UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetkontroludvalget 2010/0811(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten (C7-0023/ /0811(NLE)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Inés Ayala Sender PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_CNS_art108 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE... 3 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR LADISLAV BALKO... 4 BILAG 2: LADISLAV BALKOS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET... 9 PE v /17 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten (C7-0023/ /0811(NLE)) Europa-Parlamentet, der henviser til EUF-traktatens artikel 286, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0000/2010), der henviser til Budgetkontroludvalgets høring på mødet den... marts 2010, hørte Budgetkontroludvalget Rådets kandidat til medlemskab af Revisionsretten, der henviser til forretningsordenens artikel 108, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0000/2010), A. der henviser til, at Ladislav Balko opfylder/ikke opfylder betingelserne i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 1. afgiver positiv/negativ udtalelse om forslaget om udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten (og opfordrer Rådet til at trække sit forslag tilbage og indgive et nyt til Europa- Parlamentet); 2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner. PR\ doc 3/17 PE v02-00

4 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR LADISLAV BALKO Ladislav Balko Født i 1954 i Slepčany i Slovakiet. Cand. jur. fra Comenius-universitetet i Bratislava. Juridisk doktorgrad, PhD, og universitetslektor i finans- og handelsret. Har i den største del af sin erhvervskarriere beskæftiget sig med finansielle spørgsmål. Har siden 1990 arbejdet som bankmand og ekspert i offentlige finanser både i praksis og teori og 1991 ledende advokat i Den Slovakiske Republiks tolddepartement. Fra 1991 til 1999 ledende stillinger, herunder vicegeneraldirektør i den største slovakiske forretningsbank Všeobecná úverová banka (VÚB). Fra 2001 til 2004 vicedirektør og bestyrelsesmedlem i Den Slovakiske Republiks eksport-import-bank. I 2003 leder af det statslige agentur for udenlandske investeringer og handel (SARIO). I disse stillinger beskæftigede han sig med spørgsmål inden for området investeringsincitamenter og statsstøtte. Hans højeste stilling inden for banksektoren til dato var i perioden , da han blev udnævnt til medlem af bankbestyrelsen, det øverste styrende organ i centralbanken Slovakiets Nationalbank (NBS). På baggrund af disse aktiviteter som ekspert på finansområdet blev han i 2006 udnævnt til rådgiver for Den Slovakiske Republiks premierminister på området finanser og direkte udenlandske investeringer. I denne egenskab er han aktiv inden for statslig styring af offentlige finanser, budget, strukturfonde og andre relaterede områder. Siden 2006 har han også været næstformand i bestyrelsen for den statsejede Slovenská záručna a rozvojová banka (SZRB). I 2008 blev han udnævnt til medlem af regeringens prisråd. Han er således den eneste bankmand i Den Slovakiske Republik, der har deltaget i de ledende organer i tre statsejede finansinstitutter (EXIMBANKA, NBS, SZRB). Som led i bankansættelserne har han været medlem af forskellige tilsynsråd, hvor han har ført tilsyn med og kontrolleret den finansielle forvaltning. Som premierministerens rådgiver har han været medvirkende til euroens indførelse i Slovakiet. Medlem af arbejdsgruppen for lovgivning og arbejdsgruppen for kommunikation. Ophavsmand til erklæringen om en national aftale om indførelse og anvendelse af euroen i Slovakiet. Tilrettelagde forskellige konferencer om indførelsen af euroen. Sideløbende med det praktiske arbejde inden for finansvæsen underviser han i sin egenskab af leder af finansretsinstituttet under det juridiske fakultet ved Comenius-universitetet i Bratislava juridiske eksperter inden for budget, finansiel kontrol, skatter, provision, told, valuta og finansmarkeder. Har udgivet mange videnskabelige og professionelle artikler om disse emner samt lærebøger om finansret. PE v /17 PR\ doc

5 Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. Født den 20. maj 1954 i Slepčany kommune i distriktet Zlaté Moravce 1978: Afsluttede sine studier ved det juridiske fakultet ved Comenius-universitetet i Bratislava, og begyndte at arbejde som virksomhedsadvokat i generaldirektoratet for virksomheden Hydinársky priemysel [fjerkræsindustri] GRT i Bratislava , bestod mundtlig eksamen og fik tildelt titlen JUDr. 2. Fra september 1980 til marts 1990 ansat ved Československý Rozhlas (tjekkisk radio) i Bratislava som redaktør : ledende juridisk ekspert i Slovakiets tolddepartement. 4. Det akademiske år 1994/1995: påbegyndte undervisning ved det juridiske fakultet ved Comenius-universitetet i Bratislava, ved instituttet for erhvervsret, finansret og økonomisk ret med særlig vægt på finansret og finansmarkeder. 5. Forsvarede ved det juridiske fakultet ved Comenius-universitetet i Bratislava en afhandling om "Credit as an institution of banking law". Underviser nu i finansret ved det juridiske fakultet ved Comenius-universitetet og er leder af afdelingen for finansret. Har skrevet adskillige monografier inden for dette område. Deltog som leder af forfatterkollektivet i udgivelsen af en lærebog om finansret (2005). Har udgivet adskillige publikationer om bankret (2000), de juridiske aspekter af finansmarkederne (2001), erhvervs- og finansret, som led i forelæsninger ved fakultetet for massemediekommunikation ved Saints Cyril og Methodius-universitetet i Trnava (2001), retsprincipper for bankansatte, ved instituttet for bankuddannelse ved den slovakiske nationalbank (2001), strukturfondene fra et slovakisk juridisk perspektiv (2004) og er medudgiver af en række publikationer og lærebøger: Bills, cheques, letters of credit (1993), Foundations of banking law (2001), Regulation of principal banking activities (2001), Customs law (2001), Foundations of tax, duty and customs law (2001), bogen "Export insurance? Why not!" (2002), Regulation of the financial market in the Slovak legal system - financial market law (2003), Basics of state finance (2006), og den "føderale" lærebog om finansret (2006). I alt har han udgivet ca. 170 publikationer, monografier og akademiske og videnskabelige studier og artikler. Han er medlem af forskellige redaktionsudvalg og har deltaget i adskillige nationale og internationale konferencer, symposier og seminarer. Fagligt fokuserer han på finansret og offentlige finanser. 6. I 2002 kvalificerede han sig som lektor ved det juridiske fakultet ved Comeniusuniversitetet i Bratislava. 7. Inden for banksektoren blev han ansat ved VÚB bank den 1. juli 1991 som leder af afdelingen for ind- og udlån. Arbejdede fra juli til december 1991 i VÚB's Bratislavaafdeling med ansvar for udlån og arbejdede med specifikke kreditarrangementer for små og mellemstore virksomheder. a. Tog i juni og juli 1992 til USA på et studieophold, hvor han arbejdede med et PR\ doc 5/17 PE v02-00

6 studieprogram i det amerikanske landbrugsdepartement i Washington og et landbrugsstøtteprogram i Columbus, Ohio. b. Var fra 1. oktober 1992 direktør for systemanalysesektionen i erhvervsafdelingen ved VÚB's hovedkontor, hvor han havde ansvaret for forberedelsen af kredit- og indlånsprocedurerne, navnlig for store erhvervskunder i VÚB. PE v /17 PR\ doc

7 c. I maj og juni 1993 deltog han i en studierejse til Chicago, USA, hvor han arbejdede i First Bank of Chicago og ved University of Illinois i Urbana-Champaign, med særlig vægt på porteføljeomlægning og bankvæsen, workout-processer og inddrivelse af banklån ved konkurs. d. I 1993 fik han til opgave at oprette en enhed, der skulle behandle højrisikokreditter, og fra 1. april 1994 var han direktør for risikokreditafdelingen i VÚB, der arbejdede direkte med højrisikokreditter til en værdi af ca. SKK 25 mia. I denne stilling var han chef for 34 ansatte i bankens hovedkontor og ca. 80 ansatte i individuelle bankafdelinger. Som led i arbejdet med højrisikoudlån løste han spørgsmål omkring VÚB's kreditomlægning i samarbejde med disse kolleger, f.eks. i forbindelse med: ZTS Martin, ZTS Dubnica nad Váhom, Calex Zlaté Moravce, Smrečina Banská Bystrica, VSS Košice, Magnetech Hačava, Tatra Bánovce nad Bebravou, Z Partizánske, SVL Žilina, ZVL - Kysucké Nové Mesto, Novofruct Nové Zámky, Vihorlat Snina, Tokay Slovenské Nové Mesto, osv. Hans ansvar her omfattede forslag til specifikke omlægningsforanstaltninger for større erhvervskunder. Har været medlem af bestyrelsen for CEB Holding Partizánske, a.s., Nový Calex, a.s., ZTS Hriňová a.s., VÚB Factoring, a.s. og Transpetrol, a.s. e. I 1993 deltog han i oprettelsen af datterselskabet VÚB Factoring, a.s. og blev en af de første bestyrelsesformænd. f. I 1997 blev han vicegeneraldirektør for VÚB, a.s. i bankens logistikafdeling, hvor han i praksis var leder for fire sektioner, herunder retssektionen, og 104 ansatte. I denne stilling blev han medlem af udlånsudvalget, der godkendte lån til en værdi af mere end SKK 100 mio., hovedsageligt til store virksomheder. g. Efter organisatoriske ændringer i 1999 og ophævelsen af stillingen som vicegeneraldirektør blev han direktør for retsafdelingen. 8. I august 1991 fik han bestalling som erhvervsadvokat. 9. Siden 1. februar 2000 har han haft advokatbestalling. 10. I 1997 blev han valgt til næstformand for det slovakiske institut for konkursret. 11. I 2001 udnævnte den slovakiske regering ham til vicedirektør for Eximbanka, hvor han var ansvarlig for Eximbanka SR's forsikringsvirksomhed. I perioden var han medlem af bestyrelsen for Eximbanka SR. 12. I 2003 blev han udnævnt af den slovakiske regering som medlem af bestyrelsen for Eximbanka SR. 13. I 2003 var han øverste chef for det slovakiske agentur for udvikling af investering og handel (SARIO). 14. Den 29. september 2004 udnævnte den slovakiske regering ham til medlem af PR\ doc 7/17 PE v02-00

8 bestyrelsen for Slovakiets nationalbank. PE v /17 PR\ doc

9 BILAG 2: LADISLAV BALKOS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET Ladislav BALKO/DEN SLOVAKISKE REPUBLIK Faglig erfaring Svar på spørgeskema 1. Hvilke aspekter af Deres faglige erfaring inden for offentlige finanser samt offentlig forvaltning og revision anser De for særlig relevante? I det følgende fremlægger jeg en oversigt over mine professionelle aktiviteter i forbindelse med indsamling og forvaltning af offentlige finanser samt mine akademiske aktiviteter som lektor i finansret, hvorigennem jeg har bidraget til uddannelse og efteruddannelse af fagfolk på områderne budget, skat, told, finansiel kontrol og finansielle markeder. a) I min egenskab af ledende advokat i Den Slovakiske Republiks tolddepartement i begyndelsen af 1990'erne fik jeg erfaring med toldafgiftsområdet. Efterfølgende overtog jeg forskellige højere lederstillinger, som gav mig mulighed for at deltage i processen med indsamling og forvaltning af statsbudgettets ressourcer. Jeg har desuden arbejdet sammen med den største handelsbank i Slovakiet VÚB. Indtil dennes privatisering var den statsejede VÚB's profit bundet til statsbudgettet, og banken var en del af statens finansielle aktiver. I samarbejde med KPMG og McKinsey & Company ledede jeg ligeledes under USAID-programmet det team, der udførte omstruktureringen af VÚB's låneportefølje. Dette resulterede i oprettelsen af risikokreditafdelingen med ansvar for forvaltning af næsten en tredjedel af bankens låneportefølje. b) Mine andre højere lederstillinger har i perioden siden 2001 og frem til i dag omfattet følgende stillinger: Vicedirektør for Den Slovakiske Republiks eksport-importbank og medlem af dens direktion, administrerende direktør for det slovakiske agentur for udenlandske investeringer og handel, SARIO, og medlem af Slovakiets nationalbanks direktion. På nuværende tidspunkt er jeg næstformand for bestyrelsen i den slovakiske garanti- og udviklingsbank. I alle ovennævnte stillinger har jeg aktivt forvaltet de interne kontrol- og revisionsprocesser, beskæftiget mig med etablering og godkendelse af kontrol- og revisionsplaner og er blevet bekendt med foreløbige, igangværende og opfølgende kontrolprocedurer. Jeg var også medlem af flere institutioners tilsynsorganer, hvor jeg førte tilsyn med deres finansielle transaktioner og evaluering af deres revisioner. c) Den Slovakiske Republiks premierminister besluttede på baggrund af min lange erfaring på det finansielle område at udnævne mig til medlem af hans rådgiverkollegium og til hans rådgiver for finansielle og udenlandske investeringer i I dette job deltog jeg i forvaltningen af de offentlige finanser. Dette omfatter PR\ doc 9/17 PE v02-00

10 udarbejdelse af udtalelser for premierministeren om alle emner, der drøftes af regeringen, eller om udkast til lovforslag fra de kompetente ministre på områderne budget, skat, investeringsincitamenter, finansielle markeder, udenlandske investeringer osv. Med henblik på at udføre mit hverv i denne forbindelse er jeg i kontakt med de berørte ministeriers ansvarlige myndigheder, hvilket giver mig mulighed for at påvirke deres politikker og beslutningstagning på området offentlige finanser. d) Jeg betragter desuden mine akademiske aktiviteter som lektor i finansret på Slovakiets ældste universitet Comenius-universitetet som relevante. Dette giver mig en enestående mulighed for at forbinde teori og videnskab med den konkrete praksis i forbindelse med de offentlige finanser. Jeg har afholdt forelæsninger om offentlige finanser, finanslov, finansielle kontroller, finans- og toldret samt lovgivning vedrørende valuta, valutamarkeder og finansielle markeder gennem 15 år. Som et resultat af denne aktivitet har jeg oplevet mange af mine tidligere studerende besidde tilsynsførende stillinger i centralbanken samt stillinger i sektoren for finansiel kontrol, i den offentlige administration, i banker og andre steder. 2. Hvilke tre af de afgørelser, De har været med til at træffe i Deres professionelle liv, anser De for at være de vigtigste? Jeg anser følgende afgørelser som værende de vigtigste, jeg har truffet på området offentlige finanser. a) Under den vanskelige overgangsperiode i midten af 1990'erne var jeg involveret i forvaltningen af højrisikokreditter i den største handelsbank i Slovakiet, VÚB. Efter flere års samarbejde med bankens internationale revisionskonsulenter etablerede jeg VÚB's afdeling for højrisikokreditter risikokreditafdelingen og blev dens første direktør. I dette job forvaltede jeg fordringer, der beløb sig til mere end 30 mia. svenske kroner (næsten 1 mia. euro). Jeg har således et godt grundlag for denne form for aktivitet med henblik på at sikre tilbagebetalingen af lån til banken. b) I 2003 etablerede jeg kontrol- og revisionsafdelingen i det slovakiske agentur for udenlandske investeringer og handel, SARIO, som indtil dette tidspunkt ikke rådede over kontrolmekanismer trods det, at det modtog midler fra statsbudgettet. Min afgørelse bundede desuden i, at SARIO anvendte førtiltrædelsesmidler fra EU og ville blive strukturfondenes gennemførelsesagentur, navnlig med hensyn til etablering af industriparker. c) Den tredje kategori af afgørelser omhandler min deltagelse i et forholdsvist lille team, som formulerede den endelige ordlyd af Den Slovakiske Republiks regerings manifest i Jeg bidrog til udformningen af dets makroøkonomiske ramme, dets politik vedrørende de offentlige finanser og deres bæredygtighed samt dets politik vedrørende afgifter og økonomien. Inden for denne kategori af afgørelser vil jeg også gerne nævne mit bidrag til vedtagelsen af euroen i Slovakiet. Jeg udarbejdede bl.a. et udkast til erklæringen om sociale aftaler vedrørende vedtagelse og anvendelse af euroen i Slovakiet, som premierministeren undertegnede på vegne af regeringen sammen med alle arbejdsmarkedets parter og kommunerne. Ovennævnte dokument indeholder en PE v /17 PR\ doc

11 forpligtelse fra regeringens side til fuldt ud at implementere de politikker, der indgår i dens konvergensprogram for perioden Det indeholder yderligere regeringens tilsagn om at opfylde sine forpligtelser i henhold til den reviderede stabilitets- og vækstpakke og især forpligtelsen til fortsat konsolidering af de offentlige finanser. Der blev i øvrigt også henvist til denne erklæring i Kommissionens konvergensberetning Uafhængighed 3. I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen uafhængighed". Hvordan vil De varetage denne pligt i forbindelse med Deres kommende hverv? Som medlem af Revisionsretten vil jeg til fulde opfylde ovennævnte forpligtelse i henhold til de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Kravet om fuld uafhængighed, som er nedfældet i andet afsnit af artikel 285 i TEUF, er udviklet yderligere i artikel 286, stk. 1, og artikel 286, stk. 3 og 4, i TEUF. Jeg er overbevist om, at det er hævet over enhver tvivl, at min faglige erfaring, mine personlige egenskaber og kvaliteter samt det, at jeg ikke er medlem af noget politisk parti, vil garantere min fuldkomne uafhængighed i udøvelsen af mit hverv som krævet i artikel 286, stk. 1, i TEUF. Jeg kan desuden forsikre jer om, at jeg til fulde vil opfylde forpligtelserne i artikel 286, stk. 3, i TEUF, om ikke at søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller andre organer, samt om afholde mig fra enhver aktion, der måtte være uforenelig med mit potentielle hverv. Som krævet i artikel 286, stk. 4, i TEUF, vil jeg i min mandatperiode ikke engagere mig i nogen anden beskæftigelse (se også mit svar til spørgsmål 6). Efter min mandatperiode vil jeg udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af hverv eller opnåelse af fordele. Med hensyn til forbuddet mod at søge eller modtage instrukser indeholder artikel 286, stk. 6, i TEUF, en supplerende sikkerhedsforanstaltning, hvorved medlemmerne kan blive frataget deres kontor eller visse fordele alene ved EF-Domstolen på anmodning fra Revisionsretten. Jeg vil desuden handle i overensstemmelse med kravene i Revisionsrettens adfærdskodeks, der er vedlagt Domstolens afgørelse , og som fastlægger gennemførelsesbestemmelserne for dens forretningsorden. Yderligere vil jeg hente inspiration i Limaerklæringen om retningslinjer for revision, som blev vedtaget i 1977 i INTOSAI-regi, og som der ofte henvises til som "Magna Carta" af ekstern offentlig revision. I henhold til erklæringen kan de overordnede revisionsinstitutioner kun udføre deres hverv, hvis de er uafhængige af de reviderede enheder og beskyttet mod påvirkning udefra. De skal have den nødvendige funktionelle og organisatoriske uafhængighed, og dette skal sikres forfatningsmæssigt. Ovennævnte ramme giver passende garantier for uafhængighed, og det mener jeg i al beskedenhed også at gøre som kandidat til medlemskab af Revisionsretten. PR\ doc 11/17 PE v02-00

12 4. Har De fået meddelt decharge for de forvaltningsopgaver, De tidligere har varetaget, hvis disse har været underkastet en sådan procedure? Der har ikke været nogen formelle dechargeprocedurer knyttet til mine ovenfor beskrevne opgaver. Dechargen for mine forvaltningsopgaver er imidlertid altid blevet anerkendt med positive vurderinger af det arbejde, som har været udført af de teams, jeg havde ansvar for. I øvrigt er jeg gradvist blevet betroet nye funktioner og mere ansvar. For eksempel blev jeg efter at have arbejdet som direktør for en afdeling i VÚB udnævnt til vicegeneraldirektør. Efter at have arbejdet som vicedirektør for Den Slovakiske Republiks eksport-importbank, blev jeg udnævnt til administrerende direktør for SARIO og senere til medlem af Slovakiets nationalbanks direktion. Som lektor i finansret blev jeg udnævnt til direktør for afdelingen for finansret ved juridisk fakultet ved Comeniusuniversitetet. 5. Har De forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med Deres fremtidige hverv? Er De villig til at oplyse Rettens formand om alle Deres finansielle interesser og andre forpligtelser og offentliggøre disse oplysninger? Er De villig til at gøre nærmere rede for eventuelle verserende retssager, De måtte være involveret i? Jeg har ikke nogen forretningsmæssige eller økonomiske foretagender eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med mit potentielle hverv. Jeg er naturligvis villig til at forelægge alle mine økonomiske interesser og andre forpligtelser for Revisionsrettens formand og offentliggøre dem. I denne forbindelse vil jeg gerne nævne, at jeg i overensstemmelse med slovakisk lovgivning 1 hvert år forelægger oplysninger om min opfyldelse af de krav, der er forbundet med manglende overensstemmelse mellem funktionerne for det parlamentariske udvalg for manglende overensstemmelse mellem funktionerne samt oplysninger om mine indtægter og aktiver. Disse oplysninger er offentligt tilgængelige på udvalgets websted 2. Jeg er ikke involveret i nogen retssager. 6. Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, som indebærer forpligtelser i et politisk parti, efter udnævnelsen til medlem af Retten? Jeg støtter fuldt ud kravet om fuldkommen uafhængighed for medlemmer af Revisionsretten. Derfor vil jeg efter min udnævnelse til medlem af Retten naturligvis opgive alle mine nuværende embeder og stillinger. Jeg er hverken medlem af eller har nogen funktion i et politisk parti. 1 Paragraf 7 i forfatningslov nr. 357/2004 i lovsamlingen om beskyttelse af den offentlige interesse med hensyn til decharge for offentlige embedsmænds opgaver med ændringer. 2 PE v /17 PR\ doc

13 7. Hvordan vil De behandle tilfælde af betydelige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- og/eller korruptionssager, hvor personer fra Deres hjemland er involveret? Det ville jeg gøre uafhængigt, upartisk og professionelt i Unionens almene interesse. Under ingen omstændigheder vil en mulig involvering af aktører fra mit oprindelsesland få indflydelse på mine handlinger. Jeg vil til fulde overholde lovgivningsrammen for beskyttelse af Unionens økonomiske interesser mod uregelmæssigheder, bedrageri og korruption, herunder Rettens interne regler samt dens afgørelse nr , der fastsætter ordninger for dens samarbejde med OLAF med hensyn til sidstnævntes adgang til revisionsoplysninger. Varetagelse af opgaver 8. Hvad kendetegner efter Deres opfattelse en forsvarlig økonomisk forvaltning i enhver offentlig tjeneste? På baggrund af min faglige erfaring samt mine akademiske aktiviteter på området offentlige finanser mener jeg, at følgende grundlæggende principper afspejler de vigtigste faktorer for forsvarlig økonomisk forvaltning i enhver offentlig tjeneste. a) Princippet om en tungtvejende offentlig interesse, der er indeholdt i de lovgivningsmæssige reguleringer for statens og de selvstændige organers finansielle aktiviteter. b) Legalitetsprincippet, der strengt kræver, at alle finansielle aktører overholder alle gældende bestemmelser i finansret. Det kræver desuden, at budgetterne vedtages ved hjælp af retsakter, og at skatter, afgifter og andre betalinger opkræves på baggrund af retsakter. c) Inddelingen af funktioner på området finansielle aktiviteter i lovgivningsmæssig og udøvende magt, der hovedsageligt er nedfældet i forfatningsloven. d) Den offentlige karakter og gennemsigtigheden af statens og de selvstændige organers finansielle aktiviteter begrundes med, at midler indsamlet fra borgere og virksomheder er berørt. Deres anvendelse skal underkastes offentlig indsigt. I denne sammenhæng hilser jeg det europæiske åbenhedsinitiativ velkommen som et skridt i den rigtige retning, navnlig hvad angår medlemsstaternes forpligtelse til at offentliggøre modtagerne af midler fra EU-budgettet, der nu er nedfældet i artikel 53b, stk. 2, litra d), i finansforordningen. e) Borgernes deltagelse i statens og de selvstændige organers finansielle aktiviteter, f.eks. ved retten til at fremsætte forslag, anmodninger og klager til den offentlige forvaltning. f) Finansiel planlægning som et princip betyder, at statens og de selvstændige organers aktiviteter i forbindelse med indsamling, fordeling og anvendelse af offentlige midler udføres i henhold til deres respektive finansieringsplaner. Ovenstående grundlæggende principper skal implementeres i den daglige forvaltning af de offentlige finanser for at sikre, at de offentlige midler anvendes økonomisk, effektivt og omkostningseffektivt. Mere specifikt omfatter forsvarlig finansiel forvaltning: PR\ doc 13/17 PE v02-00

14 - klart fastlagte mål, - identifikation og analyse af de økonomiske risici og vedtagelse af foranstaltninger med sigte på deres afskaffelse, - fordeling af ansvar mellem personer med økonomisk ansvar, - it i høj kvalitet, klare regler om intern og ekstern kommunikation, - fortsat kvalitetsforbedring af ledelsesarbejde, - fortsat investering i professionel uddannelse af personale, - utvetydige, enkle og moderne retsbestemmelser, der afspejler den internationale bedste praksis, - høj rapporteringskvalitet, - effektiv intern kontrol og interne revisionsmekanismer, der fungerer forebyggende, og - brug af eksterne revisionsresultater og anbefalinger. 9. I henhold til traktaten bistår Retten Parlamentet med udøvelsen af dets kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De beskrive Deres indberetningspligt til Europa-Parlamentet og navnlig dettes Budgetkontroludvalg? Jeg er opmærksom på, at det største politiske ansvarsområde inden for EU's offentlige finanser ligger hos Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Dette ansvar kommer til udtryk i hele budgetprocessen, ikke blot ved udarbejdelsen og vedtagelsen af budgettet, men også ved dets gennemførelse, opfølgning og kontrol. Det vil være en stor ære for mig at deltage i denne proces som medlem af Revisionsretten. Det er åbenlyst, at Revisionsretten skal forblive fuldkommen uafhængig af de øvrige institutioner for at kunne udføre sit hverv korrekt og effektivt, alt imens den opretholder løbende kontakter med dem. Jeg er overbevist om, at mine uafhængige professionelle synspunkter vil være en værdifuld ressource for både Rådet og Parlamentet. Jeg finder det hensigtsmæssigt at opdele mine rapporteringsopgaver i to forskellige kategorier: a) Mine "vedtægtsbestemte" opgaver i forhold til Europa-Parlamentet, navnlig opgaver som følge af traktaten, bestemmelser, forretningsorden osv. Min mission vil være aktivt at deltage i foranstaltninger, der giver Europa-Parlamentet mulighed for at meddele Kommissionen decharge med hensyn til gennemførelsen af budgettet. I henhold til artikel 319, stk. 1, i TEUF, skal Rådet og Europa-Parlamentet blandt andre dokumenter undersøge Rettens årsrapport og dens særberetninger, som jeg vil bidrage til. Finansforordningen indeholder i artikel 143 og 144 bestemmelser vedrørende indlevering af beretninger til Europa-Parlamentet. Jeg vil desuden deltage i relevante møder i Budgetkontroludvalget, som ovennævnte beretninger vil blive forelagt. b) Initiativ og uformelle aktiviteter Jeg vil betro et af medlemmerne i mit kabinet opgaven jævnligt at gennemgå Budgetkontroludvalgets agenda og dokumenter samt udarbejde passende mødeprotokoller, meddelelser og forslag til mit eget samt Rettens arbejde. Generelt vil jeg udføre ovennævnte aktiviteter med henblik på at opnå de to mål i Rettens revisionsstrategi for perioden , navnlig at: PE v /17 PR\ doc

15 a) maksimere den generelle virkning af revisioner og b) øge effektiviteten ved at anvende ressourcerne bedst muligt. Som lektor i finansret vil jeg i øvrigt finde det meget interessant at deltage i udarbejdelsen af Rettens udtalelser om EU's udkast til finansielle bestemmelser, f.eks. i forbindelse med den igangværende anden treårige gennemgang af finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser. Kommissionens forslag, der skal foreligge i midten af 2010, bør desuden afspejle resultaterne i Rettens årsrapport for 2008 med hensyn til det høje antal fejl på næsten alle områder af EU's udgifter. Jeg vil også gerne deltage i drøftelser vedrørende begrebet en "tolerabel risiko for fejl", og samtidig understrege nødvendigheden af at bevare politikken om nultolerance over for svig Hvilken form for merværdi mener De, resultatrevision kan tilføre, og hvordan bør resultaterne indarbejdes i forvaltningen? Jeg mener, at merværdien af resultatrevision stammer fra de karakteristiske faktorer ved og omfanget af denne form for revision sammenlignet med finansiel revision. Ved finansiel revision undersøges regnskaberne samt lovligheden og den formelle rigtighed af anvendelsen af offentlige midler. I henhold til Limaerklæringen, som jeg henviste til i mit svar til spørgsmål 3, er resultatrevision rettet mod undersøgelse af resultater, økonomi, effektivitet og omkostningseffektivitet i forbindelse med offentlig forvaltning. Den dækker ikke blot specifikke finansielle operationer, men hele spektret af offentlige aktiviteter, herunder såvel organisatoriske som administrative systemer. Resultatrevision bidrager således til at sikre, at offentlige midler anvendes fornuftigt, og spiller en positiv rolle ved proaktivt at vise, hvilke områder af forvaltningen af offentlige ressourcer, der kan forbedres og hvordan. Med hensyn til EU danner artikel 287, stk. 2, i TEUF retsgrundlag for Retten til at udføre begge former for revision, idet Retten i henhold til denne artikel skal undersøge lovligheden og den formelle rigtighed af EU's indtægter og udgifter samt forsvarligheden af dens økonomiske forvaltning. Ifølge afsnit i Rettens resultatrevisionsvejledning er resultatrevision en revision af forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig revision af økonomien samt af den effektivitet og omkostningseffektivitet, hvormed Kommissionen og/eller andre reviderede enheder har anvendt EU-midler under udførelse af deres hverv. Med hensyn til inkorporering af resultaterne i forvaltningen vil jeg anvende artikel 27, stk. 3, i finansforordningen som referencepunkt. Af dette fremgår det, at specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte målsætninger skal fastlægges for alle aktivitetssektorer, der er omfattet af budgettet. Det kontrolleres ved hjælp af resultatindikatorer for hver aktivitet, om disse målsætninger er opfyldt. Jeg mener, at observationerne og anbefalingerne i Rettens årsrapporter og særrapporter udgør en værdifuld ressource for forvaltere i forbindelse med fastlæggelse af ovennævnte målsætninger. Resultaterne af resultatrevision vil således bidrage til at øge kvaliteten og forsvarligheden af EU-midlernes forvaltning. 1 F.eks. afsnit 1 i Den Europæiske Ombudsmands svar på høringen om revisionen af finansforordningen (http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/frconsult2009/contributions/p018_ _eur_ Ombudsman_Belgium_en.pdf). PR\ doc 15/17 PE v02-00

16 Som anført i INTOSAI s retningslinjer for gennemførelse af resultatrevision kan dette i sidste ende styrke lovligheden, ansvarligheden samt borgernes tillid til EU og dens institutioner. 11. Hvordan ville samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsmyndigheder og Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revision af EU's budget kunne forbedres? Hver af ovennævnte institutioner har et klart defineret mandat og kompetencer inden for relevant lovgivning. Hvad angår deres samarbejde vil jeg gerne først henvise til de generelle bestemmelser i artikel 4, stk. 3, og artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), i henhold til hvilken samarbejdet mellem EU og dens medlemsstater samt samarbejdet mellem selve EU-institutionerne skal være "loyalt". Hvad mere specifikt angår samarbejdet mellem Retten og de nationale revisionsinstitutioner, fremgår det af artikel 287, stk. 3, i TEUF, at Retten og de nationale revisionsinstitutioner ved revision i medlemsstaterne skal samarbejde "på grundlag af tillid, men samtidig således, at de bevarer deres uafhængighed". De nationale revisionsinstitutioner eller, såfremt disse ikke har de fornødne beføjelser, de kompetente nationale myndigheder, skal på Rettens anmodning forelægge denne alle dokumenter eller oplysninger, som måtte være nødvendige til gennemførelse af dens opgaver. I øvrigt bør det med hensyn til samarbejdet mellem Retten og Europa-Parlamentet nævnes, at det af artikel 287, stk. 4, i TEUF, som spørgsmål 9 også omhandler, fremgår, at Retten skal bistå Europa-Parlamentet (og Rådet) i forbindelse med revisionen af gennemførelsen af budgettet. Endelig kræves det med hensyn til samarbejdet mellem nationale revisionsinstitutioner og Retten og Europa-Parlamentet i artikel 310, stk. 5, i TEUF, at medlemsstaterne samarbejder med EU med henblik på at sikre, at bevillingerne på budgettet anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Ovenstående retlige ramme under EU suppleres af national lovgivning, almindeligvis i de respektive forfatninger og specialiserede love om overordnede revisionsinstitutioner. Da jeg hidtil ikke har haft mulighed for at opnå kendskab indefra til Rettens eksisterende samarbejde med ovennævnte aktører, mener jeg, at det er for tidligt for mig at fremføre konkrete forslag til forbedring. Jeg er imidlertid overbevist om, at et loyalt samarbejde på baggrund af gensidig tillid danner et solidt grundlag for løbende forbedring. Jeg mener desuden, at allerede min første høring som kandidat til medlemskab af Revisionsretten kan bidrage til etablering af et godt professionelt forhold mellem undertegnede, Europa-Parlamentet og dets medlemmer på baggrund af gensidig tillid og åben dialog. Som medlem af Revisionsretten vil jeg altid stå til rådighed for Europa-Parlamentet og især dets Budgetkontroludvalg med henblik på at udveksle synspunkter om forslag og initiativer, der kan bidrage til opfyldelse af vores fælles mål. Endelig mener jeg, at det arbejde og de udvekslinger, der finder sted under strukturen Kontaktkomité for de Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union udgør en fremragende platform for løbende udvikling af det eksisterende samarbejde og dets fokus på PE v /17 PR\ doc

17 aktuelle emner af fælles interesse. Eksempler herpå er Kontaktkomitéens seneste drøftelser om de overordnede revisionsinstitutioners rolle med hensyn til at bistå regeringsforanstaltninger som svar på den økonomiske og finansielle krise samt om Lissabontraktatens konsekvenser for forvaltningen af EU-midler og dens eventuelle indvirkninger på de nationale overordnede revisionsinstitutioners og Rettens arbejde. 1 Andre spørgsmål 12. Ville De trække Deres kandidatur tilbage, hvis Parlamentet afgav en negativ udtalelse om Deres udnævnelse til medlem af Retten? Set ud fra et etisk synspunkt ville dette være passende. I henhold til artikel 287, stk. 4, i TEUF skal Retten bistå Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med revisionen af gennemførelsen af budgettet, og Rettens medlemmer er derfor nødt til at have Europa- Parlamentets tillid. Enhver kandidat ønsker naturligvis at modtage en positiv udtalelse om sit kandidatur fra Europa-Parlamentet. Hvis Europa-Parlamentets udtalelse om mit kandidatur viser sig at være negativ, vil jeg grundigt overveje, hvad mit næste skridt skal være i lyset af de begrundelser, der understøtter Europa-Parlamentets udtalelse, i samarbejde med regeringen for Den Slovakiske Republik. 1 PR\ doc 17/17 PE v02-00

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 19.10.2011 2011/0000(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/2011 2011/0000(NLE))

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 NOTE Vedr.: Adfærdskodeks for Det Europæiske Råds formand SN 4357/1/15 REV 1 1 ADFÆRDSKODEKS FOR DET EUROPÆISKE RÅDS

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/0809(NLE) 1.3.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Augustyn Bronislaw Kubik til medlem af Revisionsretten (C7-0021/2010 2010/0809(NLE))

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2015/0817(NLE) 9.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten (C8-0414/2015 2015/0817(NLE))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 27.1.2011 2010/2124(INI) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udenrigsudvalget om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de grundlæggende

Læs mere