Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien"

Transkript

1 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Rev Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Forord Du har valgt en poolvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håber, at den vi opfylde dine forventninger, og give dig mange års energieffektiv opvarmning. I den foreliggende installations- og vedligeholdelsesvejledning kan du læse om, hvordan installation, drift, service og vedligeholdelse skal udføres for at sikre korrekt funktion. Det er derfor vigtigt, at manualen gennemlæses omhyggeligt inden start eller service af enheden. Gullberg & Jansson påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert installation, forkert fejlsøgning eller forkert vedligeholdelse. Med venlig hilsen, Gullberg & Jansson AB HVAD DER ER VÆRD AT HUSKE PÅ Udfyld oplysningerne herunder. De kan være gode at have ved hånden, hvis der sker noget. Produkt: Installatør: Telefon: Serienummer: Installationsdato:! Installationsbeviset for registrering hos Gullberg & Jansson AB medfølger ved installationen. Det er vigtigt, at du udfylder dette og fremsender det hurtigst muligt! Med forbehold for eventuelle trykfejl og konstruktionsændringer. Gullberg & Jansson AB påtager sig intet ansvar for fejlfortolkning, eventuelle åbenlyse trykfejl og konsekvenser som følge af disse.

3 Indholdsfortegnelse Generel information Produktbeskrivelse 4 Funktionsprincip 4 Indgående dele og tilbehør 5 Vigtig information 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Checkliste for installation 5 Anvendelse og drift 5 Vedligeholdelsesrutiner 5 Service og support 6 Øvrigt 6 Betingelser for garanti 6 Sikkerhedsforskrifter 6 Installation Placering af udedel 7 Opstilling 7 Afledning af kondensvand 7 Placering af indedel 7 Afstand til poolen 7 Rørtilslutning 7 Bypasskobling 7 Gastilslutning 8 El-tilslutning 8 Tilslutning af udedel 8 Tilslutning af indedel 8 Opstart af enheden 8 Anvendelse og drift Beskrivelse af LED-kontrollen 9 Hvordan man ændrer driftsparametre 9 Hvordan man vælger driftsfunktion 10 Beskrivelse af følerværdier 10 Indstilling af uret 11 Timerindstilling og aktivering 11 Deaktivering af timer 11 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning Vedligeholdelse 12 Fejlsøgning 12 Fejlfindingsskema 12 Fejlkodetabel 13 Service 13 Dræning 13 Teknisk beskrivelse Koblingsbeskrivelse PC Udedel 15 Tekniske data 15 Mål og tilslutninger 15 Komponentplacering 16 Elskema 18 Indedel 20 Tekniske data 20 Elskema 20

4 1 Generel information I dette kapitel gives baggrundsinformationer om de poolvarmepumper, der er omfattet af den foreliggende installations- og vedligeholdelsesvejledning. Her præsenteres også særligt vigtige informationer, garantibetingelser og sikkerhedsforskrifter. Dette kapitel henvender sig til såvel brugeren som installatøren. Produktbeskrivelse Modellerne S15/S20/S30/S30-3P/S40/S60-3P er en serie af specielt udviklede luft/vandvarmepumper til helårsbrug, der er beregnet til energieffektiv opvarmning af swimmingpools og spapools. Modellerne er udviklet og designet til det nordiske klima af Gullberg & Jansson AB. Poolvarmepumperne er konstrueret, så de arbejder med god virkningsgrad og lavt lydniveau. Alle modeller har: Titanvarmevekslere, som er resistente over for klorog saltvand Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)* Gastilslutning mellem indedel og udedel Digital LED-kontrol med timer Dynamisk afrimningsfunktion Trådvarmere i udedel Flowmåler og samlekoblinger for sikker drift og enkel installation Funktionsprincip Poolvarmepumperne S15/S20/S30/S30-3P/S40/S60-3P anvendes primært til opvarmning, men kan også anvendes til køling. Modellerne styres af en flowvagt, og for at den skal kunne fungere, skal poolens cirkulationspumpe være i gang. Poolvarmepumpen arbejder mest energieffektivt med små forskelle i temperaturen mellem ind- og udløb. 1-2 graders forskel mellem ind- og udløb anbefales. Vandflowet reguleres af en bypasskobling. Læs mere om bypasskobling i afsnit 2 Installation. at man er klar over, at virkningsgraden er afhængig af den omgivende udendørstemperatur samt poolvandets temperatur. Man kan opleve, at varmepumpen har forskellig effektivitet på forskellige årstider afhængigt af de ydre forudsætninger. Ved opstart, når vandet i poolen er koldt, er det nødvendigt, at varmepumpen arbejder kontinuerligt i en længere periode, for at poolvandets ønskede temperatur skal opnås. år poolvandet har nået den rette temperatur, stopper varmepumpen automatisk, og starter igen alt efter behov. Det er altid økonomisk at overdække poolen, når den ikke anvendes specielt om natten., da en stor del af varmen forsvinder fra poolens vandoverflade. En overdækning reducerer også varmepumpens driftstid. Udedelen skal altid være installeret udendørs, eftersom den henter sin energi fra den omgivende luft. Den skal stå på et velventileret sted og må ikke være lukket inde eller på anden måde være skærmet af, så luftcirkulationen hæmmes Luftcirkulation mellem indsugning og udblæsning forringer virkningsgraden. Undgå installation på eller nær følsomme vægge, som f.eks. soveværelsesvægge. Der kan dannes rim eller is på varmepumpens fordamper. Dette er helt normalt. Der starter i så fald en automatisk afisningscyklus for at fjerne isen. Efter afisningscyklussen starter varmepumpen igen på det normale program og fortsætter med at opvarme poolen. Modellerne har et arbejdsområde med en udendørstemperatur på mellem -20 C og +40 C og en poolvandstemperatur på mellem 15 C og 40 C. For at have en garanteret varm pool året rundt anbefales det, at der installeres en elpatron eller anden varmekilde i serie med varmepumpen. Alle modeller er udviklet med henblik på en god virkningsgrad i nordisk klima. Det er imidlertid vigtigt, Udedel Indedel Elpatron Klorinator POOL Principtegning til installation af SXX. Sandfilter Cirkulationspumpe 4

5 Generel information Indgående dele og tilbehør 1. Udedel SXX-OU 2. Indedel - SXX-IU 3. Installationstilbehør Installationsanvisning Unionkoblinger Dæmpende gummiklodser! Installationsmaterialer ligger pakket inde i både indedelen og udedelen. Afmontér servicedækslet ved installationen og tag materialerne ud. Bemærk, at rør til installation samt bypasskobling anskaffes af poolmontøren. Vigtig information Transport og opbevaring Udedelen skal transporteres stående. Grunden hertil er, at ophængningen inde i kompressoren kan tage skade, hvis enheden lægges ned. Hvis varmepumpen skal vippes i forbindelse med installation eller tømning, bør dette ske forsigtigt og i så kort tid som muligt. Orginalemballagen er beregnet til brug under transport for at mindske risikoen for transportskader. Fjern emballagen og kontrollér inden monteringen af varmepumpen, at denne ikke er blevet beskadiget under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Opstilling Indedelen placeres indendørs. Enheden skal stå stabilt, opret og med rigelig plads til problemfri installation og eventuel service. Udedelen placeres udendørs på et fast underlag, f.eks et beton-fundament eller et stativ placeret på jorden Beskyttelsesgitteret, der sidder som transportsikring foran fordamperbatteriet, skal fjernes for at minimere risikoen for isdannelse. For at lufttilførslen til fordamperbatteriet skal være tilstrækkelig, bør afstanden mellem udedel og husvæg være mindst 300 mm. Foran skal der være et frit rum på over 2500 mm. Dette giver en højere effekt og en bedre virkningsgrad. Undgå en placering, som medfører cirkulation af kold luft, da dette mindsker varmepumpens effekt. Ved afisning og drift kan større mængder smelte- og kondensvand udledes. Der er derfor vigtigt, at der sørges for god dræning og bortledning. Ved placeringen skal der tages hensyn til lydspredningen. Placeringen af enheden skal ske, så lyden fra kompressoren og blæseren forstyrrer omgivelserne så lidt som muligt. Checkliste for installation Følgende checkliste giver en generel beskrivelse af, hvordan installationen skal foretages. Placér udedelen på et fast, vandret underlag. Placér indedelen indendørs i tilslutning til renseenheden. Åbn indedelens servicedæksel og tag det medfølgende installationssæt ud. Kontrollér, at alle indgående dele er der. Montér indedelen med bypassventilen i serie efter sandfilteret. Vær omhyggelig med at montere indløbet og udløbet korrekt. Montér gasrørene mellem inde- og udedelen; foretag trykprøvning og vakuumsug. Åbn udedelens gasventiler. Tilslut el og signalledning. Justér flowet gennem indedelen til det korrekte niveau. Kobl strømforsyningen til. Kontrollér indstillingerne. Sæt i drift. Læs mere om installationen i afsnit 2. Anvendelse og drift Parametrene på displayet er fabriksindstillede og skal normalt ikke justeres. Temperaturen er indstilet på 27 C. Hvis man vil øge temperaturen, skal man i så fald kontrollere, at ens ønsker om en højere temperatur i øvrigt ikke er i strid med eventuelle garantier på selve poolen. Vedligeholdelsesrutiner Kontrollér med regelmæssige mellemrum året rundt, at fordamperelementet ikke er blokeret af løv, sne eller andet. Ved behov kan fordamperelementet rengøres med f.eks. en større pensel ved at børste let i flangernes retning. Sprøjt ikke vand direkte ind på enhedens gitre eller sider dette kan resultere i, at der trænger vand ind i enheden og beskadiger denne. Endvidere skal det i den kolde del af året kontrolleres, at der ikke hober sig for meget sne eller is op under varmepumpen. Stærk vind i forbindelse med kraftigt snevejr kan medføre, at fordamperelementet og blæserskærmen tilstoppes. Kontrollér, at disse er fri for sne. Ved behov kan kabinettet rengøres med en fugtet klud. 5

6 Generel information Service og support Poolvarmepumpen er konstrueret for pålidelig drift og lang levetid. Hvis der opstår en fejl, skal man altid kontakte den installatør, som har foretaget installationen. Hvis installatøren på sin side bedømmer, at det drejer sig om en materialeeller fabrikationsfejl, kontakter denne os for kontrol og afhjælpning af skaden. Angiv altid produktets serienummer. ummeret er placeret på typepladen under LED-displayet. En grundlæggende fejlsøgningsguide findes i afsnit 4 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning. Øvrigt Enheden må kun repareres af en kvalificeret installation eller på et autoriseret værksted. Ved reparation skal der anvendes originale reservedele. Installationsbeviset for registrering hos Gullberg & Jansson AB medfølger ved installation. Det er vigtigt, at du udfylder og indsender dette snarest! Betingelser for garanti Systemets indgående dele skal transporteres, opbevares, installeres og anvendes i overensstemmelse med manualens forskrifter. Repareration skal udføres af en akkrediteret installatør. Der skal anvendes originaldele ved reparation. Kølemonteringen skal udføres af en godkendt kølemontør. Hvis ovenstående betingelser ikke følges, bortfalder garantien. Sikkerhedsforskrifter Følgende sikkerhedsforskrifter er det specielt vigtigt at overholde ved håndtering, installation og anvendelse af varmepumpen: Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af en kvalificeret person. Strømmen skal altid afbrydes, før der foretages indgreb i systemet. 6

7 2 Installation I dette kapitel gives en omfattende installationsbeskrivelse. Dette kapitel henvender sig primært til installatøren, men kan også læses af slutbrugeren for at opnå en øget forståelse. Poolvarmepumpen vil fungere fint under følgende Afledning af kondensvand forudsætninger: Tilstrækkelig lufttilførsel Tilstrækkelig vandcirkulation Korrekt el-enstallation Placering af udedel Poolvarmepumpen kan i princippet placeres hvor som helst udendørs. Poolvarmepumpen bør imidlertid ikke placeres, så indsugnings- og udblæsningsluftens frie flow bliver begrænset (se nedenstående billede). Den behøver ikke at stå under tag. Hvis man alligevel vil foretage en indbygning af varmepumpen, skal udblæsningsluften have frit flow! Se illustrationen herunder for passende placering. 700mm 500mm Luftindtag 300mm I fordamperen køles udendørsluften med ca C. Vanddamp vil da blive kondenseret på lamellerne på fordamperbatteriet. Hvis luftfugtigheden er høj, kan det blive til adskillige liter vand i timen. Ved lavere udendørstemperaturer dannes der rim og is på fordamperbatteriet dette smelter ved defrostningen. Der findes derfor flere drænhuller i bundpladen, så vandet kan løbe fra. Det er vigtigt at huske på at placere enheden, så kondensvandet kan afledes på en hensigtsmæssig måde. Placering af indedel Indedelen skal placeres indendørs stående i tilslutning til poolens renseenhed. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til installation og service. Afstand til poolen ormalt installeres indedelen i tilslutning til poolens renseenhed for at minimere rørtrækningen. Hvis rørene isoleres, mindskes varmetabet, så vidt den samlede rørlængde er under 30 m (poolvand ind og poolvand retur). Et groft estimat af varmetabet per 30 meter samlet rørlængde er 0,6 kw per time for hver 5 graders temperaturforskel mellem poolvandet og luften omkring rørene. Dette svarer til en øget køretid af varmepumpen med 3-5 %. 700mm Rørtilslutning Opstilling 2500mm Udedelen skal placeres på et fast, vandret underlag og bør ikke opstilles lige opad eller monteres med holdere på følsomme vægge af let konstruktion. Placeringen skal foretages, så lyden fra kompressoren og blæseren forstyrrer omgivelserne så lidt som muligt. Enheden skal stå stabilt, lodret og hævet over underlaget. Sørg for et stabilt og plant underlag som f.eks. et betonfundament, et stativ stående på jorden, vægbeslag eller lignende. Ved afisning og drift kan større mængder smelte- og kondensvand udledes. Der er derfor vigtigt, at der sørges for god dræning og bortledning. Enheden skal placeres, så at lufttilførslen til fordamperbatteriet er tilstrækkelig. Ellers riskerer man nedsat effekt og virkningsgrad. Poolvarmepumpen sluttes til poolens cirkulationssystem ved hjælp af de medfølgende 50 mm unionkoblinger. Skruetilslutningen til varmeveksleren skal tilspændes manuelt. Der skal monteres en bypasskobling for at kunne indstille det korrekte delflow til poolvarmepumpen og for at lette service. Bypasskobling Vi anbefaler, at der monteres en bypasskobling på alle installationer for at kunne indstille det korrekte delflow til poolvarmepumpen. Korrekt delflow betyder en afbalanceret gang samt mindsket slitage på varmepumpens dyreste del, varmeveksleren. Justering af bypass Korrekt justerering af bypassflowet kan gøres på forskellige måder. En af de mere enkle måder kan man sammenfatte som følger: 7

8 Installation 1. Lad alle ventiler være åbne. 2. Kontrollér parameter A og b på displayet. Se afsnit Hvis forskellen er større end 2 grader, lukker du bypassventilen gradvist, indtil forskellen ligger mellem 1-2 grader. Hvis displayet viser EE3, betyder det, at flowet i systemet er for lavt bypassventilen skal lukkes mere for at øge flowet gennem poolvarmepumpen. Bypassventil Tilslutning af indedel Tilslut det medfølgende 6-leders signalkabel mellem indedel og udedel. Klemmerne sidder inden for servicedækslet. Se el-diagrammet i afsnit 5 for mere detaljeret information om den elektriske tilkobling. Opstart af enheden For at kunne opvarme pool- eller spavandet skal poolens cirkulationspumpe startes, og vandet skal cirkulere gennem varmeveksleren. Følgende procedure bør anvendes, når poolvarmepumpen startes første gang: 1. Start poolens cirkulationspumpe. Kontrollér for eventuel lækage og at der er et flow til og fra poolen. Åbn først alle ventiler for nemmere at kunne justere bypassventilen. Gastilslutning Gastilslutningen bør udføres af en godkendt kølemontør. Rørene skal altid trykprøves og vakuumsuges inden igangsætning. Vær opmærksom på, at der sidder spærreventiler på udedelen. år rørtrækning, trykprøvning og vakuumsugning er gennemført, åbner man ventilerne på udedelen helt. Det er vigtigt, at gasrørene isoleres hele vejen fra indedelen til udedelen også ved væggennemføringer. Grunden til dette er, at varmetabet skal minimeres under drift. Indedelen er forpåfyldt til 5 m tilslutningsrør. For hver ekstra meter skal der påfyldes 30 g gas. Maksimal rørlængde er 20 meter med maks. højdeforskel på 7 meter mellem ude- of indedel. El-tilslutning Tilslutning af udedel El-tilslutningen foretages i udedelens terminalboks, som sidder bag frontpanelet. En driftsafbryder skal være tilsluttet og synligt placeret ved enheden. Driftsafbryderen sikrer mod utilsigtet start under f.eks. service af enheden. Enheden skal tilsluttes til jord for at opnå god kortslutningssikring. Se nedenstående tabelfor sikringsvalg. Model S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Sikring 10 A 10 A 16 A 3 x 10 A 20 A 3 x 16 A 8 2. Tænd for fødespændingen og kontrollér driftsindstillingerne på displayet. 3. Tryk på O/OFF på displayet enheden skal starte efter nogle sekunder. 4. Efter nogle minutter kontrolleres, at udblæsningsluften er koldere end udendørstemperaturen (5-10 ºC) 5. Stop poolens cirkulationspumpe og kontrollér at poolvarmepumpen stopper automatisk. 6. Lad systemet køre døgnet rundt, indtil den ønskede temperatur er nået. Poolvarmepumpen kobler først fra, når temperaturen ligger 1 grad højere end den ønskede temperatur. Poolvarmepumpen starter derefter igen, når temperaturen i poolen ligger 1 grad under den ønskede temperatur. Flowvagt: Poolvarmepumpen er udstyret med en flowvagt, som hindrer start ved utilstrækkeligt vandflow. Tidsforsinkelse: Kompressoren starter efter en forsinkelse på ca. 1 minut for at hindre gentagne starter og heraf følgende slitage på kompressoren. Også en kort strømafbrydelse aktiverer startforsinkelsen på 1 minut.! Ved tilkobling af 3-fasepumperne, skal faserne tilsluttes i korrekt orden, ellers starter varmepumpen ikke. Starter varmepumpen ikke ved første tilkoblingsforsøg, ombyttes to af faserne herefter starter den.

9 3 Anvendelse og drift Beskrivelse af LED-kontrollen edenstående følger en kort beskrivelse af LED-displayet. På de forskellige skærmbilleder vises de fabriksindstillede parameterværdier disse skal normalt ikke justeres. Under drift: Tryk på for at kontrollere enhedens nuværende status. Her kan følgende kontrolleres: Indløbsvand / udløbsvand / fordamper / omgivende temperatur.! ote that the unit must be in standby mode in order to change any parameters. Hvis der ikke er trykket på nogen knapper i 5 sekunder, viser LED-displayet det indløbende vands temperatur. år enheden står på standby, vises klokkeslættet på displayet. Hvordan man ændrer driftsparametre 1. Sæt enheden på standby med O/OFF-knappen. Klokkeslættet vises. 2. Vælg parameter mellem 0-9 med piltasterne. 3. Hold MODE inde samtidig med, at der trykkes på O/OFF. 4. år parameterværdien blinker, kan indstillingen foretages med piltasterne. 5. Efter 5 sekunder vises klokkeslættet, og indstillingen er gennemført. 6. Kontrollér indstillingen med piltasterne. 7. Start enheden igen med O/OFF-knappen. Tryk på for at kontrollere og indstillle driftsparametre Tryk på for at indstille klokkeslættet TIMER O Tryk på TIMER O for at indstille starttidspunkt Tryk på TIMER OFF for at indstille stoptidspunkt Tryk på MODE for at ændre driftsfunktion Tryk på O OFF for at starte og slukke for enheden TIMER O Parameter 0: Ønsket pooltemp. i kølefunktion. (8-28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 1: Ønsket pooltemp. i varmefunktion. (15-40 C) Parameter 2: Tid mellem afisninger. (30-90 min.) Parameter 3: Starttemperatur for afisning. (-30-0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 4: Stoptemperatur for afisning. (0-30 C) Parameter 5: Maksimal afisningstid. (0-15 min.) 9 Parameter 6: Antal systemer. BEMÆRK! Ændres ikke!

10 Anvendelse og drift TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 7: Automatisk genstart ved strømafbrydelse. (0 = ej / 1 = Ja) Parameter 8: (0 = Kølefunktion / 1 = Varme- el. kølefunktion / 2 = Anvendes ikke / 3 = Varmefunktion) Parameter 9: Ekstern pumpe. (0 = Kører altid / 1 = Kører samtidig med kompressor) Hvordan man vælger driftsfunktion 1. Tryk på O/OFF for at starte enheden. Under normal drift viser displayet indløbstemperatur og driftsfunktion 2. Hvis parameter 8 er sat til 1, er det muligt at skifte mellem køleog varmefunktion ved at trykke på MODE. TIMER O Driftsfunktion indstillet på opvarmning TIMER O Driftsfunktion indstillet på køling Beskrivelse af følerværdier TIMER O TIMER O TIMER O Indløbstemperatur Udløbstemperatur Temperatur i fordamperbatteri TIMER O TIMER O Varmgastemperatur Omgivende temperatur 10

11 Anvendelse og drift Indstilling af uret 1. Tryk på. Aktuelt klokkeslæt vises på displayet. 2. Tryk på igen. Timer blinker og kan ændres med piltasterne. 3. Tryk på igen. Minutter blinker og kan ændres med piltasterne. 4. Tryk på igen for at gemme klokkeslættet. TIMER O Indstilling af uret Timerindstilling og aktivering Enheden kan startes og stoppes på forskellige tidspunkter. Der er en starttimer og en stoptimer. Lysdioden over de enkelte knapper indikerer, at timeren er aktiveret. For at indstille starttimeren følges nedenstående anvisninger: 1. Tryk på TIMER O. Aktuelt timerklokkeslæt vises på displayet. 2. Tryk på TIMER O igen. Timer blinker og kan ændres med piltasterne. 3. Tryk på TIMER O igen. Minutter blinker og kan ændres med piltasterne. 4. Tryk på TIMER O igen for at gemme klokkeslættet. For at indstille stoptimeren følges nedenstående anvisninger: 5. Tryk på. Aktuelt timerklokkeslæt vises på displayet. 6. Tryk på igen. Timer blinker og kan ændres med piltasterne. 7. Tryk på igen. Minutter blinker og kan ændres med piltasterne. 8. Tryk på igen for at gemme klokkeslættet. TIMER O Indstilling af starttimer Deaktivering af timer 1. Tryk på TIMER O eller. 2. Tryk på. Lysdioden slukker og timeren er nu deaktiveret. TIMER O Indstilling af stoptimer 11

12 4 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning Vedligeholdelse Rens pool-/spafilteret med regelmæssige mellemrum for at bibeholde tilstrækkelig cirkulation. Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at området omkring udedelen fortsat har gode afløbsmuligheder og god ventilation. Rengøring af varmeveksleren giver god funktion ogfremmer energibesparelsen. Skyl varmeveksleren igennem med f.eks. en haveslange og tøm den helt. På denne måde mindskes risikoen for at der sidder kloraflejringer tilbage. Fejlsøgning Kontrollér strømtilførslen og ledningstilslutningerne med regelmæssige mellemrum. Fungerer enheden på en afvigende måde, slukkes den, og der tages kontakt til installatøren. Kontrollér kontinuerligt, at fordamperbatteriet er helt og rent. Brug f.eks. pensel og støvsuger til rengøring, aldrig højtryksspuler. Kontinuerlig vedligeholdelse garanterer en maksimal virkningsgrad. Ved behov kan kabinettet rengøres med en fugtet klud. Udvis forsigtighed, så enheden ikke bliver ridset. For maksimal overfladebestandighed anbefales det, at overfladen voksbehandles mindst en gang om året. Ved fejlmeddelelse: Forsøg først at genstarte anlægget ved at slukke og tænde på driftsafbryderen. Hjælper dette ikke: Forsøg at løse problemet iht. nedenstående fejlkodetabeller og genstart derefter systemet igen. Kontakt installatøren hvis problemet ikke umiddelbart kan løses. Fejlfindingsskema Driftsforstyrrelse Årsag Handling 1. Hovedafbryder slukket 1. Tænd på hovedafbryderen Varmepumpe kører ikke 2. Tryk på O/OFF-knappen 2. Varmepumpen står på hvile-funktion 3. Løs fejlen iht. fejlkodetabellen og genstart 3. Fejlmeddelelse vises enheden 4. Sikring er sprunget 4. Skift sikring, slå automatsikring til igen 1. Kontrollér, om renseenheden kører. Flowvagten giver alarm EE3. 1. Flowet er for lavt. Indstillet pooltemperatur nås ikke. Udedelen iser til. Sikringerne springer 1. Varmepumpen står på standby. 2. Varmepumpen står på kølefunktion. 3. Udendørstemperaturen er for lav. 1. Udeluften har usædvanlig høj luftfugtighed 2. Pooltemperaturen lavere end 15 C. 1. Varmepumpen har for små sikringer 2. Automatsikring nedslidt 2. Kontrollér sandfilteret kontraspul ved behov. 3. Kontrollér bypassindstillingen. 1. Tryk på O/OFF-knappen. 2. Skift driftsfunktion til Heating mode iht. afsnit Om vinteren kan det være nødvendigt at anvende en ekstra varmekilde, f.eks. en elpatron eller koblet til husets centralvarme (oliefyret el.lign.), for at klare behovet. 1. Omstil parametre for defrostning til længere defrostningsperiode. Ved behov køres i kølefunktion for at smelte isen. Se afsnit Er pooltemp. under 18 grader, kan der opstå problemer med is. 1. Se tabel i afsnit 2 under El-tilslutning for anbefalet sikringsstørrelse 2. Skift automatsikring 12

13 Vedligeholdelse, service og fejlsøgning Fejlkodetabel Driftsproblem Fejlmeddelelse Årsag Afhjælpning Følerfejl indløb PP1 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl udløb PP2 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl fordamper PP3 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl varmgas PP4 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Følerfejl udendørs PP5 Føler ikke tilsluttet, ledningsbrud eller kortslutning Kontroller eller udskift følere Højtrykspressostat EE1 Gastryk for højt. Genstart enheden Hvis fejlen varer ved kontaktes installatør Lavtrykspressostat EE2 Gastryk for lavt. Genstart enheden Hvis fejlen varer ved kontaktes installatør Flowvagt EE3 Lavt flow eller intet vand i systemet Kontrollér vandflow og justér eventuelt bypassventilen For høj temp.-forskel mellem indløb og udløb Frostbeskyttelse Service PP6 PP7 Utilstrækkeligt vandflow, forskel på 12 C mellem indløb og udløb Indløb under 4 C og udeluft 0 C eller koldere Kommunikationsfejl EE8 Ingen kontakt med styreenhed Kontrollér vandflow Automatisk varmefunktion Kontroller tilslutning mellem styreenhed og display Hvis der opstår problemer, man ikke selv kan afhjælpe, skal man altid kontakte den installatør, som har foretaget installationen. Hvis installatøren på sin side bedømmer, at det drejer sig om en materialeeller fabrikationsfejl, kontakter denne os for kontrol og afhjælpning af skaden. Angiv altid produktets serienummer. Informationer til problemløsning kan findes i ovenstående fejlsøgningsguide. Læs altid disse igennem inden forhandleren kontaktes. Dræning Hvis indedelen har behov for at skulle drænes for vand, løsnes begge unionkoblinger. 13

14 5 Teknisk beskrivelse Koblingsbeskrivelse PC1001 OUT3 OUT4 OUT5 AC OUT1 OUT2 C19 PC1001 C6 HL AI06 AI05 AI04 AI03 AI02 AI01 C1 C2 12V ET DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DI06 C16 r. Betegnelse Beskrivelse 1 OUT1 Styresignal til kompressorrelæ (230 VAC) 2 OUT2 Styresignal til cirkulationspumpe (230 VAC) 3 OUT3 Styresignal til firvejsventil (230 VAC) 4 OUT4 Styresignal til blæsermotor (230 VAC) 5 OUT5 Styresignal - anvendes ikke (230 VAC) 6 AC- ulleder (230 VAC) 7 C1 / C2 Fødespænding (12 VAC) 8 ET//12V Display-controller 9 DI01/ Ekstern On/Off-switch (digital indgang) 10 DI02/ Flowvagtr (digital indgang) 11 DI03/ Lavtrykspressostatsignal (digital indgang) 12 DI04/ Højtrykspressostatsignal (digital indgang) 13 DI05/ Mode input (digital indgang) 14 DI06/ Sensorindgang - anvendes ikke (digital indgang) 15 AI01/ Sensorindgang - anvendes ikke (analog indgang) 16 AI02/ Temperatur på indløbsvand(analog indgang) 17 AI03/ Temperatur på udløbsvand (analog indgang) 18 AI04/ Fordamperbatteriets temperatur (analog indgang) 19 AI05/ Udendørstemperatur (analog indgang) 20 AI06/ Sensorindgang - anvendes ikke (analog indgang) 14

15 Teknisk beskrivelse Udedel Tekniske data Model S15-OU S20-OU S30-OU S30-3P-OU S40-OU S60-3P-OU Varmeeffekt 1 kw 6,8 9,2 13,8 13,8 18,2 26,0 Indgående effekt kw 1,2 1,7 2,6 2,6 3,5 5,0 Opvarmningskapacitet 2 m Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Driftsstrøm A 5,23 7,50 11,4 4,47 15,2 8,5 Sikringsstørrelse A x x 16 Kompressor Rotationskompressor Scrollkompressor Gastilslutninger 1/2 / 1/4 1/2 / 1/4 5/8 / 3/8 5/8 / 3/8 3/4 / 3/8 3/4 / 3/8 Koldmediemængde (R410a) kg 1,0 1,0 2,1 1,8 1,9 3,2 Blæserforbrug W ominelt luftflow m 3 /h Lydniveau (ved 1 m) db(a) Pressostatafbryderværdi HP bar 44 (slutter igen ved 32 bar) Pressostatafbryderværdi LP bar 0,2 (slutter igen ved 1,5 bar) Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt kg Varmeeffekt opmålt ved 24 C / 19 C udendørstemperatur, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). Indkommende vandtemperatur 27 C. 2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Modellerne er beregnet til at skulle anvendes i perioden maj september (den normale poolsæson). Mål og tilslutninger B A C F Model Mål S15-OU S20-OU S30-OU S30-3P-OU S40-OU S60-3P-OU A B C D E F A B D E A C D E S15-OU/S20-OU/S30-OU/S30-3P-OU S40-OU/S60-3P-OU 15

16 Teknisk beskrivelse Komponentplacering S15-OU/S20-OU/S30-OU/S30-3P-OU Komponentplacering 1 Pladekabinet - top 2 Beskyttelsesgitter - bagside 3 Pladekabinet - venstre 4 Blæsermotorstativ 5 Beskyttelsesgitter - venstre 6 Blæsermotor 7 Blæservinge 8 Pladekabinet - forside 9 Sikkerhedsgitter 10 Stel 11 Skillevæg 12 Firevejsventil 13 Varmeveksler 14 Elektronikboks 15 Servicedæksel 16 Kompressor 17 Højtrykspressostat 18 Lavtrykspressostat 19 Flowvagt 20 Pladekabinet - højre 21 LED-kontrol 22 Fordamperbatteri 23 Blæserkondensator 24 Klemrække 25 Kompressorkondensator 26 Blæserrelæ 27 Kompressorrelæ 28 PC

17 Teknisk beskrivelse Komponentplacering S40-OU/S60-3P-OU Komponentplacering 1 Blæsermotor 2 Blæservinge 3 Blæserkondensator 4 PC Klemrække 6 Kompressorkontaktor 7 Motorbeskyttelse 8 Elektronikboks - stel 9 3/4 - gasventil 10 3/8 - væskeventil 11 Ventilholder 12 Pladekabinet 13 Elektronikboks - bagstykke 14 Lavtrykspressostat 15 Højtrykspressostat 16 Bundramme 17 Kompressor 18 Firevejsventil 19 Væskeudskiller 20 Fordamperføler 21 Fordamperbatteri 22 Udendørsføler 23 Transportbeskyttelse 24 Pladekabinet dæksel 25 Ventilatorgitter 17

18 Teknisk beskrivelse Elskema Enfasetilslutning KM1 L CC L L CC L L RED BLU BLK COMP WHT CC CR CS CS RED P C1 CR L 1 2 TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz AT COMP CH CT ET FM FS HL HP IT KM1 K4 LP OT PH TC TS 4V Soft start P2 COM O P10 K4 Udefølere Kompressor Kompressorvarmere Fordamperfølere Varmgasføler Ventilatormotor Flowmåler LED-indikator Højtrykspressostat Indløbsfølere Kompressorkontaktor Pumperelæ Lavtrykspressostat Udløbsfølere Trådvarmere Transformator Termostafbrydere Firvejsventil C R 4V 4V 4V RED BLK RED V TC 12V C2 FM OUT3 OUT4 OUT5 AC- BLU S15-OU S20-OU S30-OU S40-OU BR BLU Y/G L 5 6 KM1 K1 K1 1 2 OUT1 FS 7 8 L K4 3 4 OUT2 LP LP LP HP KM1 CH HP HP C19 PC C6 C1 C2 12V ET DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 K4 OLY FOR S15-OU OLY FOR S20-OU S30-OU S40-OU TS HL DI06 BLU YEL BR RED GRE ORG TO IDOOR UIT PH 7 8 AI06 AI05 AI04 AI03 AI02 AT AT CT CT OT IT ET ET AI01 C16 5K t 5K t 50K t 18

19 Elskema Teknisk beskrivelse Trefasetilslutning RED BLK WHT BLU L2 L3 L2 L3 KM1 L2 L3 L2 L3 KM1 CH TS PH 7 8 L2 L3 L2 L3 TO POWER SUPPLY 400 VAC / 50 Hz L3 U1 V1 W1 RED BLK WHT U V W 3 COMP (A) 14PM L2(B) 12 L3(C) L3 L2 AT COMP CH CT ET FM FS HP HL IT KM1 K4 LP OT PH PM 4V TC TS K4 P BLK L C2 FM RED Udefølere Kompressor Kompressorvarmere Fordamperfølere Varmgasfølere Ventilatormotor Flowmåler Højtrykspressostat LED-indikator Indløbsfølere Kompressorkontaktor Pumperelæ Lavtrykspressostat Udløbsfølere Trådvarmere Fasefølgemåler Firvejsventil Transformator Termostafbrydere BLU 4V 4V 4V RED 1 OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V BR BLU Y/G K1 KM1 1 2 OUT1 FS FS LP K4 3 4 OUT2 LP HP LP C19 PC1001 C1 C2 12V ET DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 K4 HP HP C6 HL DI06 BLU YEL BR RED GRE ORG TO IDOOR UIT AI06 AI05 AI04 AI03 AI02 AT AT CT CT OT IT ET ET AI01 C16 5K t 5K t 50K t S30-3P-OU S60-3P-OU 19

20 Teknisk beskrivelse S15-IU/S20-IU/S30-IU/S40-IU/S60-IU Tekniske data Model S15-IU S20-IU S30-IU S40-IU S60-IU Varmeeffekt 2 kw 6,8 9,2 13,8 18,2 26 Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz Vandtilslutning mm 50 ominelt vandflow m 3 /h 2,2 3 4,5 6 9 Trykfald ved nominelt flow bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt kg Elskema Wire Controller LEGED: FS: Flowmåler IT: Indløbsføler OT: Udløbsfølere FS IT OT t` t` BR Y/G BLU E BLU YEL BR RED GRE ORG TO OUTDOOR UIT S15-IU S20-IU S30-IU S40-IU S60-IU 20