*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0067/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0067/"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Mødedokument A8-0067/ *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (11634/2015 C8-0377/ /0152(NLE)) Fiskeriudvalget Ordfører: Marco Affronte RR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_NLE-AP_Agreement Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) PE v /19 RR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 KORT BEGRUNDELSE... 7 UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG RR\ doc 3/19 PE v02-00

4 PE v /19 RR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (11634/2015 C8-0377/ /0152(NLE)) (Godkendelse) Europa-Parlamentet, der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11634/2015), der henviser til udkast til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (11633/2015), der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0377/2015), der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7, der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og fra Budgetudvalget (A8-0067/2016), 1. godkender indgåelsen af protokollen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Grønlands regering og parlament. RR\ doc 5/19 PE v02-00

6 PE v /19 RR\ doc

7 Indledning KORT BEGRUNDELSE Den Europæiske Union (EU) har i de seneste år undertegnet en række fiskeripartnerskabsaftaler (FPA er) og fiskeriprotokoller med "tredjelande". Gennem fiskeripartnerskabsaftalerne giver EU finansiel og teknisk bistand til gengæld for fiskerirettigheder til en lang række fiskebestande i partnerlandets eksklusive økonomiske zone. Der er én særlig fiskeripartnerskabsaftale med den danske regering og det grønlandske landsstyre, som i det følgende omtales som "fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland" 1. Grønland 2 tilsluttede sig oprindeligt De Europæiske Fællesskaber (EF) som en del af Danmark i 1973, men forlod EF efter en folkeafstemning i I dag er Grønland et af Unionens oversøiske lande og territorier (OLT er), jf. artikel 355, stk. 2, i TEUF. Dets forbindelser med EU er primært reguleret ved artikel i TEUF, protokol nr. 34 om den særlige ordning for Grønland (knyttet til TEUF som bilag) og partnerskabet mellem Den Europæiske Union og Grønland som fastlagt ved Rådets afgørelse 2006/526/EF. I 1979 gav Danmark Grønland "hjemmestyre", og efter en folkeafstemning i 2008 varetager Grønlands regering alle regeringsmæssige opgaver med undtagelse af dem, der vedrører forsvar, fiskeriinspektion uden for territorialfarvandene, forfatningsmæssige anliggender, valuta og monetær politik, som fortsat varetages af Danmark. Fiskeri i Grønland Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (DFFL) har det overordnede ansvar for fiskeripolitikken og for forvaltningen af fiskebestandene i Grønland, mens Institut for Naturressourcer har ansvaret for at tilvejebringe den biologiske viden, som danner grundlag for dets rådgivning af DFFL med hensyn til forvaltning af fiskebestandene. De vigtigste former for fiskeri i Grønland er trawlfiskeri efter dybhavsrejer, hellefisk, torsk og rødfisk. I 2012 blev værdien af offshorefiskeriflådens landinger anslået til 200 mio. EUR og værdien af kystfiskeriet til 110 mio. EUR, hvoraf hellefisk og rejer hver især udgjorde over 40 % af den samlede værdi. Fiskeriet efter makrel er i vækst med fangster på ton i 2012 og en ensidigt erklæret kvote på ton i Omregnet til fuldtidsækvivalenter beskæftigede Grønlands fangstsektor i fiskere 3. Fisk tegner sig for næsten 90 % af eksporten. Så godt som hele Grønlands eksport af fiskevarer går til EU, hvor Danmark tegner sig for over 90 % af EU s import. Frosne rejer, hellefisk og torsk er de vigtigste eksportvarer. Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland 1 Hvor der i det følgende i forbindelse med fiskeripartnerskabsaftalen/-protokollen eller med en eventuel ny protokol anvendes betegnelsen "Grønland", menes der den danske regering og det grønlandske landsstyre. 2 Grønland er Verdens største ø, og dets eksklusive økonomiske zone omfatter næsten 2,2 mio. km 2. 3 "Forudgående og efterfølgende evaluering af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og den danske regering og det grønlandske landsstyre" Ref. Ares(2014) /07/2014: Den efterfølgende evaluering af fiskeripartnerskabsaftalen med Grønland blev gennemført på vegne af Kommissionen for perioden RR\ doc 7/19 PE v02-00

8 Den første fiskeriaftale mellem EU på den ene side og den danske regering og det grønlandske hjemmestyre på den anden blev indgået i Denne aftale havde en løbetid på ti år og blev derefter forlænget yderligere i en periode på seks år, indtil den til sidst blev erstattet af den fiskeripartnerskabsaftale, som stadig er gældende. Denne fiskeripartnerskabsaftale mellem parterne blev paraferet i juni 2006 og trådte foreløbigt i kraft den 1. januar 2007 for en periode på seks år (til den 31. december 2012) med forlængelser på seks år (er sidst stiltiende forlænget til den 31. december 2018). Den blev vedtaget i EU-lovgivningen ved Rådets forordning (EF) nr. 753/2007 af 28. juni Det er en blandet aftale, hvorved fiskerfartøjer fra EU får adgang til en lang række fiskebestande i Grønlands eksklusive økonomiske zone. Den første protokol til fiskeripartnerskabsaftalen gjaldt i seks år, fra den 1. januar 2007 til den 31. december Den nuværende protokol gælder fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015 i en periode på tre år 1. Den nuværende protokols løbetid blev forkortet med henblik på at koordinere genforhandlingen af protokollen med forlængelsen og/eller revisionen af andre relevante EU-politikinstrumenter, f.eks. den fælles fiskeripolitik, "associeringsafgørelsen" og partnerskabsinitiativet mellem EU og Grønland. Den nuværende protokol indeholder bestemmelse om en finansiel modydelse fra EU på 17,85 mio. EUR pr. år, herunder: a) et årligt beløb for adgang til Grønlands eksklusive økonomiske zone på 15,1 mio. EUR (beregnet på grundlag af referencepriser for hver enkelt art), herunder en finansiel reserve på 1,5 mio. EUR til yderligere mængder af de arter, som Grønland stiller til rådighed b) et særligt beløb på 2,74 mio. EUR til støtte for den grønlandske fiskerisektorpolitik. Sektorpolitikstøtten er opdelt i tre hovedområder: administration (dvs. kapacitetsudvikling), kontrol og håndhævelse og videnskabelig forskning og rådgivning. EU betaler en fast årlig finansiel modydelse for adgang, uanset de fiskerimuligheder, som der er indgået aftale om i protokollen. I tilfælde af at de fiskerimuligheder, som der er indgået aftale om, er ringere end de vejledende fiskerimuligheder, som beskrives i protokollen, fastsætter protokollen, at Grønland enten skal give EU adgang til alternative fiskerimuligheder for det pågældende år eller give EU kompensation i det følgende år. 1 EU-protokol af Rådets afgørelse 2012/653/EU PE v /19 RR\ doc

9 Evaluering af den nugældende protokol Aftalen med Grønland er med hensyn til værdi den tredjevigtigste for EU. Den forudgående og den efterfølgende evaluering 1 af den nugældende protokol, som blev gennemført på vegne af Europa-Kommissionen i første halvdel af 2014 og offentliggjort i juli 2014, indeholder nogle centrale observationer med hensyn til den nugældende protokols effektivitet, skønt den, som Europa-Kommissionen bemærkede 2, udelukkende fokuserede på det første år af den nugældende protokols treårige anvendelsesperiode. Rapportens hovedkonklusion er, at "det er i både EU s og Grønlands interesse at forny protokollen, protokollen medfører store økonomiske fordele for begge parter og bidrager til at sikre sammenhæng med EU-fiskeriaktivitet andre steder i regionen". Generelt set er formålet med fiskeripartnerskabsaftalen blevet opnået. Der er dog følgende vigtige undtagelser: De aftalte offshorefangstkvoter for torsk stemmer ikke overens med ICES anbefalinger, selv om det bemærkes, at de oplysninger, som indsamles i forbindelse med fiskeriet, vil blive anvendt til en forbedret forvaltning af bestanden, antallet af landinger af fisk i Grønland er begrænset, og der er genereret en begrænset mængde arbejdspladser i Grønland. Protokollen har hidtil medført betydelige fordele for EU. Gennem EU s "nordlige aftaler" har EU-fiskerfartøjer fået adgang til vigtige fiskerimuligheder i Grønland såvel som i Norge og Færøerne. EU-fartøjer har i vidt omfang udnyttet de med Grønland aftalte fiskerimuligheder med undtagelse af arktisk krabbe, lodde, hellefisk og, i mindre grad, dybhavsreje. I 2013 gav protokollen 10 mio. EUR i direkte merværdi til EU s fangstsektor som følge af fiskerimulighederne i Grønland og endvidere 12 mio. EUR i indirekte merværdi til sektorer i EU s erhvervsliv, som er afhængige af fiskeriet. Fiskerimulighederne i Norge har formodentlig givet yderligere merværdi. Den indirekte merværdi i Grønland var begrænset, eftersom størstedelen af EU-fiskerfartøjerne ikke benyttede grønlandske havne. Protokollen gav dog Grønland ekstra fordele i form af finansielle bidrag fra EU og fiskeritilladelsesafgifter fra EU-fiskerfartøjer den samlede betaling pr. ton svarede til en tredjedel af EU-fangstsektorens indtægter af de grønlandske fiskerimuligheder. Fiskevarer fra EU-fiskerfartøjer er ikke blevet forarbejdet i Grønland eller kommet ind på hjemmemarkedet, hvilket blandt andet skyldes lave landingspriser. Desuden gøres der meget begrænset brug af grønlandske havne til vedligeholdelse og andre tilknyttede tjenester. For så vidt angår beskæftigelse har protokollen skabt beskæftigelse svarende til 106 fuldtidsækvivalenter i EU s fangstsektor, hvoraf henholdsvis 75 % var EU-statsborgere og 10 % grønlandske statsborgere. Ikke desto mindre har protokollen medført betydelige fordele for begge parter. Gennem EU s sektorstøttemidler er der ydet betydelig støtte til en række aktiviteter, der er afgørende for Grønlands bestræbelser på at forvalte og kontrollere sit fiskeri. Disse aktiviteter omfatter: støtte til indsamling og analyse af fiskeriuafhængige undersøgelsesdata, deltagelse af grønlandsk personale i videnskabelige og tekniske møder i NAFO OG ICES og kontrol af det kystnære og det havgående fiskeri. Imidlertid har anvendelsen af disse midler et stærkt 1 "Forudgående og efterfølgende evaluering af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og den danske regering og det grønlandske landsstyre" - Endelig rapport" (14. juli 2014) Ref. Ares(2014) /07/ Europa-Kommissionens arbejdsdokument om evalueringen af fiskeripartnerskabsaftalen med Grønland. RR\ doc 9/19 PE v02-00

10 fokus på lønninger inden for visse områder. EU s finansielle modydelse for adgang er ikke fuldt på linje med fangsterne som følge af den lave udnyttelsesgrad for visse arter. Desuden var fiskeritilladelsesafgifterne fra EU-fartøjernes redere høje i forhold til det overskud, fangstsektoren opnåede gennem protokollen. Men samlet set har protokollen genereret 1,6 EUR i direkte og indirekte merværdi for hver euro, der er betalt af EU og EU-fartøjers befragtere. Der var fuld overensstemmelse med de fleste af de centrale kontraktlige aftaler og forpligtelser, der følger af protokollen. Der er dog følgende vigtige undtagelser at bemærke: den manglende gennemførelse af et elektronisk fangstindberetningssystem og aftalte fiskerimuligheder, som ikke fuldt ud tog hensyn til videnskabelig rådgivning og forsigtighedsprincippet. Analyse af den nye protokol Bemyndiget ved Rådets mandat af 25. september har Kommissionen afholdt tre forhandlingsrunder 2 med det grønlandske landsstyre, inklusive repræsentanter fra den danske regering, med henblik på at forny protokollen som følge af den nugældende protokols udløb den 31. december Ved afslutningen af disse forhandlinger blev der den 20. marts 2015 paraferet en ny protokol til aftalen. Den nye protokol dækker en periode på 5 år regnet fra datoen for den midlertidige anvendelse (det vil sige fra datoen for dens undertegnelse, dog tidligst fra den 1. januar 2016). Den 16. juli 2015 vedtog Kommissionen forslagene til fornyelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side. Den nye protokol indeholder bestemmelse om en finansiel modydelse fra EU på 17,8 mio. EUR pr. år, herunder: a) et årligt beløb på 13,17 mio. EUR for adgang til Grønlands eksklusive økonomiske zone (beregnet på grundlag af referencepriser for hver enkelt art), herunder en finansiel reserve på 1,7 mio. EUR til yderligere mængder af arter, som Grønland stiller til rådighed b) et specifikt beløb på 2,931 mio. EUR til støtte for den grønlandske fiskerisektorpolitik. Sektorpolitikstøtten er opdelt i tre hovedområder: administration (dvs. kapacitetsudvikling), kontrol og håndhævelse og videnskabelig forskning og rådgivning. Hvis fiskerimulighederne er lavere end anført i tabel 1, forventes Grønland at kompensere for underskuddet. EU-fartøjers eventuelle bifangster skal være begrænset til 10 % af målbestanden, undtagen for dybhavsrejer (for hvilke bifangstniveauet er begrænset til 5 %). 1 Vedtaget på det møde i Rådet (konkurrenceevne) den 25. september Oktober 2014 (Nuuk); november 2014 (Bruxelles); marts 2015 (København). PE v /19 RR\ doc

11 Tabel 1: Niveau for fiskerimuligheder i den nugældende og den nye protokol (t/år) Bestandskomponenter Den nugældende protokol Den nye protokol Torsk (i ICES V, XII, XIV og i NAFO 1F) Pelagisk rødfisk (ICES-underområde XIV og V og NAFOunderområde F) Demersal rødfisk (ICES-underområde XIV og V og NAFOunderområde F) Hellefisk (NAFO-underområde 1 syd for 68 N) Hellefisk (ICES-underområde XIV og V) Dybhavsrejer (NAFO-underområde 1) Dybhavsrejer(ICES-underområde XIV og V) Helleflynder (NAFO-underområde 1) Helleflynder (ICES-underområde XIV og V) Snekrabbe (NAFO-underområde 1) Lodde (ICES-underområde XIV og V) Skolæstarter (ICES-underområde XIV og V) Skolæstarter (NAFO-underområde 1) Bifangster Nedsættelsen af visse kvoter, først og fremmest lodde fra til , skyldes ikke et fald i biomassen eller bæredygtighedsproblemer, men det drejer sig om store kvoter, der er betalt tidligere, med kun delvis tilbagebetaling i faktiske fangster. 1 Torsk i ICES-underområde XIV og i NAFO-underområde 1 RR\ doc 11/19 PE v02-00

12 Ordførerens holdning Ordføreren mener, at den nye protokol er i overensstemmelse med formålet med fiskeripartnerskabsaftalen: Den styrker samarbejdet mellem Unionen og Grønland. Den fremmer en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Grønlands fiskerizone. Dette er i begge parters interesse, i overensstemmelse med de relevante bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger og inden for grænserne af det disponible overskud. Af alle disse grunde anbefaler ordføreren Europa-Parlamentets godkendelse. Det er imidlertid også vigtigt at bemærke, at det overordnede mål ganske vist kan være sammenhængende, men at EU s fiskeri inden for rammerne af fiskeripartnerskabsaftalen har været rettet mod bestande, der overfiskes, og/eller fangster, der overskrider de mængder, forsigtighedsprincippet tilsiger. Som sådan er der tilfælde, hvor de faktiske virkninger af fiskeripartnerskabsaftalen ikke fuldt ud har opfyldt målene i den fælles fiskeripolitik, den videnskabelige rådgivning fra NAFO og ICES samt målene i fiskeripartnerskabsaftalen. Ordføreren gør desuden opmærksom på, at der på grundlag af gennemgangen af den tidligere protokol er behov for at ændre visse aspekter, herunder at: fornyelsen af protokollen bør udnyttes til at skabe øgede fordele i form af bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene og løse nogle igangværende operationelle vanskeligheder det foreslås i højere grad at følge den videnskabelige rådgivning og princippet om disponibelt overskud, også under hensyntagen til medlemsstaternes udnyttelse af og EU s interesser i fiskeriaftaler med de nordlige partnere der bør være mere kontrol og justering af EU s finansielle modydelse i henhold til den efterfølgende evaluering af protokollen. Efter Revisionsrettens nylige analyse af fiskeripartnerskabsaftalerne 1, hvor Retten ganske vist kun undersøgte fire af de tolv aftaler, der er i kraft, og ikke fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland, ønsker ordføreren at fremhæve Rettens bemærkninger og understrege betydningen af pålidelige oplysninger om fiskebestande og fangstdata for at overholde principperne og målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og fiskeripartnerskabsaftalerne og for at drage håndfaste konklusioner vedrørende evalueringen af fiskeripartnerskabsaftalerne. Generelt beklager ordføreren, at Europa-Parlamentet kun spiller en begrænset rolle i vedtagelsen af fiskeripartnerskabsaftalerne ved kun at deltage i en godkendelsesprocedure; mener, at Europa-Parlamentet bør spille en mere aktiv rolle og orienteres straks og fuldt ud om alle trin i procedurerne vedrørende fiskeripartnerskabsaftaler eller fornyelse heraf for at øge protokollernes gennemsigtighed og den demokratiske ansvarlighed i forbindelse hermed; 1 Revisionsrettens særberetning: "Forvalter Kommissionen EU's fiskeripartnerskabsaftaler hensigtsmæssigt?", Publikationskontoret i Luxembourg (oktober 2015) PE v /19 RR\ doc

13 UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET til Fiskeriudvalget om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (11634/2015 C8-0377/ /0152(NLE)) Ordfører for udtalelse: Stelios Kouloglou KORT BEGRUNDELSE Grønland er et af de 26 oversøiske lande og territorier, der er omfattet af fjerde del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Økonomien er i høj grad afhængig af fiskerisektoren, som er Grønlands næststørste sektor. Der er nødvendigt at tage højde for den samfundsmæssige udviklings indvirkninger på klimaet, miljøet og naturen, da de arktiske områder er yderst sårbare og enestående for så vidt angår deres flora og fauna. Fiskerimulighederne skal derfor stemme overens med de relevante bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger. Desuden skal denne protokol overholde den erklæring om det arktiske fiskeri, som blev undertegnet i Oslo den 16. juli 2015, og som begrænser det kommercielle fiskeri i det centrale Nordlige Ishav for at garantere bevarelsen af det sårbare arktiske økosystem. Denne nye protokol, der dækker en periode på fem år fra datoen for dens undertegnelse, fastsætter en årlig finansiel modydelse på EUR. Protokollen skal styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Grønland og fremme udviklingen af en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Grønlands fiskerizone. Det er en flerartsaftale, der fastsætter fiskerimuligheder for torsk, pelagisk rødfisk, demersal rødfisk, hellefisk, dybhavsrejer, lodde og skolæst. Ordføreren mener, at det er nødvendigt at fremme bæredygtige fangstmetoder for at beskytte Grønlands lokale fiskeris langsigtede produktivitet og støtte Grønlands fiskeripolitik. I denne henseende skal fiskerilicenserne underlægges strengere betingelser med hensyn til brug af lokal arbejdskraft og lokale virksomheder. Dette ville optimere værdien for det grønlandske samfund. RR\ doc 13/19 PE v02-00

14 Den finansielle modydelse i forbindelse med fiskeripartnerskabsaftalen skal fremme bæredygtigheden af Grønlands fiskerisektor og støtte Grønland ved at udvikle og øge de lokale beskæftigelsesmuligheder i den lokale fiskerisektor. ****** Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side, godkendes. PE v /19 RR\ doc

15 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG Dato for vedtagelse Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez- Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller RR\ doc 15/19 PE v02-00

16 UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET til Fiskeriudvalget om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (11634/2015 C8-0377/ /0152(NLE)) Ordfører for udtalelse: Tomáš Zdechovský KORT BEGRUNDELSE Europa-Kommissionen har på vegne af Unionen på grundlag af et mandat fra Rådet forhandlet med den danske regering og det grønlandske landsstyre om at forny protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og de to territoriale enheder. Den nuværende protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen, udløber den 31. december Disse forhandlinger mundede ud i, at en ny protokol blev paraferet den 20. marts Den nye protokol er i overensstemmelse med formålet med fiskeripartnerskabsaftalen, styrker samarbejdet mellem Unionen og Grønland og fremmer en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Grønlands fiskeriområde i begge parters interesse. Fiskeriprotokollen vil dække en periode på 5 år regnet fra datoen for den midlertidige anvendelse (det vil sige fra datoen for dens undertegnelse, dog tidligst fra den 1. januar 2016). Den giver EU-fartøjer mulighed for at fiske i Grønlands fiskeriområde i overensstemmelse med de relevante bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger og inden for grænserne af det disponible overskud. I dette øjemed fastsætter protokollen et vejledende årligt niveau for de fiskerimuligheder (i tons), som Grønland tildeler EU-fartøjer. Protokollen fastsætter et samlet årligt finansielt bidrag på EUR for hele gyldighedsperioden. Dette beløb svarer til: EUR pr. år for adgang til det grønlandske fiskeriområde, PE v /19 RR\ doc

17 EUR pr. år, svarende til det supplerende rammebeløb, som EU betaler til støtte for den grønlandske fiskeripolitik, og EUR som en årlig reserve til supplerende og nye fiskerimuligheder, der kan accepteres af EU med forbehold for videnskabelig rådgivning og overskydende ressourcer. De to parter er blevet enige om at samarbejde om gennemførelsen af den grønlandske sektorpolitik for fiskeriet og fortsætter med henblik herpå den politiske dialog om den relevante planlægning. Der er indført særlige bestemmelser om fastsættelse af principper for en ansvarlig fiskeriforvaltning. Udkastet indeholder ligeledes bestemmelser om et program for forsøgsfiskeri for arter, der ikke er omfattet af protokollen, samt videnskabeligt samarbejde om bæredygtigt fiskeri. ****** Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side, godkendes. RR\ doc 17/19 PE v02-00

18 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG Dato for vedtagelse Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2) Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Zanni Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Pavel Poc, Marco Valli, Tomáš Zdechovský Jarosław Wałęsa PE v /19 RR\ doc

19 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG Dato for vedtagelse Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Diane Dodds, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa RR\ doc 19/19 PE v02-00

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Udviklingsudvalget mer Linda McAVAN Formand mer Maurice PONGA Paavo VÄYRYNEN Finland Stelios KOULOGLOU Grækenland Nirj DEVA Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa Nicolas BAY Gruppen Et

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Fiskeriudvalget mer Alain CADEC Formand mer Linnéa ENGSTRÖM Sverige Jarosław WAŁĘSA Polen Werner KUHN Renata BRIANO Marco AFFRONTE Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA David COBURN Richard CORBETT 05/01/2017

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2016/2047(BUD) 6.9.2016 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Budgetudvalget om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 22.1.2015 2014/0217(COD) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0052/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0052/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0052/2017 3.3.2017 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 13. november 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2076(INI) til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2076(INI) til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/2076(INI) 11.10.2016 UDTALELSE til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed fra Fiskeriudvalget om EU-handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2013/0102(NLE) fra Udviklingsudvalget. til Fiskeriudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2013/0102(NLE) fra Udviklingsudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.9.2013 2013/0102(NLE) UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2007 FISKERIPARTNERSKABSAFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side DET EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2012 COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. december 2014 17/12/14 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0727 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0727 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0727 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2006 KOM(2006) 727 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget (2015)0226_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale: József Antall (4Q1) Kl. 9.00-9.45 Fælles udvalgsmøde

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2015/2255(INI) 18.2.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2015 COM(2015) 579 final 2015/0264 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2016 af fiskerimulighederne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 25.10.2010 2008/0250(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 20. november 2002 FORELØBIG 2002/0198(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.12.2002 KOM(2002) 697 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET MIDTVEJSREVISION AF DEN FJERDE FISKERIPROTOKOL MELLEM

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere