Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013"

Transkript

1 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013

2 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as (i det følgende Selskabet ). 1.2 Ifølge Selskabets vedtægter pkt. 7 og 8, skal der ved direkte valg vælges 2 repræsentanter blandt kunderne til bestyrelsen for Selskabet (i det følgende kunderepræsentanterne ). 1.3 Ifølge Selskabets vedtægter, skal der endvidere vælges 2 suppleanter for kunderepræsentanterne i selskabet. Suppleanterne er ikke personlige suppleanter. 2. Selskabets vedtægter samt lovgivningen i øvrigt 2.1 Dette valgregulativ er fastsat i overensstemmelse med pkt. 8.3 i Selskabets vedtægter. 2.2 Kundevalget afholdes i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning, som regulerer Selskabet. 2.3 I tilfælde af modstrid mellem Selskabets vedtægter og valgregulativet, har vedtægterne forrang forud for valgregulativet. 3. Kunderepræsentantens indtræden i bestyrelsen 3.1 Kunderepræsentanterne vælges for den kommunale valgperiode, således at valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen finder sted i det samme år, som der er kommunevalg. 3.2 Kunderepræsentanterne indtræder i bestyrelsen i Selskabet på første ordinær generalforsamling efter valgets gennemførelse eller efter en ekstraordinær generalforsamling. 4. Stemmeberettigede forbruger 4.1 Stemmeberettiget forbruger er enhver fysisk eller juridisk person, der er over 18 år og aftager vand/kloakydelser fra Selskabet til eget forbrug. 4.2 Med kloakydelser menes ydelser vedrørende transport, behandling og rensning af spildevand. 4.3 Ved vandydelser forstås ydelser vedrørende indvinding og forsyning med drikkevand. 4.4 Selskabets forbrugere kan opdeles i to grupper, helholdsvis Selskabets kunder og brugere. 4.5 Ved kunder forstås de af Selskabets forbrugere, som aftager Selskabets ydelser, og som har egen vandmåler til brug for afregning med Selskabet. 2

3 Aftagere omfattet af Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug, bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 er også kunder. Forbrugere, der udelukkende har individuel afregning på baggrund af lokal aftale eller lokale bestemmelser, er også kunder. Det gælder også selvom, udlejer fortsat hæfter for forbrugeren. 4.6 Ved bruger forstås den del af Selskabets forbrugere, som aftager Selskabets ydelser, og som ikke har egen vandmåler. Brugere aftager typisk vand- og kloakydelser via andelsboligforening, ejerlejlighedsforening eller anden udlejer. 4.7 En stemmeberettiget kunde eller bruger kan afgive en stemme pr. husstand eller erhvervsejendom denne råder over. 4.8 Med husstand menes et parcelhus, rækkehus, stuehus til landbrugsejendom, andelslejlighed, ejerlejlighed, sommerhus m.v. med selvstændig vandmåler. 4.9 Med erhvervsejendomme forstås ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der har selvstændig vandmåler og/eller tilsluttet kloaknettet Hvis der er flere fysiske personer, som er knyttet til en husstand, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves. Ligeledes må juridiske personer indenfor egne tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person, som udøver erhvervsejendommens stemmeret. 5. Valgledelse 5.1 Til gennemførelse af kundevalget nedsættes et Valgudvalg bestående af en bestyrelsesrepræsentant, administrationschefen og en administrativ medarbejder. 5.2 Valgudvalget forestår den overordnede ledelse af kundevalget. Valgudvalget påser, at valget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabets vedtægter samt dette valgregulativ. Valgudvalget afgiver en erklæring om kundevalgets lovlighed til referatet, jf. pkt Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret. 5.4 Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbevares i 5 år og være offentligt tilgængelige for Selskabets ledelse, Selskabets ejerkreds samt Selskabets forbrugere. 6. Valghandlingsperiode 3

4 6.1 Valgudvalget fastsætter en periode for kundevalgets afholdelse (herefter benævnt Valghandlingsperioden ) i overensstemmelse med valgregulativet og Selskabets vedtægter. 6.2 Første valghandlingsperiode skal være i efteråret Valginformation 7.1 Inden afholdelsen af et valg modtager forbrugerne information om valget. Valginformationen godkendes af Valgudvalget. Valginformationen offentliggøres på Selskabets hjemmeside. Endvidere kan Valgudvalget ved annonce i lokalaviser eller ved udsendelse af forbrugsopkrævning vælge at informere om valget. 7.2 Valginformationen skal indeholde følgende oplysninger: Stemmeberettigede forbruger Valghandlingsperioden Valgmåden, herunder at valget er direkte, samt valgmåden, herunder at der afgives stemme elektronisk. Opfordring til at bringe kandidater i forslag samt oplysning om kandidatanmeldelsesskemaer og stillerlister. 7.3 I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om valghandlingen, herunder fx oplysning om valgudvalg samt oplysninger om bestyrelseshvervet for de pågældende kunderepræsentanter. 8. Opstilling af kandidater 8.1 Valgudvalget skal, i den i pkt. 7.2 nævnte valginformation, opfordre alle stemmeberettigede forbrugere til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i forslag samt oplyse om stillerkravene. 8.2 Forslag til kandidater anmeldes på et kandidatanmeldelsesskema, som kan downloades fra Selskabets hjemmeside. Kandidatanmeldelsesskemaet vedlagt stillerliste, jf. pkt. 8.3 skal være Valgudvalget i hænde senest 23 dage efter første annoncering af valget i den lokale presse. 8.3 En kandidat skal bringes i forslag af mindst 10 fysiske personer, som er stemmeberettiget forbruger hos Selskabet. Stillerliste kan downloades fra Selskabets hjemmeside. 8.4 Kandidater skal på kandidatanmeldelsesskemaerne erklære sig villige til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og suppleant. 8.5 Valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare, jf. pkt

5 8.6 Som valgbar kandidat er alle fysiske personer, der er myndige, opfylder stillerkravet i pkt. 8.3, og ikke er ansat i Selskabet eller medlem af byrådet i Norddjurs Kommune. 8.7 Valgudvalget påser, at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på Selskabets hjemmeside inden valgperiodens start. 8.8 Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabets bestyrelse, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg). 8.9 Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabets bestyrelse, udfærdiges der kandidatliste med angivelse af kandidaterne i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. Kandidatlisten offentliggøres på selskabets hjemmeside når valghandlingsperioden starter Kandidaterne forestår selv en eventuel valgkampagne Hvis der ved udløb af den i pkt. 8.2 nævnte frist ikke er anmeldt kandidater, aflyses den planlagte valgafholdelse, og der annonceres en udskydelse af det tidligere annoncerede valg på Selskabets hjemmeside og i den lokale presse. Forberedelsen til det udskudte valg gennemføres efter reglerne i nærværende valgregulativ (idet der sker en tilsvarende justering i forhold til tidsfriserne, således at de valgte kunderepræsentanter indtræder i bestyrelsen snarest muligt efter afholdeles af det udskudte valg, hvis det senere valg først måtte være afsluttet efter den ordinære generalforsamling). 9. Valget 9.1 Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering via Selskabets hjemmeside i valgperioden. 9.2 Stemme afgives ved at den stemmeberettigede forbruger på Selskabets hjemmeside foretager login med kundenummer og adgangskode. Efter login har den stemmeberettigede forbruger adgang til at afgive sin stemme. 9.3 Såfremt den stemmeberettigede forbruger ikke er i besiddelse af kundenummer og adgangskode, for eksempel fordi denne er bruger og ikke kunde i selskabet, kan sådan rekvireres på Selskabets hjemmeside. 9.4 En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt. 9.5 Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemning, vil der på Selskabets adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i Selskabets åbningstid vil kunne afgives stemme. 9.6 Der kan stemmes på maksimalt 1 kandidat. 5

6 9.7 Firmaet KMD A/S varetager som uvildig tredjepart alle praktiske opgaver i tilknytning til valget, herunder opsætning af systemet, registrering og optælling af afgivne stemmer samt opbevaring af dokumentation for valgets afvikling. 10. Optælling 10.1 Umiddelbart efter valgperiodens udløb foretages optælling af de afgivne stemmer Optællingen foretages af den i pkt. 9.7 anførte, der udarbejder en protokol over optællingsresultatet til forelæggelse og godkendelse af valgudvalget. 11. Resultat 11.1 De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som kunderepræsentanter til Selskabets bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed træffer Bestyrelsens formand afgørelse ved lodtrækning Den kandidat som har opnået tredjeflest stemmer er valgt som 1. suppleant for kunderepræsentanterne og den efterfølgende som 2. suppleant Valgets resultat meddeles umiddelbart efter valgudvalgets godkendelse på Selskabets hjemmeside. 12. Klage over valget 12.1 Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet inden 14 dage efter resultatets annoncering Valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klagen Valgudvalgets afgørelse kan indbringes for domstolene. 13. Udtræden 13.1 Hvis et kundevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen uanset af hvilken grund erstattes den pågældende af 1. suppleanten. Såfremt 1. suppleanten imidlertid er blevet forhindret/ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen på det pågældende tidspunkt, indtræder i stedet 2. suppleanten i bestyrelsen. Mister en kunderepræsentant sin valgbarhed jf. pkt. 8.6, skal vedkommende udtræde af Selskabets bestyrelse og erstattes af en suppleant. 6

7 13.2 Måtte den situation indtræffe, at der på grund af forfald blandt kundevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke længere sidder 2 kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, kan bestyrelsen efter omstændighederne beslutte, at der afholdes et nyt supplerende kundevalg, selv om kunderepræsentanternes valgperiode ikke er udløbet. Holdes der suppleringsvalg i en situation, hvor der fortsat sidder én kunderepræsentant i bestyrelsen, sidder den pågældende fortsat i den resterende del af valgperioden, men der vælges en yderligere kunderepræsentant og suppleanter for begge bestyrelsesmedlemmer Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette valgregulativ. 14. De kundevalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter 14.1 Kunderepræsentanternes rettigheder og pligter er de samme, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Selskabet Kunderepræsentanterne har ret til honorar i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer herfor Kunderepræsentanterne kan ifalde et ansvar i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabslov m.v.. Således vedtaget af bestyrelsen i AquaDjurs as den 4. september

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/10 2013

Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/10 2013 Vedtægter Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Gældende fra 23/10 2013 Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Buen 7 9800 Hjørring Tlf. 9624 1500 hv@hjvarme.dk www.hjvarme.dk CVR 6454 4616 2 Vedtægter for Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Navn, hjemsted og formål Garantkapital og forrentning Garanter, garantbeviser og indløsning 1 2 3 Navn og hjemsted Sparekassens navn er Frøs Herreds Sparekasse. Dens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere