstrømmens retning automatisk (op-ned) Denne procedure skal udføres, mens anlægget kører. Tryk på knappen Swing (Drej) på fjernbetjeningen. Funktionen afbrydes ved at trykke på knappen Swing (Drej) igen. Tryk på knappen Air Direction (Luftstrøm) for at låse luftspjældet i den ønskede position. 3

15 FORSITI Knappen Air Direction (Luftstrøm) og knappen Swing (Drej) er deaktiveret, når Airconditionanlægget må ikke køre i lange perioder med nedadgående luftstrøm i køle- eller affugtningstilstand. I modsat fald kan der dannes kondens på overfladen af det vandrette luftspjæld, hvilket kan forårsage dryppen. Det vandrette luftspjæld må ikke justeres manuelt. Brug altid knappen Air Direction (Luftstrøm) eller knappen Swing (Drej). Hvis luftspjældet justeres manuelt, kan det medføre funktionsfejl under driften. Hvis der opstår fejl ved luftspjældet, skal airconditionanlægget straks stoppes og genstartes. Når airconditionanlægget startes, umiddelbart efter det har været stoppet, kan det ske, at det vandrette luftspjæld først bevæger sig efter ca. 10 sekunder. Åbningsvinklen på det vandrette luftspjæld må ikke være for lille, da køle- eller varmeeffekten i modsat fald nedsættes på grund af det begrænsede luftstrømningsområde. Anlægget må ikke anvendes med det vandrette luftspjæld i lukket tilstand. Når airconditionanlægget tilsluttes (første gang), kan der forekomme støj fra det vandrette luftspjæld i 10 sekunder. Dette er helt normalt. H SÅDAN FUNERER AIRCONDITIONANLÆET Tryk på knappen Sleep/Turbo (Dvale/turbo) 1 time 1 1 time KØLIN Tryk på knappen Sleep/Turbo (Dvale/turbo) airconditionanlægget ikke er i drift (herunder også når der er indstillet et timerstarttidspunkt). Indstil temperaturen Indstil temperaturen Rumtem peratur 1 1 time 1 time 1 VARME Køling Ventilator Køling Ventilator Køling Indstil temperaturen Tid AFFUTNIN 1 AUTOMATISK DRIFT Når du har indstillet airconditionanlægget til auto-tilstand (knappen 2 på fjernbetjeningen), vælger det automatisk KØLIN, OPVARMNIN eller drift med VENTILA- TOR, afhængigt af hvilken temperatur du har indstillet samt rumtemperaturen. Airconditionanlægget styrer automatisk rumtemperaturen, så den holdes omkring det temperaturpunkt, du har indstillet. Hvis AUTO-tilstand ikke giver en behagelig temperatur, kan du vælge de ønskede indstillinger manuelt. DVALE/ØKONOMIDRIFT Når du trykker på knappen SLEEP (Dvale) under KØLIN, OPVARMNIN eller AUTOMATISK drift, øger (køling) eller reducerer (varme) airconditionanlægget automatisk temperaturen med 1 ºC pr. time. Den indstillede temperatur er fast efter 2 timer. Efter 5 timer stopper anlægget. Ventilator-hastigheden styres automatisk. AFFUTNINSDRIFT I affugtningstilstand vælger airconditionanlægget automatisk affugtningsfunktion på baggrund af forskellen mellem den indstillede temperatur og den faktiske temperatur i rummet. Temperaturen reguleres under affugtningen ved gentagen aktivering og deaktivering af kølefunktionen eller ventilatoren. Ventilatorhastigheden styres automatisk. Under normal drift affugter airconditionanlægget også luften. 37

16 Når airconditionanlægget affugter luften, vil temperaturen i rummet sandsynligvis falde. Det er derfor normalt, at en hygrostat måler en højere relativ luftfugtighed. Den absolutte luftfugtighed i rummet reduceres dog, afhængigt af hvor meget fugt der produceres i rummet (madlavning, mennesker mv.) I VEDLIEHOLDELSE Afløbs rens Nej ADVARSEL! Det er nødvendigt at stoppe airconditionanlægget og taget stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengøring af den indendørs enhed og fjernbetjeningen Fortynder FORSITI Tør den indendørs enhed og fjernbetjeningen af med en tør klud. Hvis den indendørs enhed er meget snavset, kan du bruge en klud, der er vredet hårdt op i koldt vand. Den indendørs enheds frontpanel kan tages af og rengøres med vand. Tør efter med en tør klud. Brug ikke klude, der er forbehandlet med kemikalier, eller en støveklud til at rengøre enheden. Brug ikke benzin, fortynder, polermiddel eller lignende opløsningsmidler til rengøring. Disse midler kan få plastoverfladen til at revne eller deformere. Filterhåndtag Rengøring af luftfilteret Et tilstoppet luftfilter reducerer anlæggets køleeffekt. Filteret skal rengøres hver anden uge. 1. Løft panelet på den indendørs enhed op til en vinkel, hvor det stopper med et klik. 2. Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad for at tage det ud af filterholderen. Træk det derefter nedad. 3. Tag skærmfilteret af den indendørs enhed. Rengør skærmfilteret hver anden uge. Rengør skærmfilteret med en støvsuger eller med vand. 4. Det aktive kulfilter kan ikke rengøres. Dette filter kan ikke bortfiltrere ubehagelig lugt, når det først er beskidt. På det tidspunkt skal filteret udskiftes (fås hos forhandleren). Det anbefales at skifte dette filter to gange om året. 38

17 A + B = Aktivt kulfilter og 3M HAF filter A + B 5. Det grønne 3M TM HAF-filter viser klare tegn på at være beskidt på og i filteret, når det er beskidt. Når filteret er blevet beskidt, kan det ikke rengøres og skal udskiftes med et nyt (fås hos forhandleren). Det anbefales at skifte dette filter to gange om året. Nyt filter Det anbefales at udskifte filteret A + B. Når det aktive kulfilter og 3M TM HAF-filteret i filterholderen på skærmfilteret er blevet udskiftet, kan skærmfilteret udskiftes i airconditionanlægget. 7. Kontrollér, at filteret er helt tørt og intakt, før du sætter det tilbage i enheden. 8. Sæt luftopfriskningsfilteret på plads igen. 9. Sæt den øverste del af luftfilteret tilbage i enheden. Sørg for, at venstre og højre kant flugter, og sæt filtret på plads. Vedligeholdelse Hvis enheden skal køre i tomgang i lang tid, skal du gøre som følger: 1. Lad ventilatoren køre i cirka timer, for at anlægget kan tørre indvendigt. 2. Stop airconditionanlægget, og tag stikket ud af stikkontakten. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen. 3. Den udendørs enhed kræver jævnlig vedligeholdelse og rengøring. Dette må kun gøres af en autoriseret airconditiontekniker. Kontrol før drift Kontrollér, at ledningerne ikke er defekte eller frakoblede. Kontrollér, at luftfilteret er monteret. Kontrollér, at luftindtaget eller luftudtaget ikke er blokeret, hvis airconditionanlægget ikke har været brugt i længere tid. FORSITI Undgå at berøre enhedens metaldele, når filteret tages ud. Der er risiko for personskade ved håndtering af de skarpe metalkanter. Brug ikke vand til indvendig rengøring af airconditionanlægget. Hvis anlægget udsættes for vand, er der risiko for, at isoleringen ødelægges, hvilket kan medføre elektrisk stød. Når anlægget rengøres, skal du først kontrollere, at strømmen og relæet er slået fra. 39

18 J TIP TIL DRIFT Nedenstående hændelser kan forekomme under almindelig drift. 1. Beskyttelse af airconditionanlægget. Kompressorbeskyttelse Kompressoren kan ikke genstartes i de første 3 minutter, efter at den er stoppet. Modvirkningaf koldluft Anlægget er konstrueret til ikke at blæse kold luft i varmetilstand, når den indendørs varmeveksler er i én af nedenstående tre tilstande, og den indstillede temperatur ikke er nået. A) Når opvarmning netop er startet. B) Under afrimning. C) Ved opvarmning med lav temperatur. Afrimning Den indendørs eller udendørs ventilator kører ikke under afrimning. Der kan dannes rim på den udendørs enhed under en varmecyklus, når udetemperaturen er lav, og fugtigheden er høj, hvilket nedsætter airconditionanlæggets varmeeffekt. I denne tilstand holder airconditionanlægget med mellemrum op med at varme og påbegynder automatisk afrimning. Afrimningstiden varierer mellem 4 og 10 minutter, alt efter hvad udetemperaturen er, og hvor meget rim der er dannet på den udendørs enhed. 2. Der kommer hvid damp ud af den indendørs enhed. Der kan dannes hvid damp, hvis der er stor temperaturforskel mellem luftindtag og luftudtag i køletilstand i et indendørs miljø med høj relativ luftfugtighed. Der kan dannes hvid damp på grund af den fugt, der opstår i forbindelse med afrimningsprocessen, hvis airconditionanlægget genstarter i varmetilstand efter afrimning. 3. Lav støj i airconditionanlægget. Du kan muligvis høre en lav hvislende lyd, når kompressoren kører eller netop er stoppet. Det er lyden af kølemidlet, som cirkulerer eller stopper med at cirkulere. Du kan også høre en lav pibende lyd, når kompressoren kører eller netop er stoppet. Det skyldes varmeudvidelse og kuldesammentrækning af plastdelene i anlægget, når temperaturen ændres. Du kan muligvis høre en lyd, når luftspjældet vender tilbage til udgangspositionen, når strømmen slås til. 4. Der blæses støv ud fra den indendørs enhed. Dette er normalt, når airconditionanlægget ikke har været brugt i længere tid, eller første gang, det bruges. 5. Der kommer en mærkelig lugt fra den indendørs enhed. Dette skyldes, at den indendørs enhed afgiver lugte fra byggematerialer, møbler eller røg.. Airconditionanlægget går i ventilatortilstand fra køle- eller varmetilstand. Når indetemperaturen når den temperatur, som er indstillet på airconditionanlægget, stopper kom- 40

19 pressoren automatisk, og airconditionanlægget går i ventilatorfunktion. Kompressoren starter igen, når indetemperaturen stiger til den indstillede temperatur i køletilstand eller falder til den indstillede temperatur i varmetilstand. 7. Der kan dannes vanddråber på overfladen af den indendørs enhed, når køling udføres i et rum med en høj relativ luftfugtighed (over 80 %). Justér det vandrette luftspjæld til den maksimale position for luftudblæsning, og vælg ventilatorhastigheden Høj. 8. Varmetilstand Varmepumpen udnytter varmen, der er i udeluften, ved at blæse udeluften gennem udedelen. Da kølemidlet er meget koldt vil den gennem strømmende luft opvarme rørene i udedelen og kølemidlet optager varmen og sender den videre i rørende der forbinder udedel og indedel, og varmen blæses ud fra indedelen. Når temperaturen ude falder, vil virkningsgraden falde tilsvarende. Dette vil samtidig betyde, at den afgivne varmeeffekt i forhold til forbrugt strøm bliver reduceret. Hvis det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig varmeeffekt fra varmepumpen, anbefales det at supplere varmen med en alternativ opvarmning. 9. Automatisk genstartsfunktion I tilfælde af strømsvigt under drift standser anlægget helt. Airconditionanlægget er udstyret med en automatisk genstartfunktion, som bevirker, at anlægget starter automatisk, når strømmen genetableres, med alle de tidligere indstillinger bevaret i hukommelsen. K TIP TIL FEJLFINDIN Funktionsfejl og løsninger PROBLEM Stop straks airconditionanlægget, hvis der opstår én af følgende fejl. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt forhandleren. Det sker ofte, at sikringen springer eller relæet udløses. Der er trængt fremmedlegemer eller vand ind i airconditionanlægget. Fjernbetjeningen fungerer ikke eller fungerer unormalt. Andre unormale situationer. Driftsindikatoren blinker 5 gange i sekundet, også efter at strømmen har været slået fra og er slået til igen. 41

20 Problem Årsag Løsning Enheden starter ikke. Enheden køler eller varmer ikke rummet særlig godt, selvom der kommer luft ud af airconditionanlægget. Ventilatorhastigheden kan ikke ændres Temperaturindikatore n vises ikke. Strømafbrydelse Stikket kan være blevet trukket ud af stikkontakten. Der er sprunget en sikring. Batteriet i fjernbetjeningen er opbrugt. Afstanden mellem fjernbetjeningen og modtageren på den indendørs enhed er større end -7 meter, eller der er ikke fri passage for signalet mellem fjernbetjeningen og modtageren. Den tid, som er indstillet med timeren, er forkert. Temperaturen er indstillet forkert. Luftfiltret er blokeret. Døre eller vinduer i rummet er åbne. Luftindtaget eller luftudtaget på den indendørs eller den udendørs enhed er blokeret. Kompressorens 3-minutters beskyttelsesforsinkelse er aktiveret. Afrimning af den udendørs enhed er i gang. Airconditionanlægget er i auto-tilstand. Airconditionanlægget er i affugtningstilstand. Airconditionanlægget er i ventilatortilstand. Vent, til strømmen vender tilbage. Kontrollér, at stikket sidder korrekt i kontakten. Udskift sikringen/nulstil relæet/nulstil afbryderkontakten. Udskift batteriet. ør afstanden mindre. Fjern eventuelle forhindringer. Ret fjernbetjeningen mod modtageren på den indendørs enhed. Vent, eller annuller timerindstillingen. Indstil temperaturen korrekt. Du kan finde en detaljeret beskrivelse i kapitel E, "Brug af fjernbetjeningen". Rengør luftfilteret. Luk døre og vinduer. Fjern først eventuelle blokeringer, og genstart derefter enheden. Vent. Ventilatorhastigheden kan kun ændres i varme-, køle- og ventilatortilstand. Temperaturen kan ikke indstilles i ventilatortilstand. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte forhandleren. Afgiv oplysninger om funktionsfejlen samt anlæggets model. Anlægget må kun repareres af en autoriseret airconditiontekniker. 42

21 L ARANTIBETINELSER Airconditionanlægget leveres med 4 års garanti på kompressoren og 2 års garanti på øvrige komponenter, med virkning fra købsdatoen. Der gælder følgende betingelser: 1. Vi afviser udtrykkeligt alle øvrige erstatningskrav, herunder krav om erstatning for indirekte skader. 2. Reparation eller udskiftning af komponenter inden for garantiperioden medfører ikke en forlængelse af garantiperoioden. 3. arantien bortfalder, hvis der er fortaget ændringer af anlægget, hvis der monteret ikke-originale dele, eller hvis der er udført reparation af tredjemand. 4. Komponenter, der er udsat for normal slitage, f.eks. filteret, er ikke dækket af garantien. 5. arantien er kun gyldig, hvis du kan fremvise den originale, daterede købsfaktura, og hvis der ikke er foretaget ændringer af anlægget.. arantien dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 7. Omkostninger og risiko ved transport af airconditionanlægget eller dets dele bæres altid af køberen. 8. Skader, der er opstået som følge af, at der ikke har været anvendt et egnet Zibro-filter, er ikke dækket af garantien. 9. Tab og/eller lækage af kølemiddel som følge af inkompetent montering eller demontering af enhederne og eller montering eller demontering udført af ikke teknisk kyndige personer er ikke dækket af garantien. Skader på enheder, som monteres, tilsluttes og/eller afmonteres på en måde, som ikke er i overensstemmelse med gældende lokale love og/eller regler, og/eller som ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne i denne brugsanvisning, er ikke dækket af garantien. Kontakt forhandleren, hvis der ikke kan findes en løsning ved hjælp af denne vejledning. Hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt at demontere enheden, skal du sikre, at demontering altid foretages af teknisk kyndige og autoriserete personer og i overensstemmelse med lokale love og regler. 43

22 M TEKNISKE DATA Model S 352 S 3535 Type af airconditionanlæg Vægmonteret airconditionanlæg Vægmonteret airconditionanlæg Kølekapacitet nom (min - maks.) * W 200 ( ) 3500 ( ) Energiklasse* A A EER* Varmekapacitet nom (min - maks) * W 2900 ( ) 3800 ( ) Varmeklasse A A COP-faktor* Affugtningskapacitet ** / *** L / 24h Strømforbrug ved køling kw 0,52 0,83 Strømforbrug ved opvarmning kw 0,55 0,87 Årligt energiforbrug kwh Strømforsyning V / Hz / Ph 230~ / 50 / 1 230~ / 50 / 1 Strømstyrke (nom.) ved køling/opvarmning A 2.4 / / 3.9 Maks. strømstyrke A Luftgennemstrømning ** m3/h Ved rum på op til ** m Kompressortype Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Ventilatorhastigheder 3 positioner + lydløs tilstand 3 positioner + lydløs tilstand Temperaturområde ºC Driftsområde ºC Betjening, manuel/mekanisk/elektronisk Elektronisk fjernbetjening Elektronisk fjernbetjening Fjernbetjening, Ja/nej Y Y Luftfiltertype(r) Skærm, aktivt kul, 3M TM HAF Skærm, aktivt kul, 3M TM HAF Kølemiddeltype/fyldning r / gr R410A / 1250 R410A / 1250 Kølemiddelrørets diameter, væske gas mm.35 / / 9.53 Pneumatisk indsugning/tømning norm. (maks) bar 8 / 2 (15 / 42) 8 / 2 (15 / 42) Mål, indendørs enhed (b x h x d) mm 850x305x x305x225 Mål, udendørs enhed (b x h x d) mm 70x285x590 70x285x590 Nettovægt, indendørs enhed kg Nettovægt, udendørs enhed kg Bruttovægt, indendørs enhed kg Bruttovægt, udendørs enhed kg Lydtryk, indendørs enhed db(a) Lydtryk, lav lyd drift db(a) Lydtryk, udendørs enhed db(a) IP-klasse, indendørs enhed IP IP20 IP20 IP-klasse, udendørs enhed IP IP24 IP24 Sikringsklasse T3.15A / 250V T3.15A / 250V * EN ** Vejledende *** Affugtning ved 32 C, 80 % relativ luftfugtighed Kasserede elektriske produkter og batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektronikaffald skal afleveres på en genbrugsstation. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds om genbrug af produktet. Miljøoplysninger: Dette produkt indeholder flourholdige drivhusgasser, som hører under Kyoto-aftalen. Produktet må kun serviceres eller demonteres af særligt uddannet personale. Dette udstyr indeholder et kølemiddel af typen R410A i den mængde, der er angivet i tabellen ovenfor. R410A må ikke slippes ud i fri luft: R410A er en flourholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale (WP lobal Warming Potential) på Internet: Du kan finde den sidste version af bruger, installation eller service manualen på 44

23 D Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website oder setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf DK For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til eller det lokale Kundecenter (telefonnumre findes i ES Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web o póngase en contacto con el servicio cliente (hallará el número de teléfono en F Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.zibro. com) ou contactez le notre service client (vous trouverez l adresse et numéro de téléphone sur FIN Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa tai kysy neuvoa PV kuluttajapalvelukeskuksesta (www.zibro.com). B If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.zibro.com) or contact our sales support (you find its phone number on I Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il numero di telefono, consultate N Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene Alternativt kan du kontakte med PV forbrukertjeneste (telefonnummeret i NL Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.zibro.com) of neem contact op met de afdeling sales support (adres en telefoon op P Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone o PL W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Zibro dostępną pod adresem com lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Zibro (www.zibro.com) S Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka eller kontakta Zibro kundtjänst (du hittar telefonnumret på SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu ali pokličite na telefonsko (www.zibro.com). TR Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, adresindeki Zibro Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Zibro müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: PV Traffic avg man_s35xx

Din brugermanual ZIBRO SC30XX http://da.yourpdfguides.com/dref/2999097

Din brugermanual ZIBRO SC30XX http://da.yourpdfguides.com/dref/2999097 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

S 1225 - S 1233 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

S 1225 - S 1233 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL S 1225 - S 1233 2 5 3 FIN 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 2 82 102 Kære kunde, Tillykke med købet af Zibro-airconditionanlægget.

Læs mere

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC 2 FIN 4 u = GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2 22 42 2 82 102 Kære kunde, Tillykke med købet af Appliance-airconditionanlægget.

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

D 516 - D 520. 4 > u 1 9 : = y FIN

D 516 - D 520. 4 > u 1 9 : = y FIN D 5 - D 520 2 5 FIN > u 9 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INStRUCCIONES DE USO MANUEL D UtILISAtION KÄyttöOHJE OpERAtING MANUAL IStRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INStRUÇÕES

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

AAC Design-INV 14000 A - PTC

AAC Design-INV 14000 A - PTC AAC Design-INV 14000 A - PTC 2 5 3 FIN 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 2 82 102 INDHOLD A. SIKKERHEDSANVISNINGER B. BESKRIVELSE

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

R 263 T. 4 > u 1 = FIN

R 263 T. 4 > u 1 = FIN R 23 T 3 2 5 FIN 4 > u 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2 14

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SRE 228 TC Silver. 4 > u 1. : = y FIN

SRE 228 TC Silver. 4 > u 1. : = y FIN SRE 228 TC Silver 3 2 5 FIN 4 > u 1 : = y MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

S13xx - SC13xx. 4 > u 1 : = y FIN

S13xx - SC13xx. 4 > u 1 : = y FIN S13xx - SC13xx 2 5 3 FIN 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning Varmeblæser DF-HT6305P Brugsanvisning Tillykke med dit køb af vores nydesignede, multifunktionelle og luksuriøse varmeblæser. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden varmeblæseren tages i

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 H H BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EXWI-H C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEXWIHFX 0201 68729.02 S Y S T E M MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 GENERELT Generel information

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ASYA09-12LECN (Nordic)

ASYA09-12LECN (Nordic) BRUKERVEILEDNING ASYA09-12LECN (Nordic) ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-4

Læs mere