EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING"

Transkript

1 EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET BETJENINGSPANEL FØR IBRUGTAGNING HURTIGVEJLEDNING DAGLIG BRUG AUTOMATISK TILBEREDNING BRUG AF TILBEHØRET EKSTRAFUNKTIONER RÅD OG TIP VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDING ENERGIEFFEKTIV VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Brug altid originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme. Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant. 1.2 Generelt om sikkerhed DANSK 3 Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en sagkyndig. Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i. Tag stikket ud inden vedligeholdelse. Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.

4 4 Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning. Tag alle dele ud af ovnen. For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge. Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat. 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation ADVARSEL! Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer. Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde. 2.2 Tilslutning, el ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter. Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm. Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.

5 DANSK 5 Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket. Brug kun korrekte isoleringsenheder: gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Dette apparat opfylder gældende EUdirektiver. 2.3 Brug ADVARSEL! Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion. Brug kun apparatet i et husholdningsmiljø. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det. Sluk altid apparatet efter hver brug. Vær forsigtig, når du åbner apparatets dør, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud. Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand. Belast ikke lågen, når den er åben. Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af apparatet. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund. Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund. Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat. Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne. Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl, men en naturlig følge af at produktet har været i brug. Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes. Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning. Hold altid ovndøren lukket under tilberedningen. 2.4 Vedligeholdelse og rengøring ADVARSEL! Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret. Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung! Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende

6 6 midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen. Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel. 2.5 Pyrolyse rensning Risiko for personskade / brand / kemiske emissioner (dampe) i pyrolyse-tilstand. Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller Ibrugtagning, skal du først tage følgende ud af ovnen: alle madlavningsrester, pletter fra olie eller fedt / belægninger. alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle non-stick gryder, pander, bakker, redskaber osv. Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk rensning. Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske rensning er i gang. Apparatet bliver meget varmt, og der udledes varm luft fra de forreste køleaftræk. Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til at: sørg for god udluftning under og efter hver pyrolytisk rensning. sørg for god udluftning under og efter første ibrugtagning med maksimal temperatur. I modsætning til mennesker kan visse fugle og krybdyr være ekstremt følsomme over for potentielle dampe, der udsendes under rensningen af alle pyrolytiske ovne. Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med god udluftning og må ikke være i nærheden af apparatet under og efter hver pyrolytisk rensning og første ibrugtagning med maksimal temperatur. Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af alle pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske selvrensning er i gang. Slip-let overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe af lavt niveau. Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester, som beskrevet, er ikke skadelige for mennesker, herunder spædbørn eller personer med fysiske lidelser. 2.6 Indvendig belysning Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning. ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød. Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Brug kun pærer med samme specifikationer. 2.7 Bortskaffelse ADVARSEL! Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

7 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET DANSK Oversigt over apparatet Betjeningspanel 2 Elektronisk programur 3 Bøsning til termometer 4 Varmeelement 5 Ovnpære 6 Blæser 7 Ovnribber, udtagelige 8 Rillepositioner Tilbehør Trådrist Til bagning og stegning, eller som en drypbakke til opsamling af fedt. Termometer Til kogegrej, kageforme, stege. Bageplade Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er. Til kager og lagkagebunde. Grill/bradepande

8 8 4. BETJENINGSPANEL 4.1 Elektronisk programur Brug tasterne til at betjene apparatet. 1 Sensorfelt Funktion TÆND/SLUK Kommentar Tænder/slukker for apparatet. 2 - Display Viser apparatets aktuelle indstillinger. 3 Favoritter Indeholder en liste med favoritprogrammer, der er oprettet af brugeren. 4 5 Minutur Automatisk tilberedning Sensorfelterne for: Favoritter, Minutur og Hjælp til tilberedning vises kun, når apparatet er tændt. For at angive funktionen: Minutur. Direkte adgang til tidsfunktionerne. Direkte adgang til menuerne: Kogebog og Hurtig start, når apparatet er tændt. 4.2 Display Når apparatet tændes, viser det tilstanden for den grundlæggende ovnfunktion. A B C D Menu :09 A) Gå tilbage til menuen B) Aktuelt indstillet varmefunktion C) Aktuelt indstillet temperatur D) Ur E) Start start E

9 DANSK 9 Andre lamper i displayet: Symbol Funktion Ændring af tekststørrelsen Flere tilvalgsfunktioner Stegetermometer Heat + Hold Lås 5. FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 5.1 Rengøring før ibrugtagning Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring". Gør apparatet rent, inden du tager det i brug. Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner. 5.2 Softwarelicens Softwaren, der medfølger i dette produkt, indeholder ophavsretligt beskyttet software, hvortil der er givet licens under BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libjpeg, zlib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY og andre. 6. HURTIGVEJLEDNING 6.1 Brug af berøringsskærmen Brug en hurtig gestus, eller træk fingeren langs displayet for at rulle menuen. Gestussens styrke afgør hvor hurtigt, skærmen bevæger sig. Rullebevægelsen kan stoppe af sig selv, eller du kan stoppe den med det samme, hvis du berør displayet. Den valgte funktion aktiveres, når du slipper displayet med fingeren. Du kan få vist hele kopien af licenserne i enheden på TFT-skærmdisplayet ved at følge menuen gennem stien: Grundindstillinger / Service / Licens. Du kan hente kildekoden for den åbne kildesoftware, der anvendes i produktet, ved at følge hyperlinket, der findes på webproduktsiden. 5.3 Første tilslutning Når du slutter apparatet til nettet for første gang, skal du indstille: sprog tid urformat dato hurtig opvarmning Det valgte navn eller nummer kan indstilles på to måder. Rul det til den ønskede position eller tryk på den valgte indstilling. Du kan ændre indstillingerne i menuen: Grundindstillinger. Tryk på displayet på den valgte funktion for at aktivere en menufunktion. Du kan ændre hvilket som helst af de parametre, der vises på displayet, når du berører det. Du kan rulle gennem listen eller berøre den ønskede indstilling for at indstille en ønsket funktion. Når du slår en ovnfunktion til, vises Menu ikke på displayet. Berør hvilket

10 10 som helst punkt på displayet, og Menu vises igen. Når apparatet tændes, og visse af symbolerne forsvinder fra displayet, kan du berøre displayet hvor som helst. Alle symbolerne kommer tilbage. Når du har indstillet visse funktioner, vises der et pop-up vindue med yderligere oplysninger. Temperaturen kan bytte placering på displayet med andre funktioner, der befinder sig i det nederste højre og venstre hjørne. Menu Timere Tilvalgsfunktioner Indstil minutur Indstil varighed Indstil starttid Indstil sluttid Forløbet tid Ovnlys Heat + Hold Menu 33min 150 start 11:09 20min Automatisk tilberedning Set + Go Børnesikring Panellås Kogebog Hurtig start Når du trykker på et tilvalg i menuen og holder det nede, vises der en kort beskrivelse af tilvalget. 6.2 Hurtigvejledning til menuen Sidste og mest anvendte Grundindstillinger Sidst brugte Mest brugte Hurtig opvarmning Husk rengøring Display Lyd Menu Funktioner Ovnfunktioner Specielle emner Rengøring Sprog Tid og dato Demo-funktion Service Favoritter 7. DAGLIG BRUG ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 7.1 Betjening af apparatet Til betjening af apparatet kan du bruge: manuel funktion - til at indstille en ovnfunktion, temperaturen og tilberedningstiden manuelt. automatiske programmer (Automatisk tilberedning) - for at tilberede retter, hvis du ikke har erfaring eller viden om madlavning.

11 7.2 Betjening af menuen 1. For at aktivere apparatet skal du berøre:. 2. Berør: Menu. 3. Rul gennem menuen for at finde den funktion, du vil aktivere. 7.3 Oversigt over menuen 4. Tryk blot displayet for at aktivere funktionen. 5. For at gå tilbage til den forrige menu skal du berøre: eller Menu. 6. For at deaktivere apparatet skal du berøre:. DANSK 11 A C B Menu Functions Timers Options A) Gå tilbage til menuen B) Aktuelt menuniveau C) Liste over funktioner Hovedmenu Menupunkt Funktioner Timere Tilvalgsfunktioner Automatisk tilberedning Sidste og mest anvendte Grundindstillinger Forløb Indeholder en liste over ovnfunktioner, specielle emner, rengøring og favoritter. Indeholder en liste over urfunktioner. Indeholder en liste over andre tilvalg for sikkerhedsfunktioner, lampe, Heat + Hold, Set + Go. Indeholder en liste med automatiske tilberedningsprogrammer. Viser hvilken funktion, der sidst blev anvendt, og hvilken funktion, der anvendes mest. Indeholder en liste over grundlæggende indstillinger. 7.4 Undermenu for: Funktioner A B True Fan Cooking Heating Functions Special Cleaning Favourites A) Gå tilbage til menuen B) Liste over ovnfunktioner C) Liste over tilgængelige tilvalgsfunktioner D) Flere tilvalgsfunktioner D C

12 Indstilling af en ovnfunktion 1. Rul gennem funktionerne for at finde den, du vil have, og berør den. 2. For at ændre temperaturen skal du berøre den viste temperatur på displayet og rulle gennem listen for at finde den, du skal bruge. 3. Berør temperaturen for at bekræfte den. 4. For at aktivere funktionen skal du berøre: Start. Der udsendes lydsignaler, når apparatet har nået ca. den indstillede temperatur. Der udsendes tre lydsignaler, når tilberedningen er slut. For at gå tilbage til den forrige menu skal du berøre: Menu. Du kan se en beskrivelse af ovnfunktionen eller oprette en standardfunktion på et popop-vindue. Hold fingeren på den valgte ovnfunktion i mere end 2 sekunder. Når du har indstillet en ovnfunktion som standard, vises den som den første funktion, når du tænder apparatet igen. A B Au Gratin Show description Make shortcut in menu A) Gå tilbage til menuen B) Pop-op-vindue C) Flere tilvalgsfunktioner C 7.6 Undermenu for: Ovnfunktioner Brød Til bagning af brød med sprød skorpe. Undervarme Fugtig varmluft 1) Lavtemperaturstegning Pizza Over-/undervarme Til genopvarmning af kager for en sprød bund og til henkogning. Til energisbesparende bagning og tilberedning af overvejende tørt bagværk, f.eks. gratiner i form, i én ristposition. Lampen slukkes efter 30 sekunder. Den tændes igen, når du aktiverer den gennem menuen, eller når du åbner ovnlågen. Langtidsstegning for at tilberede meget møre og saftige stege. Bagning på én ovnrille af retter med sprød bund, som f.eks. pizza og quiche. Temperaturen indstilles C lavere end ved over-/undervarme. Over- og undervarme til bagning og stegning på én ovnrille.

13 DANSK 13 Varmluft Turbogrill Stor grill Grillstegning ØKO-stegning Frosne madvarer Gratiner Varm luft til flere retter og til bagning på op til tre ovnriller på samme tid. Ovntemperaturen indstilles C lavere end ved over-/undervarme. Stegning med varm luft af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til gratinering og bruning. Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød. Til grillstegning af større fødevarer, som f.eks. roastbeef. Optimerer energiforbruget under stegning. Her er det nødvendigt at indstille tilberedningstiden først. Lampen er slukket under denne funktion. Den tændes igen, når du aktiverer den gennem menuen, eller når du åbner ovnlågen. Til at tilberede færdigretter med en gylden, sprød skorpe, f.eks. pomfritter, kartoffelbåde. Brunt slutlag på retter som lasagne eller kartoffelgratin. Også til gratinering og bruning. 1) Denne funktion anvendes til energieffektivitetsklassen iht. EN Undermenu for: Specielle emner Tørring Optøning Til tørring af skåret frugt, f.eks. æbler, blommer og ferskner, samt grøntsager, f.eks. tomater, squash eller champignons. Til optøning af frosne madvarer. Hold varm Til at holde maden varm. Tallerkenvarmer Til at varme tallerkenen op inden servering. Hævning af dej Til kontrolleret hævning af gærdej før bagning. Henkogning Til henkogning af grøntsager, f.eks. syltede agurker.

14 Undermenu for: Rengøring Pyrolyse hurtig Pyrolyse normal Pyrolyse intens 1 time for en let snavset ovn. Pyrolyserensning fjerner fastbrændte rester ved at reducere dem til aske, der nemt kan tørres ud af ovnen bagefter. 1 time og 30 min. for en normalt snavset ovn. Pyrolyserensning fjerner fastbrændte rester ved at reducere dem til aske, der nemt kan tørres ud af ovnen bagefter. 2 timer 30 min. for en meget snavset ovn. Pyrolyserensning fjerner fastbrændte rester ved at reducere dem til aske, der nemt kan tørres ud af ovnen bagefter. 7.9 Undermenu for: Favoritter A B Gran s apple crumble Run Delete Rename A) Gå tilbage til menuen B) Favorit C) Liste over funktioner C En liste over tidligere gemte indstillinger. Du kan også gemme dine favoritindstillinger, f.eks. varighed, temperatur eller ovnfunktion. Du kan indstille op til 20 programmer, som vises på en liste i alfabetisk rækkefølge. Menupunkt Kør Slet Omdøb Beskrivelse Kør den tidligere gemte favorit. Fjern denne tidligere gemte favorit permanent. Skift eller ret det tidligere gemte navn Gemme et favoritprogram 1. Tryk på for at gemme de aktuelle indstillinger af en ovnfunktion. 2. Vælg: Ny fra aktuelle indstillinger. 3. Indtast navnet på favoritprogrammet, og tryk på OK. 123 åäà True Fan Cooking Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M - space OK

15 7.11 Undermenu for: Timere DANSK 15 A B C Start 09:03 E Duration h 30min End 11:33 D A) Gå tilbage til menuen B) Aktuelt indstillet varighed C) Nulstil varighed D) Sluttid E) Starttid Menupunkt Indstil minutur Indstil varighed Indstil starttid Indstil sluttid Forløbet tid Forløb For at indstille og starte en nedtælling vises timeren på hovedskærmen, og der udsendes en alarm, når timeren har tællet helt ned. Denne timer afbryder ikke tilberedningen og er også tilgængelig, når ovnen er slukket. Rul for at indstille, og timeren starter automatisk. For at indstille og starte en nedtælling vises timeren på hovedskærmen, ovnen standser, og der udsendes en alarm, når timeren har tællet helt ned. Til indstilling af starttiden for de aktuelle indstillinger. Til indstilling af sluttiden for de aktuelle indstillinger. Vis, skjul eller nulstil timeren, der tæller op, når du trykker på startknappen. Den forløbne tid er kun tilgængelig, når ovnen er aktiv Indstilling af urfunktionstasterne Når du bruger termometeret, fungerer Varighed og Sluttid ikke. Du kan ændre tiden og datoen, når du berører uret på displayet, når apparatet er tændt. 1. Gå til menuen: Ovnfunktioner. 2. Vælg ovnfunktion og temperatur. 3. Berør eller gå til menuen: Timere. 4. Vælg en urfunktion. 5. Rul gennem listen for at indstille den ønskede tid. Vent nogle sekunder på, at den selv indstilles automatisk, eller berør for at bekræfte: h eller min. Du kan slette indstillingerne, hvis du berører: x. Når urfunktionen slutter, udsendes et lydsignal, og der vises en meddelelse på displayet. Du kan stoppe eller forlænge tilberedningsprocessen Undermenu for: Tilvalgsfunktioner Yderligere individuelle indstillinger relateret til sikkerhed, bekvemmelighed og ovnlampe..

16 16 Menupunkt Forløb Ovnlys Tændt / Slukket Heat + Hold Set + Go Børnesikring Tændt / Slukket Panellås Heat + Hold er kun tilgængelig, når der er indstillet en varighed. Ovnen slukkes ikke helt automatisk, men holder maden varm i 30 minutter. Er ikke tilgængelig for alle programmer. Der vises et ikon i displayet, hvis det er aktivt. Med funktionen Set+Go kan du indstille en ovnfunktion og aktivere den senere ved at berøre skærmen en enkelt gang. Skærmlåsen er aktiv, når tilberedningen starter. Funktionen vises kun i menuen, når varigheden er indstillet. Når den er slået til, låses skærmen, alle knapper og lågen. De forbliver låst i både tænd- og slukpositioner. For at låse op skal du berøre displayet og følge anvisningerne. Hvis den er låst op, skal du låse den igen via menuen. Skærmlåsen "låser" midlertidigt touchskærmen og alle knapper, bortset fra tænd/sluk-knappen. For at låse op skal du berøre displayet og følge anvisningerne Heat + Hold Med funktionen kan du holde færdig mad varm ved 80 C i 30 minutter. Den aktiveres, når bagningen eller stegningen er slut. Funktionen virker ikke ved lavtemperaturstegning, programmer med vægtautomatik, automatiske dampprogrammer, alle funktioner fra menuen: Specielle emner, dampfunktioner fra menuen: Ovnfunktioner. Betingelser for funktionen: Du indstiller ovnfunktionen eller et automatisk program. Den indstillede temperatur skal være over 80 C. Du indstiller funktionen: Indstil varighed. Du aktiverede funktionen: Heat + Hold i menuen: Tilvalgsfunktioner. Displayet viser:. Hvis du bruger stegetermometeret, vises symbolet ikke på displayet. Hvis du trykker på 7.15 Set + Go, slås funktionen fra. Med funktionen kan du indstille en ovnfunktion (eller et program) og aktivere den senere ved at berøre hvilket som helst sensorfelt eller trykke på meddelelsen i displayet. Funktionen virker med funktionerne: Indstil varighed, stegetermometer. Funktionen virker ikke med rengøringsfunktionen. 1. Tænd for apparatet. 2. Vælg en ovnfunktion eller et automatisk program. 3. Indstil funktionen: Indstil varighed. 4. Vælg: Tilvalgsfunktioner / Set + Go.

17 DANSK 17 Berør meddelelsen på displayet, eller tryk på et sensorfelt (med undtagelse af ). Den valgte ovnfunktion starter. Hvis du trykker på, inden funktionen går i gang, slås funktionen fra. Når ovnfunktionen er slut, udsendes et lydsignal. Funktionen: Børnesikring er tændt, når en varmefunktion er i gang, og efter apparatet er slukket. Følg anvisningerne på displayet for at slå funktionen fra. Menuen: Tilvalgsfunktioner tænder og slukker funktionen: Set + Go Børnesikring Menu / Tilvalgsfunktioner / Børnesikring Funktionen hindrer utilsigtet betjening af apparatet. Aktivering af funktionen: Børnesikring Hvis pyrolyserengøringen er i drift, er lågen låst. Der vises en meddelelse på displayet, når du berører en af tasterne. 1. Sæt funktionen til position: Tændt. 2. Sluk for komfuret. Slå funktionen fra: Børnesikring 1. Tænd for apparat. 2. Tryk på displayet. 3. Følg vejledningen på displayet Panellås Menu / Tilvalgsfunktioner / Panellås Funktionen forhindrer en utilsigtet ændring af ovnfunktionen. Du kan kun aktivere funktionen, når apparatet er tændt. Aktivering af funktionen: Panellås 1. Tænd for apparat. 2. Vælg en ovnfunktion eller en indstilling. 3. Gå til: Panellås. 4. For at aktivere funktionen skal du berøre: Panellås. Apparatet er låst. Når apparatet slukkes, deaktiveres funktionen automatisk. Slå funktionen fra: Panellås 1. Tryk på displayet. 2. Følg vejledningen på displayet Undermenu for: Automatisk tilberedning A B Oven Dish A) Gå tilbage til menuen B) Fødevarekategori C) Kogebog og Hurtig start D) Flere tilvalgsfunktioner Cookbook Quickstart D C

18 18 En kogebog, der indeholder inspirerende opskrifter til automatisk tilberedning og en hurtig start-funktion, der giver vores anbefalede ovnindstillinger til dine retter. Tiden og temperaturen for hurtigstarten kan justeres efter behov. Vores anbefalede indstillinger vises, når du berører kokkehuen på retten Undermenu for: Sidste og mest anvendte Liste over sidste og mest anvendte funktioner, opskrifter og hurtig start med nem adgang. Menupunkt Sidst brugte Mest brugte Beskrivelse Viser de sidste 5 funktioner, der er blevet brugt. Viser de 5 funktioner, der er blevet brugt mest Undermenu for: Grundindstillinger De indstillede indstillinger forbliver faste, hver gang du tænder apparatet. Menupunkt Hurtig opvarmning Tændt / Slukket Husk rengøring Tændt / Slukket Display Vælg displayindstillingerne. Forløb Når den er tændt, reduceres ovnens opvarmningstid for visse ovnfunktioner. Den kan ses på skærmen med >>, når den er aktiv. Vælg, om du ønsker, at ovnen skal minde dig om at bruge rengøringsprogrammet. Lysstyrke Der kan vælges mellem 4 lysstyrketilstande. Indstil lysstyrken i displayet. Klokkeslæt i slukket tilstand kan ikke justeres. Baggrundsbilleder Tændt / Slukket Vis eller skjul baggrundsbillederne. Lyd Lydindstillinger. Sprog Lydstyrke Type (Bip / Klik / Ingen lyd) Indstil dit foretrukne sprog.

19 DANSK 19 Menupunkt Tid og dato Indstil tiden og datoen samt andre tilvalg til visning af tiden. Demo-funktion Kun til demonstrationsbrug. Når den er aktiv, slås varmelegemerne fra, og der vises DEMO på skærmen. Service Viser softwarens version og konfiguration. Forløb 8. AUTOMATISK TILBEREDNING Tid Indstil eller justér tiden. Dato Indstil eller justér datoen. Format Vælg dit foretrukne tidsformat, TT:MM eller AM/PM. Urtype Definér hvordan uret skal se ud, når ovnen slukkes. Aktiveringskode Softwareversion Viser ovnens softwareversion. Nulstil alle indstillinger Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne. Licens Viser licensen på engelsk. ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 8.1 Automatisk tilberedning Menu / Automatisk tilberedning eller tryk på: Du kan vælge at bruge funktionen: Kogebog eller Hurtig start. 8.2 Aktivering af funktionen 1. Rul gennem listen over fødevarekategorierne, og berør den ønskede mulighed. 2. Rul gennem listen over retter, og berør den ønskede mulighed. 3. For at aktivere funktionen skal du berøre: Start. Når funktionen slutter, vises der en meddelelse på displayet. A Calzone 4min58s B C 11:09 A) Opskrift B) Tilbageværende tid C) Ur D) Stop E) Temperatur C Stop E D

20 Undermenu for: Kogebog Menu / Automatisk tilberedning / Kogebog eller tryk på: Funktionen har en liste over opskrifter med apparatets optimale indstillinger. Opskrifterne er faste og kan ikke ændres. Ingredienserne og metoden for hver opskrift vises på displayet. For at gå tilbage til Ingredienser og Metode efter, at du har aktiveret opskriften, skal du berøre opskriftnavnet. Du kan også finde opskrifterne til denne funktion specifikt for dette apparat på vores website. For at finde den korrekte opskriftsbog skal du kontrollere PNCnummeret på typeskiltet på forsiden af ovnrummet. Apparatet benytter automatiske indstillinger, når du anvender: Kogebog. Du kan finde opskrifterne på vores website. For at finde den korrekte opskriftsbog skal du kontrollere PNCnummeret på typeskiltet på forsiden af ovnrummet. Fødevarekategori Ovnretter Pizza, tærte og quiche Kage, tærte og småkager Brød/Småt gærbrød Fisk Gratinerede cikorier Shepherds pie Janssons fristelse Lasagne Løgtærte Pirogger Mandelkage Brownies Gulerodskage Kvargkage Ostetærte, butterdej Ostetærte, mørdej Frugtkage Frugttærte Tærte med gedeost Bondebrød Fletbrød Tørret torsk Fiskefilet Saltindbagt fisk Ret Moussaka Pastagratin Kartoffelgratin Pizza Quiche Lorraine Stegt æblekage Citronkage Muffins Gærkrans Savarinkage Sandkage Toscatærte Sandkage Sød tærte Franskbrød Engelsk julekage Dampet fisk Fyldte blæksprutter Fjerkræ Coq au vin And a la orange Kød Sammenkogt ret Lammekølle Marineret oksekød Farsbrød Kaninragout Ossobuco Svineskank Svinebov Kanin Fyldt kalvebryst Rullesteg Kalveskank Vildsvin

21 8.4 Undermenu for: Hurtig start Menu / Automatisk tilberedning / Hurtig start eller tryk på: Temperaturen og bagetiderne er kun retningslinjer til at opnå et bedre resultat. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. For at tjekke de anbefalede indstillinger skal du berøre (efter rettens navn):. Berør temperaturen eller minutterne i displayet for at ændre temperaturen eller indstille tiden alt efter dine præferencer. Hurtig Start indeholder automatiske programmer, som giver optimale indstillinger for hver kødtype. DANSK 21 Kødprogrammer med Vægtautomatik - denne funktion beregner automatisk stegetiden. For at bruge funktionen skal du indtaste madens vægt, så indstilles tiden af sig selv. For at gøre dette skal du berøre minutterne under rettens navn og indtaste den korrekte værdi. Kødprogrammer med Automatisk centrumtemperatur - denne funktion beregner automatisk stegetiden. Når programmet er slut, udsendes et lydsignal. Fødevarekategori Fisk Fjerkræ Fisk Bagt (1-1,5 kg) Hel stegt Hel stegt (1-1,5 kg) Filet, frossen Udbenet fjerkræ Udbenet fjerkræ (1-1,5 kg) Kylling Halv ( g hver) Hel Vinger, friske Vinger, frosne Lår, friske Lår, frosne Ret Laks Hel (op til 2kg) And Gås Kalkun

22 22 Fødevarekategori Ret Kød Ovnretter Pizza, tærte og quiche Oksekød Braiseret Hare Kølle (1-1,5 kg) Ryg Ryg (op til 1 kg) Lammekød Kølle (1-1,5 kg) Braiseret Ryg (1-1,5 kg) Mellemstor steg Mellemstor steg (op til 2kg) Farsbrød ( g) Svin Skinke m. ben (1-1,5 kg) Skank, forkogt Kam Kam Nakke (1-1,5 kg) Steg Bov (1-1,5 kg) Røget hamburgerryg (op til 1,5 kg) Lasagne Lasagne, frossen Pastagratin Småt gærbrød Smeltning af ost Flammkuchen Pizza Amerikansk, frossen Afkølet Ekstra topping Frossen Snacks, frosne Tynd dej Engelsk roastbeef Middel Middel Rød Rød Gennemstegt Gennemstegt Steg Roastbeef, nordisk Middel Rød Gennemstegt Spareribs (1,5-2 kg) Kalvekød Skank (1,5-2 kg) Kam Steg Vildt Kølle (1,5-2 kg) Ryg (1,5-2 kg) Kartoffelgratin Desserter Grøntsagsgratin Quiche Lorraine Madtærte

23 DANSK 23 Fødevarekategori Kage, tærte og småkager Brød/Småt gærbrød Tilbehør Mandelkage Æblekage, lukket Lukket æbletærte Æble strudel, frossen Kage på plade Sukkerdej Gærdej Croissant Kager, små Ostekage, form Ostekage, bageplade Tysk julestollen Flødeboller Æblekage m. smuldredej Flødekager Tærtebund Mørdej Rørt dej Fuldkornsbrød Småt gærbrød Småt gærbrød, frosne Småt gærbrød, forbagt Kringle Ciabatta Mørkt brød Kroketter Pommes frites, tynde Pommes frites, tykke Ret Frugttærte Mørdej Rørt dej Gærdej Makroner Sandkage Kagesnitter Butterdej Gærkrans Småkager af mørdej Sandkage Sukkerkage Schweizisk tærte Roulade Tærte m. fyld Gærkage Fletbrød Boller Boller, forbagte Grovbrød Flade madbrød Franskbrød Brasede kartofler Kartoffelbåde Automatisk centrumtemperaturfunktion 9. BRUG AF TILBEHØRET ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 9.1 Stegetermometer Der skal tages hensyn til to temperaturer: ovntemperaturen og centrumtemperaturen. Stegetermometeret måler kernetemperaturen i kødet. Når kødet har nået den angivne temperatur, slukkes apparatet. Vægtautomatik-funktion PAS PÅ! Brug kun det medfølgende stegetermometer eller de korrekte reservedele. Stegetermometeret skal blive siddende i kødet og i bøsningen under hele tilberedningen. 1. Tænd for apparat. 2. Sæt spidsen af stegetermometret ind i midten af kødet. 3. Sæt stegetermometerets stik i bøsningen på apparatets forside.

24 Isætning af tilbehør Grillrist: Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad. Displayet viser termometerets symbol. 4. Indstil den ønskede centrumtemperatur. 5. Vælg ovnfunktion og evt. ovntemperatur. For at ændre kernetemperaturen skal du berøre temperaturen på displayet. A B C D E Menu 1h 14m Grill/bradepande: Skub grill/bradepanden mellem ovnribbens skinner. 64 Stop G F A) Gå tilbage til menuen B) Hvor længe, funktionen er aktiv C) Aktuelt indstillet varmefunktion D) Aktuelt indstillet temperatur E) Aktuel temperatur i ovnen F) Stop G) Aktuelt indstillet temperatur for stegetermometeret Når kødet når den indstillede kernetemperatur, udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes automatisk. 6. Berør et sensorfelt for at deaktivere signalet. 7. Tag stegetermometerets stik ud af bøsningen, og tag kødet ud af ovnen. ADVARSEL! Madlavningstermometeret er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Pas på, når du trækker stegetermometerets spids og stik ud. Rist og grill/bradepande sammen: Skub grill/bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og risten på skinnerne ovenover.

25 DANSK 25 Alt tilbehør har små fordybninger foroven på højre og venstre side for at øge sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den højre kant rundt om risten er en anordning, der forhindrer kogegrejet i at glide. 10. EKSTRAFUNKTIONER 10.1 Automatisk slukning Af sikkerhedsgrunde slukkes apparatet automatisk efter nogen tid, hvis en opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke ændrer ovntemperaturen. Temperatur ( C) RÅD OG TIP Sluktid (t) ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser Lågens inderside På indersiden af lågen på nogle modeller finder du: ovnrillernes numre. oplysninger om ovnfunktioner, anbefalede ovnriller og temperaturer for typiske retter. Temperatur ( C) maksimum 3 Sluktid (t) Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: stegetermometer, Varighed, Slut Køleblæser Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af Råd om ovnens særlige opvarmningsfunktioner Hold varm Brug denne funktion, hvis du vil holde maden varm. Temperaturen justeres automatisk til 80 C. Tallerkenvarmer Til opvarmning af tallerkener og fade. Fordel tallerkener og fade jævnt på grillristen. Flyt stakkene rundt efter halvdelen af opvarmningstiden (byt om på top og bund). Den automatiske temperatur er 70 C.

26 26 Anbefalet ovnrille: 3. Hævning af dej Du kan bruge denne automatiske funktion med hvilken som helst ønsket dejopskrift. Den giver gode forhold for hævning. Læg dejen i et fad, der er stort nok til hævning, og dæk den til med et fugtigt viskestykke eller film. Sæt en grillrist på ribbe 1, og sæt fadet ind. Luk lågen, og indstil funktionen til hævning af dej: Hævning af dej. Indstil den ønskede tid Bagning Din ovn kan have andre bage-/ stegeegenskaber end den ovn, du havde før. Tilpas dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og ovnriller efter tabellernes angivelser Bagetip Producenten anbefaler, at du bruger den laveste temperatur første gang. Hvis du ikke kan finde indstillingerne til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest. Bagetiden kan kan forlænges med minutter, når du bager på mere end én ribbe. Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen. Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så restvarmen kan udnyttes. Når du tilbereder frosne madvarer, kan pladerne i ovnen "slå sig" under bagningen. Når pladerne retter sig ud, når de er kølet af. Resultat Mulig årsag Afhjælpning Kagens bund er ikke brunet nok. Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber. Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber. Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber. Kagen er for tør. Forkert ovnrille. Der er for høj ovntemperatur. Bagetiden er for kort. Der er for meget væske i blandingen. Der er for lav ovntemperatur. Sæt kagen i en lavere ovnrille. Sænk ovntemperaturen en smule, næste gang du bager. Forlæng bagetiden. Du kan ikke nedsætte bagetiden ved at vælge højere temperaturer. Tilsæt mindre væske. Vær påpasselig med røretiden, især hvis du bruger en røremaskine. Skru op for ovntemperaturen, næste gang du bager. Kagen er for tør. Bagetiden er for lang. Indstil en kortere bagetid, næste gang du bager. Kagen bliver ujævnt brun. Ovntemperaturen er for høj, og bagetiden er for kort. Vælg en lavere ovntemperatur og længere bagetid. Kagen bliver ujævnt brun. Dejen er ujævnt fordelt. Fordel dejen jævnt på bagepladen.

27 DANSK 27 Resultat Mulig årsag Afhjælpning Kagen er ikke klar på den angivne bagetid. Der er for lav ovntemperatur. Skru en smule op for ovntemperaturen, næste gang du bager Bagning på én rille: Bagværk i form Madvarer Funktion Temperatur ( C) Gærkrans/Brioche Sandkage/ Frugtkager Fatless sponge cake /Sandkage uden fedtstof Tærtebund - mørdej Tærtebund - rørt dej Apple pie / Æbletærte (2 forme, 20 cm diameter, forskudt på skrå) Apple pie / Æbletærte (2 forme, 20 cm diameter, forskudt på skrå) Kvarkkage 1) Forvarm ovnen. Tid (min.) Varmluft Varmluft Varmluft Fatless sponge cake /Sandkage uden fedtstof Over-/undervarme Varmluft ) Varmluft Varmluft Over-/undervarme Over-/undervarme Ovnrille

28 28 Bagværk på bageplader Madvarer Funktion Temperatur ( C) Kringle Tysk julestollen Vandbakkelser/ flødekager Roulade Over-/undervarme Bradepandekage, (tør) Smør-/ mandelkage/ bistik Frugttærter (på gærdej/rørt dej) 2) Frugttærter (på gærdej/rørt dej) 2) Frugtkager på mørdej Gærkager med blødt fyld (f.eks. kvark, fløde, creme) Over-/undervarme Over-/undervarme Brød (rugbrød): 1. Første del af bagningen. 2. Anden del af bagningen. Over-/undervarme Over-/undervarme Tid (min.) ) ) ) ) Varmluft ) Varmluft Varmluft Over-/undervarme Over-/undervarme Over-/undervarme ) Ovnrille 1 1) Forvarm ovnen. 2) Brug en grill/bradepande. Lagkagebunde Madvarer Funktion Temperatur ( C) Lagkagebunde af mørdej Tid (min.) Varmluft Ovnrille

29 DANSK 29 Madvarer Funktion Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Short bread / Mørdejskage/ Kagesnitter Varmluft Short bread / Mørdejskage/ Kagesnitter 1601) Lagkagebunde af rørt dej Varmluft Marengs Varmluft Makroner Varmluft Lagkagebunde af gærdej Småt bagværk af butterdej Varmluft Varmluft ) Boller Varmluft 1601) Boller Small cakes /Små kager (20 stk./ plade) Small cakes /Små kager (20 stk./ plade) 1) Forvarm ovnen. Over-/undervarme Over-/undervarme ) Varmluft 1501) Souffleer og gratiner 1701) Madvarer Funktion Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Pastaretter Lasagne Over-/undervarme Over-/undervarme Over-/undervarme Grøntsagsgratin Turbogrill ) Flutes med smeltet ost Varmluft

30 30 Madvarer Funktion Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Søde souffleer Fiskegratiner Fyldte grøntsager Over-/undervarme Over-/undervarme Varmluft ) Forvarm ovnen Fugtig varmluft Madvarer Madvare Temperatur ( C) Tid (min.) Pastagratin Lasagne Kartoffelgratin Desserter Gærkrans eller croissant Kringle Bradepandekage, (tør) Lagkagebunde af gærdej Bagning på flere ribber Brug funktionen: Varmluft. Bagværk på bageplader Madvarer Vandbakkelser/ flødekager Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Ovnrille 2 riller 3 riller ) / 4 - Toscatærte, tør / 4-1) Forvarm ovnen.

31 Lagkagebunde/small cakes/små kager/tørkager/småt gærbrød Madvarer Småkager af mørdej Short bread / Mørdejskage/ Kagesnitter Lagkagebunde af rørt dej Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille 2 riller 3 riller / 4 1 / 3 / / 4 1 / 3 / / 4 - Marengs / 4 - Makroner / 4 - Lagkagebunde af gærdej Småt bagværk af butterdej / ) / 4 - Småt gærbrød / 4 - Small cakes /Små kager (20 stk./ plade) 1) Forvarm ovnen. 1501) / 4 - DANSK Lavtemperaturstegning Brug denne funktion til at tilberede stykker af magert og mørt kød og fisk med kernetemperaturer, som ikke overstiger 65 C. Funktionen kan ikke anvendes til opskrifter som tyndsteg eller fedtindholdig flæskesteg. Du kan anvende stegetermometeret til at sikre, at kødet har den rigtige kernetemperatur (se tabellen for stegetermometeret). I de første 10 minutter kan du indstille en ovntemperatur mellem 80 C og 150 C. Standard er 90 C. Når du har indstillet temperaturen, fortsætter ovnen med at tilberede ved 80 C. Brug ikke funktionen til fjerkræ. Kog/steg altid uden låg, når du bruger denne funktion. 1. Svits kødet i en pande på kogesektionen på en meget høj indstilling i 1-2 minutter på hver side. 2. Læg kødet i den varme bradepande på grillristen i ovnen. 3. Sæt stegetermometeret i kødet. 4. Vælg funktionen: Lavtemperaturstegning og indstil den rigtige centrumtemperatur. Madvarer Mængde Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Engelsk roastbeef g

32 32 Madvarer Mængde Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Filet g Kalvesteg g Steaks g Pizza Madvarer Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Pizza (tynd bund) )2) Pizza (med meget fyld) Tærter Spinattærte Quiche Lorraine Schweizisk tærte Æblekage, lukket Grøntsagstærte Flade madbrød ) Tærte med butterdej ) Flammkuchen (pizza-lignende ret fra Alsace) Piroger (russisk udgave af calzone) ) ) ) Forvarm ovnen. 2) Brug en grill/bradepande Stegning Brug varmefast kogegrej til stegning (følg producentens anvisninger). Store stege kan steges direkte i grill / bradepanden (hvis den findes) eller på grillristen med grill / bradepanden under. Steg magert kød i bradepanden med låget. Det holder bedre på kødsaften. Alt kød, der skal have sprød skorpe/ svær, kan steges i bradepanden uden låg. Det anbefales, at du tilbereder kød og fisk på 1 kg og derover i apparatet. For at forhindre at kødsaften eller fedtstoffet brænder på på bradepanden, kan du komme lidt væske i grill / bradepanden. Stegen vendes efter behov (efter 1/2-2/3 af tilberedningstiden). Store stege og fjerkræ dryppes med stegesky flere gange under stegning. Det giver bedre stegningsresultater. Du kan slukke apparatet ca. 10 minutter før stegetiden er slut og bruge restvarmen.

33 11.12 Stegetabeller Oksekød Madvarer Mængde Funktion Temperatur ( C) Grydesteg 1-1,5 kg Over-/ undervarme Engelsk roastbeef eller filet: rød Engelsk roastbeef eller filet: medium Engelsk roastbeef eller filet: gennemstegt 1) Forvarm ovnen. Svin pr. cm i tykkelsen pr. cm i tykkelsen pr. cm i tykkelsen Tid (min.) Turbogrill ) Turbogrill ) Turbogrill ) Madvarer Mængde Funktion Temperatur ( C) Bov/nakkekam/ skinkesteg Kotelet/ ribbenssteg Tid (min.) 1-1,5 kg Turbogrill ,5 kg Turbogrill Farsbrød 750 g - 1 kg Turbogrill Svineskank (forkogt) Kalvekød Madvarer 750 g - 1 kg Turbogrill Mængde (kg) Funktion Temperatur ( C) Tid (min.) Kalvesteg 1 Turbogrill Kalveskank Turbogrill Lammekød Madvarer Lammekølle/ Lammesteg Mængde (kg) Funktion Temperatur ( C) Ovnrille Tid (min.) Turbogrill Lammeryg Turbogrill DANSK 33 Ovnrille Ovnrille Ovnrille Ovnrille

34 34 Leg Madvarer Mængde Funktion Temperatur ( C) Dyreryg/ Harekølle op til 1 kg Over-/undervarme Vildtryg 1,5-2 kg Over-/undervarme Vildtkølle 1,5-2 kg Over-/undervarme Tid (min.) 2301) Ovnrille 1) Forvarm ovnen. Fjerkræ Madvarer Mængde Funktion Temperatur ( C) Udskåret fjerkræ g / stk. Kylling, halv g / stk. Kylling, poulard Tid (min.) Turbogrill Turbogrill ,5 kg Turbogrill And 1,5-2 kg Turbogrill Gås 3,5-5 kg Turbogrill Kalkun 2,5-3,5 kg Turbogrill Kalkun 4-6 kg Turbogrill Ovnrille Fisk (dampet) Madvarer Mængde (kg) Funktion Hel fisk Over-/undervarme Grillstegning Grill altid med højeste temperaturindstilling. Sæt risten i den ovnrille, der anbefales i grilltabellen. Sæt altid bradepanden på første ovnrille, så den kan opsamle fedtet. Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Grill kun flade stykker af kød eller fisk. Forvarm altid den tomme ovn i 5 minutter med grillfunktionerne. PAS PÅ! Grill altid med ovnlågen lukket.

35 Grillstegning Madvarer Engelsk roastbeef Temperatur ( C) Tid (min.) 1. side 2. side Oksefilet Svinefilet Kalvefilet Lammefilet Hel fisk (500 g g) Stor grill Ovnrille / 4 Madvarer Tid (min.) Ovnrille 1. side 2. side Burgers / Burgere Svinemørbrad Pølser Filet/Kalvebøf Toast /Toastbrød 1) Toastbrød med pålæg 1) Forvarm ovnen Frosne madvarer Madvarer Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Pizza, frossen DANSK 35 Deep pan pizza, frossen Pizza, kold Pizza snacks, frosne Pommes Frites, tynde Pommes Frites, tykke Grønsager/Kroketter

36 36 Madvarer Temperatur ( C) Tid (min.) Ovnrille Brasede kartofler Lasagne/Cannelloni, frisk Lasagne/Cannelloni, frossen Ovnbagt ost Kyllingevinger Dybfrosne færdigretter Madvarer Funktion Temperatur ( C) Tid (min.) Temperatur ( C) Frossen pizza Over-/undervarme som angivet på pakken som angivet på pakken 3 Pommes Frites 1) ( g) Over-/undervarme eller Turbogrill som angivet på pakken 3 Småt gærbrød Over-/undervarme som angivet på pakken som angivet på pakken 3 Frugttærter Over-/undervarme som angivet på pakken som angivet på pakken 3 1) Vend Pommes Frites 2 eller 3 gange undervejs Optøning Tag maden ud af emballagen og læg den på en tallerken. Brug den første ovnrille fra neden. Dæk ikke foden til med et fad eller en tallerken, da det kan forlænge optøningstiden. Mængde Madvarer Optøningstid (min.) Efteroptøning (min.) Bemærkninger Kylling 1 kg Læg en kyllingen på en omvendt underkop i en spisetallerken. Vendes undervejs. Kød 1 kg Vendes undervejs. Kød 500 g Vendes undervejs. Ørred 150 g Jordbær 300 g Smør 250 g

IEL9301. Brugsanvisning

IEL9301. Brugsanvisning IEL9301 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

ELK23022 Brugsanvisning Komfur

ELK23022 Brugsanvisning Komfur ELK23022 Brugsanvisning Komfur 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EEB 9860.0 3172646-000 Hvad du vil finde heri. Læs instruktionerne i denne manual omhyggeligt, før du tænder din ovn. Her finder du de vigtigste anvisninger vedrørende

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 HB33A1.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 259 5. TILBEHØR... 260 6. BRUG AF OVNEN... 267 7. TILBEREDNING

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Oksekød - hvad er hvad

Oksekød - hvad er hvad Oksekød - hvad er hvad Tykkam Mellemskært Tværreb Bryst Short rib Bov Højreb Tyndsteg Striploin Culotte Cuvette Filet Mørbrad T-bone steak Entrecôte Farmerbøf Côte de Boeuf Engelsk bøf Tournedos Inderlår

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere