Om DSV global transport og logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om DSV global transport og logistik"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i over 50 lande. Suppleret af partnere og agenter tilbydes ydelserne i mere end 100 lande. Via verdensomspændende, professionelle totalløsninger realiserer koncernens ansatte en forventet omsætning i 2008 på ca. 35 milliarder kroner. Lande hvor DSV har egne selskaber Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: DKK mio. Antal medarbejdere: ROAD Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: 998 DKK mio. Antal medarbejdere: air & sea Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: 691 DKK mio. Antal medarbejdere: solutions Omsætning: DKK mio. Resultat af primær drift*: 222 DKK mio. Antal medarbejdere: * før særlige poster 2 DSV årsrapport 2007

3 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Om DSV global transport og logistik 2 Året der gik 4 Hoved- og nøgletal 5 Forretningskoncept og vision 6 Finansielle målsætninger og kapitalstruktur 7 Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret 8 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 10 Road Divisionen 14 Air & Sea Divisionen 18 Solutions Divisionen 22 God selskabsledelse og miljøforhold 25 Risikofaktorer 26 Aktionærinformation 28 Ledelses- og revisionspåtegning 30 Regnskab Resultatopgørelse 32 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 32 Balance 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter koncern 35 supplerende oplysninger Direktion og bestyrelse 61 Social ansvarlighed 62 Koncernoversigt 64 DSV A/S Banemarksvej Brøndby Danmark Telefon CVR-nr årsrapport for moderselskab Årsrapport for moderselskab regnskabsår Årsrapport 1. januar december 2007 Offentliggjort 4. marts 2008 Produktion: Diticon/PM 1306 Tryk: Plæhn Forsidefoto: Anette Damgaard Bjørndal DSV årsrapport

4 Indledning ÅRET DER GIK Året der gik 2007 var endnu et succesfuldt år for DSV, hvor arbejdet med integrationen af Koninklijke Frans Maas Groep N.V.(Frans Maas), som blev købt i 2006 fortsatte. Den omfattende og komplicerede proces med kommerciel integration, realisation af synergier samt tilpasning af juridisk og finansiel struktur er nu på plads i stort set alle lande, med undtagelse af Tyskland og Frankrig, hvor der endnu resterer den sidste del af integrationen. Der er sket forandringer af trafikker, afvikling af agentrelationer, genforhandlinger af ikke rentable aftaler, sammenlægninger af terminaler og kontorer, samkøring af IT samt tilpasninger af arbejdsstyrken. Ved siden af arbejdet med integrationen af Frans Maas har de oprindelige DSV selskaber formået at skabe en organisk vækst i nettoomsætningen på 3,4%. Road divisionen skaber fortsat organisk vækst specielt i de nordiske lande og Østeuropa. Air & Sea divisionen fortsætter fremgangen og har endnu engang haft et rekordår omsætnings- og indtjeningsmæssigt. Solutions divisionen lever op til ledelsens forventninger. De væsentligste regnskabsmæssige resultater for 2007 er: Nettoomsætningen udgør millioner kroner, hvilket er den højeste i koncernens historie Resultat af primær drift før særlige poster udgør millioner kroner, svarende til en marginal på 5,4% Årets resultat udgør millioner kroner. DSV s andel heraf udgør millioner kroner Udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 5,8 kroner Koncernens pengebinding i arbejdskapital udgør 291 millioner kroner pr. 31. december 2007 Realiseret aktietilbagekøb for i alt millioner kroner Koncernens nettoinvesteringer eksklusiv køb og salg af aktiviteter og virksomheder udgør 262 millioner kroner Koncernens frie pengestrømme reguleret for køb og salg af aktiviteter og virksomheder udgør millioner kroner ROIC inklusive goodwill og kunderelationer udgør 20,7% Koncernen forventer at udlodde 0,25 kroner pr. aktie i udbytte for Aktiekursen er steget fra 103,2 pr. 31. december 2006 til 111,75 pr. 31. december UDVIKLING I OMSÆTNING DKK MIO. % Omsætning UDVIKLING I ROIC OG INVESTERET KAPITAL Vækst i omsætning UDVIKLING I RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER DKK MIO. % DKK MIO. % Resultat af primær drift før særlige poster Investeret kapital inkl. goodwill og kunderelationer ROIC inkl. goodwill og kunderelationer REGULEREDE FRIE PENGESTRØMME Margin DKK MIO. % Regulerede frie pengestrømme Vækst i regulerede frie pengestrømme ,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4, UDVANDET JUSTERET RESULTAT PR. AKTIE DKK % Udvandet justeret resultat pr. aktie Vækst i udvandet justeret resultat pr. aktie 4 DSV årsrapport 2007

5 indledning HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (DKK mio.) ) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Netto finansielle omkostninger Resultat før skat Aktionærerne i DSV A/S andel af året resultat Justeret resultat Balancen (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktionærerne i DSV A/S egen andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balance Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Brutto investering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Årets pengestrøm Valutakursreguleringer Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 22,0 21,4 20,3 21,6 22,1 EBITDA-margin 6,1 5,9 5,8 5,7 6,1 EBITA-margin 4,9 4,7 4,9 4,7 5,4 EBIT-margin 4,1 7,8 4,6 3,8 5,3 ROIC inklusive goodwill og kunderelationer 16,0 16,9 21,0 20,2 20,7 Egenkapitalforrentning (ROE) 13,2 39,3 20,8 19,6 29,8 Egenkapitalandel 29,9 38,7 30,7 23,0 21,2 Aktienøgletal 2) Resultat pr. aktie à 1 kr. 1,5 5,4 3,2 3,4 5,5 Udvandet justeret resultat pr. aktie à 1 kr. 1,9 2,3 3,4 4,5 5,8 Indre værdi pr. aktie à 1 kr. 12,0 15,8 16,2 18,6 18,3 Antal udstedte aktier ultimo (tusind) Antal aktier ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal aktier (tusind) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kr. 26,40 37,10 77,80 103,20 111,75 Udbytte pr. aktie 0,21 0,75 0,25 0,25 0,25 Medarbejdere Antal ansatte ultimo Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 60. 1) Sammenligningstallene for 2003 er udarbejdet i henhold til den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 2) Sammenligningstal for år og indeværende års køb og salg indtil fondsemissionen i år 2007 er tilpasset. DSV årsrapport

6 Indledning forretningskoncept og vision Forretningskoncept og vision Forretningskoncept DSV er en global transport- og logistikvirksomhed med en forventet årlig omsætning i 2008 på ca. 35 milliarder kroner, der opererer med egne selskaber i mere end 50 lande. Koncernen har nået sin nuværende størrelse ved at deltage i konsolideringen af transport- og logistiksektoren og via organisk vækst. Koncernen er i dag bygget op i tre særskilte divisioner med hver sit forretningsområde: DSV s Road division tilbyder direkte landtransport af fullog partloads samt stykgodsdistribution i hele Europa. Koncernen beskæftiger dagligt mere end lastbiler på vejene i Europa. Inden for sø- & luftfragt har koncernens Air & Sea division et globalt transportnetværk. Netværket i Air & Sea divisionen er primært bygget op omkring egne operationer i de lande, hvor DSV er repræsenteret og agenter i de markeder, hvor DSV endnu ikke selv er til stede. Langt størstedelen af volumen produceres indenfor eget netværk. Koncernen fragter årligt ca TEU søfragt samt tons luftfragt. Solutions divisionen er leverandør af logistikydelser på det europæiske marked. Koncernen råder over ca kvadratmeter logistikfacilitieter. Vision DSV ønsker at skabe værdi til sine aktionærer. Dette skal opnås ved: at fastholde og udbygge positionen blandt de førende transport- og logistikvirksomheder i Europa, at levere fortsat vækst, som overstiger markedsvæksten. Væksten skal sikres såvel organisk som via akkvisitioner, at fastholde og øge koncernens indtjeningsmarginal, at generere et solidt cash flow, som kan anvendes til investeringer og tilpasning af koncernens kapitalstruktur, at fastholde en stor gennemsigtighed i koncernens rapportering gennem et højt og hyppigt oplysningsniveau, at være en attraktiv arbejdsplads for koncernens ansatte, at levere kvalitetsydelser til koncernens kunder, at være en professionel samarbejdspartner for koncernens leverandører, at agere som en professionel aktør i forhold til koncernens øvrige interessegrupper. DSV s forretningskoncept indebærer en høj grad af outsourcing. Det er en målsætning, at DSV maksimalt selv skal producere 5% af den omsatte volumen. Koncernen benytter vognmænd, flyselskaber og rederier etc. som leverandører. DSV kan som følge heraf hurtigt og omkostningseffektivt tilpasse sig ændringer i transportmarkedets udbud og efterspørgsel. Leverandører er typisk tilknyttet koncernen i et langvarigt samarbejde, der bygger på gensidig respekt og behov. historie 1976 DSV, De Sammensluttede Vognmænd af A/S etableres af ti selvstændige vognmænd DSV noteres på Københavns Fondsbørs DSV køber Samson Transport Co. A/S og tredobler med købet koncernens transport og logistikaktiviteter DSV køber DFDS Dan Transport Group A/S. DSV s aktiviteter inden for transport og logistik firedobles DSV indgår et Joint Venture med TNT om DFDS Transport Logistics A/S DSV frasælger DSV Miljø A/S. for at skabe yderligere fokus på transport og logistikdelen af DSV koncernen. DSV tilbagekøber de resterende 50% af Logistics divisionen af TNT DSV køber J.H. Bachmann GmbH til styrkelse af Air & Sea divisionen DSV køber Koninklijke Frans Maas Groep N.V. og får med købet etableret sig som den tredje transportvirksomhed med egne Road aktiviteter i hele Europa. 6 DSV årsrapport 2007

7 indledning Finansielle målsætninger og kapitalstruktur Finansielle målsætninger og kapitalstruktur DSV s værdiskabelse for aktionærerne sker ved at nedbryde de finansielle dele af visionen i finansielle målsætninger samt målsætninger om koncernens kapitalstruktur. Finansielle målsætninger DSV s finansielle målsætninger tager udgangspunkt i den hurtige vækst i koncernens aktivitetsniveau, indtjening og pengestrømsgenerering. Denne udvikling er som en del af koncernens strategi sket uden at foretage større anlægsinvesteringer. Udnyttelsen af koncernens kapitalapparat er dermed forbedret. Koncernledelsen har en forventning om øget fremtidig vækst i aktivitet og en forbedret indtjening, der hidrører fra såvel vækst som forbedret udnyttelse af kapitalapparatet. Målsætningerne forventes at kunne realiseres på mellemlang sigt afhængig af potentielle virksomhedsakkvisitioner, som er mindre profitable end DSV. Den typiske integrationsperiode for akkvisitioner udgør ca. 3 år. DSV opererer med finansielle målsætninger for koncernen samt per division. De finansielle målsætninger er følgende: Finansielle målsætninger DSV Road Air & Sea Solutions Organisk omsætningsvækst 6% 5% 12% 5% Resultat af primær drift før særlige poster margin 6% 6% 8% 7% ROIC (inklusive goodwill og kunderelationer) 25% 25% 35% 25% Koncernens finansielle målsætninger i Air & Sea divisionen samt delvis Solutions divisionen er ændret i forhold til seneste årsrapport med baggrund i en revurdering af disse divisioners potentiale samt de opnåede resultater. Kapitalstruktur DSV s målsætning for kapitalstruktur er at sikre en høj grad af fleksibilitet for at kunne opfylde de strategiske mål, herunder at kunne finansiere vækst via akkvisitioner finansiel stabilitet med henblik på at reducere virksomhedens kapitalomkostninger. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende. Målsætningen for kapitalstruktur er at koncernens nettorentebærende gæld set i forhold til resultat af primær drift, før afskrivninger og særlige poster ( EBITDA ) som minimum skal ligge i niveauet 2 til 3,5 gange ( gearing ). Med det nuværende budget for 2008 svarer dette til, at den nettorentebærende gæld skal udgøre imellem 4,3 og 7,6 milliarder kroner. Det frie cash flow prioriteres anvendt således: 1. AFDrag: På den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens gearing ligger over koncernens målsætning for gearing. 2. Virksomhedsakkvisitioner: Såfremt der opstår attraktive muligheder. 3. AKtietilbagekøb: Reguleringer til det anførte gearingsniveau vil ske via aktietilbagekøb, såfremt der ikke gennemføres virksomhedsakkvisitioner. 4. udbytte: Udbyttet holdes konstant per aktie eller forøges i et afmålt tempo under hensyntagen til koncernens gearingsniveau og planlagte fremtidige akkvisitioner samt forventede aktietilbagekøbsplaner. Det frie cash flow genereres løbende henover året, idet enkelttransaktioner og sæson medfører mindre udsving i frit cash flow mellem kvartalerne. Justeringer i form af udlodninger til selskabets aktionærer, i forhold til selskabets kapitalstrukturmålsætninger besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Der kan forekomme kortere perioder hvor koncernen overskrider gearingsniveauet som følge af køb eller salg af virksomheder. DSV årsrapport

8 Indledning Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret Koncernens regnskab og budget i hovedtal (DKK mio.) 2007 Realiseret 2008 Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger mv Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat for perioden fordeles således Aktionærerne i DSV A/S Minoritetsinteresser 47 3 Kvartalsopdelt budget i hovedtal (DKK mio.) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2008 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Budgetforudsætninger Budget 2008 omfatter resultatbudget for DSV koncernen i hovedtal. Budgettet er kvartalsopdelt. Budgettet omfatter de selskaber, der ejes af DSV på offentliggørelsestidspunktet for årsrapporten 2007 og omfatter således akkvisitioner og frasalg gennemført frem til 4. marts DSV s salg af ejerandelene i Tollpost Globe AS (Norge) samt køb af Roadferry Ltd. (UK) er indregnet i ovenstående budget. I 2007 var Tollpost Globe AS indregnet med millioner kroner i omsætningen, resultat af primær drift på 125 millioner kroner og minoritetsandele af årets resultat var 44 millioner kroner. Resultateffekten ved afhændelsen af Tollpost Globe AS i 2008 er en indtægt på 440 millioner kroner som er indregnet på særlige poster. Roadferry Ltd. er indregnet med en omsætning på 400 millioner kroner og resultat af primær drift på 11 millioner kroner i Der er til brug for budgetterne anvendt følgende væsentlige valutakurser: Valutakurs Valutakurs pr. DKK 100 EUR 744 GBP NOK 93 SEK 79 USD 500 Nettoomsætning DSV forventer en organisk vækst på 5,2% i omsætningen for 2008 set i forhold til Nettoomsætning 2007 versus budget 2008 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -457 Køb og salg af virksomheder, netto Vækst Nettoomsætning budget DSV årsrapport 2007

9 Indledning Budget 2008 i hovedtal - ikke revideret Resultat af primær drift før særlige poster DSV forventer i 2008 en organisk vækst på 3,7% i resultat af primær drift før særlige poster. I 2007 indgår særligt en avance ved salg af ejendommen i Brøndby i resultat af primær drift. I budgetteret resultat af primær drift før særlige poster indgår følgende ikke kontante poster: amortisering af kunderelationer på 60 millioner kroner (59 millioner kroner i 2007) og omkostninger til incitamentsprogrammer på 24 millioner kroner (14 millioner kroner i 2007). I alt indgår der således ikke kontante poster for 84 millioner kroner (73 millioner kroner i 2007) i det budgetterede driftsresultat. Resultat af primær drift før særlige poster reguleret for ikke kontante poster er således millioner kroner (1.955 millioner kroner i 2007). Resultat af primær drift før særlige poster 2007 versus budget 2008 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt -40 Køb og salg af virksomheder, netto -113 Vækst 67 Resultat af primær drift før særlige poster budget Den samlede margin i resultat af primær drift før særlige poster for koncernen budgetteres til 5,2% i Særlige poster, netto Der er i budgettet indregnet gevinst ved salg af Tollpost Globe AS på 440 millioner kroner, som er realiseret i februar 2008, samt omkostninger til restrukturering af Roadferry Ltd. på 18 millioner kroner, som forventes realiseret i 2. kvartal Finansielle poster De finansielle omkostninger inklusive renter af pensionsforpligtelse, budgetteres for 2008 med 230 millioner kroner. Der er indregnet renteomkostninger til rentebærende gæld, der etableres ved tilbagekøb af aktier til afdækning af optionsprogram, som udstedes med effekt for 2008 og aktietilbagekøbsprogram der udløb 29. februar Skat af årets resultat DSV koncernen forventer i 2008 at have en effektiv skatteprocent på 29%, når der korrigeres for salget af Tollpost Globe AS hvis avance ikke er skattepligtig. Årets resultat Årets resultat er budgetteret til millioner kroner. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet forventes at udgøre ca millioner kroner i Heri indgår en forventet øget pengebinding i arbejdskapitalen på 150 millioner kroner og regulering af hensatte forpligtelser på 50 millioner kroner. Koncernen forventer, at nettoinvesteringer i aktiver vil udgøre ca. 200 millioner kroner i Pengestrømme før nettoinvestering i dattervirksomheder og aktiviteter, forventes således at udgøre millioner kroner. Som følge af afhændelse af ejerandelen i Tollpost Globe AS og køb af Roadferry Ltd. forventer koncernen at nettoinvestering i dattervirksomheder og aktiviteter vil udgøre et pengestrøms inflow på ca. 900 millioner kroner i 2008, heraf er avancen på 440 millioner medtaget i pengestrømme fra driften. De forventede frie pengestrømme eksklusive køb og salg af datterselskaber udgør ca millioner kroner og ca millioner kroner inklusive køb og salg af datterselskaber i Afkast på investeret kapital Der sker en reduktion i indtjeningen som følge af afhændelsen af Tollpost Globe AS. Den investerede kapital reduceres ligeledes i kraft af afhændelsen af Tollpost Globe AS, hvilket bevirker at afkastet på den investerede kapital forventes på samme niveau som i Der er fortsat særlig fokus på en fortsat tilpasning af koncernens arbejds- og anlægskapital. Udvandet justeret resultat pr. aktie DSV har pr. 29. februar 2008 et udvandet antal aktier på 191,2 millioner stk. Budgetteret udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 6,1 kroner mod realiseret 5,8 kroner i Frans Maas status integration Frans Maas forventes fuldt integreret i 2008 og som tidligere udmeldt er de forventede synergier efter fuldendt integration på i alt 450 millioner kroner årligt. Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet omsætning, indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet for risikofaktorer på side 26. DSV årsrapport

10 Ledelsesberetning regnskabsberetning Ledelsesberetning regnskabsberetning DSV opnåede i 2007 et meget tilfredsstillende økonomisk resultat, der samlet set lever op til de forventninger, der blev offentliggjort i årsrapporten for 2006 og som blev justeret i 3. kvartalsmeddelelsen har været præget af den fortsatte integration af Frans Maas aktiviteterne. Den tilkøbte Frans Maas aktivitet blev overtaget med virkning fra 1. april Realiseret 2007 versus budget 2007 DKK mio. Realiseret 2007 Justeret budget Oprindeligt budget Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Finansielle omkostninger netto Årets resultat Nettoinvesteringer Frie pengestrømme Koncernen har realiseret en nettoomsætning lidt under justeret budget. Dette skyldes overvejende, sanering af tabsgivende kunder samt mindre omsætning end forventet i Holland og Tyskland. Herudover har valutakursudviklingen i GBP og USD yderligere reduceret omsætningen i 4. kvartal. Resultat af primær drift før særlige poster er over justeret budget. Dette skyldes højere indtjening i Air & Sea divisionen i Kina, UK og Irland samt i Road divisionen i Danmark, Sverige og UK. Integrationen i Tyskland er sket langsommere end forventet, hvilket har reduceret resultat af primær drift før særlige poster. Særlige poster er markant lavere end forventet, hvilket skyldes omlægningen af pensionsordningerne i Norge fra en ydelsesbaseret pensionsordning til en bidragsbaseret pensionsordning, samt ændring af pensionsordningerne i Holland, som har medført betydelige indtægter i slutningen af 4. kvartal På pensionsordningerne i Holland er et tilsvarende aktuarmæssigt tab indregnet direkte på egenkapitalen. Endelig er de forventede omkostninger til restruktureringer mindre end forventet. Begge ændringer er indregnet i 4. kvartal Finansielle omkostninger, netto er lidt højere end justeret budget, som en konsekvens af stigende renteniveau. Årets resultat er 64 millioner kroner over justeret budget. Dette skyldes de lavere særlige poster, som i et vist omfang modsvares af forøgede renteomkostninger. De frie pengestrømme er positivt påvirket af, at pengebindingen i arbejdskapitalen er forbedret hurtigere end budgetteret, og arbejdskapitalen er således mindre end forventet, mens investeringerne er højere end forventet på grund af ejendomskøb realiseret i december Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen er steget fra millioner kroner i 2006 til millioner kroner i 2007 svarende til en stigning på 9,7%, når der reguleres for valutakurseffekt. Dette skyldes væsentligst at Frans Maas omsætningen indgår med 9 måneder i Den organiske vækst udgør 3,4%. Den organiske vækst er negativt påvirket af, at køb af Frans Maas har medført, at DSV nu er repræsenteret i en række nye lande med eget selskab, hvorfor agentomsætning i oprindelige DSV selskaber er konverteret til egenomsætning i Frans Maas selskaber. Endelig har saneringen af tabsgivende kontrakter været medvirkende årsag til at omsætningen, og den organiske vækst ikke er øget så meget som forventet. Nettoomsætning 2006 versus 2007 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -182 Køb og salg af virksomheder, netto Vækst Nettoomsætning Road divisionen har realiseret et fald i nettoomsætningen på 6,2% i forhold til Faldet kan tilskrives den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte omsætning fra Road divisionen til Solutions divisionen og Air & Sea divisionen. Opkøbt vækst skyldes at Frans Maas omsætningen kun indgår med 9 måneder i 2006, og er realiseret specielt i Tyskland, Holland, UK, Belgien, Frankrig, Italien og Spanien. Divisionen har også bidraget til den organiske vækst som i absolutte tal har været størst i Norge, Danmark og Baltikum. Air & Sea divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 16,2% i forhold til Stigningen er fordelt på opkøbt vækst fra købet af Frans Maas, og en række mindre opkøb i 2007, samt organisk vækst. Den organiske vækst, 11,5%, har været størst i absolutte tal i Danmark, USA, Kina, og øvrige Fjernøsten. Solutions divisionen har realiseret en væsentlig stigning i nettoomsætningen på grund af den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte aktivitet fra Road divisionen til Solutions divisionen. Set i forhold til det justerede budget for 2007 har koncernen realiseret en nettoomsætning, som ligger 1,1% under det justerede budget. 10 DSV årsrapport 2007

11 ledelsesberetning regnskabsberetning Realiseret nettoomsætning 2007 versus justeret budget 2007 DKK mio. Nettoomsætning budget Valutakurseffekt -19 Køb og salg af virksomheder, netto 0 Vækst -382 Nettoomsætning Direkte omkostninger I 2007 udgør direkte omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2006, en stigning på 8,5%. Stigningen kan henføres til den stigende nettoomsætning, som er realiseret i Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste i 2007 udgør millioner kroner, svarende til en bruttomargin på 22,1%, hvilket er en stigning i forhold til en bruttomargin i 2006 på 21,6%. Dette skyldes primært de realiserede synergier samt en fortsat fokusering på sanering af tabsgivende kunder. Andre eksterne omkostninger I 2007 udgør andre eksterne omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2006, en stigning på 7,2% som helt overvejende kan henføres til, at andre eksterne omkostninger for Frans Maas aktiviteten kun indgår med 9 måneder i Personaleomkostninger I 2007 udgør personaleomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2006, en stigning på 11,5%, der skyldes at de tidligere Frans Maas selskaber kun indgår i 2006 med 9 måneder. Posten er i 2007 påvirket af ikke-kontante omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse på 14 millioner kroner mod 6 millioner kroner i Koncernen har i Tyskland og Frankrig fortsat kapacitetstilpasningen som følge af akkvisitionen af Frans Maas. Omkostninger til opsagte medarbejdere er indregnet under særlige poster som en del af restruktureringsomkostninger. Af- og nedskrivninger I 2007 udgør af- og nedskrivninger 244 millioner kroner mod 330 millioner kroner i Posten indeholder amortisering af kunderelationer på 59 millioner kroner i 2007 mod 45 millioner kroner i Posten er i 2007 positivt påvirket af avance ved salg af ejendomme. Resultat af primær drift før særlige poster Koncernens resultat af primær drift før særlige poster for 2007 udgør millioner kroner mod millioner kroner i 2006 svarende til en stigning på 26,9%, når der reguleres for valutakurseffekt. Dette skyldes primært organisk vækst og synergier på 26,5%. Marginen udgør 5,4% i 2007 mod 4,7% i Stigningen skyldes hovedsageligt de realiserede synergier efter akkvisitionen af Frans Maas. Reguleret for ikke kontante poster vedrørende amortisering af kunderelationer og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse udgør koncernens justerede resultat af primær drift før særlige poster millioner kroner i 2007 mod millioner kroner i Resultat af primær drift før særlige poster 2007 versus 2006 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt -27 Køb og salg af virksomheder, netto 12 Vækst 393 Resultat af primær drift før særlige poster Road divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 998 millioner kroner mod 885 millioner kroner i 2006, en stigning på 12,8%. Stigningen skyldes organisk vækst som primært kommer fra Danmark, Norge, UK. En stor del af indtjeningsvæksten i Danmark kommer fra ejendomssalg i 4. kvartal Den organiske indtjeningsvækst er delvis udlignet af et fald i indtjeningen i Tyskland og Holland. Faldet kan til dels tilskrives den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte omsætning fra Road divisionen til Solutions divisionen og Air & Sea divisionen. Air & Sea divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 691 millioner kroner mod 574 millioner kroner i Den organiske vækst i divisionen har været 20,5%, som i absolutte tal overvejende er realiseret i USA, Danmark, Kina og øvrige Fjernøsten. Solutions divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 222 millioner kroner mod 53 millioner kroner i Solutions divisionen har realiseret en væsentlig stigning i resultat af primær drift før særlige poster på grund af den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte aktivitet fra Road divisionen til Solutions divisionen. Set i forhold til det justerede budget for 2007 har koncernen realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på niveau med det justerede budget, når der reguleres for valutakurseffekt. Realiseret resultat af primær drift før særlige poster 2007 versus justeret budget 2007 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster budget Valutakurseffekt -3 Køb og salg af virksomheder, netto - Vækst 10 Resultat af primær drift før særlige poster DSV årsrapport

12 Ledelsesberetning regnskabsberetning Særlige poster Særlige poster udgør netto en omkostning på 28 millioner kroner i 2007 mod en omkostning på 283 millioner kroner i I budgettet for 2007 udgjorde særlige poster netto en omkostning på 150 millioner kroner. Indtægter vedrørende særlige poster udgør i alt 102 millioner kroner, som relaterer sig til dels 95 millioner kroner vedrørende engangsavance ved ændring af pensionsordning i Norge fra ydelsesbaseret ordning til bidragsbaseret ordning samt ændring i pensionsordning i Holland, og dels 7 millioner kroner fra regulering af avance af tidligere års salg af aktiviteter og selskaber. Omkostninger vedrørende særlige poster, udgør 130 millioner kroner i 2007, hvilket hidrører fra restruktureringsomkostninger i Tyskland og Frankrig. Omkostningerne skyldes hovedsageligt generel kapacitetstilpasning ved integrationen af Frans Maas og består primært af fratrædelsesordninger og omkostninger fra opsagte leasingkontrakter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster udgør netto en omkostning på 261 millioner kroner i 2007 mod 207 millioner kroner i Stigningen skyldes hovedsageligt renter af ekstern gældsfinansiering som en konsekvens af aktietilbagekøbsprogrammer, opkøb af virksomheder samt af stigende rente. Finansielle indtægter og omkostninger, netto er 16 millioner kroner højere end justeret budget for Resultat før skat Resultat før skat udgør millioner kroner i 2007 mod millioner kroner i Stigningen skyldes primært det højere aktivitetsniveau og fald i særlige poster. Dette modsvares i et vist omfang af højere finansieringsomkostninger. Resultat før skat er 106 millioner kroner over justeret budget. Dette skyldes dels lavere særlige poster end forventet, hvilket delvist modsvares af højere finansielle poster. Skat af årets resultat Den effektive skatteprocent udgør 29,8% i 2007, hvilket er lidt over 2006, men i overensstemmelse med det opdaterede budget for Årets resultat Årets resultat udgør millioner kroner i 2007 mod 719 millioner kroner i Årets resultat er 64 millioner kroner over justeret budget. Årets justerede resultat udgør millioner kroner i 2007 mod 914 millioner kroner i 2006 svarende til en stigning på 24,8%. Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 5,8 kroner i 2007 mod 4,5 kroner i 2006 svarende til en stigning på 28,9%. Balancen Pr. 31. december 2007 udgør balancen millioner kroner hvilket er på niveau med millioner kroner ultimo Langfristede aktiver Langfristede aktiver er millioner kroner pr. 31. december 2007 mod millioner kroner ultimo 2006, en stigning på 269 millioner kroner. Stigningen kan primært henføres til stigning i goodwill ved køb af virksomheder, samt udskudt skat. Goodwill er millioner kroner pr. 31. december 2007 mod millioner kroner ultimo Stigningen, 172 millioner kroner, skyldes tilgang fra akkvisitioner. Egenkapital Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen udgør millioner kroner pr. 31. december 2007 svarende til en egenkapitalandel på 21,2%. Egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2006 svarende til en egenkapitalandel på 23,0%. Egenkapitalen er væsentligst forøget med periodens nettoresultat, værdiregulering af sikringsinstrumenter samt skat af egenkapitalposteringer, men reduceret med udbyttebetaling, køb af egne aktier, valutakursreguleringer samt aktuarmæssige tab på ydelsesbaserede pensionsordninger. På generalforsamlingen den 30. april 2007 blev det besluttet at nedsætte stykstørrelsen på selskabets aktier og at gennemføre en fondsaktieemission, således at 1 aktie blev til 10 aktier. DSV har i 2007 gennemført aktietilbagekøb for i alt millioner kroner, dels til afdækning af incitamentsprogrammet, samt aktietilbagekøbsprogram på 400 millioner kroner besluttet 30. april 2007, aktietilbagekøbsprogram på 500 millioner kroner besluttet 3. august 2007 og aktietilbagekøbsprogram på 400 millioner kroner besluttet 31. oktober Af aktietilbagekøbsprogrammet af 31. oktober 2007 var der pr. 31. december 2007 opkøbt for 180 millioner kroner. Udvikling i egenkapital DKK mio Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb af egne aktier Valutakursregulering Kapitalforhøjelse 2 0 Aktuarmæssige pensionstab Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat egenkapitalbevægelser Øvrige reguleringer, netto 6 11 Egenkapital ultimo DSV årsrapport 2007

13 ledelsesberetning regnskabsberetning Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgør 291 millioner kroner pr. 31. december 2007 mod 722 millioner kroner pr. 31. december Faldet skyldes primært at akkvisitionen af Frans Maas er afsluttet og den forøgede fokus på reduktionen af arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen er særlig flot pr. 31. december Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgør millioner kroner ultimo 2007 mod millioner kroner ultimo Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen DKK mio Resultat før skat Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder, aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm 45 6 Regulerede frie pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør millioner kroner i 2007 mod millioner kroner i Stigningen skyldes forbedret drift og forbedret arbejdskapitaludvikling. Ændring i arbejdskapital på i alt 87 millioner kroner indeholder ikke forskydning i selskabsskat, og forskydning i ikke kontante poster. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusiv effekt af køb og salg af virksomheder, udgør en nettoudbetaling på 262 millioner kroner i 2007 mod nettoudbetaling på 18 millioner kroner i Pengestrømmene er i 2007 påvirket af køb og salg af grunde og bygninger som en del af kapacitetstilpasningen efter akkvisitionen af Frans Maas. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ved køb og salg af virksomheder, i alt 117 millioner kroner skyldes en række mindre opkøb af Air & Sea selskaber millioner kroner i De højere pengestrømme fra driftsaktiviteten udlignes af højere pengestrømme fra investeringsaktiviteten. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør en nettoudbetaling på millioner kroner, hvilket skyldes aktietilbagekøb og udlodning af udbytte, mens optagelse af langfristet bankgæld primært til finansiering af akkvisitioner var på 253 millioner kroner i Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgør en nettoindbetaling på 6 millioner kroner, som har forøget koncernens likvide beholdninger. Kursreguleringer har mere end opvejet nettoindbetalingen så koncernens likvider udgør 383 millioner kroner ultimo 2007 mod 407 millioner kroner i Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer er stort set uændret på millioner kroner 31. december 2007 mod millioner kroner 31. december Afkast på investeret kapital (ROIC inklusive goodwill og kunderelationer) Afkastet på den investerede kapital udgør 20,7% i 2007 mod 20,2% i Stigningen kan henføres til stigningen i koncernens resultat af primær drift før særlige poster. Efterfølgende begivenheder DSV har i februar 2008 solgt DSV s 50% ejerandel af Tollpost Globe AS i Norge jf. også omtale i note 29 De frasolgte aktiviteter er i 2007 indregnet med en samlet omsætning på millioner kroner og EBITA på 125 millioner kroner. Minoriteters andele af årets resultat vedrørende Tollpost Globe AS udgør 44 millioner kroner i 2007 i DSV s koncernregnskab. DSV har 29. februar 2008 erhvervet aktierne i Roadferry Ltd. Roadferry Ltd. forventes at påvirke omsætningen i DSV med ca. 400 millioner kroner og resultat før særlige poster med 11 millioner kroner i Aktietilbagekøbet på i alt 400 millioner kroner som blev iværksat den 31. oktober 2007 er afsluttet den 29. februar Der er ikke herudover indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2007 udgør millioner kroner. Reguleres der for køb og salg af virksomheder samt normalisering af arbejdskapital i opkøbte virksomheder, udgør frie pengestrømme millioner kroner for 2007, mod DSV årsrapport

14 Road Omsætning ,8 DKK mia. Top 3 i Europa medarbejdere Mere end 350 egne lokationer Mere end lastbiler på vejene Stykgods, part- og full-load Integreret forsendelsessystem Internet booking-faciliteter Track & Trace Fortoldning Terminal- og lagerfaciliteter Distributionssystemer

15 ledelsesberetning Road divisionen Road divisionen Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) Realiseret 2007 Justeret budget Ikke revideret ) Realiseret ) Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat (EBT) ) I såvel 2006, 2007 og budget 2008 er der foretaget tilpasninger og flytninger af aktivitet i mellem divisionerne. Balance oversigt (DKK mio.) Goodwill og kunderelationer Øvrige immaterielle og materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender Likvide beholdninger og intercompany beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende langfristet gæld Øvrige langfristede forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende kortfristet gæld inkl. intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt ROIC inklusive goodwill og kunderelationer udgør 16,1% (2006: 15,6%). Ved beregning af ROIC anvendes goodwill og kunderelationer på millioner kroner (2006: millioner kroner). Posten består af divisionens goodwill, kunderelationer og allokeret goodwill fra DSV. Antal ansatte udgør Aktiviteter Road divisionen er transport (full loads, part loads samt stykgods) med lastbiler domestic og i de europæiske lande. Ydelserne produceres af egne virksomheder i hele Europa. Den faktiske operationelle udførelse af transporterne er i al væsentlighed outsourcet til underleverandører. Divisionen i hovedtræk At droppe partnerskaberne i en række europæiske lande og gå over til egen produktion har fyldt meget i Road divisionens liv i Der har været store forandringer på IT, terminalstruktur og på ledelse. Denne forandring tog sin begyndelse i slutningen af 2006, og det er ikke et arbejde, der færdiggøres på hverken et eller to år. Det er en udfordring at få reetableret de gamle trafikker i eget regi, men det er samtidig en stor mulighed for at skabe størrelse og vækst, som ikke længere udsættes for forandringsrisiko i de pågældende lande. DSV årsrapport

16 ledelsesberetning Road divisionen Overordnet har divisionen gjort det rigtig godt på trods af store geografiske forskelligheder. Hvis man kigger på de tidligere østeuropæiske lande, fra Estland i nord til Rumænien i syd, så har divisionen i det gamle Østeuropa gjort det fremragende, høj vækst og pæne operationelle resultater. Norden er og har altid været et meget stærkt DSV område. Divisionen har gjort en meget stor indsats i den centrale del af Europa for at skabe vækst og bedre marginer. Det er koncernledelsens opfattelse, at de store men svagere områder i Europa vil få forbedret drift i Udvikling i geografiske segmenter Land Udvikling i omsætning Udvikling i resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Fokus Danmark På budget Bedre end budget. Meget fin fremgang i forhold til 2006, som også skyldes stor ejendomsavance i 2007 Skabe vækst holde EBITA niveau. Fortsætte fint samarbejde mellem divisionerne. Sverige På budget Bedre end budget Meget fin udvikling. Er specielt god i sidste halvår af Fortsætte med højt EBITA niveau. Norge Bedre end budget Lidt bedre end budget Fint resultat. Kan skabe mere vækst på det europæiske marked. Finland Bedre end budget På budget Selskabet har pæn vækst, men EBITA niveauet bør forbedres. UK På budget Bedre end budget Meget fint resultat på EBITA, men skal have mere vækst, er stadig under omsætning fra Irland Under budget På budget Pænt resultat, men mere vækst er nødvendig. Tyskland Under budget Under budget Vanskeligt marked med helt utilfredsstillende resultat. Bør i 2008 forandres markant. Holland Under budget På budget Skuffende resultat i et ellers godt marked. Ny ledelse skal forbedre resultatet markant. Belgien Bedre end budget På budget Meget fint resultat. Høj EBITA margin. Ledelse og selskab har klaret integrationen fint. Frankrig På budget På budget Vanskeligt marked. Meget vanskelig integration. Forventninger om en betydelig forbedring i Italien Lidt under budget Under budget Har stor vækst i omsætning flot. EBITA bør forbedres i Spanien Under budget Under budget Dårligt resultat. Der er generelt fine betingelser i selskabet og et godt marked. Der er forventninger til den nye ledelse. Portugal Bedre end budget På budget Selskabets omsætning er vokset med 50% med relativ pæn EBITA margin. Fortsætte væksten. Polen På budget På budget Selskabet er veldrevet og har haft en vanskelig integration, men har for lidt vækst. Særligt sammenlignet med tilsvarende lande. Baltikum, Rusland og På budget På budget Meget fin vækst. Fint resultat. Ukraine Tjekkiet På budget På budget Pæn vækst. Pæn EBITA margin. Bør fastholde tendensen. Central Europa 1) På budget På budget Pæn vækst, men et meget beskedent resultat. Der er en forventning om et forbedret EBITA niveau. Sydøst Europa 2) Bedre end budget På budget Området har en pæn fremgang på omsætning, i og for sig et OK resultat, men en EBITA margin, som kunne tåle en betydelig forbedring i nogle af landene. 1) Østrig, Schweiz, Ungarn og Slovakiet 2) Grækenland, Bulgarien, Slovenien, Kroatien, Serbien, Tyrkiet og Marokko 16 DSV årsrapport 2007

17 ledelsesberetning Road divisionen Omsætning og resultat af primær drift før særlige poster fordelt på markeder (DKK mio.) Realiseret Omsætning Resultat af primær drift før særlige poster I % Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Danmark ,0 Sverige ,3 Norge ,8 Finland ,2 UK ,9 Irland ,6 Tyskland ,2 Holland ,7 Belgien ,0 Frankrig ,0 Italien ,8 Spanien ,3 Portugal ,9 Polen ,4 Baltikum, Rusland & Ukraine ,6 Tjekkiet ,4 Central Europa 1) ,9 Sydøst Europa 2) ,0 I alt ,0 Group Afskrivninger på kunderelationer Elimineringer Netto ,4 1) Østrig, Schweiz, Ungarn og Slovakiet 2) Grækenland, Bulgarien, Slovenien, Kroatien, Serbien, Tyrkiet og Marokko DSV årsrapport

18 Air & Sea Omsætning ,0 DKK mia medarbejdere Mere end 350 lokationer i 103 lande (medregnet partnere og agenter) TEU 1,6 mill. Shipments tons eksport luftfragt Internet bookingsystem Track & Trace, POD Konsolideret luftfragt Import / Export FCL (Full Container Loads) / LCL (Less Than Container Loads) Projekttransport

19 ledelsesberetning air & sea divisionen Air & Sea divisionen Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) Realiseret 2007 Justeret budget Ikke revideret ) Realiseret ) Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat (EBT) ) I såvel 2006, 2007 og budget 2008 er der foretaget tilpasninger og flytninger af aktivitet i mellem divisionerne. Balance oversigt (DKK mio.) Goodwill og kunderelationer Øvrige immaterielle og materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender Likvide beholdninger og intercompany beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende langfristet gæld 1 33 Øvrige langfristede forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende kortfristet gæld inkl. intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt ROIC inklusive goodwill og kunderelationer udgør 45,1% (2006: 40,5%). Ved beregning af ROIC anvendes goodwill og kunderelationer på millioner kroner (2006: millioner kroner). Posten består af divisionens goodwill, kunderelationer og allokeret goodwill fra DSV. Antal ansatte udgør Aktiviteter Divisionen håndterer shipments til oversøiske markeder med enten fly eller skib. Aktiviteterne er koncentreret i Skandinavien, USA, UK, Tyskland, Benelux og fjernøsten. Divisionen håndterer full- og part loads, containere og flypaletter. Divisionen ejer ikke egne fly eller skibe, men er i hovedsagen forbindelse mellem henholdsvis kunden, rederiet og flyselskabet. Divisionen i hovedtræk Overordnet set, så har 2007 været et godt år for Air & Sea. Divisionen har haft det bedste resultat nogensinde. EBITA marginen er bedre end nogen af de konkurrenter, vi kan sammenligne os med. Resultatet er skabt på trods af den meget dårlige dollarkurs, forskellige skift af partnere i Europa og en kompliceret integration i et par lande i Europa. DSV årsrapport

20 ledelsesberetning air & sea divisionen Ratestruktur samt plads på skibe og fly har været mere bevægelige og uforudsigelige, end divisionen tidligere har kendt. Om det er en tendens, vi vil se i fremtiden, er umuligt at sige. Ligeledes er det ikke entydigt, hverken godt eller skidt for os, at der er denne bevægelighed, det er nok snarere en teknik, vi skal lære os. Det er stadig en ambition i DSV, at divisionen får en kraftig vækst, og dette må gerne ske gennem akkvisitioner. Koncernens ambition er på relativt kort sigt at fordoble divisionen. Udvikling i geografiske segmenter Land Udvikling i omsætning Udvikling i resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Fokus USA På budget På budget Fantastisk indsats både på omsætning og EBITA. Den svage doller er en udfordring for ledelsen. Bedste EBITA margin i divisionen. Danmark Bedre end budget På budget Flot resultat. Fin EBITA margin. Danmark Projekt afdeling På budget På budget Flot resultat. Markant bedre end Norge Bedre end budget På budget Meget fint resultat. God ledelse. Fastholde meget høj EBITA i Sverige På budget På budget Markant bedre end 2006 på EBITA. Selskabet bør skabe højere vækst. Finland Lidt under budget På budget Pænt resultat uden at være prangende. Den mindste af de nordiske EBITA marginer. UK og Irland Bedre end budget Bedre end budget Meget fin vækst, uden tab af EBITA margin. Fin indsats, men EBITA kunne godt tåle et nøk op. Tyskland På budget På budget Selskabet har tilbagegang i omsætning. EBITA margin er beskeden. Holland Under budget Lidt under budget Lidt skuffende resultat. En alt for beskeden EBITA margin. Central Europa 1) Bedre end budget På budget Nye områder der tidligere var partnermarkeder. EBITA vil blive bedre. Canada Under budget På budget Selskabet har haft et turn around år. Resultaterne betydelig bedre i sidste halvår. Kina Bedre end budget Bedre end budget Meget fint resultat. Højere EBITA margin end nogensinde. Pæn vækst. Hong Kong Bedre end budget På budget Fint resultat. Pæn vækst. Flot og stabil EBITA margin. Australien og New Zealand Bedre end budget På budget Flot udvikling. Har forstået at udvikle selskabet på det bedre netværk. Flot vækst. Øvrige fjernøsten 2) Bedre end budget Lidt bedre end budget Meget flot udvikling i omsætning og EBITA resultat. 1) Polen, Ungarn, Tjekkiet og Tyrkiet 2) Indonesien, Thailand, Singapore, Malaysia, Filippinerne, Korea, Taiwan, Vietnam, Indien, Bangladesh og Forenede Arabiske Emirater 20 DSV årsrapport 2007

Om DSV ROAD. solutions

Om DSV ROAD. solutions om dsv Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i 50 lande. Suppleret af partnere og agenter

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 4. marts 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 Offentliggørelse af årsrapport 2007 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2007 (perioden 1. januar 31. december 2007) Nettoomsætningen

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 521 29. oktober Væsentlige hovedtal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 3. kvartal 3. kvartal 2012 ÅTD ÅTD 2012 Nettoomsætning 11.466

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 24. marts 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 Offentliggørelse af årsrapport 2008 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2008 (perioden 1. januar 31. december 2008) Nettoomsætningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606 DELÅRSRAPPORT 1. halvår Selskabsmeddelelse nr. 606 4. august Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni (DKK mio.) 2. kvartal 2. kvartal 2014 ÅTD ÅTD 2014 Nettoomsætning

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 23. august 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Halvårsmeddelelse 2006 (1. januar 30. juni 2006) Nettoomsætningen udgør 15.037

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 30. april 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 1. kvartalsmeddelelse 2007 (1. januar 31. marts 2007) og meddelelse om iværksættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 28. juli 2011 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2011 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2011 Nettoomsætningen udgør 21.882 millioner kroner

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 568 29. oktober Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september (DKK mio.) 3. kvartal 3. kvartal 2013 ÅTD ÅTD 2013

Læs mere

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner.

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet FONDSBØRSMEDDELELSE Halvårsmeddelelse 2005 (1. januar 30. juni 2005) og aktietilbagekøb Nettoomsætningen er realiseret med

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 15. november 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 3. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 30. september 2006) Nettoomsætningen udgør

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 493 30. april Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2012 Nettoomsætning 10.981 10.819 Bruttofortjeneste 2.404 2.435 EBIT før særlige poster 509 555 EBIT-margin

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 27. april 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 1. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 31. marts 2006) samt opjustering af budget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 3. august 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 Halvårsmeddelelse 2007 (1. januar 30. juni 2007) og meddelelse om iværksættelse af aktietilbagekøb Nettoomsætningen udgør 17.074 millioner kroner. Bruttofortjenesten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 29. oktober 2010 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 Væsentlige hovedtal for de første 3 kvartaler af 2010 omfattende perioden 1. januar 30. september

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 593 30. april Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts (DKK mio.) 2014 Nettoomsætning 12.601 11.602 Bruttofortjeneste 2.682

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 211 Global Transport and Logistics Strategi og finansielle målsætninger DSV ønsker at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder ved at levere effektive

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 30. juli 2010 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 Væsentlige hovedtal for første halvår 2010 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2010 Nettoomsætningen udgør 20.406 millioner kroner

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik Årsrapport 2009 indledning Om DSV - Global transport og logistik Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen er på verdensplan til stede med

Læs mere

SV bliver etableret i 1976, da ti vognmænd i ællesskab stifter selskabet DSV, De Sammensluttede ognmænd af A/S.

SV bliver etableret i 1976, da ti vognmænd i ællesskab stifter selskabet DSV, De Sammensluttede ognmænd af A/S. ELKOMMEN ISTORIE SV bliver etableret i 1976, da ti vognmænd i ællesskab stifter selskabet DSV, De Sammensluttede ognmænd af 13-7 1976 A/S. 1987 bliver DSV optaget på Københavns Fondsbørs. SV køber i 1997

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 1. november 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2016 (DKK mio.) 3. kvartal 2016 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80 21. februar 2012 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsmeddelelse nr. 434 Offentliggørelse af årsrapport 2011 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2011 (perioden 1. januar 31. december 2011) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere