v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/ MED BLYANTEN. LOSE BLADE AF EB MALERS SKIZZEBOCER. NY SAMLING. MED INITIALER AP ViNC. St. Lerche. ^V KRISTIAN IA" name="description"> v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/ MED BLYANTEN. LOSE BLADE AF EB MALERS SKIZZEBOCER. NY SAMLING. MED INITIALER AP ViNC. St. Lerche. ^V KRISTIAN IA"> v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/-">

\S-" ;^^ ;^^^^v^'. ;' %.'. ^^r' ^!'i.^^^>v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 ' 'r :.'' '>;', ^ \S-" ;^^ ;^^^^v^'. ;' %.'. ^^r' ^!'i.^^^>v>in^ ;^., ^.'^* i»:,/-

2

3

4

5

6

7 MED BLYANTEN. LOSE BLADE AF EB MALERS SKIZZEBOCER. NY SAMLING. MED INITIALER AP ViNC. St. Lerche. ^V KRISTIAN IA J. w. CAPPELENS FORLAG

8 lori e 4 STOCKHOLM, P. Al NOUHTKDT & s6neu SONUL. UOBTRTOKARB.

9 INDHOLD. Studentertog og Kunstncrfarter... Pag. Tilfields 27. En gammel Historie 49. LUbeck 60. Fra Krigeijs Tid 85. De euganeiske Hoie 109. Fra Dusseldorf til Nordkap 126. Martinius Loppestad. En national Fremtidsbiografi Kap. I. Fodsel og Barnealder 209. Kap. II. Begavelse 213. Kap. III. En Kunstmæcen 216. Kap. IV. Studier og Forcbilleder 223. Kap. V. Yandreår 228. Kap. VI. Den hellige Scminarius 232. Kap. VII. Kunstnermodet i Flekkefjord 240. Kap. VIII. Talen 254. Kap. IX. Storthinget og Kunsten 263. Kap. X. Triumf 268.!

10

11 ^é (}<}<> <>(M><><> ]\iin Nådige! De Blyantskizzcr, jeg for et Par Ar siden til Jul udgav, blev trods deres Ubetydelighed og deres ^Mangler inodtao-ct med en så uvented Velvillie, at min Forhegger oieblikkelig bestilte en ny Samling. Xu er det imidlertid ikke med Boger, som med Billeder, at de sådan kan leveres på Be-

12 ; etilllrjor ialfald ikke af Folk, som ikke horer til Faget. At jeg alligevel så snart kan efterkomme niin Forlæggers Onske og frcmlægge disse Skizzer for Publikum, det har jeg hovedsagelig Dem at takke for. o De Breve, hvori jeg nu i en Arrække har holdt Dem a jour med mig og mine Omgivelser, har for en væsentlig Del givet mig Stof til disse Skizzer; og forekommer der, hvilket jeg desværre ikke betvivler, desuden endda Ting i dem, som på Grund af den Ubundenhed, der, som De ved, kjendetcgncr mig og min Stil, måtte finde Deres hoie Mishag, så nedlægger jeg dem dog pligtskyldigst for Deres Fodder og på mine Vegne må jeg udtale Dem min Tak, for at De har gjemt på mine Breve, og for at De så beredvilligt har stillet Dem til min Disposition. De ved. De har altid beskyldt mig for at være for exclusiv. Jeg mcdgiver det, odi profan iidi viihjns et arceo, det vil sige, jeg bryder mig i Almindelighed såre lidet om, hvad Folk siger. Men just som en Folge af denne min Ligegyldighed ligeoverfor Massen, sætter jeg så meget storre Værd på de Enkeltes Dom, som jeg holder af; og lykkes det blot mine gamle Breve i denne nye Form at vinde Deres Bifald, så vil det va^re mig særdeles ligegyldigt, hvordan det store Publikum modtager dem.

13 ()<r (lelto, min N;Vllj2:c, er en (Jiund mere til at tilegne Dem disse Skizzer, ligesom jeg også vildc have gjort det med de forrige. Med da der i Anledning af min undertiden noget lose Blyant opstod grundede Betænkeligheder, om hvorvidt det vikle gå an at sætte en Dames Navn i Forbindelse med dem, så kan vi jo fortie Xavnet. Det er nok, når De ved, at det er Dim^ de tilegnes. Jeg forbliver, som altid, Deres hengivne ViNC. St. Lerche. Diisseldorf i August 1874.

14

15 STUDENTERTOG OG KUNSTNERFARTER. et var i 1856, og Studentertoget til Upsala skulde gå for sig. Det liavde kostet mig Moie nok at få Lov til at være med om den Ting, så meget mere, som jeg just på den Tid, det blev bestemt, til stor Forargelse for en liel Del uvedkommende Slægt og Venner havde fået sat igjennem min Beslutning at forlade Brodstudiets sikre, mao-elio-e og- macadamiserede Vei, der forer til mindre.vel aflasfte Embeder, til

16 tarvelig Familicforsorgelse, og hvis man ikke dor i Forveien, til en Pcusionering, hvorved alle Ens mulige og umulige Fortjenester, både med Hensyn til Fædrelandet, Kommunen og Binæring af et velvilligt og gavmildt Stortliing kjærligen belyses og glimrende belonnes. Dette lange Perspektiv, med endel andre indbydende små Sideudsigter, som f. Ex. liaud til Examen, en lang Forlovelse, en Distriktslægepost i Nordland, en Skibspart for sine sammensparede Skillinger, Polskpas med Lcnsmanden, Præsten og Landhandleren, megen Toddy og Drukning på Soen i Embeds Medfor, var jeg tilboielig til at opgive for en så usikker Fremtid som at blive Maler! Lattcrligt! Mer end latterligt bedroveligt! Og jeg og min Beslutning, vi blev da beklagede og begrædte af Nær og Fjærn, det var en rigtig Sorgehoitid inden Familien, og jeg blev allerede på Forhånd viet til Fortabelsen. Der manglede hverken på Råd eller Formaninger. En ældre Dame af mit Bekjendtskab yttrede sogar, at hun intet havdc imod min Plan at blive Maler, når jeg blot vilde fortsætte mine Studeringer ved Siden af. LUtkens Billard, Freyses Kafé og Studentersamfundet var så omtrent de væsentligc Kollegier, jeg under min Studcntertid havde

17 3 frokvcnterct; men det kunde hun nu ikke vide, Stakkel. 11 uu mente forst Andenexamen, og i en, rimeligvis meget fjern Fremtid, den medicinske ditto. At det var denne, hun sigtede til, kom jeg under Samtalens Loh efter. Hun erklærede nemlig, at hun ikke havde noget imod en Doctor, som malte i sine Fritimer, eller mod en Maler, som besad de skjonne Egenskaber at kunne forskrive Piller for Fordoielsen og Plastre for Værkefingre. Hun tilmålte mig altså Fritimerne rigelig, siden jeg skulde male Billeder i dem, og det måtte da være på Praxisens Bekostning. Thi havde jeg som Doctor stor Praxis, måtte jeg blive en dårlig Maler, og malte jeg gode Billeder, vilde det være Tegn på, at jeg var en dårlig Doctor. Det var en så kompliceret Forbindelse af det Xyttige med det Behagelige, at jeg slet ikke kunde fatte det, og jeg sad der som på Nåler og havde Folelsen af min egen Uværdighed, og svedede Angstens Sved og fik Fremtidsgrosninger i Kroppen. Og det var i et stort Selskab hos en gammel Tante, og jeg var indklemt i en Krog af min docerende ældre Veninde, og det var umuligt at slippe bort, så jeg drog et Pust af Lettelse, da Selskabet brod op. Men jeg kom af Asken 02; i Ilden.

18 Det var en deilig månelys Aften, og jeg modtog med Glæde af en tilstedeværende filologisk Kandidat, det Forslag at gjore et Slag gjcnnem Parken med liam for at roge vore Cigarer. Jeg kj endte ham ikke videre, jeg vidste bare, at han gjaldt for at vær^ en dygtig Fyr. Et skarpt Hoved, blev der påstået, og en dyb Tænker. Han havde, som det syntes, gjort min Ringhed til Gjenstanden for sin Tænkning den Aften. Vi var nemlig neppe kommen bort fra den ovrige Del af Selskabet, forend han med o den elskværdige Abenhed, som er karakteristisk for en stor Del af vore både Tænkere og Ikke- Tænkere, idet han slog mig på Skulderen, begyndte sålunde: ))Sig mig, hvordan kunde De nu falde på noget Sligt, som at ville blive Maler? For De skal jo ikke være for dum til at studere har jeg hort, da». Jeg gjorde naturligvis mit Bedste for at overbevise liam om, at det sidste virkelig var Tilfælde, omendskjont jeg havde en latinsk Attest fra min Dimissor for det Modsatte ; men han syntes at være af den Anskuelse, at et Overmål af Klogt ikke var nodvendigt til Studeringer, og han vilde i Forstningen ikke tro mig. Forst da vi endelig cfter en Times Vandring og

19 lærerig- Samtale om den Sag skiltes, og det endnu ikke havde lykkeds ham at omvende mig, syntes det, som om han var overbevist. Jeg har aldrig truffet ham siden og har inoen Anelse om, hvor der er bleven af ham, rimeligvis har han, lykkelig og tilfreds, vandret sin Gang hen over de knudrede Veie, som indgjærdes af Madvigs latinske Grammatik og Tregders græske Ordfoiningslære, henimod de steile Hoider, hvor Pensionens Luft bliver så tynd, at Legemet ingen Næring behover. Og sine Borns Xavne oo- Fodseldao-e, samt deres Faddere, hvilket gudfrygtige Mennesker pleier at skrive på Smudsbladet i sine Bibler, har han vel indfort i Arnesen's græske Lexikon. Og har han nogengang siden hin Aften værdiget mig en Tanke, så har han vel trukket på Skuldrene og tænkt ved sig selv: det var da en dum Fyr. Oo- så har han siii Overbevisnino- o^ det er altid en e*od Tino^ at have. Men jeg kom med på Upsalatoget, og det var en lystig Ligfærd, mit glade Studenterliv fik. Fem Ar senere sad vi en vakker Augustaften om en Bolle i ))Malkasten's)) skvofo-efulde Park, og vi talte naturligvis om Kunstnermodet,

20 som noi>ic Dao;c senere skulde finde Sted i Koln og fortsættes i Antwerpen. Være eller ikke være med havde i lang Tid været det o store Sporgsmål. Anden var villig, det er klart, men Kjodet, Kjodet Krop skal der til, siger Andersen, men hvor kommer man vel nu frem i Verden med bare Krop? På Kroppen må man have Klæder, i Klæderne må man have Lommer, i Lommerne må man have Midler og med Midlerne så det småt ud for Nogen hver af os dengang. Det kan nemlig hænde i et Malerliv, besynderlig ved Begyndelsen af Lobebanen, at de Frugter, man rj^ster ned af Malerkundskabens Træ, er mere sure end gyldne. Det kan da endogså med gode Billeder, på hvilke man havde bygget den Forventning, at der skulde drysse Dalere, hænde, at man istedet får Hovedet kastet fuldt med de sureste Æpplekart i Form af umodne Kritiker. Når man bliver ældre, bryder man sig naturligvis ikke det Kingeste om Sligt, for man ved, at af en Tidnings Abonnenter overhovedet blot 10% læser de Artikler, som angår Kunst, og af disse 10 Procent ved de 9, at Dagspressens Kunstkritik i Regelen håndhæves af literære Losgjængere, som ikke har mere Begreb om Kunst, end Katter pleier at have om Statsokonomi.

21 ! ]\Icn er man ung, så svider det alligevel, ligesom det jo er en Kjendsgjerning, at Prygl er liffe ubehagelijtje at få, enten de uddeles af en Gentleman eller en Murerslask. Ja, jeg har sogar seet en talentfuld Ungdom tåge sig nær af en Kritik i Aftenposten, (et Blad, som, til Underretning for udenbyes Læsere, iidkommer i Kristiania). Men han var meget ung, og det må tjene til hans Undskyldning Dog, dengang blev vi hjulpne. Som den gode Fe i Eventyret kom der en vakker Dag en gammel Goteborger med Penge til os fra Kunstforeningen, og nu var Sporgsmålet lost ))være med)) var Losenet. Alle Forberedelser var i Gang ))Malkasten's)) Direktion havde erklæret sig i Permanents, under den store Akazie sad de vise Xi omkring et Bord og pleiede Råd og skrev ud Deltagerkort, og der var en Sværm af Malere om de Vises Bord som af Bier om et blomstrende Lindetræ. Endelig oprandt den efterlængtede Dag, med Solskin oo' deiligt Veir Vorherre, som lader sin Sol skinne på Retfærdige og Uretfærdige, pudser den altid extra blank, når hans kjære Malere har nogen Galskab fore og den fandt os alle på Banegården, for med Morgentoget at afgå til det gjæstfrie Koln. Xye Waggons måtte

22 8 jo liægtes på, slig Overflod af Passagerer stillede vi, men endelig bar det iinder et rungende Hurra afsted, og inden Timesfrist bruste Toget ind på Banegården i Koln, livor vi, som det sig hor og bor, blev modtaget af en Deputation af Byens Honoratiores med livide Halsbind og rode Ansigter. Efterat man gjensidig liavde gjort sig færdig med de nodvendige Hilsnings- og Velkomsttaler, blev vi af Deputationen fort direkte på Eådbuset, ikke som andre» Vagabonder» for at sees efter i Sommer og Pas men for at erholde billio-t Privatloofis anvist for dem, som ikke enten havde personlige Invitationer eller iforveien havde sikret sig Værelse på et Hotel. Til den sidste Kategori horte vi, men vi fulgte imidlertid med og belonnedes med et prægtigt lidet Motiv i en af Rådhusets Gange, et Motiv, som et Par af os, og deribland naturligvis også jeg,' da det jo slog ind i mit Fag, skyndte os at annektere. For Skizzeboger liavde vi Gudbevars allesammen med, ja sogar Blyanter også, noget, som en Maler i det daglige Liv i Regelen ellers aldrig skal træffes i Besiddelse af. Men på et Kunetnermode det var en anden Sa^f, o<? vi havde de alvorligste Forsætter at bringe med tilbage i vore Skizzeboger så mange Erindringer som muligt fra Modet. Og med en sand Bonde-

23 _ il iver a-av i ca mia iiii^rd med Motivet det forstc i den nye Skizzcbog, og det blev sandelig også det sidste på den hele Tour. Så går det med de gode Forsætter. ]\Ien med det lille Motiv dækkede jeg alligcvel senere Reiseomkostninaerne. Et Kunstnermode har som ethvert andet Mode naturligvis også en Hensigt. Hensigten er, efter hvad jeg ved alle sådanne Moder har kunnet bringe i Erfaring, den, i den knappest mulige Tid at få konsumeret det storst midige Kvantum Frokoster, Seværdigheder, Middage, Udfluater oa Toaster. Dette er Eækkefolaen for Konsumet, men Midlet til at opnå alt dette er ved de forskjellige Moder, som man kan tænke, forskjelligt. Det er alt efter Omstændighederne Skandinavisme, Målstræv, Landokonomi, Oiensygdomme, Jurisprudents eller Jernbanelinie. I vort specielle Fald var det en Uendeliahed af Kunstvrovl. Jea var denaana desværre endnu for ung til rigtig at kunne vurdere disse Foredrag, som holdtes i Kasinosalen; men jeg modte dog pligtskyldigst frem, både jeg og min Yen Nicolay, min Kontubernal i Dusseldorf, min Kontubernal nu i Hotellet, og senere også min Kontubernal i den Familie i Antwerpen, som gjæstfrit havde^ anmodet Komiteen om at få sig

24 10 _ belastet med to Skandinaver. Og en velvis Komites Gine var da faldne på os to, og det var et heldigt Valg, for Xicolay og jeg, vi havde det altid liyggeligt sammen, fra den tidlige Morgen- når han kom ind med Kaffekværnen under Armen og vækkede mig, og satte sig til at male stund, Kaffe en på Sengekanten under idelige Opmuntringer til mig om at stå op, helt til den sildige Aften, når vi iblandt tog en liden Toddy, hvortil vi kogte Våndet på den samme Kaffemaskine, ose han til Guitarren sano- sine bedste Viser. Men Nicolay var et Pligtmenne-ske, og det var hans Skyld, at vi kom i Kasinosalen. Der var hedt der, og der var fuldt af Folk, beromte Malere i hver Krog, og der var mange, som talte, men hvad de talte om, har jeg aldeles glemt. Jeg har dog Grund til at tro, at det var om Kunst. En anden Ting har jeg derimod erindret. Lige om Hjornet var der en liden Kneipe, en af de tarvelige, koselige, indfodtc små Vinkneiper med blankskurede Egeborde og Fidibusser i Messingbægere, hvor Vinen ren og gylden tappes i store Glas lige fra Fadet. Og den Opdagelse gjorde en af mine tydskc Venner, der havdc en Spornæse for Vinkneipcr som en Detektiv for Forbrydere eller en Stover for

25 11 Hare og- hun beholdt ikke sin Opchigelse for sig selv. ^lenneskevcn, som han var, meddelte han den i videste Krcdse til sine Bekj endte, og snart havdc vi i Kneipen konstitueret en Filial af Kasinoforsamlingen, hvor det gik mindre tort, men en Smule mere larmende til, og vi dråk os op i den rigtige Stemning til den lysende Middag, som Byen Koln gav for os i den store Gurzenichsal Kolns Koncert- og Festivitetslokale, en prægtig Sal i rigeste gothiske Stil, en Sal, som rummer over tusinde Personer. Her i den kjolige Sal med det dæmpede Lys var Banketten arrangeret. Bordene bugnede af Solv og Krystal, Tjenerne, tildels i rige Livreer, pustede under Vægten af de mægtige Fade, Rhinlandenes og Burgunds og Champagnes ædleste Yine flod i lædskende Stromme ned i de altid torstige Kunstnerstruber end torstigere i den glodende Augusthede, og mange og gode var de Taler, som blev holdt. Taler fulde af Begeistring og Vid og sprudlende Humor, men få var de, som horte på dem; i Mænsfden og Myldret var det vanskeligt at skaffe sig Gehor; men så meget livligere gik det til ved de enkelte Borde med Bægerklang og Broderskåler, og endnu den Dag i Dag fortæller man hverandre Historier fra denne Fest: hvordan den vel-

26 12 kj endte Hædersgubbe tog en herskabelig Ekvipage for en Hyrevogn, og til Eierens usigelige Forbauselse kommanderte Kusken til at kjore ham hjem til Professor, sit Hotel og hvordan den gamle med Armen omkring en halvdrukken Kellners Nakke, i den Tanke, at det var en Kollega, meddelte ham af sine rige Erfaringer i Teknik og Fernis, Mester, og hvordan en anden gammel som på Grund af den indre Hede rimeligvis mente han var ude i Sommersolen, hvergang der råbtes Hurra tog af sin Paryk og svingede med den i den Tanke, at det var en Hat. Og dette var Forspillet til den Fest med Damer, som om Aftenen fandt Sted i den zoologiske Have. Har nogen af mine Læsere været i den zoologiske Have i Koln? Det er et stort prægtig Parkanlæg med giubende Lover, lodne Bjorne, en virkelig Elefant, og flere Abekatter, end der findes på hele Karljohansgade en Sondag Formiddag i godt Vcir. Men den Aften var det ikke Dyrene, som spillede Hovedrollen i Havens Seværdigheder for os Malere var det Kolns Dameflor og for de Indfodte vi Malere og det må jeg tilstå, mange af os var den Aften virkelig scværdige.

27 13 ^Irn (ler passerte alligevel ingen Ulykker, hverken med Dyrene eller med Damcrne. Man spurgte ikke engang en Forlovelse, hvilket dog altid er Tilfældet efter Studentertog. Den folgende Dag endte med en Udflugt til Rolandseck, den bekjendte Ruin lidt ovenfor Konigswinter, hvor Ridder Roland, eller som han også efter Schillers Ballade kaldes Ritter Treueschwesterliebe, i Livet levede, men det må være længe siden, for af Borgen står blot det Yindu igjen, hvor han udåndede sit sidste Suk. Sagen var nemlig den, at han i sin Ungdom, som det både for og efter ham også er passeret andre ^Mennesker, kom for Skade at forelske sig i en i alle Måder onskværdig Dame på en af Nabogårdene. Vakker var hun, og velopdragen, og Penge havde hun også, og så friede han. Men, som det både for og efter ham er passeret andre Mennesker: han faldt ikke i den Udkåredes Smag hvad det nu var ved ham, hun ikke likte, om lian havde en Vorte på Næsen, eller en hemmelig Pukkel, derom melder Historien intet; Faktum er, at han fik en Kurv i bedste Form men velopdragen, som hun var, forklarede hun ham, at hun altid vilde betragte ham som en Broder. Dette er nemlig Forskjellen mellem en Kurv

28 14 og et Opslag. Med Kurven folger altid Broderskab, med Opslag derimod blot uforandeiiigt Venskab. Men det var ikke det, han havde ment, og lige over for Kammeraterne, som han havde lovet en Bolle på Udsigten til Forlovelsen, var det flaut, og så tog han Tjeneste i den Fremmedlegion, som Franskmændene just holdt på at oprette i Lillcasien til Indtagelse af Jerusalem. Men hvordan det var eller ikke var, da han nu engang var borte, drog det efter med hende. Telegrafen var imidlertid endnu ikke opfundet, og med Postgangen var det så la la. Det er desuden tvivlsomt, hvorvidt hun var skrivekyndig, for Folkehoiskoler var endnu ikke indfort på Landet. Men der nåede alligevel til hendes Øre et Rygte om, at han var falden i et eller andet Slag, efter forst at være avanceret til Premierlieutenant, og så gik hun af Sorg i Kloster just i det Kloster, som ligger på Øen lige ud for Kolandseck; og det er den Dag idag endnu et Nonnekloster, forbundet med Pensionat for unge Piger, og en af mine Venner har malet Fresker i Klosterkirken. Han var der en hel Sommer, og når det så blev os for kvalmt i Diisseldorf, så telegraferte vi til ham, at vi var underveis, og så modtc han os på Bane-

29 15 gården, for uu er der en Bancgurd ligc under Borgruinen, og så feirede vi muntre Lag i de kjolige Værelser, han beboede i Klosteret men det horer ikke hid. Imidlertid var vor Ridder ikke falden. Han var blot hårdt såret bleveu fort fra Slagmarken, og eftcr en længere Rekonvalescents på Lazarethet i Byzans, drog han hjemover, prydet med Æreslegionen og Tapperhedsmedaljen, med bevingede Skridt 02: med det faste Forsæt at fornye Frieriet. Ved delte Punkt af Fortællingen vil jeg anmode den ærede Læser om at lade hente for to Skilling Rhabarber i Apotheket og tygge den tor. Han kan da få et Begreb om hvilken bitter Smag vor Ridder fik i Munden, da han på Eftersporgsel hos Frokenens Tante blev underrettet om, at hun af Sorg: over hans formentlio-e Dod var gået i Kloster. Her var altså Mund og forsage. intet andet at gjore end holde Som civilforsorgelsesberettiget, pensioneret Militær indsatte han sig selv som et Slags privat Oppeborselsbetjent ved Rhinen, og hyggede sig et passende lidet Toldvagthus på Hoiden med Udsigt til Klosteret. Her pleiede han da på de Tider, som hans selvvalgte Oppeborsclstrafik levnede ham, sidde i det store

30 16 Buevindu, og hans Beskjæftigelse var da, ved Hjælp af en udmærket Theaterkikkert at holde skarpt Øie med Klostret og om muligt få et Glimt af sin fordums Flamme. Samtidig passede han på, at de reisende Englændere ikke slåp forbi uden at udrede den befalede Afgift, som dog var betydelig mindre end den, de nu for Tiden må erlægge i de derværende Hoteller. Og i denne ridderlige Beskjæftigelse overraskedes han en vakker Dag af et Slagtilfælde som gjorde Ende på den dådrige Forsagers Liv. Men det har Schiller i sin Ballade udtrykt så smukt, at jeg ikke kan forsage mig den Glæde at anfore hans egne Ord: ))Und so sass er eine Leiche Eines Morgens da; Nach dem Fenstcr noch das Stumme Antlitz sah.» bleiche, Schiller forlægger rigtignok Scenen til Toggenburg, som er beliggende i Schweitz, men det gjor intet til Sagen. Sagnet fortælles også om Kolandsbuen, og Studenterne i Bonn synger den sorgelige Ballade til en vis lystig og upassende Melodi. Her på denne klassiske Jordbund var det, at det gjæstfric Koln vilde kredcntse os Afskcdsbægcret, og Ideen var glimrende. Den herligste

31 17 Natur, en udsogt Dameflor, lortrinlig Miisik, den ;vdlesto Yin og Khinlax i Mayonnaise hvem kan vol forlange mer? Det er både for Hjertet og Forstanden; især Mayonnaisen, for den bor en forstandig Mand helst lade være, thi den er livad Svenskerne kalder ))hårdsmålt)) i hoieste Grad. Og omendskjont jeg ikke skriver til Folkeoplysningens Fremme, vil jeg dog ikke iindladc at give de Vink, der står i min Magt, til ^Menneskehedens Tarv. Tilbagefarten fra Rolandseck orn Aftenen skede på tre Dampskibe, og Koln havde beredt sine Gjæster endnu en Overraskelse for Skilsmissen : Koln var illumineret ved vor Ankomst. De ved naturligvis meget vel, min Nådige, hvori en Illumination består. Fire Lys i hvert Vindu, Papirblomster og rene Gardiner. Det ovrige er overladt til de respektive Beboeres egen Smag og Opfindsomhed. Som f. Ex. da vi havde den store Ilkimination i min Fodeby i Anledning af hoisalig Kong Karl Johans Jubilæum, og de Indfodte reiste omkring i Slæder og beså Herligheden med Dombjælder. Da var <ler i et Vindu et Arrangement, som på Grund af det Overraskende både i Ide og malerisk Virkning endnu er mig i levende Erindring. Det var hos en Enkemadame med tre Vinduer, Stitdeuteitcnj <hi Kunstuer/aiter. ^

32 18 men hun liavde samlet Effekten i det midterste, for der stod den store Themaskine, jeg håber, De kjender en sådan gammeldags fire Fods Themaskine med hoie Hanker, og den var omviklet fra overst til nederst med Servietter, og tiankeret af to Lamper og fire Lys. Det var den pragtfuldeste Dekoration i den hele By, og Publikum klappede i Hænderne og kunde ikke blive mæt af Skuespillet ja, der hortes sogar en Eost i Hoben, som mente, at Themaskinen i sin nuva^rende Beklædning havde en slående Lighed med den salig Afdode i Nathabit. Men Koln illuminerede ikke med Tliemaskiner. Ikke engang med Lys i Vinduerne. Men hvert et Kirketårn, hver en Bygning langs Rhinen var markeret med farvede Lamper eller Linier af Gasflammer, Domen lyste i rod bengalsk Ild, og Jernbanebroen i gron det hele så ud som et Eventyr i tusende og en Nat, som Originalen til en af Breughels mest fantastiske Belysningsbilleder, og de tusinder og atteitusinder af Flammer kastede Rhinens rislende I^olger tilbage i sitrende Refiex. Men på de store Magazinbygninger nedenfor Broen, som j)å Grund af sin Form mindre egnede sig til at oplyses med Lamper, opforte et Par overgivne

33 19 FvrviM-kcrc det grotcskcsto Skyggcspil, en komisk l^antomime mod hiishoie Figurer i elektrisk Belysning. \'i regnede ud, at der var over tre hundrede Malere på det Extratog, som forte os fra Koln til Antwerpen, og der er mange Jernbanetunneler og farlige Passager på den Vei. Vi regnede endvidere ud, at om der skulde tilstode Toget nogct Uheld om det f. Ex. skulde ramle ned over et Bolverk, eller begraves af en sammenstyrtende Tunnel, eller lobe med os allesammen lige ud i Schelden, så vilde Prisen på Billeder stige, og der vilde blive en god Tid for de Efterlevende. Men Forsynet sorgede ikke for de Efterlevende; vi kom i god Behold til Antwerpen, og endda er Prisen på Billeder steget siden den Tid, så at Folk ofte beklas^er sig, når det kommer til det kildne Sporgsmål om Betalingen. Det var anderledes i gamle Dage. Da var Billeder så billige, at rigtige Kunstkjendere, når de fik et Billede, de var særdeles tilfreds med, sendte Kunstneren den dobbelte Pris. Sligt skal forekomme endnu, påståes der, men det må være sjeldent. Derimod forekommer det oftere, at Mæcener prutter på

34 20 IMsen, og jeg ved mangen en Silkekjole, som er falden af ved Billedkjob. At anskaffe sig Billeder er nemlig en utidig og utilladelig Luxus, og enhver sådan Anskaffelse bor forårsage Kjoberen Samvittighedsskrupler. Men så går det jo an at forene det nyttige med det behagelige. Prisen noteres, der gjores et Afdrag for en Silkekjole, et Bud på Billedet, og iblandt lykkes det, dermed er Herren tjent, og Fruen ligeså. Fremgangsmåden har jeg lært af en rig Grosserer, og den er indbydende. Sikkert er det også, at får jeg selv nogen Gang Råd til at anskaffe mig Billeder, skal jeg ikke undlade på denne ]\Iåde at supplere min Frues Garderobe. Og selv om det blot skulde blive en Hat eller en Jaqvette Modistregninger er dyre, og hvad der er spart, er fortjent. Vi har imidlertid fjernet os mer end tilladeligt fra vort egentlige Thema, men Antwerpen er en Handelsstad, og det må tjene til Undskyldning for denne handelspolitiske Diversion. Der er forresten ikke meget nyt at fortælle om Opholdct. Det var det samme Stykke, som spilledes, men med forandrede Dekorationer. åd og dråk og var glade, se der et Resumé uf Festen, og det behorige officicuo Vrovl be- Vi T'

35 21 sorgedos p;i Fransk. Det var en Forandring til det bedre, lor det kunde de ileste al' os ikke lorstå. Atter var en Del af de rullende Ar gaet hjem til sine Fædre. Da optrådte igjen Goteborg som den gode Fe i Eventyret, og sendte duftende Billetter og veltalende Indbydelseskort til de skandinaviske Kunstnere, ocr bod os til festlige Lag og glade Dage i sin gjæstfrie Stad, og med Glæde blev Indbydelsen modtaget, og vi lovede vort bedste både med at sende Billeder til den påtænkte Udstilling og med at deltage i de vigtige Diskussioner om vor nationale Kunst, som var opfort på Programmet. Det var ikke nogen overvældende Masse, som stormede Toget i DUsseldorf den Gang, vi var blot fire; men som Sneballen, der ruller ned for Bakke, på sin A ei bliver til en alentyk Klump, så voxede også vi ved hver Hovedstation på Veien. Den forste beskedne Tilvæxt fik vi på Banegården i Altona ; på Dampbåden i Kiel begyndte vi allerede at tiltage, i Kjobeuhavn flokkedes der flere og flere om den forste Kjærne, og på Passagerbåden til Goteborg var vi en rigtig Klump.

36 22 Og hvilken Dampbådstur! *Jeg har seet Sosyge og, uden Blusel tilstår jeg det, selv været sosyg på forskjellige Have og under forskjellige Breddegrader, men så sosyge som Historiemalere kan blive, havde jeg ikke troet lå indenfor Mulighedens Grændse. Det erindrede mi^ om Upsalatogets glade Dage, da en senere Departementsfuldmægtig, som dengang blot var en lovende Ungdom vi var i de Dage endnvi ikke begyndt at bære store Lofter frem lå flad på Salontaget på Ganger Rolf og grædende bad os, hans omliggende Venner, at tåge ham i Arme og Ben og expedere ham overbord. Og ved Gud, han bad så rorende, at havde ikke vor egen Tilstand været af den Beskaffenhed, at den forbod os den mindste hjælpsomme Håndsrækning jeg tror vi havde gjort ham den Villighed. Men vor unge Historiemaler havde ikke så heroiske Tanker han havde tilsyneladende slet ingen Tanker mer, men blev af to Opvartere båret ned og lagt under et Bord i Salonen, og der blev han fortoiet, og da Fartoiet Kl. 2 om Natten lagde til ved Goteborgs Kai, blev han pakket ud og afleveret til sin ventende Vert. Hvad som skilte Kunstnermodet i Gotcborg fra det i Kciln og Antwerpen, var, foruden den

37 2;i om imiliii- (Midmi slorrc (ijjrstfrihed, dcii Omstændighed, at det obligiite \ riwl angik os selv incie direkte deniiegang, og ut vi med storre Interesse og Liv deltog i Forhandlingerne end i Kolli. \'el ved jeg også i Goteborg en Kiillare, hvor man under Forhandlingerne altid kunde træffe Kongresmedlemmer i dybt og grundigt Studium af Smorgåsar. (Smorgås hedder i Pluralis nemlig ikke Smcirgjæs, hvilket jeg foler mig foranlediget til at bemærke som Oplysning ior dem, der klandrer min Ortografi). Men jeg vil naturligvis ikke være indiskret og nævne Navn. Heller ikke er jeg efter så lang Tids Forlob istand til at give et gjennemgribende Referat af Forhandlingerne; så meget vanskeligere er det, som det, V^oltaire siger om Metafysik, i vist Mon gjælder om Hovedthemaet ved Forhandlingerne, Nationalitet i Kunst. Han siger nemlig, at Metafysik består i, at hverken Forfatteren eller Læseren forstår det. Det slår forresten ikke ganske ind. Jeg for min ringe Person har ialfald fået det ganske bestemte Indtryk, at Nationalitet i Kunst, sådan som den efterstræbes af et vist Parti derhjemme og altid prækes for os, består i, ikke at kunne male. Som et folgeværdigt Exempel foreholder man os jo altid den danske Kunst, og hvor meget

38 24 vi end har at iidsætte på dens chinesiske Afslutnino- oo- som Folge deraf fuldstændige Scliematiseren vi bringes altid til Taushed med det vægtige Argument: ))Ja, men den er national!y> Som Franskmændene ved \ ikingernes Invasion til de daglige Bonner endnu bad : libera hos^ o I)oniint\ a furore Noruuoniorion, så kan vi også på skandinaviske Udstillinger bede : fri os, o milde Forsyn, for den nordiske Kunst, når der ved nordisk Kunst forståes den, der prækes af danske Esthetikere og udfores efter deres Forskrifter af troende Kunstnere. Når man kj ender noget til den Iver, hvormed alle vore Landskabsmalere f. Ex. studerer Naturen, og når, som vi smigrer os med, et uhildet Oie i deres Billeder kan se Resultatet af disse Studier, så forekommer det os jo unægtelig komiskt, når sådanne Esthetikere vil vindicere det danske Landskabsmaleri Patent på det ufeilbare Naturstudium. Meget muligt, at de danske Jjandskabsmalere studerer Naturen jeg vil ikke betvivle det, når det påståes af så vægtige Stemmer; men af deres IHUeder skal man ialfald ikke kunne se det de måtte da ellers liavc (m forbandet egen Mådc; at se Naturcni på. Men ligeoverfor den (hinske Kunstkritiks Uleilbarhed b()r rigtignok intet mer Ibrbause o«. Sagde ikke

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere