Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed PSS"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N- Aulum Nordre Ringvej Februar 2016

2 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 3. Bilag 3: Arbejdspladsens adresseliste 4. Bilag 4: Byggepladsindretning 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder 6. Bilag 6: Særligt farligt arbejde 7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser 8. Bilag 8: Byggepladsens beredskabsplan 9. <Entreprenør> 10. <Entreprenør> 11. <Entreprenør> 12. <Entreprenør> 13. <Entreprenør> 14. <Entreprenør> 15. <Entreprenør> 16. <Entreprenør> 17. <Entreprenør> 18. <Entreprenør> 19. <Entreprenør>

3 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS STØRRE ANLÆG MOTORVEJEN 67 HOLSTEBRO - VEJLE ETAPE 6714 HOLSTEBRO - AULUM ENTREPRISE NORDRE RINGVEJ ARS Vejdirektoratet Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 2 af 8 1. GENERELT BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION BYGGEPLADSINDRETNING FÆRDSELSOMRÅDER OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER BEREDSKABSPLANER KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER ARBEJDSULYKKER SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER AJOURFØRING MYNDIGHEDER... 8 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tidsplan Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Projektets adresseliste Byggepladsindretning Fordeling af ansvar i fællesområder Vurdering af særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering Beredskabsplan

5 3 af 8 1. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisernes projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. <navn på entreprenør> har pligt til for såvel egne arbejder som på eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør, underentreprenør mv.) er ansvarlige for, at de beskæftigede på pladsen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder indgår som en del af PSS en. Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag kan noteres i referatets bilag 5. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer. Supplerende oplysninger Kan være: Strækningen er nyanlæg af Nordre ringvej mellem Vilhelmsborgvej og eksisterende Nordre ringvej/mozartvej. Udvidelse af Nordre Ringvej mellem Struer Landevej og Bane Esbjerg Struer samt ombygning af eksisterende rundkørsel Struer Landevej/Nordre Landevej.

6 4 af 8 Der nyanlæg cykelsti langs noget af eksisterende Skivevej. 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN Denne entreprise er en del af Holstebromotorvejen som bliver omkring 40 km lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning. Entreprisen strækker sig fra st og for vejen samt for cykelsti st og Denne del af etapen skal være færdig nov Arbejdet bliver udført i perioden maj 2016 nov Følgende entreprise grænser op til denne entreprise: og TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser, samt i hvilke perioder der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede arbejdsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). De detaljerede arbejdsplaner behandles for de næstkommende 4 6 uger. Under aktiviteterne i arbejdsplanen angives, hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af arbejdsplanen, om der vil foregå Særligt Farlige Arbejder. Entreprenørerne fremsender oplæg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerhedsmøde. 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere (entreprenører, leverandører, underentreprenører mv.), som det fremgår af bilag 2. På de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i bilag 3. Arbejdsmiljøkoordinator for udførelse ved Vejdirektoratet er <AMK-B>.

7 5 af 8 5. BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje. Af bilag 5 ses, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 7. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det senest afholdte møde. 8. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Arbejdsmiljøkoordinatoren definerer, hvem der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve, samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområderne er de enkelte entreprenørers arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant ansvarlig for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder. 9. SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er listet op i bilag 6, (som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde ), der er udarbejdet under projekteringen. Det er de arbejder, som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser for. De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder.

8 6 af 8 Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisninger, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 10. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag BEREDSKABSPLANER Beredskabsplanen findes under bilag 8. Entreprenørens beredskabsplan skal ophænges synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen, findes under bilag 8. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 4, byggepladsindretning. 12. KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (eller byggemøde) mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører, leverandører mv.), der har aktiviteter på byggepladsen i den kommende periode, skal deltage i mødet, når arbejdsmiljøkoordinator indkalder. På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikkerhedsmøder og for entrepriser med færre end 10 ansatte på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage. Entreprenører/underentreprenører skal følge arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Opstartsmøder: Opstartsmøde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmøde eller byggemøde i henhold til nedenstående punkter.

9 7 af 8 På opstartsmødet skal arbejdsmiljøkoordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende: 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne (Bilag 5 i PSS) 2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 3. Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører For nye entreprenører/underentreprenører, som kommer til i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator orienteres om byggepladsens forhold i henhold til ovenstående punkter, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entreprenøren kan efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator varetage denne orientering. Afholdelse af løbende orienteringer (opstartsmøder) oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. Entreprenøren skal sørge for, at egne medarbejdere samt underentreprenører og leverandører, som færdes på byggepladsen, får udleveret A5-folderen Vejledning for et bedre Arbejdsmiljø, hvis AMK-B vælger at benyttet denne folder. Runderinger: Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinatoren beslutter, hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikkerhedsmødereferater, hvilke medlemmer der skal deltage på den næstkommende rundering. Efterfølgende hver rundering udarbejder entreprenøren et runderingsskema efter principperne for mønsterarbejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator. 13. ARBEJDSULYKKER Ved arbejdsulykker eller nær ved-ulykker skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder eller pressechef. Arbejdsmiljøkoordinator skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for at undersøge ulykken. Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets projektleder. Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nær ved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på sikkerhedskoordineringsmøder, orientere om arbejdsulykker og nær ved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. 14. SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER De særligt farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7 for udførelse og håndtering heraf.

10 8 af AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold, herunder PSS med tilhørende bilag, sker på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foretages. Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS. 16. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

11 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS BILAG 1: TIDSPLAN Projekteringsfasen:. Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen. Anlægsentreprenøren vil være på entreprisen fra maj 2016 nov Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser og om der er afsat tilstrækkelig tid til dem. Der er afsat 1 år og 8 mdr. Det anses for at være tilstrækkelig til at udføre vejanlægget. I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Liste med særligt farligt arbejde). Der vil foregå arbejde i hele anlægsperioden, som indeholder særlig farligt arbejde herunder f.eks. dybe udgravninger og trafik m.fl. Hvor mange beskæftiget, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver. Antallet af beskæftigede vil variere over hele anlægsperioden. Bemandingen forventes at ligge på mand. Anlægsfasen: Entreprenøren udarbejder en hovedtidsplan og arbejdsplaner, hvor særligt farlige arbejder samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet. Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og indgår som en del af PSS. Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder fx epoxyarbejde på broerne. Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hovedtidsplan indsættes i PSS og arbejdsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes sikkerhedsmødereferatet. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

12 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS 7 VD BILAG 2: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Ass. Arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B) Firma: Vejdirektoratet Navn: Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: Janie Winther Ipsen Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Firma: Vejdirektoratet Navn: AL: Arbejdsleder AMR: Arbejdsmiljørepræsentant AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator AAMK-B: Assisterende arbejdsmiljøkoordinator (hvis en sådan finde i organisationen) Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Tilsyn Firma: AL: AMR Firma: AL: AMR Firma: AL: AMR Firma: Vejdirektoratet AL: AMR: Underentreprenør 1.1 Underentreprenør 2.1 Underentreprenør 3.1 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.2 Underentreprenør 2.2 Underentreprenør 3.2 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.3 Underentreprenør 2.3 Underentreprenør 3.3 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.4 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.5 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.6 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.7 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.8 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.9 Firma: AL: AMR: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

13 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / Vejdirektoratet BILAG 3: ARBEJDSPLADSENS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Th. Helsteds vej Skanderborg Projektleder Janie Winther Ipsen Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Vejdirektoratet Th. Helsteds vej 11 Arbejdsmiljøkoordinator Tilsyn Vejdirektoratet Th. Helsteds vej Skanderborg Tilsynsleder Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Entreprenører Entreprenør 1 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 2 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 3 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 4 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Forsyningsselskaber El EnergiMidt Tietgensvej Silkeborg Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant 10 KV: Svend Vingtoft ell. Jes Rasmussen 60 KV: Henning Løndal Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

14 2 af 2 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer El Noe A/S Skivevej 120 Arbejdsleder 7500 Holstebro 10 KV: Kristian Eriksen Bo Koch Tommy Poulsen El DONG Kraftværksvej Fredericia Gas HMN Naturgas Vognmagervej Viborg Gas Maabjerg- Bioenergi Nupark Holstebro IT/Tele GlobalConnect Hørskætten Taastrup IT/Tele TDC Sletvej Tranbjerg IT/Tele NoeFiber Skivevej Holstebro Vand Vestforsyning A/S Spildevand Fjernvarme Vestforsyning A/S Vestforsyning A/S Nupark Holstebro Nupark Holstebro Nupark Holstebro Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Flemming Bech Madsen Leif Bro Jensen / Bjarne Jensen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Carsten Tækker Hellerup Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Bjarne Lausdal Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Ole Bjerre Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Ove Vendelbo Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Ove Vendelbo Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Ove Vendelbo Arbejdsmiljørepræsentant

15 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / Vejdirektoratet BILAG 4: BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsindretning / arbejdspladser / arbejdsområder / anstillingspladser Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser rummer alle de eksproprierede, det midlertidigt eksproprierede områder, VD s egne arealer samt lånte og lejede arealer. Projekteringsfasen Eksisterende risici på arealet skal identificeres Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstrækkelig plads til: o velfærdsforanstaltninger o mandskabscontainere o affaldscontainere o p-pladser til bygherre, entreprenørens ansatte og maskiner o værksteder o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o adgangsveje for kørende og gående o ind og udkørsel til anstillingspladser og arbejdsområder o flugt- og redningsveje Ved arbejdsområdet vurderes: o type af aktivitet o pladskrav o adgangsforhold o til- og frakørsel o arbejdsfrie områder Ved transportveje vurderes: o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsområderne o hvordan kommer man fra et arbejdsområde til et andet o interimsveje o rundt på anstillingspladsen o rundt i arbejdsområdet o adskillelse af gående og kørende trafik Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan Arbejdsområder se tegning , , og Anstillingsplads se tegning , , , Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

16 2 af 2 Anlægsfasen Ovenstående informationer fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise: tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -området, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn kran, hejs og stilladser angivelse af områder med særligt farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende i anlægsfasen.

17 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS Vejdirektoratet BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) ARS / Vejdirektoratet Jan Feb Anmelde bygge-/anlægsplads til Arbejdstilsynet AMK-B Maj 2016 Ajourføring af PSS AMK-B Maj 2016 Nov Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø herunder særligt farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant trafikafviklingsplaner Den enkelte entreprenør Maj 2016 Nov <AMK-B> Maj 2016 Nov Den enkelte entreprenør Maj 2016 Nov Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert arbejdsmiljømøde Arbejdsområde AMK-B Maj 2016 Nov AMK-B Maj 2016 Nov Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger mod trafik i arbejdsområder Byggepladsindretning/ arbejdsplads/ anstillingsplads <Entreprenøren> Maj 2016 Nov <Entreprenøren> Maj 2016 Nov <Entreprenøren> Maj 2016 Nov <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 4 Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 4 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme <Den enkelte entreprenør> <Den enkelte entreprenør> <Den enkelte entreprenør> Maj 2016 Nov Maj 2016 Nov Maj 2016 Nov <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Ophængning eller nedgravning af el-kabler og el-ledninger. <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

18 2 af 3 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Kontrol af midlertidige el-installationer min. hver 3. mdr. af en <Entreprenøren> Maj 2016 Nov autoriseret el-installatør jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor der arbejdes i højden > 2 m <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Afdækning af brønde, huller og udsparinger <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje <Alle > Maj 2016 Nov Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles <Entreprenøren> adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så Maj 2016 Nov de ikke opblødes af vejrliget. Vanding af køreveje efter behov <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede <Alle> Maj 2016 Nov Gangbroer over egne render/udgravninger <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Etablering og vedligehold af trapper og ramper <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Renholdelse af offentlige veje <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Vinterforanstaltninger Etablere orienteringsbelysning (min 25 lux) <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til anden entreprenør Affaldshåndtering Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker <Den enkelte entreprenør> <Den enkelte entreprenør> Maj 2016 Nov Maj 2016 Nov. 2017

19 3 af 3 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Ildslukker forefindes <Entreprenøren> Maj 2016 Nov Entreprenøren = Den entreprenør, som har kontrakten på entreprisen.

20 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS/VD BILAG 6: SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indføringsrør, vendepladser m.m. Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Afmærkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpæle), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), støjskærme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning, udstyr til sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke), kørebaneafmærkning (afstribning), belysningsmaterialer, signalanlæg, variable tavler, diverse vejudstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og Betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger), andre broarbejder. Driftsarbejder: Diverse bro- og betonarbejder, andre drifts- og vedligeholdelsesarbejder. Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

21 2 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Gældende for alle hovedposter Arbejde ved eller på trafikerede arealer, herunder: Opstilling af trafikværn og afmærkningsmateriel Fjernelse af trafikværn og afmærkningsmateriel Adgangsveje til arbejdsområder Adgangsveje til arbejdsplads Krydsning af eksist. veje Overholdelse af sikkerhedsafstande Afmærkningsplan Udgravninger Krydsning af eksist. veje Påkørsel Ved planlægning og udførelse af disse arbejder skal der i særlig grad være opmærksomhed på adgangsforholdene til arbejdsområderne, samt afstandskrav i forbindelse med etablering af afspærring. Der henvises til: Håndbog - Afmærkning af vejarbejde m.m. Vejdirektoratet Vejregelrådet samt til tegninger Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge Håndbog - Afmærkning af vejarbejder m.m. samt Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m. D.5.3 Advarselsklæder Indledende arbejder Opbrydning af eksisterende vej/eksisterende asfalt Forgiftning / kræftfremkaldende stoffer f.eks. forurenet jord, tungmetaller At-Vejledning: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer D.2.23 Arbejde I forurenet jord Fræsning/skæring af asfalt Støv, støj og vibrationer Flere steder på strækningen D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Let forurenet rabatjord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele strækningen D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR B&A Arbejde i forurenet jord.

22 3 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Jord-, afvandings- og Dybe udgravninger d> 1,7 m. At blive kvalt, at blive begravet og at Hele strækningen grusarbejder styrte ned Henvisning om forslag til udførelsesmetode Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje fra udgravning etableres. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Grundvandsforholdene og behov for grundvandssænkning skal vurderes i forhold til at sikre byggegruben mod indtrængen af vand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube, flugtveje og afskærmning af trafik. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Anvend gravekasser og/eller andet godkendt afstivning. Hvis pladsen tillader det, udfør udgravning med tilpas flade skråningsanlæg. Udgravning med gravekasse/afstivning. Risiko for at blive begravet, klemt eller synke ned

23 4 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.13 Gravearbejde Anvend gravekasser og/eller andet godkendt afstivning. Hvis pladsen tillader det, udfør udgravning med tilpas flade skråningsanlæg. Blødbundsudskiftning Der er risiko for at maskiner synker i og vælter samt risiko for at synke i. Dele af strækningen Entreprenøren udarbejder specifik APV/ procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport. Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3 Udgravning med stabilitetsproblemer Der er risiko for at maskiner synker i og vælter samt risiko for at synke i. Dele af strækningen Entreprenøren udarbejder specifik APV/ procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3 Kalk-og cementstabilisering Ætsning af luftveje, øjn og hud Dele af strækningen Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for kalkstabilisering Let forurenet rabatjord Forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele strækningen D.2.23 Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Se rapport for forureningsundersøgelse. Isotopmåling med troxler Udsættelse for radioaktiv stråling Hele strækningen Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning Vejledning om brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive kilder skal følges. At-vejledning D.7.3 Ioniserende stråling

24 5 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Tilslutning af ledninger i eksisterende spildevandsbrønde Arbejde ved/i regnvandsbassiner. Arbejde tæt på El-ledninger (10 KV eller derover) i jorden eller luften At blive kvalt At arbejde under uhygiejniske forhold Risiko for drukning. Ved eksisterende regnvandsbassiner risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Der er risiko for at ramme spændingsførende ledning med risiko for el-chok og dødelig udgang. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Flere steder på strækningen Regnvandsbassiner Flere steder på hele strækningen Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Der skal udvises agtpågivenhed ved arbejdets udførelse, når man færdes på regnvandsbassinernes skråninger. Hvis regnvandsbassinerne er vandfyldte må man ikke udføre arbejde nær kanten alene. D.2.23 Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/arbejdsprocedure for arbejder i nærheden af højspændingsledninger i jord, herunder en beskrivelse af ledningsejerens sikkerhedsanvisning og sikkerhedsafstand. Dansk Energis pjece: "Pas på ledninger og livet" Afsnit 5A i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 704. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Henvisning til Ledningsejerregisteret (LER) og Ledningsprotokol. Arbejde tæt på gasledning Risiko for gasudslip, eksplosion, brand?? Entreprenøren udarbejder en specifik APV/arbejdsprocedure for arbejder i nærheden af gasforsyningsledningerne, herunder beskrivelse af ledningsejerens sikkerhedsanvisning og afstand. Branchevejledning: Teknisk forskrift " Pas på gasledningerne".

25 6 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Insitu-beton (Basiscement) Risiko for at medarbejder kommer i Enkelte steder på kontakt med biologiske og kemiske strækningen stoffer. Kemiske stoffer i laboratoriet Risiko for at medarbejder udsættes for Muligvis (afhænger af kemiske stoffer ved anvendelse af SEvæske entreprenøren) Henvisning om forslag til udførelsesmetode Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. BAR B&A. Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger Pas på gasledningerne. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Løfte- og kranarbejde Tab af emner eller drejning ind i andre Hele strækningen Entreprenøren udarbejder en specifik bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Tab af emner over vej eller arbejdsområde. Klemningsfare. APV/procedure, der beskriver, hvordan emnerne håndteres og sikres mod kæntring samt mod fald ind over vej og arbejdsområde. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. Emnerne skal sikres mod at vride/kæntre. Hjelmpåbud. B Krancertifikat om Kranførercertifikat. At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber At-anvisning nr om Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. Personer må ikke opholde sig under emner, der

26 7 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Belægningsarbejder Udlægning af asfalt Der er risiko for indånding af skadelige Hele strækningen dampe ved høje temperaturer. Hudkontakt med produktet kan give brandskader ved høje temperaturer samt allergi. Fræsning/skæring af asfalt Der kan forekomme sundhedsskadeligt Flere steder på støv f.eks. cement- og kvartsholdigt strækningen støv ved skæring i cementstabiliseret grus. Støv, støj og vibrationer Instu-beton (basiscement) samt Risiko for at medarbejder kommer i Muligvis enkelte steder støv ved skæring ifm. kontakt med kemiske stoffer brolægning Vejudstyr Udgravning til fundamenter for Der er risiko for at styrte ned og at Hele strækningen portaler, belysning, skilte etc. > blive begravet. 1,7 meter. Henvisning om forslag til udførelsesmetode bliver løftet. Ved løft af præfabrikerede elementer skal anvisninger fra leverandør følges. At-Vejledning: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Branchevejledning, BAR-B&A: Udlægning af asfalt Der udarbejdes en specifik APV/procedure for fræsning og ophugning, herunder beskrivelse af foranstaltninger til bekæmpelse af sundhedsskadelig støvpåvirkning og anvendelse af værktøjer med sug samt personlige værnemidler. C.2.1 Kræftfremkaldende stoffer og materialer D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer Leverandør brugsanvisning/datablade. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i

27 8 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Støbning af fundamenter til Der er risiko for påkørsel og Flere steder på portaler, skilte og nedstyrtning ved arbejder under strækningen projektørmas-ter i yderrabat, snævre pladsforhold og tæt op af vej i midterheller, midterrabat og i drift. nødspor. Henvisning om forslag til udførelsesmetode mindst 1 meters afstand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube, flugtveje og afskærmning af trafik. Der udarbejdes specifik APV/procedure for udgravning i midterrabat til brosøjle ved Bro D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Entreprenøren udarbejder en APV/procedure, der beskriver pladsforhold, opstilling af forskalling og udførelse af støbearbejdet, herunder instruktion af de udførende, forsvarlig afskærmning mod trafik og arbejdsområde mv. På vejarealer for motor- og motortrafikveje udføres alle manuelle vejarbejder bag beskyttelsesmodul. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr d. 16. dec At-vejledning A Fald fra højden på byggepladser Arbejde tæt på El-ledninger (10 Der er risiko for at ramme Flere steder på Entreprenøren udarbejder en specifik KV eller derover) i jorden eller luften spændingsførende ledning med risiko for el-chok og dødelig udgang. strækningen APV/arbejdsprocedure for arbejder i nærheden af højspændingsledninger i jord, herunder en beskrivelse af ledningsejerens (SEAS-NVE) sikkerhedsanvisning og sikkerhedsafstand. Dansk Energis pjece: "Pas på ledninger og livet" Afsnit 5A i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel

28 9 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode 704. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Henvisning til Ledningsejerregisteret (LER) og Ledningsprotokol. Let forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele strækningen D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Stålautoværn Tungt arbejde Hele strækningen At-Vejledning: D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Nedbringning af autoværnssceptre Der er risiko for tunge løft, risiko for tab af emner ud over vej i drift og ud over arbejdsområdet, risiko for at blive kørt ned samt at ramme eventuelle ledninger i jorden. Hele strækningen Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure, der beskriver sikring af emnerne med kæder under nedbringning og afskærmning. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. Der skal etableres forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og trafik i henhold til vejregler. B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber At-anvisning: Anhugning

29 10 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Løfte- og kranarbejde Der er risiko for tunge løft og at tabe Flere steder på emner ud over vej i drift og ud over strækningen arbejdsområdet eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Arbejde i højden med Nedstyrtning, fald fra højde, klemning, Flere steder på montering af galgemaster, nedfald af genstande strækningen master, stander og skilte Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.5.3 Advarselsklæder Transportministeriets bekendtgørelse nr om afmærkning og vejarbejde af 18. september 2013, bilag 4. Håndbog "Afmærkning af vejarbejder, kapitel 4. Anlæg og drift. Vejregler. Kurset "Vejen som arbejdsplads " Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure, der beskriver, hvordan emnerne håndteres og sikres mod kæntring samt mod fald ind over vej og arbejdsområde. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. Emnerne skal sikres mod at vride/kæntre. B Krancertifikat om Kranførercertifikat. At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber At-anvisning nr om Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. Personer må ikke opholde sig under emner, der bliver løftet. Hjelmpåbud. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for sikring mod nedstyrtning ved opsætning af master og armaturer, herunder opsætning af stillads, wire til faldsikring el. lign. Transportministeriets bekendtgørelse nr. 1129

30 11 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode om afmærkning og vejarbejde af 18. september 2013, bilag 4. A Fald fra højden på byggepladser B Krancertifikat B.3.2 Opstilling og brug af stilladser. At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Afmærkning af kørebane Fare for påkørsel Hele strækningen At-Vejledning: D.5.3 Advarselsklæder C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Kursus: Vejen som arbejdsplads trin I Hegn Tungt arbejde?? At-Vejledning: D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Håndbetjente maskiner (f.eks. komprimeringsmateriel) Støj, vibrationer Hele strækningen At-Vejledning: D.6. Støj, vibrationer mv. Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Arbejde med bekæmpelsesmidler ved beplantning Forgiftninger, eksem, kræftfremkaldende m.m.???? C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Leverandørens sikkerhedsanvisninger Bro- og betonarbejder Dybe udgravninger d> 1,7 m. At blive kvalt, at blive begravet og at styrte ned Bro nr Bro nr Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje fra udgravning etableres. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters

31 12 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode afstand. Grundvandsforholdene og behov for grundvandssænkning skal vurderes i forhold til at sikre byggegruben mod indtrængen af vand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube, flugtveje og afskærmning af trafik. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Anvend gravekasser og/eller andet godkendt afstivning. Hvis pladsen tillader det, udfør udgravning med tilpas flade skråningsanlæg. Blødbundsudskiftning Arbejder med opbygning og nedtagning af stillads for Der er risiko for at maskiner synker i Bro nr og vælter samt risiko for at synke i. Bro nr Nedstyrtning og stabilitet af stillads Bro nr Bro nr Entreprenøren udarbejder specifik APV/ procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport. Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3 A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare

32 13 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse formbygning Arbejde i højden ved stillads- Der er risiko for nedstyrtning ved Bro nr form- og armeringsarbejde. opsætning og nedtagning af Bro nr stillads/form, arbejde langs kanten på dæk, kantbjælker og søjler. Armeringsarbejder giver risiko for tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og faldfare samt at blive spiddet ved fald til niveau med uafskærmede armeringsstrittere. Henvisning om forslag til udførelsesmetode på bygge- og anlægspladser m.v. D.5.4 Opstilling og brug af stilladser Branchevejledning, BAR-BA: Opstilling og nedtagning af stilladser Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for sikring mod nedstyrtning ved form- og armeringsarbejder, herunder opsætning af rækværk, wire til faldsikring el. lign.. Der skal sikres platforme på stillads/forme, når der skal arbejdes inde i formen samt eventuelle trinløse plateauer. Armeringsstrittere skal afskærmes/bukkes. A Fald fra højden på byggepladser B.3.2 Opstilling og brug af stilladser. Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser. BAR Bygge & Anlæg. Udførelse af stilladsdæk Nedstyrtning fra stilladsdæk under udførelse. Bro nr Bro nr Der skal sikres plads og fremkommelighed for lifte eller rullestillads. I de tilfælde, hvor lifte eller rullestillads ikke kan benyttes skal der stilles krav til leverandøren om at dimensionere og levere materiel med ankerpunkter for wirer til begrænsningsliner. Ankerpunkt skal placeres over hovedhøjde Ankerpunkt kan evt. etableres på søjler, der kan optage kræfter fra wirer, der udspændes over dæk og benyttes til begrænsningsliner. AT vejledning B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Fald fra højden på byggepladser D.5.5 Om faldsikring

33 14 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Let forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for Bro nr kemiske eller biologiske stoffer Bro nr Epoxyarbejde, fugtisolering Risiko for at medarbejder udsættes for Bro nr kemiske stoffer Bro nr Arbejde med vibrerende Støj og vibrationspåvirkning Bro nr værktøj og maskiner Bro nr Arbejde i højden Risiko for nedstyrtning af personer og Bro nr materialer Bro nr Midlertidige rækværker Risiko for nedstyrtning af personer Bro nr Bro nr Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. At-bek Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, kap. 4, 16 og Bilag 10, 28. november 2011 C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater D.6.1 Støj D.6.7 helkropsvibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner AT-vejledning: B.3.2 Opstilling af stillads Afspærring af område Rækværk, der konstrueres på byggepladsen A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. D.5.5 faldsikring Kranarbejde i forbindelse med Der er risiko for kæntring af elementer Bro nr Entreprenøren udarbejder en specifik løft af broelementer, forme, stillads og armering m.m. og hermed tab af tunge elementer ud over vej og ud over arbejdsområdet eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Bro nr APV/procedure der beskriver håndtering og anhugning af tunge elementer. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. At-vejledning B Krancertifikat

34 15 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Arbejder i forbindelse med Risiko for indånding af alfakvarts og Bro nr afrensning: aerosoler, høj støjpåvirkning, Bro nr Sandblæsning skæreskader og overbelastning af - Våd sandblæsning kroppen. - Højtryksspuling - Slyngrensning Færden omkring Der er risiko for at blive klemt, påkørt, Bro nr brokonstruktion falde snuble på grund af mangler i Bro nr adgangsveje, niveau-spring, oplagrede materialer og stilladsdele. Henvisning om forslag til udførelsesmetode At-anvisning: Anhugning At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej At-anvisning nr om Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. Personer må ikke opholde sig under emner, der bliver løftet. At-folder: Tegngivning ved kranarbejde Nødvendigt anhuggerkursus og krancertifikat. At-vejl.: D.2.1 Sandblæsning, marts 2000 At-vejl.: D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. november 2006 At-vejl.: D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, august 2002 At-vejl.: D.5.4 Åndedrætsværn, januar 2008 Ved våd sandblæsning: område afskærmes. Sandblæsning skal anmeldes til kommune. Højtryksrensning over 25 bar: område afskærmes, brug af skridsikkert fodtøj. Do. i over ½ time: brug skulderbøjle til aflastning At-vejledning F Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed D 2.13 Gravearbejde Branchevejledning om Færdsel på byggepladsen adgangs- og transportveje. BAR Bygge og Anlæg

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201 Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Områdefornyelse Skærbæk

Områdefornyelse Skærbæk Områdefornyelse Skærbæk ) Anlægsentreprisen 01. september 2016 Udkast 01.09.2016 Carsten Kabel (CTK) Johansson og Kalstrup P/S Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6717.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-096-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol HBAP Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke HN-22 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 13-0-027.00

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2016, Rev 0 14/12968-1 Niels Arend

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1120.770 Jord- og belægningsarbejde Holbæk - Vig 1120 Tuse N - Herrestrup Cykelsti ved Hagested Juli 2015 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. marts

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 5110.500 Afvandingsarbejder 51 Kliplev - Sønderborg Nyt afløb fra bassin 23 ved Sottrupvej Februar 2015 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H52106.20 Jord- og belægningsarbejde H521 Odense - Faaborg >>> H52106 Stikrydsning Volderslevvej / Dahlsvej MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.201 Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts 2013 129.00 OF af sti i Dyrehaven 129.50 OF af faunapassage i Dyrehaven 132.00 OF

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H052.01.20 Jord- og belægningsarbejder H052 Esbjergmotorvejen E20 >>> Rampeombygning, 76 Esbjerg Ø MAJ 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27.01.2014

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne BYG-AV og BYG-BTV Entreprise BYG-BTV-VSTD og OD Arbejdsmiljø: Indledende

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.02.20 Jord- og belægningsarbejde Stikrydsning i tunnel ved Ribe >>> H325, Esbjerg - Kærgaard APRIL 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24.03.2014>

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærme. 66 Herning-Aarhus >>> 6620 Funder-Hårup APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærme. 66 Herning-Aarhus >>> 6620 Funder-Hårup APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.320 Støjskærme 66 Herning-Aarhus >>> 6620 Funder-Hårup APRIL 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse af entreprisen... 2 3. Tidsplan

Læs mere

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4048.200 Forberedende Jord- og belægningsarbejder 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart JULI 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1.

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Beskrivelse af entreprisen...

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H609.02.20 / H609.03.20 Jord- og belægningsarbejder H609 Assens Nørre Aaby >>> H609.02/03 Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby JUNI 2014 Km. 21.600 23.300 SIDE

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.112 Broer Nord - Vest 6620 Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 Bro 66-123.00, UF af Gjernstien Bro 66-123.50, OF af K-vej, Århusvej Bro 66-131.50,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H43908.20 Jord- og belægningsarbejder H439 Viborg - Herning Ombygning af fordelerring ved Sunds September 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30.08.2016 14/17465-1

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H70409.20 Jord- og belægningsarbejder H704 Nyborg - Bøjden Cykelsti Kværndrup Egeskov Februar 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.02.2016, Rev.

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED... 3 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 4 3.

Læs mere

ENTREPRISE Signalanlæg og krydsombygning PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N

ENTREPRISE Signalanlæg og krydsombygning PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.700 Signalanlæg og krydsombygning 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N FEBRUAR 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 12710.100 Banebroer 127 Slagelse Omfartsvej >>> 12710 Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 St. 1.220 - st. 6.000 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 2011.02.08

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS 1128.200 Jord, belægning og bygværk 11 København - Vig 1128 Hønsinge omfartsvej Juni 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.05.16, Rev. nr. 0.1 16/01083-3 ARS,

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S PSS - plan for sikkerhed og sundhed Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST H630 STEGE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-4 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Ringkøbing/Skjern Maj 2015 H37006 H370 Herningvej / H339 Møllebakken H34906 H349 Ringvejen / H333

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H06022.20 Jord- og belægningsarbejde H060 Østjyske motorvej Sydvendte ramper TSA 53 Skanderborg S E45 Marts 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18.02.2016 14-12667

Læs mere

Vej og broer, Østlig strækning. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord

Vej og broer, Østlig strækning. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 12810.202 Vej og broer, Østlig strækning Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord November 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise DH323.01.20 Jord- og belægningsarbejder H323 Haderslev - Gabøl >>> DH323.01 Højresvingsspor Østergade/Ribevej August 2013 Km. 11.200-11.500 PLAN FOR SIKKERHED

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning 40 Fynske Motorvej 4048 Nørre Aaby Middelfart September 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard

Marts 2014 Poul Pilgaard DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS 12710.203 Støjvold 12710 Slagelse Omfartsvej April 2016 2 af 17 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 4 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H316.02.20 Jord og belægningsarbejder H316 Sønderborg-Fynshav >>> Rundkørsel Grundtvigs Allé APRIL 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. MARTS

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 30. august 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-STEG-BEL Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Entreprise Broer Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby

Entreprise Broer Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6625.102 Broer Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby MARTS 2012 Bro 66-099, UF af Faunapassage Bro 66-095, OF af Mollerupvej Bro 66-092, UF af Bjergbæk Bro 66-083,

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Jord- og belægningsarbejder Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Jord- og belægningsarbejder Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder 36320 Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel Januar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 10.2.2010 Pia Nielsen

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere