PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER TELEFON 3. september 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-FARO-ANO Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 27 Indholdsfortegnelse: PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Generelt Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladstegning Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde Myndigheder Ajourføring... 7 BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS SIKKERHEDSORGANISATION Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation Bilag 2: Projektets adresseliste Bilag 3: Arbejdspladstegning Bilag 4: Tidsplan Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder Bilag 6: Vurdering af særligt farligt arbejde Bilag 7: Arbejdsprocedurer/APV Bilag 8: Beredskabsplan

3 3 af Generelt Nærværende plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af sikkerhedsarbejde og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter. Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejder med senere ændring i bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013 Søfartsstyrelsens bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs LBK nr. 654 af 15/06/2010 med senere ændringer Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Entreprisens projektmateriale Bygherren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og i arbejdsområdet. Arbejdsmiljøkoordinatoren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren er ansvarlig for at vedligeholde sine bidrag til PSS samt meddele ændringer hertil til arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenører, leverandører mv.) er ansvarlig for at de beskæftigede på pladsen er orienteret om planens indhold og ved, hvor planen forefindes. Beskrivelse: Arbejdet omfatter katodisk beskyttelse af samtlige bropiller over vand (kote +2,0 m til +4,0 m) for Farøbroerne. Arbejdet som skal udføres består af følgende aktiviteter: Etablering af arbejdsplads på landfæsteområdet Etablering af arbejdsstilladser for udvendige arbejder på piller Skæring og afrensning af riller. Boring af huller i kontrolmåleskabe, pilletop,og brodragere for føringsveje til kabler. Behugning for undersøgelse af armeringskontinuitet Trækning og montering af anodebånd Omstøbning af anodebånd Trækning og montering af ledere fra anodebånd og referenceelektroder til samlebokse indvendigt i bropiller. Montering af samlebokse i bropiller og i brodragere. Montering af rørgennemføringer mellem pilletop og brodragere Montering og trækning af kabler indvendigt i pilleskafte frem til eksisterende kabelbakker i brodragere. Opsætning og montering af kabinetter med strømforsyning/ensretter og styresystem Oprydning og afrømning af arbejdspladsen og -området.

4 4 af Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive entreprenører, som det fremgår af bilag 1. Når der afholdes koordinerende arbejdsmiljømøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste på aktører, firmaer og funktion er vedlagt i Bilag 2 Inden hvert koordinerende arbejdsmiljømøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator gennemgå sikkerheden på entreprisen ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til principperne for mønsterarbejdsplads. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og arbejdsmiljøkoordinator. Resultaterne af runderingen drøftes på arbejdsmiljømødet samt ophænges på opslagstavler i mandskabsskurene. 2. Arbejdspladstegning Arbejdspladsens indretning fremgår af bilag 3. Entreprenøren skal på baggrund af arbejdspladstegningen, krav i udbudsmaterialet samt gældende lovgivning, udarbejde den endelige indretning af arbejdsområderne og arbejdspladserne. Udover den endelige indretning af arbejdspladserne skal entreprenøren i hele udførelsesperioden løbende tilrette arbejdspladstegningerne, så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen. Arbejdspladstegningerne skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren. Entreprenøren skal opsætte arbejdspladstegningerne inkl. revisioner i mandskabsskurene, så de er tilgængelige og synlige for alle, der arbejder på området. Arbejdspladstegningerne fremgår af bilag 3, og skal som minimum vise, hvor der er: Eksisterende risici på området og hvilke risici Adgangs-, transport-. og flugtveje - herunder adskillelse af kørende og gående trafik Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere Afsat plads til velfærdsforanstaltninger Tilslutning til el, vand og kloak Telefon, alarm-, brand-, og rednings- og førstehjælpsudstyr 3. Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede tidsplaner for deres respektive entrepriser og disse planer koordineres på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne).

5 5 af Færdselsområder På arbejdspladstegningen, bilag 3 angives adgangsveje og af bilag 5 ses, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse af adgangsveje og afmærkning af søfartsregulerende foranstaltninger. På koordinerende arbejdsmiljømøder behandles detaljer vedr.: Regler for adgangsveje, flugtveje og adgang for beredskab i brokasse og til søs samt søfartsregulerende foranstaltninger 5. Områder med flere arbejdsgivere Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt vises på bilag 3 og beskrives på de koordinerende arbejdsmiljømøder (eller byggemøder), og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. 6. Fælles sikkerhedsforanstaltninger Entreprenørens aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Den udpegede arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger i fællesområder. Entreprenøren er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten. Det påhviler alle herunder entreprenøren og dennes underentreprenører, at medvirke til orden og ryddelighed på arbejdspladsen. Den enkelte entreprenør skal således altid rydde op efter sig efter dagens arbejde. 7. Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6, som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særlige farlige arbejder, der er udarbejdet under projektering. De arbejder, som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocedurer for, findes under bilag 7. Arbejdsproceduren kan, mht. arbejdsmiljø, erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer Vejdirektoratets krav til arbejdsmiljøplanlægningen af det pågældende arbejde. Entreprenøren skal instruere sine medarbejdere i relevante dele af den udarbejdede APV. Arbejdsproceduren eller APVen skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage før opstart. Arbejdsplads-specifik APV indsættes under bilag 7. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde vurdering af arbejdsmiljøforhold, samt angive hvilke konkrete arbejdsmiljøforanstaltninger, der skal benyttes for arbejdets gennemførelse herunder: Sikkerhedsudstyr af hensyn til druknerisiko Brug af værnemidler Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke

6 6 af 27 Anvendelse af tekniske hjælpemidler Sejlads mellem land og bropiller Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet Proceduren skal desuden redegøre for hensyn til tilstødende arbejder og foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed i fællesområder. Afgrænsning af særlige farlige arbejder behandles på de koordinerende arbejdsmiljømøder eller byggemøder. Krav i forbindelse med arbejde over og på vand Ved arbejder til søs og fra arbejdsflåde/arbejdspram og båd gælder love og regler for søfart, og afmærkning af flåder og fartøjer skal udføres i henhold til Søfartsloven, og som påkrævet af Søfartsstyrelsen/Farvandsvæsenet. Der skal være taget passende sikkerhedsforanstaltninger mht. overbordfald, såsom brug af arbejdsvest (dvs. godkendt oppustelig redningsvest), redningsvest, livline eller andet egnet udstyr. I fartøjer med mere end en person om bord må arbejdet kun udføres, når der er etableret fuldt tilstrækkeligt opsyn. Der skal etableres et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne kan reddes om bord. Yderligere skal der være mindst en transportabel ildslukker ombord. Ved katodisk arbejde over vand skal redningsveste benyttes medmindre andre passende sikkerhedsforanstaltninger mod at falde i vandet er taget. Montage af stilladser og platforme på bropillerne vil ligeledes medføre arbejde over vand hvor redningsvest skal benyttes. Der skal træffes foranstaltninger, inden rækværket skal monteres, således at montagearbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Færdsel til og fra stillads på bropiller skal foregå iført redningsvest. Fornøden uddannelse i førstehjælp og fornøden uddannelse eller instruktion i brug af sikkerhedsudstyret skal dokumenteres for byggeledelsen eller arbejdsmiljøkoordinatoren, når det skønnes nødvendigt. Regler for håndtering af kemiske stoffer Entreprenøren udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer samt en liste over brugsanvisninger og tekniske hjælpemidler, der opbevares eller anvendes på pladsen. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listen i form af tilføjelser, historikken bevares. 8. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Entreprenøren skal udarbejde procedurer for løbende kontrol vedr. elektriske installationer, maskiner, komponenter og håndværktøj jf. i øvrigt krav i stærkstrømsbekendtgørelsen. Procedurerne skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage før opstart. 9. Beredskabsplaner Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplan er ophængt synligt på arbejdspladsen. Entreprenøren udarbejder egne beredskabsplaner. Ved arbejdsulykker eller nær-ved ulykker skal arbejdsmiljøkoordinatoren straks orienteres. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på arbejdspladstegning, bilag 3.

7 7 af 27 Kontrol og samordning: Arbejdsmiljøkoordinatoren forestår den planlagte løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 10. Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde De særlige farlige arbejder er vist i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 11. Myndigheder Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Efterfølgende skal arbejdsmiljøkoordinatoren kontakte Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator. 12. Ajourføring Den systematiske opfølgning på arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne plan med tilhørende bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver foretages.

8 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED AL: Arbejdsleder BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed SR: Arbejdsmiljørepræsentant BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS SIKKERHEDSORGANISATION Projektleder: Bygherre Vejdirektoratet Arbejdsmiljøkoordinator Firma: COWI Navn: Birit Buhr Firma: AL: SR: Entreprenør 1 Firma: AL: SR: Entreprenør 2 Firma: AL: SR: Entreprenør 3 Firma: AL: SR: Tilsyn Underentreprenør 1.1 Firma: AL: SR: Underentreprenør 2.1 Firma: AL: SR: Underentreprenør 3.1 Firma: AL: SR: Underentreprenør 1.2 Firma: AL: SR: Underentreprenør 2.2 Firma: AL: SR: Underentreprenør 3.2 Firma: AL: SR: Underentreprenør 1.3 Firma: AL: SR: Underentreprenør 2.3 Firma: AL: SR: Underentreprenør 3.3 Firma: AL: SR:

9 9 af 27 Bilag 2: Projektets adresseliste Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Projektleder AMK-B COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby 2800 Lyngby Arbejdsmiljøkoordinator Birit Buhr Tilsyn Tilsynsleder Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Entreprenører Entreprenør 1 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 2 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 3 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 4 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Forsyningsselskaber El Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant TDC Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Vand Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Fjernvarme Arbejdslederleder

10 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Arbejdsmiljørepræsentant Gas Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Andre Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant SIDE 10 af 27

11 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Bilag 3: Arbejdspladstegning I projekteringen viser rammerne for arbejdspladsindretningen hvor der er: til- og frakørselsforhold tilstrækkelig plads til: - materialedepoter - affaldscontainere - mandskabscontainere - velfærdforanstaltning - P-pladser til maskiner, biler og ansatte I udførelsen skal arbejdspladstegningen yderligere vise: Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenøren arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde/opstille efter planen. Derudover skal der på tegningen indarbejdes: eksisterende risici på arealet og hvilke risici flugtveje/redningsveje plads til adskillelse af gående og kørende trafik der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder) tilslutning til: - el - vand - kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen, adresse, bronummer eller andet kendetegn stillads og anløbsplads angivelse af områder med særligt farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og bilag 6 med særligt farligt arbejde Der skal følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.

12 12 af 27 Bilag 4: Tidsplan Tidsplanen skal vise: Hvornår den enkelte arbejdsgiver har opgaver på arbejdspladsen. Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Bilag 6: Liste med særligt farligt arbejde) Hvor mange der er påtænkt beskæftiget på de enkelte opgaver Tidsplanens detaljeringsgrad: Detaljeringsgraden skal være således, at arbejdsmiljøkoordinatoren er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der kan angives stationeringer eller nummereringen af bropille så man kan se om der er taget hensyn til andre arbejder, der kan forekomme på broerne f.eks. vejarbejde, vedligehold mm. Entreprenørens detaljerede tidsplaner: Entreprenøren skal udarbejde en detaljeret tidsplan gældende for 4 uger, som angiver fælles områder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet.

13 13 af 27 Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS Michael Gravsen Projekteringsfasen Anmelde arbejdsplads til Arbejdstilsynet Birit Buhr Udførelsesfasen Ajourføring af PSS Birit Buhr Udførelsesfasen Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Birit Buhr Udførelsesfasen Koordinere sikkerhedsarbejdet i arbejdspladsens fællesområder Birit Buhr Udførelsesfasen Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert sikkerhedsmøde Birit Buhr Udførelsesfasen Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som Entreprenøren Udførelsesfasen hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- Entreprenøren Udførelsesfasen /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af arbejdspladsen Entreprenøren Udførelsesfasen Eventuelle afmærkninger og søfærdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren Udførelsesfasen Arbejdsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator Entreprenøren Udførelsesfasen jf. arbejdspladstegning, bilag 3 Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator Entreprenøren Udførelsesfasen jf. arbejdspladstegning, bilag 3 Etablering og vedligeholdelse af oplagspladser. Entreprenøren Udførelsesfasen Etablere, vedligeholde og fjernelse af el-installationen Entreprenøren Udførelsesfasen Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger. Entreprenøren Udførelsesfasen Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af vandinstallationen Entreprenøren Udførelsesfasen Etablering, vedligeholdelse og fjernelse kloak Entreprenøren Udførelsesfasen Rækværk mv. Opsætning og vedligeholdelse af rækværker hvor der arbejdes i Entreprenøren Udførelsesfasen højden > 2 m Opsætning og vedligeholdelse af vej afspærringer Entreprenøren Udførelsesfasen Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenøren Udførelsesfasen Opsætning, vedligeholdelse af stillads Entreprenøren Udførelsesfasen Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres Alle Udførelsesfasen på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejds- område forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse af fælles adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Entreprenøren Udførelsesfasen Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle Udførelsesfasen Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenøren Udførelsesfasen Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprenøren Udførelsesfasen Snerydning og grusning af adgangsveje Entreprenøren Udførelsesfasen Oprydning, rengøring og affaldsordning

14 14 af 27 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages Entreprenøren Udførelsesfasen Affaldshåndtering Entreprenøren Udførelsesfasen Førstehjælpekasse, redningsmateriel, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprenøren Udførelsesfasen Ildslukker forefindes og er i god stand Entreprenøren Udførelsesfasen Redningsmateriel forefindes og er i god stand Entreprenøren Udførselsfasen Nødtelefon, der skal på pladsen være adgang til en telefon Entreprenøren Udførselsfasen

15 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED AL: Arbejdsleder BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed SR: Arbejdsmiljørepræsentant Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan for Sikkerhed og Sundhed: BRO M og M , FARØBROERNE

16 16 af 27 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode Indledende arbejder Arbejde ved og på vand Der skal etableres og nedtages et arbejdsstillads på bropillerne så arbejdshøjde er fra kote +1,8 m til kote ca. +4,5 meter. Landgangsforhold i forbindelse med bropille, arbejdspram/båd skal sikres på en sådan måde, at adgang til og fra fartøjet og bropille kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Sikre at personer og materialer ikke falder i vandet. Personer falder, glider, falder i vandet etc. På bropillerne På pram Entreprenøren udarbejder en procedure, der beskriver etablering, vedligehold og nedtagelse af stilladser. Brug af typegodkendt rednings/svømmevest skal anvendes ved færdsel på søterritoriet. For arbejder på vand skal Søfartsstyrelsen godkende planerne for arbejderne. Planlægning og sikring mod nedstyrtning ved opsætning af wire el. lign. til faldsikring. At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtning og gennemstyrtnings fare på bygge- og anlægspladser mv. D.5.5 Faldsikring Entreprenøren udarbejder procedure der beskriver arbejder som udføres ved og på vand og hvordan disse arbejdsoperationer sikres. Dækoverflader skal være indrettet og behandlet, så muligheden for at personer glider er nedbragt til det mindst mulige. Ved arbejder til søs fra arbejdsflåde/ arbejdspram og båd gælder love og regler for søfart, og afmærkning af flåder og fartøjer skal udføres i henhold til Søfartsloven og som påkrævet af Søfartsstyrelsen/ Farvandsvæsenet. Forskrift FSK nr. 4 af : Prammes opbygning og udstyr mv. Meddelelse A: Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe meddelelse F, kap. VI, beskyttelse af besætning, arbejdsmiljø og sikkerhed Meddelelse F, kap. VII Redningsmidler og arrangementer Meddelelse F, kap. VIII Træning og øvelse med redningsmidler Almen sejlende trafik i området der kommer Kollision På havet langs broen Trafikken på og under broerne skal opretholdes

17 17 af 27 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode i konflikt med arbejdet med evt. montering af stilladser uden restriktioner i hele arbejdsperioden. Evt. arbejdsplatforme og stilladser skal monteres, vedligeholdes og demonteres uden gene for sejlende trafik. Entreprenøren udarbejder procedure der beskriver etablering, vedligehold og nedtagning af stilladser. Afmærkninger og søfærdselsregulerende foranstaltninger påhviler entreprenøren. Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af søafmærkning. Søafmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. Søfartsloven. Entreprenøren sejler mellem land og bropillerne Påsejling, samt sikre at personer og materialer ikke falder i vandet. På havet fra land til bropiller Ved arbejder til søs fra arbejdsflåde/arbejdspram og båd gælder love og regler for søfart, og afmærkning af flåder og fartøjer skal udføres i henhold til Søfartsloven og som påkrævet af Søfartsstyrelsen/ Farvandsvæsenet. Entreprenøren udarbejder en procedure, der beskriver arbejder ved og på vand og hvordan disse arbejdsoperationer sikres. Forskrift FSK nr. 4 af : Prammes opbygning og udstyr mv. Meddelelse A: Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe meddelelse F, kap. VI, beskyttelse af besætning, arbejdsmiljø og sikkerhed Meddelelse F, kap. VII Redningsmidler og arrangementer Meddelelse F, kap. VIII Træning og øvelse med redningsmidler Arbejde i højden over vand Fald fra stilladser til lavere niveau samt i vandet Bropillerne Stilladserne / platformene skal være opsat efter gældende lovgivning. Typegodkendt rednings/svømmevest skal anvendes ved færdsel på søterritoriet.

18 18 af 27 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode Entreprenøren udarbejder procedure der beskriver arbejde i højden over vand. At-vejledning: B.3.2 Opstilling og brug af stilladser A.2.1 Nedstyrtning og gennemstyrtnings fare på bygge- og anlægspladser mv. Kabelarbejde Arbejde i pilleskafter Trangt arbejdsområde og brug af arbejdspositioneringssystem forhindrer muligheden for selv at redde sig ud, hvis der sker en ulykke. Der er vanskelige evakueringsmuligheder. I pilleskafterne Entreprenøren udarbejder en procedure, der beskriver indvendigt arbejde i brokasse, brodrager og bropiller herunder brug af arbejdspositioneringssystem i pilleskafterne. Der må ikke arbejdes alene og adgangs- og flugtveje skal sikres, og en beredskabsplan skal udarbejdes af entreprenøren. Bek. nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægspladser. Bek. nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer. Arbejde i bropilleskafter, brodrager, brokasse etc. Fald til lavere niveau, samt vanskelige evakueringsmuligheder Bropilleskafter, brodrager og brokasser Hvor det ikke er muligt via fællesforanstaltning eller anden form for faldhindring, der kan sikre ansatte mod nedstyrtning, anvendes faldsikring. Arbejde udenfor rækværker, eller hvor man ikke på anden måde forsvarligt kan udføre arbejdet, bruges et arbejdspositioneringssystem. Entreprenøren udarbejder en procedure, der beskriver indvendigt arbejde i brokasse, brodrager og bropiller herunder brug af arbejdspositioneringssystem i pilleskafterne. Entreprenøren udarbejder beredskabsplan i forbindelse med redning. Entreprenøren sørger for, at ansatte opfylder uddannelseskrav for brug af faldsikring, arbejdsposi-

19 19 af 27 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode tioneringssystem og redningsudstyr. Ved alt arbejde inde i pilleskafter skal der til enhver tid være 2 personer til stede. At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtning og gennemstyrtnings fare på bygge- og anlægspladser mv. D.5.5 Faldsikring Bro- og betonarbejder Der skal arbejdes fra arbejdsplatformene /stilladserne over vand. Skæring, boring, behugning og afrensning af beton (afrensning med rent vand) Sikre at personer og materialer ikke falder i vandet. Udsættelse for vibrationer, støv og støj Bropillerne Hele strækningen Entreprenøren udarbejder procedure der beskriver arbejde i højden over vand. At-vejledning: B.3.2 Opstilling og brug af stilladser A.2.1 Nedstyrtning og gennemstyrtnings fare på bygge- og anlægspladser mv. D.5.5 Faldsikring En arbejdsprocedure udarbejdes for skæring, boring, behugning og afrensning, hvor der tages højde for støv, støj og vibrationer samt tilhørende værnemidler. Ved arbejde med højtryksrensning over 25 bar skal arbejdsområdet afspærres for andre personer. Der skal være skridsikkert fodfæste. Hvis der arbejdes mere end ½ time, skal der anvendes skulderbøjle eller lign., som kan aflaste hændernes greb om strålerøret. AT's vejledning: D.2.20 Brug af vandtryk for rengøring, af rensning og skæring D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.2 Hånd arm vibrationer C.2.1 Kræftfremkaldende stoffer og materialer. Kemiske produkter og påvirk- Anvendelse af klæbeankre

20 20 af 27 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode ning Arbejde med kemiske produkter herunder påvirkninger af arbejdstageren i forbindelse med anvendelse af klæbeankre Kemiske påvirkninger af arbejdstageren herunder sundhedsskadelige påvirkninger fra at arbejde ubeskyttet med Hele projektet ved arbejde med klæbeankre Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer samt en liste over brugsanvisninger og tekniske hjælpemidler, der opbevares eller anvendes på pladsen Ved alle arbejder der indebær anvendelse af kemiske stoffer og materialer, skal det mindst sundhedsskadelige produkt vælges (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 med senere ændringer) Svejsning på armeringsjern for etablering af elektrisk kontinuitet Svejserør indeholder irriterende gasser og en række tungmetaller, der kan give kronisk bronkitis, astma og kræft i luftvejene Arbejdet udføres i henhold til: Bek. nr. 292 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer. At-vejledning: C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater C.2.1 Kræftfremkaldende stoffer og materialer. Entreprenøren udarbejder APV/procedure for svejsearbejdet. Svejseområdet skal være velventileret. Hvor der ikke kan etableres tilstrækkelig ventilation, skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Der skal anvendes personlige værnemidler så som handsker med manchet, øjenværn samt forklæde. At-vejledning: D.2.16 Svejsning, skæring i metal D.5.4 Åndedrætsværn Andet

21 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Bilag 7 Arbejdsprocedurer/APV Entreprenøren skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt risikofyldte arbejder. Procedurerne skal beskrive hvilke risici, der er ved det pågældende arbejde, og hvordan disse risici tænkes nedbragt. Det skal ligeledes beskrives hvordan foranstaltningerne kontrolleres. Herunder er en liste over de nødvendige arbejdsprocedurer, og der er ligeledes vedlagt et skema til brug ved udarbejdelse af proceduren. Procedurerne skal fremsendes til Byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinator for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage før opstart. Procedurerne indsættes under nærværende bilag. Arbejdsplads-specifik APV skal ligeledes indsættes under dette bilag. Samlet oversigt over procedurer under dette bilag: Procedure no. 01 Specifikke arbejdsprocedurer Indvendigt arbejde i brokasse, brodrager og bropiller i trange rum herunder brug af arbejdsstol i pilleskafterne. Ansvarlig entreprenør Entreprenør 02 Skæring, boring, behugning og afrensning (spuling), hvor der tages højde for støv, støj og vibrationer. 03 Etablering, vedligehold og nedtagning af stillads på bropiller 04 Arbejde i højden over vand ved etablering af stillads og fra stillads Entreprenør Entreprenør Entreprenør 05 Arbejde ved og på vand Entreprenør 06 Svejsearbejde ved armeringsjern for etablering af elektrisk kontinuitet Entreprenøren 07 08

22 22 af 27 Arbejdsplads: Arbejdsprocedurer og kontrol vedrørende særligt farligt arbejde. Dette skema udfyldes for hvert af de oplistede særligt farlige arbejder Beskrivelse af arbejdet/opgaven: Procedure no: Beskrivelse af den risiko, som skal nedbringes/fjernes: Særlige foranstaltninger til nedbringelse/fjernelse af risiko: Hvad Ansvarlig Kontrolprocedure / metode Frekvens af kontrol Værnemidler Tekniske hjælpemidler Øvrige foranstaltninger Eventuelt uddannelses-krav: Beskrivelse af nødvendig, særlig instruktion:

23 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED AL: Arbejdsleder BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed SR: Arbejdsmiljørepræsentant Bilag 8: Beredskabsplan (Hænges op et synligt sted på arbejdspladsen) Alarm Tryk 112 Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet og forstået I tilfælde af en ulykke: Tryk 112 og oplys: o Hvem du er o Hvor du ringer fra; Arbejdspladsen, <adresse> o Hvad der er sket o Hvor ulykken er sket o Hvor mange tilskadekomne o Vejviser sendes til nærmeste indkørsel for at guide redningskøretøjer Trinvis førstehjælp: Stands ulykken (Overblik og sikring af skadessted) Giv livreddende førstehjælp Tilkald den nødvendige hjælp (Aftal mødested) Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp og viser vej Giv almindelig førstehjælp

24 24 af 27 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Generelt skal følges ved alle hændelser Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved nedenstående hændelser. Arbejdsleder følger op på hændelsen og informerer opad i egen organisation samt informerer arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr> Arbejdsmiljøkoordinator Birit Buhr Arbejdsulykke I Tilfælde af en ulykke: Stands ulykken (Overblik, sikring) Giv livreddende førstehjælp. Tilkald den nødvendige hjælp. Aftal mødested. Giv almindelig hjælp. Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp, og vis vej. Se til at kollegaer/ vidner ikke går i chok tal med dem om hændelsen eller sørg for, at andre gør det. ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer. Hvad der er sket. Hvor ulykken er sket Arbejdspladsen <adresse> Angiv gerne nærmere placering Hvor mange tilskadekomne. Vejviser sendes til nærmeste indkørsel Kontakt nærmeste arbejdsleder. 112 Politi kommer, hvis der rekvireres ambulance. Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet. Førstehjælpsudstyr er angivet på arbejdspladstegningen. Uønsket hændelse Ved epilepsi foruden ovenstående: Sørg for, at vedkommende ikke kommer til skade. Hold evt. vedkommendes hoved og arme. Stands hændelsen så den ikke udvikler sig. Afspær område ved risiko for yderligere hændelser. Se til at kolleger/vidner ikke går i chok tal med dem om hændelsen. Kontakt nærmeste arbejdsleder. <nr> Fotonotat for uønsket hændelse udfyldes og tiltag iværksættes.

25 25 af 27 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Brand Stands om muligt branden. Tilkald den nødvendige hjælp. Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp aftal mødested, og vis vej. Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker. ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer. Hvad der er sket. Hvor ulykken er sket Arbejdspladsen <adresse>. Angiv gerne nærmere placering Hvor mange tilskadekomne Vejviser sendes til nærmeste indkørsel 112 Brandmateriel er angivet på arbejdspladstegningen. Forurening af vandløb Vand misfarves. Eller lugtgener fra vandløbet. Stop arbejdet. Kontakt lodsejere samt eventuelle dambrugsejere. <Navn> Dambrug <nr> <navn> de lokale miljømyndigheder Olie og kemikaliespild Stop arbejdet. Stop eventuelle lækager. Arbejdsmiljøkoordinator Birit Buhr Evt. politi/brandvæsen 112 Arbejdsmiljøkoordinator vurderer situationen <navn> de lokale miljømyndigheder Støvgener Ved ikke kontrollerbar og uventet støv stoppes arbejdet. Personpåkørsel Stop arbejde. tog/trafik Udfør nødvendig førstehjælp. Brud på gasledning Stålledning med sort Stop arbejdet og maskiner. PE-belægning eller gul Afspær i radius 50 m. PEM-ledning. Undgå antændelse af gas. Advarselsbånd GUL Arbejdsmiljøkoordinator <navn> ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer. Hvad der er sket. Hvor ulykken er sket Arbejdspladsen <adresse>. Angiv gerne nærmere placering Hvor mange tilskadekomne Vejviser sendes til nærmeste indkørsel 112 Gasselskabet <navn> <nr> Evt. politi/brandvæsen 112 Arbejdsmiljøkoordinator vurderer situationen

26 26 af 27 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Brud på lavspændingskabler Under V Ligger minimum 0,35 1,00 m nede. Ved dybde 0,35 m, så brug af kabelrør/ svært plastdækbånd. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ. Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab <navn> <nr> (Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket Stærkstrøm, udvendige kappe SORT). Brud på svagstrømskabler 0V-50V Advarselsbånd ORANGE, udvendige kappe HVID/GUL/ORANGE. Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Ledningsejer <navn> <nr> Brud på lyslederkabler Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte). Ledninger må ikke berøres. Ender frigraves og pakkes ind i plastic. Ledningsejer <navn> <nr> Ledningsejer står ofte på kabel/rør. Brud på telekabler Telekabler er oftest orange/gule (evt. sorte). Er ikke strømførende, er ikke farlige. Teleselskab <navn> <nr> Brud på uidentificeret ledning Stop arbejdet. Kontakt sikkerhedskoordinator Arbejdsmiljøkoordinator Birit Buhr Brud på vandledning Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab <navn> <nr>

27 27 af 27 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Tingskade Ved påkørsel af konstruktioner med risiko for efterfølgende personskade (stilladser, trappetårne m.m.) el.. Stop arbejdet. Evakuér området. Kontakt sikkerhedskoordinator. Arbejdsmiljøkoordinator Birit Buhr

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 30. august 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-STEG-BEL Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON Jan. 2014 365 BePl-hegn PSS KL

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST H630 STEGE

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 12710.100 Banebroer 127 Slagelse Omfartsvej >>> 12710 Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 St. 1.220 - st. 6.000 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 2011.02.08

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H316.02.20 Jord og belægningsarbejder H316 Sønderborg-Fynshav >>> Rundkørsel Grundtvigs Allé APRIL 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. MARTS

Læs mere

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED... 3 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 4 3.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H70409.20 Jord- og belægningsarbejder H704 Nyborg - Bøjden Cykelsti Kværndrup Egeskov Februar 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.02.2016, Rev.

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Bilag 4 Beredskabsplan Adresse: Arbejdsmiljøkoordinator(B) på pladsen: Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Kontaktperson på pladsen: Nærmeste skadestue: Kørevejledning- se sidste side Aalborg Sygehus

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4048.200 Forberedende Jord- og belægningsarbejder 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart JULI 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1.

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker Aggersundbroen, omisolering (BYG-SV-ND-AGGE-ISO) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 Jens Kristian Tuxen jkt@vd.dk 7244 3333 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGVÆRKER (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Lillebæltsbroen belægningsudskiftning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2016, Rev 0 14/12968-1 Niels Arend

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 Kirsten Riis kiri@vd.dk 7244 3438 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet af koordinator under projektering BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S PSS - plan for sikkerhed og sundhed Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.112 Broer Nord - Vest 6620 Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 Bro 66-123.00, UF af Gjernstien Bro 66-123.50, OF af K-vej, Århusvej Bro 66-131.50,

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Entreprise h415.05.20

Entreprise h415.05.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 0. Fælles

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H52106.20 Jord- og belægningsarbejde H521 Odense - Faaborg >>> H52106 Stikrydsning Volderslevvej / Dahlsvej MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning 40 Fynske Motorvej 4048 Nørre Aaby Middelfart September 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Version 1 Dato 2013-07-22 Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 5110.500 Afvandingsarbejder 51 Kliplev - Sønderborg Nyt afløb fra bassin 23 ved Sottrupvej Februar 2015 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere