K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R."

Transkript

1 Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at R har været godkendt som statsautoriseret revisor fra 28. februar 1995, og at han siden den 12. februar 2004 i Revireg. har været tilknyttet revisionsvirksomheden A, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Cvr-nr. xxxx xxxx. Klagen angår erklæringsfejl. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2010 revisionsvirksomheden A, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Cvrnr. xxxx xxxx, som indklagede er tilknyttet, til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 29. marts 2011 erklæring vedrørende kontrollen. Erklæringen indeholder et forbehold om, at der i 9 enkeltsager ikke var indhentet tilstrækkeligt revisionsbevis til understøttelse af de afgivne erklæringer, eller at de afgivne erklæringer ikke var korrekt modificeret til erklæringsbekendtgørelsens krav. Kvalitetskontrollanten afgav samme dato en rapport om kvalitetskontrollen i revisionsvirksomheden. Relevant afsnit herfra indgår i sagsfremstillingen nedenfor. 1

2 Revisortilsynet har til brug for sagsbehandlingen fået fremsendt kvalitetskontrollantens arbejdspapirer. Det fremgår heraf blandt andet, at kvalitetskontrollanten har udtaget og gennemgået 4 konkrete sager, hvor indklagede har forestået revisionen. Klagen angår alene en af disse sager, B A/S. Indklagede har den 27. september 2009 afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for B A/S for regnskabsåret 1. juli 2008 til 30. juni Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat er , at aktiver/passiver udgør kr., og at egenkapitalen udgør kr. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at denne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er ikke anført oplysning om værdi af igangværende arbejder. Indklagede har i forbindelse med sagsbehandlingen i Revisornævnet fremsendt følgende arbejdspapir af 6. november 2009 vedrørende revisionen af selskabet: Igangværende arbejder B A/S har efter tiltrædelsen af C som ny bogholder ændret systemet vedrørende styring af igangværende arbejder. Det er nu C, der løbende bogfører indtægter og omkostninger vedrørende igangværende arbejder i regneark. Tidligere var det de sagsansvarlige selv, der opdaterede de regneark, der anvendes til registrering af indtægter og omkostninger vedrørende de igangværende arbejder. På grundlag af gennemgang af sagskortene for de enkelte sager samt relevante konti i bogholderiet, er det min opfattelse, at registreringen sker på en forsvarlig måde. B A/S har i lighed med tidligere år tilstræbt, at alle igangværende arbejder er faktureret helt op til status. Udgangspunktet fra selskabets side er derfor, at der ikke er reguleringer vedrørende de igangværende arbejder pr. 30/6. Det har i forbindelse med revisionen i tidligere år kunnet konstateres, at dette i al væsentlighed er lykkedes for selskabet. De foretagne revisionshandlinger har bekræftet, at sagerne i al væsentlighed har været faktureret fuldt ud ved status. Kontrollen af, om der er sket fuldt ud fakturering af sagerne pr. 30/6 2009, er foretaget ved at undersøge den efterfølgende udvikling i indtægter og omkostninger vedr. sagerne. Til dette er anvendt opgørelser over igangværende arbejder pr. 27/7 og 5/ Det vil fremgå af opgørelsen pr. 5/ , at størstedelen af sagerne pr. 30/6 var afsluttede. Det vil endvidere fremgå, at en lang række sager stort set var færdige pr. 30/6, idet der efterfølgende kun er sket ubetydelige posteringer på sagerne. Jeg har på grundlag af opgørelsen pr. 5/ foretaget en opgørelse af alle væsentlige sager set i forhold til den opgjorte avance pr. 30/ Jfr. tællestrimmel vil der umiddelbart være en negativ regulering på kr Dette skal så sammenholdes med, at der pr. 30/6 er afsat kreditnotaer på kr

3 Ved gennemgang af månedsbalancer pr. 31/ og 30/ har jeg endvidere kunnet konstatere, at de bogførte dækningsgrader (henholdsvis 20,0 og 22,7) er i god overensstemmelse med tidligere realiserede dækningsgrader (18,6 i 2007/08 og (foreløbig) 20,5 i 2008/09. Endelig er udviklingen i sagerne efter status drøftet med direktør D bl. a. i forbindelse med gennemgangen af månedsbalancer for de første måneder i regnskabsåret Ifølge D svarer udviklingen i sagerne til det forventede og der er ikke behov for reguleringer pr. 30/6 2009, hvor værdien af posten er opgjort til kr. 0, fordi der fuldt ud er faktureret på sagerne. På baggrund af ovenstående argumentation og de foretagne kontroller, er det min opfattelse, at der er korrekt, at de er optaget til en værdi på kr. 0 pr. 30/6 2009, idet en eventuel korrektion efter status vil være af begrænset størrelse, og endvidere ikke vil kunne opgøres 100 % sikkert. ` Når opgørelsen over igangværende sager pr. 30/ sammenholdes med opgørelsen pr. 5/ vil det fremgå, at der dels indgår mange sager, hvor der ikke sker ændring af beløbene efter status. Dette vil endvidere fremgå af listen over afsluttede sager i 2009/10. Disse sager var afsluttede pr. 30/ For en lang række af de øvrige sager, der er afsluttet i 2009/10, er der kun tale om en meget beskeden ændring efter status. Ved disse sager beløbene pr. 30/ anført. Disse sager er også reelt at betragte som afsluttede pr. 30/ Dette er bekræftet af direktør D. Områdememo Det er min opfattelse, at igangværende arbejder er opgjort pr. 30/6 2009, herunder at værdien er 0, fordi de var fuldt ud (eller i al væsentlighed var) faktureret pr. 30/6. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger i arbejdspapiret, checkliste 4a - Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår som konklusion på gennemgangen af revisionsopgaven: Samlet konklusion på gennemgang af konkret revisionsopgave Revisionsdokumentationen, herunder planlægningen, udførelsen og konklusionen, indeholder ikke igangværende arbejder for fremmed regning, hvilket ansvarlig revisor begrunder med, at nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning på kr. 0 er uvæsentligt. Ansvarlig revisor har fremvist en særskilt mappe benævnt "regnskabsmæssig assistance", hvor der er udført forskellige handlinger, men det er vanskeligt ud fra denne mappe at konkludere, hvorvidt alle relevante revisionshand- 3

4 linger er udført. Bl.a. har det ved kontrollen ikke været muligt at genskabe den faktiske bruttoværdi af igangværende arbejder og den samlede værdi af a conto faktureringer, men ansvarlig revisor har i forbindelse med kvalitetskontrollen opgjort værdien af igangværende arbejder til minimum kr. 5 mio., hvilket er et væsentligt beløb for det pågældende regnskab. Beløbet kan være højere. Anvendt regnskabspraksis indeholder et afsnit med beskrivelse af regnskabsmetode for igangværende arbejder for fremmed regning, men igangværende arbejder fremgår hverken af resultatopgørelse, balance eller noter, heller ikke med kr. 0. Iflg. ansvarlig revisor har virksomheden gulventrepriser (med et ikke opgjort beløb), som opfylder kriterierne for behandling som igangværende arbejder for fremmed regning, og som regnskabsmæssigt er behandlet som sådanne. Virksomheden fakturerer efter det oplyste sagerne i nul med a conto faktureringer pr. balancedagen. Der er ingen linie i balancen, som angiver igangværende arbejder for fremmed regning til kr. 0, og der er ingen noteangivelse med bruttobeløb for igangværende arbejde for fremmed regning. Som følge af den iboende risiko, herunder elementet af ledelsesmæssige skøn, på igangværende arbejder for fremmed regning, burde regnskabsposten være præsenteret i regnskabet med noteangivelse af bruttobeløb. Endvidere burde revisionsplanlægningen være tilpasset med handlinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning, ligesom alle relevante revisionshandlinger burde være udført og konkluderet. Som følge af ovenstående forhold kan vi ikke på grundlag af vores gennemgang konkludere, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven, tillige med den afgivne revisionspåtegning som konsekvens af ikke dokumenteret revision af igangværende arbejder for fremmed regning, overholder lovgivningens krav. Kvalitetskontrollanten har i sin rapport om kvalitetskontrollen af 29. marts 2011 anført følgende vedrørende den pågældende revisionsopgave (sag 38): E2.2. Sag 38 Sagen vedrører en revisionspåtegning uden modifikationer, der er afgivet den 27. november 2009 på en klasse C virksomhed for regnskabsåret 2008/09. Fejl og mangler Selskabet har igangværende arbejder for fremmed regning, der netto er indregnet i årsregnskabet med kr. 0. Ifølge det af underskrivende revisor oplyste, udgør bruttoværdien af igangværende arbejder minimum 5 mio.kr., hvilket er et væsentligt beløb i årsregnskabet. Beløbet modsvares tilsyneladende af acontofaktureringer. Igangværende arbejder for fremmed regning er omtalt i årsregnskabet under anvendt regnskabspraksis men fremgår ikke på anden måde ved indregning, måling eller oplysning i årsregnskabet. Årsregnskabet overholder dermed ikke årsregnskabslovens krav, og revisor skulle have taget forbehold herfor i sin revisionspåtegning. 4

5 Der er ifølge den forelagte revisionsdokumentation ikke foretaget revision af de igangværende arbejder. Sagen blev ved den interne kvalitetskontrol i A tildelt karakter 1 (godkendt), idet ovennævnte forhold omkring igangværende arbejder ikke blev opdaget ved kontrollen. Vurdering På grundlag af vores gennemgang er vi ikke enige i A's egen vurdering af sagens kvalitet. Da årsrapporten er væsentligt fejlbehæftet, og revisionen ikke har omfattet et væsentligt område, skulle revisionspåtegningen have indeholdt et forbehold herfor. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. " Ved skrivelse af 24. juni 2011 foretog Revisortilsynet høring af indklagede i anledning af kvalitetskontrollantens erklæring. I en skrivelse af 6. september 2011 har indklagede besvaret høringen fra Revisortilsynet således: B A/S I den af ledelsen aflagte årsrapport er regnskabspost for igangværende arbejder, der er opgjort til kr. 0 netto, ikke balanceoplyst. Der er endvidere ikke anført bruttoværdi og acontofakturering, hvilket er en fejl. Det kan oplyses at dokumentation af revisionshandlinger og underlæggende dokumentation/specifikation af igangværende arbejder er placeret i særskilt ringbind, som er forevist kvalitetskontrollør, der på grundlag af en meget kort gennemgang har konkluderet, at der er udført forskellige arbejdshandlinger, men der var ikke overblik over om alle relevante revisionshandlinger er udført. Der er fremlagt dokumentation for dette arbejde og igangværende arbejder er opgjort præcist pr. afslutningstidspunktet kr. 0, hvilket et revisions memo i det særskilte ringbind understøtter, og det er derfor foretaget konkret skøn over værdi af igangværende arbejder. Vi skal oplyse at kunden har den praksis at der løbende (månedsvist) foretages acontofakturering af alle igangværende arbejder. I en skrivelse af 16. november 2012 har kvalitetskontrollanten anført følgende i anledning af høringssvaret fra indklagede: B A/S, R De af R anførte bemærkninger i brev til Revisortilsynet af 6. september 2011 giver ikke anledning til at ændre konklusionerne fra gennemgangen, jf. vores rapport af 29. marts 2011 afsnit E 2.2. Sag 38. 5

6 Revisor har under kontrollen ikke kunne genskabe bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning men alene skønnet denne til omkring 5 mio. kr., hvilket er et væsentligt beløb for årsregnskabet. Revisionsdokumentationen, fra revisionsplanlægning til konklusion, udmærker sig ved ikke at behandle regnskabsposten igangværende arbejder for fremmed regning. Det er korrekt, som R anfører i bemærkningerne, at der blev fremfundet en mappe med forskelligt materiale omkring udført assistance om igangværende arbejder for fremmed regning. Denne dokumentation har imidlertid ikke, som os forelagt, haft karakter af revisionsdokumentation. Klagen: Revisortilsynet har efter sin endelige påstand klaget over, at indklagede ikke har taget forbehold i sin erklæring vedrørende væsentlige fejl og mangler i regnskabet for B A/S for 2008/09. Sagen har været forhandlet mundtligt ved nævnets møde den 22. februar 2013, hvor parterne gav møde. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har gjort gældende, at revisor i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, skal tage forbehold i sin erklæring, såfremt revisor konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. Trods de igangværende arbejder for fremmed regnings nettoværdi på 0 kr. på tidspunktet for underskrift, bør der stadig oplyses om bruttoværdien i regnskabet, da opgørelsen er væsentlig for regnskabsbrugeren, og opgørelsen er forbundet med en vis skønsmæssig betragtning. Desuden bør værdien 0 kr. fremgå af en særskilt post i balancen med teksten igangværende arbejder for fremmed regning. Da årsregnskabet ikke indeholder oplysning om igangværende arbejder for fremmed regning med en bruttoværdi på ca. 5 mio.kr., som er et væsentligt beløb i henhold til virksomhedens størrelse, burde indklagede have taget forbehold herfor i sin erklæring. Indklagede har oplyst, at B A/S har som praksis, at der løbende sker fakturering igangværende arbejder for fremmed regning. Især op til statustidspunktet tilstræbes det, at der er sket fuld fakturering. Denne praksis medfører, at værdien af igangværende arbejder for fremmed regning typisk har været 0 på statustidspunktet, hvilket også var tilfældet 30. juni Indklagede har videre henvist til, at han i sit høringssvar af 6. september 2011 til Revisortilsynet har anført, at det er en fejl, at der i den af ledelsen aflagte årsrapport ikke er balanceoplyst en værdi for igangværende arbejder på kr. 0 (netto), samt at der ikke er anført bruttoværdi og acontofakturering. Indklagede har endvidere henvist til, at dokumentation vedrørende foretagne arbejdshandlinger vedrørende årsregnskabet for 2008/09 på grund af omfanget var arkiveret i et særskilt ringbind. 6

7 Arbejdsmaterialet for 2008/09 vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning omfattede sagsoversigter, sagskontokort for udvalgte sager, diverse beregninger vedrørende udviklingen i sagerne samt områdememo. I områdememoet er beskrevet og opsummeret de arbejdshandlinger/revisionshandlinger, der er foretaget i forbindelse med gennemgangen af igangværende arbejder. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisornævnet lægger efter indklagedes oplysninger til grund, at det beror på en fejl, at nettoværdien af regnskabsposten igangværende arbejder for fremmed regning ikke er oplyst i balancen i den af ledelsen aflagte årsrapport for B A/S for 2008/09 med kr. 0, og at det ligeledes er en fejl, at bruttoværdi af fremmed arbejde samt aconto fakturering hverken fremgår af resultatopgørelse eller noter. Revisornævnet er enig med Revisortilsynet i, at selv om nettoværdien af de igangværende arbejder for fremmed regning pr. statusdagen er 0 kr., skal der i årsrapporten være oplysning om bruttoværdien heraf, fordi opgørelsen af bruttoværdien er væsentlig for regnskabsbrugeren og fordi, der er en vis usikkerhed og dermed et vist skøn forbundet med opgørelsen. Opgørelsen af bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning bør således være forklaret i en note til årsrapporten, og værdien 0 kr. bør fremgå af en særskilt post i balancen med teksten igangværende arbejder for fremmed regning. Da igangværende arbejder for fremmed regning er omtalt i årsrapporten under anvendt regnskabspraksis, men ikke fremgår på anden måde ved oplysning i årsrapporten, finder nævnet også henset til at bruttoværdien af regnskabsposten udgør et væsentligt beløb at årsrapporten er således fejlbehæftet, at indklagede burde have taget forbehold herfor i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1. For den herved skete overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1 og dermed tilsidesættelse af god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor R, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 7

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere