RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, forsamlet i Rådet, om en adfærdskodeks for transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i Den Europæiske Union (EU TPD) FÆLLES INDSTILLING Konsultationsfrist for Bulgarien og Rumænien: /06 ACA/lbp DG G I DA

2 RÅDETS RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET af om en adfærdskodeks for transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i Den Europæiske Union (EU TPD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, som henviser til Europa-Kommissionens undersøgelse "Selskabsbeskatning i det indre marked" 1, som henviser til Kommissionens forslag i dens meddelelse fra den 23. oktober 2001 "På vej mod et indre marked uden skattemæssige hindringer - En strategi for fastsættelse af et konsolideret selskabsskattegrundlag for virksomheders aktiviteter overalt i EU 2 " om at nedsætte et "fælles EU forum for interne afregningspriser", og som henviser til Rådets konklusioner af 11. marts 2002, hvor det udtrykte tilfredshed med dette initiativ og nedsættelsen af et fælles EU-forum for interne afregningspriser i juni 2002, 1 2 SEK(2001) 1681 af KOM(2001) 582 endelig af /06 ACA/lbp 1 DG G I DA

3 i betragtning af at det indre marked udgør et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, i betragtning af at transaktioner mellem forbundne foretagende fra forskellige medlemsstater i et indre marked, der har samme karakteristika som et nationalt marked, ikke bør være underlagt mindre gunstige vilkår end dem, der gælder samme transaktioner mellem forbundne foretagender fra samme medlemsstat. i betragtning af at det er vigtigt for at få det indre marked til at fungere optimalt at reducere overholdelsesomkostningerne i forbindelse med transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender, i betragtning af at adfærdskodeksen indeholdt i denne resolution udgør et værdifuldt instrument for medlemsstater og skattepligtige til implementering af en standardiseret og delvis centraliseret transfer pricing-dokumentation i EU med henblik på at forenkle transfer pricing-dokumentationskravene i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, i betragtning af at medlemsstaternes accept af den standardiserede og delvis centraliserede transfer pricing-dokumentation for at opnå interne afregningspriser, der er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan give erhvervslivet mulighed for i større grad at drage fordel af det indre marked, i betragtning af at transfer pricing dokumentation i EU skal ses inden for rammerne af OECD's retningslinjer om transfer pricing, 9738/06 ACA/lbp 2 DG G I DA

4 i betragtning af at standardiseret og delvis centraliseret dokumentation bør implementeres på en fleksibel måde, idet der bør tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende inden for den pågældende virksomhed, i betragtning af at en medlemsstat kan beslutte ikke at anvende nogen transfer pricingdokumentationsregler eller stille færre krav til transfer pricing-dokumentation end fastsat i adfærdskodeksen indeholdt i denne resolution, som erkender, at en fælles EU-tilgang vedrørende transfer pricing-dokumentationskrav er til fordel både for de skattepligtige, særlig i form af færre overholdelsesomkostninger og mindre risiko for dokumentationsrelaterede sanktioner, og for skattemyndighederne i form af større gennemsigtighed og ensartethed, som glæder sig over Kommissionens meddelelse af 7. november om arbejdet i det fælles EU transfer pricing-forum på erhvervsbeskatningsområdet og om et forslag til en adfærdskodeks for transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i EU, som understreger, at adfærdskodeksen er en politisk hensigtserklæring, der ikke påvirker medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser eller medlemsstaternes og EU's respektive beføjelser i henhold til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union, og som anerkender, at implementeringen af adfærdskodeksen indeholdt i denne resolution ikke bør hindre mere globale løsninger, VEDTAGER FØLGENDE ADFÆRDSKODEKS: 1 KOM(2005)543 endelig af /06 ACA/lbp 3 DG G I DA

5 Adfærdskodeks for transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i Den Europæiske Union (EU TPD) Denne adfærdskodeks vedrører implementeringen af standardiseret og delvis centraliseret transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i EU. Den er rettet til medlemsstaterne, men skal også tilskynde multinationale foretagende til at anvende EU's transfer pricing ("EU TPD")-tilgang. 1. Medlemsstaterne accepterer den standardiserede og delvis centraliserede transfer pricingdokumentation for forbundne foretagender i EU, ("EU TPD"), hvortil der henvises i bilaget, og betragter den som et grundlæggende sæt oplysninger med henblik på vurderingen af en multinational koncerns interne afregningspriser. 2. Multinationale koncerner kan frit vælge, om de ønsker at anvende en EU TPD. 3. Medlemsstaterne lægger samme betragtninger til grund for dokumentation om overskudsfordelingen mellem faste driftssteder som for transfer pricing-dokumentation. 4. Medlemsstaterne tager om nødvendigt behørigt hensyn til og lader sig inspirere af de generelle principper og krav, hvortil der henvises i bilaget. 9738/06 ACA/lbp 4 DG G I DA

6 5. Medlemsstaterne forpligter sig til ikke at kræve dokumentation fra små og mindre komplekse virksomheder (herunder små og mellemstore virksomheder) i en sådan mængde eller af en sådan kompleksitet, som kan forventes af større og mere komplekse virksomheder. 6. Medlemsstaterne bør: a) ikke pålægge virksomhederne urimelige overholdelsesomkostninger eller administrative byrder, når de anmoder om udarbejdelse eller fremlæggelse af dokumentation b) ikke anmode om dokumentation, der ikke vedrører de transaktioner, som undersøges c) sikre, at der ikke sker offentliggørelse af fortrolige oplysninger fra dokumentationen. 7. Medlemsstaterne bør ikke pålægge dokumentationsrelaterede sanktioner, når de skattepligtige i god tro, på passende vis og inden for en passende frist overholder reglerne om standardiseret og sammenhængende dokumentation som beskrevet i bilaget eller den pågældende medlemsstats interne dokumentationskrav og anvender denne dokumentation til at fastsætte deres priser i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 8. For at sikre en ensartet og effektiv gennemførelse af denne adfærdskodeks bør medlemsstaterne årligt at aflægge rapport til Kommissionen om enhver foranstaltning, som de træffer i forbindelse med denne kodeks og dens anvendelse i praksis. 9738/06 ACA/lbp 5 DG G I DA

7 BILAG TIL ADFÆRDSKODEKS OM TRANSFER PRICING-DOKUMENTATION FOR FORBUNDNE FORETAGENDE I DEN EUROPÆSIKE UNION (EU TPD) AFSNIT 1 INDHOLDET AF EU TPD 1. En multinational koncerns standardiserede og sammenhængende EU TPD består hovedsagelig af to dele: i) en dokumentation indeholdende fælles standardiserede oplysninger for alle EUbaserede koncernenheder ("fællesdokumentation") og ii) en række standardiserede dokumentationer hver indeholdende landespecifikke oplysninger ("landespecifik dokumentation"). EU TPD skal være tilstrækkelig detaljeret til at give skattemyndighederne mulighed for at foretage en risikovurdering med henblik på udsøgning af sager eller i starten af en skatterevision, at stille relevante og præcise spørgsmål om den multinationale virksomheds interne afregningspriser og til at foretage en vurdering af de interne afregningspriser for de koncerninterne transaktioner. Selskabet skal fremlægge én dokumentation for hver berørt medlemsstat, dvs. en fælles fællesdokumentation for alle de berørte medlemsstater og en særskilt landespecifik dokumentation for hver medlemsstat, jf. dog punkt /06 ACA/lbp 1

8 2. Hvert af de nedenfor anførte punkter i EU TPD skal udfyldes under hensyntagen til virksomhedens og transaktionernes kompleksitet. Der bør så vidt muligt kun anvendes oplysninger, der allerede er til rådighed i koncernen (f.eks. til administrative formål). Et multinationalt selskab kan dog blive bedt om at fremskaffe oplysninger til dette formål, som ellers ikke ville eksistere. 3. En EU TPD omfatter alle EU-baserede koncernenheder, herunder alle kontrollerede transaktioner mellem virksomheder uden for EU og koncernenheder i EU. 4. Fællesdokumentationen 4.1. Fællesdokumentationen skal afspejle virksomhedens økonomiske forhold og give en generel beskrivelse ("blueprint") af den multinationale koncern og dens system for interne afregningspriser, som er relevant og tilgængeligt for alle berørte EU-medlemsstater Fællesdokumentationen skal indeholde følgende: a) en generel beskrivelse af aktiviteterne og forretningsstrategien, herunder ændringer af forretningsstrategien i forhold til det foregående skatteår b) en generel beskrivelse af den multinationale koncerns organisatoriske, juridiske og operationelle struktur (herunder et koncerndiagram, en liste over alle koncernenheder og en beskrivelse af moderselskabets deltagelse i datterselskaberne) 9738/06 ACA/lbp 2

9 c) en generel liste over de forbundne foretagender, der foretager kontrollerede transaktioner med virksomheder i EU d) en generel beskrivelse af de kontrollerede transaktioner med forbundne foretagender i EU, dvs. en beskrivelse af: i) transaktionsstrømme (materielle og immaterielle aktiver, tjenester, finansielle elementer) ii) iii) faktureringsstrømme og transaktionsstrømmenes beløb og mængde e) en generel beskrivelse af funktioner og risici og en beskrivelse af ændringer i funktioner eller risici i forhold til det foregående skatteår, f.eks. ændring fra fuldgyldig distributør til kommissionær f) en liste over immaterielle aktiver (patenter, varemærker, knowhow osv.) og modtagne eller betalte licensafgifter g) den multinationale koncerns politik vedrørende interne afregningspriser eller en beskrivelse af koncernens system for interne afregningspriser, der viser, at koncernens interne afregningspriser er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet 9738/06 ACA/lbp 3

10 h) en liste over aftaler om omkostningsfordeling, forhåndsaftaler om metode for interne afregningspriser og afgørelser om forskellige aspekter af interne afregningspriser, såfremt de finder anvendelse på EU-baserede koncernenheder og i) en erklæring, hvori hver enkelt national skattepligtig forpligter sig til at levere supplerende oplysninger på anmodning og inden for en passende frist i overensstemmelse med de nationale regler. 5. Landespecifik dokumentation 5.1. Den landespecifikke dokumentation supplerer fællesdokumentationen. Fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation udgør tilsammen dokumentationen for den relevante medlemsstat. Den landespecifikke dokumentation skal stilles til rådighed for de skattemyndigheder, der har en retmæssig interesse i en korrekt skattebehandling af de transaktioner, der er omfattet af dokumentationen Den landespecifikke dokumentation skal som supplement til indholdet i fællesdokumentationen indeholde følgende: a) en generel beskrivelse af aktiviteterne og forretningsstrategien, herunder ændringer af forretningsstrategien i forhold til det foregående skatteår b) oplysninger, dvs. beskrivelse og redegørelse, om de landespecifikke kontrollerede transaktioner, herunder: i) transaktionsstrømme (materielle og immaterielle aktiver, tjenester, finansielle elementer) ii) faktureringsstrømme og 9738/06 ACA/lbp 4

11 iii) transaktionsstrømmenes beløb og mængde c) en sammenlignelighedsanalyse, dvs.: i) de forskellige goders og tjenesteydelsers karakteristika ii) iii) iv) funktionsanalyse (udførte funktioner, anvendte aktiver, påtagede risici) kontraktbestemmelser økonomiske forhold og v) specifikke forretningsstrategier d) en redegørelse for valget og anvendelsen af prisfastsættelsesmetode(r), dvs. hvorfor man har valgt en bestemt prisfastsættelsesmetode, og hvorledes den er blevet anvendt e) relevante oplysninger om eventuelle interne og/eller eksterne sammenlignelige transaktioner og f) en beskrivelse af implementeringen og anvendelsen af den koncerninterne transfer pricing-politik. 6. En multinational virksomhed skal have mulighed for at indsætte oplysninger i fællesdokumentationen i stedet for i den landespecifikke dokumentation, idet disse oplysninger dog skal være lige så detaljerede som dem, der skulle have indgået i den landespecifikke dokumentation. Den landspecifikke dokumentation skal udarbejdes på et sprog, der fastsættes af den berørte medlemsstat, selv om den multinationale virksomhed har valgt at lade den landespecifikke dokumentation indgå i fællesdokumentationen. 9738/06 ACA/lbp 5

12 7. Enhver landespecifik oplysning og ethvert landespecifikt dokument, der vedrører kontrollerede transaktioner med en eller flere medlemsstater, skal fremgå enten af den landespecifikke dokumentation for alle de berørte medlemsstater eller indgå i fællesdokumentationen. 8. Multinationale virksomheder skal kunne udarbejde den landespecifikke dokumentation i ét sæt (indeholdende oplysninger om alle virksomheder i den berørte medlemsstat) eller i separate sæt for hver virksomhed eller aktivitetsgruppe i den berørte medlemsstat. 9. Den landespecifikke dokumentation skal udarbejdes på et sprog, der fastsættes af den berørte medlemsstat. AFSNIT 2 GENERELLE IMPLEMENTERINGSREGLER OG GENERELLE KRAV TIL MULTINATIONALE SELSKABER 10. Brugen af EU TPD er valgfri for multinationale koncerner. En multinational koncern bør dog ikke vilkårligt vælge og fravælge EU TPD-modellen til at opfylde sin dokumentationspligt, men den bør anvende EU TPD på sammenhængende vis i hele EU og fra år til år. 9738/06 ACA/lbp 6

13 11. En multinational koncern, der vælger at anvende EU TPD, bør generelt anvende denne metode fælles for alle forbundne foretagender, der foretager kontrollerede transaktioner med EU-baserede virksomheder, der er omfattet af reglerne om interne afregningspriser. En multinational koncern, der vælger at anvende EU TPD, må derfor nødvendigvis opbevare den i afsnit 1 anførte dokumentation vedrørende alle koncernens virksomheder i den berørte medlemsstat, herunder faste driftssteder, jf. dog punkt Når en multinational koncern har valgt at anvende EU TPD for et bestemt skatteår, skal hvert medlem af koncernen informere de kompetente skattemyndigheder herom. 13. Multinationale selskaber bør udarbejde fællesdokumentationen rettidigt for således at kunne honorere enhver anmodning fra en af de berørte skattemyndigheder. 14. Den skattepligtige i en medlemsstat skal på anmodning fra skattemyndighederne stille sin EU TPD til rådighed inden for en rimelig frist afhængigt af de pågældende transaktioners kompleksitet. 15. Den skattepligtige, som skal stille den relevante dokumentation til rådighed for skattemyndighederne, er den skattepligtige, som er ansvarlig for indgivelse af selvangivelse, og som kan pålægges sanktioner, hvis dokumentationskravene ikke overholdes. Dette gælder også, selv om dokumentationen udarbejdes og opbevares i en af koncernens virksomheder på vegne af en anden. Når en multinational koncern beslutter at anvende EU TPD, forpligter den sig over for alle forbundne foretagender i EU til at stille fællesdokumentationen og de respektive landespecifikke dokumentationer til rådighed for de nationale skattemyndigheder. 9738/06 ACA/lbp 7

14 16. Når en skattepligtig i sin selvangivelse foretager en regulering af sit overskud som følge af anvendelsen af armslængdeprincippet, skal der fremlægges dokumentation for beregningen af denne regulering. 17. Aggregeringen af transaktioner skal være sammenhængende, gennemsigtig for skattemyndighederne og i overensstemmelse med punkt 1.42 i OECD's retningslinjer om interne afregningspriser (hvilket tillader aggregering af transaktioner, der er så tæt forbundet eller kontinuerlige, at de ikke på passende vis kan vurderes hver for sig). Disse regler skal anvendes ud fra rimelighedsprincippet under behørig hensyntagen til transaktionernes antal og kompleksitet. AFSNIT 3 GENERELLE IMPLEMENTERINGSREGLER OG GENERELLE KRAV TIL MEDLEMSSTATERNE 18. Eftersom EU TPD består af en samling grundlæggende oplysninger til brug for vurderingen af en multinational koncerns interne afregningspriser, kan medlemsstaterne i deres interne lovgivning stille krav om, at der enten på anmodning eller i forbindelse med en skatterevision skal gives flere eller anderledes oplysninger og dokumenter end dem, der indgår i EU TPD. 19. Fristen for at afgive supplerende oplysninger og dokumenter, som omhandlet i punkt 18 fastsættes fra sag til sag under hensyntagen til omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og dokumenter, der anmodes om. Den skattepligtige skal afhængigt af eventuelle særlige lokale bestemmelser gives en rimelig frist (hvilket kan variere afhængigt af transaktionens kompleksitet) til at udarbejde de supplerende oplysninger. 9738/06 ACA/lbp 8

15 20. Skattepligtige kan undgå sanktioner for manglende samarbejdsvilje, hvis de har valgt at anvende EU TPD-modellen, og hvis de på specifik anmodning eller i forbindelse med en skatterevision på passende vis og inden for en passende frist leverer supplerende oplysninger og dokumenter ud over det, der kræves i EU TPD, som omhandlet i punkt Skattepligtige bør kun anmodes om at indgive deres EU TPD, dvs. fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation, til skattemyndighederne i starten af en skatterevision eller på specifik anmodning. 22. Når en medlemsstat anmoder en skattepligtig om at levere oplysninger om interne afregningspriser sammen med selvangivelsen, bør det ikke dreje sig om mere end et kort spørgeskema eller en passende risikovurderingsblanket. 23. Det er ikke altid nødvendigt at oversætte alle dokumenter til det lokale sprog. For at minimere omkostninger og forsinkelser på grund af oversættelse bør medlemsstaterne så vidt muligt acceptere fremmedsprogede dokumenter. Skattemyndigheder bør for så vidt angår EU TPD være indstillet på at acceptere fællesdokumentationen på et sprog, som generelt forstås i de pågældende medlemsstater. Fællesdokumentationen skal kun oversættes, hvis det er strengt nødvendigt og på særlig anmodning. 24. Medlemsstaterne bør kun pålægge de skattepligtige at opbevare dokumentation i en passende periode, der er i overensstemmelse med de nationale lovkrav, som finder anvendelse på hver virksomhed i koncernen. 9738/06 ACA/lbp 9

16 25. Medlemsstaterne bør vurdere nationale eller ikke-nationale sammenlignelige transaktioner under hensyntagen til de særlige forhold og kendsgerninger i den enkelte sag, f.eks. skal man ikke automatisk afvise sammenlignelige transaktioner, der indhentes fra paneuropæiske databaser. Brugen af ikke-nationale sammenlignelige transaktioner bør ikke i sig selv medføre sanktioner for manglende overholdelse af dokumentationspligten. AFSNIT 4 GENERELLE IMPLEMENTERINGSREGLER OG GENERELLE KRAV TIL BÅDE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OG MEDLEMSSTATER 26. Når den dokumentation, der udarbejdes for en bestemt periode, forbliver relevant for efterfølgende perioder og fortsat dokumenterer, at armslængdeprincippet er overholdt, er det hensigtsmæssigt i dokumentationen for de efterfølgende perioder at henvise til en tidligere dokumentation i stedet for at gentage denne. 27. Det er ikke nødvendigt i dokumentationen at gengive den dokumentation, der anvendes i forhandlinger mellem virksomheder, som overholder armslængdeprincippet (f.eks. aftale om lånefaciliteter eller en stor kontrakt), når dokumentationen indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om armslængdeprincippet er blevet respekteret. 28. Den type dokumentation, der skal udarbejdes af et datterselskab i en koncern, kan være forskellig fra den, der skal udarbejdes af et moderselskab, dvs. at et datterselskab ikke behøver at fremlægge oplysninger om alle grænseoverskridende forhold og transaktioner mellem forbundne foretagender i den multinationale koncern, men kun om de forhold og transaktioner, der er relevante for det pågældende datterselskab. 9738/06 ACA/lbp 10

17 29. Det vedrører ikke skattemyndighederne, hvor den skattepligtige udarbejder og opbevarer sin dokumentation, når blot den er tilstrækkelig og på anmodning rettidigt stilles til rådighed for de berørte skattemyndigheder. De skattepligtige bør derfor frit kunne vælge, om de ønsker at opbevare deres dokumentation, herunder deres EU TPD, centralt eller lokalt. 30. Den skattepligtige bør ligeledes frit kunne vælge, hvorledes dokumentationen opbevares i papirform, elektronisk eller andet - såfremt den på passende vis kan stilles til rådighed for skattemyndighederne. 31. I velbegrundede tilfælde, f.eks. når en multinational koncern har en decentraliseret organisatorisk, juridisk eller operationel struktur eller består af flere store divisioner med vidt forskellige produktlinjer og regler om interne afregningspriser, eller ikke foretager nogen koncerninterne transaktioner, samt i tilfælde af nyligt erhvervede virksomheder, bør det tillades multinational koncern at udarbejde mere end én fællesdokumentation eller undtage bestemte koncernenheder fra EU TPD'en. AFSNIT 5 DEFINITIONER MULTINATIONAL VIRKSOMHED OG MULTINATIONAL KONCERN I henhold til OECD's retningslinjer om interne afregningspriser: er en multinational virksomhed et selskab, der er en del af en multinational koncern er en multinational koncern en gruppe af forbundne selskaber med virksomheder i mindst to lande. 9738/06 ACA/lbp 11

18 STANDARDISERET DOKUMENTATION Et sæt ensartede regler på EU-niveau for dokumentationskrav, i henhold til hvilke alle virksomheder i medlemsstaterne udarbejder separate og enkeltstående dokumentationer. Formålet med denne mere normative metode er at opnå en både decentraliseret og standardiseret dokumentation, dvs. at hver enhed i en multinational koncern udarbejder sin egen dokumentation, men i henhold til fælles regler. CENTRALISERET (INTEGRERET, GLOBAL) DOKUMENTATION Et enkelt dokumentationssæt (grunddokumentation) på globalt eller lokalt niveau, som udarbejdes af moderselskabet eller hovedkontoret for en gruppe selskaber i en standardiseret og sammenhængende form på EU-niveau. Denne dokumentation kan danne grundlag for udarbejdelse af en lokaldokumentation på grundlag af både lokale og centrale kilder. EU-DOKUMENTATION OM INTERNE AFREGNINGSPRISER (EU TPD) EU transfer pricing-dokumentationsmodellen (EU TPD) kombinerer aspekter fra den standardiserede dokumentationsmodel og den centraliserede (integrerede og globale) dokumentationsmodel. En multinational koncern kan udarbejde en standardiseret og sammenhængende transfer pricingdokumentation, der består af to dele: i) en ensartet dokumentation indeholdende fælles standardiserede oplysninger for alle EUbaserede koncernenheder ("fællesdokumentation") og ii) en række standardiserede dokumentationer, hver indeholdende landespecifikke oplysninger ("den landespecifikke dokumentation"). 9738/06 ACA/lbp 12

19 Dokumentationen for et givent land består således af fællesdokumentationen og den standardiserede landespecifikke dokumentation for det pågældende land. SANKTIONER FOR MANGLENDE DOKUMENTATION En offentligretlig (eller civilretlig) bøde for manglende overholdelse af dokumentationspligten i henhold til EU TPD eller af en medlemsstats nationale dokumentationskrav (afhængigt af hvilke krav det multinationale selskab har valgt at overholde) på det tidspunkt, hvor EU TPD eller den nationale dokumentation, som kræves af den pågældende medlemsstat, skulle være fremlagt for skattemyndighederne. SANKTIONER FOR MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE En offentligretlig (eller civilretlig) sanktion for ikke rettidigt at have overholdt en specifik anmodning fra en skattemyndighed om at fremlægge supplerende information eller dokumenter ud over det, der kræves i EU TPD eller i henhold til en medlemsstats nationale dokumentationskrav (afhængigt af hvilke krav det multinationale selskab har valgt at underkaste sig). SANKTION PÅ FORHØJELSER En sanktion for ikke at have overholdt armslængdeprincippet, der som regel pålægges i form af en ekstraskat på et fast beløb eller en bestemt procentdel af transfer pricing-forhøjelsen eller det ikke indberettede armslængde-beløb. 9738/06 ACA/lbp 13

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner I medfør af 3 B, stk. 5, 5. pkt. i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

7148/16 CHB/KHO/ks DGG 2B

7148/16 CHB/KHO/ks DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0010 (CNS) 7148/16 FISC 39 ECOFIN 231 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

12774/15 bmc/pfw/hm 1 DG G 2B

12774/15 bmc/pfw/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0068 (CNS) 12774/15 FISC 122 ECOFIN 752 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG

Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG MEMO/11/171 Bruxelles, den 16. marts 2011 Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG Hvad er det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG)? Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag er et fælles

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen Copenhagen Business School HovedopgaveHD(R) Maj2011 Transfer Pricing Vejleder: ChristianBehrens Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen 1. Indholdsfortegnelse 1.Indholdsfortegnelse 1 2.Anvendteforkortelser

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0369 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere