Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale"

Transkript

1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale

2 Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark Skjoldungernes Land, side 7 Nationalparkfond Skjoldungernes Land og nationalparkbestyrelsen, side 11 Nationalparkens økonomi, side 13 Rammer for kommunernes planlægning, side 15 Om nationalparkloven, side 19 Bilag 1: Udkast til bekendtgørelse, side 22 Bilag 2: Resumé af miljørapport, side 24

3 Har du har bemærkninger eller forslag, som du mener skal indgå i vurderingen, skal du sende dem skriftligt til Naturstyrelsen, enten via mail til eller som brev til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Høringssvar skal være Naturstyrelsen i hænde senest 31. december Du kan give din mening til kende Oprettelsen af nationalparken beror i høj grad på lokal opbakning og borgerinddragelse. Derfor er det vigtigt, at du giver din mening til kende. Debat i fire måneder I dette hæfte finder du en beskrivelse af forslaget til Nationalpark Skjoldungernes Land. Forslaget består af: En beskrivelse af grundlaget og målsætningerne for Nationalpark Skjoldungernes Land Forslag til nationalparkbestyrelsens sammensætning Nationalparkens økonomiske grundlag Udkast til bekendtgørelse for Nationalpark Skjoldungernes Land En miljørapport Forslaget til Nationalpark Skjoldungernes Land er udarbejdet på baggrund af ansøgningen fra Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, Slutrapporten fra Undersøgelsesprojektet fra 2005 samt det efterfølgende arbejde, som Projekt Skjoldungelandet har gennemført frem til 2014, herunder to nye rapporter om naturværdier og natursammenhænge, som erstatter tilsvarende rapport fra Undersøgelsesprojektet. Forslaget er til debat og høring i 16 uger til og med 31. december Mulighed for mere debat og information I høringsperioden gennemfører Naturstyrelsen lokale arrangementer i samarbejde med kommunerne. Arrangementerne vil blive annonceret på samt i lokale dagblade. På hjemmesiden kan du også få mere information om nationalparken. Har du spørgsmål? Hvis du efter at have læst hæftet skulle have nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktinformationer står nederst på denne side. Efter høringsperioden vurderer miljøministeren de indkomne høringssvar og foretager på den baggrund eventuelt ændringer i bekendtgørelsen. Herefter underskriver og udsteder ministeren bekendtgørelsen om Nationalpark Skjoldungernes Land, og så er nationalparken formelt en realitet. Kontaktinformation Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner v. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Telefon Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 1

4 Bidstrup Skovene nationalparkens største skovområde 2 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

5 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Nationalpark Skjoldungernes Land er udpeget på grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier. Samarbejde, medejerskab og planlægning er afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig på længere sigt. Nationalpark Skjoldungernes Land byder på et mangfoldigt og varieret landskab, som er rigt på natur, kulturhistorie og oplevelser med Roskilde Fjord og kystnær natur, ådale, som gennemskærer agerlandet, enge og overdrev, søer og moser samt store og små skove. Kulturhistorien og det tætte samspil mellem natur og menneske ses og opleves overalt i nationalparken med spor fra sten- og jernalderen, haller og skibssætninger fra vikingerne og de tidligere kongemagter. Nationalparken rummer også voldsteder, herregårds- og landsbymiljøer samt den historiske del af Roskilde by med Roskilde Domkirke. Nationalpark Skjoldungernes Land giver gode muligheder for at sikre kontinuiteten i den eksisterende natur og udvikling af ny natur og dermed øge den biologiske mangfoldighed. Endelig giver det tætte samspil mellem natur, landskab og kulturhistorie gode muligheder for formidling, oplevelser og friluftsliv. Samlet set kan nationalparken være med til at skabe en positiv lokal udvikling ved en målrettet indsats for at bevare, styrke og synliggøre natur, landskab og kulturhistorie gennem samarbejde og partnerskaber med myndigheder, lodsejere, virksomheder, organisationer, uddannelses- og formidlingsinstitutioner m.fl. Samarbejdet mellem aktørerne er afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig. Kodeordene er planlægning, frivillighed og lokal medindflydelse. En nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden, men vil være et resultat af en langsigtet planlægning og udvikling over en længere årrække. En opgave som den kommende nationalparkbestyrelse skal tage sig af. Nationalparkens grænser Nationalpark Skjoldungernes Land udgør ca. 17 km 2 og omfatter den sydlige del af Roskilde Fjord, herregårds- og landbrugslandskab, store skovområder samt overdrev, ådale, søer, enge og moser. Forslaget indeholder også bebyggede områder: Roskildes historiske bydel, Gevninge By og en række landsbyer. Miljøministerens forslag til afgrænsning følger, efter aftale med partierne bag nationalparkloven, det forslag som den lokale styregruppe for Skjoldungernes Land har anbefalet i deres ansøgning af 3. marts Nationalparkens afgrænsning ser du på kortet side 4-5. Du kan også zoome ind og se nærmere på grænsen på Afgrænsningen følger naturlige topografiske linjer i landskabet som kysten, skovbryn og veje, samt administrative grænser for kommuner og fredede områder. Tæt samspil Nationalpark Skjoldungernes Land vil blive skabt i et tæt samspil mellem nationalparkbestyrelsen og lokalsamfundet, Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, Naturstyrelsen, organisationer, lodsejere, landbrug, naturgæster samt andre interessenter. En stor del af nationalparken er i privat eje. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 3

6 KORT OVER NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND Geodatastyrelsen og Naturstyrelsen 4 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

7 Nationalpark Skjoldungernes Land er udpeget på grund af områdets helt unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier. Planlægning og samarbejde er afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig på længere sigt. 0 1,25 2,5 5 Nationalparkgrænse Kilometer Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 5

8 Historien genfortælles Jernalderrytter i landskabet ved Lejre 6 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

9 Målsætninger for Nationalpark Skjoldungernes Land Nationalparkens målsætninger er de mål og pejlemærker, som nationalparkbestyrelsen skal arbejde for gennem frivillige aftaler. I bund og grund handler det om, hvordan nationalparken skal udvikle sig på lang sigt. Naturen skal styrkes Skjoldungernes Land rummer natur i national særklasse. Et hovedformål med nationalparken er at bevare og styrke denne værdifulde natur. Det drejer sig om Roskilde Fjord med sine øer og holme og de omgivende strandenge og kystskrænter, samt områdets mange og varierede skove, de mange søer, moser, enge og vandløb. Roskilde Fjord er med sine omgivende strandenge, rørskove, søer og laguner et meget vigtigt internationalt yngle- og rasteområde for svømme- og vadefugle og området rummer en rig mangfoldighed af arter og naturtyper som overdrev og kystskove. Et andet vigtigt centrum for biologisk mangfoldighed i nationalparken er skovene med bl.a. rene skovbække og en lang række artsrige skovmoser og skovenge. Nationalparkbestyrelsen skal i samarbejde med lodsejerne og kommunerne arbejde for at bevare og udvikle naturværdierne i nationalparken bl.a. ved at bevare og fremme en skov- og landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets mange karakteristiske arter og naturtyper. Det kan bl.a. ske gennem frivillige aftaler om naturforbedrende tiltag. Landskabet skal sikres Nationalparkens geologi jordbund og særlige formationer danner udgangspunkt for det landskab, som opleves i dag, og som gennem tiden har udgjort ressourcegrundlaget for befolkningen i området. Istidens smeltevand dannede et net af dale, og herved fremkom Roskilde Fjord. Samtidig efterlod den smeltende is et stærkt kuperet dødislandskab, som nu indeholder mange søer og mosehuller. Det ujævne landskab har været langt sværere at opdyrke end de flade morænesletter, og derfor er landskabet mod syd domineret af skove og overdrev. Et karakteristisk eksempel er Særløse Overdrev. Natur og landskab hænger uløseligt sammen. Det særegne stærkt kuperede landskab i nationalparken med skove, moser og enge samt store åbne landbrugsarealer og kysten langs fjorden indeholder værdifulde og karakteristiske levesteder for områdets varierede dyre- og planteliv. Det er derfor vigtigt at bevare disse landskaber, som det allerede er sket gennem fredninger af store sammenhængende områder. Frivillige aftaler om landskabsbevarende tiltag kan medvirke til såvel at sikre nationalparkens værdifulde landskaber som at øge naturindholdet og skabe bedre sammenhæng mellem isolerede naturtyper. Konkret kan der peges på bl.a. rydning og genoptagelse af græsning og høslæt på opgivne, tilgroede overdrev og enge. Kombineret med f.eks. tilsvarende drift på nogle af de omkringliggende landbrugsjorde kan der etableres bedre sammenhæng mellem nogle af nationalparkens vigtigste naturområder. Kulturhistorien skal være synlig Nationalparkens kulturmiljøer repræsenterer vigtige udsnit af det østdanske kulturlandskab. Fjorden, skovene, ådalene og det åbne land har gennem tiderne udgjort et rigt og varieret ressourcegrundlag, og kulturmiljøerne afspejler det tætte samspil mellem menneske og natur. De værdifulde kulturspor og kulturmiljøer ligger meget tæt, og tilføjer nationalparken et unikt præg med sammenhæng Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 7

10 til Roskilde by og domkirken, der er udpeget som Verdensarv. Mange af nationalparkens landsbymiljøer er intakte og repræsenterer den historiske udvikling, mens tætheden af voldsteder og herregårde er et andet markant træk ved området. Andre kulturmiljøer fortæller om industrisamfundets historie. Gammel Lejre var i oldtiden et vigtigt magtcentrum og er nationalparkens vigtigste kulturhistoriske område. Resterne af vikingetidens store haller, gravhøje og skibssætninger er af international arkæologisk interesse. Ifølge sagnene var det hèr, Skjoldungerne regerede og samlede Danmark. Nationalparken rummer flere karakteristiske skovområder, som indeholder rester af overdrev, græsningsskov og stævningsskov samt levn fra oldtidens landbrug. Mange kulturspor er i dag svære at opleve, fordi de er skjulte. Nationalparken skal understøtte konkrete initiativer og fysiske tiltag, som kan øge synligheden af de kulturhistoriske værdier. Dette skal ske under hensyntagen til områdets andre værdier. Formidlingen og synliggørelsen af de unikke værdier i området vil give befolkning og besøgende forståelse for samspillet mellem menneske og natur fra oldtiden op til i dag. Med udbredelsen af kendskabet til de historiske værdier forventes det, at en bevarelse af disse kan sikres yderligere. Udviklingsmuligheder for jordbrug I størstedelen af nationalparken drives et aktivt land- og skovbrug. Der kommer som følge af nationalparkens oprettelse ikke nye regler eller restriktioner på jordbrugsdriften, og nationalparkbestyrelsen får heller ikke myndighed til at indføre sådanne begrænsninger. Der vil derfor fortsat være mulighed for at drive og udvikle land- og skovbrugserhverv. Rammevilkårene er således de samme indenfor som udenfor nationalparken. Det samme gælder for forhold omkring jagt og adgang til private arealer. Bæredygtigt friluftsliv Nationalpark Skjoldungernes Land byder på et meget varieret landskab. Området indeholder beskyttede farvande i fjorden, sammenhængende skovområder, slyngede ådale og det åbne landbrugslandskab. Det giver et utal af muligheder for varierede aktiviteter og oplevelser i naturen. De mange kulturhistoriske elementer gør det desuden muligt at følge vore forfædres færden helt tilbage til stenalderen. Mulighederne for at opleve natur, landskab og kulturhistorie er allerede gode. Nationalparken rummer mange forskellige oplevelser og muligheder for at bruge området aktivt. Med en nationalpark kan man udvikle mulighederne for, at bå de lokale og gæster kan opleve området på nye måder enten på egen hånd eller på guidede ture. Det er et mål i sig selv, at aktiviteterne planlægges og sker på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, så det ikke forringer sårbar natur og landskab, og på en måde så de mange private beboere ikke generes. En særlig opmærksomhed skal rettes mod at sikre balancen mellem de mange aktiviteter på fjorden og det sårbare fugleliv. Mere formidling Nationalpark Skjoldungernes Land skal formidle områdets natur, landskab og de kulturhistoriske elementer, så den fremtidige udvikling, adgang og benyttelse kan ske på et bæredygtigt grundlag. Ressourcerigdommen er baggrunden for, at området siden jægerstenalderen har været attraktivt. Udnyttelsen af de naturlige ressourcer Bolund Roskilde Fjord Klyde 8 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

11 Roskilde Domkirke har formet landskabet og givet det den særegne karakter, det har i dag. En samlet formidling af menneskets og landbrugets samspil med naturen - fra jord til bord - er vigtig for at skabe en helstøbt oplevelse af nationalparken. En helt central opgave for nationalparkbestyrelsen bliver at informere og inddrage borgerne. Dette skal være med til at fastholde og sikre det brede lokale engagement i området. Den allerede eksisterende formidlingsindsats skal understøttes gennem målrettede initiativer i samarbejde med eksisterende aktører, organisationer og lokalbefolkning. Nationalparkbestyrelsen skal understøtte en samlet formidlingsindsats i området og derigennem være med til at udbrede kendskabet til nationalparkens værdier. Besøgende og turister skal have nem adgang til alle oplysninger om de aktiviteter, ophold og formidlingstilbud, der findes i nationalparken. Undervisning og forskning er vigtig Nationalparkbestyrelsen skal arbejde for at understøtte forskningen og styrke undervisningen i nationalparken ved at understøtte de mange eksisterende initiativer i området gennem samarbejde med lokale aktører samt evt. medvirke til at udvikle nye faciliteter og undervisningstilbud. Det kan f.eks. være at skabe rammer for udeskoleundervisning og undervisningspakker for børn og unge, der styrker forståelsen for områdets natur, kulturhistorie, landskab og udnyttelsen af naturressourcerne. Det er desuden en vigtig opgave for bestyrelsen at følge nationalparkens udvikling og løbende tage stilling til, om nationalparken udvikles i samspil med omgivelserne, og om man opfylder bekendtgørelsens målsætninger. Dette kan ske med udgangspunkt i data fra det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA), besøgstal fra turistbranchen m.m., men bestyrelsen kan også gennemføre supplerende undersøgelser. Lokal udvikling Når Nationalpark Skjoldungernes Land bliver etableret, forventes det at tiltrække flere gæster og turister. Med en fornuftig planlægning behøver det imidlertid ikke at give anledning til gener for områdets beboere og lodsejere. Lodsejere i nationalparken vil få muligheder for at indgå frivillige aftaler med nationalparkbestyrelsen. Formålet med sådanne aftaler er at skabe bedre vilkår for udvikling og styrkelse af natur, landskab, kulturhistorie og friluftsliv og kan f.eks. omhandle særlig drift af arealer, pleje af fortidsminder eller friluftsfaciliteter. At området ved Roskilde, Lejre og Frederikssund får status af nationalpark giver bl.a. landbruget bedre muligheder for at markedsføre og udvikle særlige nationalparkprodukter f.eks. fødevarer. Flere turister betyder samtidig mulighed for at skabe flere arbejdspladser og en øget omsætning for overnatnings- og restaurationsvirksomheder. Det er vigtigt, at Nationalpark Skjoldungernes Land udvikles i tæt samspil med omgivelserne. Et eksempel kunne være at koble nationalparkens vandre- og cykelstier sammen med stierne uden for nationalparken, så der skabes en hensigtsmæssig sammenhæng mellem faciliteterne og bedre muligheder for oplevelser i et større område. Bestyrelsen vil få en aktiv rolle ved at indgå samarbejdsaftaler, partnerskaber og aftaler om sponsorering, som kan medvirke til en styrket udvikling i nationalparken, herunder bl.a. styrke samarbejdet om lokale initiativer, der kan fremhæve, bevare og udvikle områdets karakteristiske natur. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 9

12 Morænelandskab ved Ledreborg Gods 10 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

13 Nationalparkfond Skjoldungernes Land og nationalparkbestyrelsen Nationalpark Skjoldungernes Land får en selvstændig bestyrelse, som skal varetage mange forskellige interesser. Sammensætningen af nationalparkens bestyrelse skal afspejle en afbalanceret fordeling af de forskellige interesser, der er for at bruge og beskytte naturen. Havterne Nationalparkbestyrelsen kan bestå af op til 14 medlemmer udover formanden, heraf 1-2 medlemmer fra nationalparkrådet. Nationalparkrådet nedsættes af nationalparken og skal bistå bestyrelsen og sikre bred lokal indflydelse på nationalparkens drift og udvikling. Nationalpark Skjoldungernes Land bliver oprettet som en fond. På den måde kan en selvstændig bestyrelse lede nationalparken og modtage penge, indgå aftaler, købe fast ejendom og lignende. Miljøministeren udpeger formanden for nationalparkbestyrelsen når nationalparken er oprettet. Med udgangspunkt i det lokale forslag til nationalparkbestyrelse, har miljøministeren udarbejdet følgende udkast til bestyrelsessammensætning for nationalparken: Roskilde Kommune Lejre Kommune Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet Landbruget Skovbruget Kulturhistorien VisitDenmark Naturstyrelsen Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt have en tilknytning til området, så man sikrer den lokale forankring. Bestyrelsen udpeges for fire år, og genudpegning af formanden og de enkelte medlemmer kan ske én gang. Nationalparkbestyrelsen og dens sekretariat skal sikre den daglige administration af nationalparken og skal blandt andet lave en nationalparkplan. Bestyrelsen sørger for, at arbejdet foregår i tæt dialog med nationalparkrådet, borgere, private lodsejere, interesseorganisationer, stat, region, kommuner, selvejende institutioner og andre med interesse for nationalparken. Bestyrelsen har ikke mulighed for at indføre restriktioner eller på anden måde tvinge regler og bestemmelser igennem. Bestyrelsen kan ikke gennem sit virke etablere restriktioner på jagt, landbrugsdrift, adgangsforhold eller anlæg af stier uden aftale med de berørte lodsejere. Bestyrelsen kan derimod indgå frivillige aftaler med lodsejere om naturpleje og ændret drift eller samarbejdsaftaler med foreninger og institutioner om formidling og markedsføring af nationalparken. Nationalparkbestyrelsen har også mulighed for at købe jord og ejendomme, bl.a. i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. Den endelige sammensætning af bestyrelsen fastlægges efter høringen. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 11

14 Landskab med spor fra dyrkningsgrænser og rester af overdrev og skovholme. Skov Hastrup Overdrev 12 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

15 Nationalparkens økonomi Nationalpark Skjoldungernes Land modtager ved oprettelsen et engangsbeløb fra staten og kommer herefter på finansloven. Herudover kan nationalparkbestyrelsen også selv skaffe penge til nationalparkens projekter og udvikling. Når Nationalpark Skjoldungernes Land er oprettet, får nationalparkfonden en opstartskapital fra staten på 6 mio. kr. Beløbet skal dække de første udgifter til at etablere og drive sekretariatet, udarbejde nationalparkplan og udføre andre aktuelle opgaver. Den første nationalparkplan forventes at ligge klar med udgangen af Herefter får nationalparken en årlig bevilling på finansloven. Beløbet bliver fastlagt ud fra nationalparkplanen og bliver justeret, når nationalparkplanen skal revideres hvert sjette år. Bestyrelsens muligheder Bestyrelsen kan herudover skaffe penge til nationalparkens drift og udvikling via tilskudsordninger, medfinansiering, partnerskaber og sponsorater. Nationalparken kan også modtage arv og gaver. Derudover kan bestyrelsen indgå samarbejdsaftaler med institutioner, foreninger, firmaer og andre, som kan have en interesse i at støtte nationalparken. Bestyrelsen kan arbejde for, at lodsejere inden for nationalparken udnytter og søger tilskud efter de gældende natur- og miljøordninger. Bestyrelsen har også mulighed for at udbetale tilskud og indgå i samarbejdsprojekter. Kommunerne har gennem de seneste 10 år taget formelt og økonomisk ansvar for forarbejderne til nationalparken. Kommunerne vil fortsat deltage aktivt i samarbejdet med nationalparken og fortsat udføre deres opgaver indenfor naturforvaltning, kulturarv, formidling, adgang mv. Skjoldungernes skibssætning Sagnlandet Lejre Maj-gøgeurt Nyudsprungne bøgeblade Bolund - Roskilde Fjord Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 13

16 14 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Blåtoppet Kohvede i dag en sjælden art knyttet til lyse løvskove i Østdanmark. Nær Valborup Skov

17 Rammer for kommunernes planlægning Kommunerne skal i deres planlægning følge reglerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Kommunerne skal desuden følge nogle supplerende regler for luftledninger og høje anlæg for at sikre en række hensyn vedr. natur, landskab og kulturmiljø i nationalparken. Det forventes, at kommunerne arbejder for nationalparkens formål og målsætninger, ligesom kommunerne er repræsenteret i nationalparkens bestyrelse. Omkring halvdelen af nationalparken er allerede i dag udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000). De store landskabsfredninger i området dækker omkring 60 % af nationalparkens landareal. Størstedelen af nationalparkens landareal er desuden i kommuneplanerne udpeget som særligt værdifuldt landskab, muligt naturområde og bevaringsværdigt kulturmiljø. Endelig er store dele af nationalparken omfattet af kystnærhedszonens planlægningsbestemmelser, om at beskytte de åbne og uberørte kyststrækninger. Nationalparken er på baggrund af de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000), fredninger og udpegninger i kommuneplanerne inddelt i tre planlægningszoner (se kort side 16): Planlægningszone 1, omfatter Natura områder. Her skal kommunen overholde reglerne for Natura 2000, ligesom kommunerne ikke kan planlægge for luftledninger. Planlægningszone 2, omfatter fredninger og områder med særlige naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier og muligheder for at etablere sammenhængende naturområder. Her må kommunen ikke planlægge for høje anlæg. Planlægningszone 3, omfatter øvrige arealer. Her er der ikke nye regler for kommunernes planlægning. Der gælder altså det samme lovgrundlag indenfor som udenfor nationalparken. Beboere og lodsejere i nationalparken skal derfor ikke forholde sig til nye regler og restriktioner. Vikingeskibet Havhingsten Roskilde Fjord Det betyder, at beboere eller besøgende i nationalparken fortsat skal søge om tilladelser de samme steder som hidtil. Det er derfor også fortsat kommunen eller staten, der fører tilsyn med, at gældende regler overholdes indenfor Natura 2000-områder, vandområdedistrikter og inden for natur- og miljøregulering generelt. En nationalpark ændrer derfor ikke på de nuværende muligheder for at opføre driftsbygninger eller få tilladelser efter landzonereglerne. Nationalparkbestyrelsen skal arbejde for at nå de mål, der er sat for nationalparken, men bestyrelsen har ikke myndighedsopgaver. Bestyrelsen har mulighed for at gøre indsigelse efter planloven og er klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, råstofloven og skovloven. Denne mulighed kan benyttes, hvis andre myndigheder udarbejder planer eller træffer afgørelser, som evt. er i modstrid med nationalparkens målsætninger. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 15

18 KORT OVER NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND Geodatastyrelsen og Naturstyrelsen Nationalparkgrænse Zone Kilometer Zone 2 Zone 3 16 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

19 Skovperlemorsommerfugl Skibssætningen ved Gl. Lejre Langholm, Lejre Vig Xxxxxgxxxxxxxxxxx sssss Offermosen Sagnlandet Lejre Eg i høstfarver Kattinge Vig Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 17

20 Hesteholme ved Askehoved, Kattinge Vig 18 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

21 Om nationalparkloven Nationalparkloven fastlægger en række mål og kriterier for udpegning af nationalparker, men der er ikke noget entydigt svar på, hvad en dansk nationalpark skal indeholde, eller hvordan den skal se ud. Hvad er en dansk nationalpark? Den enkelte nationalpark skal sammen med andre nationalparker i Danmark repræsentere de vigtigste danske naturtyper. Nationalparken vil omfatte nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber både til lands og til vands. Formålet med en nationalpark er at styrke og udvikle den enestående danske natur, de storslåede landskaber og kulturhistoriske værdier og samtidig give danskerne og andre besøgende bedre muligheder for at opleve, bruge og få viden om natur, landskab og kulturhistorie. Hertil kommer, at nationalparken vil kunne medvirke til at styrke den lokale erhvervsudvikling f.eks. i form af øget turisme. Kan afgrænsningen og indhold ændres? I debatfasen kan der komme forslag til, at afgrænsningen eller bekendtgørelsens indhold skal ændres. Er der tale om store ændringer, som miljøministeren er enig i, skal nationalparkforslaget til ny debat. Er der tale om mindre ændringer, som efter en samlet betragtning bør indgå i nationalparken, kan ministeren foretage justeringerne. Når bekendtgørelsen er underskrevet, og nationalparken er oprettet, er nationalparkgrænsen fastlagt. Stiller enkelte lodsejere herefter forslag om en beskeden udvidelse, som er i overensstemmelse med nationalparkens formål, kan miljøministeren ændre nationalparkens grænser uden at sende ændringerne i offentlig høring. Stilles der derimod forslag om større eller betydende ændringer af grænserne for nationalparken, betragtes det som en ændring af bekendtgørelsen, og det kan kun vedtages efter en ny beslutningsprocedure som fastlagt i nationalparkloven, herunder en offentlig høring på mindst 16 uger. Hvordan bliver nationalparken organiseret? En nationalpark oprettes som en fond med en selvstændig bestyrelse (se side 1 1). Bestyrelsen er uafhængig af miljøministeren, men er underlagt forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler samt statens regler for budgetlægning, honorarer mv. Bestyrelsen skal nedsætte et nationalparkråd, der rådgiver bestyrelsen og sikrer en bred, lokal indflydelse. I arbejdet med at etablere, udvikle og drive nationalparken får bestyrelsen hjælp fra et sekretariat. Bestyrelsen beslutter løbende hvilke opgaver, der skal prioriteres. Hvad laver nationalparkbestyrelsen? Nationalparkbestyrelsen etablerer og udvikler nationalparken. Den skal først og fremmest udarbejde en nationalparkplan. Det er bestyrelsens opgave at gennemføre nationalparkplanen inden for bekendtgørelsens og lovgivningens rammer samt ud fra det undersøgelsesprojekt og forarbejde, som danner grundlag for beslutningen om at oprette nationalparken. Nationalparkplanen skal indeholde en beskrivelse af de natur- og landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier i nationalparken og indeholde mål for, hvordan disse værdier kan styrkes og udvikles. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 19

22 Der skal også opstilles mål for udvikling af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken. Målene skal være i overensstemmelse med nationalparkloven og med bekendtgørelsen for nationalparken, og må naturligvis ikke stride mod anden lovgivning. Planen skal også indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte mål kan nås. Planen skal revideres hvert sjette år. Nationalparkbestyrelsen skal sikre information og formidling af områdets værdier. Samarbejde med f.eks. Naturstyrelsen, skoler, foreninger og selvejende institutioner er afgørende i forhold til at styrke mulighederne for friluftsliv og oplevelser samt for at understøtte den lokale udvikling. Bestyrelsen skal også medvirke til en fælles markedsføring af de danske nationalparker. Bestyrelsen har desuden mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser fra kommune, region eller stat. Bestyrelsen kan også gøre indsigelse over for planforslag, der har væsentlig betydning for nationalparkens udvikling. Hvad laver nationalparkrådet? Nationalparkrådet rådgiver bestyrelsen om nationalparken og dens udvikling, og rådet kan også få opgaver af bestyrelsen. Det kan f.eks. være at skabe rammer for lokal debat og idéudvikling eller at nedsætte en arbejdsgruppe for friluftsliv, der kan give bestyrelse og sekretariat ideer til forbedringer i nationalparken. Nationalparkrådet skal have en bred sammensætning og skal afspejle de interesser, der findes i nationalparken. På den måde sikres en bred lokal deltagelse og indflydelse. Medlemmerne skal som udgangspunkt have enten lokal tilknytning til nationalparken eller have særlige fagkundskaber om forhold i parken. I rådet kan der også sidde personer, som hverken repræsenterer en organisation eller er lokale, men som har en stor interesse i nationalparken. Nationalparkrådet vil få 1-2 pladser i nationalparkbestyrelsen, og rådet vælger selv, hvilke personer der skal indstilles. Der kan dog ikke indstilles personer fra organisationer, som allerede har en plads i bestyrelsen. Tryggebrænde Sø, Hejede Overdrev Engblomme Bidstrup Skovene 20 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

23 Eskilsø, Roskilde Fjord Rålam Bidstrup Skovene Eng i Kisserup Lod Kaprifolie Selsø Kirke Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 21

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 04-03- 2009 TILSYNET Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet anmodede ved brev af 15. juli 2008 Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse til

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted. Kaj Schnack Roskildevej 454 4100 Ringsted Sendt pr. mail til: kaischnack@gmail.com Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted,

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere