Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne"

Transkript

1 Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat (på 75 sider der kun er fremsendt elektronisk). Dato: Side 1/8 Sagsnr. Reglerne I 2010 kom den første bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Fristen for gennemførelse af forbrugervalg blev udskudt først til 1. januar 2012 og senere til 1. januar Tidshorisonten blev ændret i 2012, og de aktuelle regler findes i bekendtgørelserne nr. 722 og 812 fra Tidsfristen for gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentation er nu senest den 31. december Den absolutte frist for forbrugerrepræsentanternes indtræden i bestyrelsen er senest 31. december MEN Vandselskabet skal drage omsorg for, at forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen snarest muligt efter valget, og senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter valget. For Hørsholm Vands vedkommende vil det sige maj 2014) eller ved ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af kommunevalget, hvor der i forbindelse med konstitueringen på Rådhuset vælges nye medlemmer til vandselskabets bestyrelse. Håndværkersvinget Hørsholm Tlf Kontaktperson Tina Otterstrøm Jensen Direktør Forbrugernes indflydelse og indsigt i vandselskabernes drift skal komme til udtryk på ledelsesplan ved at stille krav om, at der stedse er forbrugerrepræsentanter iblandt bestyrelsesmedlemmerne. Reglerne lægger op til metodefrihed, og de første beslutninger for bestyrelsen bliver, hvor omfattende og forkromet en valgmodel vi ønsker. Skal valget indgå i en PR-strategi eller skal vi anvende en minimumstilgang. Hvilke signaler vil vi give i vores kommunikation til forbrugerne når vi taler om reel forbrugerindflydelse.

2 Da vi endnu ikke har modtaget vores prisloftafgørelse, ved vi ikke, om omkostningerne til forbrugervalget bliver betragtet som en 1:1 omkostning eller skal dækkes inden for den eksisterende driftsramme. Er vi omfattet? JA - alle vandselskaber, som er omfattet af vandsektorloven, er som udgangspunkt også omfattet af forbrugervalgbekendtgørelsens krav om forbrugerindflydelse på bestyrelsesniveau. I forbrugervalgbekendtgørelsen forstås ved forbruger: en som aftager ydelser til eget brug i det pågældende vandselskabs eget forsyningsområde. Det vil sige, at forbrugere hos fx Fredensborg spildevand ikke er stemmeberettiget hos Hørsholm Vand. Side 2/8 Hvad er forbrugerrepræsentantens rolle og stilling? Forbrugerrepræsentanten har samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forbrugerrepræsentanten kan derfor ikke varetage forbrugernes interesse, men skal principielt alene varetage selskabets interesse. Forbrugerrepræsentanten kan oplyse de øvrige bestyrelsesmedlemmer om forbrugernes holdning til forskellige tiltag i vandselskabet. Forbrugerrepræsentanten er underlagt samme regler om tavshedspligt som de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Oplysninger, som bestyrelsen har besluttet er omfattet af tavshedspligt, kan derfor ikke videregives af forbrugerrepræsentanten til andre. Hvad er forbrugerrepræsentantens rettigheder og pligter? Samme rettigheder, som gælder for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Således har forbrugerrepræsentanten under alle omstændigheder disse rettigheder: Ret til at indkalde, møde og tale i forbindelse med bestyrelsens møder på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret på lige vilkår med de øvrige (menige) bestyrelsesmedlemmer. Ret til at få sin mening ført til referat. Tegningsret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Adgang til at gennemgå samme interne materiale som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ret til samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Samme forpligtelser, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder.

3 Ansvar, herunder både i strafferetlig og erstatningsretlig forstand. Tavshedspligt Den samlede bestyrelse råder selv over tavshedspligten, jf. selskabslovens 132. Hvis forbrugerrepræsentantens forfalder/trækker sig? Der er indsat krav om, at et vandselskab skal afholde suppleringsvalg, hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem har forfald i mere end 6 måneder. Vandselskabet skal foranledige, at der afholdes suppleringsvalg senest 6 måneder, efter at selskabet ikke længere opfylder kravet om valg af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Side 3/8 Som følge af de administrative omkostninger, der er forbundet med at afholde suppleringsvalg af forbrugerrepræsentanter, anbefales det, at der vælges suppleanter for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, hvis der er et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, der udtræder. Endvidere kan der også indsættes bestemmelse om, at suppleanterne indtræder ved et bestyrelsesmedlems forfald igennem en længere periode, f.eks. 6 mdr. Herved kan vandselskabet undgå at afholde suppleringsvalg. Selskabets forretningsorden regulerer typisk, hvornår suppleanten kan indtræde i bestyrelsen. Det er således ikke det enkelte bestyrelsesmedlem selv, der råder over, hvornår suppleanten indtræder i bestyrelsen. Derfor skal der evt. foretages en justering af forretningsordenen. Hvor mange? Der skal vælges mindst to forbrugerrepræsentanter til et vandselskabs bestyrelse. Det vil sige, at som hovedregel er 2 forbrugerrepræsentanter det mindste antal repræsentanter, der kan vælges for at opfylde forbrugervalgbekendtgørelsens krav. Det er dog også muligt at vælge flere. Hvem er valgbar? Det er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i vandselskabet. Vandselskabet kan dog enten i vedtægterne eller regulativet

4 fastsætte regler om, hvem der er valgbar som forbrugerrepræsentant. Fx: Fastsætte stillerkrav til de repræsentanter, der ønsker at stille op til valget. Begrænse medarbejdernes ret til at til stille op, forudsat at medarbejderne enten på baggrund af selskabslovens 140 eller vedtægterne har adgang til medarbejderrepræsentation. Hvorvidt der i vandselskabets valgregulativ kan indsættes en begrænsning for KB-medlemmers valgbarhed, er mere tvivlsomt, men byrådet kan ikke anses som generelt inhabile i forhold til valgbar som forbrugerrepræsentant. Side 4/8 Ikke fastsætte regler om: at alene forbrugere i selskabets forsyningsområder er valgbare. en aldersgrænse for kandidater. Hvordan skal valget gennemføres? Direkte valg: En afstemning direkte blandt de stemmeberettigede forbrugere om, hvem af de opstillede kandidater, der skal vælges som forbrugerrepræsentant til vandselskabets bestyrelse. Der er en høj grad af valgfrihed for det enkelte vandselskab til at fastlægge proceduren for den praktiske gennemførsel. Skal det være hemmeligt valg, skriftligt valg, elektronisk valg eller valg ved fremmøde? Der er ingen regler om, hvem der skal agere som valgledelse, herunder påse, at der sker indkaldelse, afgør om kandidater er valgbare, optæller stemmer og offentliggør valgresultatet. Afhængig af det enkelte vandselskabs størrelse og organisation vil en række af sådanne grundlæggende forhold således skulle afklares, fx i et valgregulativ, således at vandselskabet kan fastlægge den procedure for forbrugervalgets gennemførelse, som er bedst egnet til det pågældende vandselskab. Indirekte valg via et forbrugerrepræsentantskab. Indirekte valg er ikke en hensigtsmæssig model for valg af kun to forbrugerrepræsentanter. Oprettelsen af et forbrugerrepræsentantskab indebærer etableringen af et selvstændigt selskabsorgan, hvilket kan være både tids- og ressourcekrævende, herunder særligt hvis medlemmerne af forbrugerrepræsentantskabet skal aflønnes.

5 Valggennemførelse. Der er metodefrihed og mulighed for at tage hensyn til egen økonomi og dermed anvende den eller de mest omkostningseffektive valgmetoder. Elektronisk valg - Fremmøde valg - Brevafstemning Stemmeberettigede forbrugere. Ved vandselskabets forbrugere forstås fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug i det pågældende vandselskabs forsyningsområde. Det gælder både kunder, som vandselskaberne afregner med, det vil sige har et direkte kundeforhold med, og brugere/-aftagere, herunder fx lejere, forpagtere mv., som ikke afregner direkte overfor vandselskaberne. Kredsen af stemmeberettigede forbrugere afgrænses i valgregulativ eller vedtægt under hensyn til saglighed og ikkediskrimination, fx alle myndige forbrugere eller hver boligenhed eller husstand. Side 5/8 Model 1. Stemmeberettiget er enhver forbruger inden for selskabets forsyningsområde. En måde at afgrænse de stemmeberettigede kan være som enhver fysisk og juridisk person, der har bopæl eller hjemsted inden for selskabets forsyningsområde, og som aftager selskabets ydelser. En sådan afgrænsning er meget åben og giver for eksempel mulighed for, at en husstand kan have flere stemmer, og en medarbejder, som er ansat i en virksomhed inden for forsyningsområdet, kan stemme. Tilsvarende vil for eksempel en kommune, som kun har et cvr-nr. men mange installationer, derimod kun have én stemme. Model 2 Stemmeberettigede forbrugere er selskabets kunder i forsyningsområdet. Hermed forstås, at kunden er de forbrugere, der direkte afregner over for vandselskabet DANVA anbefaler at give forbrugere uden individuel afregning mulighed for at melde sig til vandselskabet i forbindelse med afholdelsen af valg til forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen, hvis de pågældende ønsker at have mulighed for at stemme. Model 3 Stemmeberettigede forbrugere er selskabets kunder og aftagere. Herved forstås, at både kunder som øvrige aftagere er stemmeberettigede, dog således at der kun kan afgives én stemme pr. boligenhed eller husstand og erhvervsejendom. Denne modelgiver mulighed for, at eksempelvis en kommune, som har mange erhvervsejendomme, får mange stemmer, mens et kollegium

6 kun får én stemme for samtlige beboere. I forholdet mellem lejer og udlejer vil både udlejeren og lejeren efter ovennævnte model have en stemme. Lejeren har dog kun en stemme pr. boligenhed/husstand. Udlejeren vil have en stemme som kunde, ud fra antal erhvervsejendomme denne har. Har udlejeren f.eks. 10 ejendomme, vil han have 10 stemmer. Flere forsyningsarter: Hvis et vandselskab har flere forsyningsarter, for eksempel både vand og spildevand, kan der uddeles en stemmeseddel pr. stemmeberettiget, uanset om denne både har vand og spildevand eller kun har for eksempel spildevand. Der kan ikke laves en stemmeretsdifferentiering, sådan at de forbrugere, der aftager både vand og spildevand, har to stemmer, mens de forbrugere, som kun aftager spildevand, har én stemme. Side 6/8 Hvad er valgperiodens længde? Med henblik på at sikre at forbrugerrepræsentanterne har samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, bør der fremover afholdes forbrugervalg, således at forbrugerrepræsentanterne. får samme valgperiode som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. det uskrevne princip, der gælder efter selskabsloven for ligebehandling af bestyrelsesmedlemmerne. Hvad skal indgå i vedtægter - og i valgregulativ? Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om, hvordan valg af forbrugerrepræsentanter skal gennemføres, herunder om valget foregår direkte til bestyrelsen eller til et repræsentantskab, der vælger eller udpeger bestyrelsen. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser om gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentanter. De nærmere bestemmelser kan fastsættes i et valgregulativ, som vedtægterne henviser til. Vedtægter skal som minimum indeholde bestemmelser om følgende: Antal forbrugerrepræsentanter der skal vælges til bestyrelsen. Oplysning om valgmetoden direkte valg eller indirekte valg. Oplysninger om hvordan valg af forbrugerrepræsentanterne sker. Oplysninger om, at der udarbejdes et valgregulativ, som indeholder de nærmere regler for forbrugervalget.

7 Det er hensigtsmæssigt og væsentligt mere fleksibelt at fastsætte de detaljerede regler om forbrugervalg i et valgregulativ frem for i vedtægterne. Herved undgås det at skulle gennemføre vedtægtsændringer, hver gang reglerne om forbrugervalg ændres, eller der opstår behov for ændring af reglerne for forbrugervalg på baggrund af indhøstede erfaringer. Valgregulativ kan udarbejdes af bestyrelsen, og der er ikke krav om, at valgregulativet skal godkendes af generalforsamlingen. Side 7/8 I vedtægterne eller valgregulativet, fastsættes som minimum: 1. Kredsen af stemmeberettigede forbrugere (fx alle myndige forbrugere eller hver boligenhed eller husstand). 2. Antal forbrugerrepræsentanter og eventuelle suppleanter for forbrugerrepræsentanterne. 3. Valgbarhed. 4. Procedure for opstilling af kandidater og gennemførelse af valg. 5. Valgdato og valgperiode. 6. Tidspunkt for indtræden i bestyrelsen 7. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter. Et valgregulativ bør dog også indeholde andre oplysninger, herunder oplysninger om følgende: Henvisning til selskabets vedtægter og lovgivning i øvrigt. Valgledelse. Valginformation. Klager over valget. Forbrugerrepræsentantens udtræden. Hvilke krav er der til information til forbrugerne? Der er stor metodefrihed, idet information om valg kan ske digitalt eller på tryk, ved annoncering, ved brev, ved en kombination heraf eller på anden måde, der sikrer, at vandselskabets forbrugere får information om valget. Som mindstekrav skal vandselskabet dog oplyse om forbrugervalg på selskabets hjemmeside. Endvidere skal vandselskabets vedtægter være offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside, men der er ingen krav om direkte information til hver enkelt forbruger. 3 faser: Information om at der skal afholdes forbrugervalg og mulighed for at stille op som kandidat.

8 Information om hvornår og hvordan valget gennemføres og listen over valgbare kandidater. Information om valgets resultat. Brugerråd Som noget nyt er der åbnet mulighed for, at et vandselskab kan etablere et brugerråd: nedsætte et råd af forbrugere, som skal have til opgave at drøfte spørgsmål af interesse for forbrugerne. Rådet kan forlange, at vandselskabets bestyrelse tager emner af interesse for forbrugerne op til drøftelse. Side 8/8 Vandselskabet kan ikke erstatte krav om forbrugerrepræsentation i bestyrelsen med et brugerråd. Et brugerråd er alene et frivilligt supplement til det krav om forbrugerindflydelse, som vandselskabet er underlagt. Hvilke muligheder er der for sanktioner og klage? Et vandselskabs tilsidesættelse af reglerne i forbrugervalgbekendtgørelsen, herunder frister mv., vil ikke kunne mødes med retlige sanktioner i form af bøde eller ugyldighed. MEN Vandselskaber, som tilsidesætter reglerne i forbrugervalgbekendtgørelsen, vil dog kunne risikere dårlig omtale fra forbrugernes side i pressen. Ligeledes vil forbrugerne ved et anerkendelsessøgsmål ved domstolene kunne forpligte vandselskaber til at gennemføre forbrugervalg. Forbruger eller kandidater eller andre, som har en retlig interesse, kan tillige indbringe spørgsmålet om valgets gyldighed for domstolene, f.eks. hvis forbrugerne mener, der er begået valgsvindel. Spørgsmål om klager over valget kan reguleres i vandselskabets valgregulativ. For eksempel kan det angives, hvordan klager skal indgives, hvem klagen behandles af, og hvornår klagen senest kan indgives.

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

ved kommunalbestyrelsens godkendelse af takster Pres på vandplanerne - status på vandplanlægningen

ved kommunalbestyrelsens godkendelse af takster Pres på vandplanerne - status på vandplanlægningen Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2011 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Mere om Inhabilitet ved kommunalbestyrelsens godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/10 2013

Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/10 2013 Vedtægter Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Gældende fra 23/10 2013 Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Buen 7 9800 Hjørring Tlf. 9624 1500 hv@hjvarme.dk www.hjvarme.dk CVR 6454 4616 2 Vedtægter for Hjørring

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik:

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark LEXSOS Advokater Jernbanegade 4, I. 5000 Odense C Tlf. 66 12 77 00 J.nr. 112-2363/UL/AKI V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn

Læs mere