ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia"

Transkript

1 ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr Matrikel/Ejerlav: 738 CÆ Fredericia Bygrude Itert sagsummer Idhold Vigtige oplysigerom huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Resumé af huseftersy - beboelsesdele Registrerig af bygiges tilstad (oter) Sælgers oplysigerom ejedomme Bygigskostruktioer - oplysiger til ejerskifteforsikrig Bcsog www boligejer dk Foldei om huseftciby I ir I I I I ti I I I Ml I I I I r l i l I I I I E II

2 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Vigtige oplysiger om huseftersy Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide oget om huseftersy, tilstadsrapport og ejerskifteforsikrig. Her får du e kort itroduktio og et hurtigt overblik. Huseftersy bliver udført af e bygigssagkydig, som Erhvervs- og Byggestyrelse har beskikket. e bygigssagkydige repræseterer hverke køber eller sælger. Has opgave er at give et professioelt og uvildigt billede af bygiges sylige skader. e bygigssagkydiges geemgag af huset tager udgagspukt i huse af tilsvarede alder og type - og altså ikke et yt hus. u skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almidelige for disse huse, ikke ødvedigvis æves i tilstadsrapporte. F.eks. er det almideligt, at der er fugt i kældere i et ældre hus, og det vil derfor ku blive ævt i tilstadsrapporte, hvis fugte giver ærliggede risiko for skader. Bygigssagkydige er fagfolk, som har midst fem års erfarig med bygigsudersøgelser eller tilsy med byggeri, og som derefter har fået e efteruddaelse i reglere for huseftersy. Beskikkelse kræver desude, at de bygigssagkydige har e gyldig asvarsforsikrig, som ka dække fejl begået i tilstadsrapporte i midst 5 år. Hvis du er utilfreds med di tilstadsrapport e bygigssagkydige bør fide alle de forhold, som ka give skader, eller som allerede har gjort det, hvis de er sylige ved huseftersyet. u ka aturligvis klage, hvis de sagkydige har overset sylige skader eller lavet adre fejl, så tilstadsrapporte giver et forkert idtryk af huset. u ka klage til keævet for Huseftersy, som behadler klager fra både købere og sælgere over tilstadsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygigssagkydige. u skal dog forelægge di klage for de bygigssagkydige, ide du klager til keævet. u ka læse om reglere for klager og hete et klageskema på eller ved at rige til keævet, telefo keævet træffer afgørelser, så partere i e hushadel slipper for retssager. eflestesager vil ormalt være afgjort ide for ca. 6 måeder. Læs meget mere om huseftersy og tilstadsrapporter på Tre vigtige tig, du skal vide om rapporte: É tilstadsrapport er e skadesrapport e bygigssagkydige foretager eh visuel geemgag af huset. Ved geemgage avedes é systematisk metode, som afdækker sylige skader eller forhold, som ka udvikle sig til skader. u får Ikke pplysiger om ejedommes geerelle vedllgeholdelsesstartd eller om feks, forvetet restlevetid for bygigsdele. Tilstadsrapporte ka derfor ikke sammeliges med e "varedeklaratio". Omfatter sylige skader er ka være skjulte skader, som de bygigssagkydige ikke hår mulighed fpr at flde-eftersyet : hadlerom sylige'forhold ved V husgt, som har givet - eller seere ka risikere afgive-e skade. Ejer- Skifteforsikrigeh kåh beskytte rfiod omkostigei" til skader, som ikke er sylige. Høj karakter er ikke ødvedigvis dét samme som høj udgift per ér ikke e direkte sammehæg mellem de karakter, som de bygigssagkydige giver e skade dg prise på at udbedre skade. ér ka være skader, som hurtigt og billigt ka udbedres, me som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres oget. lvorlige skader får e høj karakter (K2 eller K3j, uaset om de er billijge eller dyre at udbedre. e sagkydige ka også bruge karaktere UN. ee karakter skal forstås som e advarselslampe, der tædes. Her er oget, som kræver e ærmere udersøgelse, ed eftersyet har mulighed for. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 2 af 4

3 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Til dig, der skal købe u ka bruge tilstadsrapporte som hjælp til at vurdere de fysiske tilstad af de ejedom, du er iteresseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et huseftersy, skriver de bygigssagkydige e tilstadsrapport. Rapporte beskriver de skader eller teg på skader, som de bygigssagkydige har fudet ved huseftersyet. erudover består rapporte af sælgers oplysiger om ejedommes tilstad. Hver skade i tilstadsrapporte har e karakter, der viser, hvor alvorlig skade er for de ekelte del af bygige. Karakterere er e byggetekisk vurderig. e siger ikke oget om, hvor meget det vil koste at udbedre e skade. Såda foregår et huseftersy e bygigssagkydige vurderer huset ud fra det, ha umiddelbart ka se. Ha må gere bruge ekle tekiske hjælpemidler, me fjerer ikke gulvtæpper, sækede lofter osv. erfor ka der være skader, som de bygigssagkydige ikke ka opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstadsrapporte. Hvad kigger de bygigssagkydige efter? Huseftersyet afdækker altså sylige skader, som reducerer bygiges fuktio og værdi æveværdigt. et ka f.eks. være svampeskader, kostruktiosfejl eller sætigsskader. Huseftersyet afdækker også teg på skader eller fysiske forhold, der ka udvikle sig til e skade. Her er e liste med eksempler på forhold, som de bygigssag-. kydige ikke holder éje méd; El- pg ws-istallatioeres fuktio Sædvaligt slid og ormal yedligéhbldelsesståd Småtig, som ikke påvirker bygiriges brug eller værdi særiig. meget.-:./... -: Byghirrges placerig på gfudé: Bygiges plaløsig Bygigehs idretig ^ Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Udedørs svømmebassier dg pumpearilæg Markiser og baldakier Istallatioer ude for bygigere Bygiges sestetik dg arkitektur Bygiges lovlighed (bortset fra åbelyse overtrædelser af bygigslovgivige) Karaktersystemet e bygigssagkydige giver hver skade - og de forhold der ka medføre skader - e karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (KO) Midre alvorlige skader (K) lvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør udersøges ærmere (UN) u skal være opmærksom på, at der ka være skader i et hus, som de bygigssagkydige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er ævt i tilstadsrapporte. u skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske for huse af de pågældede type og alder, ikke ødvedigvis æves i tilstadsrapporte. Hvis der feks. er fugt i kældere på et ældre hus, vil det ku blive ævt i tilstadsrapporte, hvis fugte giver æriiggederisikofor skader på bygige. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastmp 3 af 4

4 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Tillæg og alloger til tilstadsrapporte Tilstadsrapporte ka være suppleret af et tillæg. Tillægget ka ideholde oplysiger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstadsrapporte, me det ka også ideholde oplysiger, som uddyber tilstadsrapportes oplysiger. Tillægget er ikke e del af tilstadsrapporte og er ikke omfattet af Huseftersysordige. Klager over tillægget ka derfor ikke idbriges for keævet for Huseftersy. E alloge er derimod e tilføjelse til - eller korrektio af - oplysiger i tilstadsrapporte. lloge er e del af tilstadsrapporte og er derfor omfattet af huseftersyet. E alloge ka ku udarbejdes i tilstadsrapportes gyldighedsperiode, som er 6 måeder. Ejerskifteforsikrig Når du køber et hus, ka du tege e ejerskifteforsikrig, hvis der er udarbejdet e tilstadsrapport. Om ejerskifteforsikrig Ejerskifteforsikrige ka sikre dig mod større udgifter til bl.a. skjulte skader. Me husk: u får ikke erstattet gaimelt med yt. Udgifter til midre skader, vedligeholdelse samt udbedrig af almideligt slid og ælde må du ormalt selv betale for. Forhold, der er aført i tilstadsrapporte, er ikke dækketåf ejerskifteforsikrige, medmidre fbrhpldét er klart forkert beskrevet. Ejerskiifteforsikrige dækker heller ikke forhold, der er ormale for husets type dg alder. u ka læse mere om ejerskifteforsikrig på Huseftersyet og tilstadsrapporte er altså grudlaget for ejerskifteforsikrige. Hvis du ikke teger e ejerskifteforsikrig, skal du ormalt selv betale alle udgifter til udbedrig af husets skader, hvad ete de er ævt i e tilstadsrapport eller ej. er ka være forskel på, hvad forsikrige dækker - me det fremgår af tilbuddet og betigelsere fra forsikrigsselskabet. Lovgivige fastsætter dog ogle miimumskrav for dækiges omfag. Sælger skal betale de ee halvdel af forsikrigspræmie, du skal betale de ade. Selv om du har fået tilbud fra sælgers forsikrigsselskab, må du geme vælge et adet selskab. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere ed sit opridelige tilbud, hvis præmie til det ye forsikrigsselskab er højere. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 4 af 4

5 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Til dig, der skal sælge Ved et huseftersy vurderer e bygigssagkydig, om bygige er i dåriigere stad ed e tilsvarede bygig af samme alder og type. e bygigssagkydige geemgår hver ekelt del af bygige for at afdække sylige skader og teg på skader. et er dig som sælger, der skal bestille huseftersyet. Efter huseftersyet får du e tilstadsrapport fra de bygigssagkydige. u skal præsetere tilstadsrapporte for købere samme med et tilbud om e ejerskifteforsikrig, ide køber uderskriver købsaftale. Ku på de måde ka du blive fritaget for det ormale 0-årige sælgerasvar. u ka ku blive fritaget for asvaret, hvis du opfylder følgede tre pukter: e bygigssagkydige har udarbejdet eller foryet tilstadsråppbrte midre ed séksmåedéf før de dag, hvor købere mpdtager rapporte. bu fremskafl'er et tilbud på e ejerskiftefprsikrtg; og tilbyder at betale halvdele af præmie. u sikrer dig, at købere er klar over, at dit 0-årige sælgerasvar er bortfaldet. u skal dog vsere klar over, at du som sælger fortsat ka komme til at hæfte for: Forhold ude for bygige (feks. forureet jord) Ulovligheder (feks. bygiger eller bygigsdele, der er opført i strid med gældede regler) Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysiger i forbidelse med huseftersyet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, du har kedskab til) Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 5 af 4

6 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Tilstadsrapport for ejedomme Vej: 6. Julivej 93 Ejedomme besigtiget: starttidspukt: :00 Postr.: 7000 By: Sluttidspukt: Fredericia 2:5 Sælger: Nav: Kirste Hammerum Vej: 6.Jullvej93,.tv. Telefo: Mobiltlf.: Følgede materiale forelå: BBR-ejermeddelelse af: Tidligere tilstadsrapport lb.r.: dre bygigsoplysiger: vedt: BBR-meddelelse af Forsikrigspolice: Eergimærke: Postr.: 7000 E-mall: By: Fredericia Med hesy til brug af æ/ærede rapport i forbidelse med asvarsfraskrivelse, jflov r 39 af 4. jui 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejedom, er dee rapport ku gældede I forbidelse med e for de ekelte ejerlejlighed af OT cosult aps, Skovgårdsparke 9, 7080 Børkop udarbejdet tilstadsrapport. Bygigsbeskrivelse: Boligtype: Ejedomme: Ejerlejlighed Typehus: Bygr. Byg. vedelse Beboelse Opført år 949 Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m2 Total 58 Kælder 6 Udyttet tagetage m2 Oplysigere i skemaet er ikke baseret på faktisk opmålig, me idhetet fra foreliggede materiale, heruder BBR-ejermeddelelse eller ligede. lle bygiger er omfattet af huseftersyet. Bygigere er opdelt i selvstædige litra, hver gag bygigers kostruktio, fuktio eller opførelsesår skifter. Rigtighede i opgørelse af arealeres størrelse er ikke de bygigssagkydiges asvar. 2 Brutto etageareal m2 Bolig 437 Erhverv O Bemærkiger. Er der bygigsdele, som er gjort utilgægelige? Ja Nej Bygig 2. Er der bygigsdele, der ormalt er tilgægelige, som ikke har kuet besigtiges? Tagflade og kviste er ku besigtiget fra terræiveau pga. stor højde. Tagkostruktioe er ku besigtiget over haebåd, idet derpå besigtigesdage ikke var adgag til lejligheder i tagetage. På flere af gulvee er der moteret faste tæpperigulvbelægiger, hvorfor gulvkostruktioe uder disse ikke kue besigtiges og vurderes. 3. Er der specielle bemærkiger til termoruder? er blev på besigtigelsesdage ikke fudet syligt pukterede termoruder udover de af sælger oplyste, me der gøres opmærksom på, at termoruder ka være pukteret, ude at dette ka kostateres ved almidelig besigtigelse. 4. Er sekudære bygiger i e så dårlig stad eller har så rige byggetekisk værdi, at det ikke tjeer oget formål at foretage og udfærdige tilstadsrapport for disse bygiger? la S ^ m 5. Er der afvigelser i forhold til BBR? (e bygigssagkydiges markerig af, hvorvidt der er åbelyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysigere er ikke baseret på faktisk opmålig). jxj Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 6 af 4

7 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Resumé af huseftersy - for beb oelsesde e Bygigsdel/istallatio:. Fudameter/sokler Vurderig: IB KO K K2 K3 UN Note 2. Kældre/krybekældre/terrædæk 3. Yder- og idervægge 4. Viduer og døre 5. Lofter/etageadskillelser 6. Gulvkostruktio og gulve 2 2 X X 7. Idvedige trapper X 8. Tagkostruktio 9. Bad/toilet og bryggers X 3 2 X 0. WS-istallatioer. El-istallatioer X X Geerelle kommetarer til bygigeres tilstad: Ejedomme er opført i e god hådværksmæssig kvalitet og fremstår i rimelig vedligeholdelsestilstad. For at sikre god vedligehoidelsel levetid abefales de væsetligste af de i æ/ærede rapport ævte forhold udbedret. e I ærværede rapport ævte forhold omhadler alee fællesområder for moderejedom matr r 738CÆ Fredericia Bygrude, ejd. r Karakterer Iijf bcittkigcr IB Kusmrtiski sk idpi KO Midri ilvuilicji ^k-id(.r [ I l.orliqi sktdi r [ I Ih I KtiskL skidi I I S Mi lis mm Boi ude I sog s i rir rd I I I [ I mm^;kl! mm i r I [ I I lloti l[ Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 7 af 4

8 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Registrerig af bygiges tilstad Byg.: Beboelse ~~ Karakter: Registrerig og ote:. Fudameter/sokler.3 Udvedige trapper Kl Flere kliker på udvedig trappe har skår. Vagemur ved udvedig kældertrappe har småafskaliger. 2. Kældre/krybekældre/terrædæk 2. Gulvkostruktio Kl Betogulvet i kælder har ogle svidrever. 3. Yder- og idervægge 3. Facader/gavle K3 Bærede hjørestolpe ved hjøreviduer har rever og afskaliger, sadsyligvis pga. rusttæriger. 3.4 ltaer 3.6 Idvedig vægge K Kl lta. sal tv. har ogle afskaliger og rever. Skråvæg i trappeopgag har ogle rever og fugtskjolder. -sepkls.io- 4. Viduer og døre 4. øre 4.2 Viduer K2 Kl K2 ørtrl ved etredøre har edbrud. Terrassedøre delamierer. Viduer må beteges som ældede, me ude egetlige edbrudsskader. Topforseglige og glasbudlistere er ved flere af viduere ikke itakt. Note: et abefales at få træglasbudlistere i viduere udskiftet med alumiiumslister, hvilket ka medvirke til forlægelse af restlevetide. 5. Lofter/etageadskillelser 5.4 det: Loftslem K3 Loftslemme er uisoleret og ikke tætsluttede. Note; Forholdet ka medføre risiko for, at fugtig rumluft ka træge op i tagrum og give kodesdaelser/skader på træværk i tagrum. 6. Gulvkostruktio og gulve 6.2 Belægiger KO Se sælgers oplysiger pkt Idvedige trapper 7. Ige bemærkiger 8. Tagkostruktio 8.6 Tagreder/tagedløb K2 8.0 Udertage/uderstrygig K3 Redejer har rusttæriger, og tagreder er ældede. tagrum ses der edfalde og frarevet uderstrygig i middel omfag. Note: et abefales at lade tagets uderstrygig geemgå af e murer ca. hvert 4 år eller få det uderstrøget med e bitumekit. 8.4 Gagbro Kl Gagbroe er ikke hævet i forbidelse med der er foretaget efterisolerig. Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup side 8 af 4

9 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Registrerig af bygiges tilstad - fortsat Byg.; 8.5 det; Træværk geerelt Karakter: Registrerig og ote: K2 Træværk ved kviste samt viduer træger til vedligeholdelse med træbeskyttelsesmiddel. Kl I træværk ses der borebilleagreb i forveteligt omfag, husets alder taget i betragtig. 8.6 Bemærkiger til skorste Kl Nedtaget skorstespibe er ikke afdækket i toppe. 9. Bad/toilet og bryggers 9. Ige bemærkiger 0. WS-istallatioer 0.2 Varmeistallatioer K2 Ved fjervarmeislallatioe tekikrum er der rusttæriger og utætheder. Note; ele af røristallatioere for vad, varme, afløb samt radiatorere er af ældre dato, og der må forvetes kortere restlevetid for dele af disse istallatioer.. El-lstallatloer. Ige bemærkiger Ka rakte re I IB I I KO I I Kl il -)lv IM K2 I I I oti Beskikket bygigssagkydig: Nav: Jør Olse IO T cosult aps Firma: OT cosult aps Vej: Skovgårdsparke 9 Telefo: Mobiltlf.: Tilstadsrapporte er udarbejdet I samarbejde med Ejedomsformidler: Forsikrigsselskab; Bestiller: Sælger Postr.: 7080 By: Børkop Telefax: Rapportdato: (uderskrift) Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 9 af 4

10 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Sælgers opiysiger om ejedomme Sælgers opmærksomhed heledes på, at forkerte oplysiger ka være asvarspådragede. Sælger skal derfor afgive oplysigere efter bedste overbevisig og bør rådføre sig med de beskikkede bygigssagkydige ved besvarelsere. Købers opmærksomhed heledes på, at det ikke forvetes, at sælgere i alle tilfælde har et dækkede kedskab til forholdee, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejedomme eller adskillige år tilbage. Sælgers besvarelse af spørgsmålee givets udfra kedskab til ejedomme. Svaree tilsigter ikke at være e garati. er ka være fagudtryk, så det abefales at geemgå dette skema med de beskikkede bygigssagkydige. Bemærk, at de efterspurgte oplysiger er geerelle. Skemaet skal dække alle typer boliger, så der ka være spørgsmål, som ikke er relevate for etop di ejedom. Er du i tvivl om de tekiske ords betydig, ka du besøge hvor der er e ordforklarig over de mest beyttede betegelser Geerelle oplysiger Hvor mage år har du boet i ejedomme? 4 år Er der eller har der været tvister, retssager eller sys- og skøssager vedrørede fejl og magler ved ejedomme? Hvisja, hvilke og hvorår? Er der tidligere udarbejdet tilstadsrapport for ejedomme? Hvisja, hvilke og hvorår? Er der foretaget tilbygiger eller ombygiger i di ejertid? Hvisja, hvilke og hvorår? Er bygiger eller dele af bygiger udført som selvbyg eller medbyg? Hvis ja, hvilke dele af bygigere? Er der problemer med opstigede kloakvad eller tilstoppede kloakker? Er grude periodevis oversvømmet?. Ja Nej Ved ikke S m m m Fudameter/sokler Er huset piloteret eller ekstrafuderet? Hvis ja, hvor? Er huset efterfuderet? Hvisja, hvorår? Er der sætigsskader, som er udbedret? Hvis ja, hvor? Er der udført reparatioer på udvedige trapper? lei m m Kælder/krybekælder/vetiieret hulrum Er der kælder? Er der krybekælder/vetileret hulrum? Er der adgag til krybekælder? Har der været lukket for vetilatioshuller i krybekældere/vetileret hulrum? Hvis ja, hvilke? m s 2.5 Har der været trægt vad geem kælderydervægge eller op geem gulvet (ikke gulvafløb)? Hvisja, hvor og hvorår? Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 0 af 4

11 HUSfiftfirSVri ^^r. Lb.r. Tilstadsrapport IUOC;il.c;ioyil.,432 H Versio6. Sælgers oplysiger om ejedomme - fortsat 2.6 Har der været kostateret fugtproblemer i kældere/krybekældere/vetilerede hulrum? Ja Nej Ved ikke 2.7 Harderværetforetagetreparatioerefterfugt-, råd-, svampe-eller isektskader? Ivl U 2j U 2.8 Er der kloakpumpe? 2.9 Er der dræ lags husets fudamet? 2.0 Er der grudvadspumpe? S m B 3- Yder- og idervægge/skillevægge 3. Har der været foretaget reparatioer efter fugt-, råd-og svampe-eller isektskader? LJ REl lil Fl LJ 3.2 Er der rever, som er dækket af møbler? 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? S S 4. Viduer og døre 4. Er der pukterede termoruder (dugruder)? stk. i stuevidue (lej.. tv.) 4.2 Harderværetforetagetreparatioerefterfugt-, råd-, svampe-eller isektskader? 5 U IS U 4.3 Fugerer alle viduer? Hvis ej, hvilke gør ikke? 4.4 Fugerer alle døre? Hvis ej, hvilke gør ikke? s s 5- Lofter/etageadskillelser 5. Harderværetforetagetreparatioerefterfugt-, råd-, svampe-eller isektskader? 7 U X U 6- Gulve 6. Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (feks. rever, fugtskader m.m.)? 6.2 Har der været foretaget reparatioer efter fugt-, råd-, svampe- eller isektskader? 7- Idvedige trapper 7. Har der været skader ved trapper? Hvis ja, hviike? 8- Tage 8. Har taget været utæt? lta over stue har været utæt - er udbedret 8.2 Er, eller har der været skader omkrig skotreder eller iddækiger? Hvisja, hvilke? S S S S Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side af 4

12 HUSfiftPr^V HEr. Lb.r. Tilstadsrapport UOCIlCIOyil ^^^^ H- o-o Versloe.l Sælgers oplysiger om ejedomme - fortsat 8.3 Har der været skader ved skorste (feks. løbesod)? Hvisja, hvilke? 8.4 Er der utætte tagreder eller edløb? 8.5 Er der adgag til skukrum? Hvis ej, hvilke er der ikke adgag til? 8.6 Er der adgag til tagrum? 8.7 Har der været forefaget reparatioer efter fugt-, råd-, svampe- eller isektskader? 9- Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9. Er der problemer med afløb? Hvis ja, hvilke? Ja Nej Ved ikke ^0^ ws-istallatioer 0. Fyldes der vad på varmealægget mere ed é gag årligt? fl Kl Hvisja, hvor ofte? LJ LJ LJ irekte alæg 0.2 ErdeleafWS-istallatioere Udført af persoer.ude autorisatio? El Hvisja, hvilke? LJ lil LJ 0.3 Er der udført reparatioer efter rørskader (vadskader)? s - El-istallatioer. Er dele af el-istallatioere udført af persoer ude autorisatio? Hvis ja, hvilke? s Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 2 af 4

13 LJ je'ff' *C\/ HEr. Lb.r. Tilstadsrapport rmocii-cioyil,^^ Versio 6. Sælgers øvrige bemærkiger vedrørede fejl og magler: det: Sig. Kirste Hammerum ato Uderskrift - ejer/sælger X Sælger var til stede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysigere før huseftersyet Oplysiger har ikke kuet fremskaffes på grud af: Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastrup Side 3 af 4

14 Huseftersy HEr. Lb. r. Tilstadsrapport Versio 6. Bygigskostruktioer - oplysiger til ejerskifteforsikrig Vær opmærksom på, at oplysigere i dette afsit er bereget til forsikrigsselskaberes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikrig. Oplysigere ka ikke betragtes som e garati for korrekt materialeagivelse eller kostruktiosudformig. Byg.; Uddybede oplysiger:. Fudameter/sokler Kommetar Beto ele af kostruktiosopbygigere og materialebeævelsere ka forekomme at være adre materialer ed det i forsikrigsoplysigere agive. 2. Kældre/krybekældre/terrædæk Kælder Støbt i beto iviuret i blok- eller teglste rælag/kapillarbrydede lag; Type; Ukedt 3. Yder- og Idervægge Hulmur Formur - Tegl/kalksadste Bagmur - det; Type; lder-/skillevægge - Murværk Mur med puds 4. Viduer og døre Træ 5. Lofter/etageadskillelser 8. Gulvkostruktio og gulve Gulv på strøer eller bjælker Væg-til-væg tæppe Klikegulv på beto det; Type: Viyl Terrazzo Beto 7. Idvedige trapper 8. Tagkostruktio Sadeltag Haebådspær Taghældig - >35 grader Tagbelægig-Tegl Skorste - IVIuret 9. Bad/toilet og bryggers Vægkostruktioer, uorgaisk Gulvkostruktioer, uorgaisk Skorstee er edtaget til uder tag 0. WS-istallatloer Fjervarme. El-lstallatloer Erhvervs- og Byggestyrelse Gregersesvej K-2630 Taastjp Side 4 af 4

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bredebro. Udløbsdato 19-01-2011. Lb. nr. H-10-01836-0161. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bredebro. Udløbsdato 19-01-2011. Lb. nr. H-10-01836-0161. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tønder Kommune dresse rede ygade 38 Postnr. 6261 ato 19-07-2010 y redebro Udløbsdato 19-01-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-00181 Matrikel/Ejerlav: 713 redebro, rede Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Lundgreen Madsen. By Brønderslev. Udløbsdato 10-03-2009. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Lundgreen Madsen. By Brønderslev. Udløbsdato 10-03-2009. Lb. nr. for ejendommen Sælger: irgit Lundgreen Madsen dresse Nørrebro 11 Postnr. 9700 Dato 10-09-2008 y rønderslev Udløbsdato 10-03-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-3982 Matrikel/Ejerlav: 9T Hallund y, Hallund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-10-2012. Lb. nr. H-12-01913-0038. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-10-2012. Lb. nr. H-12-01913-0038. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gert Rasmussen dresse Møllebankevej 2 Postnr. 4840 Dato 26-04-2012 y Nørre lslev Udløbsdato 26-10-2012 Kommunenr./jendomsnr. 376-14415 Matrikel/jerlav: 13I Nr. Vedby y, Nr. Vedby

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere