Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:"

Transkript

1 Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer overens med den relevante harmoniserede standard eller europæiske tekniske godkendelse. De detaljerede regler for denne attestering af overensstemmelse findes i den enkelte standard eller godkendelse. Byggevaredirektivet kræver, at fabrikanter i alle tilfælde skal have en produktionskontrolordning på fabrikken for at kunne foretage attestering af overensstemmelse. Det er Kommissionen, der i samarbejde med medlemsstaterne fastlægger niveauet for attestering af overensstemmelse efter byggevaredirektivets nærmere bestemmelser herom. Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: varens betydning i forhold til de væsentlige krav, navnlig i forbindelse med sundhed og sikkerhed varens beskaffenhed hvorledes ændringer i varens egenskaber indvirker på dens funktion hvor hyppigt, der opstår fejl ved fremstilling af varen. I alle tilfælde skal den valgte procedure være den billigste, der er forenelig med sikkerhedshensyn. Niveauet for attestering af overensstemmelse ligger fast, når Kommissionsbeslutningen foreligger. Imidlertid er der en række mere detaljerede bestemmelser, som først bliver fastlagt, når den harmoniserede standard eller retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse udarbejdes. 5 systemer for attestering Byggevaredirektivet rummer i princippet 8 forskellige systemer for attestering af overensstemmelse, men indtil videre har Kommissionen især anvendt 5. Direktivet giver mulighed for at fastlægge helt specielle systemer for attestering af overensstemmelse, hvis der er behov for det. Hverken fabrikanten eller kunderne kan bestemme, hvilket niveau for attestering af overensstemmelse, der skal benyttes for en given byggevare. Det fastlægges for hver produktfamilie i en Kommissionsbeslutning efter vedtagelse i Det Stående Byggeudvalg, hvor alle medlemsstater er repræsenteret. Kommissionsbeslutningen offentliggøres i EF-tidende. Når beslutningen om attestering af overensstemmelse er truffet, indarbejdes den i Kommissionens mandat til standardiseringsorganisationerne CEN/CENELEC. Det er derefter deres opgave at sikre, at de relevante, detaljerede krav til overensstemmelseserklæringen for den enkelte byggevare indarbejdes i den harmoniserede standard.

2 På samme måde skal den Europæiske Organisation for Teknisk Godkendelse (EOTA) sikre, at de relevante, detaljerede bestemmelser for attestering af overensstemmelse indarbejdes i de retningslinier for europæiske tekniske godkendelser, som EOTA har fået mandat til at udarbejde. De 5 mest anvendte systemer for attestering De 5 mest anvendte systemer for attestering af overensstemmelse består af følgende elementer: System 4 - Førstegangsprøvning på fabrikken og fabrikkens egen produktionskontrol Førstegangsprøvning af varen foretaget af fabrikanten. System 3 - Førstegangsprøvning foretaget af et akkrediteret laboratorium Førstegangsprøvning af varen foretaget af et akkrediteret laboratorium. System 2+ - Certificering af produktionskontrolsystemet Et akkrediteret certificeringsorgan udsteder godkendelsesattest (EF-typeattest) for produktionskontrolsystemet på grundlag af: Førstegangsprøvning af varen foretaget af fabrikanten Fabrikantens eventuelle afprøvning af prøver udtaget på fabrikken efter en fastlagt afprøvningsplan Det akkrediterede certificeringsorgans forudgående kontrol af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol Det akkrediterede certificeringsorgans løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol. System 1 - Certificering af selve varen Et akkrediteret certificeringsorgan attesterer varens overensstemmelse på grundlag af: Førstegangsprøvning af varen foretaget af et akkrediteret laboratorium Fabrikantens supplerende afprøvning af prøver, der er udtaget på fabrikken efter en fastlagt afprøvningsplan Det akkrediterede certificeringsorgans forudgående kontrol af fabrikken og af dennes produktionskontrol Det akkrediterede certificeringsorgans løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

3 System 1+ - Certificering af selve varen + auditprøvning på fabrikken Et akkrediteret certificeringsorgan attesterer varens overensstemmelse på grundlag af: Førstegangsprøvning af varen foretaget af et akkrediteret laboratorium Fabrikantens supplerende afprøvning af prøver, der er udtaget på fabrikken efter en fastlagt afprøvningsplan Det akkrediterede certificeringsorgans forudgående kontrol af fabrikken og af dennes produktionskontrol Det akkrediterede certificeringsorgans løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol. Det akkrediterede certificeringsorgans afprøvning af stikprøver. Reaktion på brand har stor betydning For mange byggevarer er det deres reaktion på brand, der er afgørende for det niveau for attestering af overensstemmelse, der er valgt. Derfor indgår der ved valget af system for attestering af overensstemmelse, om byggevarens reaktion på brand ændres under fabrikationsprocessen fx ved brandimprægnering, tilsætning af brandhæmmende stoffer eller lignende. I så fald vil valget af niveau for attestering af overensstemmelse sædvanligvis være højere, end hvis den samme byggevare anvendes på områder, hvor der ikke er krav til reaktion på brand. Fabrikkens egen produktionskontrol Attestering af overensstemmelse forudsætter, at fabrikanten har en produktionskontrolordning. Fabrikkens egen produktionskontrolordning er en intern, løbende produktionskontrol, der udføres af fabrikanten. Alle nærmere betingelser, krav og bestemmelser for denne ordning skal systematisk dokumenteres i en skriftlig redegørelse for metoder og procedurer. Denne dokumentation skal sikre, at kvalitetssikringen gennemføres ensartet. Dokumentationen gør det muligt at kontrollere, om de krævede varespecifikationer nås, og om kontrolordningen udføres efter hensigten. Fabrikkens produktionskontrol kombinerer produktionsteknik med de midler, der er nødvendige for at opretholde og kontrollere byggevarens overensstemmelse med standarden eller godkendelsen. Produktionskontrollen omfatter både kontrol og prøvning af måleudstyr, råmaterialer, indgående bestanddele, processer, maskiner og produktionsudstyr samt de færdige byggevarer, herunder deres materialeegenskaber. Endelig omfatter kontrolordningen anvendelsen af de opnåede resultater. Krav til produktionskontrollen Fabrikanten er ansvarlig for at tilrettelægge fabrikkens produktionskontrolordning. Opgaver og ansvar i ordningen skal beskrives, og beskrivelsen skal holdes vedlige.

4 Fabrikanten kan delegere kompetencen til en person, der har den nødvendige bemyndigelse til at: tilrettelægge procedurer, der kan eftervise byggevarens overensstemmelse på relevante stadier i processen finde frem til og registrere ethvert tilfælde af manglende overensstemmelse finde metoder til at rette tilfælde af manglende overensstemmelse. Fabrikanten skal beskrive kontrolordningen udførligt og holde denne dokumentation vedlige. Fabrikantens dokumentation og fabrikkens kontrolsystem skal tilpasses byggevaren og fabrikationsprocessen. Kontrolsystemets omfang fastsættes i forhold til varens overensstemmelse, dvs.: Planlægning af procedurer og instrukser i tilknytning til kontrolforanstaltninger sker efter kravene i standarden eller godkendelsen Procedurer og instrukser skal igangsættes effektivt Registrering af kontrolforanstaltninger og resultater skal foretages Resultaterne skal bruges til at rette afvigelser, udbedre fejl, behandle byggevarer, der ikke er i overensstemmelse med standarden eller godkendelsen, og hvis det er nødvendigt, justere kontrolsystemet, så årsagen til den manglende overensstemmelse fjernes. Kontrolforanstaltningerne omfatter en eller flere af følgende: Specifikation og kontrol med råmaterialer og indgående dele, kontrol og prøvninger under produktionen i et omfang, der er fastlagt på forhånd (kontrol og prøvning omfatter både fremstillingen af produktet og produktionsmaskinernes justering og udstyr etc. Kontrol og prøvning samt hyppigheden heraf afhænger af varens type og sammensætning, produktionsprocessens kompleksitet, følsomheden af produktets egenskaber over for variationer i produktionsparametre etc.) kontrol og prøvning af de færdige produkter i et omfang, som kan være fastlagt i standarden eller godkendelsen, afpasset efter byggevaren og produktionsvilkårene for denne. Hvis de færdige byggevarer ikke kontrolleres på markedet, skal fabrikanten sikre, at emballering, håndtering og transport tilrettelægges på en sådan måde, at varen fortsat er i overensstemmelse med standarden eller godkendelsen. Fabrikanten har ansvaret for, at der gennemføres de nødvendige kalibreringer af måleog prøvningsudstyret. Verifikation Fabrikanten skal enten selv have eller have adgang til måleudstyr og personale, som gør det muligt at udføre de nødvendige eftervisninger og prøvninger. Fabrikanten kan efterleve dette krav ved at indgå en aftale med en eller flere virksomheder eller personer, der har nødvendig viden og måleudstyr.

5 Fabrikanten skal kalibrere eller verificere og vedligeholde kontrol-, måle- og prøvningsudstyret i god, brugbar stand for at kunne eftervise varens overensstemmelse med den harmoniserede standard eller europæiske tekniske godkendelse. Udstyret skal bruges i overensstemmelse med de bestemmelser eller det referencesystem, som standarden eller godkendelsen henviser til. Overvågning af overensstemmelse skal for særlige byggevarer udføres både på de indledende stadier i produktionen og på de vigtigste stadier i produktionsfasen. Det indebærer, at kun produkter, der har passeret de indledende kontroller og prøvninger, sendes videre i produktionsprocessen. Prøvning Prøvning skal finde sted efter en plan og gennemføres i overensstemmelse med de metoder, der er anført i standarden eller godkendelsen. Prøvningsmetoderne skal i almindelighed være direkte metoder. Afhængig af det system for attestering af overensstemmelse, der er valgt for byggevaren, skal førstegangsprøvning af varen enten udføres af fabrikanten selv, vurderes af et certificeringsorgan eller udføres af et akkrediteret laboratorium. Forpligtelsen til at anvende et godkendt organ omfatter prøvning af de egenskaber, der er angivet i mandaterne. Det samme gælder for stikprøver, der udtages på fabrikken, markedet eller byggepladsen, når systemet for attestering af overensstemmelse er produktcertificering og dermed også omfatter udførelse og vurdering af prøvninger, der foretages af et godkendt organ. Fabrikanten skal foretage og vedligeholde registreringer, der viser, at prøvning af byggevaren har fundet sted, og at byggevaren har opfyldt de fastlagte acceptkriterier. Sikring af overensstemmelse Hvis kontrol eller prøvningsresultater viser, at byggevaren ikke lever op til kravene, skal fabrikanten straks gribe ind med de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktionen i orden. Det er fx tilfældet, hvis den statistiske variation af prøvningsresultaterne overskrider de tilladte grænser i standarden eller godkendelsen. Produkter og serier af produkter, som ikke er i overensstemmelse med standarden eller den tekniske godkendelse, skal holdes adskilt, så de kan identificeres. Når fejlen er rettet, skal prøvning og verifikation gentages. Hvis byggevaren er leveret, før resultaterne kendes, skal fabrikanten have tilrettelagt en procedure, der sikrer, at kunderne bliver underrettet på en sådan måde, at de nødvendige konsekvenser kan drages. Fabrikantens register Fabrikkens egen produktionskontrol skal foreligge veldokumenteret hos fabrikanten.

6 Identifikation af varen, dato for fabrikationen, anvendt prøvningsmetode, prøvningsresultater og acceptkriterier skal være påtegnet af den person, der som kontrolansvarlig har forestået verifikationen. Fabrikanten skal desuden registrere de korrektioner, der er foretaget for at bringe byggevaren i overensstemmelse med kravene i standarden eller godkendelsen. Det drejer sig fx om yderligere prøvninger, ændringer i produktionsprocessen, kassation eller reparation af byggevaren. Sporbarhed Det er fabrikantens ansvar at opretholde en komplet fortegnelse over de enkelte varer eller serier af varer med produktionsdetaljer og egenskaber. Fabrikanten skal også registrere, hvem varerne først er blevet solgt til. Individuelle varer eller serier af varer skal normalt fuldt ud kunne identificeres og spores i kraft af disse oplysninger. I visse tilfælde, fx for råvarer, er det ikke altid muligt. Kravene i standarder eller godkendelser skal derfor udformes, så behovet for identifikation og sporbarhed kan tilfredsstilles. De konkrete elementer i Standarden eller godkendelsen indeholder de konkrete obligatoriske eller vejledende elementer i fabrikkens egen produktionskontrol. Alle de bestemmelser i standarden eller godkendelsen, som er nødvendige for fabrikkens produktionskontrol og attestering af overensstemmelse for byggevaren, er obligatoriske. Hvor det er muligt, bør de nævnte elementer og krav være tilpasset: de specielle egenskaber ved fabrikationsprocessen, og især graden af automatisering af produktionen samt mulighederne for korrektion og selvkorrektion under produktionen den klasse, som produktet forventes at tilhøre. (Nogle standarder eller godkendelser indeholder klasser, hvor konsekvenserne af ikke at leve op til den forventede klasse afhænger af den påtænkte anvendelse). Procedurerne bør udformes, så den pålidelighed, der opnås ved fabrikationskontrollen, fastholdes under alle tænkelige produktionsforhold. ISO-9000 Nogle danske fabrikanter har valgt at blive omfattet af en frivillig certificeringsordning, der omfatter virksomhedens kvalitetsstyringssystem eller en certificering af selve byggevarerne. Overholdelse af ISO-9000 serien er imidlertid ikke obligatorisk efter byggevaredirektivet. I Kommissionens vejledning om fabrikkens egen produktionskontrol er sammenhængen med ISO-9000 serien formuleret således: Fabrikanter, der har et fabrikationskontrolsystem, som opfylder kravene i EN ISO 9001/9002, og som opfylder kravene i den relevante harmoniserede standard eller den europæiske tekniske godkendelse, anses for at opfylde kravene til fabrikkens egen produktionskontrol efter byggevaredirektivet.

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere