Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005"

Transkript

1 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks København Ø CVR. nr

2 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2005 PensionDanmark har i det første halvår opnået et tilfredsstillende resultat. > Det regnskabsmæssige resultat før hensættelser til bonus blev på 1,5 mia. kr. > Investeringsafkastet blev på 7,2 pct. hvilket er bedre end markedsudviklingen > Præmier udgjorde 3,5 mia. kr. eller 13 pct. mere end i samme periode sidste år > Forsikringsydelser udgjorde 0,8 mia. kr. hvilket er en stigning på 12 pct. > Administrationsomkostninger udgjorde 158 kr. pr. medlem svarende til 2,3 pct. af præmien mod 2,6 pct. i samme periode sidste år > Den samlede balance udgjorde 47,2 mia. kr. hvilket er en vækst på 14 pct. i forhold til balancen primo året > De samlede reserver udgjorde 6,7 mia. kr. en stigning på 30 pct. > Antallet af medlemmer er i løbet af det sidste år steget med godt til Fusion Med virkning fra 1. januar 2005 er livsforsikringsaktieselskaberne B&A Pension og HTS Pension samt den tværgående pensionskasse PKS Pension fusioneret med HTS Pension som det fortsættende selskab. I forbindelse med fusionen har HTS Pension skiftet navn til PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab (PensionDanmark A/S). Fusionen er af Finanstilsynet godkendt til at ske efter sammenlægningsmetoden, hvorved sammenligningstal er tilpasset som om fusionen var sket fra og med tidligste tidspunkt regnskabsperiode, der indgår i regnskabet. De anførte sammenligningstal for regnskabsperioder før 2005 er således proforma-tal. Som konsekvens af fusionen er der etableret en koncern med PensionDanmark A/S som moderselskab for en række tilknyttede virksomheder, der danner ramme om PensionDanmark s investeringer. I forbindelse med fusionens gennemførelse er der foretaget en tilpasning af balancen for at sikre et uændret forhold imellem reserverne og livsforsikringshensættelserne mellem de fusionerende parter. Præmier Præmierne udgjorde i første halvår ,5 mia.kr., hvilket er en stigning på 13 pct. i forhold til sidste år. Stigningen kommer fra flere medlemmer og stigninger i de overenskomstaftalte pensionsbidrag og lønninger, samt modtagne overførsler af pensionsordninger. Der er modtaget 125 mio.kr. ved overførsler fra Den Særlige Pensionsopsparing. For hele året forventes præmierne at ville udgøre omkring 7,3 mia.kr.

3 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni Forsikringsydelser Medlemmerne har i første halvår 2005 modtaget 0,8 mia.kr. som forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, kritisk sygdom eller som udbetaling til de efterladte ved dødsfald. Investeringsforhold Investeringerne gav i første halvår 2005 et afkast på 7,2 pct. før pensionsafkastskat og omkostninger. De børsnoterede aktier gav et afkast på 9,6 pct. Til sammenligning gav en investering i det globale aktieindeks (MSCI World all countries) et afkast på 5,6 pct., når der foretages valutaafdækning af de amerikanske og japanske aktieinvesteringer. Merafkastet på 4 pct. point i 1. halvår skyldes, at PensionDanmarks aktieforvaltere har opnået et merafkast, et positivt bidrag fra, at der i perioder ikke har været foretaget fuld valutaafdækning af de amerikanske og japanske aktieinvesteringer samt at aktieporteføljen sammenholdt med det globale aktieindeks endvidere har nydt godt af en undervægt i det amerikanske aktiemarked. Investeringerne i nominelle obligationer gav et afkast på 6,9 pct. Afkastet er mere end et pct. point højere end markedsafkastet af en bredt sammensat dansk obligationsportefølje. Det højere afkast skyldes især, at der i løbet af 1. halvår blev foretaget en øgning af porteføljens rentefølsomhed. Obligationsporteføljens afkast har derfor i høj grad nydt godt af 1. halvårs kraftige rentefald på obligationsmarkedet. Afkastet af de øvrige investeringsaktiver fremgår af specifikationen af aktiver og afkast på side 12. Investeringsafkastet for resten af året vil afhængige af udviklingen på aktieog rentemarkederne og er forbundet med betydelig usikkerhed. Omkostninger Omkostningerne pr. medlem var på 158 kr. mod 163 kr. sidste år. Omkostningerne som andel af præmier faldt fra 2,6 pct. sidste år til 2,3 pct. Balance Den samlede balance er øget med 5,8 mia. til 47,2 mia.kr. ved udgangen af første halvår Investeringsaktiverne var ultimo perioden fordelt, så 32 pct. var investeret i kapitalandele, 40 pct. i nominelt forrentede obligationer, 14 pct. i indeksobligationer, 8 pct. i obligationer i fremmed valuta og 6 pct. i ejendomme. Resultat og konsolidering Resultat før hensættelser til bonus var på 1,5 mia.kr. Bonus- og overdækningsgraden udgjorde ved udgangen af første halvår 2005 tilsammen 18,9 pct, og er således øget med 4,4 pct.point siden årsskiftet. Bonus- og overdækningsgraden er den del af de samlede reserver, der overstiger lovgivningens krav til basiskapitalen, som andel af livsforsikringshensættelserne. Reserverne kan betragtes under et, da PensionDanmark er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, som ikke udbetaler udbytte til aktionærerne. Hertil kommer bonuspotentialet på fripoliceydelserne, der udgjorde 46 pct. af livsforsikringshensættelserne.

4 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni Reserverne, der skal tjene til at bære de forsikrings- og investeringsmæssige risici, er dermed meget betydelige. Med hensyn til Finanstilsynets risikoscenarier er PensionDanmark derfor i grønt lys. Indholdet af halvårsrapporten Halvårsrapporten indeholder nærværende ledelsesberegning, efterfølgende hoved- og nøgletal for koncernen, resultatopgørelse og balance for koncernen samt resultatopgørelse, balance og specifikation af aktiver og afkast for moderselskabet.

5 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni HOVED- OG NØGLETAL PENSIONDANMARK KONCERNEN mio.kr. 1. halvår Resultatopgørelse ) Præmier for egen regning Afkast af investeringsaktiver Indtægter i alt Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Tilskrevet bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlig bonushensættelse Ændringer i hensættelser for unit-linked forsikringer f.e Pensionsafkastskat og selskabsskat Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Andre omkostninger Udgifter i alt Årets resultat Forsikringsteknisk resultat Aktiver Investeringsaktiver Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Livsforsikringshensættelser m.v Særlige bonushensættelser Kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r Andre passiver Passiver i alt Solvenskrav Basiskapital Antal medlemmer ultimo De anførte sammenligningstal for regnskabsperioder før 2005 er proforma-tal. 1) De angivne balancetal for 2004 er fusionsbalance pr. 1/1 2005

6 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni halvår ) Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat, pct. 7,1 4,0 10,7 10,6-6,0-4,5 Afkast efter pensionsafkastskat, pct. 6,0 3,5 9,2 9,3-4,8-3,4 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af præmier 2,3 2,6 2,5 3,0 3,4 3,7 Omkostninger i kr. pr. forsikret Konsolideringsnøgletal Bonusgrad, pct. 7,5 3,3 3,6 0,0 0,0 6,7 Overdækningsgrad, pct. 11,4 12,4 10,9 12,1 10,8 13,6 De anførte sammenligningstal for regnskabsperioder før 2005 er proforma-tal. 1) Baseret på balancetal i fusionsbalance pr. 1/1 2005

7 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni RESULTATOPGØRELSE PENSIONDANMARK KONCERNEN mio.kr. 1. halvår Bruttopræmier Præmier for egen regning i alt Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme 36 1 Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning i alt Årets tilskrevne bonus Ændring i gruppelivsbonushensættelse Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlig bonushensættelse Bonus i alt Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftomkostninger for egen regning i alt Overført investeringsafkast (-) FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast (+) Andre omkostninger -4 0 RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen Selskabsskat vedr. tidl. år PERIODENS RESULTAT De anførte sammenligningstal for regnskabsperioder før 2005 er proforma-tal.

8 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni BALANCE PENSIONDANMARK KONCERNEN mio.kr. 30/6 1/ AKTIVER Investeringsejendomme Grund og bygninger i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter, samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter 6 14 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER I ALT De anførte sammenligningstal er proforma-tal.

9 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni mio.kr. 30/6 1/ PASSIVER Aktiekapital Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Gruppelivsbonushensættelse Særlig bonushensættelse Hensættelser for unit-linked forsikringer HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT De anførte sammenligningstal er proforma-tal.

10 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni RESULTATOPGØRELSE - PENSIONDANMARK A/S mio.kr. 1. halvår Bruttopræmier Præmier for egen regning i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning i alt Årets tilskrevne bonus Ændring i gruppelivsbonushensættelse Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlig bonushensættelse Bonus i alt Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftomkostninger for egen regning i alt Overført investeringsafkast (-) FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast (+) Andre omkostninger -4 0 RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen Selskabsskat vedr. tidl. år PERIODENS RESULTAT De anførte sammenligningstal for regnskabsperioder før 2005 er proforma-tal.

11 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni BALANCE PENSIONDANMARK A/S mio.kr. 30/6 1/ AKTIVER Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter, samt optjent leje 3 - Andre periodeafgrænsningsposter 6 6 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 8 6 AKTIVER I ALT

12 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni mio.kr. 30/6 1/ PASSIVER Aktiekapital Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Gruppelivsbonushensættelse Særlig bonushensættelse Hensættelser for unit-linked forsikringer HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT

13 PensionDanmark Halvårsrapport for perioden 1. januar juni AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST I 1. HALVÅR 2005 PENSIONDANMARK A/S mio.kr. Regnskabsmæssig værdi Primo Ultimo Nettoinvesteringer Afkast i pct. Ejendomsaktieselskaber ,1 Grunde og bygninger i alt ,1 Børsnoterede kapitalandele ,5 Unoterede kapitalandele ,3 Øvrige kapitalandele i alt ,5 Nominelle obligationer i DKK ,9 Indeksobligationer i DKK ,6 Obligationer i fremmed valuta ,0 Obligationer i alt ,7 Øvrige finansielle investeringsaktiver ,1 Investeringsaktiver i alt ,2 Afkastet er opgjort tidsvægtet før skat og omkostninger. For unoterede kapitalandele og ejendomsaktieselskaber er det tidsvægtede afkast opgjort tilnærmet ud fra afkastet pr. måned. Under kapitalandele indgår både udenlandske og danske kapitalandele.