v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/ MED BLYANTEN. LOSE BLADE AF EB MALERS SKIZZEBOCER. NY SAMLING. MED INITIALER AP ViNC. St. Lerche. ^V KRISTIAN IA" name="description"> v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/ MED BLYANTEN. LOSE BLADE AF EB MALERS SKIZZEBOCER. NY SAMLING. MED INITIALER AP ViNC. St. Lerche. ^V KRISTIAN IA"> v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/- - PDF">

\S-" ;^^ ;^^^^v^'. ;' %.'. ^^r' ^!'i.^^^>v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 ' 'r :.'' '>;', ^ \S-" ;^^ ;^^^^v^'. ;' %.'. ^^r' ^!'i.^^^>v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/-

2

3

4

5

6

7 MED BLYANTEN. LOSE BLADE AF EB MALERS SKIZZEBOCER. NY SAMLING. MED INITIALER AP ViNC. St. Lerche. ^V KRISTIAN IA J. w. CAPPELENS FORLAG

8 lori e 4 STOCKHOLM, P. Al NOUHTKDT & s6neu SONUL. UOBTRTOKARB.

9 INDHOLD. Studentertog og Kunstncrfarter... Pag. Tilfields 27. En gammel Historie 49. LUbeck 60. Fra Krigeijs Tid 85. De euganeiske Hoie 109. Fra Dusseldorf til Nordkap 126. Martinius Loppestad. En national Fremtidsbiografi Kap. I. Fodsel og Barnealder 209. Kap. II. Begavelse 213. Kap. III. En Kunstmæcen 216. Kap. IV. Studier og Forcbilleder 223. Kap. V. Yandreår 228. Kap. VI. Den hellige Scminarius 232. Kap. VII. Kunstnermodet i Flekkefjord 240. Kap. VIII. Talen 254. Kap. IX. Storthinget og Kunsten 263. Kap. X. Triumf 268.!

10

11 ^é (}<}<> <>(M><><> ]\iin Nådige! De Blyantskizzcr, jeg for et Par Ar siden til Jul udgav, blev trods deres Ubetydelighed og deres ^Mangler inodtao-ct med en så uvented Velvillie, at min Forhegger oieblikkelig bestilte en ny Samling. Xu er det imidlertid ikke med Boger, som med Billeder, at de sådan kan leveres på Be-

12 ; etilllrjor ialfald ikke af Folk, som ikke horer til Faget. At jeg alligevel så snart kan efterkomme niin Forlæggers Onske og frcmlægge disse Skizzer for Publikum, det har jeg hovedsagelig Dem at takke for. o De Breve, hvori jeg nu i en Arrække har holdt Dem a jour med mig og mine Omgivelser, har for en væsentlig Del givet mig Stof til disse Skizzer; og forekommer der, hvilket jeg desværre ikke betvivler, desuden endda Ting i dem, som på Grund af den Ubundenhed, der, som De ved, kjendetcgncr mig og min Stil, måtte finde Deres hoie Mishag, så nedlægger jeg dem dog pligtskyldigst for Deres Fodder og på mine Vegne må jeg udtale Dem min Tak, for at De har gjemt på mine Breve, og for at De så beredvilligt har stillet Dem til min Disposition. De ved. De har altid beskyldt mig for at være for exclusiv. Jeg mcdgiver det, odi profan iidi viihjns et arceo, det vil sige, jeg bryder mig i Almindelighed såre lidet om, hvad Folk siger. Men just som en Folge af denne min Ligegyldighed ligeoverfor Massen, sætter jeg så meget storre Værd på de Enkeltes Dom, som jeg holder af; og lykkes det blot mine gamle Breve i denne nye Form at vinde Deres Bifald, så vil det va^re mig særdeles ligegyldigt, hvordan det store Publikum modtager dem.

13 ()<r (lelto, min N;Vllj2:c, er en (Jiund mere til at tilegne Dem disse Skizzer, ligesom jeg også vildc have gjort det med de forrige. Med da der i Anledning af min undertiden noget lose Blyant opstod grundede Betænkeligheder, om hvorvidt det vikle gå an at sætte en Dames Navn i Forbindelse med dem, så kan vi jo fortie Xavnet. Det er nok, når De ved, at det er Dim^ de tilegnes. Jeg forbliver, som altid, Deres hengivne ViNC. St. Lerche. Diisseldorf i August 1874.

14

15 STUDENTERTOG OG KUNSTNERFARTER. et var i 1856, og Studentertoget til Upsala skulde gå for sig. Det liavde kostet mig Moie nok at få Lov til at være med om den Ting, så meget mere, som jeg just på den Tid, det blev bestemt, til stor Forargelse for en liel Del uvedkommende Slægt og Venner havde fået sat igjennem min Beslutning at forlade Brodstudiets sikre, mao-elio-e og- macadamiserede Vei, der forer til mindre.vel aflasfte Embeder, til

16 tarvelig Familicforsorgelse, og hvis man ikke dor i Forveien, til en Pcusionering, hvorved alle Ens mulige og umulige Fortjenester, både med Hensyn til Fædrelandet, Kommunen og Binæring af et velvilligt og gavmildt Stortliing kjærligen belyses og glimrende belonnes. Dette lange Perspektiv, med endel andre indbydende små Sideudsigter, som f. Ex. liaud til Examen, en lang Forlovelse, en Distriktslægepost i Nordland, en Skibspart for sine sammensparede Skillinger, Polskpas med Lcnsmanden, Præsten og Landhandleren, megen Toddy og Drukning på Soen i Embeds Medfor, var jeg tilboielig til at opgive for en så usikker Fremtid som at blive Maler! Lattcrligt! Mer end latterligt bedroveligt! Og jeg og min Beslutning, vi blev da beklagede og begrædte af Nær og Fjærn, det var en rigtig Sorgehoitid inden Familien, og jeg blev allerede på Forhånd viet til Fortabelsen. Der manglede hverken på Råd eller Formaninger. En ældre Dame af mit Bekjendtskab yttrede sogar, at hun intet havdc imod min Plan at blive Maler, når jeg blot vilde fortsætte mine Studeringer ved Siden af. LUtkens Billard, Freyses Kafé og Studentersamfundet var så omtrent de væsentligc Kollegier, jeg under min Studcntertid havde

17 3 frokvcnterct; men det kunde hun nu ikke vide, Stakkel. 11 uu mente forst Andenexamen, og i en, rimeligvis meget fjern Fremtid, den medicinske ditto. At det var denne, hun sigtede til, kom jeg under Samtalens Loh efter. Hun erklærede nemlig, at hun ikke havde noget imod en Doctor, som malte i sine Fritimer, eller mod en Maler, som besad de skjonne Egenskaber at kunne forskrive Piller for Fordoielsen og Plastre for Værkefingre. Hun tilmålte mig altså Fritimerne rigelig, siden jeg skulde male Billeder i dem, og det måtte da være på Praxisens Bekostning. Thi havde jeg som Doctor stor Praxis, måtte jeg blive en dårlig Maler, og malte jeg gode Billeder, vilde det være Tegn på, at jeg var en dårlig Doctor. Det var en så kompliceret Forbindelse af det Xyttige med det Behagelige, at jeg slet ikke kunde fatte det, og jeg sad der som på Nåler og havde Folelsen af min egen Uværdighed, og svedede Angstens Sved og fik Fremtidsgrosninger i Kroppen. Og det var i et stort Selskab hos en gammel Tante, og jeg var indklemt i en Krog af min docerende ældre Veninde, og det var umuligt at slippe bort, så jeg drog et Pust af Lettelse, da Selskabet brod op. Men jeg kom af Asken 02; i Ilden.

18 Det var en deilig månelys Aften, og jeg modtog med Glæde af en tilstedeværende filologisk Kandidat, det Forslag at gjore et Slag gjcnnem Parken med liam for at roge vore Cigarer. Jeg kj endte ham ikke videre, jeg vidste bare, at han gjaldt for at vær^ en dygtig Fyr. Et skarpt Hoved, blev der påstået, og en dyb Tænker. Han havde, som det syntes, gjort min Ringhed til Gjenstanden for sin Tænkning den Aften. Vi var nemlig neppe kommen bort fra den ovrige Del af Selskabet, forend han med o den elskværdige Abenhed, som er karakteristisk for en stor Del af vore både Tænkere og Ikke- Tænkere, idet han slog mig på Skulderen, begyndte sålunde: ))Sig mig, hvordan kunde De nu falde på noget Sligt, som at ville blive Maler? For De skal jo ikke være for dum til at studere har jeg hort, da». Jeg gjorde naturligvis mit Bedste for at overbevise liam om, at det sidste virkelig var Tilfælde, omendskjont jeg havde en latinsk Attest fra min Dimissor for det Modsatte ; men han syntes at være af den Anskuelse, at et Overmål af Klogt ikke var nodvendigt til Studeringer, og han vilde i Forstningen ikke tro mig. Forst da vi endelig cfter en Times Vandring og

19 lærerig- Samtale om den Sag skiltes, og det endnu ikke havde lykkeds ham at omvende mig, syntes det, som om han var overbevist. Jeg har aldrig truffet ham siden og har inoen Anelse om, hvor der er bleven af ham, rimeligvis har han, lykkelig og tilfreds, vandret sin Gang hen over de knudrede Veie, som indgjærdes af Madvigs latinske Grammatik og Tregders græske Ordfoiningslære, henimod de steile Hoider, hvor Pensionens Luft bliver så tynd, at Legemet ingen Næring behover. Og sine Borns Xavne oo- Fodseldao-e, samt deres Faddere, hvilket gudfrygtige Mennesker pleier at skrive på Smudsbladet i sine Bibler, har han vel indfort i Arnesen's græske Lexikon. Og har han nogengang siden hin Aften værdiget mig en Tanke, så har han vel trukket på Skuldrene og tænkt ved sig selv: det var da en dum Fyr. Oo- så har han siii Overbevisnino- o^ det er altid en e*od Tino^ at have. Men jeg kom med på Upsalatoget, og det var en lystig Ligfærd, mit glade Studenterliv fik. Fem Ar senere sad vi en vakker Augustaften om en Bolle i ))Malkasten's)) skvofo-efulde Park, og vi talte naturligvis om Kunstnermodet,

20 som noi>ic Dao;c senere skulde finde Sted i Koln og fortsættes i Antwerpen. Være eller ikke være med havde i lang Tid været det o store Sporgsmål. Anden var villig, det er klart, men Kjodet, Kjodet Krop skal der til, siger Andersen, men hvor kommer man vel nu frem i Verden med bare Krop? På Kroppen må man have Klæder, i Klæderne må man have Lommer, i Lommerne må man have Midler og med Midlerne så det småt ud for Nogen hver af os dengang. Det kan nemlig hænde i et Malerliv, besynderlig ved Begyndelsen af Lobebanen, at de Frugter, man rj^ster ned af Malerkundskabens Træ, er mere sure end gyldne. Det kan da endogså med gode Billeder, på hvilke man havde bygget den Forventning, at der skulde drysse Dalere, hænde, at man istedet får Hovedet kastet fuldt med de sureste Æpplekart i Form af umodne Kritiker. Når man bliver ældre, bryder man sig naturligvis ikke det Kingeste om Sligt, for man ved, at af en Tidnings Abonnenter overhovedet blot 10% læser de Artikler, som angår Kunst, og af disse 10 Procent ved de 9, at Dagspressens Kunstkritik i Regelen håndhæves af literære Losgjængere, som ikke har mere Begreb om Kunst, end Katter pleier at have om Statsokonomi.

21 ! ]\Icn er man ung, så svider det alligevel, ligesom det jo er en Kjendsgjerning, at Prygl er liffe ubehagelijtje at få, enten de uddeles af en Gentleman eller en Murerslask. Ja, jeg har sogar seet en talentfuld Ungdom tåge sig nær af en Kritik i Aftenposten, (et Blad, som, til Underretning for udenbyes Læsere, iidkommer i Kristiania). Men han var meget ung, og det må tjene til hans Undskyldning Dog, dengang blev vi hjulpne. Som den gode Fe i Eventyret kom der en vakker Dag en gammel Goteborger med Penge til os fra Kunstforeningen, og nu var Sporgsmålet lost ))være med)) var Losenet. Alle Forberedelser var i Gang ))Malkasten's)) Direktion havde erklæret sig i Permanents, under den store Akazie sad de vise Xi omkring et Bord og pleiede Råd og skrev ud Deltagerkort, og der var en Sværm af Malere om de Vises Bord som af Bier om et blomstrende Lindetræ. Endelig oprandt den efterlængtede Dag, med Solskin oo' deiligt Veir Vorherre, som lader sin Sol skinne på Retfærdige og Uretfærdige, pudser den altid extra blank, når hans kjære Malere har nogen Galskab fore og den fandt os alle på Banegården, for med Morgentoget at afgå til det gjæstfrie Koln. Xye Waggons måtte

22 8 jo liægtes på, slig Overflod af Passagerer stillede vi, men endelig bar det iinder et rungende Hurra afsted, og inden Timesfrist bruste Toget ind på Banegården i Koln, livor vi, som det sig hor og bor, blev modtaget af en Deputation af Byens Honoratiores med livide Halsbind og rode Ansigter. Efterat man gjensidig liavde gjort sig færdig med de nodvendige Hilsnings- og Velkomsttaler, blev vi af Deputationen fort direkte på Eådbuset, ikke som andre» Vagabonder» for at sees efter i Sommer og Pas men for at erholde billio-t Privatloofis anvist for dem, som ikke enten havde personlige Invitationer eller iforveien havde sikret sig Værelse på et Hotel. Til den sidste Kategori horte vi, men vi fulgte imidlertid med og belonnedes med et prægtigt lidet Motiv i en af Rådhusets Gange, et Motiv, som et Par af os, og deribland naturligvis også jeg,' da det jo slog ind i mit Fag, skyndte os at annektere. For Skizzeboger liavde vi Gudbevars allesammen med, ja sogar Blyanter også, noget, som en Maler i det daglige Liv i Regelen ellers aldrig skal træffes i Besiddelse af. Men på et Kunetnermode det var en anden Sa^f, o<? vi havde de alvorligste Forsætter at bringe med tilbage i vore Skizzeboger så mange Erindringer som muligt fra Modet. Og med en sand Bonde-

23 _ il iver a-av i ca mia iiii^rd med Motivet det forstc i den nye Skizzcbog, og det blev sandelig også det sidste på den hele Tour. Så går det med de gode Forsætter. ]\Ien med det lille Motiv dækkede jeg alligcvel senere Reiseomkostninaerne. Et Kunstnermode har som ethvert andet Mode naturligvis også en Hensigt. Hensigten er, efter hvad jeg ved alle sådanne Moder har kunnet bringe i Erfaring, den, i den knappest mulige Tid at få konsumeret det storst midige Kvantum Frokoster, Seværdigheder, Middage, Udfluater oa Toaster. Dette er Eækkefolaen for Konsumet, men Midlet til at opnå alt dette er ved de forskjellige Moder, som man kan tænke, forskjelligt. Det er alt efter Omstændighederne Skandinavisme, Målstræv, Landokonomi, Oiensygdomme, Jurisprudents eller Jernbanelinie. I vort specielle Fald var det en Uendeliahed af Kunstvrovl. Jea var denaana desværre endnu for ung til rigtig at kunne vurdere disse Foredrag, som holdtes i Kasinosalen; men jeg modte dog pligtskyldigst frem, både jeg og min Yen Nicolay, min Kontubernal i Dusseldorf, min Kontubernal nu i Hotellet, og senere også min Kontubernal i den Familie i Antwerpen, som gjæstfrit havde^ anmodet Komiteen om at få sig

24 10 _ belastet med to Skandinaver. Og en velvis Komites Gine var da faldne på os to, og det var et heldigt Valg, for Xicolay og jeg, vi havde det altid liyggeligt sammen, fra den tidlige Morgen- når han kom ind med Kaffekværnen under Armen og vækkede mig, og satte sig til at male stund, Kaffe en på Sengekanten under idelige Opmuntringer til mig om at stå op, helt til den sildige Aften, når vi iblandt tog en liden Toddy, hvortil vi kogte Våndet på den samme Kaffemaskine, ose han til Guitarren sano- sine bedste Viser. Men Nicolay var et Pligtmenne-ske, og det var hans Skyld, at vi kom i Kasinosalen. Der var hedt der, og der var fuldt af Folk, beromte Malere i hver Krog, og der var mange, som talte, men hvad de talte om, har jeg aldeles glemt. Jeg har dog Grund til at tro, at det var om Kunst. En anden Ting har jeg derimod erindret. Lige om Hjornet var der en liden Kneipe, en af de tarvelige, koselige, indfodtc små Vinkneiper med blankskurede Egeborde og Fidibusser i Messingbægere, hvor Vinen ren og gylden tappes i store Glas lige fra Fadet. Og den Opdagelse gjorde en af mine tydskc Venner, der havdc en Spornæse for Vinkneipcr som en Detektiv for Forbrydere eller en Stover for

25 11 Hare og- hun beholdt ikke sin Opchigelse for sig selv. ^lenneskevcn, som han var, meddelte han den i videste Krcdse til sine Bekj endte, og snart havdc vi i Kneipen konstitueret en Filial af Kasinoforsamlingen, hvor det gik mindre tort, men en Smule mere larmende til, og vi dråk os op i den rigtige Stemning til den lysende Middag, som Byen Koln gav for os i den store Gurzenichsal Kolns Koncert- og Festivitetslokale, en prægtig Sal i rigeste gothiske Stil, en Sal, som rummer over tusinde Personer. Her i den kjolige Sal med det dæmpede Lys var Banketten arrangeret. Bordene bugnede af Solv og Krystal, Tjenerne, tildels i rige Livreer, pustede under Vægten af de mægtige Fade, Rhinlandenes og Burgunds og Champagnes ædleste Yine flod i lædskende Stromme ned i de altid torstige Kunstnerstruber end torstigere i den glodende Augusthede, og mange og gode var de Taler, som blev holdt. Taler fulde af Begeistring og Vid og sprudlende Humor, men få var de, som horte på dem; i Mænsfden og Myldret var det vanskeligt at skaffe sig Gehor; men så meget livligere gik det til ved de enkelte Borde med Bægerklang og Broderskåler, og endnu den Dag i Dag fortæller man hverandre Historier fra denne Fest: hvordan den vel-

26 12 kj endte Hædersgubbe tog en herskabelig Ekvipage for en Hyrevogn, og til Eierens usigelige Forbauselse kommanderte Kusken til at kjore ham hjem til Professor, sit Hotel og hvordan den gamle med Armen omkring en halvdrukken Kellners Nakke, i den Tanke, at det var en Kollega, meddelte ham af sine rige Erfaringer i Teknik og Fernis, Mester, og hvordan en anden gammel som på Grund af den indre Hede rimeligvis mente han var ude i Sommersolen, hvergang der råbtes Hurra tog af sin Paryk og svingede med den i den Tanke, at det var en Hat. Og dette var Forspillet til den Fest med Damer, som om Aftenen fandt Sted i den zoologiske Have. Har nogen af mine Læsere været i den zoologiske Have i Koln? Det er et stort prægtig Parkanlæg med giubende Lover, lodne Bjorne, en virkelig Elefant, og flere Abekatter, end der findes på hele Karljohansgade en Sondag Formiddag i godt Vcir. Men den Aften var det ikke Dyrene, som spillede Hovedrollen i Havens Seværdigheder for os Malere var det Kolns Dameflor og for de Indfodte vi Malere og det må jeg tilstå, mange af os var den Aften virkelig scværdige.

27 13 ^Irn (ler passerte alligevel ingen Ulykker, hverken med Dyrene eller med Damcrne. Man spurgte ikke engang en Forlovelse, hvilket dog altid er Tilfældet efter Studentertog. Den folgende Dag endte med en Udflugt til Rolandseck, den bekjendte Ruin lidt ovenfor Konigswinter, hvor Ridder Roland, eller som han også efter Schillers Ballade kaldes Ritter Treueschwesterliebe, i Livet levede, men det må være længe siden, for af Borgen står blot det Yindu igjen, hvor han udåndede sit sidste Suk. Sagen var nemlig den, at han i sin Ungdom, som det både for og efter ham også er passeret andre ^Mennesker, kom for Skade at forelske sig i en i alle Måder onskværdig Dame på en af Nabogårdene. Vakker var hun, og velopdragen, og Penge havde hun også, og så friede han. Men, som det både for og efter ham er passeret andre Mennesker: han faldt ikke i den Udkåredes Smag hvad det nu var ved ham, hun ikke likte, om lian havde en Vorte på Næsen, eller en hemmelig Pukkel, derom melder Historien intet; Faktum er, at han fik en Kurv i bedste Form men velopdragen, som hun var, forklarede hun ham, at hun altid vilde betragte ham som en Broder. Dette er nemlig Forskjellen mellem en Kurv

28 14 og et Opslag. Med Kurven folger altid Broderskab, med Opslag derimod blot uforandeiiigt Venskab. Men det var ikke det, han havde ment, og lige over for Kammeraterne, som han havde lovet en Bolle på Udsigten til Forlovelsen, var det flaut, og så tog han Tjeneste i den Fremmedlegion, som Franskmændene just holdt på at oprette i Lillcasien til Indtagelse af Jerusalem. Men hvordan det var eller ikke var, da han nu engang var borte, drog det efter med hende. Telegrafen var imidlertid endnu ikke opfundet, og med Postgangen var det så la la. Det er desuden tvivlsomt, hvorvidt hun var skrivekyndig, for Folkehoiskoler var endnu ikke indfort på Landet. Men der nåede alligevel til hendes Øre et Rygte om, at han var falden i et eller andet Slag, efter forst at være avanceret til Premierlieutenant, og så gik hun af Sorg i Kloster just i det Kloster, som ligger på Øen lige ud for Kolandseck; og det er den Dag idag endnu et Nonnekloster, forbundet med Pensionat for unge Piger, og en af mine Venner har malet Fresker i Klosterkirken. Han var der en hel Sommer, og når det så blev os for kvalmt i Diisseldorf, så telegraferte vi til ham, at vi var underveis, og så modtc han os på Bane-

29 15 gården, for uu er der en Bancgurd ligc under Borgruinen, og så feirede vi muntre Lag i de kjolige Værelser, han beboede i Klosteret men det horer ikke hid. Imidlertid var vor Ridder ikke falden. Han var blot hårdt såret bleveu fort fra Slagmarken, og eftcr en længere Rekonvalescents på Lazarethet i Byzans, drog han hjemover, prydet med Æreslegionen og Tapperhedsmedaljen, med bevingede Skridt 02: med det faste Forsæt at fornye Frieriet. Ved delte Punkt af Fortællingen vil jeg anmode den ærede Læser om at lade hente for to Skilling Rhabarber i Apotheket og tygge den tor. Han kan da få et Begreb om hvilken bitter Smag vor Ridder fik i Munden, da han på Eftersporgsel hos Frokenens Tante blev underrettet om, at hun af Sorg: over hans formentlio-e Dod var gået i Kloster. Her var altså Mund og forsage. intet andet at gjore end holde Som civilforsorgelsesberettiget, pensioneret Militær indsatte han sig selv som et Slags privat Oppeborselsbetjent ved Rhinen, og hyggede sig et passende lidet Toldvagthus på Hoiden med Udsigt til Klosteret. Her pleiede han da på de Tider, som hans selvvalgte Oppeborsclstrafik levnede ham, sidde i det store

30 16 Buevindu, og hans Beskjæftigelse var da, ved Hjælp af en udmærket Theaterkikkert at holde skarpt Øie med Klostret og om muligt få et Glimt af sin fordums Flamme. Samtidig passede han på, at de reisende Englændere ikke slåp forbi uden at udrede den befalede Afgift, som dog var betydelig mindre end den, de nu for Tiden må erlægge i de derværende Hoteller. Og i denne ridderlige Beskjæftigelse overraskedes han en vakker Dag af et Slagtilfælde som gjorde Ende på den dådrige Forsagers Liv. Men det har Schiller i sin Ballade udtrykt så smukt, at jeg ikke kan forsage mig den Glæde at anfore hans egne Ord: ))Und so sass er eine Leiche Eines Morgens da; Nach dem Fenstcr noch das Stumme Antlitz sah.» bleiche, Schiller forlægger rigtignok Scenen til Toggenburg, som er beliggende i Schweitz, men det gjor intet til Sagen. Sagnet fortælles også om Kolandsbuen, og Studenterne i Bonn synger den sorgelige Ballade til en vis lystig og upassende Melodi. Her på denne klassiske Jordbund var det, at det gjæstfric Koln vilde kredcntse os Afskcdsbægcret, og Ideen var glimrende. Den herligste

31 17 Natur, en udsogt Dameflor, lortrinlig Miisik, den ;vdlesto Yin og Khinlax i Mayonnaise hvem kan vol forlange mer? Det er både for Hjertet og Forstanden; især Mayonnaisen, for den bor en forstandig Mand helst lade være, thi den er livad Svenskerne kalder ))hårdsmålt)) i hoieste Grad. Og omendskjont jeg ikke skriver til Folkeoplysningens Fremme, vil jeg dog ikke iindladc at give de Vink, der står i min Magt, til ^Menneskehedens Tarv. Tilbagefarten fra Rolandseck orn Aftenen skede på tre Dampskibe, og Koln havde beredt sine Gjæster endnu en Overraskelse for Skilsmissen : Koln var illumineret ved vor Ankomst. De ved naturligvis meget vel, min Nådige, hvori en Illumination består. Fire Lys i hvert Vindu, Papirblomster og rene Gardiner. Det ovrige er overladt til de respektive Beboeres egen Smag og Opfindsomhed. Som f. Ex. da vi havde den store Ilkimination i min Fodeby i Anledning af hoisalig Kong Karl Johans Jubilæum, og de Indfodte reiste omkring i Slæder og beså Herligheden med Dombjælder. Da var <ler i et Vindu et Arrangement, som på Grund af det Overraskende både i Ide og malerisk Virkning endnu er mig i levende Erindring. Det var hos en Enkemadame med tre Vinduer, Stitdeuteitcnj <hi Kunstuer/aiter. ^

32 18 men hun liavde samlet Effekten i det midterste, for der stod den store Themaskine, jeg håber, De kjender en sådan gammeldags fire Fods Themaskine med hoie Hanker, og den var omviklet fra overst til nederst med Servietter, og tiankeret af to Lamper og fire Lys. Det var den pragtfuldeste Dekoration i den hele By, og Publikum klappede i Hænderne og kunde ikke blive mæt af Skuespillet ja, der hortes sogar en Eost i Hoben, som mente, at Themaskinen i sin nuva^rende Beklædning havde en slående Lighed med den salig Afdode i Nathabit. Men Koln illuminerede ikke med Tliemaskiner. Ikke engang med Lys i Vinduerne. Men hvert et Kirketårn, hver en Bygning langs Rhinen var markeret med farvede Lamper eller Linier af Gasflammer, Domen lyste i rod bengalsk Ild, og Jernbanebroen i gron det hele så ud som et Eventyr i tusende og en Nat, som Originalen til en af Breughels mest fantastiske Belysningsbilleder, og de tusinder og atteitusinder af Flammer kastede Rhinens rislende I^olger tilbage i sitrende Refiex. Men på de store Magazinbygninger nedenfor Broen, som j)å Grund af sin Form mindre egnede sig til at oplyses med Lamper, opforte et Par overgivne

33 19 FvrviM-kcrc det grotcskcsto Skyggcspil, en komisk l^antomime mod hiishoie Figurer i elektrisk Belysning. \'i regnede ud, at der var over tre hundrede Malere på det Extratog, som forte os fra Koln til Antwerpen, og der er mange Jernbanetunneler og farlige Passager på den Vei. Vi regnede endvidere ud, at om der skulde tilstode Toget nogct Uheld om det f. Ex. skulde ramle ned over et Bolverk, eller begraves af en sammenstyrtende Tunnel, eller lobe med os allesammen lige ud i Schelden, så vilde Prisen på Billeder stige, og der vilde blive en god Tid for de Efterlevende. Men Forsynet sorgede ikke for de Efterlevende; vi kom i god Behold til Antwerpen, og endda er Prisen på Billeder steget siden den Tid, så at Folk ofte beklas^er sig, når det kommer til det kildne Sporgsmål om Betalingen. Det var anderledes i gamle Dage. Da var Billeder så billige, at rigtige Kunstkjendere, når de fik et Billede, de var særdeles tilfreds med, sendte Kunstneren den dobbelte Pris. Sligt skal forekomme endnu, påståes der, men det må være sjeldent. Derimod forekommer det oftere, at Mæcener prutter på

34 20 IMsen, og jeg ved mangen en Silkekjole, som er falden af ved Billedkjob. At anskaffe sig Billeder er nemlig en utidig og utilladelig Luxus, og enhver sådan Anskaffelse bor forårsage Kjoberen Samvittighedsskrupler. Men så går det jo an at forene det nyttige med det behagelige. Prisen noteres, der gjores et Afdrag for en Silkekjole, et Bud på Billedet, og iblandt lykkes det, dermed er Herren tjent, og Fruen ligeså. Fremgangsmåden har jeg lært af en rig Grosserer, og den er indbydende. Sikkert er det også, at får jeg selv nogen Gang Råd til at anskaffe mig Billeder, skal jeg ikke undlade på denne ]\Iåde at supplere min Frues Garderobe. Og selv om det blot skulde blive en Hat eller en Jaqvette Modistregninger er dyre, og hvad der er spart, er fortjent. Vi har imidlertid fjernet os mer end tilladeligt fra vort egentlige Thema, men Antwerpen er en Handelsstad, og det må tjene til Undskyldning for denne handelspolitiske Diversion. Der er forresten ikke meget nyt at fortælle om Opholdct. Det var det samme Stykke, som spilledes, men med forandrede Dekorationer. åd og dråk og var glade, se der et Resumé uf Festen, og det behorige officicuo Vrovl be- Vi T'

35 21 sorgedos p;i Fransk. Det var en Forandring til det bedre, lor det kunde de ileste al' os ikke lorstå. Atter var en Del af de rullende Ar gaet hjem til sine Fædre. Da optrådte igjen Goteborg som den gode Fe i Eventyret, og sendte duftende Billetter og veltalende Indbydelseskort til de skandinaviske Kunstnere, ocr bod os til festlige Lag og glade Dage i sin gjæstfrie Stad, og med Glæde blev Indbydelsen modtaget, og vi lovede vort bedste både med at sende Billeder til den påtænkte Udstilling og med at deltage i de vigtige Diskussioner om vor nationale Kunst, som var opfort på Programmet. Det var ikke nogen overvældende Masse, som stormede Toget i DUsseldorf den Gang, vi var blot fire; men som Sneballen, der ruller ned for Bakke, på sin A ei bliver til en alentyk Klump, så voxede også vi ved hver Hovedstation på Veien. Den forste beskedne Tilvæxt fik vi på Banegården i Altona ; på Dampbåden i Kiel begyndte vi allerede at tiltage, i Kjobeuhavn flokkedes der flere og flere om den forste Kjærne, og på Passagerbåden til Goteborg var vi en rigtig Klump.

36 22 Og hvilken Dampbådstur! *Jeg har seet Sosyge og, uden Blusel tilstår jeg det, selv været sosyg på forskjellige Have og under forskjellige Breddegrader, men så sosyge som Historiemalere kan blive, havde jeg ikke troet lå indenfor Mulighedens Grændse. Det erindrede mi^ om Upsalatogets glade Dage, da en senere Departementsfuldmægtig, som dengang blot var en lovende Ungdom vi var i de Dage endnvi ikke begyndt at bære store Lofter frem lå flad på Salontaget på Ganger Rolf og grædende bad os, hans omliggende Venner, at tåge ham i Arme og Ben og expedere ham overbord. Og ved Gud, han bad så rorende, at havde ikke vor egen Tilstand været af den Beskaffenhed, at den forbod os den mindste hjælpsomme Håndsrækning jeg tror vi havde gjort ham den Villighed. Men vor unge Historiemaler havde ikke så heroiske Tanker han havde tilsyneladende slet ingen Tanker mer, men blev af to Opvartere båret ned og lagt under et Bord i Salonen, og der blev han fortoiet, og da Fartoiet Kl. 2 om Natten lagde til ved Goteborgs Kai, blev han pakket ud og afleveret til sin ventende Vert. Hvad som skilte Kunstnermodet i Gotcborg fra det i Kciln og Antwerpen, var, foruden den

37 2;i om imiliii- (Midmi slorrc (ijjrstfrihed, dcii Omstændighed, at det obligiite \ riwl angik os selv incie direkte deniiegang, og ut vi med storre Interesse og Liv deltog i Forhandlingerne end i Kolli. \'el ved jeg også i Goteborg en Kiillare, hvor man under Forhandlingerne altid kunde træffe Kongresmedlemmer i dybt og grundigt Studium af Smorgåsar. (Smorgås hedder i Pluralis nemlig ikke Smcirgjæs, hvilket jeg foler mig foranlediget til at bemærke som Oplysning ior dem, der klandrer min Ortografi). Men jeg vil naturligvis ikke være indiskret og nævne Navn. Heller ikke er jeg efter så lang Tids Forlob istand til at give et gjennemgribende Referat af Forhandlingerne; så meget vanskeligere er det, som det, V^oltaire siger om Metafysik, i vist Mon gjælder om Hovedthemaet ved Forhandlingerne, Nationalitet i Kunst. Han siger nemlig, at Metafysik består i, at hverken Forfatteren eller Læseren forstår det. Det slår forresten ikke ganske ind. Jeg for min ringe Person har ialfald fået det ganske bestemte Indtryk, at Nationalitet i Kunst, sådan som den efterstræbes af et vist Parti derhjemme og altid prækes for os, består i, ikke at kunne male. Som et folgeværdigt Exempel foreholder man os jo altid den danske Kunst, og hvor meget

38 24 vi end har at iidsætte på dens chinesiske Afslutnino- oo- som Folge deraf fuldstændige Scliematiseren vi bringes altid til Taushed med det vægtige Argument: ))Ja, men den er national!y> Som Franskmændene ved \ ikingernes Invasion til de daglige Bonner endnu bad : libera hos^ o I)oniint\ a furore Noruuoniorion, så kan vi også på skandinaviske Udstillinger bede : fri os, o milde Forsyn, for den nordiske Kunst, når der ved nordisk Kunst forståes den, der prækes af danske Esthetikere og udfores efter deres Forskrifter af troende Kunstnere. Når man kj ender noget til den Iver, hvormed alle vore Landskabsmalere f. Ex. studerer Naturen, og når, som vi smigrer os med, et uhildet Oie i deres Billeder kan se Resultatet af disse Studier, så forekommer det os jo unægtelig komiskt, når sådanne Esthetikere vil vindicere det danske Landskabsmaleri Patent på det ufeilbare Naturstudium. Meget muligt, at de danske Jjandskabsmalere studerer Naturen jeg vil ikke betvivle det, når det påståes af så vægtige Stemmer; men af deres IHUeder skal man ialfald ikke kunne se det de måtte da ellers liavc (m forbandet egen Mådc; at se Naturcni på. Men ligeoverfor den (hinske Kunstkritiks Uleilbarhed b()r rigtignok intet mer Ibrbause o«. Sagde ikke

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Jeg er sikker på, at I i de sidste måneder har set hen til den lykketilstand, det måtte være, at tiden på Horslunde Realskole er ved at rinde ud.

Jeg er sikker på, at I i de sidste måneder har set hen til den lykketilstand, det måtte være, at tiden på Horslunde Realskole er ved at rinde ud. Dimissionstale 2008 Eventyr gør vores drømme til virkelighed, og vi kan ende med at blive en af de heldige, der lever lykkeligt til vores dages ende. Eventyret opfylder drømmen om lykke som en varig tilstand.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere