Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister"

Transkript

1 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister I medfør af 17 r, stk. 78, 25 m og 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009 som ændret senest ved lov nr af 4. juli december 2009, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, i det følgende benævnt henholdsvis ATP og- SUPP. 2. For hvert regnskabsår udarbejdes og offentliggøres en årsrapport og en halvårsrapport for henholdsvis ATP og SUPP. Års- og halvårsrapport for ATP skal indeholde koncernregnskab, jf Stk a, 25 b, 25 h, 25 j, 25 k og 25 l i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension finder dog ikke anvendelse på halvårsrapporten og eventuelle kvartalsrapporter. 3. Et regnskab, som udelukkende udarbejdes til eget brug, er ikke en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse. Aflægges et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse, må det ikke betegnes som årsrapport eller halvårsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en årsrapport eller en halvårsrapport aflagt efter denne bekendtgørelse. Kapitel 2 Generelle bestemmelser 4. Års- og halvårsrapporter, herunder koncernregnskabet, skal udarbejdes i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, der er godkendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder. Stk. 2. Følgende valgmuligheder i de internationale regnskabsstandarder omfattet af stk. 1 kan ikke anvendes: 1) Omvurderingsmodellen ved måling af materielle anlægsaktiver, bortset fra domicilejendomme, jf. nr. 2, (IAS 16), 2) kostprismodellen ved måling af domicilejendomme (IAS 16), 3) måling til kostpris af investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fælleskontrollerede virksomheder (IAS 27), 4) omvurderingsmodellen ved måling af immaterielle aktiver (IAS 38), 5) kategorisering af finansielle instrumenter som»hold-til-udløb-investeringer«(ias 39), 6) kategorisering af finansielle instrumenter som»aktiver disponible for salg«(ias 39), 7) kostprismodellen ved måling af investeringsejendomme (IAS 40) og 8) måling til amortiseret kostpris af udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, som opfylder betingelserne for anvendelse af dagsværdioptionen i henhold til IAS 39.

2 Stk. 3. Stk. 2 er ikke til hinder for, at kapitalandele, der ikke har en noteret markedspris, og hvis dagsværdi ikke kan måles pålideligt, måles til kostprisen i overensstemmelse med IAS 39, pkt. 46, litra c. Kapitel 3 Bestemmelser om særlige poster i balancen 5. Balancens passivside i ATP's årsregnskabet skal indeholde en post benævnt Garanterede ydelser, som skal opgøres i overensstemmelse med det hensættelsesgrundlag, som ATP har anmeldt til Finanstilsynet. 6. Balancens passivside i ATP s årsregnskabet skal indeholde en post benævnt Erstatningshensættelser, som svarer til ubetalte, forfaldne pensionsydelser til ATP's medlemmer. Beløbet skal indbefatte et skøn over pensionsydelser for endnu ikke anmeldte forsikringsbegivenheder, der ville være forfaldne i regnskabsåret, hvis sagen havde været anmeldt og færdigbehandlet. 7. Balancens passivside i ATP's årsregnskabet skal indeholde en post benævnt Bonuspotentiale, som skal opgøres til det beløb, som svarer til den regnskabsmæssige værdi af de samlede aktiver tilknyttet ATP med fradrag af Garanterede ydelser, Erstatningshensættelser og summen af den regnskabsmæssige værdi af ATP's øvrige forpligtelser. 8. Ved diskontering af forpligtelser kan anvendes diskonteringssatser opgjort i overensstemmelse med reglerne i bilag 1. Stk. 2. Reglerne i bilag 1 skal anvendes ved den elektroniske regnskabsindberetning til Finanstilsynet, jf. 25 o i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 3. Eventuelle forskelsbeløb mellem forpligtelserne i års- henholdsvis halvårsrapporten og de tilsvarende beløb, som de er elektronisk indberettet til Finanstilsynet, skal oplyses og forklares. Stk. 4. Fremgår afstemningen efter stk. 3 ikke af års- henholdsvis halvårsrapporten, skal afstemningen samtidig med offentliggørelsen af års- henholdsvis halvårsrapporten være offentligt tilgængelig, eksempelvis på ATP's hjemmeside. Det skal af års- henholdsvis halvårsrapporten fremgå, hvordan offentligheden kan blive bekendt med afstemningen. Kapitel 4 Oplysninger Generelt 89. Ud over de oplysninger, som kræves i de af Kommissionen godkendte internationale regnskabsstandarder, skal der i årsregnskabet gives de yderligere supplerende oplysninger, som fremgår af dette kapitel. Stk. 2. Medmindre andet er anført, finder bestemmelserne i dette kapitel anvendelse på årsrapporten for henholdsvis ATP og SUPP samt på og koncernregnskabet. Stk. 3. De oplysninger, der skal gives i medfør af dette kapitel, skal være indeholdt i en særskilt del af årsrapporten, der er tydeligt afgrænset og betegnet som»noter«. Hvis et oplysningskrav er efterlevet ved, at der under noter er givet en henvisning til, at oplysningerne er givet i ledelsesberetningen eller i andre dele af årsrapporten, der ikke indgår i årsregnskabet, skal henvisningen være præcis og afgrænse de pågældende oplysninger i forhold til andre oplysninger, der ikke er omfattet af oplysningskrav efter dette kapitel. De krævede oplysninger omfattes også i sådanne tilfælde af revision, jf. 25 k i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

3 Femårsoversigt 910. Årsregnskabet skal indeholde en femårsoversigt, der som minimum skal indeholde de med hoved- og nøgletal, der er fastlagt i overensstemmelse med bilag 7. Stk. 2. Hvis tallene i femårsoversigten ikke er sammenlignelige, skal der så vidt muligt foretages en tilpasning af tallene. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på koncernregnskabet. Balancen 101. Aktiverne og disses afkast skal specificeres i overensstemmelse med skemaet i bilag 2, jf. reglerne for skemaets udfyldelse i bilag 3. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på koncernregnskabet Den procentvise fordeling af beholdningen af kapitalandele, herunder kapitalandele i investeringsforeninger, skal specificeres på brancher og regioner i overensstemmelse med bilag 4, jf. reglerne for skemaets udfyldelse i bilag 5. Hvis en eller flere kolonner kun indeholder ubetydelige andele, kan kolonnerne slås sammen under en passende overskrift. Hvis felter i rækken benævnt Ikke fordelt indeholder væsentlige andele, skal årsagen hertil forklares. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på koncernregnskabet og finder alene anvendelse på årsrapporten for ATP Hvis årsrapporten ikke indeholder en liste over samtlige virksomheder, hvori der besiddes kapitalandele, samt størrelsen af disse kapitalandele, skal det oplyses, hvorvidt offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få disse oplysninger Udviklingen i de garanterede ydelser i ATP skal specificeres ved angivelse af: 1) Garanterede ydelser primo 2) Bidrag (+) 3) Overført til bonuspotentiale (-) 4) Pensionsydelser (-) 5) Ændring som følge af opdatering af levetid (+/-) 6) Ændring som følge af ændring i opgørelsesrente (+/-) 7) Ændring som følge af bonus (+/-) 8) Ændring som følge af løbetidsforkortelse (+) 9) Øvrige ændringer (+/-) 10) Garanterede ydelser ultimo (1-9) 14. Eventuelle forskelsbeløb mellem forpligtelserne i års- henholdsvis halvårsrapporten og forpligtelserne opgjort med diskonteringssatser efter reglerne i bilag 1 skal oplyses og forklares. Oplysningerne og forklaringerne kan undlades i års- henholdsvis halvårsrapportens noter, hvis der i stedet i noterne er indeholdt en henvisning til ATP s hjemmeside, hvor oplysningerne er offentliggjort. Formateret: NormalInd 15. De ydelser, ATP har udbetalt, specificeres i følgende poster: 1) Egenpension (løbende) 2) Ægtefællepension (løbende) 3) Egenpension (kapitaliseret) 4) Ægtefælleydelse (kapitaliseret)

4 5) Børneydelse (kapitaliseret) Resultatopgørelsen 16. Det samlede honorar på koncernbasis for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder skal oplyses. Oplysningen skal specificeres i honorar for den lovpligtige revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser. For de i 1. pkt. anførte beløb skal angives de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår. 17. De regler, som ATP anvendesr for deling af det realiserede resultat til ATP's medlemmer og andre berettigede, jf. 18 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal beskrives. I sammenhæng hermed skal størrelsen af det realiserede resultat for regnskabsåret og fordelingen af beløbet angives. Stk. 2. Bonuspotentialet skal opdeles i en note i den del, der i henhold til de principper for bonustildeling, der er anmeldt til Finanstilsynet, ville kunne anvendes til forhøjelse af de garanterede ydelser og den del, der i henhold til de anmeldte principper skal tilbageholdes som ufordelt bonus. 18. Der skal gives oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. Personaleudgifterne skal oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension, andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen. Stk. 2. Hvis oplysningerne om lønpolitik og praksis for repræsentantskab, bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på ATP`s risikoprofil, som krævet i henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke er indeholdt i årsrapporten, skal det oplyses, hvor disse oplysninger kan findes. 19. Årsrapporten skal indeholde skematiske oplysninger om følsomhed over for risici i overensstemmelse med skemaet i bilag 6. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på koncernregnskabet og finder alene anvendelse på årsrapporten for ATP. Kapitel 5 Ledelsesberetning 20. Ledelsesberetningen skal 1) beskrive virksomhedensatp's og SUPP's hovedaktiviteter, 2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb, 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb, 4) redegøre for udviklingen i virksomhedensatp's og SUPP's aktiviteter og økonomiske forhold, 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning, 6) beskrive virksomhedensatp's og SUPP's forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen, 7) beskrive virksomhedensatp's og SUPP's videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, og 8) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomhedenatp og SUPP kan påvirkes af, og

5 9) indeholde en beskrivelse af koncernens juridiske, ledelsesmæssige og organisatoriske struktur omfattende koncernvirksomhederne. Beskrivelsen kan erstattes af en henvisning til, hvor en sådan opdateret beskrivelse er tilgængelig, eventuelt på ATP s hjemmeside. 21. Ledelsesberetningen skal beskrive udviklingen i regnskabsåret sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i forhold hertil. 22. Ledelsesberetningen skal indeholde omtale af den bonus, der måtte være tilskrevet ATP's medlemmer, herunder en omtale af de principper, der lægges til grund ved fastsættelsen af bonustilskrivningen under hensyn til de midler, der er til rådighed. 23. Der skal oplyses om de ledelseshverv, som ATP`s bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre erhvervsvirksomheder, bortset fra ledelseshverv i virksomhedensatp`s egne 100 pct. ejede datterselskaber. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem. 24. ATP skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende: 1) Oplysning om, hvorvidt virksomhedenatp er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvisning til den kodeks, virksomhedenatp i givet fald er omfattet af. 2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig. 3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks, virksomhedenatp fraviger, og grundene hertil, hvis virksomhedenatp har besluttet at fravige dele af kodeksen. 4) Angivelse af grundene til, at virksomhedenatp ikke anvender den i nr. 1 omhandlede kodeks, hvis virksomhedenatp har besluttet ikke at anvende kodeksen. 5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomhedenatp har besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som virksomhedenatp frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte. 6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedensatp`s interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. 7) Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedensatp`s ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion. Stk. 2. ATPVirksomheden kan undlade at medtage redegørelsen efter stk. 1 i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til ATPT`s hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Offentliggørelse på ATP`s hjemmeside forudsætter, at ATP opfylder kravene herfor som fastsat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v. med de fornødne tilpasninger. 25. ATP skal supplere lledelsesberetningen skal suppleres med en redegørelse for samfundsansvar på koncernniveau, jf. stk Ved ATP`s samfundsansvar forstås, at virksomhederatp frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i sin forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Har virksomhedenatp ikke politikker for samfunds-ansvar, skal dette oplyses. i ledelsesberetningen. Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysning om: 1) VirksomhedensATP's politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomhedenatp anvender.

6 2) Hvordan virksomhedenatp omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. 3) VirksomhedensATP's vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedensatp's arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedensatp's eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Stk. 3. Hvis virksomheden har politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen af virksomhedens aktiviteter, skal redegørelsen efter stk. 1 udtrykkeligt indeholde oplysninger om disse politikker. Hvis virksomheden har sådanne politikker, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Stk. 4. Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. VirksomhedenATP kan dog i stedet vælge at give redegørelsen: 1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. 25 h i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller 2) på ATP's hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. Stk. 5. Offentliggørelse af redegørelsen efter stk. 4, nr. 1 eller 2, forudsætter, at virksomheden opfylder kravene herfor som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. med de fornødne tilpasninger. Stk. 64. Har virksomhedenatp udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller FN s Principper for ansvarlige investeringer, kan virksomhedenatp undlade at give de oplysninger, som er anført i stk. 1 og 2. ATP skal oplyse i ledelsesberetningen, at den anvender denne undtagelse, og angive, hvor rapporten er offentlig tilgængelig. 26. Virksomheden skal redegøre for status for opfyldelsen af opstillede måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har opnået den opstillede målsætning, jf. dog stk. 3. For redegørelsen finder 25, stk. 4-6, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Virksomheden skal redegøre for politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk , stk. 4-6 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Foreligger der ikke underrepræsentation af det ene køn i bestyrelsen, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder stk. 25, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Foreligger der ikke underrepræsentation af det ene køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder 25, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Formateret: NormalInd Formateret: NormalInd Kapitel 6 Koncernregnskab og halvårsrapport 276. Koncernregnskabet, jf. 2, skal omfatte ATP og dets, SUPP samt dattervirksomheder. og andre virksomheder, over hvilke der udøves bestemmende indflydelse i kraft af midlerne i ATP eller SUPP Halvårsrapporten, jf. 2, skal indeholde resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før.

7 Stk. 2. Hvis halvårsrapporten er revideret, skal revisors påtegning gengives i sin helhed i rapporten. Tilsvarende gælder, hvis der foreligger en reviewerklæring fra revisor. Hvis halvårsrapporten hverken har været genstand for revision eller review, skal dette anføres i rapporten. Stk. 3. Halvårsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, der opfylder kravene i 25 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 4. Halvårsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet og til Beskæftigelsesministeriet senest 2 måneder efter halvårets udløb. Halvårsrapporten skal senest samme dato være offentligt tilgængeligt, eksempelvis på ATP's hjemmeside eller ved, at interesserede kan få halvårsrapporten udleveret eller tilsendt ved henvendelse til ATP. Kapitel 7 Straffebestemmelser samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 298. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af 2-287, 8, stk. 2-4, 9-27 straffes med bøde. 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar januar 2012 og finder første gang anvendelse på års- og halvårsrapporter, der aflægges for regnskabsår, der begyndte 1. januar Stk. 2. Finanstilsynets bekendtgørelse nr af december januar om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Særlig Pensionsopsparing og Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister ophæves.

8 Oversigt over bilag Bilag 1: Diskonteringssatser ved måling af forpligtelser Bilag 2: Specifikation af aktiver Bilag 3: Regler for udfyldelse af skemaet i bilag 2 Bilag 4: Specifikation af kapitalandele Bilag 5: Regler for udfyldelse af skemaet i bilag 4 Bilag 6: Skema til følsomhedsoplysninger Bilag 7: Femårsoversigt over hoved- og nøgletal

9 Bilag 1 Diskonteringssatser ved måling af forpligtelser 1. Diskonteringssatserne beskrevet i dette bilag anvendes i forbindelse med oplysningskravet i Hvis forpligtelserne er i en anden valuta end danske kroner, anvendes diskonteringssatser, der er fastsat efter tilsvarende principper som beskrevet i dette bilag. Hvis den samlede andels af forpligtelser vedrørende beløb i anden valuta ikke overstiger 10 pct. af balancen, kan diskonteringssatserne vedrørende danske kroner dog anvendes. 3. Den for hvert enkelt betalingstidspunkt gældende sats til diskontering af forpligtelser i danske kroner bestemmes ud fra en kurve, der konstrueres ud fra følgende: a) I segmentet fra 0 til 2 år anvendes vægtede effektive renter på de rentetilpasningsobligationer, som indgår i Nykredit Realkreditindeks. Renterne vægtes ligesom i Nykredit Realkreditindeks med den nominelle mængde fra seneste omlægningsdag af Nykredit Realkreditindeks. b) I segmentet fra 2 år til 7 år beregnes satserne ved lineær interpolation mellem den 2- årige rente, jf. litra a, og den 7-årige rente, jf. litra c. c) I segmentet fra 7 år til 20 år anvendes euroswaprenter med tillæg af: 1) Gennemsnittet af de seneste 250 dages observationer af spændet mellem de danske og tyske statsnulkuponrenter målt i det 10-årige punkt, idet tillægget dog ikke kan være negativt, og 2) halvdelen af det optionsjusterede spænd mellem danske realkreditobligationer og den danske swapkurve (OAS swap). Tillægget kan ikke være negativt. d) I segmentet over 20 år beregnes satserne ved brug af den såkaldte Smith-Wilson ekstrapolationsmetode på basis af kurven fra 0 til 20 år som fastsat efter litra a-c. Ved beregningen anvendes følgende parametre: 1) Ultimate forward rate (UFR) = 4,2 pct., og 2) alpha, som fastlægger hastigheden, hvormed rentekurven konvergerer mod UFR, fastsættes som udgangspunkt til 0,1, dog således, at alpha forøges ved en iterative proces med 0,01, indtil værdien indebærer, at forwardrenten i det 30- årige punkt højst afviger 3 bp. fra UFR. 4. For hensættelser vedrørende forsikringer, der er omfattet af pensionsafkastbeskatning, reduceres diskonteringssatserne med skattesatsen i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven. For andre hensættelser anvendes diskonteringssatser uden reduktion for skattesatsen. 5. På Finanstilsynets hjemmeside offentliggøres en tabel med angivelse af dagligt (på arbejdsdage) opgjorte alpha og diskonteringssatser fra og med 12. juni 2012 beregnet efter principperne anført under pkt. 3. Diskonteringssatser for andre løbetider end dem, der er offentliggjort i tabellen, beregnes ved lineær interpolation. Formateret: Bilagstekst, Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm Formateret: Bilagstekst, Indrykning: Venstre: 1,25 cm, Hængende: 1 cm, Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: a, b, c, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 1,51 cm + Indrykning: 2,14 cm Formateret: Bilagstekst, Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Venstre 1. Diskonteringssatserne beskrevet i dette bilag finder anvendelse i forbindelse med diskontering af forpligtelser, bortset fra tilfælde hvor forpligtelserne måles til amortiseret kostpris. 2. Hvis forpligtelserne er i en anden valuta end danske kroner, anvendes diskonteringssatser, der er fastsat efter principperne angivet nedenfor. Hvis den samlede andel af forpligtelser Formateret tabel

10 vedrørende beløb i anden valuta ikke overstiger 10 pct. af balancen, kan diskonteringssatserne vedrørende danske kroner dog anvendes. 3. Den for hvert enkelt betalingstidspunkt gældende sats til diskontering af forpligtelser i danske kroner konstrueres ud fra følgende renteserier beregnet på baggrund af slutmiddelkurserne på opgørelsesdagen: a) Nulkuponrenter med løbetider op til 30 år beregnet på baggrund af de mest likvide renteinstrumenter (pengemarkedsinstrumenter, futures og renteswaps) udtrykt i EURO. b) Nulkuponrenter med løbetider op til 10 år beregnet på baggrund af danske statsobligationer. c) Nulkuponrenter med løbetider op til 10 år beregnet på baggrund af tyske statsobligationer. Diskonteringssatsen for hvert betalingstidspunkt bestemmes som renten i (a) med tillæg af spændet mellem renterne (b) og (c). For løbetider længere end 10 år videreføres spændet mellem renterne (b) og (c) opgjort ved løbetiden 10 år. For løbetider længere end 30 år videreføres den 30-årige diskonteringssats. For hensættelser vedrørende forpligtelser, der er omfattet af pensionsafkastbeskatning, reduceres diskonteringssatsen med skattesatsen i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven. For andre hensættelser anvendes en diskonteringssats uden reduktion for skattesatsen. På Finanstilsynets hjemmeside offentliggøres dagligt (på arbejdsdage) en tabel med diskonteringssatser svarende til løbetider fra 1 til 30 år med 1 års interval beregnet på baggrund af de angivne principper. Diskonteringssatser til brug for andre løbetider end dem, der er offentliggjort i tabellen, beregnes ved lineær interpolation, hvor vægtene fastsættes på baggrund af det faktiske antal dage mellem de offentliggjorte løbetider og den ønskede løbetid.

11 Bilag 2 Specifikation af aktiver og disses afkast, jf Grunde og bygninger, der er direkte ejet 1.2. Ejendomsaktieselskaber Regnskabsmæssig værdi Primo Ultimo Netto- Investeringer Afkast i % p.a. før pensionsafkastskat og selskabsskat 1. Grunde og bygninger i alt 2. Andre dattervirksomheder 3.1. Børsnoterede danske kapitalandele 3.2. Unoterede danske kapitalandele 3.3. Børsnoterede udenlandske kapitalandele 3.4. Unoterede udenlandske kapitalandele 3. Øvrige kapitalandele i alt 4.1. Statsobligationer (Zone A) 4.2. Realkreditobliga-tioner 4.3. Indeksobligationer 4.4. Kreditobligationer investment grade 4.5. Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer 4.6. Andre obligationer 4. Obligationer i alt 5. Pantesikrede udlån 6. Øvrige finansielle investeringsaktiver 7. Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser

12 Bilag 3 Regler for udfyldelse af skemaet i bilag 2 1. Linjer i skemaet, der kun indeholder ubetydelige beløb, kan sammendrages med andre linjer. 2. I kolonnen»nettoinvesteringer«anføres det samlede beløb, der i regnskabsperioden er anvendt til at erhverve den pågældende aktivgruppe med fradrag af de beløb, der er indkommet ved salg fra den pågældende aktivgruppe. Beløbet anføres med minustegn, hvis beløbet indkommet ved salg overstiger det beløb, der er anvendt til erhvervelser. 3. I kolonnerne»regnskabsmæssig værdi«anføres den samlede markedsværdi af den pågældende aktivgruppe henholdsvis ved regnskabsårets begyndelse og ved regnskabsårets udgang. 4. I kolonnen»afkast i % p.a. før pensionsafkastskat«anføres det samlede tidsvægtede afkast i procent med en decimal, der i regnskabsperioden er opnået af den pågældende aktivgruppe. Det tidsvægtede afkast beregnes principielt ved følgende formel hvor rt er periodens samlede tidsvægtede afkast, og rt er afkastene i delperioder, der afgrænses hver gang, der sker en betaling til eller fra porteføljen. Det tidsvægtede afkast kan opgøres tilnærmet ud fra afkastet i faste delperioder, f.eks. afkast pr. måned eller en kortere periode. Den anvendte metode oplyses i tilknytning til skemaet. 5. Det afkast, der indgår ved beregning af afkastprocenten, jf. pkt. 4 ovenfor, skal være opgjort før pensionsafkastskat og omkostninger. 6. Værdien af investeringsforeningsbeviser samt andele i investeringsfællesskaber og afledte finansielle instrumenter indgår i de enkelte linjer efter de underliggende aktivers karakter, jf. dog nedenfor. Investeringsfællesskaber omfatter kommanditselskaber, partnerselskaber og interessentskaber m.v., som er oprettet med det formål at skabe en juridisk ejerform for finansielle investeringer, der foretages i fællesskab med andre investorer. Værdien af valutaafdækningsinstrumenter kan indgå i linje 6, jf. pkt. 20, hvis den enkelte kontrakt er indgået med henblik på at afdække/tilpasse valutakursrisikoen på en portefølje af flere aktivtyper. Det skal særskilt oplyses i en note til afkastskemaet, såfremt værdien af valutaafdækningsinstrumenter indgår i linje I linje 1 indgår summen af aktiverne i linje 1.1 og linje I linje 1.1 indgår både domicilejendomme og investeringsejendomme. For domicilejendomme skal der i afkastet indregnes en beregnet husleje. 9. I linje 1.2 indgår ejendomsdatterselskaber samt øvrige kapitalandele, som i praksis betragtes som ejendomsinvesteringer. Afkastprocenten for ejendomsdatterselskaber og øvrige kapitalandele beregnes på grundlag af det pågældende selskabs overskud før skat. 10. I linje 2 indgår dattervirksomheder, der ikke indgår i linje 1.2. Afkastprocenten for dattervirksomheder beregnes på grundlag af dattervirksomhedernes overskud før skat. 11. I linje 3 indgår kapitalandele, der ikke indgår i linjerne 1.2 eller 2. Aktiverne skal svare til summen af de aktiver, der indgår i linjerne I linje 4 indgår obligationer. Aktiverne skal svare til summen af aktiverne i linjerne I linje 4.1 indgår statsobligationer m.v. i henhold til 26 b, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om arbejdsmarkedets tillægspension. 14. I linje 4.2 indgår realkreditobligationer i henhold til 26 b, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsmarkedets tillægspension, bortset fra indeksobligationer.

13 15. I linje 4.3 indgår indeksobligationer (stat og realkredit) fra zone A. 16. I linje 4.4 indgår kreditobligationer, der på balancedagen har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed svarende til mindst investment grade. 17. I linje 4.5 indgår kreditobligationer, der på balancedagen ikke har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed svarende til mindst investment grade samt emerging markets obligationer, herunder statsobligationer, der ikke indgår i linje I linje 4.6 indgår andre obligationer idet omfang, de ikke kan indeholdes i linjerne I linje 6 indgår investeringsaktiver, som ikke indgår i en af de foregående linjer. Endvidere indgår andre aktiver, der giver et afkast, eksempelvis rentebærende anfordringstilgodehavender. Endelig kan indgå værdien af valutaafdækningsinstrumenter, jf. pkt I linje 7 indgår afledte finansielle instrumenter, hvis instrumentet er erhvervet med henblik på sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser. Blandt mulige afledte finansielle instrumenter kan nævnes CMS Floors, swaptioner og renteswaps.

14 Bilag 4 Specifikation af kapitalandele, herunder kapitalandele i investeringsforeninger, jf. 112 Beholdning procentvis fordelt på brancher og regioner Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyning Ikke fordelt I alt Danmark Øvrige Europa Nordamerika Sydamerika Japan Øvrige Fjernøsten Øvrige lande Ikke fordelt I alt

15 Bilag 5 Regler for udfyldelse af skemaet i bilag 4 1. Brancheinddelingen baseres på den brancheinddeling, som anvendes af Københavns Fondsbørs. Kapitalandele, der ikke er noteret på Københavns Fondsbørs, indpasses i de relevante kategorier. 2. Værdien af investeringsforeningsbeviser og afledte finansielle instrumenter indgår i de enkelte linjer efter de underliggende aktivers karakter. Kendes branchen ikke for de underliggende aktiver, opføres disse under»ikke fordelt«. 3. Indplaceringen af en kapitalandel i en region skal baseres på registreringslandet for det selskab, hvori der ejes en kapitalandel. Kendes registreringslandet ikke for de underliggende aktiver, opføres disse under»ikke fordelt«. 4. Øvrige Europa omfatter følgende lande: Øvrige EU-lande samt Island, Norge og Schweiz. 5. Nordamerika omfatter følgende lande: Canada, USA og Mexico. 6. Sydamerika omfatter følgende lande: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Peru, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia og Venezuela. 7. Øvrige Fjernøsten omfatter følgende lande: Hong Kong, Kina, Singapore, Indonesien, Philipinerne, Korea Malaysia, Taiwan og Thailand. 8. Øvrige lande omfatter alle andre lande.

16 Bilag 6 Skema til følsomhedsoplysninger, jf. 19 Hændelse Påvirkning af aktiver Rentestigning på 0,7-1,0 pct. point Rentefald på 0,7-1,0 pct. point Aktiekursfald på 12 pct. - Ejendomsprisfald på 8 pct. Valutakursændring med ½ pct. sandsynlighed på 10 dage Tab på modparter - på 8 pct. Landespændsrisiko - Råvareprisfald på 18 - pct.point Fald i dødeligheds- - intensiteten på 10 pct. Stigning i dødeligheds- - intensiteten på 10 pct. Påvirkning af Garanterede ydelser - - Samlet påvirkning af Bonuspotentiale For hver enkelt hændelse opgøres påvirkningen af henholdsvis aktiverne og værdien af de garanterede ydelser samt den samlede effekt på bonuspotentialet. Påvirkningen af de enkelte hændelser i skemaet beregnes ud fra en alt-andet-lige-betragtning ud fra den ultimobalance, der er oplyst i regnskabet. Det forudsættes, at de enkelte hændelser indtræder som øjeblikkelige begivenheder.

17 Bilag 7 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal, jf. 10 I femårsoversigten angives i skematisk form hovedtal for regnskabsåret samt tilsvarende tal for de forudgående 4 regnskabsår. Femårsoversigten skal mindst indeholde følgende hovedtal: 1. Bidrag 2. Pensionsydelser 3. Investeringsafkast 4. Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt 5. Pensionsteknisk resultat 6. Årets resultat 7. Pensionsmæssige hensættelser, i alt 8. Aktiver, i alt Femårsoversigten skal endvidere indeholde følgende nøgletal: 1. Afkast før pensionsafkastskat 2. Afkast efter pensionsafkastskat 23. Omkostningsprocent af bidrag 34. Omkostningsprocent af hensættelser 45. Omkostninger pr. medlem 56. Bonusgrad 67. Forrentning af de pensionsmæssige hensættelser før pensionsafkastskat Beregning af nøgletal i femårsoversigten 1. Afkastnøgletalletne beregnes efter følgende formeler: De størrelser, der indgår i formlerne, er defineret som følger: A C D V X k Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen. Indbetalinger (eller udbetalinger), der forudsættes indbetalt jævnt løbende over regnskabsåret. Indbetalinger (eller udbetalinger), der har karakter af større engangsindbetalinger. Markedsværdien af nettoaktiverne. Det vil sige aktiver i alt fratrukket passivposterne, der ikke repræsenterer forpligtelser over for medlemmerne. Den udgiftsførte pensionsafkastskat. Antal dage efter årets begyndelse, hvor den store engangsindbetaling eller -udbetaling finder sted.

18 Er det i det enkelte tilfælde ikke rimeligt at forudsætte, at de løbende nettoindbetalinger er jævnt fordelt over året, må de løbende nettoindbetalinger indgå i formlen på samme måde som større engangsbetalinger, jf. D, eksempelvis således, at de løbende nettoindbetalinger indregnes dagligt eller månedsvis i overensstemmelse med de faktiske daglige/månedlige nettoindbetalinger. Den anvendte beregningsmåde med hensyn til de løbende nettoindbetalinger skal oplyses i regnskabet. 2. Omkostningsnøgletallene beregnes efter følgende formler: De størrelser, der indgår i formlerne, er defineret som følger: GY O P Q Værdien af de garanterede ydelser svarende til passivpost Garanterede ydelser. Årets pensionsmæssige driftsomkostninger, dvs. alle udgiftsførte omkostninger, der ikke vedrører investeringsvirksomheden. Årets bruttobidrag. Antal medlemmer. 3. Konsolideringsnøgletallet beregnes efter følgende formel: De størrelser, der indgår i formlerne, er defineret som følger: BP Bonuspotentiale svarende til passivpost Bonuspotentiale, jf. 7. GY Værdien af de garanterede ydelser svarende til passivpost Garanterede ydelser, jf Forrentningsnøgletallet beregnes efter følgende formel: De størrelser, der indgår i formlerne, er defineret som følger: B De samlede bevægelser til og fra de pensionsmæssige hensættelser som følge af ind- og ud-

19 FH I Z k betalinger (bidrag, ydelser og omkostninger). De pensionsmæssige hensættelser svarende til summen af passivposterne Garanterede ydelser, Erstatningshensættelser og Bonuspotentiale. Indbetalinger (eller udbetalinger), som mere har karakter af større engangsindbetalinger. Den pensionsafkastskat, der vedrører hensættelserne. Antal dage efter årets begyndelse, hvor den større engangsindbetaling eller -udbetaling finder sted.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 29. januar 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension. 27. januar 2014. Nr. 91.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 29. januar 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension. 27. januar 2014. Nr. 91. Lovtidende A 2014 Udgivet den 29. januar 2014 27. januar 2014. Nr. 91. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension I medfør af 17 r, stk. 7, 25 m og 32 a, stk. 2, i lov

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø Til organisationer og myndigheder anført på vedhæftede høringsliste samt til medlemmerne af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension 20. december 2012 Ref. FIRA/fp J.nr. 162-0007

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere