ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia"

Transkript

1 ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr Matrikel/Ejerlav: 738 CÆ Fredericia Bygrude Itert sagsummer Idhold Vigtige oplysigerom huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Resumé af huseftersy - beboelsesdele Registrerig af bygiges tilstad (oter) Sælgers oplysigerom ejedomme Bygigskostruktioer - oplysiger til ejerskifteforsikrig Bcsog www boligejer dk Foldei om huseftciby I ir I I I I ti I I I Ml I I I I r l i l I I I I E II

2 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Vigtige oplysiger om huseftersy Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide oget om huseftersy, tilstadsrapport og ejerskifteforsikrig. Her får du e kort itroduktio og et hurtigt overblik. Huseftersy bliver udført af e bygigssagkydig, som Erhvervs- og Byggestyrelse har beskikket. e bygigssagkydige repræseterer hverke køber eller sælger. Has opgave er at give et professioelt og uvildigt billede af bygiges sylige skader. e bygigssagkydiges geemgag af huset tager udgagspukt i huse af tilsvarede alder og type - og altså ikke et yt hus. u skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almidelige for disse huse, ikke ødvedigvis æves i tilstadsrapporte. F.eks. er det almideligt, at der er fugt i kældere i et ældre hus, og det vil derfor ku blive ævt i tilstadsrapporte, hvis fugte giver ærliggede risiko for skader. Bygigssagkydige er fagfolk, som har midst fem års erfarig med bygigsudersøgelser eller tilsy med byggeri, og som derefter har fået e efteruddaelse i reglere for huseftersy. Beskikkelse kræver desude, at de bygigssagkydige har e gyldig asvarsforsikrig, som ka dække fejl begået i tilstadsrapporte i midst 5 år. Hvis du er utilfreds med di tilstadsrapport e bygigssagkydige bør fide alle de forhold, som ka give skader, eller som allerede har gjort det, hvis de er sylige ved huseftersyet. u ka aturligvis klage, hvis de sagkydige har overset sylige skader eller lavet adre fejl, så tilstadsrapporte giver et forkert idtryk af huset. u ka klage til keævet for Huseftersy, som behadler klager fra både købere og sælgere over tilstadsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygigssagkydige. u skal dog forelægge di klage for de bygigssagkydige, ide du klager til keævet. u ka læse om reglere for klager og hete et klageskema på eller ved at rige til keævet, telefo keævet træffer afgørelser, så partere i e hushadel slipper for retssager. eflestesager vil ormalt være afgjort ide for ca. 6 måeder. Læs meget mere om huseftersy og tilstadsrapporter på Tre vigtige tig, du skal vide om rapporte: É tilstadsrapport er e skadesrapport e bygigssagkydige foretager eh visuel geemgag af huset. Ved geemgage avedes é systematisk metode, som afdækker sylige skader eller forhold, som ka udvikle sig til skader. u får Ikke pplysiger om ejedommes geerelle vedllgeholdelsesstartd eller om feks, forvetet restlevetid for bygigsdele. Tilstadsrapporte ka derfor ikke sammeliges med e "varedeklaratio". Omfatter sylige skader er ka være skjulte skader, som de bygigssagkydige ikke hår mulighed fpr at flde-eftersyet : hadlerom sylige'forhold ved V husgt, som har givet - eller seere ka risikere afgive-e skade. Ejer- Skifteforsikrigeh kåh beskytte rfiod omkostigei" til skader, som ikke er sylige. Høj karakter er ikke ødvedigvis dét samme som høj udgift per ér ikke e direkte sammehæg mellem de karakter, som de bygigssagkydige giver e skade dg prise på at udbedre skade. ér ka være skader, som hurtigt og billigt ka udbedres, me som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres oget. lvorlige skader får e høj karakter (K2 eller K3j, uaset om de er billijge eller dyre at udbedre. e sagkydige ka også bruge karaktere UN. ee karakter skal forstås som e advarselslampe, der tædes. Her er oget, som kræver e ærmere udersøgelse, ed eftersyet har mulighed for. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 2 af 4

3 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Til dig, der skal købe u ka bruge tilstadsrapporte som hjælp til at vurdere de fysiske tilstad af de ejedom, du er iteresseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et huseftersy, skriver de bygigssagkydige e tilstadsrapport. Rapporte beskriver de skader eller teg på skader, som de bygigssagkydige har fudet ved huseftersyet. erudover består rapporte af sælgers oplysiger om ejedommes tilstad. Hver skade i tilstadsrapporte har e karakter, der viser, hvor alvorlig skade er for de ekelte del af bygige. Karakterere er e byggetekisk vurderig. e siger ikke oget om, hvor meget det vil koste at udbedre e skade. Såda foregår et huseftersy e bygigssagkydige vurderer huset ud fra det, ha umiddelbart ka se. Ha må gere bruge ekle tekiske hjælpemidler, me fjerer ikke gulvtæpper, sækede lofter osv. erfor ka der være skader, som de bygigssagkydige ikke ka opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstadsrapporte. Hvad kigger de bygigssagkydige efter? Huseftersyet afdækker altså sylige skader, som reducerer bygiges fuktio og værdi æveværdigt. et ka f.eks. være svampeskader, kostruktiosfejl eller sætigsskader. Huseftersyet afdækker også teg på skader eller fysiske forhold, der ka udvikle sig til e skade. Her er e liste med eksempler på forhold, som de bygigssag-. kydige ikke holder éje méd; El- pg ws-istallatioeres fuktio Sædvaligt slid og ormal yedligéhbldelsesståd Småtig, som ikke påvirker bygiriges brug eller værdi særiig. meget.-:./... -: Byghirrges placerig på gfudé: Bygiges plaløsig Bygigehs idretig ^ Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Udedørs svømmebassier dg pumpearilæg Markiser og baldakier Istallatioer ude for bygigere Bygiges sestetik dg arkitektur Bygiges lovlighed (bortset fra åbelyse overtrædelser af bygigslovgivige) Karaktersystemet e bygigssagkydige giver hver skade - og de forhold der ka medføre skader - e karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (KO) Midre alvorlige skader (K) lvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør udersøges ærmere (UN) u skal være opmærksom på, at der ka være skader i et hus, som de bygigssagkydige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er ævt i tilstadsrapporte. u skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske for huse af de pågældede type og alder, ikke ødvedigvis æves i tilstadsrapporte. Hvis der feks. er fugt i kældere på et ældre hus, vil det ku blive ævt i tilstadsrapporte, hvis fugte giver æriiggederisikofor skader på bygige. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastmp 3 af 4

4 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Tillæg og alloger til tilstadsrapporte Tilstadsrapporte ka være suppleret af et tillæg. Tillægget ka ideholde oplysiger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstadsrapporte, me det ka også ideholde oplysiger, som uddyber tilstadsrapportes oplysiger. Tillægget er ikke e del af tilstadsrapporte og er ikke omfattet af Huseftersysordige. Klager over tillægget ka derfor ikke idbriges for keævet for Huseftersy. E alloge er derimod e tilføjelse til - eller korrektio af - oplysiger i tilstadsrapporte. lloge er e del af tilstadsrapporte og er derfor omfattet af huseftersyet. E alloge ka ku udarbejdes i tilstadsrapportes gyldighedsperiode, som er 6 måeder. Ejerskifteforsikrig Når du køber et hus, ka du tege e ejerskifteforsikrig, hvis der er udarbejdet e tilstadsrapport. Om ejerskifteforsikrig Ejerskifteforsikrige ka sikre dig mod større udgifter til bl.a. skjulte skader. Me husk: u får ikke erstattet gaimelt med yt. Udgifter til midre skader, vedligeholdelse samt udbedrig af almideligt slid og ælde må du ormalt selv betale for. Forhold, der er aført i tilstadsrapporte, er ikke dækketåf ejerskifteforsikrige, medmidre fbrhpldét er klart forkert beskrevet. Ejerskiifteforsikrige dækker heller ikke forhold, der er ormale for husets type dg alder. u ka læse mere om ejerskifteforsikrig på Huseftersyet og tilstadsrapporte er altså grudlaget for ejerskifteforsikrige. Hvis du ikke teger e ejerskifteforsikrig, skal du ormalt selv betale alle udgifter til udbedrig af husets skader, hvad ete de er ævt i e tilstadsrapport eller ej. er ka være forskel på, hvad forsikrige dækker - me det fremgår af tilbuddet og betigelsere fra forsikrigsselskabet. Lovgivige fastsætter dog ogle miimumskrav for dækiges omfag. Sælger skal betale de ee halvdel af forsikrigspræmie, du skal betale de ade. Selv om du har fået tilbud fra sælgers forsikrigsselskab, må du geme vælge et adet selskab. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere ed sit opridelige tilbud, hvis præmie til det ye forsikrigsselskab er højere. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 4 af 4

5 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Til dig, der skal sælge Ved et huseftersy vurderer e bygigssagkydig, om bygige er i dåriigere stad ed e tilsvarede bygig af samme alder og type. e bygigssagkydige geemgår hver ekelt del af bygige for at afdække sylige skader og teg på skader. et er dig som sælger, der skal bestille huseftersyet. Efter huseftersyet får du e tilstadsrapport fra de bygigssagkydige. u skal præsetere tilstadsrapporte for købere samme med et tilbud om e ejerskifteforsikrig, ide køber uderskriver købsaftale. Ku på de måde ka du blive fritaget for det ormale 0-årige sælgerasvar. u ka ku blive fritaget for asvaret, hvis du opfylder følgede tre pukter: e bygigssagkydige har udarbejdet eller foryet tilstadsråppbrte midre ed séksmåedéf før de dag, hvor købere mpdtager rapporte. bu fremskafl'er et tilbud på e ejerskiftefprsikrtg; og tilbyder at betale halvdele af præmie. u sikrer dig, at købere er klar over, at dit 0-årige sælgerasvar er bortfaldet. u skal dog vsere klar over, at du som sælger fortsat ka komme til at hæfte for: Forhold ude for bygige (feks. forureet jord) Ulovligheder (feks. bygiger eller bygigsdele, der er opført i strid med gældede regler) Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysiger i forbidelse med huseftersyet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, du har kedskab til) Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 5 af 4

6 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Tilstadsrapport for ejedomme Vej: 6. Julivej 93 Ejedomme besigtiget: starttidspukt: :00 Postr.: 7000 By: Sluttidspukt: Fredericia 2:5 Sælger: Nav: Kirste Hammerum Vej: 6.Jullvej93,.tv. Telefo: Mobiltlf.: Følgede materiale forelå: BBR-ejermeddelelse af: Tidligere tilstadsrapport lb.r.: dre bygigsoplysiger: vedt: BBR-meddelelse af Forsikrigspolice: Eergimærke: Postr.: 7000 E-mall: By: Fredericia Med hesy til brug af æ/ærede rapport i forbidelse med asvarsfraskrivelse, jflov r 39 af 4. jui 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejedom, er dee rapport ku gældede I forbidelse med e for de ekelte ejerlejlighed af OT cosult aps, Skovgårdsparke 9, 7080 Børkop udarbejdet tilstadsrapport. Bygigsbeskrivelse: Boligtype: Ejedomme: Ejerlejlighed Typehus: Bygr. Byg. vedelse Beboelse Opført år 949 Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m2 Total 58 Kælder 6 Udyttet tagetage m2 Oplysigere i skemaet er ikke baseret på faktisk opmålig, me idhetet fra foreliggede materiale, heruder BBR-ejermeddelelse eller ligede. lle bygiger er omfattet af huseftersyet. Bygigere er opdelt i selvstædige litra, hver gag bygigers kostruktio, fuktio eller opførelsesår skifter. Rigtighede i opgørelse af arealeres størrelse er ikke de bygigssagkydiges asvar. 2 Brutto etageareal m2 Bolig 437 Erhverv O Bemærkiger. Er der bygigsdele, som er gjort utilgægelige? Ja Nej Bygig 2. Er der bygigsdele, der ormalt er tilgægelige, som ikke har kuet besigtiges? Tagflade og kviste er ku besigtiget fra terræiveau pga. stor højde. Tagkostruktioe er ku besigtiget over haebåd, idet derpå besigtigesdage ikke var adgag til lejligheder i tagetage. På flere af gulvee er der moteret faste tæpperigulvbelægiger, hvorfor gulvkostruktioe uder disse ikke kue besigtiges og vurderes. 3. Er der specielle bemærkiger til termoruder? er blev på besigtigelsesdage ikke fudet syligt pukterede termoruder udover de af sælger oplyste, me der gøres opmærksom på, at termoruder ka være pukteret, ude at dette ka kostateres ved almidelig besigtigelse. 4. Er sekudære bygiger i e så dårlig stad eller har så rige byggetekisk værdi, at det ikke tjeer oget formål at foretage og udfærdige tilstadsrapport for disse bygiger? la S ^ m 5. Er der afvigelser i forhold til BBR? (e bygigssagkydiges markerig af, hvorvidt der er åbelyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysigere er ikke baseret på faktisk opmålig). jxj Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 6 af 4

7 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Resumé af huseftersy - for beb oelsesde e Bygigsdel/istallatio:. Fudameter/sokler Vurderig: IB KO K K2 K3 UN Note 2. Kældre/krybekældre/terrædæk 3. Yder- og idervægge 4. Viduer og døre 5. Lofter/etageadskillelser 6. Gulvkostruktio og gulve 2 2 X X 7. Idvedige trapper X 8. Tagkostruktio 9. Bad/toilet og bryggers X 3 2 X 0. WS-istallatioer. El-istallatioer X X Geerelle kommetarer til bygigeres tilstad: Ejedomme er opført i e god hådværksmæssig kvalitet og fremstår i rimelig vedligeholdelsestilstad. For at sikre god vedligehoidelsel levetid abefales de væsetligste af de i æ/ærede rapport ævte forhold udbedret. e I ærværede rapport ævte forhold omhadler alee fællesområder for moderejedom matr r 738CÆ Fredericia Bygrude, ejd. r Karakterer Iijf bcittkigcr IB Kusmrtiski sk idpi KO Midri ilvuilicji ^k-id(.r [ I l.orliqi sktdi r [ I Ih I KtiskL skidi I I S Mi lis mm Boi ude I sog s i rir rd I I I [ I mm^;kl! mm i r I [ I I lloti l[ Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 7 af 4

8 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Registrerig af bygiges tilstad Byg.: Beboelse ~~ Karakter: Registrerig og ote:. Fudameter/sokler.3 Udvedige trapper Kl Flere kliker på udvedig trappe har skår. Vagemur ved udvedig kældertrappe har småafskaliger. 2. Kældre/krybekældre/terrædæk 2. Gulvkostruktio Kl Betogulvet i kælder har ogle svidrever. 3. Yder- og idervægge 3. Facader/gavle K3 Bærede hjørestolpe ved hjøreviduer har rever og afskaliger, sadsyligvis pga. rusttæriger. 3.4 ltaer 3.6 Idvedig vægge K Kl lta. sal tv. har ogle afskaliger og rever. Skråvæg i trappeopgag har ogle rever og fugtskjolder. -sepkls.io- 4. Viduer og døre 4. øre 4.2 Viduer K2 Kl K2 ørtrl ved etredøre har edbrud. Terrassedøre delamierer. Viduer må beteges som ældede, me ude egetlige edbrudsskader. Topforseglige og glasbudlistere er ved flere af viduere ikke itakt. Note: et abefales at få træglasbudlistere i viduere udskiftet med alumiiumslister, hvilket ka medvirke til forlægelse af restlevetide. 5. Lofter/etageadskillelser 5.4 det: Loftslem K3 Loftslemme er uisoleret og ikke tætsluttede. Note; Forholdet ka medføre risiko for, at fugtig rumluft ka træge op i tagrum og give kodesdaelser/skader på træværk i tagrum. 6. Gulvkostruktio og gulve 6.2 Belægiger KO Se sælgers oplysiger pkt Idvedige trapper 7. Ige bemærkiger 8. Tagkostruktio 8.6 Tagreder/tagedløb K2 8.0 Udertage/uderstrygig K3 Redejer har rusttæriger, og tagreder er ældede. tagrum ses der edfalde og frarevet uderstrygig i middel omfag. Note: et abefales at lade tagets uderstrygig geemgå af e murer ca. hvert 4 år eller få det uderstrøget med e bitumekit. 8.4 Gagbro Kl Gagbroe er ikke hævet i forbidelse med der er foretaget efterisolerig. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup side 8 af 4

9 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Registrerig af bygiges tilstad - fortsat Byg.; 8.5 det; Træværk geerelt Karakter: Registrerig og ote: K2 Træværk ved kviste samt viduer træger til vedligeholdelse med træbeskyttelsesmiddel. Kl I træværk ses der borebilleagreb i forveteligt omfag, husets alder taget i betragtig. 8.6 Bemærkiger til skorste Kl Nedtaget skorstespibe er ikke afdækket i toppe. 9. Bad/toilet og bryggers 9. Ige bemærkiger 0. WS-istallatioer 0.2 Varmeistallatioer K2 Ved fjervarmeislallatioe tekikrum er der rusttæriger og utætheder. Note; ele af røristallatioere for vad, varme, afløb samt radiatorere er af ældre dato, og der må forvetes kortere restlevetid for dele af disse istallatioer.. El-lstallatloer. Ige bemærkiger Ka rakte re I IB I I KO I I Kl il -)lv IM K2 I I I oti Beskikket bygigssagkydig: Nav: Jør Olse IO T cosult aps Firma: OT cosult aps Vej: Skovgårdsparke 9 Telefo: Mobiltlf.: Tilstadsrapporte er udarbejdet I samarbejde med Ejedomsformidler: Forsikrigsselskab; Bestiller: Sælger Postr.: 7080 By: Børkop Telefax: Rapportdato: (uderskrift) Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 9 af 4

10 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Sælgers opiysiger om ejedomme Sælgers opmærksomhed heledes på, at forkerte oplysiger ka være asvarspådragede. Sælger skal derfor afgive oplysigere efter bedste overbevisig og bør rådføre sig med de beskikkede bygigssagkydige ved besvarelsere. Købers opmærksomhed heledes på, at det ikke forvetes, at sælgere i alle tilfælde har et dækkede kedskab til forholdee, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejedomme eller adskillige år tilbage. Sælgers besvarelse af spørgsmålee givets udfra kedskab til ejedomme. Svaree tilsigter ikke at være e garati. er ka være fagudtryk, så det abefales at geemgå dette skema med de beskikkede bygigssagkydige. Bemærk, at de efterspurgte oplysiger er geerelle. Skemaet skal dække alle typer boliger, så der ka være spørgsmål, som ikke er relevate for etop di ejedom. Er du i tvivl om de tekiske ords betydig, ka du besøge hvor der er e ordforklarig over de mest beyttede betegelser Geerelle oplysiger Hvor mage år har du boet i ejedomme? 4 år Er der eller har der været tvister, retssager eller sys- og skøssager vedrørede fejl og magler ved ejedomme? Hvisja, hvilke og hvorår? Er der tidligere udarbejdet tilstadsrapport for ejedomme? Hvisja, hvilke og hvorår? Er der foretaget tilbygiger eller ombygiger i di ejertid? Hvisja, hvilke og hvorår? Er bygiger eller dele af bygiger udført som selvbyg eller medbyg? Hvis ja, hvilke dele af bygigere? Er der problemer med opstigede kloakvad eller tilstoppede kloakker? Er grude periodevis oversvømmet?. Ja Nej Ved ikke S m m m Fudameter/sokler Er huset piloteret eller ekstrafuderet? Hvis ja, hvor? Er huset efterfuderet? Hvisja, hvorår? Er der sætigsskader, som er udbedret? Hvis ja, hvor? Er der udført reparatioer på udvedige trapper? lei m m Kælder/krybekælder/vetiieret hulrum Er der kælder? Er der krybekælder/vetileret hulrum? Er der adgag til krybekælder? Har der været lukket for vetilatioshuller i krybekældere/vetileret hulrum? Hvis ja, hvilke? m s 2.5 Har der været trægt vad geem kælderydervægge eller op geem gulvet (ikke gulvafløb)? Hvisja, hvor og hvorår? Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 0 af 4

11 HUSfiftfirSVri ^^r. Lb.r. Tilstadsrapport IUOC;il.c;ioyil.,432 H Versio6. Sælgers oplysiger om ejedomme - fortsat 2.6 Har der været kostateret fugtproblemer i kældere/krybekældere/vetilerede hulrum? Ja Nej Ved ikke 2.7 Harderværetforetagetreparatioerefterfugt-, råd-, svampe-eller isektskader? Ivl U 2j U 2.8 Er der kloakpumpe? 2.9 Er der dræ lags husets fudamet? 2.0 Er der grudvadspumpe? S m B 3- Yder- og idervægge/skillevægge 3. Har der været foretaget reparatioer efter fugt-, råd-og svampe-eller isektskader? LJ REl lil Fl LJ 3.2 Er der rever, som er dækket af møbler? 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? S S 4. Viduer og døre 4. Er der pukterede termoruder (dugruder)? stk. i stuevidue (lej.. tv.) 4.2 Harderværetforetagetreparatioerefterfugt-, råd-, svampe-eller isektskader? 5 U IS U 4.3 Fugerer alle viduer? Hvis ej, hvilke gør ikke? 4.4 Fugerer alle døre? Hvis ej, hvilke gør ikke? s s 5- Lofter/etageadskillelser 5. Harderværetforetagetreparatioerefterfugt-, råd-, svampe-eller isektskader? 7 U X U 6- Gulve 6. Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (feks. rever, fugtskader m.m.)? 6.2 Har der været foretaget reparatioer efter fugt-, råd-, svampe- eller isektskader? 7- Idvedige trapper 7. Har der været skader ved trapper? Hvis ja, hviike? 8- Tage 8. Har taget været utæt? lta over stue har været utæt - er udbedret 8.2 Er, eller har der været skader omkrig skotreder eller iddækiger? Hvisja, hvilke? S S S S Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side af 4

12 HUSfiftPr^V HEr. Lb.r. Tilstadsrapport UOCIlCIOyil ^^^^ H- o-o Versloe.l Sælgers oplysiger om ejedomme - fortsat 8.3 Har der været skader ved skorste (feks. løbesod)? Hvisja, hvilke? 8.4 Er der utætte tagreder eller edløb? 8.5 Er der adgag til skukrum? Hvis ej, hvilke er der ikke adgag til? 8.6 Er der adgag til tagrum? 8.7 Har der været forefaget reparatioer efter fugt-, råd-, svampe- eller isektskader? 9- Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9. Er der problemer med afløb? Hvis ja, hvilke? Ja Nej Ved ikke ^0^ ws-istallatioer 0. Fyldes der vad på varmealægget mere ed é gag årligt? fl Kl Hvisja, hvor ofte? LJ LJ LJ irekte alæg 0.2 ErdeleafWS-istallatioere Udført af persoer.ude autorisatio? El Hvisja, hvilke? LJ lil LJ 0.3 Er der udført reparatioer efter rørskader (vadskader)? s - El-istallatioer. Er dele af el-istallatioere udført af persoer ude autorisatio? Hvis ja, hvilke? s Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 2 af 4

13 LJ je'ff' *C\/ HEr. Lb.r. Tilstadsrapport rmocii-cioyil,^^ Versio 6. Sælgers øvrige bemærkiger vedrørede fejl og magler: det: Sig. Kirste Hammerum ato Uderskrift - ejer/sælger X Sælger var til stede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysigere før huseftersyet Oplysiger har ikke kuet fremskaffes på grud af: Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 3 af 4

14 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Bygigskostruktioer - oplysiger til ejerskifteforsikrig Vær opmærksom på, at oplysigere i dette afsit er bereget til forsikrigsselskaberes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikrig. Oplysigere ka ikke betragtes som e garati for korrekt materialeagivelse eller kostruktiosudformig. Byg.; Uddybede oplysiger:. Fudameter/sokler Kommetar Beto ele af kostruktiosopbygigere og materialebeævelsere ka forekomme at være adre materialer ed det i forsikrigsoplysigere agive. 2. Kældre/krybekældre/terrædæk Kælder Støbt i beto iviuret i blok- eller teglste rælag/kapillarbrydede lag; Type; Ukedt 3. Yder- og Idervægge Hulmur Formur - Tegl/kalksadste Bagmur - det; Type; lder-/skillevægge - Murværk Mur med puds 4. Viduer og døre Træ 5. Lofter/etageadskillelser 8. Gulvkostruktio og gulve Gulv på strøer eller bjælker Væg-til-væg tæppe Klikegulv på beto det; Type: Viyl Terrazzo Beto 7. Idvedige trapper 8. Tagkostruktio Sadeltag Haebådspær Taghældig - >35 grader Tagbelægig-Tegl Skorste - IVIuret 9. Bad/toilet og bryggers Vægkostruktioer, uorgaisk Gulvkostruktioer, uorgaisk Skorstee er edtaget til uder tag 0. WS-istallatloer Fjervarme. El-lstallatloer Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastjp Side 4 af 4

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: JEC HOLDING ps dresse Søndergade 37 ST TH Postnr. 9480 Dato 09-09-2010 By Løkken Udløbsdato 09-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-29525 Matrikel/Ejerlav: 8Q Åsendrup By, Vrensted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen dresse Bakkelandet 53, nnisse Postnr. 3200 Dato 17-03-2010 By Helsinge Udløbsdato 17-09-2010 H-10-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-26688 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Spøttrup. Udløbsdato 07-01-2011. Lb. nr. H-10-01498-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Spøttrup. Udløbsdato 07-01-2011. Lb. nr. H-10-01498-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kim Nygaard m.fl. dresse Kalkstensvej 25 Postnr. 7860 Dato 07-07-2010 y Spøttrup Udløbsdato 07-01-2011 H-10-0-0023 Kommunenr./Ejendomsnr. 779-142400 Matrikel/Ejerlav: 27 Rødding

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: rnst Claus Clausen dresse Poppelvej 11 Postnr. 3600 Dato 18-08-2009 By Frederikssund Udløbsdato 18-02-2010 Kommunenr./jendomsnr. 250-2518 Matrikel/jerlav: 1D Frederikssund Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte nna Otte & Ricky Meinke dresse Nordstjernen 4 Postnr. 3390 Dato 10-10-2007 By Hundested Udløbsdato 10-04-2008 H-07-00-0101 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-19458 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr. H-09-02022-0044. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr. H-09-02022-0044. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ditte Kjærgaard dresse Primulavej 5 Postnr. 3600 Dato 27-05-2009 y Frederikssund Udløbsdato 27-11-2009 H-09-0-0044 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-2533 Matrikel/Ejerlav: 2Ø Frederikssund

Læs mere

Enxvenvs- oc BvccEsrYRELsEN. Huseftersyn. Tilstandsrappoft for ejendommen. By Roskilde 21-01-2009 21-07-2009. Lb, nr.

Enxvenvs- oc BvccEsrYRELsEN. Huseftersyn. Tilstandsrappoft for ejendommen. By Roskilde 21-01-2009 21-07-2009. Lb, nr. Exvevs- oc BvccEsrYRELsEN Huseftersy Tilstadsrappoft for ejedomme Salger: Boet efter Kufi Egelbrecht Nielse dresse Frederiksborgvej 1 85 Postr, 4000 By Roskilde Dato Udlsbsdato 21-01-2009 21-07-2009 HE

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Henrik og Tina Mielke Ravn dresse Zeises Have 2 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 y Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11155 Matrikel/Ejerlav: 1585 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 16-12-2009. Lb. nr. H-09-00972-0081. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 16-12-2009. Lb. nr. H-09-00972-0081. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: ente orres Falsted dresse Sundby lle 57C Postnr. 4800 Dato 16-06-2009 y Nykøbing F Udløbsdato 16-12-2009 H-09-00-0081 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-8038 Matrikel/Ejerlav: 23E Sundby

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina H. Skjold & Michael A. Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 24-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina H. Skjold & Michael A. Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 24-05-2011 for ejendommen Sælger: Christina H. Skjold & Michael. Burnside Skjold dresse Lundensvej 6 Postnr. 3700 Dato 24-11-2010 By Rønne Udløbsdato 24-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 400-231397 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Ole Hartmann Hede dresse Solvang 35 Postnr. 6100 Dato 11-07-2011 y Haderslev Udløbsdato 11-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11457 Matrikel/Ejerlav: 4112 Haderslev Internt

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg. Udløbsdato 25-03-2009. Lb. nr. H-08-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg. Udløbsdato 25-03-2009. Lb. nr. H-08-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mezina /S dresse Energivej 2 Postnr. 6700 Dato 25-09-2008 y Esbjerg Udløbsdato 25-03-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-26904 Matrikel/Ejerlav: 7N Måde, Esbjerg Jorder Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 17-05-2010. Lb. nr. H-09-01913-0227. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 17-05-2010. Lb. nr. H-09-01913-0227. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Glenn Telvig dresse Tværgade 42 Postnr. 4800 Dato 17-11-2009 By Nykøbing F Udløbsdato 17-05-2010 H-09-0-0227 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-696 Matrikel/Ejerlav: 422U Nykøbing F. Bygrunde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Kjeld Ove Verner Jensen dresse Sdr. Kirkebyvej 10 Postnr. 4800 Dato 23-08-2010 By Nykøbing F Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0174 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-24014 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato Lb. nr. H Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato Lb. nr. H Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: 2 M BYG ps dresse Tøpkildevej 80 Postnr. 4690 Dato 16-12-2010 By Haslev Udløbsdato 16-06-2011 H-10-0-0342 Kommunenr./Ejendomsnr. 320-14568 Matrikel/Ejerlav: 63P Terslev By, Terslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012 for ejendommen Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen dresse Højgårds Vænge 3 Postnr. 2880 Dato 17-01-2012 By Bagsværd Udløbsdato 17-07-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-60624 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Vinni Bundgaard Christensen dresse Ørnevej 29 Postnr. 7430 Dato 31-03-2011 By Ikast Udløbsdato 30-09-2011 H-11-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-16066 Matrikel/Ejerlav: 1ad BØGILD

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kesorn Jakobsen og Jørgen Rye Jacobsen. By Lejre. Udløbsdato 01-08-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kesorn Jakobsen og Jørgen Rye Jacobsen. By Lejre. Udløbsdato 01-08-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Kesorn Jakobsen og Jørgen Rye Jacobsen dresse Holmegårdsvej 22 Postnr. 4320 Dato 01-02-2011 y Lejre Udløbsdato 01-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-9367 Matrikel/Ejerlav: 13DQ llerslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: nders Jørgen V Mortensen dresse Vedbyholm 98 Postnr. 2650 Dato 22-10-2010 By Hvidovre Udløbsdato 22-04-2011 H-10-0-0070 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-117856 Matrikel/Ejerlav: 121 vedøre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 10-08-2011. Lb. nr. H-11-02495-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 10-08-2011. Lb. nr. H-11-02495-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ninna Ingeborg Juul dresse Udsigtshøjen 1 Postnr. 8800 ato 10-02-2011 y Viborg Udløbsdato 10-08-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-111625 Matrikel/Ejerlav: 15ep Overlund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Line & Reidar Hammer dresse Pilegårds Vænge 91 Postnr. 2635 Dato 09-12-2009 By Ishøj Udløbsdato 09-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 183-14420 Matrikel/Ejerlav: 17CH Ishøj By, Ishøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Karin og Claus Vecht dresse Sankelmarksvej 4 Postnr. 8600 Dato 22-08-2008 By Silkeborg Udløbsdato 22-02-2009 H-08-00-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-13514 Matrikel/Ejerlav: 412EØ

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hillerød. Udløbsdato 10-09-2011. Lb. nr. H-11-01437-0045. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hillerød. Udløbsdato 10-09-2011. Lb. nr. H-11-01437-0045. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend age Jørgensen dresse Gadeledsvej 9 Postnr. 3400 Dato 10-03-2011 By Hillerød Udløbsdato 10-09-2011 H-11-0-0045 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-24428 Matrikel/Ejerlav: 38 U Gadevang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Erling Frederiksen og. By Stubbekøbing. Udløbsdato 20-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Erling Frederiksen og. By Stubbekøbing. Udløbsdato 20-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Erling Frederiksen og dresse Lillebrændevej 64 Postnr. 4850 Dato 20-08-2010 y Stubbekøbing Udløbsdato 20-02-2011 H-10-00-0123 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-15859 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming Møldrup Jensen. By Helsingør. Udløbsdato 10-06-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming Møldrup Jensen. By Helsingør. Udløbsdato 10-06-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming Møldrup Jensen dresse Sct Olai Gade 34 Postnr. 3000 Dato 10-12-2009 By Helsingør Udløbsdato 10-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 217-115396 Matrikel/Ejerlav: 195 Helsingør

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 01-08-2012. Lb. nr. H-12-00986-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 01-08-2012. Lb. nr. H-12-00986-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kirsten Haase dresse Finlandsvej 4D Postnr. 4800 Dato 01-02-2012 y Nykøbing F Udløbsdato 01-08-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-2668 Matrikel/Ejerlav: 1356T Nykøbing F. ygrunde Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Chr. Andersen og Bente K. G. Andersen. By Højby. Udløbsdato

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Chr. Andersen og Bente K. G. Andersen. By Højby. Udløbsdato for ejendommen Sælger: Jens Chr. ndersen og Bente K. G. ndersen dresse Stendiget 8 Postnr. 4573 Dato 17-10-2007 By Højby Udløbsdato 17-04-2008 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-026550 Matrikel/Ejerlav: 2BN Stenstrup

Læs mere