Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:"

Transkript

1 Acadre Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald A/S o Svendborg Vejbelysning A/S o Svendborg Kraftvarme A/S

2 Indhold: Svendborg kommunes ejerstrategi for andele i selskaber 1. Overordnet ejerstrategi 1) Politiske og driftsmæssige målsætninger 2) Information og kommunikation 3) Klimapolitiske strategier og målsætninger 4) Selskabsstruktur og aktiviteter 2. Specifik ejerstrategi Overordnede principper for god selskabsledelse 4. Den kommunale administrations rolle i forhold til bestyrelsesmedlemmer 5. Bestyrelsens sammensætning og virke 6. Offentliggørelse af hændelser af væsentlig betydning 7. Bestyrelsens arbejdsform 8. Samspillet mellem den offentlige ejer og selskabet 9. Åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskabets interessenter 10. Specifikke anbefalinger vedrørende større aktieselskaber med kommunal deltagelse regnskabsmæssig afrapportering 11. Bestyrelsens og direktionens vederlag 12. Risikostyring 13. Revision 2

3 Svendborg kommunes ejerstrategi for andele i selskaber Nærværende ejerstrategi er gældende for 2011 og tager udgangspunkt i ejerstrategien for 2010/2011, som blev godkendt på Byrådets møde den 26. juni Ejerstrategien omfatter relationen mellem kommunen og selskaberne ud fra en aktionærbetragtning, men omfatter ikke relationen ved myndighedsudøvelse og kontraktforhold, idet disse foregår efter almindelige markedsmæssige principper. Svendborg Kommunes ejerstrategi indeholder følgende struktur: a. Overordnet ejerstrategi for nuværende og evt. fremtidige selskaber b. Specifik ejerstrategi for nuværende selskaber Nærværende ejerstrategi ajourføres og udvikles i samarbejde mellem kommune og selskaber, således at en evt. revideret ejerstrategi forelægges Byrådet én gang årligt i november/december måned. Ejerstrategiens løbende kontakt mellem selskab og kommune foreslås at følge nedenstående årshjul : Novemberdecember Maj Byrådsbehandling Forelæggelse af årsrapporter, orientering om virksomhedsplaner for det kommende år og godkendelse af (revideret) ejerstrategi. Godkendelse af takster for det følgende år. Takster ledsages af budget og redegørelse for hvorledes målsætninger jf. nærværende ejerstrategi håndteres. Generalforsamling med behandling af årsrapport mv. Møder mellem selskabsdirektør og en af kommunen nedsat selskabsgruppe omkring ajourføring/udvikling af ejerstrategi 1. Overordnet ejerstrategi Det overordnede formål med Svendborg Kommunes strategi for ejerandele i selskaber er: sikring af, at der er sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens vision, politikker, værdier og strategier. sikring og udvikling af kommunens økonomiske værdier Ved udformningen af ejerstrategien inddrages Indenrigs- og Sundhedsministeriets overvejelser omkring de styringsmæssige relationer m.v. i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet samt Københavns Fondsbørs rapport, om god selskabsledelse i Danmark. Relevant lovgivning nævnes, hvor det medvirker til klarhed omkring relationen mellem selskab og aktionær, bl.a. vandsektorloven. Disse overvejelser, regler og anbefalinger danner rammen om ejerstrategien. Konkret skal hvert selskab og kommunen arbejde indenfor følgende rammer: 1.1. Politiske og driftsmæssige målsætninger Selskaberne skal understøtte kommunens vision og politikker, værdier og strategier, herunder o Takstpolitik 3

4 o Strategi for effektiviseringer o Strategi for miljørigtighed, herunder arbejdsmiljø. Der henvises endvidere til 1.3. Klimapolitiske strategier og målsætninger jf. nedenfor Selskaberne skal i samarbejde med kommunens selskabsgruppe redegøre for de mulige prioriteringer mellem værdiopbygning i selskaberne, udbytteudlodning til ejer og lavere priser Ved fremsendelse af budgettet redegør selskabet for, hvordan målsætningerne imødegås Information og kommunikation Det enkelte selskab er forpligtet til løbende at informere om selskabets virksomhed, ligesom kommunen er pligtig til at informere selskabet om alle relevante forhold, der må antages at have selskabets interesse. Selskabet er forpligtet til løbende at have fokus på en åben og troværdig kommunikation med mest mulig indsigt for brugerne. Indkaldelse til generalforsamling med tilhørende årsrapporter offentliggøres på selskabets hjemmeside 14 dage før. Årsrapporten gennemgås på en særlig byrådsorientering i november/december måned, hvorpå der også orienteres om selskabets virksomhedsplaner for kommende år. Alle beslutninger om takster og optagelse af lån skal godkendes af Svendborg Byråd. Kommunens Budget- og Regnskabsafdeling varetager den administrative koordinerende rolle mellem selskab og kommunens direktion/politiske udvalg/byråd. Selskabet er ansvarlig for, at der afholdes dialogmøde med Budget- og Regnskabsafdelingen forud for politisk behandling samt generalforsamling Klimapolitiske strategier og målsætninger Svendborg Kommune har en generel målsætning for ejede selskaber om, at disse for så vidt muligt har en optimal miljøvenlig produktion, ud fra de teknologier og produktionsmetoder, der til en hver tid er tilgængelig. Der henvises til specificering af klimapolitiske strategier og målsætninger under de enkelte delområder Selskabsstruktur og aktiviteter Ændring af selskabsstruktur, herunder ønsker om overtagelse eller fusion med andre selskaber sker i samarbejde med Svendborg Kommune. Aktiviteter/beslutninger der kan have bloktilskudsmæssige eller lånerammepåvirknings konsekvenser for Svendborg Kommune skal godkendes af Svendborg Kommune. 2. Specifik ejerstrategi for nuværende og kommende selskaber Med indførelse af ny lovgivning i kraft af vandsektorloven er der sket en række ændringer i kompetenceforholdet mellem selskab og kommunalbestyrelsen. Generelt fastsætter den ansvarlige aktieselskabsbestyrelse vedtægter og kommunalbestyrelsen godkender ud fra en legaliseringskontrol. I relation til takster kan Kommunalbestyrelsen godkende eller afvise taksterne. Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte en anden takst. Taksterne kan kun afvises, hvis de ikke er lovmæssigt korrekt fastsat, dvs. ikke overholder hvile-i-sig-selv princippet, prisloftreglerne og/eller anden specifik lovgivning. Ovenstående kompetenceforhold mellem aktieselskabsbestyrelse og kommunalbestyrelse forudsættes gældende for alle selskaber. 4

5 For de enkelte selskaber og ejer gælder følgende: Vand og Affald 2.1. Svendborg Forsyning A/S: Svendborg Forsyning A/S er holdingselskab for pt. fire selskaber: Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S. Holdingkoncernen omtales i det daglige som vand og affald. Generelt skal alle selskaber arbejde med følgende tiltag: Implementering af koncern- og selskabsstruktur. Notat om klar adskillelse mellem forsyningsopgaver og kommunens myndighedsopgaver Nedbringelse af CO2 udslip Vand og Affald vil nedbringe sit CO2 udslip ved løbende investeringer og tiltag på ejendomme, maskinpark, anlæg og værker. Det årlige CO2 resultat vil kunne læses i selskabets grønne regnskaber Selskaberne Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S: Implementering af vandsektorlovens bekendtgørelser Imødegåelse af klimaforandringer Vand og Affald vil imødegå klimaforandringer ved at tilpasse afløbssystem, bassiner og renseanlæg til en bæredygtig tilstand som opretholder gældende serviceniveau for kunderne Svendborg Affald A/S: Forbrændingsegnet affald anvises af Svendborg Kommune til Svendborg kraftvarme (A/S) og kan således ikke sendes til forbrænding andet sted Svendborg Forsyningsservice A/S: Implementering af selvstændig håndtering af administrative opgaver Implementering af intern afregningsmodel Udlodning af udbytte og værdiopbygning skal undersøges nærmere. Øvrige 2.5. Svendborg Vejbelysning A/S: der skal tages stilling til, om selskabet skal fortsætte inden 31. maj Svendborg Kraftvarme A/S: Implementering af selskabsstruktur. Justering vedr. varmeforsyningslovens bekendtgørelser. Strategi for valg af fremtidig drifts- og samarbejdsform efter endelig afklaring af den nye affaldssektorlov. Administrationsaftale på markedsvilkår mellem kommune og selskab gældende for Notat om klar adskillelse mellem forsyningsopgaver og kommunens myndighedsopgaver Benchmarking, så de enkelte værkers ydelser kan sammenlignes. 5

6 Indførelse af generel effektiviseringskrav og individuel effektiviseringskrav baseret på benchmarkingdata. Klimapolitiske strategier og målsætninger: Ud fra de teknologier og produktionsmetoder, der til enhver tid er tilgængelige, så vidt muligt at sikre at kraftvarmeværket har så miljøvenlig en produktion som muligt. Dette sikres ved, at alle krav i virksomhedens miljøgodkendelse overholdes, samt at målsætninger fastlagt i virksomhedens ISO certificering overholdes, forbedres og udvikles. 3. Overordnede principper for god selskabsledelse Troværdighed og legitimitet Alle interessenter skal have tillid til, at kommunens rolle som ejer udøves på professionelt grundlag, ligesom der ikke må opstå tvivl om, at kommunens rolle som myndighed udøves objektivt og neutralt. Status: Løbende ajourføring af nærværende ejerstrategi skal medvirke til, at alle interessenter har tillid til, at kommunens rolle som ejer udøves på professionelt grundlag. Respekt om bestyrelsens kompetence Kommunen udøver ejerskabet i overensstemmelse med aktieselskabslovens armslængdeprincip. Det indebærer, at kommunen agerer som en normal aktionær med en deraf følgende ansvarsfordeling mellem kommune og bestyrelse. En forudsætning for at opnå de styringsmæssige fordele ved anvendelsen af aktieselskabsformen er derfor, at der er respekt om bestyrelsens beslutningskompetence. Status: Udarbejdelse af nærværende ejerstrategi understøtter respekten om bestyrelsens kompetence. Åbenhed og gennemsigtighed Der skal være et højt informationsniveau, hvilket fordrer åbenhed og gennemsigtighed om selskabets forhold. Åbenhed og gennemsigtighed er ligeledes en forudsætning for, at offentligheden kan følge med i kommunens ageren som ejer og selskabets udvikling i det hele taget. Status for vand og affald: Selskaberne har vedtaget en meget åben informations- og kommunikationspolitik. Alle vedtægter, forretningsordner og protokoller er offentliggjort på vand og affald hjemmeside (www.vandogaffald.dk). Indkaldelse til generalforsamling er ligeledes offentliggjort på vand og affald og Svendborg Kommunes hjemmeside. Status for Svendborg Kraftvarme A/S: 6

7 Selskaberne har vedtaget en meget åben informations- og kommunikationspolitik. Alle vedtægter, forretningsordner og protokoller er offentliggjort på selskabets hjemmeside (www.svendborgkraftvarme.dk). Indkaldelse til generalforsamling er ligeledes offentliggjort på selskabets og Svendborg Kommunes hjemmeside. 4) Den kommunale administrations rolle i forhold til bestyrelsesmedlemmer Byrådet drøfter om, og i hvilket omfang, bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til at forlange oplysninger og bistand fra den kommunale administration. Da bestyrelsen pt. udelukkende består af byrådsmedlemmer, har dette punkt ikke givet anledning til behov for specifik drøftelse i Byrådet. 5) Bestyrelsens sammensætning og virke Der tegnes en kompetenceprofil for det enkelte selskabs bestyrelse. Kompetenceprofil for bestyrelse er for nærværende ikke udarbejdet 6) Offentliggørelse af hændelser af væsentlig betydning Byrådet stiller krav om offentliggørelse af væsentlige begivenheder. Vand og affald samt Svendborg Kraftvarme A/S har udarbejdet informations- og kommunikationspolitik, der bl.a. sikrer offentliggørelse af protokoller og pressemeddelelser på hjemmesiden. 7) Bestyrelsens arbejdsform Der udarbejdes en forretningsorden med en række minimums elementer. Der benyttes selvevaluering af bestyrelse og direktion samt bestyrelsens evaluering af direktionen. Der er udarbejdet forretningsordner for alle selskaberne. 8) Samspillet mellem den offentlige ejer og selskabet 7

8 Der etableres retningslinjer for kommunikation mellem selskabet og kommunalbestyrelsen. Selskaberne har udarbejdet informations- og kommunikationspolitik. Endvidere er der fastlagt flere retningslinjer i nærværende ejerstrategi, vedtægterne og forretningsordner. 9) Åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskabets interessenter Byrådet stiller krav om, at selskaberne skal udarbejde en informations- og kommunikationspolitik. Selskaberne har udarbejdet en informations- og kommunikationspolitik. 10) Specifikke anbefalinger vedrørende større aktieselskaber med kommunal deltagelse regnskabsmæssig afrapportering. Selskabet udarbejder et sammendrag af årets resultat og status, og disse oplysninger indgår som bilag i kommunens årsregnskab. Sammendrag ikke udarbejdet til det kommunale årsregnskab i Årsrapporterne 2009 for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S er offentliggjort på 11) Bestyrelsens og direktionens vederlag Bestyrelsens og direktionens vederlag bør være rimelig i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet med løsningen af disse opgaver. Bestyrelseshonorar for Svendborg Forsyning A/S og underliggende selskaber fastsættes samlet således, at bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. i 2010 og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. i 2010, dvs. i alt for alle 5 selskaber i koncernen. Det er hensigten, at bestyrelseshonorar for 2011 ligeledes fastsættes samlet for koncernselskaberne og i en størrelsesorden svarende til det dobbelt af honoraret for Dette fastsættes endeligt i forbindelse med generalforsamlingen i maj 2011 ved aflæggelse af regnskab for For Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Vejbelysning A/S modtager bestyrelsesformanden kr. mens øvrige medlemmer modtager diæter. Bestyrelsens og direktionens vederlag er vist i årsrapporten ) Risikostyring 8

9 Bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov. Vand og affald samt Svendborg kraftvarme A/S er certificeret efter kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001:2008. Kvalitetsledelsessystemet fokuserer på processer, kritiske aktiviteter, og målstyring og kan på mange områder betragtes som risikostyring. Selskaberne har endvidere vedtaget en finansiel strategi. Selskaberne forholder sig til forsikringsdækning minimum en gang årligt. 13) Revision Sikring af en kompetent og uafhængig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde. KPMG er valgt på generalforsamlingerne til at varetage funktionen som revisor i 2010 for selskaberne. Aftaleforhold fremgår af forretningsordnen. 9

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere