kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor D for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at D har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 10. januar 2008, og at D i Revireg har været knyttet til revisionsvirksomheden A I/S siden den 17. september Klagen drejer sig om erklæringsmangler. Sagsfremstilling: Revisionsvirksomheden A I/S blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året Ifølge kontrollantens arbejdspapirer blev der foretaget kontrol af indklagedes sag om revision af selskabet B A/S (angivet i anonymiseret form). 1

2 Indklagede afgav den 27. april 2011 blank revisorpåtegning på årsrapporten for B A/S for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af ledelsespåtegningen i årsrapporten, at denne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten indeholder en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvoraf fremgår blandt andet: Årsrapporten for B A/S for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Driftsmateriel og inventar 5 år 2

3 Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at årets resultat var kr. Under aktiverne er Ejendom opgjort til kr. og værdipapirer til kr. Selskabets aktiver og passiver udgjorde kr. og egenkapitalen var opgjort til kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysning afgivet den 27. april 2011 på en klasse B virksomhed for regnskabsåret Selskabet har jf. årsregnskabet et overskud efter skat på tkr og en egenkapital på t.kr Væsentligste aktiver er udlejningsejendom på t.kr og værdipapirer på t.kr Balancen udgør i alt t.kr Selskabet har agentur på tekstiler, driver en udlejningsejendom og investerer i værdipapirer. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Revisor har assisteret selskabet med udarbejdelsen af årsregnskabet. Årsregnskabet indeholder ikke ubetydelige fejl og mangler. Der mangler beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udlejningsejendommen, herunder efter hvilke principper udlejningsejendommen er optaget til i årsregnskabet. Der afskrives ikke på ejendommen. Der mangler beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdipapirer, herunder efter hvilke principper værdipapirerne er optaget til i årsregnskabet. Da årsregnskabet ikke indeholder fornødne oplysninger om regnskabspraksis for årsregnskabets væsentligste poster og der ikke afskrives på ejendommen samt at der mangler oplysninger om selskabets hovedaktiviteter, skulle revisionspåtegningen have indeholdt et forbehold for de manglende oplysninger og ej foretagne afskrivninger. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: 3

4 Da årsregnskabet ikke indeholder fornødne oplysninger om regnskabspraksis for årsregnskabets væsentligste poster og der ikke afskrives på ejendommen samt at der mangler oplysninger om selskabets hovedaktiviteter, skulle revisionspåtegningen have indeholdt et forbehold for de manglende oplysninger og ej foretagne afskrivninger. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, Bilag 4, Checkliste 4a, Gennemgang af en konkret revisionsopgave, fremgår under punkt C, Udførelse af revisionsopgaven, blandt andet: Kontrollantens konklusion på gennemgang af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven: Der er ikke dokumentation for hvorledes revisor har sikret sig at regnskabet er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og det er konstateret, at der er væsentlige mangler, herunder manglende beskrivelse af hovedaktivitet, manglende beskrivelse af regnskabspraksis for de væsentligste aktiviteter i balancen, nemlig ejendommen og værdipapirbeholdningen. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, Bilag 4, Checkliste 4a, punkt F, Revisionspåtegninger, fremgår blandt andet: Efter min opfattelser, er der væsentlige fejl og mangler i regnskabet, men disse har revisor tilsyneladende ikke identificeret. Derfor er der afgivet erklæring uden forbehold og supplerende oplysninger. Den afgivne erklæring er derfor ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen Indklagede har i en skrivelse af 11. november 2011 til kvalitetskontrollanten i anledning af hans kontrol anført blandt andet: Kommentarer til afrapportering på kvalitetskontrol udført i november 2011 Undertegnede revisor/revisionsvirksomhed har i november 2011 haft kvalitetskontrol foretaget af kvalitetskontrollant C. I den forbindelse har kontrollanten fremsendt udkast til rapportering, herunder udkast til erklæring samt checkskemaer. Nærværende notat er udfærdiget som svarskrivelse til C da undertegnede i alle væsentlige forhold er fundamentalt uenig i kontrollantens anmærkninger. Jeg henviser i øvrigt til checkskemaerne hvori detailbemærkningerne er anført. Kontrollantens forbehold for manglende overholdelse af erklæringsbekendtgørelsen 4

5 Kontrollanten anfører, at der er væsentlige fejl og mangler i et enkelt regnskab, hvilket skulle have medført, at revisor skulle have taget forbehold herfor. Kontrollanten underbygger sin konklusion med følgende: Kontrollantens bemærkning Manglende omtale af regnskabspraksis Revisors kommentar Jeg medgiver at regnskabspraksis ikke i tilstrækkelig grad beskriver praksis for måling af ejendommen hvad angår afskrivninger. Det fremgår dog klart under regnskabspraksis, at materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. Den manglende afskrivning i 2010 udgør tkr. 170 efter skat hvilket er under det planlagte væsentlighedsniveau. Regnskabspraksis omfatter endvidere omtale af nedskrivning af anlægsaktiver. Værdipapirer præsenteres som omsætningsaktiver. Jeg medgiver, at regnskabspraksis skulle have omtalt måling af disse til handelsværdi på balancetidspunktet. Kontrollantens bemærkning Kontrollanten konkluderer på baggrund af ovenstående, at revisor skulle have afgivet en revisionspåtegning med forbehold Revisors kommentar Den samlede konstaterede fejl vedr. afskrivninger udgør tkr. 170 og hertil en usikkerhed i niveauet tkr. 38 vedr. udskudt skat på obligationsbeholdningen. Det er min klare overbevisning, at nævnte to forhold ikke er væsentlige for regnskabet (egenkapital på tkr og resultat efter skat på tkr ). Jeg medgiver naturligvis, at den manglende omtale af selskabets hovedaktivitet er en fejl. Ved skrivelse af 11. januar 2012 foretog Revisortilsynet høring af indklagede i anledning af kvalitetskontrollantens erklæring. Indklagede har i skrivelse af 14. februar 2012 til Revisortilsynet vedrørende det konkrete selskab oplyst blandt andet, at selskabet har tøjagentur samt investerer i værdipapirer og en enkelt ejendom. Selskabet ejes af en hovedaktionær. Indklagede har oplyst, at det af hans arbejdspapir under planlægning fremgår: Kontrolmiljø: Der er tale om et hovedaktionærselskab hvor aktionæren er ansat samt hans hustru. Væsentlige og risikofyldte poster: Ejendom og værdipapir. Going concern og besvigelser: Ingen forhold identificeret. 5

6 Revisionsstrategi: Der er tale om en mindre virksomhed uden interne kontroller vi kan basere os på. Vi foretager derfor alene substansrevision på alle virksomhedens regnskabsposter. Væsentlighedsniveau: DKK Ved skrivelse af 3. juli 2012 traf Revisortilsynet afgørelse om at indbringe indklagede for Revisornævnet. Klagen: Revisortilsynet har klaget over, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6 ved ikke at have taget forbehold for manglende oplysninger om regnskabspraksis for årsregnskabets væsentligste poster i sin revisionspåtegning for B A/S for Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har anført, at det er væsentligt for regnskabsbrugerne at modtage de lovkrævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens 53 og dermed væsentlig for, at det giver et retvisende billede af årsregnskabet. Da der mangler oplysning om anvendt regnskabspraksis for værdipapirer, herunder efter hvilke principper værdipapirerne er optaget til i årsregnskabet, samt anvendt regnskabspraksis for afskrivning på ejendommen, og da disse poster udgør de væsentligste poster i årsregnskaber, burde indklagede have taget forbehold for manglende oplysninger om regnskabspraksis. Ved at undlade at tage forbehold, har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1 og stk. 2, samt erklæringsvejledningens afsnit Indklagede har anført, at i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 6 skal revisor tage forbehold, hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. Væsentlighed defineres i RS 320 afsnit 3 således: "Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejlinformation heri kan have indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet. Væsentlighed afhæn- 6

7 ger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de konkrete omstændigheder ved udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning." Indklagede har videre anført, at det er korrekt, at årsregnskabet for B A/S for 2010 ikke indeholdt omtale af regnskabspraksis for værdipapirer. Værdipapirer er klassificeret som omsætningsaktiver og består i børsnoterede aktier og obligationer. Værdipapirerne måles til børskursen pr. 31. december I henhold til årsregnskabslovens 37 måles finansielle aktiver til dagsværdi. Eftersom de er klassificeret som omsætningsaktiver, og dermed er karakteriseret som en handelsbeholdning, er værdiansættelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav til måling heraf. Indklagede har videre anført, at det også er korrekt, at årsregnskabet for B A/S for 2010 ikke indeholdt omtale af afskrivningsperioden på ejendommen. Ejendommen måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, hvilket fremgår af regnskabspraksis. Der er ikke afskrevet på ejendommen i 2010, hvilket fremgår af noten. Alle relevante oplysninger forefindes i regnskabet. Indklagede har medgivet, at den manglende regnskabspraksis er en beklagelig udeladelse. Spørgsmålet er blot om der er tale om en væsentlig mangel. Indklagede er af den opfattelse, at det ikke har væsentlig betydning for regnskabsbruger. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisor har erkendt, at den anvendte regnskabspraksis for så vidt angår afskrivningsperiode for ejendommen ikke i tilstrækkelig grad er beskrevet i årsrapporten for selskabet B A/S, ligesom principperne for værdiansættelsen af værdipapirerne heller ikke er omtalt i årsrapporten. Da værdipapirerne og ejendommen udgør de væsentligste poster i årsregnskabet, burde revisor efter nævnets opfattelse have taget forbehold for de manglende oplysninger om regnskabspraksis. Ved desuagtet at have meddelt årsrapporten en blank revisionspåtegning har revisor overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1 og 2, og derved tilsidesat de pligter, der påhviler ham som revisor. Henset til forholdets karakter tildeles revisor i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, advarsel. Thi bestemmes: 7

8 Indklagede, statsautoriserede revisor D, tildeles en advarsel. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Grethe Jørgensen 8