Om DSV global transport og logistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om DSV global transport og logistik"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i over 50 lande. Suppleret af partnere og agenter tilbydes ydelserne i mere end 100 lande. Via verdensomspændende, professionelle totalløsninger realiserer koncernens ansatte en forventet omsætning i 2008 på ca. 35 milliarder kroner. Lande hvor DSV har egne selskaber Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: DKK mio. Antal medarbejdere: ROAD Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: 998 DKK mio. Antal medarbejdere: air & sea Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: 691 DKK mio. Antal medarbejdere: solutions Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: 222 DKK mio. Antal medarbejdere: * før særlige poster 2 DSV årsrapport 2007

3 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Om DSV global transport og logistik 2 Året der gik 4 Hoved- og nøgletal 5 Forretningskoncept og vision 6 Finansielle målsætninger og kapitalstruktur 7 Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret 8 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 10 Road Divisionen 14 Air & Sea Divisionen 18 Solutions Divisionen 22 God selskabsledelse og miljøforhold 25 Risikofaktorer 26 Aktionærinformation 28 Ledelses- og revisionspåtegning 30 Regnskab Resultatopgørelse 32 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 32 Balance 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter koncern 35 supplerende oplysninger Direktion og bestyrelse 61 Social ansvarlighed 62 Koncernoversigt 64 DSV A/S Banemarksvej Brøndby Danmark Telefon CVR-nr årsrapport for moderselskab Årsrapport for moderselskab regnskabsår Årsrapport 1. januar december 2007 Offentliggjort 4. marts 2008 Produktion: Diticon/PM 1306 Tryk: Plæhn Forsidefoto: Anette Damgaard Bjørndal DSV årsrapport

4 Indledning ÅRET DER GIK Året der gik 2007 var endnu et succesfuldt år for DSV, hvor arbejdet med integrationen af Koninklijke Frans Maas Groep N.V.(Frans Maas), som blev købt i 2006 fortsatte. Den omfattende og komplicerede proces med kommerciel integration, realisation af synergier samt tilpasning af juridisk og finansiel struktur er nu på plads i stort set alle lande, med undtagelse af Tyskland og Frankrig, hvor der endnu resterer den sidste del af integrationen. Der er sket forandringer af trafikker, afvikling af agentrelationer, genforhandlinger af ikke rentable aftaler, sammenlægninger af terminaler og kontorer, samkøring af IT samt tilpasninger af arbejdsstyrken. Ved siden af arbejdet med integrationen af Frans Maas har de oprindelige DSV selskaber formået at skabe en organisk vækst i nettoomsætningen på 3,4%. Road divisionen skaber fortsat organisk vækst specielt i de nordiske lande og Østeuropa. Air & Sea divisionen fortsætter fremgangen og har endnu engang haft et rekordår omsætnings- og indtjeningsmæssigt. Solutions divisionen lever op til ledelsens forventninger. De væsentligste regnskabsmæssige resultater for 2007 er: Nettoomsætningen udgør millioner kroner, hvilket er den højeste i koncernens historie Resultat af primær drift før særlige poster udgør millioner kroner, svarende til en marginal på 5,4% Årets resultat udgør millioner kroner. DSV s andel heraf udgør millioner kroner Udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 5,8 kroner Koncernens pengebinding i arbejdskapital udgør 291 millioner kroner pr. 31. december 2007 Realiseret aktietilbagekøb for i alt millioner kroner Koncernens nettoinvesteringer eksklusiv køb og salg af aktiviteter og virksomheder udgør 262 millioner kroner Koncernens frie pengestrømme reguleret for køb og salg af aktiviteter og virksomheder udgør millioner kroner ROIC inklusive goodwill og kunderelationer udgør 20,7% Koncernen forventer at udlodde 0,25 kroner pr. aktie i udbytte for Aktiekursen er steget fra 103,2 pr. 31. december 2006 til 111,75 pr. 31. december UDVIKLING I OMSÆTNING DKK MIO. % Omsætning UDVIKLING I ROIC OG INVESTERET KAPITAL Vækst i omsætning UDVIKLING I RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER DKK MIO. % DKK MIO. % Resultat af primær drift før særlige poster Investeret kapital inkl. goodwill og kunderelationer ROIC inkl. goodwill og kunderelationer REGULEREDE FRIE PENGESTRØMME Margin DKK MIO. % Regulerede frie pengestrømme Vækst i regulerede frie pengestrømme ,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4, UDVANDET JUSTERET RESULTAT PR. AKTIE DKK % Udvandet justeret resultat pr. aktie Vækst i udvandet justeret resultat pr. aktie 4 DSV årsrapport 2007

5 indledning HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (DKK mio.) ) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Netto finansielle omkostninger Resultat før skat Aktionærerne i DSV A/S andel af året resultat Justeret resultat Balancen (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktionærerne i DSV A/S egen andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balance Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Brutto investering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Årets pengestrøm Valutakursreguleringer Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 22,0 21,4 20,3 21,6 22,1 EBITDA-margin 6,1 5,9 5,8 5,7 6,1 EBITA-margin 4,9 4,7 4,9 4,7 5,4 EBIT-margin 4,1 7,8 4,6 3,8 5,3 ROIC inklusive goodwill og kunderelationer 16,0 16,9 21,0 20,2 20,7 Egenkapitalforrentning (ROE) 13,2 39,3 20,8 19,6 29,8 Egenkapitalandel 29,9 38,7 30,7 23,0 21,2 Aktienøgletal 2) Resultat pr. aktie à 1 kr. 1,5 5,4 3,2 3,4 5,5 Udvandet justeret resultat pr. aktie à 1 kr. 1,9 2,3 3,4 4,5 5,8 Indre værdi pr. aktie à 1 kr. 12,0 15,8 16,2 18,6 18,3 Antal udstedte aktier ultimo (tusind) Antal aktier ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal aktier (tusind) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kr. 26,40 37,10 77,80 103,20 111,75 Udbytte pr. aktie 0,21 0,75 0,25 0,25 0,25 Medarbejdere Antal ansatte ultimo Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 60. 1) Sammenligningstallene for 2003 er udarbejdet i henhold til den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 2) Sammenligningstal for år og indeværende års køb og salg indtil fondsemissionen i år 2007 er tilpasset. DSV årsrapport

6 Indledning forretningskoncept og vision Forretningskoncept og vision Forretningskoncept DSV er en global transport- og logistikvirksomhed med en forventet årlig omsætning i 2008 på ca. 35 milliarder kroner, der opererer med egne selskaber i mere end 50 lande. Koncernen har nået sin nuværende størrelse ved at deltage i konsolideringen af transport- og logistiksektoren og via organisk vækst. Koncernen er i dag bygget op i tre særskilte divisioner med hver sit forretningsområde: DSV s Road division tilbyder direkte landtransport af fullog partloads samt stykgodsdistribution i hele Europa. Koncernen beskæftiger dagligt mere end lastbiler på vejene i Europa. Inden for sø- & luftfragt har koncernens Air & Sea division et globalt transportnetværk. Netværket i Air & Sea divisionen er primært bygget op omkring egne operationer i de lande, hvor DSV er repræsenteret og agenter i de markeder, hvor DSV endnu ikke selv er til stede. Langt størstedelen af volumen produceres indenfor eget netværk. Koncernen fragter årligt ca TEU søfragt samt tons luftfragt. Solutions divisionen er leverandør af logistikydelser på det europæiske marked. Koncernen råder over ca kvadratmeter logistikfacilitieter. Vision DSV ønsker at skabe værdi til sine aktionærer. Dette skal opnås ved: at fastholde og udbygge positionen blandt de førende transport- og logistikvirksomheder i Europa, at levere fortsat vækst, som overstiger markedsvæksten. Væksten skal sikres såvel organisk som via akkvisitioner, at fastholde og øge koncernens indtjeningsmarginal, at generere et solidt cash flow, som kan anvendes til investeringer og tilpasning af koncernens kapitalstruktur, at fastholde en stor gennemsigtighed i koncernens rapportering gennem et højt og hyppigt oplysningsniveau, at være en attraktiv arbejdsplads for koncernens ansatte, at levere kvalitetsydelser til koncernens kunder, at være en professionel samarbejdspartner for koncernens leverandører, at agere som en professionel aktør i forhold til koncernens øvrige interessegrupper. DSV s forretningskoncept indebærer en høj grad af outsourcing. Det er en målsætning, at DSV maksimalt selv skal producere 5% af den omsatte volumen. Koncernen benytter vognmænd, flyselskaber og rederier etc. som leverandører. DSV kan som følge heraf hurtigt og omkostningseffektivt tilpasse sig ændringer i transportmarkedets udbud og efterspørgsel. Leverandører er typisk tilknyttet koncernen i et langvarigt samarbejde, der bygger på gensidig respekt og behov. historie 1976 DSV, De Sammensluttede Vognmænd af A/S etableres af ti selvstændige vognmænd DSV noteres på Københavns Fondsbørs DSV køber Samson Transport Co. A/S og tredobler med købet koncernens transport og logistikaktiviteter DSV køber DFDS Dan Transport Group A/S. DSV s aktiviteter inden for transport og logistik firedobles DSV indgår et Joint Venture med TNT om DFDS Transport Logistics A/S DSV frasælger DSV Miljø A/S. for at skabe yderligere fokus på transport og logistikdelen af DSV koncernen. DSV tilbagekøber de resterende 50% af Logistics divisionen af TNT DSV køber J.H. Bachmann GmbH til styrkelse af Air & Sea divisionen DSV køber Koninklijke Frans Maas Groep N.V. og får med købet etableret sig som den tredje transportvirksomhed med egne Road aktiviteter i hele Europa. 6 DSV årsrapport 2007

7 indledning Finansielle målsætninger og kapitalstruktur Finansielle målsætninger og kapitalstruktur DSV s værdiskabelse for aktionærerne sker ved at nedbryde de finansielle dele af visionen i finansielle målsætninger samt målsætninger om koncernens kapitalstruktur. Finansielle målsætninger DSV s finansielle målsætninger tager udgangspunkt i den hurtige vækst i koncernens aktivitetsniveau, indtjening og pengestrømsgenerering. Denne udvikling er som en del af koncernens strategi sket uden at foretage større anlægsinvesteringer. Udnyttelsen af koncernens kapitalapparat er dermed forbedret. Koncernledelsen har en forventning om øget fremtidig vækst i aktivitet og en forbedret indtjening, der hidrører fra såvel vækst som forbedret udnyttelse af kapitalapparatet. Målsætningerne forventes at kunne realiseres på mellemlang sigt afhængig af potentielle virksomhedsakkvisitioner, som er mindre profitable end DSV. Den typiske integrationsperiode for akkvisitioner udgør ca. 3 år. DSV opererer med finansielle målsætninger for koncernen samt per division. De finansielle målsætninger er følgende: Finansielle målsætninger DSV Road Air & Sea Solutions Organisk omsætningsvækst 6% 5% 12% 5% Resultat af primær drift før særlige poster margin 6% 6% 8% 7% ROIC (inklusive goodwill og kunderelationer) 25% 25% 35% 25% Koncernens finansielle målsætninger i Air & Sea divisionen samt delvis Solutions divisionen er ændret i forhold til seneste årsrapport med baggrund i en revurdering af disse divisioners potentiale samt de opnåede resultater. Kapitalstruktur DSV s målsætning for kapitalstruktur er at sikre en høj grad af fleksibilitet for at kunne opfylde de strategiske mål, herunder at kunne finansiere vækst via akkvisitioner finansiel stabilitet med henblik på at reducere virksomhedens kapitalomkostninger. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende. Målsætningen for kapitalstruktur er at koncernens nettorentebærende gæld set i forhold til resultat af primær drift, før afskrivninger og særlige poster ( EBITDA ) som minimum skal ligge i niveauet 2 til 3,5 gange ( gearing ). Med det nuværende budget for 2008 svarer dette til, at den nettorentebærende gæld skal udgøre imellem 4,3 og 7,6 milliarder kroner. Det frie cash flow prioriteres anvendt således: 1. AFDrag: På den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens gearing ligger over koncernens målsætning for gearing. 2. Virksomhedsakkvisitioner: Såfremt der opstår attraktive muligheder. 3. AKtietilbagekøb: Reguleringer til det anførte gearingsniveau vil ske via aktietilbagekøb, såfremt der ikke gennemføres virksomhedsakkvisitioner. 4. udbytte: Udbyttet holdes konstant per aktie eller forøges i et afmålt tempo under hensyntagen til koncernens gearingsniveau og planlagte fremtidige akkvisitioner samt forventede aktietilbagekøbsplaner. Det frie cash flow genereres løbende henover året, idet enkelttransaktioner og sæson medfører mindre udsving i frit cash flow mellem kvartalerne. Justeringer i form af udlodninger til selskabets aktionærer, i forhold til selskabets kapitalstrukturmålsætninger besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Der kan forekomme kortere perioder hvor koncernen overskrider gearingsniveauet som følge af køb eller salg af virksomheder. DSV årsrapport

8 Indledning Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret Koncernens regnskab og budget i hovedtal (DKK mio.) 2007 Realiseret 2008 Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger mv Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat for perioden fordeles således Aktionærerne i DSV A/S Minoritetsinteresser 47 3 Kvartalsopdelt budget i hovedtal (DKK mio.) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2008 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Budgetforudsætninger Budget 2008 omfatter resultatbudget for DSV koncernen i hovedtal. Budgettet er kvartalsopdelt. Budgettet omfatter de selskaber, der ejes af DSV på offentliggørelsestidspunktet for årsrapporten 2007 og omfatter således akkvisitioner og frasalg gennemført frem til 4. marts DSV s salg af ejerandelene i Tollpost Globe AS (Norge) samt køb af Roadferry Ltd. (UK) er indregnet i ovenstående budget. I 2007 var Tollpost Globe AS indregnet med millioner kroner i omsætningen, resultat af primær drift på 125 millioner kroner og minoritetsandele af årets resultat var 44 millioner kroner. Resultateffekten ved afhændelsen af Tollpost Globe AS i 2008 er en indtægt på 440 millioner kroner som er indregnet på særlige poster. Roadferry Ltd. er indregnet med en omsætning på 400 millioner kroner og resultat af primær drift på 11 millioner kroner i Der er til brug for budgetterne anvendt følgende væsentlige valutakurser: Valutakurs Valutakurs pr. DKK 100 EUR 744 GBP NOK 93 SEK 79 USD 500 Nettoomsætning DSV forventer en organisk vækst på 5,2% i omsætningen for 2008 set i forhold til Nettoomsætning 2007 versus budget 2008 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -457 Køb og salg af virksomheder, netto Vækst Nettoomsætning budget DSV årsrapport 2007

9 Indledning Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret Resultat af primær drift før særlige poster DSV forventer i 2008 en organisk vækst på 3,7% i resultat af primær drift før særlige poster. I 2007 indgår særligt en avance ved salg af ejendommen i Brøndby i resultat af primær drift. I budgetteret resultat af primær drift før særlige poster indgår følgende ikke kontante poster: amortisering af kunderelationer på 60 millioner kroner (59 millioner kroner i 2007) og omkostninger til incitamentsprogrammer på 24 millioner kroner (14 millioner kroner i 2007). I alt indgår der således ikke kontante poster for 84 millioner kroner (73 millioner kroner i 2007) i det budgetterede driftsresultat. Resultat af primær drift før særlige poster reguleret for ikke kontante poster er således millioner kroner (1.955 millioner kroner i 2007). Resultat af primær drift før særlige poster 2007 versus budget 2008 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt -40 Køb og salg af virksomheder, netto -113 Vækst 67 Resultat af primær drift før særlige poster budget Den samlede margin i resultat af primær drift før særlige poster for koncernen budgetteres til 5,2% i Særlige poster, netto Der er i budgettet indregnet gevinst ved salg af Tollpost Globe AS på 440 millioner kroner, som er realiseret i februar 2008, samt omkostninger til restrukturering af Roadferry Ltd. på 18 millioner kroner, som forventes realiseret i 2. kvartal Finansielle poster De finansielle omkostninger inklusive renter af pensionsforpligtelse, budgetteres for 2008 med 230 millioner kroner. Der er indregnet renteomkostninger til rentebærende gæld, der etableres ved tilbagekøb af aktier til afdækning af optionsprogram, som udstedes med effekt for 2008 og aktietilbagekøbsprogram der udløb 29. februar Skat af årets resultat DSV koncernen forventer i 2008 at have en effektiv skatteprocent på 29%, når der korrigeres for salget af Tollpost Globe AS hvis avance ikke er skattepligtig. Årets resultat Årets resultat er budgetteret til millioner kroner. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet forventes at udgøre ca millioner kroner i Heri indgår en forventet øget pengebinding i arbejdskapitalen på 150 millioner kroner og regulering af hensatte forpligtelser på 50 millioner kroner. Koncernen forventer, at nettoinvesteringer i aktiver vil udgøre ca. 200 millioner kroner i Pengestrømme før nettoinvestering i dattervirksomheder og aktiviteter, forventes således at udgøre millioner kroner. Som følge af afhændelse af ejerandelen i Tollpost Globe AS og køb af Roadferry Ltd. forventer koncernen at nettoinvestering i dattervirksomheder og aktiviteter vil udgøre et pengestrøms inflow på ca. 900 millioner kroner i 2008, heraf er avancen på 440 millioner medtaget i pengestrømme fra driften. De forventede frie pengestrømme eksklusive køb og salg af datterselskaber udgør ca millioner kroner og ca millioner kroner inklusive køb og salg af datterselskaber i Afkast på investeret kapital Der sker en reduktion i indtjeningen som følge af afhændelsen af Tollpost Globe AS. Den investerede kapital reduceres ligeledes i kraft af afhændelsen af Tollpost Globe AS, hvilket bevirker at afkastet på den investerede kapital forventes på samme niveau som i Der er fortsat særlig fokus på en fortsat tilpasning af koncernens arbejds- og anlægskapital. Udvandet justeret resultat pr. aktie DSV har pr. 29. februar 2008 et udvandet antal aktier på 191,2 millioner stk. Budgetteret udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 6,1 kroner mod realiseret 5,8 kroner i Frans Maas status integration Frans Maas forventes fuldt integreret i 2008 og som tidligere udmeldt er de forventede synergier efter fuldendt integration på i alt 450 millioner kroner årligt. Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet omsætning, indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet for risikofaktorer på side 26. DSV årsrapport

10 Ledelsesberetning regnskabsberetning Ledelsesberetning regnskabsberetning DSV opnåede i 2007 et meget tilfredsstillende økonomisk resultat, der samlet set lever op til de forventninger, der blev offentliggjort i årsrapporten for 2006 og som blev justeret i 3. kvartalsmeddelelsen har været præget af den fortsatte integration af Frans Maas aktiviteterne. Den tilkøbte Frans Maas aktivitet blev overtaget med virkning fra 1. april Realiseret 2007 versus budget 2007 DKK mio. Realiseret 2007 Justeret budget Oprindeligt budget Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Finansielle omkostninger netto Årets resultat Nettoinvesteringer Frie pengestrømme Koncernen har realiseret en nettoomsætning lidt under justeret budget. Dette skyldes overvejende, sanering af tabsgivende kunder samt mindre omsætning end forventet i Holland og Tyskland. Herudover har valutakursudviklingen i GBP og USD yderligere reduceret omsætningen i 4. kvartal. Resultat af primær drift før særlige poster er over justeret budget. Dette skyldes højere indtjening i Air & Sea divisionen i Kina, UK og Irland samt i Road divisionen i Danmark, Sverige og UK. Integrationen i Tyskland er sket langsommere end forventet, hvilket har reduceret resultat af primær drift før særlige poster. Særlige poster er markant lavere end forventet, hvilket skyldes omlægningen af pensionsordningerne i Norge fra en ydelsesbaseret pensionsordning til en bidragsbaseret pensionsordning, samt ændring af pensionsordningerne i Holland, som har medført betydelige indtægter i slutningen af 4. kvartal På pensionsordningerne i Holland er et tilsvarende aktuarmæssigt tab indregnet direkte på egenkapitalen. Endelig er de forventede omkostninger til restruktureringer mindre end forventet. Begge ændringer er indregnet i 4. kvartal Finansielle omkostninger, netto er lidt højere end justeret budget, som en konsekvens af stigende renteniveau. Årets resultat er 64 millioner kroner over justeret budget. Dette skyldes de lavere særlige poster, som i et vist omfang modsvares af forøgede renteomkostninger. De frie pengestrømme er positivt påvirket af, at pengebindingen i arbejdskapitalen er forbedret hurtigere end budgetteret, og arbejdskapitalen er således mindre end forventet, mens investeringerne er højere end forventet på grund af ejendomskøb realiseret i december Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen er steget fra millioner kroner i 2006 til millioner kroner i 2007 svarende til en stigning på 9,7%, når der reguleres for valutakurseffekt. Dette skyldes væsentligst at Frans Maas omsætningen indgår med 9 måneder i Den organiske vækst udgør 3,4%. Den organiske vækst er negativt påvirket af, at køb af Frans Maas har medført, at DSV nu er repræsenteret i en række nye lande med eget selskab, hvorfor agentomsætning i oprindelige DSV selskaber er konverteret til egenomsætning i Frans Maas selskaber. Endelig har saneringen af tabsgivende kontrakter været medvirkende årsag til at omsætningen, og den organiske vækst ikke er øget så meget som forventet. Nettoomsætning 2006 versus 2007 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -182 Køb og salg af virksomheder, netto Vækst Nettoomsætning Road divisionen har realiseret et fald i nettoomsætningen på 6,2% i forhold til Faldet kan tilskrives den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte omsætning fra Road divisionen til Solutions divisionen og Air & Sea divisionen. Opkøbt vækst skyldes at Frans Maas omsætningen kun indgår med 9 måneder i 2006, og er realiseret specielt i Tyskland, Holland, UK, Belgien, Frankrig, Italien og Spanien. Divisionen har også bidraget til den organiske vækst som i absolutte tal har været størst i Norge, Danmark og Baltikum. Air & Sea divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 16,2% i forhold til Stigningen er fordelt på opkøbt vækst fra købet af Frans Maas, og en række mindre opkøb i 2007, samt organisk vækst. Den organiske vækst, 11,5%, har været størst i absolutte tal i Danmark, USA, Kina, og øvrige Fjernøsten. Solutions divisionen har realiseret en væsentlig stigning i nettoomsætningen på grund af den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte aktivitet fra Road divisionen til Solutions divisionen. Set i forhold til det justerede budget for 2007 har koncernen realiseret en nettoomsætning, som ligger 1,1% under det justerede budget. 10 DSV årsrapport 2007

11 ledelsesberetning regnskabsberetning Realiseret nettoomsætning 2007 versus justeret budget 2007 DKK mio. Nettoomsætning budget Valutakurseffekt -19 Køb og salg af virksomheder, netto 0 Vækst -382 Nettoomsætning Direkte omkostninger I 2007 udgør direkte omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2006, en stigning på 8,5%. Stigningen kan henføres til den stigende nettoomsætning, som er realiseret i Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste i 2007 udgør millioner kroner, svarende til en bruttomargin på 22,1%, hvilket er en stigning i forhold til en bruttomargin i 2006 på 21,6%. Dette skyldes primært de realiserede synergier samt en fortsat fokusering på sanering af tabsgivende kunder. Andre eksterne omkostninger I 2007 udgør andre eksterne omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2006, en stigning på 7,2% som helt overvejende kan henføres til, at andre eksterne omkostninger for Frans Maas aktiviteten kun indgår med 9 måneder i Personaleomkostninger I 2007 udgør personaleomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2006, en stigning på 11,5%, der skyldes at de tidligere Frans Maas selskaber kun indgår i 2006 med 9 måneder. Posten er i 2007 påvirket af ikke-kontante omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse på 14 millioner kroner mod 6 millioner kroner i Koncernen har i Tyskland og Frankrig fortsat kapacitetstilpasningen som følge af akkvisitionen af Frans Maas. Omkostninger til opsagte medarbejdere er indregnet under særlige poster som en del af restruktureringsomkostninger. Af- og nedskrivninger I 2007 udgør af- og nedskrivninger 244 millioner kroner mod 330 millioner kroner i Posten indeholder amortisering af kunderelationer på 59 millioner kroner i 2007 mod 45 millioner kroner i Posten er i 2007 positivt påvirket af avance ved salg af ejendomme. Resultat af primær drift før særlige poster Koncernens resultat af primær drift før særlige poster for 2007 udgør millioner kroner mod millioner kroner i 2006 svarende til en stigning på 26,9%, når der reguleres for valutakurseffekt. Dette skyldes primært organisk vækst og synergier på 26,5%. Marginen udgør 5,4% i 2007 mod 4,7% i Stigningen skyldes hovedsageligt de realiserede synergier efter akkvisitionen af Frans Maas. Reguleret for ikke kontante poster vedrørende amortisering af kunderelationer og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse udgør koncernens justerede resultat af primær drift før særlige poster millioner kroner i 2007 mod millioner kroner i Resultat af primær drift før særlige poster 2007 versus 2006 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt -27 Køb og salg af virksomheder, netto 12 Vækst 393 Resultat af primær drift før særlige poster Road divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 998 millioner kroner mod 885 millioner kroner i 2006, en stigning på 12,8%. Stigningen skyldes organisk vækst som primært kommer fra Danmark, Norge, UK. En stor del af indtjeningsvæksten i Danmark kommer fra ejendomssalg i 4. kvartal Den organiske indtjeningsvækst er delvis udlignet af et fald i indtjeningen i Tyskland og Holland. Faldet kan til dels tilskrives den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte omsætning fra Road divisionen til Solutions divisionen og Air & Sea divisionen. Air & Sea divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 691 millioner kroner mod 574 millioner kroner i Den organiske vækst i divisionen har været 20,5%, som i absolutte tal overvejende er realiseret i USA, Danmark, Kina og øvrige Fjernøsten. Solutions divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 222 millioner kroner mod 53 millioner kroner i Solutions divisionen har realiseret en væsentlig stigning i resultat af primær drift før særlige poster på grund af den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte aktivitet fra Road divisionen til Solutions divisionen. Set i forhold til det justerede budget for 2007 har koncernen realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på niveau med det justerede budget, når der reguleres for valutakurseffekt. Realiseret resultat af primær drift før særlige poster 2007 versus justeret budget 2007 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster budget Valutakurseffekt -3 Køb og salg af virksomheder, netto - Vækst 10 Resultat af primær drift før særlige poster DSV årsrapport

12 Ledelsesberetning regnskabsberetning Særlige poster Særlige poster udgør netto en omkostning på 28 millioner kroner i 2007 mod en omkostning på 283 millioner kroner i I budgettet for 2007 udgjorde særlige poster netto en omkostning på 150 millioner kroner. Indtægter vedrørende særlige poster udgør i alt 102 millioner kroner, som relaterer sig til dels 95 millioner kroner vedrørende engangsavance ved ændring af pensionsordning i Norge fra ydelsesbaseret ordning til bidragsbaseret ordning samt ændring i pensionsordning i Holland, og dels 7 millioner kroner fra regulering af avance af tidligere års salg af aktiviteter og selskaber. Omkostninger vedrørende særlige poster, udgør 130 millioner kroner i 2007, hvilket hidrører fra restruktureringsomkostninger i Tyskland og Frankrig. Omkostningerne skyldes hovedsageligt generel kapacitetstilpasning ved integrationen af Frans Maas og består primært af fratrædelsesordninger og omkostninger fra opsagte leasingkontrakter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster udgør netto en omkostning på 261 millioner kroner i 2007 mod 207 millioner kroner i Stigningen skyldes hovedsageligt renter af ekstern gældsfinansiering som en konsekvens af aktietilbagekøbsprogrammer, opkøb af virksomheder samt af stigende rente. Finansielle indtægter og omkostninger, netto er 16 millioner kroner højere end justeret budget for Resultat før skat Resultat før skat udgør millioner kroner i 2007 mod millioner kroner i Stigningen skyldes primært det højere aktivitetsniveau og fald i særlige poster. Dette modsvares i et vist omfang af højere finansieringsomkostninger. Resultat før skat er 106 millioner kroner over justeret budget. Dette skyldes dels lavere særlige poster end forventet, hvilket delvist modsvares af højere finansielle poster. Skat af årets resultat Den effektive skatteprocent udgør 29,8% i 2007, hvilket er lidt over 2006, men i overensstemmelse med det opdaterede budget for Årets resultat Årets resultat udgør millioner kroner i 2007 mod 719 millioner kroner i Årets resultat er 64 millioner kroner over justeret budget. Årets justerede resultat udgør millioner kroner i 2007 mod 914 millioner kroner i 2006 svarende til en stigning på 24,8%. Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 5,8 kroner i 2007 mod 4,5 kroner i 2006 svarende til en stigning på 28,9%. Balancen Pr. 31. december 2007 udgør balancen millioner kroner hvilket er på niveau med millioner kroner ultimo Langfristede aktiver Langfristede aktiver er millioner kroner pr. 31. december 2007 mod millioner kroner ultimo 2006, en stigning på 269 millioner kroner. Stigningen kan primært henføres til stigning i goodwill ved køb af virksomheder, samt udskudt skat. Goodwill er millioner kroner pr. 31. december 2007 mod millioner kroner ultimo Stigningen, 172 millioner kroner, skyldes tilgang fra akkvisitioner. Egenkapital Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen udgør millioner kroner pr. 31. december 2007 svarende til en egenkapitalandel på 21,2%. Egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2006 svarende til en egenkapitalandel på 23,0%. Egenkapitalen er væsentligst forøget med periodens nettoresultat, værdiregulering af sikringsinstrumenter samt skat af egenkapitalposteringer, men reduceret med udbyttebetaling, køb af egne aktier, valutakursreguleringer samt aktuarmæssige tab på ydelsesbaserede pensionsordninger. På generalforsamlingen den 30. april 2007 blev det besluttet at nedsætte stykstørrelsen på selskabets aktier og at gennemføre en fondsaktieemission, således at 1 aktie blev til 10 aktier. DSV har i 2007 gennemført aktietilbagekøb for i alt millioner kroner, dels til afdækning af incitamentsprogrammet, samt aktietilbagekøbsprogram på 400 millioner kroner besluttet 30. april 2007, aktietilbagekøbsprogram på 500 millioner kroner besluttet 3. august 2007 og aktietilbagekøbsprogram på 400 millioner kroner besluttet 31. oktober Af aktietilbagekøbsprogrammet af 31. oktober 2007 var der pr. 31. december 2007 opkøbt for 180 millioner kroner. Udvikling i egenkapital DKK mio Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb af egne aktier Valutakursregulering Kapitalforhøjelse 2 0 Aktuarmæssige pensionstab Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat egenkapitalbevægelser Øvrige reguleringer, netto 6 11 Egenkapital ultimo DSV årsrapport 2007

13 ledelsesberetning regnskabsberetning Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgør 291 millioner kroner pr. 31. december 2007 mod 722 millioner kroner pr. 31. december Faldet skyldes primært at akkvisitionen af Frans Maas er afsluttet og den forøgede fokus på reduktionen af arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen er særlig flot pr. 31. december Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgør millioner kroner ultimo 2007 mod millioner kroner ultimo Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen DKK mio Resultat før skat Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder, aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm 45 6 Regulerede frie pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør millioner kroner i 2007 mod millioner kroner i Stigningen skyldes forbedret drift og forbedret arbejdskapitaludvikling. Ændring i arbejdskapital på i alt 87 millioner kroner indeholder ikke forskydning i selskabsskat, og forskydning i ikke kontante poster. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusiv effekt af køb og salg af virksomheder, udgør en nettoudbetaling på 262 millioner kroner i 2007 mod nettoudbetaling på 18 millioner kroner i Pengestrømmene er i 2007 påvirket af køb og salg af grunde og bygninger som en del af kapacitetstilpasningen efter akkvisitionen af Frans Maas. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ved køb og salg af virksomheder, i alt 117 millioner kroner skyldes en række mindre opkøb af Air & Sea selskaber millioner kroner i De højere pengestrømme fra driftsaktiviteten udlignes af højere pengestrømme fra investeringsaktiviteten. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør en nettoudbetaling på millioner kroner, hvilket skyldes aktietilbagekøb og udlodning af udbytte, mens optagelse af langfristet bankgæld primært til finansiering af akkvisitioner var på 253 millioner kroner i Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgør en nettoindbetaling på 6 millioner kroner, som har forøget koncernens likvide beholdninger. Kursreguleringer har mere end opvejet nettoindbetalingen så koncernens likvider udgør 383 millioner kroner ultimo 2007 mod 407 millioner kroner i Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer er stort set uændret på millioner kroner 31. december 2007 mod millioner kroner 31. december Afkast på investeret kapital (ROIC inklusive goodwill og kunderelationer) Afkastet på den investerede kapital udgør 20,7% i 2007 mod 20,2% i Stigningen kan henføres til stigningen i koncernens resultat af primær drift før særlige poster. Efterfølgende begivenheder DSV har i februar 2008 solgt DSV s 50% ejerandel af Tollpost Globe AS i Norge jf. også omtale i note 29 De frasolgte aktiviteter er i 2007 indregnet med en samlet omsætning på millioner kroner og EBITA på 125 millioner kroner. Minoriteters andele af årets resultat vedrørende Tollpost Globe AS udgør 44 millioner kroner i 2007 i DSV s koncernregnskab. DSV har 29. februar 2008 erhvervet aktierne i Roadferry Ltd. Roadferry Ltd. forventes at påvirke omsætningen i DSV med ca. 400 millioner kroner og resultat før særlige poster med 11 millioner kroner i Aktietilbagekøbet på i alt 400 millioner kroner som blev iværksat den 31. oktober 2007 er afsluttet den 29. februar Der er ikke herudover indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2007 udgør millioner kroner. Reguleres der for køb og salg af virksomheder samt normalisering af arbejdskapital i opkøbte virksomheder, udgør frie pengestrømme millioner kroner for 2007, mod DSV årsrapport

14 Road Omsætning ,8 DKK mia. Top 3 i Europa medarbejdere Mere end 350 egne lokationer Mere end lastbiler på vejene Stykgods, part- og full-load Integreret forsendelsessystem Internet booking-faciliteter Track & Trace Fortoldning Terminal- og lagerfaciliteter Distributionssystemer

15 ledelsesberetning Road divisionen Road divisionen Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) Realiseret 2007 Justeret budget Ikke revideret ) Realiseret ) Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat (EBT) ) I såvel 2006, 2007 og budget 2008 er der foretaget tilpasninger og flytninger af aktivitet i mellem divisionerne. Balance oversigt (DKK mio.) Goodwill og kunderelationer Øvrige immaterielle og materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender Likvide beholdninger og intercompany beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende langfristet gæld Øvrige langfristede forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende kortfristet gæld inkl. intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt ROIC inklusive goodwill og kunderelationer udgør 16,1% (2006: 15,6%). Ved beregning af ROIC anvendes goodwill og kunderelationer på millioner kroner (2006: millioner kroner). Posten består af divisionens goodwill, kunderelationer og allokeret goodwill fra DSV. Antal ansatte udgør Aktiviteter Road divisionen er transport (full loads, part loads samt stykgods) med lastbiler domestic og i de europæiske lande. Ydelserne produceres af egne virksomheder i hele Europa. Den faktiske operationelle udførelse af transporterne er i al væsentlighed outsourcet til underleverandører. Divisionen i hovedtræk At droppe partnerskaberne i en række europæiske lande og gå over til egen produktion har fyldt meget i Road divisionens liv i Der har været store forandringer på IT, terminalstruktur og på ledelse. Denne forandring tog sin begyndelse i slutningen af 2006, og det er ikke et arbejde, der færdiggøres på hverken et eller to år. Det er en udfordring at få reetableret de gamle trafikker i eget regi, men det er samtidig en stor mulighed for at skabe størrelse og vækst, som ikke længere udsættes for forandringsrisiko i de pågældende lande. DSV årsrapport

16 ledelsesberetning Road divisionen Overordnet har divisionen gjort det rigtig godt på trods af store geografiske forskelligheder. Hvis man kigger på de tidligere østeuropæiske lande, fra Estland i nord til Rumænien i syd, så har divisionen i det gamle Østeuropa gjort det fremragende, høj vækst og pæne operationelle resultater. Norden er og har altid været et meget stærkt DSV område. Divisionen har gjort en meget stor indsats i den centrale del af Europa for at skabe vækst og bedre marginer. Det er koncernledelsens opfattelse, at de store men svagere områder i Europa vil få forbedret drift i Udvikling i geografiske segmenter Land Udvikling i omsætning Udvikling i resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Fokus Danmark På budget Bedre end budget. Meget fin fremgang i forhold til 2006, som også skyldes stor ejendomsavance i 2007 Skabe vækst holde EBITA niveau. Fortsætte fint samarbejde mellem divisionerne. Sverige På budget Bedre end budget Meget fin udvikling. Er specielt god i sidste halvår af Fortsætte med højt EBITA niveau. Norge Bedre end budget Lidt bedre end budget Fint resultat. Kan skabe mere vækst på det europæiske marked. Finland Bedre end budget På budget Selskabet har pæn vækst, men EBITA niveauet bør forbedres. UK På budget Bedre end budget Meget fint resultat på EBITA, men skal have mere vækst, er stadig under omsætning fra Irland Under budget På budget Pænt resultat, men mere vækst er nødvendig. Tyskland Under budget Under budget Vanskeligt marked med helt utilfredsstillende resultat. Bør i 2008 forandres markant. Holland Under budget På budget Skuffende resultat i et ellers godt marked. Ny ledelse skal forbedre resultatet markant. Belgien Bedre end budget På budget Meget fint resultat. Høj EBITA margin. Ledelse og selskab har klaret integrationen fint. Frankrig På budget På budget Vanskeligt marked. Meget vanskelig integration. Forventninger om en betydelig forbedring i Italien Lidt under budget Under budget Har stor vækst i omsætning flot. EBITA bør forbedres i Spanien Under budget Under budget Dårligt resultat. Der er generelt fine betingelser i selskabet og et godt marked. Der er forventninger til den nye ledelse. Portugal Bedre end budget På budget Selskabets omsætning er vokset med 50% med relativ pæn EBITA margin. Fortsætte væksten. Polen På budget På budget Selskabet er veldrevet og har haft en vanskelig integration, men har for lidt vækst. Særligt sammenlignet med tilsvarende lande. Baltikum, Rusland og På budget På budget Meget fin vækst. Fint resultat. Ukraine Tjekkiet På budget På budget Pæn vækst. Pæn EBITA margin. Bør fastholde tendensen. Central Europa 1) På budget På budget Pæn vækst, men et meget beskedent resultat. Der er en forventning om et forbedret EBITA niveau. Sydøst Europa 2) Bedre end budget På budget Området har en pæn fremgang på omsætning, i og for sig et OK resultat, men en EBITA margin, som kunne tåle en betydelig forbedring i nogle af landene. 1) Østrig, Schweiz, Ungarn og Slovakiet 2) Grækenland, Bulgarien, Slovenien, Kroatien, Serbien, Tyrkiet og Marokko 16 DSV årsrapport 2007

17 ledelsesberetning Road divisionen Omsætning og resultat af primær drift før særlige poster fordelt på markeder (DKK mio.) Realiseret Omsætning Resultat af primær drift før særlige poster I % Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Danmark ,0 Sverige ,3 Norge ,8 Finland ,2 UK ,9 Irland ,6 Tyskland ,2 Holland ,7 Belgien ,0 Frankrig ,0 Italien ,8 Spanien ,3 Portugal ,9 Polen ,4 Baltikum, Rusland & Ukraine ,6 Tjekkiet ,4 Central Europa 1) ,9 Sydøst Europa 2) ,0 I alt ,0 Group Afskrivninger på kunderelationer Elimineringer Netto ,4 1) Østrig, Schweiz, Ungarn og Slovakiet 2) Grækenland, Bulgarien, Slovenien, Kroatien, Serbien, Tyrkiet og Marokko DSV årsrapport

18 Air & Sea Omsætning ,0 DKK mia medarbejdere Mere end 350 lokationer i 103 lande (medregnet partnere og agenter) TEU 1,6 mill. Shipments tons eksport luftfragt Internet bookingsystem Track & Trace, POD Konsolideret luftfragt Import / Export FCL (Full Container Loads) / LCL (Less Than Container Loads) Projekttransport

19 ledelsesberetning air & sea divisionen Air & Sea divisionen Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) Realiseret 2007 Justeret budget Ikke revideret ) Realiseret ) Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat (EBT) ) I såvel 2006, 2007 og budget 2008 er der foretaget tilpasninger og flytninger af aktivitet i mellem divisionerne. Balance oversigt (DKK mio.) Goodwill og kunderelationer Øvrige immaterielle og materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender Likvide beholdninger og intercompany beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende langfristet gæld 1 33 Øvrige langfristede forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende kortfristet gæld inkl. intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt ROIC inklusive goodwill og kunderelationer udgør 45,1% (2006: 40,5%). Ved beregning af ROIC anvendes goodwill og kunderelationer på millioner kroner (2006: millioner kroner). Posten består af divisionens goodwill, kunderelationer og allokeret goodwill fra DSV. Antal ansatte udgør Aktiviteter Divisionen håndterer shipments til oversøiske markeder med enten fly eller skib. Aktiviteterne er koncentreret i Skandinavien, USA, UK, Tyskland, Benelux og fjernøsten. Divisionen håndterer full- og part loads, containere og flypaletter. Divisionen ejer ikke egne fly eller skibe, men er i hovedsagen forbindelse mellem henholdsvis kunden, rederiet og flyselskabet. Divisionen i hovedtræk Overordnet set, så har 2007 været et godt år for Air & Sea. Divisionen har haft det bedste resultat nogensinde. EBITA marginen er bedre end nogen af de konkurrenter, vi kan sammenligne os med. Resultatet er skabt på trods af den meget dårlige dollarkurs, forskellige skift af partnere i Europa og en kompliceret integration i et par lande i Europa. DSV årsrapport

20 ledelsesberetning air & sea divisionen Ratestruktur samt plads på skibe og fly har været mere bevægelige og uforudsigelige, end divisionen tidligere har kendt. Om det er en tendens, vi vil se i fremtiden, er umuligt at sige. Ligeledes er det ikke entydigt, hverken godt eller skidt for os, at der er denne bevægelighed, det er nok snarere en teknik, vi skal lære os. Det er stadig en ambition i DSV, at divisionen får en kraftig vækst, og dette må gerne ske gennem akkvisitioner. Koncernens ambition er på relativt kort sigt at fordoble divisionen. Udvikling i geografiske segmenter Land Udvikling i omsætning Udvikling i resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Fokus USA På budget På budget Fantastisk indsats både på omsætning og EBITA. Den svage doller er en udfordring for ledelsen. Bedste EBITA margin i divisionen. Danmark Bedre end budget På budget Flot resultat. Fin EBITA margin. Danmark Projekt afdeling På budget På budget Flot resultat. Markant bedre end Norge Bedre end budget På budget Meget fint resultat. God ledelse. Fastholde meget høj EBITA i Sverige På budget På budget Markant bedre end 2006 på EBITA. Selskabet bør skabe højere vækst. Finland Lidt under budget På budget Pænt resultat uden at være prangende. Den mindste af de nordiske EBITA marginer. UK og Irland Bedre end budget Bedre end budget Meget fin vækst, uden tab af EBITA margin. Fin indsats, men EBITA kunne godt tåle et nøk op. Tyskland På budget På budget Selskabet har tilbagegang i omsætning. EBITA margin er beskeden. Holland Under budget Lidt under budget Lidt skuffende resultat. En alt for beskeden EBITA margin. Central Europa 1) Bedre end budget På budget Nye områder der tidligere var partnermarkeder. EBITA vil blive bedre. Canada Under budget På budget Selskabet har haft et turn around år. Resultaterne betydelig bedre i sidste halvår. Kina Bedre end budget Bedre end budget Meget fint resultat. Højere EBITA margin end nogensinde. Pæn vækst. Hong Kong Bedre end budget På budget Fint resultat. Pæn vækst. Flot og stabil EBITA margin. Australien og New Zealand Bedre end budget På budget Flot udvikling. Har forstået at udvikle selskabet på det bedre netværk. Flot vækst. Øvrige fjernøsten 2) Bedre end budget Lidt bedre end budget Meget flot udvikling i omsætning og EBITA resultat. 1) Polen, Ungarn, Tjekkiet og Tyrkiet 2) Indonesien, Thailand, Singapore, Malaysia, Filippinerne, Korea, Taiwan, Vietnam, Indien, Bangladesh og Forenede Arabiske Emirater 20 DSV årsrapport 2007

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere