Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere"

Transkript

1 Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. har udarbejdet en syv-års plan for havnens udvikling. Formålet med planen er at skabe en levende havn i tæt kontakt med den omgivende natur, som en integreret del af Frederiksværk by og som en aktiv del af Halsnæs kommune. Havnen skal have plads til både erhverv, kultur og fritid. Den skal være en miljørigtig, integreret del af Frederiksværk by. Den skal være et bæredygtigt og livligt område præget af god arkitektur og mange aktiviteter. Et sted mennesker ønsker at opholde sig, drive virksomhed og komme på besøg. For havnen vil først og fremmest leve i kraft af de mennesker, som færdes på området. Havnen skal være et energicentrum for aktiviteter med tilknytning til hav, fritid og miljø. Området mellem havnen og byen skal inddrages i både byens og havnens liv. Erhvervslivet på havnen skal være af forskellig karakter og omfatte både liberalt erhverv, fiskeri samt et levende café- og restaurationsmiljø.

2 Trafikken skal afvikles med størst mulig hensyntagen til de bløde trafikanter og miljøet De mange forskellige interesser og ønsker til havnen er forsøgt koordinere og afvejet imod hinanden i planen her. Det er klart, at en sådan Masterplan løbende skal opdateres, hvis vi vil have en havn som lever, som har tiltrækningskraft og som er et væsentligt aktiv for både by og kommune. Og det er præcis det, der er formålet.. Kommunikation Kommunikationen mellem bestyrelse, andelshavere og brugere skal forbedres og moderniseres. Frederiksværk Havns hjemmeside på internettet skal være det centrale kommunikationssted. Fysiske rammer Havnens faste anlæg, bygninger og infrastruktur skal udvikles og udbygges en takt, der sikrer, at knopskydning undgås, og at udviklingen sker i harmoni og i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov. Socialt og fysisk miljø Det sociale og fysiske nærmiljø på havnen og i dens omgivelser skal have grøn profil. Meget skal derfor udvikles i samklang med kommunen.

3 År Hjemmesiden: Internetsiden skal have nyt udseende og opbygges i en slags lag, hvor brugere, ejere og bestyrelse har adgang til at få og sende forskellige informationer. Brugerne og besøgende skal kunne få relevante oplysninger om havnen og bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen og andelshaverne skal kunne kommunikere med hinanden uden, at udenforstående kan læse med. Bestyrelsen skal kunne kommunikere indbyrdes og hente relevante dokumenter fra en central enhed. Hjemmesiden skal også kunne anvendes til at udsende nyhedsbreve, budskaber m.v. til offentligheden/politikere eller hvem der nu er relevante i den givne sammenhæng. Der skal kunne udsendes målrettede infobreve til særlige grupper: Andelshaverne, Frederiksværk Handel, private erhverv på havnen og andre som for eksempel søfartsstyrelsen, forsvaret, miljømyndigheder etc. Kommunikationspolitik: Der skal udarbejdes en entydig kommunikationspolitik, så beslutninger kommunikeres ud til de relevante modtagere og hvor forkert eller ingen kommunikation undgås. Der skal udarbejdes en politik for kommunikationen med medierne. Der skal udarbejdes en politik for hvordan havnens brugere inddrages i beslutningsprocesserne og debatten, så ingen føler sig uden for og alle føler medejerskab af havnen. Miljøstation: Der skal etableres en miljøstation, hvor affald såsom spildolie, tomme flasker, brugte batterier og andet kan samles i blandt andet containere. Det skal sende et signal om, at vi ønsker et bedre miljø på havnen, i lighed med de øvrige miljø projekter, som er under udarbejdelse. Oprensning af Kanalen: Kanalen skal oprenses, da vandgennemstrømningen er forringet væsentligt i de 14 år, havnen har eksisteret. Ifølge aftale mellem kommunen og roklubben skal kanalen være sejlbar for roklubbens kajakker. Plutten: Vi skal i samarbejde med kommunen have tilladelse til at opfylde Plutten. Dernæst kan vi begynde at lave aftaler om at køre kontrolleret ren jord til opfyld. Her vil det være en stor fordel, hvis vi kan bruge det oprensede materiale fra kanalen. Plutten skal opfyldes, så vi kan få et

4 større areal til at skabe det fiskermiljø, vi ønsker at opbygge i den del af havnen. Samtidig vil flere grønne arealer og kønne hytter være med til at forskønne området. Lige nu er der 25 på venteliste til en hytte. Projektering af flere byggefelter: Der er stigende interesse for at etablere maritimt relaterede erhverv på havnens område. Det vil betyde et stort plus for havnens brugere med bedre service, og det vil være med til at trække byens borgere til havnen. Byggefelterne ønskes udnyttet til at opføre f.eks. en hal til opbevaring og reparation af både. Ligeledes ønsker vi at sikre byggefelter til en fremtidig havneudvidelse. Byggefelterne ønskes bl.a. placeret i forbindelse med Plutten og en vinterplads så langt tilbagetrukket som muligt. Projektering omkring af strøm på broerne: Der nedsættes en projektgruppe til at undersøge behovet for mere strøm til broerne. Den skal inddrage de økonomiske konsekvenser i en eventuelt plan. Der tages en beslutning om strøm på broerne på grundlag af projektgruppens arbejde. Masteskure: Med byggefelterne på plads,skal der ske en udvidelse af masteskurene. De eksisterende masteskure flyttes og sambygges med nye masteskure på vinterpladsen og det hele indhegnes (for både at forskønne skurene og sikre mod tyverier).. Flere pladser i havnen: Der er stadig lange ventelister, og mange af de eksisterende bådejere får større og større både. Vi skal til stadighed være opmærksomme på udviklingen og vurdere behovet for udvidelse. BLÅ FLAG: Vi vil have det BLÅ FLAG for lystbådehavne. Blå Flag kriterier er udarbejdet ud fra følgende 4 hovedområder: Vandkvalitet Miljøundervisning og information Drift, service og faciliteter Sikkerhed Vi lever allerede op til de fleste.

5 År Diskussionsblog: Der indføres en blog på hjemmesiden, hvor der for eksempel bliver mulighed for dialog andelshaverne imellem. Papirmængden nedsættes: Der indføres en ordning, så andelshavere m.fl. kan tilmelde sig og få udsendelser og anden information fra havnen på mail. På længere sigt skal de fleste papirudsendelser udfases med store portobesparelser til følge. Bådhal: Vi ønsker at der bygges en bådhal på ca kvadratmeter på det nye byggefelt. Fiskermiljø: Når Plutten er færdig opfyldt, skal der bygges ca. 20 nye fiskerskure med en arkitektur som de eksisterende. Kanal, Café og en ny bro: Vi vil etablere platforme ud i vandet, og en gangbro mellem caféområdet og området ved mastekranen på øen. Dette vil give bådfolket bedre adgangsforhold til blandt andet de nyopførte masteskure, som vil blive placeret på vinterpladsen og landkrabber mulighed for at komme helt tæt på vandet (Pjaske med fødderne og lade børnene fiske med net). Bredden skal afstemmes således at der stadig kan komme kajakker mv. gennem kanalen. HavneParken: Vi vil give området mellem By og Havn et navn; HavneParken. Området skal fremstå som et rekreativt lege-, oplevelses-, og udsigtsområde over By, Havn og Fjord med stier og beplantning. Kønne Kanaler: Vi vil udnytte kanalerne bedre. Der skal etableres flere optagnings- og isætningssteder for kanoer og kajakker, evt. kano- og robådsudlejning. Der skal oprettes et naturovernatningssted med shelter (primitiv hytte), bålplads og legeplads.

6 Kongernes Nordsjælland: Vi ønsker at markere udløbet fra kanalen, som er indgangen og udgangen fra den kommende nationalpark i Nordsjælland, Kongernes Nordsjælland. År Professionel hjælp til hjemmesiden: For at fastholde og videreudvikle kommunikationen skal hjemmesidens forvaltning overlades til et professionelt firma, så altid er opdateret med de sidste nye tiltag. Udvikle nyt bestyrelses-koncept: Bestyrelsesarbejdet skal være attraktivt, og den siddende bestyrelse ønsker at udarbejde et nyt koncept, så der altid er optimale betingelser for bestyrelsesarbejdet. Allerede i dag indgår som en naturlig del af bestyrelsesarbejdet, men på sigt kan bestyrelsesmøder via konferencetelefoni, video o.l. mget vel komme på tale. Ny Strategiplan: Masterplanen for Frederiksværk Havn skal justeres og tilpasses årligt. Tankanlæg: Vi skal arbejde med en løsning til et nyt tankanlæg med benzinstander og mulighed for at betale med Dankort. Bådoptagning: Vi skal have vores eget bådoptagningsanlæg. Det vil give større fleksibilitet ved optagning og isætning af både og være en god hjælp ved akutte situationer som for eksempel havari.

7 Parkering: I forbindelse med en havneudvidelse skal parkeringsproblemerne på Øen løses. Der er ikke mange muligheder for en forbedring under de givne forhold. Havneudvidelse: Vi har lange ventelister og skal derfor overveje en havneudvidelse på langt sigt. En større havn vil også give et bedre grundlag for de erhvervsdrivende til at få en forretning til at køre til gavn for bådejerne. Der ses tre muligheder for at udvide den eksisterende havn: 1. Havnen forlænges Sydvest ud i fjorden. 2. Havnen udvides ved at slaggemolen gennembrydes og den gamle sydmole fjernes, så alle broerne kan forlænges. Denne løsning vil give en mere samlet havn. 3. Havnen udvides mod Nordvest i bugten Toiletbygninger: Ved en havneudvidelse vil flere toiletter, blive nødvendige. Derfor skal der anlægges en toiletbygning på Øen. Udvidelse af vinterpladsen: Der skal skabes mere plads til vinteropbevaring af bådene, uanset hvilken havneudvidelse vi vælger. Vi skal være opmærksomme på, at vi skal undersøge eventuelt krav om lokalplan. En sådan udvidelse vil også skabe plads til både autocampere og biler ved arrangementer i området (cirkus m.v.) Mastekran: Der bliver behov for endnu en mastekran. En udvidelse af havnen vil øge presset på kranen. Løsningen skal indarbejdes i budget i forbindelse med havneudvidelse. Oprensning af havnen: Der er mange steder i havnen, hvor der er 50 cm aflejringer på bunden. De skal fjernes. Den lave dybde kan give problemer for havnens brugere og gæster. Flere bygninger på havnen: Der skal arbejdes med en udbygning af erhvervene på havnen, fortrinsvis med maritimt islæt. Vi ser også gerne, at der kommer flere søsportsklubber af forskellig art, og det ville være

8 dejligt med et informationskontor, som kunne arbejde sammen med et turistkontor i byen. Vand og Vejr: Vi vil etablere en udsigtsplads på havnen, i form af en forhøjning på molehovedet. Derved gives mulighed for en naturoplevelse tæt på/ude i selve fjorden. Adgangsforhold vil blive skabt i forbindelse med etablering af en bro 0. Sol og Strand: Vi ønsker, at der bliver etableret en sandstrand i bunden af bugten - gerne med Blåt Flag. Byen mangler en badestrand. En strand vil være med til at skabe mere sommerliv og et bedre forretningsgrundlag på havnen. Fritid og Fornøjelse: Vi ønsker at der bliver etableret et nyt afmærket sammenhængende (gang/cykel /Mountainbike) stisystem (HavneRuten), knyttet til Fjordstien; herunder en opgradering af gangstien fra Sømærkevej over Classens dige til en cykel-, løbe- og gangsti. Havneruten føres helt op til byen via HavneParken. Flytning af genbrugsstationen: Vi vil foreslå Halsnæs kommune, at flytte genbrugsstationen til et industriområde for at skabe plads til et sammenhængende rekreativt område, evt. med campingplads og hytter. Industriminder: Vi vil etablere en historisk rute, som giver et billede af Frederiksværk som industriby. Den skal være på et par kilometers længde og omfatte Nordmolen, HavneParken, Krudtværket, DFJ s (De Forenede Jernstøberier) og Stålvalseværket. Unik Udsigt: Vi vil etablere et markant vartegn, eventuelt i form af et udsigtstårn, Hanehoved, eller ved hjælp af en maritim genstand (farvandsafmærkning/tønde) placeret på toppen af højen i HavneParken. Derved kan der skabes et tydeligt synligt kendemærke/vartegn for Havnen, der kan ses både fra byen og fra vandet.

9 Leg og Lær: Vi vil undersøge interessen og muligheden for at etablere legepladser, der inddrager natur og vand. Fritidsfiskere: Vi vil bibeholde og styrke fiskermiljøet på havnen. Bestyrelsen september 2009 Revideret 2010/2011 Frederiksværk Havn Stedet hvor der er rart at være

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

Strategiplan 2 0 2 0

Strategiplan 2 0 2 0 Strategiplan 2020 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina...

Læs mere

udviklingsplan Ansager 2018

udviklingsplan Ansager 2018 udviklingsplan Ansager 2018 Indholdsfortegnelse Ansager 2018...4 Indsatsområde: Musik...6 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø...10 Indsatsområde: Natur...14 Musik...18 Musik & kreativitet i dagsinstitution

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

udviklingsplan for Bogense Havn og Marina Marts 2015

udviklingsplan for Bogense Havn og Marina Marts 2015 udviklingsplan for Bogense Havn og Marina Marts 2015 Havnen skal være et levende sted, ikke et museum. Havnens udvikling må ikke ske på bekostning af de eksisterende martime aktiviteter, men skal i stedet

Læs mere

KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER

KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER Beboerudvalget Fjaltring-Trans ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER, FASE II KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER - VIDEREUDVIKLING AF PROJEKT FJALTRING, KULTURLANDSBYEN I VEST I. Projektet 1. Ansøger og kontaktperson

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN H V I D B O G for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse Odsherred Kommune, Vinter 2013 INDHOLD Interessentundersøgelse 3 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Strategi og visionsplan Jels 2007-2015

Strategi og visionsplan Jels 2007-2015 Strategi og visionsplan Jels 2007-2015 JELS VOLDSTED Forord Kære læser I august 2006 havde Jels Lokalråd indkaldt til borgermøde, til en diskussion om fremtidens Jels hvad ønsker borgerne af deres by under

Læs mere

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling Odder Kommune KOMMUNEPLAN 2004-2015 Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

- en attraktiv idrætsfacilitet

- en attraktiv idrætsfacilitet - en attraktiv idrætsfacilitet Inspiration og anbefalinger til havneomdannelser 1 Havnen en attraktiv idrætsfacilitet Redaktion Poul Broberg og Jakob Draminsky, Danmarks Idræts-Forbund Jesper Højenvang,

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere