Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien"

Transkript

1 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Rev Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Forord Du har valgt en poolvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håber, at den vi opfylde dine forventninger, og give dig mange års energieffektiv opvarmning. I den foreliggende installations- og vedligeholdelsesvejledning kan du læse om, hvordan installation, drift, service og vedligeholdelse skal udføres for at sikre korrekt funktion. Det er derfor vigtigt, at manualen gennemlæses omhyggeligt inden start eller service af enheden. Gullberg & Jansson påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert installation, forkert fejlsøgning eller forkert vedligeholdelse. Med venlig hilsen, Gullberg & Jansson AB HVAD DER ER VÆRD AT HUSKE PÅ Udfyld oplysningerne herunder. De kan være gode at have ved hånden, hvis der sker noget. Produkt: Installatør: Telefon: Serienummer: Installationsdato:! Installationsbeviset for registrering hos Gullberg & Jansson AB medfølger ved installationen. Det er vigtigt, at du udfylder dette og fremsender det hurtigst muligt! Med forbehold for eventuelle trykfejl og konstruktionsændringer. Gullberg & Jansson AB påtager sig intet ansvar for fejlfortolkning, eventuelle åbenlyse trykfejl og konsekvenser som følge af disse.

3 Indholdsfortegnelse Generel information Produktbeskrivelse 4 Funktionsprincip 4 Indgående dele og tilbehør 5 Vigtig information 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Checkliste for installation 5 Anvendelse og drift 5 Vedligeholdelsesrutiner 5 Service og support 6 Øvrigt 6 Betingelser for garanti 6 Sikkerhedsforskrifter 6 Installation Placering af udedel 7 Opstilling 7 Afledning af kondensvand 7 Placering af indedel 7 Afstand til poolen 7 Rørtilslutning 7 Bypasskobling 7 Gastilslutning 8 El-tilslutning 8 Tilslutning af udedel 8 Tilslutning af indedel 8 Opstart af enheden 8 Anvendelse og drift Beskrivelse af LED-kontrollen 9 Hvordan man ændrer driftsparametre 9 Hvordan man vælger driftsfunktion 10 Beskrivelse af følerværdier 10 Indstilling af uret 11 Timerindstilling og aktivering 11 Deaktivering af timer 11 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning Vedligeholdelse 12 Fejlsøgning 12 Fejlfindingsskema 12 Fejlkodetabel 13 Service 13 Dræning 13 Teknisk beskrivelse Koblingsbeskrivelse PC Udedel 15 Tekniske data 15 Mål og tilslutninger 15 Komponentplacering 16 Elskema 18 Indedel 20 Tekniske data 20 Elskema 20

4 1 Generel information I dette kapitel gives baggrundsinformationer om de poolvarmepumper, der er omfattet af den foreliggende installations- og vedligeholdelsesvejledning. Her præsenteres også særligt vigtige informationer, garantibetingelser og sikkerhedsforskrifter. Dette kapitel henvender sig til såvel brugeren som installatøren. Produktbeskrivelse Modellerne S15/S20/S30/S30-3P/S40/S60-3P er en serie af specielt udviklede luft/vandvarmepumper til helårsbrug, der er beregnet til energieffektiv opvarmning af swimmingpools og spapools. Modellerne er udviklet og designet til det nordiske klima af Gullberg & Jansson AB. Poolvarmepumperne er konstrueret, så de arbejder med god virkningsgrad og lavt lydniveau. Alle modeller har: Titanvarmevekslere, som er resistente over for klorog saltvand Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)* Gastilslutning mellem indedel og udedel Digital LED-kontrol med timer Dynamisk afrimningsfunktion Trådvarmere i udedel Flowmåler og samlekoblinger for sikker drift og enkel installation Funktionsprincip Poolvarmepumperne S15/S20/S30/S30-3P/S40/S60-3P anvendes primært til opvarmning, men kan også anvendes til køling. Modellerne styres af en flowvagt, og for at den skal kunne fungere, skal poolens cirkulationspumpe være i gang. Poolvarmepumpen arbejder mest energieffektivt med små forskelle i temperaturen mellem ind- og udløb. 1-2 graders forskel mellem ind- og udløb anbefales. Vandflowet reguleres af en bypasskobling. Læs mere om bypasskobling i afsnit 2 Installation. at man er klar over, at virkningsgraden er afhængig af den omgivende udendørstemperatur samt poolvandets temperatur. Man kan opleve, at varmepumpen har forskellig effektivitet på forskellige årstider afhængigt af de ydre forudsætninger. Ved opstart, når vandet i poolen er koldt, er det nødvendigt, at varmepumpen arbejder kontinuerligt i en længere periode, for at poolvandets ønskede temperatur skal opnås. år poolvandet har nået den rette temperatur, stopper varmepumpen automatisk, og starter igen alt efter behov. Det er altid økonomisk at overdække poolen, når den ikke anvendes specielt om natten., da en stor del af varmen forsvinder fra poolens vandoverflade. En overdækning reducerer også varmepumpens driftstid. Udedelen skal altid være installeret udendørs, eftersom den henter sin energi fra den omgivende luft. Den skal stå på et velventileret sted og må ikke være lukket inde eller på anden måde være skærmet af, så luftcirkulationen hæmmes Luftcirkulation mellem indsugning og udblæsning forringer virkningsgraden. Undgå installation på eller nær følsomme vægge, som f.eks. soveværelsesvægge. Der kan dannes rim eller is på varmepumpens fordamper. Dette er helt normalt. Der starter i så fald en automatisk afisningscyklus for at fjerne isen. Efter afisningscyklussen starter varmepumpen igen på det normale program og fortsætter med at opvarme poolen. Modellerne har et arbejdsområde med en udendørstemperatur på mellem -20 C og +40 C og en poolvandstemperatur på mellem 15 C og 40 C. For at have en garanteret varm pool året rundt anbefales det, at der installeres en elpatron eller anden varmekilde i serie med varmepumpen. Alle modeller er udviklet med henblik på en god virkningsgrad i nordisk klima. Det er imidlertid vigtigt, Udedel Indedel Elpatron Klorinator POOL Principtegning til installation af SXX. Sandfilter Cirkulationspumpe 4

5 Generel information Indgående dele og tilbehør 1. Udedel SXX-OU 2. Indedel - SXX-IU 3. Installationstilbehør Installationsanvisning Unionkoblinger Dæmpende gummiklodser! Installationsmaterialer ligger pakket inde i både indedelen og udedelen. Afmontér servicedækslet ved installationen og tag materialerne ud. Bemærk, at rør til installation samt bypasskobling anskaffes af poolmontøren. Vigtig information Transport og opbevaring Udedelen skal transporteres stående. Grunden hertil er, at ophængningen inde i kompressoren kan tage skade, hvis enheden lægges ned. Hvis varmepumpen skal vippes i forbindelse med installation eller tømning, bør dette ske forsigtigt og i så kort tid som muligt. Orginalemballagen er beregnet til brug under transport for at mindske risikoen for transportskader. Fjern emballagen og kontrollér inden monteringen af varmepumpen, at denne ikke er blevet beskadiget under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Opstilling Indedelen placeres indendørs. Enheden skal stå stabilt, opret og med rigelig plads til problemfri installation og eventuel service. Udedelen placeres udendørs på et fast underlag, f.eks et beton-fundament eller et stativ placeret på jorden Beskyttelsesgitteret, der sidder som transportsikring foran fordamperbatteriet, skal fjernes for at minimere risikoen for isdannelse. For at lufttilførslen til fordamperbatteriet skal være tilstrækkelig, bør afstanden mellem udedel og husvæg være mindst 300 mm. Foran skal der være et frit rum på over 2500 mm. Dette giver en højere effekt og en bedre virkningsgrad. Undgå en placering, som medfører cirkulation af kold luft, da dette mindsker varmepumpens effekt. Ved afisning og drift kan større mængder smelte- og kondensvand udledes. Der er derfor vigtigt, at der sørges for god dræning og bortledning. Ved placeringen skal der tages hensyn til lydspredningen. Placeringen af enheden skal ske, så lyden fra kompressoren og blæseren forstyrrer omgivelserne så lidt som muligt. Checkliste for installation Følgende checkliste giver en generel beskrivelse af, hvordan installationen skal foretages. Placér udedelen på et fast, vandret underlag. Placér indedelen indendørs i tilslutning til renseenheden. Åbn indedelens servicedæksel og tag det medfølgende installationssæt ud. Kontrollér, at alle indgående dele er der. Montér indedelen med bypassventilen i serie efter sandfilteret. Vær omhyggelig med at montere indløbet og udløbet korrekt. Montér gasrørene mellem inde- og udedelen; foretag trykprøvning og vakuumsug. Åbn udedelens gasventiler. Tilslut el og signalledning. Justér flowet gennem indedelen til det korrekte niveau. Kobl strømforsyningen til. Kontrollér indstillingerne. Sæt i drift. Læs mere om installationen i afsnit 2. Anvendelse og drift Parametrene på displayet er fabriksindstillede og skal normalt ikke justeres. Temperaturen er indstilet på 27 C. Hvis man vil øge temperaturen, skal man i så fald kontrollere, at ens ønsker om en højere temperatur i øvrigt ikke er i strid med eventuelle garantier på selve poolen. Vedligeholdelsesrutiner Kontrollér med regelmæssige mellemrum året rundt, at fordamperelementet ikke er blokeret af løv, sne eller andet. Ved behov kan fordamperelementet rengøres med f.eks. en større pensel ved at børste let i flangernes retning. Sprøjt ikke vand direkte ind på enhedens gitre eller sider dette kan resultere i, at der trænger vand ind i enheden og beskadiger denne. Endvidere skal det i den kolde del af året kontrolleres, at der ikke hober sig for meget sne eller is op under varmepumpen. Stærk vind i forbindelse med kraftigt snevejr kan medføre, at fordamperelementet og blæserskærmen tilstoppes. Kontrollér, at disse er fri for sne. Ved behov kan kabinettet rengøres med en fugtet klud. 5

6 Generel information Service og support Poolvarmepumpen er konstrueret for pålidelig drift og lang levetid. Hvis der opstår en fejl, skal man altid kontakte den installatør, som har foretaget installationen. Hvis installatøren på sin side bedømmer, at det drejer sig om en materialeeller fabrikationsfejl, kontakter denne os for kontrol og afhjælpning af skaden. Angiv altid produktets serienummer. ummeret er placeret på typepladen under LED-displayet. En grundlæggende fejlsøgningsguide findes i afsnit 4 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning. Øvrigt Enheden må kun repareres af en kvalificeret installation eller på et autoriseret værksted. Ved reparation skal der anvendes originale reservedele. Installationsbeviset for registrering hos Gullberg & Jansson AB medfølger ved installation. Det er vigtigt, at du udfylder og indsender dette snarest! Betingelser for garanti Systemets indgående dele skal transporteres, opbevares, installeres og anvendes i overensstemmelse med manualens forskrifter. Repareration skal udføres af en akkrediteret installatør. Der skal anvendes originaldele ved reparation. Kølemonteringen skal udføres af en godkendt kølemontør. Hvis ovenstående betingelser ikke følges, bortfalder garantien. Sikkerhedsforskrifter Følgende sikkerhedsforskrifter er det specielt vigtigt at overholde ved håndtering, installation og anvendelse af varmepumpen: Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af en kvalificeret person. Strømmen skal altid afbrydes, før der foretages indgreb i systemet. 6

7 2 Installation I dette kapitel gives en omfattende installationsbeskrivelse. Dette kapitel henvender sig primært til installatøren, men kan også læses af slutbrugeren for at opnå en øget forståelse. Poolvarmepumpen vil fungere fint under følgende Afledning af kondensvand forudsætninger: Tilstrækkelig lufttilførsel Tilstrækkelig vandcirkulation Korrekt el-enstallation Placering af udedel Poolvarmepumpen kan i princippet placeres hvor som helst udendørs. Poolvarmepumpen bør imidlertid ikke placeres, så indsugnings- og udblæsningsluftens frie flow bliver begrænset (se nedenstående billede). Den behøver ikke at stå under tag. Hvis man alligevel vil foretage en indbygning af varmepumpen, skal udblæsningsluften have frit flow! Se illustrationen herunder for passende placering. 700mm 500mm Luftindtag 300mm I fordamperen køles udendørsluften med ca C. Vanddamp vil da blive kondenseret på lamellerne på fordamperbatteriet. Hvis luftfugtigheden er høj, kan det blive til adskillige liter vand i timen. Ved lavere udendørstemperaturer dannes der rim og is på fordamperbatteriet dette smelter ved defrostningen. Der findes derfor flere drænhuller i bundpladen, så vandet kan løbe fra. Det er vigtigt at huske på at placere enheden, så kondensvandet kan afledes på en hensigtsmæssig måde. Placering af indedel Indedelen skal placeres indendørs stående i tilslutning til poolens renseenhed. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til installation og service. Afstand til poolen ormalt installeres indedelen i tilslutning til poolens renseenhed for at minimere rørtrækningen. Hvis rørene isoleres, mindskes varmetabet, så vidt den samlede rørlængde er under 30 m (poolvand ind og poolvand retur). Et groft estimat af varmetabet per 30 meter samlet rørlængde er 0,6 kw per time for hver 5 graders temperaturforskel mellem poolvandet og luften omkring rørene. Dette svarer til en øget køretid af varmepumpen med 3-5 %. 700mm Rørtilslutning Opstilling 2500mm Udedelen skal placeres på et fast, vandret underlag og bør ikke opstilles lige opad eller monteres med holdere på følsomme vægge af let konstruktion. Placeringen skal foretages, så lyden fra kompressoren og blæseren forstyrrer omgivelserne så lidt som muligt. Enheden skal stå stabilt, lodret og hævet over underlaget. Sørg for et stabilt og plant underlag som f.eks. et betonfundament, et stativ stående på jorden, vægbeslag eller lignende. Ved afisning og drift kan større mængder smelte- og kondensvand udledes. Der er derfor vigtigt, at der sørges for god dræning og bortledning. Enheden skal placeres, så at lufttilførslen til fordamperbatteriet er tilstrækkelig. Ellers riskerer man nedsat effekt og virkningsgrad. Poolvarmepumpen sluttes til poolens cirkulationssystem ved hjælp af de medfølgende 50 mm unionkoblinger. Skruetilslutningen til varmeveksleren skal tilspændes manuelt. Der skal monteres en bypasskobling for at kunne indstille det korrekte delflow til poolvarmepumpen og for at lette service. Bypasskobling Vi anbefaler, at der monteres en bypasskobling på alle installationer for at kunne indstille det korrekte delflow til poolvarmepumpen. Korrekt delflow betyder en afbalanceret gang samt mindsket slitage på varmepumpens dyreste del, varmeveksleren. Justering af bypass Korrekt justerering af bypassflowet kan gøres på forskellige måder. En af de mere enkle måder kan man sammenfatte som følger: 7

8 Installation 1. Lad alle ventiler være åbne. 2. Kontrollér parameter A og b på displayet. Se afsnit Hvis forskellen er større end 2 grader, lukker du bypassventilen gradvist, indtil forskellen ligger mellem 1-2 grader. Hvis displayet viser EE3, betyder det, at flowet i systemet er for lavt bypassventilen skal lukkes mere for at øge flowet gennem poolvarmepumpen. Bypassventil Tilslutning af indedel Tilslut det medfølgende 6-leders signalkabel mellem indedel og udedel. Klemmerne sidder inden for servicedækslet. Se el-diagrammet i afsnit 5 for mere detaljeret information om den elektriske tilkobling. Opstart af enheden For at kunne opvarme pool- eller spavandet skal poolens cirkulationspumpe startes, og vandet skal cirkulere gennem varmeveksleren. Følgende procedure bør anvendes, når poolvarmepumpen startes første gang: 1. Start poolens cirkulationspumpe. Kontrollér for eventuel lækage og at der er et flow til og fra poolen. Åbn først alle ventiler for nemmere at kunne justere bypassventilen. Gastilslutning Gastilslutningen bør udføres af en godkendt kølemontør. Rørene skal altid trykprøves og vakuumsuges inden igangsætning. Vær opmærksom på, at der sidder spærreventiler på udedelen. år rørtrækning, trykprøvning og vakuumsugning er gennemført, åbner man ventilerne på udedelen helt. Det er vigtigt, at gasrørene isoleres hele vejen fra indedelen til udedelen også ved væggennemføringer. Grunden til dette er, at varmetabet skal minimeres under drift. Indedelen er forpåfyldt til 5 m tilslutningsrør. For hver ekstra meter skal der påfyldes 30 g gas. Maksimal rørlængde er 20 meter med maks. højdeforskel på 7 meter mellem ude- of indedel. El-tilslutning Tilslutning af udedel El-tilslutningen foretages i udedelens terminalboks, som sidder bag frontpanelet. En driftsafbryder skal være tilsluttet og synligt placeret ved enheden. Driftsafbryderen sikrer mod utilsigtet start under f.eks. service af enheden. Enheden skal tilsluttes til jord for at opnå god kortslutningssikring. Se nedenstående tabelfor sikringsvalg. Model S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Sikring 10 A 10 A 16 A 3 x 10 A 20 A 3 x 16 A 8 2. Tænd for fødespændingen og kontrollér driftsindstillingerne på displayet. 3. Tryk på O/OFF på displayet enheden skal starte efter nogle sekunder. 4. Efter nogle minutter kontrolleres, at udblæsningsluften er koldere end udendørstemperaturen (5-10 ºC) 5. Stop poolens cirkulationspumpe og kontrollér at poolvarmepumpen stopper automatisk. 6. Lad systemet køre døgnet rundt, indtil den ønskede temperatur er nået. Poolvarmepumpen kobler først fra, når temperaturen ligger 1 grad højere end den ønskede temperatur. Poolvarmepumpen starter derefter igen, når temperaturen i poolen ligger 1 grad under den ønskede temperatur. Flowvagt: Poolvarmepumpen er udstyret med en flowvagt, som hindrer start ved utilstrækkeligt vandflow. Tidsforsinkelse: Kompressoren starter efter en forsinkelse på ca. 1 minut for at hindre gentagne starter og heraf følgende slitage på kompressoren. Også en kort strømafbrydelse aktiverer startforsinkelsen på 1 minut.! Ved tilkobling af 3-fasepumperne, skal faserne tilsluttes i korrekt orden, ellers starter varmepumpen ikke. Starter varmepumpen ikke ved første tilkoblingsforsøg, ombyttes to af faserne herefter starter den.

9 3 Anvendelse og drift Beskrivelse af LED-kontrollen edenstående følger en kort beskrivelse af LED-displayet. På de forskellige skærmbilleder vises de fabriksindstillede parameterværdier disse skal normalt ikke justeres. Under drift: Tryk på for at kontrollere enhedens nuværende status. Her kan følgende kontrolleres: Indløbsvand / udløbsvand / fordamper / omgivende temperatur.! ote that the unit must be in standby mode in order to change any parameters. Hvis der ikke er trykket på nogen knapper i 5 sekunder, viser LED-displayet det indløbende vands temperatur. år enheden står på standby, vises klokkeslættet på displayet. Hvordan man ændrer driftsparametre 1. Sæt enheden på standby med O/OFF-knappen. Klokkeslættet vises. 2. Vælg parameter mellem 0-9 med piltasterne. 3. Hold MODE inde samtidig med, at der trykkes på O/OFF. 4. år parameterværdien blinker, kan indstillingen foretages med piltasterne. 5. Efter 5 sekunder vises klokkeslættet, og indstillingen er gennemført. 6. Kontrollér indstillingen med piltasterne. 7. Start enheden igen med O/OFF-knappen. Tryk på for at kontrollere og indstillle driftsparametre Tryk på for at indstille klokkeslættet TIMER O Tryk på TIMER O for at indstille starttidspunkt Tryk på TIMER OFF for at indstille stoptidspunkt Tryk på MODE for at ændre driftsfunktion Tryk på O OFF for at starte og slukke for enheden TIMER O Parameter 0: Ønsket pooltemp. i kølefunktion. (8-28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 1: Ønsket pooltemp. i varmefunktion. (15-40 C) Parameter 2: Tid mellem afisninger. (30-90 min.) Parameter 3: Starttemperatur for afisning. (-30-0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 4: Stoptemperatur for afisning. (0-30 C) Parameter 5: Maksimal afisningstid. (0-15 min.) 9 Parameter 6: Antal systemer. BEMÆRK! Ændres ikke!

10 Anvendelse og drift TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 7: Automatisk genstart ved strømafbrydelse. (0 = ej / 1 = Ja) Parameter 8: (0 = Kølefunktion / 1 = Varme- el. kølefunktion / 2 = Anvendes ikke / 3 = Varmefunktion) Parameter 9: Ekstern pumpe. (0 = Kører altid / 1 = Kører samtidig med kompressor) Hvordan man vælger driftsfunktion 1. Tryk på O/OFF for at starte enheden. Under normal drift viser displayet indløbstemperatur og driftsfunktion 2. Hvis parameter 8 er sat til 1, er det muligt at skifte mellem køleog varmefunktion ved at trykke på MODE. TIMER O Driftsfunktion indstillet på opvarmning TIMER O Driftsfunktion indstillet på køling Beskrivelse af følerværdier TIMER O TIMER O TIMER O Indløbstemperatur Udløbstemperatur Temperatur i fordamperbatteri TIMER O TIMER O Varmgastemperatur Omgivende temperatur 10

11 Anvendelse og drift Indstilling af uret 1. Tryk på. Aktuelt klokkeslæt vises på displayet. 2. Tryk på igen. Timer blinker og kan ændres med piltasterne. 3. Tryk på igen. Minutter blinker og kan ændres med piltasterne. 4. Tryk på igen for at gemme klokkeslættet. TIMER O Indstilling af uret Timerindstilling og aktivering Enheden kan startes og stoppes på forskellige tidspunkter. Der er en starttimer og en stoptimer. Lysdioden over de enkelte knapper indikerer, at timeren er aktiveret. For at indstille starttimeren følges nedenstående anvisninger: 1. Tryk på TIMER O. Aktuelt timerklokkeslæt vises på displayet. 2. Tryk på TIMER O igen. Timer blinker og kan ændres med piltasterne. 3. Tryk på TIMER O igen. Minutter blinker og kan ændres med piltasterne. 4. Tryk på TIMER O igen for at gemme klokkeslættet. For at indstille stoptimeren følges nedenstående anvisninger: 5. Tryk på. Aktuelt timerklokkeslæt vises på displayet. 6. Tryk på igen. Timer blinker og kan ændres med piltasterne. 7. Tryk på igen. Minutter blinker og kan ændres med piltasterne. 8. Tryk på igen for at gemme klokkeslættet. TIMER O Indstilling af starttimer Deaktivering af timer 1. Tryk på TIMER O eller. 2. Tryk på. Lysdioden slukker og timeren er nu deaktiveret. TIMER O Indstilling af stoptimer 11

12 4 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning Vedligeholdelse Rens pool-/spafilteret med regelmæssige mellemrum for at bibeholde tilstrækkelig cirkulation. Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at området omkring udedelen fortsat har gode afløbsmuligheder og god ventilation. Rengøring af varmeveksleren giver god funktion ogfremmer energibesparelsen. Skyl varmeveksleren igennem med f.eks. en haveslange og tøm den helt. På denne måde mindskes risikoen for at der sidder kloraflejringer tilbage. Fejlsøgning Kontrollér strømtilførslen og ledningstilslutningerne med regelmæssige mellemrum. Fungerer enheden på en afvigende måde, slukkes den, og der tages kontakt til installatøren. Kontrollér kontinuerligt, at fordamperbatteriet er helt og rent. Brug f.eks. pensel og støvsuger til rengøring, aldrig højtryksspuler. Kontinuerlig vedligeholdelse garanterer en maksimal virkningsgrad. Ved behov kan kabinettet rengøres med en fugtet klud. Udvis forsigtighed, så enheden ikke bliver ridset. For maksimal overfladebestandighed anbefales det, at overfladen voksbehandles mindst en gang om året. Ved fejlmeddelelse: Forsøg først at genstarte anlægget ved at slukke og tænde på driftsafbryderen. Hjælper dette ikke: Forsøg at løse problemet iht. nedenstående fejlkodetabeller og genstart derefter systemet igen. Kontakt installatøren hvis problemet ikke umiddelbart kan løses. Fejlfindingsskema Driftsforstyrrelse Årsag Handling 1. Hovedafbryder slukket 1. Tænd på hovedafbryderen Varmepumpe kører ikke 2. Tryk på O/OFF-knappen 2. Varmepumpen står på hvile-funktion 3. Løs fejlen iht. fejlkodetabellen og genstart 3. Fejlmeddelelse vises enheden 4. Sikring er sprunget 4. Skift sikring, slå automatsikring til igen 1. Kontrollér, om renseenheden kører. Flowvagten giver alarm EE3. 1. Flowet er for lavt. Indstillet pooltemperatur nås ikke. Udedelen iser til. Sikringerne springer 1. Varmepumpen står på standby. 2. Varmepumpen står på kølefunktion. 3. Udendørstemperaturen er for lav. 1. Udeluften har usædvanlig høj luftfugtighed 2. Pooltemperaturen lavere end 15 C. 1. Varmepumpen har for små sikringer 2. Automatsikring nedslidt 2. Kontrollér sandfilteret kontraspul ved behov. 3. Kontrollér bypassindstillingen. 1. Tryk på O/OFF-knappen. 2. Skift driftsfunktion til Heating mode iht. afsnit Om vinteren kan det være nødvendigt at anvende en ekstra varmekilde, f.eks. en elpatron eller koblet til husets centralvarme (oliefyret el.lign.), for at klare behovet. 1. Omstil parametre for defrostning til længere defrostningsperiode. Ved behov køres i kølefunktion for at smelte isen. Se afsnit Er pooltemp. under 18 grader, kan der opstå problemer med is. 1. Se tabel i afsnit 2 under El-tilslutning for anbefalet sikringsstørrelse 2. Skift automatsikring 12

13 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning Fejlkodetabel Driftsproblem Fejlmeddelelse Årsag Afhjælpning Følerfejl indløb PP1 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl udløb PP2 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl fordamper PP3 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl varmgas PP4 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl udendørs PP5 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Højtrykspressostat EE1 Gastryk for højt. Genstart enheden Hvis fejlen varer ved kontaktes installatør Lavtrykspressostat EE2 Gastryk for lavt. Genstart enheden Hvis fejlen varer ved kontaktes installatør Flowvagt EE3 Lavt flow eller intet vand i systemet Kontrollér vandflow og justér eventuelt bypassventilen For høj temp.-forskel mellem indløb og udløb Frostbeskyttelse Service PP6 PP7 Utilstrækkeligt vandflow, forskel på 12 C mellem indløb og udløb Indløb under 4 C og udeluft 0 C eller koldere Kommunikationsfejl EE8 Ingen kontakt med styreenhed Kontrollér vandflow Automatisk varmefunktion Kontroller tilslutning mellem styreenhed og display Hvis der opstår problemer, man ikke selv kan afhjælpe, skal man altid kontakte den installatør, som har foretaget installationen. Hvis installatøren på sin side bedømmer, at det drejer sig om en materialeeller fabrikationsfejl, kontakter denne os for kontrol og afhjælpning af skaden. Angiv altid produktets serienummer. Informationer til problemløsning kan findes i ovenstående fejlsøgningsguide. Læs altid disse igennem inden forhandleren kontaktes. Dræning Hvis indedelen har behov for at skulle drænes for vand, løsnes begge unionkoblinger. 13

14 5 Teknisk beskrivelse Koblingsbeskrivelse PC1001 OUT3 OUT4 OUT5 AC OUT1 OUT2 C19 PC1001 C6 HL AI06 AI05 AI04 AI03 AI02 AI01 C1 C2 12V ET DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DI06 C16 r. Betegnelse Beskrivelse 1 OUT1 Styresignal til kompressorrelæ (230 VAC) 2 OUT2 Styresignal til cirkulationspumpe (230 VAC) 3 OUT3 Styresignal til firvejsventil (230 VAC) 4 OUT4 Styresignal til blæsermotor (230 VAC) 5 OUT5 Styresignal - anvendes ikke (230 VAC) 6 AC- ulleder (230 VAC) 7 C1 / C2 Fødespænding (12 VAC) 8 ET//12V Display-controller 9 DI01/ Ekstern On/Off-switch (digital indgang) 10 DI02/ Flowvagtr (digital indgang) 11 DI03/ Lavtrykspressostatsignal (digital indgang) 12 DI04/ Højtrykspressostatsignal (digital indgang) 13 DI05/ Mode input (digital indgang) 14 DI06/ Sensorindgang - anvendes ikke (digital indgang) 15 AI01/ Sensorindgang - anvendes ikke (analog indgang) 16 AI02/ Temperatur på indløbsvand(analog indgang) 17 AI03/ Temperatur på udløbsvand (analog indgang) 18 AI04/ Fordamperbatteriets temperatur (analog indgang) 19 AI05/ Udendørstemperatur (analog indgang) 20 AI06/ Sensorindgang - anvendes ikke (analog indgang) 14

15 Teknisk beskrivelse Udedel Tekniske data Model S15-OU S20-OU S30-OU S30-3P-OU S40-OU S60-3P-OU Varmeeffekt 1 kw 6,8 9,2 13,8 13,8 18,2 26,0 Indgående effekt kw 1,2 1,7 2,6 2,6 3,5 5,0 Opvarmningskapacitet 2 m Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Driftsstrøm A 5,23 7,50 11,4 4,47 15,2 8,5 Sikringsstørrelse A x x 16 Kompressor Rotationskompressor Scrollkompressor Gastilslutninger 1/2 / 1/4 1/2 / 1/4 5/8 / 3/8 5/8 / 3/8 3/4 / 3/8 3/4 / 3/8 Koldmediemængde (R410a) kg 1,0 1,0 2,1 1,8 1,9 3,2 Blæserforbrug W ominelt luftflow m 3 /h Lydniveau (ved 1 m) db(a) Pressostatafbryderværdi HP bar 44 (slutter igen ved 32 bar) Pressostatafbryderværdi LP bar 0,2 (slutter igen ved 1,5 bar) Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt kg Varmeeffekt opmålt ved 24 C / 19 C udendørstemperatur, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). Indkommende vandtemperatur 27 C. 2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Modellerne er beregnet til at skulle anvendes i perioden maj september (den normale poolsæson). Mål og tilslutninger B A C F Model Mål S15-OU S20-OU S30-OU S30-3P-OU S40-OU S60-3P-OU A B C D E F A B D E A C D E S15-OU/S20-OU/S30-OU/S30-3P-OU S40-OU/S60-3P-OU 15

16 Teknisk beskrivelse Komponentplacering S15-OU/S20-OU/S30-OU/S30-3P-OU Komponentplacering 1 Pladekabinet - top 2 Beskyttelsesgitter - bagside 3 Pladekabinet - venstre 4 Blæsermotorstativ 5 Beskyttelsesgitter - venstre 6 Blæsermotor 7 Blæservinge 8 Pladekabinet - forside 9 Sikkerhedsgitter 10 Stel 11 Skillevæg 12 Firevejsventil 13 Varmeveksler 14 Elektronikboks 15 Servicedæksel 16 Kompressor 17 Højtrykspressostat 18 Lavtrykspressostat 19 Flowvagt 20 Pladekabinet - højre 21 LED-kontrol 22 Fordamperbatteri 23 Blæserkondensator 24 Klemrække 25 Kompressorkondensator 26 Blæserrelæ 27 Kompressorrelæ 28 PC

17 Teknisk beskrivelse Komponentplacering S40-OU/S60-3P-OU Komponentplacering 1 Blæsermotor 2 Blæservinge 3 Blæserkondensator 4 PC Klemrække 6 Kompressorkontaktor 7 Motorbeskyttelse 8 Elektronikboks - stel 9 3/4 - gasventil 10 3/8 - væskeventil 11 Ventilholder 12 Pladekabinet 13 Elektronikboks - bagstykke 14 Lavtrykspressostat 15 Højtrykspressostat 16 Bundramme 17 Kompressor 18 Firevejsventil 19 Væskeudskiller 20 Fordamperføler 21 Fordamperbatteri 22 Udendørsføler 23 Transportbeskyttelse 24 Pladekabinet dæksel 25 Ventilatorgitter 17

18 Teknisk beskrivelse Elskema Enfasetilslutning KM1 L CC L L CC L L RED BLU BLK COMP WHT CC CR CS CS RED P C1 CR L 1 2 TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz AT COMP CH CT ET FM FS HL HP IT KM1 K4 LP OT PH TC TS 4V Soft start P2 COM O P10 K4 Udefølere Kompressor Kompressorvarmere Fordamperfølere Varmgasføler Ventilatormotor Flowmåler LED-indikator Højtrykspressostat Indløbsfølere Kompressorkontaktor Pumperelæ Lavtrykspressostat Udløbsfølere Trådvarmere Transformator Termostafbrydere Firvejsventil C R 4V 4V 4V RED BLK RED V TC 12V C2 FM OUT3 OUT4 OUT5 AC- BLU S15-OU S20-OU S30-OU S40-OU BR BLU Y/G L 5 6 KM1 K1 K1 1 2 OUT1 FS 7 8 L K4 3 4 OUT2 LP LP LP HP KM1 CH HP HP C19 PC C6 C1 C2 12V ET DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 K4 OLY FOR S15-OU OLY FOR S20-OU S30-OU S40-OU TS HL DI06 BLU YEL BR RED GRE ORG TO IDOOR UIT PH 7 8 AI06 AI05 AI04 AI03 AI02 AT AT CT CT OT IT ET ET AI01 C16 5K t 5K t 50K t 18

19 Elskema Teknisk beskrivelse Trefasetilslutning RED BLK WHT BLU L2 L3 L2 L3 KM1 L2 L3 L2 L3 KM1 CH TS PH 7 8 L2 L3 L2 L3 TO POWER SUPPLY 400 VAC / 50 Hz L3 U1 V1 W1 RED BLK WHT U V W 3 COMP (A) 14PM L2(B) 12 L3(C) L3 L2 AT COMP CH CT ET FM FS HP HL IT KM1 K4 LP OT PH PM 4V TC TS K4 P BLK L C2 FM RED Udefølere Kompressor Kompressorvarmere Fordamperfølere Varmgasfølere Ventilatormotor Flowmåler Højtrykspressostat LED-indikator Indløbsfølere Kompressorkontaktor Pumperelæ Lavtrykspressostat Udløbsfølere Trådvarmere Fasefølgemåler Firvejsventil Transformator Termostafbrydere BLU 4V 4V 4V RED 1 OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V BR BLU Y/G K1 KM1 1 2 OUT1 FS FS LP K4 3 4 OUT2 LP HP LP C19 PC1001 C1 C2 12V ET DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 K4 HP HP C6 HL DI06 BLU YEL BR RED GRE ORG TO IDOOR UIT AI06 AI05 AI04 AI03 AI02 AT AT CT CT OT IT ET ET AI01 C16 5K t 5K t 50K t S30-3P-OU S60-3P-OU 19

20 Teknisk beskrivelse S15-IU/S20-IU/S30-IU/S40-IU/S60-IU Tekniske data Model S15-IU S20-IU S30-IU S40-IU S60-IU Varmeeffekt 2 kw 6,8 9,2 13,8 18,2 26 Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz Vandtilslutning mm 50 ominelt vandflow m 3 /h 2,2 3 4,5 6 9 Trykfald ved nominelt flow bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt kg Elskema Wire Controller LEGED: FS: Flowmåler IT: Indløbsføler OT: Udløbsfølere FS IT OT t` t` BR Y/G BLU E BLU YEL BR RED GRE ORG TO OUTDOOR UIT S15-IU S20-IU S30-IU S40-IU S60-IU 20

Installations- og vedligeholdelsesvejledning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installations- og vedligeholdelsesvejledning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Du har valgt en poolvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håber, at den vi opfylde dine forventninger, og give

Læs mere

Udendørs pool Indendørs pool Offentlige svømmebade Swimmingpools stående på jorden Spa. Produktkatalog Poolopvarmning 2011.

Udendørs pool Indendørs pool Offentlige svømmebade Swimmingpools stående på jorden Spa. Produktkatalog Poolopvarmning 2011. logotype Smart opvarmning til den rette pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolopvarmning 2011 -- Udendørs pool -- Indendørs pool -- Offentlige svømmebade -- Swimmingpools stående på jorden --

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Poolvarmepumper Varmevekslere Vandrensning Affugtere Tilbehør. Produktkatalog Swimmingpool og Spa. Energi- og klimaoptimerende produkter

Poolvarmepumper Varmevekslere Vandrensning Affugtere Tilbehør. Produktkatalog Swimmingpool og Spa. Energi- og klimaoptimerende produkter Energi- og klimaoptimerende produkter www.gullbergjansson.se Produktkatalog Swimmingpool og Spa -- Poolvarmepumper -- Varmevekslere -- Vandrensning -- Affugtere -- Tilbehør Energi- og klimaoptimerende

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Swimmingpools & spa Produktkatalog 2015

Swimmingpools & spa Produktkatalog 2015 Swimmingpools & spa Produktkatalog 2015 #1 inden for poolvarmepumper og pooltage i Norden. www.gullbergjansson.dk Gullberg & Jansson et garanteret sikkert køb inden for swimmingpools og spa! Gullberg &

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere