Maskiner og planteavl nr FarmTest. Transport af gylle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 61 2007. FarmTest. Transport af gylle"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest

2 Et praktisk studie over metoder til flytning af gylle Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech A/S

3 Titel: Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech A/S Projektdeltager Teknikrådgiver Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik I/S, Vildbjerg Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, Jordbrugsteknologi, AgroTech A/S Layout: Lone E. Haargaard, AgroTech A/S Illustrationer: Teknikrådgiver Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik I/S, Randers og konsulent Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech A/S Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgave: 1. udgave 2007 Oplag: 25 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax issn:

4 Forord Dansk landbrug producerer årligt omkring 30 mio. m 3 gylle. Gyllen er et værdifuldt næringsstof i planteproduktionen og spredes over en stor del af landbrugsarealet. I mange tilfælde transporteres gyllen forholdsvist langt inden udspredning på markerne. Transporten sker hyppigst med traktor og gyllevogn. Lastbiltransport benyttes nogle steder, eksempelvis hvor der skal flyttes store mængder over lang afstand. Flytning af gylle ved hjælp af rørledninger er ikke særligt udbredt, men det er et interessant alternativ. Målet med FarmTesten har været at indsamle viden fra praksis om forskellige metoder til transport af gylle. Det har endvidere været målet at beregne de specifikke omkostninger til flytning af gylle for tre former for transport. Disse tre transportformer er: Traktor og gyllevogn Lastbil Nedgravet rørledning Den anvendte viden er indsamlet via interview af otte forsøgsværter seks landmænd og to maskinstationsejere. FarmTesten er udført i samarbejde mellem Byggeri & Teknik I/S i Randers og AgroTech A/S i Skejby. AgroTech A/S takker de landmænd og maskinstationsejere, som velvilligt har deltaget i undersøgelsen. Uden forsøgsværternes hjælp og engagement var FarmTesten ikke nået i hus. FarmTest er orienterende undersøgelser af ny teknologi og nye metoder til dansk landbrug. Undersøgelserne foregår under praktiske forhold. De bliver udført i tæt samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning, leverandører af ny teknologi, forsknings- og forsøgsinstitutioner, lokale rådgivere og sidst, men ikke mindst, landmænd. Denne FarmTest og mange andre kan læses på vores hjemmeside på adressen www. farmtest.dk. Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation. Kjeld Vodder Nielsen Jordbrugsteknologi AgroTech A/S Skejby, september

5 Indhold Forord Sammendrag Indledning Formål og mål Mål Metode Resultater Case A Økonomi ved at pumpe gylle til marktank Case B Case C Case D Case E Case F Case G Case H Frostbeskyttelse Omkostninger Omkostning pr. m Omkostning pr. km Kommentar vedrørende transport med rørledning Etablering af rørledning nutidspriser(2007) Tilkørselsforholdene Konklusioner og anbefalinger Bilag Regler for etablering af marktanke og rørledninger til gylle Litteratur

6 1. Sammendrag Formålet med FarmTesten har været at beskrive forskellige metoder til gyllefl y tning samt belyse omkostningerne. Gylleproduktionen i Danmark er stor (se nedenfor), og en stor del fragtes ad offentlige veje i forbindelse med udbringning eller flytning til lagertanke eller som følge af salg/afsætning. Når transporten sker med traktor+gyllevogn, kan det give anledning til gener for det øvrige samfund, eksempelvis lugt og langsomkørende trafik. Der findes alternativer til gyllevognen eksempelvis lastbil og rørledning. FarmTesten er gennemført i efteråret 2006 og omfatter i alt otte bedrifter seks landbrug og to maskinstationer. Data er indsamlet ved at interviewe ejeren/driftslederen på de pågældende ejendomme. Følgende resultater er opnået: Flytning af gylle med lastbil er billigere end flytning med traktor+gyllevogn eller via rør, når transportafstanden er større end ca. 5 km Flytning med lastbil koster 1 kr./m 3 pr. km, når afstanden er større end km Omkostninger til flytning af gylle varierer meget fra ejendom til ejendom og mellem de anvendte metoder til flytning Prisen eller omkostningen pr. km for at flytte gylle er i gennemsnit: Traktor+gyllevogn: 6,68 kr./m 3 (intervallet er 2,45 til 9,29 kr./m 3 ) Lastbil: 1,01 kr./m 3 (intervallet er 0,83 til 1,46 kr./m 3 ) Rørledning: 4,55 kr./m 3 (baseret på blot to observationer, nemlig 3,14 og 5,95 kr./m 3 ) Transportomkostningerne stiger med øget transportafstand Det er hensigtsmæssigt at sørge for gode tilkørselsforhold til og omkring gylletankene Følgende optimerer tilkørselsforholdene: Gode, faste og brede veje til og fra gylletanken God plads omkring gylletanken; evt. med vendeplads eller vej hele vejen omkring tanken, så der ikke skal bakkes Fjern/afskær grene fra træer og buske langs med tilkørselsvejene, så de ikke generer Det er kommunen, som skal give tilladelse til etablering af rørledning Rørledning, der krydser anden mands jord, bør tinglyses Ifølge loven skal der benyttes lastbil eller påhængskøretøj hertil, hvis vejtransporten er mere end 10 km 6

7 2. Indledning Den årlige produktion af gylle i Danmark er omkring 30 mio. m 3 (Birkmose 2007). En stor del af gyllen transporteres forholdsvist langt, inden den spredes på markerne. Transporten sker hyppigst med traktor og gyllevogn. Lastbiltransport kombineret med buffertank ved marken benyttes nogle steder, eksempelvis hvor der skal flyttes store gyllemængder over lang afstand. Flytning af gylle ved hjælp af rørlagte ledninger er (endnu) ikke særligt udbredt, men det er et spændende alternativ til vejtransport. Størst betydning for omkostningerne har transportmiddel og transportafstand fra gylletank til mark. Men også slid på markveje og forstyrrelse af det øvrige arbejde på ejendommen bør i princippet indregnes som en omkostning ved gylle. Endelig bør det nævnes, at færdsel med traktor og stor gyllevogn på vejene ofte kan være til stor gene for biltrafikken. På grund af stigende omkostninger til brændstof og arbejdskraft efterspørger landbruget i stigende omfang alternative metoder til gyllefl y tning. 7

8 3. Formål og mål Det har været formålet at opbygge viden om forskellige metoder til transport af gylle samt skabe grundlag for økonomisk rådgivning herom. 3.1 Mål FarmTesten har styret mod to mål: At indsamle viden om transport af gylle med traktor+gyllevogn, lastbil og via nedgravede rørledninger At skaffe pålidelige tal for totalomkostninger til transport af gylle med de tre nævnte metoder med henblik på at beregne omkostninger pr. m 3 gylle pr. km transport 8

9 4. Metode FarmTesten bygger på undersøgelse af driftsforholdene på otte ejendomme seks landbrug og to maskinstationer. Ejendommene er besøgt i efteråret Ved hjælp af spørgeskema og interview af ejer/ driftsleder på ejendommene er der indsamlet information om metode og økonomi ved transport af gylle. Nedenfor er driftsforholdene på ejendommene i relation til gylletransport gennemgået. Af hensyn til beskyttelse af kilderne er ejendommene anonymiseret og benævnes i det følgende case A til H. 9

10 5. Resultater 5.1 Case A Et stort svinebrug med smågriseproduktion. Den årlige gylleproduktion er m 3. Ifølge ejeren var den gennemsnitlige udgift til transport og udbringning af gylle 16,11 kr./m 3 eller i alt kr. for hele gyllemængden i Al gyllen har et ophold i et biogasanlæg på ejendommen; gyllens konsistens bliver herved mere flydende. Hovedparten af gyllen, de m 3, spredes på marker umiddelbart omkring ejendommen, men 3000 m 3 afsættes til en planteavler ca. 30 km borte. 1. Gylle, som afsættes til planteavler 30 km borte Et firma lejes til transportopgaven. Der anvendes to eller tre lastbiler, der hver kan medtage 33 m 3 gylle; det tager to dage at flytte gyllen. Firmaet afregnes efter tidsforbrug med en timeløn på 675 kr. pr. lastbil inkl. chauffør. I 2005 beløb omkostningen til flytning af gyllen sig til 25 kr./ m 3. Beløbet var højere end forventet. Landmanden siger: Når tingene kører som de skal, kan der køres ca. ét læs i timen, hvilket giver en omkostning på ca. 20,5 kr./m 3. Men i foråret måtte chaufførerne ofte holde og vente for at komme af med gyllen - Gyllen læsses af i buffertank og spredes omgående. Buffertanken var imidlertid ikke tom, når lastbilerne ankom, så der var ventetid. Ventetiden betød, at flytningen af de 3000 m 3 blev ca kr. dyrere end ventet. Landmanden betoner, at det er vigtigt med gode pladsforhold omkring gylletanke. 2. Gylle, som spredes ved ejendommen Der er placeret en 3000 m 3 tank på åben mark 700 meter fra ejendommen. Gyllen pumpes fra en 2000 m 3 tank på ejendommen til marktanken i et nedgravet PVC rør med en rørdimension på Ø160 mm. I begge ender er PVC-røret afsluttet med et galvaniseret jernrør på den del af ledningen, der er over jorden. Rørledningen er 10 år gammel, og marktanken er 12 år gammel. 10

11 Mellemstykke som fj ernes, når pumpen indsættes. Figur 5.1: Gyllerøret er et galvaniseret jernrør på den del af rørstrengen, som er over jordoverfl a den; i jorden er det PVC-rør. Dimensionen er Ø160 mm Der benyttes en traktordreven pumpe af mærket Jurop, model VL 27. Pumpen kan tilsluttes i begge ender af rørledningen, så der er mulighed for at pumpe gylle fra marktanken tilbage til ejendommen. Figur 5.2: Jurop-pumpen indsat i gyllestrengen klar til brug. Bemærk, at pumpen er monteret på en ramme med et trepunktsophæng til en traktor Ifølge landmanden er pumpens kapacitet m 3 /time, og en mindre traktor (80-90 hk) kan let trække den. Da pumpen er følsom over for hårde fremmedlegemer er enden af selve sugerøret i gylletanken bøjet et stykke op over bunden af gylletanken. Pumpen kan yde et tryk på 5 bar og suge med 0,95 bar. Pumpen er selvspædende. Figur 5.3: Arbejdsprincip i Jurop fortrængningspumpe. (Figuren stammer fra 11

12 Ved pumpning stoppes der, inden tanken er helt tom for at undgå, at der suges skidt og fremmedlegemer med ind. Rørledningen kan ikke pumpes tom, og der skylles ikke efter med vand. Rørledningen har siden etableringen i 1996 været stoppet to gange. Begge gange blev røret spulet og renset med en selvtrækkende slange. Det tager ca. et kvarter at gøre klar til pumpning. Tiden går med at spænde traktoren for pumpen og koble denne på rørledningen. Sidstnævnte gøres ved at fj erne et kort rørstykke i ledningsstrengen (se figur 5.1), så der præcis bliver plads til pumpens ind- og udløbsstudse. Rørledningen krydser ind under en kommunevej; den er skudt (dvs. presset gennem jorden) ind under vejen. Såvel rørledning som marktank er tinglyst og godkendt af myndighederne. Der er en skjulende beplantning omkring marktanken (se figur 5.4), hvilket var et krav Figur fra 5.4: myndighederne. God fast vej fører ud til markgylletank, hvortil gyllen pumpes gennem et nedgravet rør. Vejens gode stand vidner om god vedligeholdelse, og at den ikke befærdes med tunge gyllevogne Bemærk at gylletanken er godt skjult af beplantning Økonomi ved at pumpe gylle til marktank Rørledningen er etableret i 1996 og kostede følgende: kr. til rørledning kr. til gyllepumpen kr. til marktanken (hvilket ikke er anderledes, end hvis tanken havde været placeret ved ejendommen) Der flyttes 3000 m 3 gylle ud til marktanken to gange om året. I tabel 5.1 nedenfor er der regnet på, hvad investeringen i rørledning og gyllepumpe giver af omkostninger. 12

13 Tabel 5.1. Tabellen viser investering i rørledning og pumpe samt beregning af omkostning pr. m 3 gylle i case A i forbindelse med flytning via rørledning. De angivne investeringsomkostninger er de faktiske priser i 1996 oplyst af ejeren. Investering 1996 Rørledning, 700 m kr Gyllepumpe kr Samlet investering* kr Omkostninger Kapitalomkostninger kr. pr. år Vedligeholdelse pumpe kr. pr. år 1000 Omkostning til traktor + arbejdskraft kr. pr. år 5000 Samlede omkostninger kr. pr. år Mængde gylle flyttet, årligt m Pris pr. m 3 kr. 2,55 *) Inkl. vejunderføring En etableringsomkostning på kr. kan omregnes til en etableringspris på 125 kr. pr meter rørledning. Landmanden vurderer, at flytning af gylle til marktank med 20 m 3 gyllevogn + traktor ville koste 6-7 kr./m 3. Hertil kommer slid på markvej. Følgende fordele ved pumpning af gylle ud til marktank fremhæves af landmanden: Gyllen er hvor den skal bruges tæt på i marken, hvilket betyder større kapacitet ved udbringning Man er fri for lugt i forbindelse med flytning og slipper dermed for klager fra naboer Minimalt slid på veje og minimal tilsvining af veje igen færre klager Opgaven er simpel og kan gøres endnu lettere, hvis der benyttes en stationær elpumpe Man slipper for at hente gyllevognen frem for at flytte gylle Landmanden er tilfreds med systemet og har planer om endnu en gylletank i marken. 5.2 Case B Her er tale om et maskinsamarbejde (gyllevogn o.a.), som omfatter tre ejendomme. Mellem to af ejendommene, som har samme ejer, flyttes der gylle til og fra lagertanke. Maskinfællesskabet har netop investeret i en buffervogn til flytning af gylle. I 2007 forventes det, at buffervognen kommer til at flytte 5500 m 3 mellem lagertankene. Tabel 5.2 nedenfor viser de årlige omkostninger til buffervognen. Tabel 5.2. Tabellen viser omkostninger til buffervogn til flytning af gylle i case B. Omkostningerne er beregnet pr. m 3 gylle. 13

14 Buffervogn Lastevne m 3 27 Kapacitet m 3 pr. time 54 Gyllemængde pr. år m Pris kr Kapitalomkostning kr./år Vedligeholdelse % pr. år 5 Vedligeholdelse kr./år Samlede omkostninger kr./år Omkostninger kr. pr. m 3 3,21 Buffervognen trækkes af en 280 hk traktor, hvortil maskinomkostningerne inkl. vedligeholdelse er 125 kr./time, ifølge driftslederen. Hertil kommer omkostninger til brændstof Figur 5.5: Gyllen hentes fra tanken til højre i billedet. Gode og ryddelige pladsforhold samt en ordentlig vej omkring - eller op til - gylletanken bør være en selvfølge. Det letter nemlig adgangen til tanken og dermed fl y tningen af gylle med store og tunge køretøjer 14

15 Figur 5.6: Gyllen afleveres i tanken til højre i billedet. Bemærk de gode vej- og tilkørselsforhold Afstanden mellem de to lokaliteter vist på figur 5.5 og figur 5.6 er ca. 4,3 km. Vejstrækningen kan deles op i to stykker: 1,5 km god, bred hovedvej tosporet (se figur 5.9) 2,8 km smal kommunevej, der ikke tillader to store køretøjer at passere hinanden uden at farten sænkes væsentligt (se figur 5.10) Figur 5.7: Vej der fører hen til pladsen - se figur 5.5 Figur 5.8: Do Figur 5.9: Hovedvej mellem de to ejendomme Figur 5.10: Vej der fører hen til ejendommen vist på figur

16 med 120 kr./time og til traktorfører med 150 kr./time. Der kan som vist i tabel 5.2 flyttes to læs pr. time, hvilket svarer til 54 m 3 gylle. Traktoromkostninger til flytning af gylle bliver hermed: Traktoromkostninger = 125 kr./ti me kr./time kr./time = 7,31 kr./m 3 54 m 3 /time Omkostninger til traktor, brændstof og arbejdskraft er variable og stiger i takt med stigende indsats og arbejdsmængde. Når omkostningsbidragene fra traktor og buffervogn lægges sammen, bliver de samlede omkostninger for at flytte gylle 10,52 kr./m 3. Driftslederen har vist interesse for at få flyttet gyllen med lastbil. Erfaringer andre steder fra (se case F) viser, at kapaciteten over en strækning på 4-5 km kan forventes at være omkring 100 m 3 /time. Ved en timepris på 750 kr. ville omkostningen på ejendommen blive omkring 7,50 kr./m 3. Altså en omkostning på ca. 70 % af niveauet ved egen indsats på ejendommen. Det kan diskuteres, om arbejdskraften (løn til traktorfører på 150 kr./time) skal inddrages i omkostningerne ved gyllefl y tning. Betingelsen herfor er, at der skal købes arbejdskraft til opgaver, som traktorføreren kunne/skulle udføre i den tid, der anvendes til gyllefl y tning. Hvis der ikke er alternativ beskæftigelse til traktorføreren, bør arbejdskraften ikke indregnes i den samlede omkostning. I så fald bliver omkostningen omkring 7,75 kr. pr. m 3. Altså næsten på linie med hvad det koster at få flyttet gyllen med lastbil. 5.3 Case C Produktionen af gylle var i m 3. Al gyllen blev udbragt af maskinstation til en samlet pris på kr. svarende til 11,85 kr./m 3. Maskinstationen benytter 2 stk. 25 m 3 og 1 stk. 20 m 3 vogne. Der anvendes gyllevogn med slangebom og sort- eller grønjordsnedfælder. Der køres gylle fra marts til august, men mest i april og maj. På lokaliteten opereres der med tre typer af tanke: Fortanke 20 m 3 Afsnitstanke 90 til 600 m 3 Lagertanke 2500 m 3 16

17 Figur 5.11: Tre 2500 m 3 gylletanke (under opførelse) Tankene er forbundet med Ø160 mm PVC-rør, så al gyllen kan pumpes ud til lagertankene. Rørstykkerne over jorden er galvaniserede jernrør. Figur 5.12: Afsnitstank Der er rørlagt markvandingsanlæg med en rørdimension på Ø140 mm. Afstanden mellem hydranterne er 72 m. Vandingsanlægget har tidligere været brugt i forbindelse med udbringning af gylle, men en kapacitet på m 3 pr. time er ikke længere tilstrækkelig. De tre ovennævnte gyllevogne udbringer nemlig m 3 pr. time inkl. køretid fra lagertanke ud til mark. 17

18 Driftslederen oplyste en række interessante forhold vedr. pumpning af gylle på bedriften: Røret fra afsnitstanke til lagertanke passerer en forholdsvis dyb slugt 90 graders bøjninger giver ikke problemer Alle rør gennemskylles med vand efter gyllepumpning for at undgå tilstopning Vandmængden til gennemskylning svarer til rørvolumenet i den benyttede rørledning Vandboringerne kobles fra rørledningen i vandingsanlægget, når ledningen anvendes til gyllefl y tning; det er et krav fra myndighederne, og kommunen skal godkende anlægget Tilstopninger i form af propper af stråmateriale o.a. kan normalt pumpes frem til trevejsventiler, hvor proppen så kan udtages ved at skille ventilen ad Propper kan være endog meget hårde Tilstopninger opstår normalt kun hvis gennemskylning med vand forsømmes En 11,5 kw pumpe pumper gyllen den 1 km lange strækning fra afsnitstankene til lagertankene Gyllen omrøres inden den pumpes Gyllen er forholdsvis tynd, da der opsamles regnvand fra store pladser omkring for- og afsnitstanke Der har været lavet forsøg med at pumpe ufortyndet kvæggylle gennem 110 mm rør; det gav ikke anledning til problemer. Det meste af rørsystemet er fra Omkostningerne til etableringen er ikke oplyst. For nylig etableredes en rørledning til en 700 m 3 afsnitstank; herfra foreligger følgende oplysninger: 1060 meter Ø160 mm PVC-rør hydrant Omkostning i alt på kr. Efter en renovering af rørsystemet er de gamle Flygt-pumper udskiftet med pumper af mærket Landia. Driftslederen anfører, at den valgte rørdimension i 1983 til markvandingsanlægget nu reelt er alt for lille. Hvis der skulle etableres et nyt rørsystem, ville man vælge en noget større dimension end Ø160 mm. Dimensioneringen bør sigte mod, at anlægget uden problemer kan føde tre til fire store gyllevogne. 5.4 Case D Der flyttes i alt m 3 gylle fra lagertank til buffertank i forbindelse med udbringning. Buffertanken lejes til 1000 kr. pr. gang Gyllen flyttes til to lokaliteter: A m 3 flyttes 32 km vejstrækning bestående af 22 km asfaltvej og i alt 10 km grusvej B m 3 flyttes 10 km asfaltvej på hele strækningen Gyllefl y tningen blev udført af to maskinstationer, som benytter lastbil til opgaven. Lastbilerne laster hver op til 35 m 3 gylle. De to maskinstationer benævnes i det følgende for maskinstation X og maskinstation Y. Maskinstationerne afregnes pr. time efter følgende takst: Maskinstation X: 650 kr./time 18

19 Maskinstation Y: 710 kr./time Maskinstation Y deltog kun i flytning af gylle til lokalitet A. Vedrørende lokalitet A Ved flytning til lokalitet A forudsættes det, at maskinstation X kan holde en gennemsnitshastighed på 50 km/t. Denne hastighed kan synes lav, men det skal ses i lyset af at ca. 1/3 af strækningen er grusvej. (En undersøgelse citeret i Farmers Weekly 7. juli 2006 viste, at en stor sættevogn kunne holde en gennemsnitsfart på 51,5 km/t.) Tidsforbrug til læsning og aflæsning forudsættes at være 6 minutter i alt. Det samlede tidsforbrug til ét læs tur/ retur bliver herved ca. 83 min. Det er oplyst, at maskinstation X brugte 10 minutter mindre tid pr. læs end maskinstation Y, primært på grund af en bedre læssekran og en mere rask kørsel. Dette betyder, at maskinstation Y har brugt ca. 93 min pr. læs gylle tur/retur. På baggrund heraf kan det beregnes, at omkostningen til at flytte de 2700 m 3 gylle til lokalitet A har kostet omkring 27 kr. pr. m 3. Vedrørende lokalitet B Her foregår al kørsel på asfaltvej, og arbejdet udføres af maskinstation X. Det forudsættes igen, at farten i gennemsnit er 50 km/t, og at det samlede tidsforbrug til læsning og aflæsning er 6 minutter. Et læs kan således flyttes på 30 minutter altså to læs i timen. Omkostningen bliver nu ca. 9,30 kr. pr. m 3 gylle. Figur 5.13: Bemærk de gode tilkørselsforhold ved gylletanken. 5.5 Case E Landmanden modtager 1800 m 3 minkgylle fra en ejendom, som ligger 19 km borte. Gyllen fl y ttes af maskinstation med lastbil. Der afregnes efter tidsforbrug med 650 kr./time. Lastbilen medtager op til 35 m 3 gylle pr. læs. Tilkørselsforholdene for den store gyllelastbil er ikke tilfredsstillende på den ejendom, hvor gyllen hentes. Hos landmanden, der modtager gyllen, er der god plads til lastbilen ved aflæsningsstedet. Omkostningerne til gyllefl y tningen er omkring 19,00 kr./m 3. 19

20 5.6 Case F Virksomheden er en maskinstation, som blandt meget andet flytter gylle for kunder. Maskinstationen råder over to lastbiler til gyllefl y tning begge med egen kran. Timeprisen har i 2006 været 650 kr./time, men det er planen at hæve prisen til kr./time i Hver lastbil kan flytte omkring 100 m 3 gylle i timen over en strækning på 4-5 km mellem afsætter og modtager af gylle. Med en pris på 650 kr./time bliver omkostningen ca. 6,50 kr./m 3 gylle. En tidstagning viste 11 minutter og 30 sekunder pr. læs over en strækning på 1,7 km. Figur 5.14: Lastbil til gylletransport i gang med at tanke Figur 5.15: Gyllelastbil suger fra gylletank Figur 5.16: Gyllen pumpes over i lagertank. Bemærk, at gylle skal pumpes ned under gylleoverfl a den 20

21 Figur 5.17: Gyllen er afleveret - afsted efter næste læs 5.7 Case G Ejendommen er et kvægbrug, der får flyttet 800 m 3 gylle ca. 1 km. Flytningen udføres af maskinstation, som benytter traktor + 20 m 3 gyllevogn med slæbeslanger. Gyllen flyttes ad to gange: 1. gang 540 m 3 2. gang 260 m 3 Figur 5.18: 20 m 3 Samson gyllevogn med slæbeslangebom anvendt til gyllefl y tning Landmanden betaler en fast pris på 6,00 kr./m 3 svarende til kr. for hele gyllemængden. Flytningen tager maskinstationen i alt 12 timer. Hvis maskinstationen blev afregnet efter en takstnormal timepris på 600 kr./time, ville den samlede omkostning for landmanden have været kr. eller hvad der svarer til 9,00 kr./m 3 gylle. 21

22 Figur 5.19: Tilkørselsvej til gylletank, hvorfra gyllen hentes Figur 5.20: Tilkørselsvej til gylletank, hvor gyllen afleveres 22

23 5.8 Case H Ejendommen er en kvæggård, hvor der ved pumpning gennem nedgravede rør flyttes gylle over en strækning på 400 meter. Gyllen flyttes mellem en 1000 m 3 mellemtank og en 3000 m 3 marklagertank. Figur 5.21: Der bør som vist her etableres beplantning omkring en gyllelagertank, der placeres i det åbne land Figur 5.22: Der er ligeledes beplantning langs med vejen, der fører hen til en marklagertank Tre gange om året flyttes der gylle fra mellemtanken til marklagertanken. Røret er et Ø160 mm PVC-rør. Der er 90 graders bøjninger i systemet. Gyllen pumpes fra mellemtanken til marklagertanken med en lamelpumpe (fortrængningspumpe). En traktor med 70 hk kan let trække denne pumpe, og når den er spædet, arbejder den stabilt og driftssikkert, siger landmanden. Der pumpes som nævnt tre gange om året, ca m 3 pr. gang, og tidsforbruget er timer og dieselforbruget liter pr. gang, ifølge landmanden. Figur 5.23: Lamelpumpe som anvendes til flytning af gylle fra mellem tank til marklager tank 23

24 Figur 5.24: PVC-røret til gylle kommer op af jorden helt inde ved gylletanken Figur 5.25: Nærbillede af PVC-røret; Ø160 mm 24

25 I tabel 5.3 nedenfor er de forskellige omkostninger fra rørledning, pumpe, traktor + diesel samt arbejdsforbrug gennemgået. Tabel 5.3: Grundlag og sammensætning af omkostninger til rørledning, pumpe, traktor, brændstof samt arbejdskraft ved flytning af kvæggylle fra mellemtank til marklagertank gennem 400 meter nedgravet rørled ning. Gyllefl y tning Fra mellemtank til Afstand m 400 Mængde gylle flyttet pr. gang m Antal pumpninger pr. år 3 Mængde gylle flyttet i alt pr. år m Omkostninger Rørledning - type PVC Ø160 mm Længde meter 400 Stykpris inkl. nedlægning kr. pr. meter 100 Samlet pris kr Kapitalomkostninger kr. pr. år Omkostning pr. m 3 gylle kr. 1,16 Pumpe - type Fortrængning Pris kr. pr. år Kapitalomkostning kr. pr. år Vedligeholdelse kr. pr. år Samlede omkostninger kr. pr. år Omkostning pr. m 3 gylle kr. 1,24 Traktor hk 70 Stykomkostninger kr. pr. hk pr. time 1,5 Tidsforbrug pr. pumpning timer 12 Traktoromkostning pr. pumpning kr Traktoromkostning pr. år kr Omkostning pr. m 3 gylle kr. 1,26 Brændstof til traktor Brændstofforbrug pr. pumpning liter 70 Brændstofpris kr. pr. liter 3,50 Brændstofomkostning pr. pumpning kr. 245 Brændstofomkostning pr. år kr. 735 Omkostning pr. m 3 gylle kr. 0,25 Arbejdskraft Tidsforbrug pr. pumpning timer 2 Løn kr. pr. time 150 Lønomkostning pr. pumpning kr. 300 Lønomkostning pr. år kr. 900 Omkostning pr. m 3 gylle kr. 0,3 Omkostning i alt kr Omkostning pr. m 3 gylle kr. 4,21 De faste omkostninger (rørledning og pumpe) udgør til sammen 2,40 kr. eller godt og vel halvdelen af de samlede omkostninger. 25

26 5.8.1 Frostbeskyttelse Landmanden nævner, at det er vigtigt at frostbeskytte de ovenjordiske rør. Efter pumpning løber gyllen ikke tilbage, og den fryser derfor i det lodretstående rør op langs gylletanken. Røret er derfor pakket ind i vintermåtter i vinterperioden. Figur 5.26: Gyllerør indpakket i isoleringsmåtter som beskyttelse mod frysning af gylle i røret 26

27 6. Omkostninger Nedenfor er resultaterne fra de beskrevne cases samlet og grafisk afbildet. 6.1 Omkostninger pr. m 3 Tabel 5.4. Her ses de angivne omkostninger ved gyllefl y tning fra de otte cases A til H. Flere af case ene er angivet i en version 1 og 2, hvilket skyldes at der optræder to priser for gyllefl y tning i disse cases, se casebeskrivelserne tidligere. Case Gyllemængde (m 3 ) Transport (km) Omkostninger ved gyllefl y tning Transportform (kr./m 3 ) Lastbil Traktor + vogn Rørledning Bemærkning A Ejeren forventede 20,5 kr./m 3 A ,7-6,5 2, kr./m 3 hvis traktor + gyllevogn anvendes B ,3-10,52-27 m 3 buffervogn C ,85 - Pris for udbringning fra lagertank. D Variation på kr./m 3 D , E F - 4,5 6, Ved en timepris på 650 kr. G 800 1,0-6,00 (9,00) - Ved normal maskinstationstakst ville prisen være 9,00 kr./m 3. H , ,21 Fra mellemtank til marklagertank. I figur 5.27 er transportomkostningerne i kr./m 3 sammenholdt med den afstand gyllen er transporteret. Som det ses, stiger transportomkostningen pr. m 3 med transportafstanden - uanset transportform. Af figuren fremgår det også, at ved transport over større afstande (mere end fire-fem km) er lastbiltransport billigere end transport med traktor+vogn. 27

28 kr./m 3 30 Gylleflytning - omkostning pr. m Tendenslinier Lastbil Gyllevogn Rørledning Transportafstand, km Figur 5.27: Diagrammet viser den specifikke omkostning (kr./m 3 ) ved at flytte gylle som funktion af afstanden for de tre metoder: Lastbil, traktor+vogn og pumpning via rørledning. De indlagte tendenslinier omfatter værdierne for henholdsvis lastbil og gyllevogn. NB! For de to punkter, som repræsenterer rørledning, er der ikke dannet tendenslinie. De indlagte tendenslinier er retliniede og viser, at omkostningen stiger proportionalt med transportafstanden. Det er muligt, at et større antal observationer ville have dannet grundlag for en anden tolkning af tendensen. Det forekommer rimeligt, at den specifikke omkostning i nogle tilfælde ikke vil stige proportionalt med afstanden med derimod være vigende. Jo større afstanden er, desto flere km er der at fordele de faste omkostninger på. De variable omkostninger vil til gengæld stige i takt med transportafstanden. Det lave antal observationer af gylletransport via rørledning gør det vanskeligt at sige noget generelt herom. Men over korte afstande (under 1 km) er det tilsyneladende billigere end transport med traktor+gyllevogn. At de specifikke omkostninger (kr./m 3 ) vil falde, hvis gyllemængden bliver større er indlysende - den andel som hidrører fra de faste omkostningerne til pumpe og evt. traktor skal nemlig fordeles på en større gyllemængde. En større gyllemængde øger naturligvis brændstofforbruget og slidtagen på maskineriet, men det sker proportionalt med gyllemængden og øger således ikke den specifikke omkostning som sådan. Fra case A (tabel 5.1) ses det, at de faste omkostninger (kapitalomkostningerne) udgør hovedparten af de samlede omkostninger, ca. 2/3. Når pumpeafstanden øges, stiger omkostningerne. Etableringsomkostningerne til rørledningen vil sandsynligvis stige proportionalt med antallet af meter rørledning. Pumpekapaciteten falder da modtrykket stiger proportionalt med længden af rørledningen. Dette fald i kapacitet kan imødegås ved at vælge en større rørdiameter og/eller en kraftigere pumpe. 28

29 I rapporten Håndtering af gylle ved brug af rørsystemer en teknisk-økonomisk analyse oplyser Sørensen et al følgende: Udbringning af gylle med traktor+gyllevogn med slæbeslanger fra lagertank til mark koster kr. pr. ton. Arbejdsbehovet for en selvkørende gylleudlægger tilkoblet hydranter er % lavere i forhold til udbringning med gyllevogn; samtidig er systemkapaciteten % højere. Omkostningerne ved brug af selvkørende gylleudlægger tilkoblet mobil fødeslange eller hydranter er kr. pr. ton (ved en udbragt mængde på m 3 ); hvis mængden øges til m 3 falder omkostninger til 17 kr. pr. ton. Der skal to mand til udrulning og oprulning af en mobil fødeslange. Vedrørende anvendelse af nedgravet rørledning: Arbejdsforbruget er lavere end ved anvendelse af mobil transportslange Strømningshastigheden bør være over 0,5 m/s for at der ikke skal opstå tilstopning i røret Der skal anvendes 25 m rør pr. ha Nedgravning koster kr. pr. m Rør koster 60 kr. pr. m Hydranter koster kr. pr. stk. Omkostningerne til rørledning beløber sig 6-10 kr. pr. m 3 gylle. Sørensen et al bygger sin analyse på litteraturstudier. 6.2 Omkostning pr. km Den specifikke transportomkostning kr./m 3 kan sættes i forhold transportafstanden. Herved opnås to ting: Man ser, at transportomkostningen (kr./m 3 ) falder ved stigende transportafstand. Den specifikke transportomkostning (kr./m 3 ) bliver meget stor ved transport over korte afstande; grunden til dette er, at de faste omkostninger udgør en stigende andel af de samlede omkostninger, jo mindre transportafstanden bliver. Ved beregning af omkostningen pr. km for rørledningerne i case A og case H er der alene regnet med en ekstraudgift til rørledningen ved at forlænge denne fra de respektive længder i case ene til 1 km. Udgiften er øget proportionalt med længden. Det er klart, at kravet til pumpestørrelse ændres, hvis der er tale om meget store rørlængder; dette forhold bør der i så fald også tages hensyn til ved projektering af lange rørledninger. Beregningerne er vist i tabellen og figuren nedenfor. 29

30 Tabel 5.5: Tabellen viser transportomkostninger til flytning af gylle angivet ved kr./m 3 pr. km Transportform Case Lastbil Traktor+vogn Rørledning (kr./m 3 pr. km) A-1 0,83 A-2 9,29 3,14 B-1 2,45 C D-1 0,84 D-2 0,93 E 1,00 F 1,46 G (6,00 eller 9,00) H 5,95 Gennemsnit 1,01 6,68 4,55 Std. afv. 0,26 3,19 - De høje værdier i case H skyldes, at transportafstanden er relativ lille, og at omkostningerne, såvel de faste som de variable, er forholdsvis store. kr./m 3 pr. km Gylleflytning - omkostning pr. km Traktor+gyllevogn og lastbil Rør-ledning Tendenslinie Transportafstand, km Figur 5.28: Figuren viser den specifikke omkostning ved at flytte gylle som funktion af afstanden. Værdierne for lastbil og gyllevogn er angivet med samme punkttype. Den indlagte tendenslinie omfatter værdierne for transport med både lastbil og gyllevogn. NB. De to punkter, som repræsenterer rørledning, indgår ikke i tendenslinien. Tendenslinien i figur 5.28 er aftagende med stigende transportafstand og nærmer sig asymptotisk en værdi, som naturligvis er større end nul. Linien kan beskrives ved en potensfunktion (ikke vist). Den viser, at transporten bliver billigere, opgjort i kr./m 3 pr. km, når transportafstanden øges. Det er overraskende, at den specifikke omkostning ikke falder ret meget, når transportafstanden øges fra ca. 10 km til ca. 35 km; tendensen synes dog sikker nok. 30

31 Som det kan ses af de to figurer 5.27 og 5.28, er der et skel ved ca. fem km. Over dette skel er der kun observationer for lastbiltransport, og under skellet kun for transport med traktor+vogn (og pumpning i rørledning). Skellet er næppe tilfældigt. Flere og flere landmænd vælger lastbil, når gyllen skal flyttes over relativt store afstande, og som det fremgår, kan dét tilsyneladende godt betale sig. 6.3 Kommentar vedrørende transport med rørledning Af case A-2 fremgår det, at omkostningen til gyllefl y tning ville havde været 4-5 kr. pr. m 3 højere, hvis fl y tningen var foregået med traktor+gyllevogn i stedet for med rør. Alternativt kunne gylle været blevet flyttet med lastbiltransport. Case F viser, at lastbiltranport over forholdsvis små afstande ikke nødvendigvis er ensbetydende med en høj omkostning pr. m 3. Men så kræver det som nævnt også gode plads- og tilkørselsforhold omkring gylletankene; i case A 2 var dette ikke tilfældet ved marklagertanken. Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere omkostningsniveauet ved gylletransport via rørledning over større afstande. Til rørtransportens fordel tæller, at den er usynlig og kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt. Selv ved transport med lastbil vil der være tidspunkter, som er mindre velegnede til gylletransport, eksempelvis om natten eller på søn- og helligdage. I case C anvendtes rørene i markvandingssystemet tidligere til gylletransport. Desværre har det ikke været muligt at beregne omkostningerne ved at anvende disse rør til gylletransport, men det mindsker omkostningerne, når rørledningen kan anvendes til to formål. Som nævnt i casen er rørene ikke længere tidssvarende til gylletransport (de er for små). Det skal endvidere fremhæves, at der var krav om klar adskillelse fra brønde, når rørene blev anvendt til gylletransport; kravet er stadig gældende. 6.4 Etablering af rørledning nutidspriser(2007) Følgende priser kan opfattes som retningsgivende: Rørledning: 150 kr. pr. løbende meter (inkl. Ø160 mm PVC-trykrør) Vejunderføring: 425 kr. pr. løbende meter, excl. rør; prisen gælder for mindst 6 meter vejunderføring og hvor der er opgravet på hver side af vejen Gyllepumpe: Eksempelvis Jurop VL 27 (se case A) til traktor koster kr. (uden galv. trepunktophæng, pto-aksel og firkantede til- og afgangsrør er prisen kr. lavere). Til selve vejunderføringen kan der ikke anvendes PVC-rør, da det ikke er tilstrækkelig fleksibelt. I stedet anbefales PE-rør af samme dimension som PVC-røret i den øvrige del af rørledningen. I tabellen nedenfor genberegnes investeringen i rørledning og pumpe i case A med nutidspriserne. 31

32 Tabel 5.6: Tabellen viser en genberegning af investering i rørledning, pumpe mv. fra case A, men nu baseret på nutidspriser (2007) for lægning af rørledning, pumpe mv., jvf. ovennævnte. Investering 2007 Rørledning, længde m 700 Meterpris, rørledning incl. Ø160 mm PVC-rør kr. pr. m 150 Rørledning - pris kr Vejunderføring, længde m 8 Meterpris, vejunderføring incl. PE-rør kr. pr. m 500 Vejunderføring - pris kr Gyllepumpe kr Samlet investering kr Kapitalomkostninger kr./år Vedligeholdelse pumpe kr. pr. år 1000 Omkostninger til traktor + arbejdskraft kr. pr. år 5000 Samlede omkostninger kr. pr. år Årlig gyllefl y tning m Pris pr. m 3 kr. 3,20 I tabel 5.1 beregnedes omkostningen til rørledningen i case A totalt set til 2,55 kr. pr. m 3. Hvis samme rørledning skulle etableres i 2007, ville omkostningen (mindst) blive 3,20 kr. pr. m 3 forudsat gyllemængden er den samme (6000 m 3 om året). 6.5 Tilkørselsforholdene Det har stor betydning, at tilkørselsforholdene er i orden. Hullede markveje, grene der rager ud foran køretøjet, skarpe og snævre sving, steder hvor det er nødvendigt at bakke mv. er alt sammen forhold, der sinker arbejdet. I en fugtig og regnfuld periode stiller det store krav til vejen at bære de tunge køretøjer. Mange jord- og markveje hen til gylletanke vil ikke være farbare med lastbil i en sådan periode. Løsningen kan så være, at gyllen flyttes på traditionel vis med traktor og gyllevogn. Hvad enten der afregnes pr. time, pr. m 3 eller der gives et fast tilbud, er det billigere for kunden, når tilkørselsforholdene til gylletanken tillader en let og problemfri arbejdsgang. 7. Konklusioner og anbefalinger 32

33 Nogle landmænd flytter gylle mellem gylletanke. Årsagerne hertil er: Manglende lagerkapacitet på selve produktionsejendommen Salg/afsætning af gylle Strategisk placering af gylle i marklagertanke Flytning af gylle sker ved hjælp af: Traktor+gyllevogn Lastbil Nedgravede rørledninger (Slanger) Flytning af gylle med lastbil er billigere end flytning med traktor+gyllevogn, når afstanden er større end ca. 5 km Flytning med lastbil koster 1 kr./m 3 pr. km, når afstanden er større end km Omkostninger til flytning af gylle varierer meget fra ejendom til ejendom og mellem de anvendte metoder til flytning. Prisen eller omkostningen pr. km for at flytte gylle er i gennemsnit slåedes: Traktor+gyllevogn: 6,68 kr./m 3 (intervallet er ca. 2,45 til 9,29 kr./m 3 ) Lastbil: 1,01 kr./m 3 (intervallet er ca. 0,83 til 1,46 kr./m 3 ) Rørledning: 4,55 kr./m 3 (baseret på blot to observationer, nemlig ca. 3,14 og 5,95 kr./m 3 ) Transportomkostningerne stiger med stigende transportafstand; stigningstakten er ikke retliniet, men (svagt) aftagende. Ved transportlængde større end nogle få km (ca. 5 km) er lastbiltransport markant billigere end fl y tning ved hjælp af traktor+gyllevogn Gylle skal ifølge loven pumpes ned under væskelaget i gylletanken i forbindelse med flytning Sørg for gode tilkørselsforhold til og omkring gylletankene Følgende optimerer tilkørselsforholdene: Gode, faste og brede veje til og fra gylletanken God plads omkring gylletanken; evt. med vendeplads eller vej hele vejen omkring tanken, så der ikke skal bakkes Fjern/afskær grene fra træer og buske langs med tilkørselsvejene, så de ikke generer Flytning af gylle med traktor+gyllevogn eller med lastbil kan svine offentlige veje (og såkaldt private fællesveje) til med jord så derfor: ryd op og gør rent når arbejdet eller arbejdsdagen er slut. Der skal benyttes lastbil eller påhængsvogn til lastbil, hvis vejtransporten er mere end 10 km Der er skærpede krav ved placering af gylletanke i det åbne land; kontakt kommunen og forhør nærmere. Det er kommunen, som skal give tilladelse til etablering af rørledning. Rørledning, der krydser anden mands jord, bør tinglyses. 8. Bilag 33

34 8.1 Regler for etablering af marktanke og rørledninger til gylle Der gælder særlige regler i forbindelse med opføring og placering af gylletanke i det åbne land. Disse regler samt forhold ved anvendelse af rørledning til flytning af gylle fra ejendom til marktank er søgt belyst ved nedenstående spørgsmål og tilhørende besvarelser. Spørgsmålene er formuleret af teknikrådgiver Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik I/S, Randers. Besvarelserne er leveret af Landskonsulent Sten Wegge Laursen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Plan & Miljø, Skejby. Spørgsmål: 1) Hvilke krav skal overordnet være opfyldt for at få lov til at bygge en gylletank i det åbne land? 2) Hvor nemt er det reelt at få denne godkendelse? 3) Findes der afstandskrav hvor langt må gylletanken ligge fra ejendommen, osv.? 4) Stilles der særlige krav til opbevaringen i form af f.eks. overdækning eller tilsætninger? 5) Stilles der særlige krav til transporten af gylle til tanken i det åbne land f.eks. skal gylle pumpes, køres i lastbil eller kan man gøre, som man vil? 6) Kan ekstern placering være en mulighed for at flytte lugtbelastningen væk fra en ejendom, der ligger tæt på anden bebyggelse? 7) Er der specielle krav, hvis der etableres faste rør i jorden til flytning af gylle fra én tank (eksempelvis tank hjemme på ejendommen) til en anden (eksempelvis tank placeret på åben mark)? 8) Skal der i forbindelse med etablering af rørledning tages specielle hensyn til jordlagte kabelføringer (elforsyning, telelinier)? 9) Skal en rørføring ligge på egne arealer, eller kan det ved tinglysning lade sig gøre at grave den over anden mands jorde? 10) Og hvad med underføringer under veje? Besvarelse: Ad 1) Hvilke krav skal overordnet være opfyldt for at få lov at bygge en gylletank i det åbne land? De nødvendige tilladelser skal naturligvis foreligge, og der skal være indgivet de krævede anmeldelser. Der gælder forskellige regler afhængigt af, om der er tale om et husdyrbrug, det vil sige en ejendom med et dyrehold på mere end 3 dyreenheder (DE), eller ikke. Hvis der er tale om et husdyrbrug, gælder der forskellige regler afhængigt af husdyrbrugets størrelse. Fra 3 til 15 DE er der ikke krav om forudgående tilladelse i medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven). Hvis der er tale om et husdyrbrug med mere end 3 DE og op til den nævnte 15 DE med kødædende pelsdyr kræves dog forudgående tilladelse, hvis anlægget til disse pelsdyr ligger helt eller delvist inden fra de naturområder, der er anført i lovens 7, eller mindre end 300 meter fra disse naturområder. Fra 15 til 75 DE kræves der forudgående tilladelse til byggeriet. På husdyrbrug over 75 DE kræves forudgående godkendelse. Hvis husdyrbruget i forvejen har en godkendelse i medfør af husdyrgodkendelsesloven er der tale om en tillægsgodkendelse. Hvis husdyrbruget ikke har en sådan godkendelse kan kravet om den forudgående godkendelse af gylletanken medføre et krav om godkendelse af det samlede husdyrbrug. I medfør af husdyrgødningsbekendtgørelsens 31 skal der indgives en forhåndsanmeldelse om byggeriet til kommunen. Hvis ikke kommunen inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen har gjort indsigelse, kan byggeriet gennemføres. 34

35 Hvis gylletanken ønskes opført på en ejendom, der ikke er et husdyrbrug, kan der være krav om en landzonetilladelse. Hvis gyllebeholderen ønskes placeret uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse vil etableringen således forudsætte en tilladelse i henhold til landzonereglerne i planloven. Der skal i så fald gives en tilladelse for så vidt angår beliggenheden og udformningen af gyllebeholderen. Hvis ikke gyllebeholderen kan anses for at være erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende landbrugsejendom, vil det også forudsætte en landzonetilladelse, uanset om gyllebeholderen ønskes opført i tilknytning til den hidtidige bebyggelse på ejendommen. Uanset hvilken type ejendom der er tale om, skal der indgives en byggeanmeldelse til kommunen i medfør af bygningsreglementet, der er udstedt i henhold til byggeloven. I visse tilfælde, skal der ansøges om byggetilladelse. Afhængigt af placeringen kan der være behov for at få dispensation fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier i forhold til strand (ca. 300 m), visse søer og vandløb ( 150 m), visse skove ( 300 m) og visse fortidsminder ( 100 m) afhængig af de nærmere omstændigheder i sagen. Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger er undtaget for strandbeskyttelseslinien. Her kræves dog tilladelse til den nærmere beliggenhed og ydre udformning. Driftsbygninger og herunder gyllebeholdere, der er nødvendige for jordbrugserhvervet, er undtaget for beskyttelseslinierne i forhold til søer og vandløb og skove. Der kan i nogle tilfælde, typisk hvor der er tale om adgang ad en adgangsbegrænset amtsvej, være behov for, at der meddeles en ny tilladelse til overkørsel. Hvis der er tale om en adgangsbegrænset vej, vil der ikke være sikkerhed for, at man kan opnå en sådan tilladelse. Ad 2) Hvor nemt er det reelt at få denne godkendelse? Som anført ovenfor vil et krav om forudgående godkendelse til en gyllebeholder i nogle tilfælde kunne medføre et krav om godkendelse af det samlede husdyrbrug. Mulighederne for at opnå en sådan samlet godkendelse skal ikke behandles her. Der er fastsat retningsliner for, hvornår der kan gives tilladelse til at placere en gyllebeholder uden tilknytning til den hidtidige bebyggelse. Det fremgår således af planlovens 36, stk. 2, at der for så vidt angår gyllebeholdere skal meddeles tilladelse til en af hensynet til markdriften ønsket placering med mindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. En tilladelse skal være betinget af, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning, og at gyllebeholderen skal fj ernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Det her anførte gælder for gyllebeholdere, der er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Hvis det ikke er tilfældet, eksempelvis fordi der er tale om en gyllebeholder, der skal bruges af flere ejendomme i fællesskab, skal der foretages en konkret vurdering, om der kan gives en landzonetilladelse. Her vil der blandt andet skulle indgå landskabelige og trafikale hensyn. De her beskrevne regler gælder umiddelbart i de tilfælde, hvor sagen skal behandles i medfør af landzonereglerne i planloven, jf. ovenstående ad 1. Hvis der er tale om en sagsbehandling i medfør af husdyrgodkendelsesloven vil de samme retningslinier finde anvendelse i forbindelse med en vurdering af de landskabelige forhold i sagen. Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier langs strande og omkring fortidsminder administreres normalt restriktivt. Ad 3) Findes der afstandskrav hvor langt må gylletanken ligge fra ejendomme osv.? 35

36 Der findes afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens 6-8. I 8, der gælder for husdyrbrug, er der tale om afstande i forhold til vandindvindingsanlæg, vandløb, offentlig og privat vej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på samme ejendom og til naboskel. I 6, der ligeledes gælder for husdyrbrug, er der forbud mod etablering af blandt andet gyllebeholdere i byzone og sommerhusområder og i nærmere beskrevne lokalplanlagte områder og i en afstand på 50 m fra disse områder og i en afstand på 50 m fra nabobeboelse. Hvis der er tale om etablering af en gyllebeholder på en ejendom med et husdyrhold på mere end 15 DE, skal der overholdes en afstand på 300 m til nærmere beskrevne naturområder. Der henvises til husdyrgodkendelseslovens 7. Inden for en afstand på 1000 m fra de nævnte naturområder vil der endvidere kunne blive krav om en maksimal ammoniakdeposition fra anlægget til det eller de omhandlede naturområder. Beholdere for flydende husdyrgødning, der etableres helt eller delvist inden for, eller der er mindre end 300 m fra anlægget til de i husdyrgodkendelseslovens 7 nævnte naturområder, skal dog altid forsynes med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Undtaget er beholdere, hvis der til den flydende husdyrgødning er foretaget ammoniakreducerende tiltag (f.eks. tilsat syre). Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der etableres mindre end 300 m fra nabobeboelse skal dog altid forsynes med fast overdækning i form af fl ydedug, teltoverdækning eller lignende. Der er ikke nogen maksimal afstand i forhold til driftsbygningerne på den ejendom, hvorpå gyllebeholderen ønskes etableret. Der gælder særlige regler om transport, hvis afstanden overstiger 10 km. Ad 4) Stilles der krav til opbevaringen i form af f.eks. overdækning eller tilsætninger? Der skal i følge husdyrgødningsbekendtgørelsen være en fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignede, men det krav kan erstattes af et naturligt flydelag, hvis der føres en logbog efter nærmere bestemte retningslinier til sikring af, at kravet overholdes. I øvrigt henvises til det ovenstående afsnit ad 4. Ad 5) Stilles der særlige krav til transporten af gylle til tanken i det åbne land f.eks. skal gylle pumpes, køres i lastbil eller kan man gøre, som man vil? Ifølge Bekendtgørelse om husdyrhold, arealkrav mv. skal transport af husdyrgødning over en vejafstand på mere end 10 km fra husdyrproduktionsanlægget foregå med lastbil eller påhængskøretøj hertil. Under transporten skal flydende gødning opbevares i lukkede tanke og fast gødning skal overdækkes. De her anførte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på fraktioner af husdyrgødning, der stammer fra et gyllesepareringsanlæg. Ad 6) Kan ekstern placering være en mulighed for at flytte lugtbelastningen væk fra en ejendom, der ligger tæt på anden bebyggelse? Ja. Ad 7) Er der specielle krav, hvis der etableres faste rør i jorden til flytning af gylle fra én tank (eksempelvis tank hjemme på ejendommen) til en anden (eksempelvis tank placeret på åben mark)? Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens 18, at afl ø b fra bl.a. samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte lukkede ledninger. Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet. 36

Maskiner og planteavl nr. 88 2008. FarmTest. Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger

Maskiner og planteavl nr. 88 2008. FarmTest. Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger Maskiner og planteavl nr. 88 2008 FarmTest Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech Titel: Gylleudbringning

Læs mere

FarmTest Alternativer til gyllevogne

FarmTest Alternativer til gyllevogne FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen,

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Landzonetilladelse. Gyllebeholder på planteavlsejendom

Landzonetilladelse. Gyllebeholder på planteavlsejendom Lars Sneverholt Frederiksen Dybvadvej 81 9740 Jerslev J Plan og Miljø Dato: 11-12-2014 J. nr.: 2014-0391 Sagsbeh.: Anne Marie Kjær Lokaltlf.: 9945 5144 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning att.: Peter Lindhard Birch Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. juli 2016 Journalnr.: 208545 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær: Lene Fjord

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Maskiner og planteavl nr. 89 2008 FarmTest Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech Titel: Sektionsvis afblænding

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Vedr. ansøgning om etablering af gyllebeholder på landbrugsejendommen Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 42365750

Vedr. ansøgning om etablering af gyllebeholder på landbrugsejendommen Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 42365750 Teknik- og Miljøudvalget Carsten Hedegård Ringholmvej 19 5853 Ørbæk Dato: 06-03-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8041. Vedr. ansøgning om etablering

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning 1 Titel: Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Læs mere

Ny gyllebeholder. Tilladelse til opførelse af gyllebeholder Bredgade 130, 5485 Skamby

Ny gyllebeholder. Tilladelse til opførelse af gyllebeholder Bredgade 130, 5485 Skamby Ny gyllebeholder Tilladelse til opførelse af gyllebeholder Bredgade 130, 5485 Skamby 30. oktober 2013 Afgørelse vedr. opførelse af gyllebeholder på ejendommen beliggende Bredgade 130, 5485 Skamby. Nordfyns

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg

Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg Bilag 2: Oversigt over husdyrhold i de enkelte staldafsnit Erstatter bilag 6 i 11-godkendelsen (2010) Bilag 3: Udspredningsarealer fra husdyrgodkendelse.dk

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Dispensation til etablering af gyllebeholder på matr. nr. 1i Hjortlund By, Hjortlund

Dispensation til etablering af gyllebeholder på matr. nr. 1i Hjortlund By, Hjortlund I/S Rønhave Breumvej 12 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. december 2016 Sagsid 15/7597 Sagsbehandler Christian D. Andersen Telefon direkte 76 16 51 24 E-mail cha8@esbjergkommune.dk Dispensation

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag Sendes til Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf. 79 75 50 00 Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Ejendomsnummer. Side/dørnr. 1. Anmeldelse på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse)

Ejendomsnummer. Side/dørnr. 1. Anmeldelse på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Sendes til (kommunens navn og adresse) Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn. nr. Vejkode

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder Peter Torp Jepsen Hydevadvej 34 Hønkys 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 24-02-2016 Sagsnr.: 07/51992 Dokumentnr.: 37 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Katrinebjerg I/S, att.: Carsten Johansen Jagtvej Egtved

Katrinebjerg I/S, att.: Carsten Johansen Jagtvej Egtved Katrinebjerg I/S, att.: Carsten Johansen Jagtvej 17 6040 Egtved Afgørelse om, at anmeldt etablering af fortank som erstatning for eksisterende gammel gyllebeholder på Jagtvej 17, 6040 Egtved kan bringes

Læs mere

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Brian Birch Kobberholmvej 3 Tørring 7620 Lemvig 7. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Lemvig

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Patriotisk Selskab Att: Kristian Petersen Ørbækvej 276 5200 Odense SØ Sendt på mail til: krp@patriotisk.dk Landzonetilladelse til en beholder til opbevaring af afgasset biomasse/slam

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Grøn Viden. Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et

Grøn Viden. Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et Grøn Viden A A R H U S Claus Grøn Sørensen og Ole Green U N I V E R S I T E T Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri

De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri Knud Erik Jensen,, Plan & Miljø, Landboret Koldkærgård Konferencecenter 27. august 2009 Økonomi og Jura Udtalelse juli 2009 Halvdelen af al byggeri

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Mariagerfjord K O M M U N E

Mariagerfjord K O M M U N E Mariagerfjord K O M M U N E Hans Henrik Holm Fjeldsted Søvej 1 9550 Mariager 6.1.2 Miljøafdelingen Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Anmeldeordninger for husdyrbrug

Anmeldeordninger for husdyrbrug Notat Erhverv J.nr. Ref. ANDPE Den 11. april 2011 Anmeldeordninger for husdyrbrug Indhold Generelt om anmeldeordningerne Betingelser for at kunne bruge hver af de fem nye anmeldeordninger Ensilageplads

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere