Memo risiko analyse på deduster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Memo risiko analyse på deduster"

Transkript

1 Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater :... 7 Deduster kvalificerings vurderinger:... 7 Deduster risiko i produktionssammenhæng:... 8 Deduster risiko i daglig produktion Diskussion risiko... 8 Konklusion:... 10

2 Formål: Formålet er at udarbejde en risiko analyse på hjælpeudstyret: deduster, og udfra denne at fastslå om det er nødvendigt at kvalificere deduster i en tablet produktion. Risiko analyse: At kortlægge hvilke ricisi der er forbundet med anvendelse af deduster, samt de kritiske parametre. Derefter kortlægges om disse kritiske parametre er et reelt problem i produktions sammenhæng. Dette gøres på baggrund af de kvalificeringer der i forvejen er foretaget på lignende udstyr. Samtidig kortlægges det om der i produktions sammenhæng har været problemer under produktvalideringer hvor udstyret indgår. Specifik risiko for deduster: Det er i denne del af analysen valgt at opstille de tænkelige ricisi der måtte være i forbindelse med anvendelse af deduster i den daglige tablet produktion, derefter er anført hvilke konsekvenser og konklusioner der måtte være. Først beskrives arbejdsprocessen for deduster kort. Udstyr beskrivelse Arbejdsproces (deduster): Deduster anvendes efter tabletpressen og før transport spand. Deduster fjerner støv og afrunder skarpe kanter på tabletterne. Der forefindes to forskellige typer deduster, som jeg her kort vil beskrive: FETTE (Gratex): Den ene deduster er af typen FETTE. Den består af et perforerede rør hvor tabletterne bliver ført frem af en snegl. Denne turbulens og fysiske kontakt vil fjerne eventuelle skarpe tablet kanter, disse kanter vil derefter falde ned i bunden af kabinettet hvorefter disse vil blive suget væk via udsugning der er tilsluttet i bunden af dette. Det perforerede rør, kan rotere med forskellige hastigheder, så man kan opnå den optimale turbulens alt efter hvor hurtig der bliver tabletteret.

3 Krämer (model 80): Den anden deduster er af typen krämer model 80. Den består af 3 pladeniveauer (se figur no. 2). De enkelte plader er alle perforerede, og placeret i et lukke kabinet, der er tilsluttes udsugning og trykluft (trykluften er ekstra tilslutning i forhold til FETTE modellen). Det fysiske princip er at de enkelte plader vibrerer, hvorved tabletterne bliver transporteret rundt via disse vibrationer i små hop, derigennem afrundes eventuelle skarpe kanter og samtidig afstøves tabletterne. Alt efter behov kan vibrationerne i pladerne justeres, så den optimale turbulens opnås, alt efter hvor hurtig tablettering foretages. Figur no. 2

4 Risiko Analyse: Nr Proces fejl: Konsekvens: Diskussion: Konklusion: 1 Rengøring Mangelfuld (manglende) Afskylning. Risiko for krydskontaminering af almindelig forurening og af sæbekemikalier i de færdige bulktabletter. Rengøring af udstyret styres ved hjælp fastlagt procedure og ved kvittering af rengøring. Rengøringsmetoden er ikke valideret, men da der ikke har været nogen QN i forbindelse med rengøringen af dette udstyr må den anvendte procedure betragtes som værende sikker og dermed er en validering af rengøringsproceduren af mindre vigtighed. Ikke kritisk Muligheden for en kontaminering er også reduceret grundet tablettens fysiske form (lille overflade), biologiske beskaffenhed (Aw fra 0,1 til 0,5) og kemiske egenskaber (rene stoffer), så også her må produktet betragtes som værende rimelig sikkert. 2 Produktion Strøm svigt. Tablet flowet stopper, og en ophobning kan finde sted, ved tilstrækkelige ophobning vil tabletterne, falde på gulvet og en kontaminering vil derefter være tilstedet. Tabletterne tjekkes jævnligt af operatøren, derfor skulle en ophobning af tabletter ikke være kritisk, og skulle uheldet være ude vil de kontaminerede tabletter blive kasseret. Ikke kritisk 4 af 3

5 3 Produktion Manglende udsugning eller drift stop af dette. Tablet støvet vil forblive i starten af udsugningsrøret og kan ikke komme væk, derved vil der opstå en ophobning af tablet støvet i udsugningskanalen. Tabletterne vil få en dårligere fysisk kvalitet, og derved vil de blive svære at pakke og eventuelt svære at sluge for forbrugeren. Tablettens kvalitet rent kemisk og biologisk er ikke ændret. Tabletternes tjekkes minimum hver halve time af operatøren, hvilket burde minimere fejl mængden, og derfor reduceres problemet væsentligt, dog betegnes risikoen som kritisk, da processen ikke noteres. Kritisk 4 Produktion Manglende trykluft tilslutning gælder kun for krämer deduster. Maskinen vil ikke kunne afblæse tabletterne for tablet støvet, og derved bliver de af en ringer kvalitet rent fysisk som vil kunne påvirke emballage processen. Tabletterne vil få en dårligere fysisk kvalitet, og derved vil de blive svære at pakke og eventuelt svære at sluge for forbrugeren. Tablettens kvalitet rent kemisk og biologisk er ikke ændret. Kritisk Tabletternes tjekkes minimum hver halve time af operatøren, hvilket burde minimere fejl mængden, og derfor reduceres problemet væsentligt, dog betegnes risikoen som kritisk, da processen ikke noteres. 5 af 3

6 5 Produktion Manglende vibrationer i dedusteren rystebakker (Krämer ) eller manglende bevægelse af rysterør (FETTE). Ikke alle tabletter vil blive afrundet for skarpe kanter og eventuelt tablet støv vil ikke bliver fjernet. Tabletterne vil have en dårlig fysisk tilstand, og derved vil de blive svære at emballager, og eventuelt svære at sluge for forbrugeren. Tablettens kvalitet rent kemisk og biologisk er ikke ændret. Kritisk 6 Produktion Fejl indstilling af rystefunktion. Maskinen vil ikke levere et tilfredsstillende resultat med hensyn til at fjerne skarpe kanter, hvilket vil kunne påvirke tabletternes fysiske egenskaber. Tabletternes tjekkes minimum hver halve time af operatøren, hvilket burde minimere fejl mængden, og derfor reduceres problemet væsentligt, dog betegnes risikoen som kritisk, da processen ikke noteres. Tabletten vil være svære at pakke og eventuelt at sluge. Tablettens kvalitet rent kemisk og biologisk er ikke ændret. Operatøren bliver oplært i at betjene deduster, og der ved skulle fejlen være elimineret. Ikke kritisk 7 Produktion Manglende bevægelse af snegl i FETTE deduster. Maskinen vil ophobede tabletter. Tabletterne tjekkes jævnligt af operatøren, derfor skulle en ophobning af tabletter ikke være kritisk, og skulle uheldet være ude vil de kontaminerede tabletter blive kasseret. Ikke Kritisk 6 af 3

7 På baggrund af ovenstående analyse er vi kommet frem til flere kritisk punkter, som vil påvirke tabletterne primært fysisk men også mikrobiologisk og kemisk. I nedenstående afsnit vil vi så se på om der i de nuværende kvalificeringer af udstyret og valideringer af produkter hvor dette indgår, har været problemer med de frem analyseret problemer. Udfra disse betragtninger vil vi så via en diskussion komme frem til om det er forsvarligt at fjerne kommende kvalificeringer på lignende udstyr. Risiko resultater : Deduster kvalificerings vurderinger: Med udgangspunkt i nedenstående kvalificeringer, der er foretaget på forskellige deduster af det eksterne kvalificerings selskab NNE: (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) (Maskin No ) Kan det konstateres at alle ovenstående kvalifikationer på forskellige deduster, er forløbet uden nogen væsentlige QN (afvigelser), det eneste der har været er at man har brugt nogle andre tabletter til at validere på, end dem man havde tænkt på at anvende for start. Valideringerne består af følgende elementer: Materiale verifikation. Verifikation af komponenter. Afprøvning af procesudstyret. Ændring af gennemløbstiden. Alle valideringer viser at procesudstyret fungerer efter hensigten, og udstyret er af en forsvarlig kvalitet til anvendelse til fødevarer.

8 Deduster risiko i produktionssammenhæng: Ser vi på de risikovurderinger der er lavet på nedenstående valideringer, for følgende produkter: Multivit-min tabl. SL1 rec. PS-2 No Multivit-min tabl SL1 rec SB No Vitamin E tablet 100 mg rec. SD No Kan vi konstatere at deduster ikke er påtegnet som et kritisk punkt, i disse valideringer. Desuden har der heller ikke i disse valideringer været observeret problemer med deduster. Deduster risiko i daglig produktion. Ser vi på om der i den daglige produktion har været observeret afvigelser vedrørende dedustere, kan vi konstatere at der ikke i SAP er registeret nogen afvigelser på deduster eller vedrørende denne proces. Diskussion risiko Samlet vurdering: Vurderer vi de fundne risici som er antaget ved hjælp af risikoanalysen for deduster, med resultater fra diverse valideringer, instrument kvalificeringer og daglige drift kan vi konstatere at der hidtil ikke har været nogen problemer med deduster, og at deduster i de udtaget produkt valideringer ikke bliver nævnt som et kritisk punkt, udfra dette kan det konstateres at udstyret ikke kan være særlig komplex. Egen risiko analyse: Risiko analysen vist at størstedelen af udstyret risi relateret til produktet fysiske form, hvilket betyder at produktet under denne proces ikke bliver påvirket mikrobielt og kemisk set. De afvigelser der kunne kontaminere produktet mikrobiologisk og kemisk, er stærkt reduceret grundet tablettens form (lille overflade areal) og vandaktivitet (Aw 0,1-0,5). Der med skulle produktet rent leve op til gældende lovgivning, for som der måtte være til tabletten mikrobiologisk kvalitet. Dog er det stærkt kritisk at man i foreliggende instrument kvalificeringen hverken har opstillet en risikoanalyse, eller på anden måde har testet udstyret med hensyn til de foreliggende risikoer. Ekstern kvalificering af deduster: Den eksterne instrument validerings grænserne på procesudstyret performed.

9 Er ret uspecificerede da tabletterne ikke skal leve op til en specifik fysiske dimensioner efter kørsel i dette, godkendelsen af tabletterne er udelukket af visuel vurdering, som i valideringen foretages af procesansvarlig. Denne test er et ret svagt krav til udstyret performed, med det for øje og den betragtning at udstyret til dagligt ikke kalibreres eller kontrolleres udfra specifikke fysiske krav. Kan man faktisk sige at instrument ved hver kørsel bliver kvalificerede, da operatøren selv godkender og indstiller deduster, set i forhold til den nuværende foreliggende kvalificering på dette udstyr. Fælles samlet vurdering: På baggrund af disse data bør det være muligt at fjerne en eventuel kvalificering da hjælpe instrument funktionalitet ikke kan betegnes som særligt kritisk, og dennes kvalifikation performed i forvejen er ret uspecificerede grundet personlig godkendelse af operatør. Ses der på om dokumentation kvaliteten lever op til GMP BEK 264 af 4 april 1997, Commission Directive 91/356/ECC (Good Manufacturing Practices), of 13 June 1991 og Vejledning i god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler. Kan det konstateres at kvalitets niveauet ikke bliver meget ringer da instrumentet kvalificeringen i forvejen ikke omhandler fysiske, kemiske og biologiske test, eller worst cases. Da denne kvalificering kun får testet funktionaliteten af udstyret performed visuelt hvilket stadig bibeholdes, som operatørens styrings parametre.

10 Konklusion: Konklusionen udfra udstyres / produkt kvalificering og daglig drift viser at funktionaliteten ikke er særligt kritisk og at det heller ikke er særligt komplex. Udfra denne betragtning er der mulighed for at undlade en kvalificering. Grundet manglende krav til det færdige produkt, og på grund af følgende observationer er opserveret: Ingen afvigelser omkring udstyret anvendelse. Der udføres løbende kontrol af tabletterne i lighed med den der vil blive udført i en kvalificering. Instrument svigt under daglig produktion, vil opdages og fejl vil blive udbedret Betingelser til udstyret ved undladelse af kvalificering: Operatøren der anvender udstyret skal være uddannet (da instrument performed er afhængelig af visuel vurderingen). Udstyret skal være godkendt til levnedsmiddel produktion, dette styres ved indkøb. Vurderes dokumentation af de allerede udførte kvalificeringer i forhold til GMP BEK 264 af 4 april 1997 og commission Directive 91/356/ECC (Good Manufacturing Practices), of 13 June 1991 og Vejledning i god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler Bind IV, kan det konstateres, at dokumentationskvaliteten ikke bliver meget ringere af at fjerne kvalificeringer, da denne i forvejen ikke tager højde for specifikke krav vedrørende fysiske, kemiske eller biologiske forhold, desuden tager denne hellere ikke højde for worst case, som ovenstående direktivt lægger op til, hvis udstyret er kritisk. Kvalifikceringen tager kun højde for funktionaliteten af udstyret hvilket stadig bibeholdes, som operatørens styrings parametrer, derfor kan man kunne undlade kvalifikceringen af udstyret.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG]

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] 2013 Elopak Danmark Anders Warming [BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] Aarhus Maskinmesterskole Forfatter: Studienummer: Opgavetitel: Optimering af trykluftanlæg Projekttype: Bachelorprojekt Placering i

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2)

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2) 2 Dette er en dansk udgave af vejledningen Wheelchair Skills Test (WST) Version 4.2 Manual, som indgår i det canadiske Wheelchair Skills Program (på dansk Kør Godt programmet). Ligesom det øvrige materiale

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Konstruktionsprojekt - Analysefasen Kaj Nielsen Side 1 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog.

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

Huskeliste ved køb/salg af produktionsudstyr - med fokus på hygiejne

Huskeliste ved køb/salg af produktionsudstyr - med fokus på hygiejne Huskeliste ved køb/salg af produktionsudstyr - med fokus på hygiejne Forfattere: Christensen, Per; Alcedo Henriksen, Hans Morten; Alcedo Petersen,Thomas; Carnitech A/S Næss-Schmidt, Steffen; Carnitech

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 Varens vej Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 1 healthcare ASSET TRACKING Om projektet HAT-projektet (Healthcare Asset Tracking) har til formål at teste og tilpasse en intelligent

Læs mere