Kultur og audiovisuelle medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur og audiovisuelle medier"

Transkript

1 INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen

2 INDHOLD Derfor har vi brug for en europæisk politik for kultur og audiovisuelle medier... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation indgår i en serie, der forklarer, hvad EU laver på forskellige politikområder, hvorfor EU er med, og hvad resultaterne er. Sådan griber EU sagen an... 4 Hvad EU gør... 7 Udsigter: Mod nye mål Læs mere Her finder du alle publikationerne: Sådan fungerer EU Europa i 12 lektioner Europa 2020: Europas vækststrategi EU's grundlæggere Landbrug Grænser og sikkerhed Bankvæsen og finans Budget Klima Konkurrence Forbrugere Kultur og audiovisuelle medier Told Den digitale dagsorden Den Økonomiske og Monetære Union og euroen Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport Beskæftigelse og sociale anliggender Energi Udvidelse Erhvervspolitik Miljø Bekæmpelse af svig Fødevaresikkerhed Udenrigs- og sikkerhedspolitik Humanitær bistand og civilbeskyttelse Internationalt samarbejde og udvikling Indre marked Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og ligestilling Maritime anliggender og fiskeri Migration og asyl Folkesundhed Regionalpolitik Forskning og innovation Beskatning Handel Transport Indblik i EU-politik Kultur og audiovisuelle medier Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Oplysning til borgerne B-1049 Bruxelles BELGIEN Manuskript ajourført i november 2014 Forsidefoto og foto på side 2: istockphoto scanrail 12 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /81525 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt. Anvendelse eller gengivelse af individuelle fotos er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse direkte hos indehaverne af ophavsretten.

3 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 3 Derfor har vi brug for en europæisk politik for kultur og audiovisuelle medier En rigdom af kultur og kreativitet Kultur og kreativitet står centralt i det europæiske projekt. Kulturen former vores identitet, ambitioner, og hvordan vi forholder os til andre og verden omkring os. Kulturen former også de steder og landskaber, som vi bor i, og det liv, vi lever. Teknologien udvikler sig hurtigt, og det giver både muligheder og udfordringer for de kulturelle og kreative industrier i Europa. EU finder det vigtigt at hjælpe alle, der arbejder i disse sektorer fra lokalsamfund, der dyrker deres kulturarv, til producenterne af film, der vinder priser med at gribe de chancer, der dukker op, og overvinde de hindringer, de står over for. Der er store udfordringer på vejen. Den kulturelle mangfoldighed er et stort aktiv for EU, men sproglige og kulturelle forskelle fører til markedsfragmentering. Den verdensomspændende økonomiske krise gør det stadig vanskeligere at finansiere den kreative sektor. De nye digitale teknologier påvirker i høj grad den traditionelle distribution bøger, der før ville have fyldt hele biblioteker, ligger nu på computere, men det er svært at skabe holdbare forretningsmodeller. Kreativitet hjælper mere end bare økonomien Europas kulturelle og kreative sektorer er med til at skabe økonomisk vækst, job, innovation og social samhørighed. Disse sektorer producerer omkring 4,5 % af EU's BNP og beskæftiger ca. 3,8 % af arbejdsstyrken (8,5 millioner mennesker).derudover har Europas kulturelle og kreative sektorer vist sig at være mere modstandsdygtige end andre sektorer i økonomisk svære tider, og de bidrager til innovation, udvikling af færdigheder og byfornyelse og giver samtidig merværdi til andre sektorer som f.eks. turisme og informationsteknologi. Fordelen ved en tilgang på EU-plan Hvert EU-land tager sig af kultur og audiovisuelle medier på sin egen måde. EU's arbejde komplementerer dette og tilføjer en ekstra dimension. Erfaringer fra EU som helhed kan bruges til at understøtte nationale politikbeslutninger eller som eksempler på bedste praksis, som andre kan dele. Til dette formål er der etableret særlige samarbejdsmekanismer blandt EU-landene. EU investerer 1,46 milliarder euro i perioden i de kulturelle og audiovisuelle sektorer gennem programmet Et kreativt Europa, som erstatter kulturprogrammet, MEDIA og MEDIA Mundus. Det er en stigning på 9 % i forhold til det tidligere budgetniveau. Programmet Et kreativt Europa skal styrke vores fælles kulturarv ved at støtte kulturelle projekter på tværs af grænserne, f.eks. samarbejdsinitiativer, platforme og netværk samt litterære oversættelsesprojekter. Programmerne MEDIA og MEDIA MUNDUS bygger oven på de nationale midler, så filmindustrien i Europa styrkes, der kommer flere nye film på markedet, og den audiovisuelle branche bliver mere konkurrencedygtig. Et indre marked for audiovisuelle medier og et program for et sikrere internet, så børn beskyttes online i hele EU, er bare to eksempler på, hvordan en tilgang på EU-plan kan være mere vidtgående, end hvis spørgsmålet alene behandles på nationalt plan. Mange regioner og byer kan se, hvordan kulturen og de kreative sektorer kan bidrage til deres økonomiske konkurrenceevne og skabe job. Derfor støtter EU's regionalpolitik strategiske investeringer i kultur samt de kulturelle og kreative sektorer gennem målrettede fonde.

4 4 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Sådan griber EU sagen an Samarbejde giver merværdi For at kunne nå sine målsætninger for kulturen går EU efter solide partnerskaber blandt alle deltagerne, bl.a. EU-landene, regionerne, de kulturelle organisationer og andre aktive på kulturområdet. F.eks. græsrodsprojekter, der styrker kulturturismen, byfornyelse i kulturelt vigtige områder, støtte til distribution af uafhængige film det er blot nogle af de mange mål, der bedst nås, når organisationer på forskelligt niveau arbejder sammen. Samarbejde om kultur: en politikramme Den europæiske kulturdagsorden (som blev lanceret i 2007) støtter: kulturel mangfoldighed og dialog mellem kulturer kultur som drivkraft for kreativitet og innovation kultur som en del af EU's internationale forbindelser. Nationale myndigheder, EU's institutioner og kultursektoren i hele Europa har siden 2007 arbejdet sammen for at nå disse mål. Som led i dette samarbejde kan de nationale myndigheder udpege repræsentanter for ekspertgrupper på EU-plan, hvor den bedste praksis, nationalt og regionalt, og nye samarbejdsmetoder om prioriterede emner diskuteres inden for den såkaldte åbne koordinationsmetode. Det er styring, der er baseret på frivillig deltagelse blandt EU-landene. Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter og oplysninger med organisationer fra de kulturelle sektorer for at få mest muligt ud af den eksisterende knowhow på stedet, når der skal udarbejdes politikker. Denne strukturerede dialog omfatter en lang række vigtige emner som f.eks. den kulturelle og kreative branche, dialog mellem kulturer, kulturarv og adgang til kultur. Derudover er der uafhængige grupper i Europa, som arbejder på at fremme kulturen. Inden for kulturarven er der f.eks. mange organisationer, der har samlet sig under Europa Nostra. Denne paneuropæiske sammenslutning for kulturarven består af omkring 250 NGO'er og non-profit-grupper, som sammen tæller over 5 millioner medlemmer og danner et netværk af professionelle og frivillige, som alle har til opgave at beskytte vores kulturarv for nuværende og kommende generationer. EU-Kommissionen giver også interessenter og politiske beslutningstagere mulighed for at mødes og drøfte de vigtigste emner for sektoren gennem det europæiske kulturforum, der holdes hvert andet år. Derudover støtter EU også det kulturelle samarbejde med enkelte lande uden for EU samt med regionale og internationale organisationer. Siden vedtagelsen af den europæiske kulturdagsorden står kulturen i stigende grad som en strategisk faktor, der har politisk, social og økonomisk betydning, og som bidrager til eksterne politiske målsætninger. Som medunderskriver af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005 har EU forpligtet sig til at gøre kulturel mangfoldighed il en del af sine foranstaltninger udadtil og udvikle en ny og mere aktiv rolle for Europa i sine internationale forbindelser. istockphoto/chinaview De bedste idéer kommer fra alle egne af EU.

5 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 5 Samarbejde til fordel for den audiovisuelle branche På nationalt plan: EU-landene støtter deres audiovisuelle erhverv på en række måder: med tilskud fra statskassen, bidrag fra tv og i visse tilfælde fra lotterier. De har alle sammen et nationalt filminstitut eller et lignende organ, der støtter deres filmindustri. Hvad angår filmindustrien, skal EU-landene følge bestemte regler, så alle film fra hele EU kan konkurrere på lige vilkår. For eksempel bør den nationale støtte i princippet ikke overskride 50 % af produktionsudgifterne. Uafhængige grupper: I EU har private oprettet et stort antal organisationer for at gøre den audiovisuelle sektor mere konkurrencedygtig og styrke kreativiteten, f.eks. netværket European Film Promotion og Det Europæiske Filmakademi. European Film Promotion skal fremme og markedsføre europæiske film på verdensplan ved at samle professionelle organisationer fra 34 europæiske lande. Med European Film Promotion som paraplyorganisation arbejder de sammen for at fremme europæiske film og talenter i hele verden. Det Europæiske Filmakademi har medlemmer, som alle er fagfolk. De har organiseret workshops, konferencer og andre arrangementer for at fremme Europas filmkultur. Hvert år kulminerer Det Europæiske Filmakademis aktiviteter med overrækkelsen af European Film Awards. Der er 17 kategorier, f.eks. bedste europæiske film, bedste instruktør, bedste kvindelige og mandlige skuespiller, som giver film, bedste instruktør, bedste kvindelige og mandlige skuespiller, som giver filmbranchen mulighed for at fejre det bedste, EU kan tilbyde EU's borgere skal også være med præmier, priser og festivaler Hvis vi skal nå vores mål om inklusion, gensidig respekt og den økonomiske vækst, som de kreative brancher skaber, er det afgørende at få inddraget EU-borgerne i kulturelle og audiovisuelle aktiviteter. EU'S PRIS FOR MODERNE ARKITEKTUR: Arkitektur, der kan inspirere os og gøre vores liv lettere gennem smart design, berører os i dagligdagen, både miljømæssigt, socialt og kulturelt. EU's pris for moderne arkitektur/ Mies van der Rohe-prisen er en æresbevisning til de mest kreative og innovative europæiske aktiviteter. Prisen er den mest prestigiøse inden for europæisk arkitektur. EU'S KULTURARVSPRIS: Europa har en rig kulturarv, fra arkitektoniske monumenter til industribygninger, fra kunstværker til historiske haver. EU's kulturarvspris, Europa Nostra-prisen, uddeles årligt til ekstraordinære projekter, der er med til at bevare, forske i og skabe opmærksomhed om vores kulturarv. EU'S MEDIA-PRIS: Siden 2012 er EU's Media-pris blevet tildelt til den film, der har det største potentiale for at sælge billetter, som er blevet udpeget til at modtage udviklingsstøtte fra MEDIA-programmet. Manuskriptforfatteren og producenterne bag det udvalgte projekt hædres under filmfestivalen i Cannes. Stefan Baumann Den arkæologiske park Carnuntum det europæiske kulturarvsmærke 2014.

6 6 I N D B L I K I E U - P O L I T I K European Union Præmier og priser giver unge professionelle den håndsrækning, de behøver her ved European Border Breakers Awards EUROPEAN BORDER BREAKERS AWARDS: Europas store kulturelle mangfoldighed afspejles af de nye musikere.european Border Breakers Awards (EBBA) fejrer europæiske kunstnere, som krydser landegrænser med deres første europæiske udspil. Prisen sætter fokus på det store musikalske talent i Europa og opmuntrer kunstnere til at dele deres musik rundt omkring i EU. EU'S LITTERATURPRIS: EU's litteraturpris skal skabe bevidsthed om kvaliteten og mangfoldigheden i dagens Europa ved at hjælpe til med at udbrede litteraturen yderligere og gøre læserne mere interesserede i udenlandske værker. Forlag kan også ansøge om at få vinderbøgerne oversat gennem programmet Et kreativt Europa. DET EUROPÆISKE KULTURARVSMÆRKE: Det europæiske kulturarvsmærke gives til steder, der står som symbol for den europæiske integrationsproces. Disse steder fejrer og symboliserer Europas integration, idealer, værdier og historie. De udvælges omhyggeligt for deres symbolske værdi, for den rolle, de har spillet i Europas historie, og de aktiviteter, de tilbyder for at bringe EU og borgerne tættere på hinanden.

7 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 7 Hvad EU gør Finansiering til kultur: programmet Et kreativt Europa Programmet bygger på den succes, som Kultur-, MEDIAog MEDIA-Mundus-programmerne har opnået. Det skal styrke de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Ud over at beskytte og fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og skabe opmærksomhed om Europas kulturrigdom bidrager det også til Europas mål om smart, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globaliseringen og åbner for nye internationale muligheder, markeder og målgrupper. Der skabes kontakt med millioner af mennesker og utallige organisationer gennem de projekter, der finansieres af programmet, bl.a. filmmagere, distributører, salgsagenter og andre audiovisuelle fagfolk, filmfans, kunstnere og fagfolk på kulturområdet, forlag og læseheste. Programmet giver støtte til: grænseoverskridende projekter mellem kulturelle og kreative organisationer både inden og uden for EU netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at arbejde internationalt og styrke deres konkurrencedygtighed oversættelse og fremme af europæiske litterære værker platforme bestående af kulturelle aktører, der hjælper nye kunstnere og danner grobund for ægte europæisk programmering af kulturelle og kunstneriske værker kapacitetsopbygning og faglig uddannelse for audiovisuelle fagfolk udvikling af fiktion, animering, kreative dokumentarer og videospil til de europæiske biografer, tv-markeder og andre platforme uddannelse og kompetenceudvikling for audiovisuelle fagfolk distribution og salg af audiovisuelle værker i og uden for Europa filmfestivaler, der fremmer europæiske film international samproduktion af film publikumsudvikling for at øge forståelsen for film og øge interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer. Fra 2016 byder et kreativt Europa også på et finansielt garantiinstrument på 121 millioner euro til at hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at få bedre adgang til finansiering. Der er også andre EU-finansierede programmer, som støtter disse sektorer: Erasmus+ støtter kompetenceudvikling gennem uddannelser og kurser og bygger på viden og partnerskaber, der tilbyder viden og sektorspecifikke kvalifikationer. COSME, EU's program for virksomheders konkurrenceevne, støtter iværksætteri, adgang til finansiering og markeder for små og mellemstore virksomheder. Horisont 2020 støtter forskning og innovation, også inden for kultur og kulturarv. Siden 2007 har Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bevilget 3,3 milliarder euro til beskyttelse og bevarelse af kulturarven, 2,2 milliarder euro til udvikling af kulturinfrastruktur og 555 millioner euro til kulturtjenester. Derudover er der siden 1998 investeret 150 millioner euro gennem EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling. Direktivet om audiovisuelle tjenester Hvis hvert enkelt EU-land skulle have sine helt egne regler for tv, ville det være svært at se tv-programmer, der udsendes fra andre europæiske lande. Derfor vedtog EU direktivet»fjernsyn uden grænser«i 1989, der fastlagde en række fælles minimumsregler for hele EU. Internetbaseret tv og nye metoder til udsendelse af audiovisuelt indhold betyder nye udfordringer for

8 8 I N D B L I K I E U - P O L I T I K istockphoto Deklofenak Netværket Europa Cinemas gør europæiske film mere synlige. reguleringsmyndighederne, f.eks. at beskytte unge mod skadeligt indhold og forbyde tilskyndelser til had, samtidig med at ytringsfriheden sikres. I 2007 blev direktivet»fjernsyn uden grænser«ændret, så det blev til direktivet om audiovisuelle tjenester. I 2010 blev direktivet til lov. Det dækker alle audiovisuelle medietjenester traditionelt tv (lineære tjenester)»video-on-demand«(ikkelineære tjenester) og fastlægger en række grundlæggende krav til dem. Disse krav dækker identificering af leverandører af medietjenester, forbud mod tilskyndelse til racehad, adgang for handicappede, foranstaltninger til fremme af europæiske værker, visse kvalitative krav til kommercielle meddelelser, sponsorater og produktplacering. Imidlertid tager direktivet om audiovisuelle medietjenester højde for, hvor meget kontrol brugeren har over tjenesten, og derfor behandles lineært tv og on-demand-tjenester forskelligt. On-demand-tjenester reguleres derfor noget lettere, hvilket afspejler deres forholdsmæssige indflydelse på samfundet som helhed. Der gælder derimod strengere regler for tv-programmer, især hvad angår reklamer, beskyttelse af mindreårige og distribution af europæiske produktioner. sådanne produktioner får en fremtrædende plads eller pålægge udbydere af on-demand-tjenester finansielle bidrag til produktion og erhvervelse af rettighederne til sådanne værker. Under alle omstændigheder udvider direktivet om audiovisuelle medier princippet om oprindelsesland til at omfatte alle audiovisuelle medietjenester. Det betyder, at hver tjeneste skal overholde reglerne i det land, hvor udbyderen befinder sig. Det er EU-landenes ansvar at håndhæve reglerne. I maj 2012 fremlagde Kommissionen sin første statusrapport om direktivet. Det bliver stadig tydeligere, at traditionelle medier og onlineudsendelser nærmer sig hinanden, og Kommissionen lancerede en offentlig høring for at undersøge, hvad den gensidige tilnærmelse kan betyde for Europas økonomiske vækst og innovation, kulturelle mangfoldighed og forbrugere. Høringen med udgangspunkt i grønbogen»forberedelse på en fuldt konvergeret audiovisuel verden: vækst, kreativitet og værdier«sluttede i efteråret 2013, og derefter blev bidragene, såvel som et gennemførelsesdokument og feedbackpapir, offentliggjort. En vurdering af den lovgivningsmæssige egnethed af direktivet er planlagt for 2015 ved en REFIT-øvelse. For at udbrede de europæiske produktioner gælder det for tv-udsendelser, at størstedelen af sendetiden skal forbeholdes europæiske produktioner fra forskellige genrer. Kanalerne skal også afsætte mindst 10 % af sendetiden eller af programbudgettet til europæiske programmer, der er fremstillet af uafhængige producenter. Når der er tale om on-demand-tjenester, har EU-landene mere spillerum for, hvordan de skal udbrede europæiske produktioner. De kan f.eks. fastsætte kvoter for europæiske produktioner i kataloger, gennemføre bestemmelser for at sikre, at

9 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 9 De europæiske kulturhovedstæder I næsten 30 år har byer over hele Europa konkurreret om den eftertragtede titel som europæisk kulturby. Som europæiske kulturbyer kan byerne få nye kreative impulser, opbygge nye lokale målgrupper for kultur og hjælpe lokalt aktive i kulturlivet med at udvikle netværksaktiviteter på europæisk og globalt plan. Det kan også give byerne en enestående mulighed for at regenerere sig selv, ændre deres image eller styrke deres profil internationalt, hvilket kan være med til at udvikle turismen og tiltrække nye investeringer. De europæiske kulturbyer kan samtidig give et stort bidrag til social inklusion og interkulturel dialog, f. eks. gennem innovative opsøgende programmer i forskellige samfund og effektiv brug af frivillige. Frem for alt giver de europæiske kulturbyer borgere fra hele Europa og andre lande mulighed for at opdage vores kontinents store kulturelle mangfoldighed og få et nyt syn på vores fælles rødder, historie og værdier gennem de mange kulturelle arrangementer, byerne afholder. De europæiske kulturbyer er et tydeligt tegn på, hvor stærkt EU's hjerte banker for kulturel forskellighed. Samtidig viser de, hvordan kulturen kan samle folk i Europa. De beviser, at kulturen spiller en stor rolle for vores politik for bæredygtig udvikling, fordi de indgår i den langsigtede udvikling af Europas byer og regioner, samtidig med at de ansporer til mere dynamik, kreativitet og social inklusion." Gadeoptræden i Umeå en af de europæiske kulturbyer i EUR-TEXT Tilbage til fremtiden! EUR-TEXT samler kunstnere fra Frankrig, Malta,Polenog Tjekkiet fra forskellige områder (musik, mode, visuelle kunster) for at skabe forbindelse mellem moderne udtryksformer og den europæiske kulturarv. EUR-TEXT skaber en dialog mellem fortid og nutid for virkelig at nå»tilbage til fremtiden«uanset om der er tale om et modeshow inspireret af klassiske malerier, Schuberts 9. symfoni opført på autentiske instrumenter eller udstilling af kunstværker, der er inspireret af modedesign. Formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso

10 10 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Berlinale Talent Hvert år afholdes den internationale filmfestival i Berlin, hvor unge og ambitiøse audiovisuelle fagfolk fra hele verden mødes i 6 dage for at udveksle erfaringer og lære af eksperter fra filmbranchen. Der udvælges tre hundrede nye manuskriptforfattere, producenter, instruktører, komponister, redaktører og unge filmkritikere, som inviteres til at mødes i Berlin, hvor de kan deltage i workshops, slå bro mellem kulturer og mellem etablerede og lovende talenter blandt filmmagere. MEDIA-programmet, der er en del af et kreativt Europa, er en af de vigtigste bidragsydere til Berlinale Talent. Operation Kino Gennem projektet Operation Kino kommer et kreativt Europa ud til de områder i Balkan-landene og Tyrkiet, hvor biografdækningen er ringest. Dermed opmuntres de lokale myndigheder til at støtte digitale biografer, der kan bruges til flere formål, i kulturcentre i regionen. Filmfestivalerne i Istanbul, Sarajevo, Sofia og Transsylvaniensender omkring 15 film på en meget omtalt tur rundt i landene. Zentropa et uafhængigt filmselskab Instruktører som Lars von Trier, Susanne Bier og andre berømte navne vil altid have gode muligheder for at skaffe finansiering, både med og uden MEDIA's bidrag. Men hvis nye talenter skal udvikle sig til instruktører»med profil«, er der behov for støtte og finansiering. MEDIA-programmet har været til stor støtte for det danske produktionsselskab Zentropa. Da virksomheden blev stiftet i begyndelsen af 1990'erne, fik den i de første driftsår betydelig støtte af MEDIA og kom således gennem disse år. Administrationschef Anders Kjærhauge forklarer:»dengang var der ingen i Danmark, der troede på Zentropa-idéen, og derfor var støtten fra MEDIA afgørende for, at virksomheden kunne overleve«. Virksomhedens betydning står soleklart for de instruktører, der har draget fordel af programmet. Susanne Bier, der som instruktør vandt en Oscar for filmen»hævnen«i 2011, fortæller:»i vores globaliserede verden er det vigtigt for os, at Europa taler med én stemme på mange områder, også inden for kulturelle udvekslinger, og derfor bør vi slutte op om tanken bag MEDIA-programmet«.»Zentropa og MEDIA-programmet blev»født«sammen i begyndelsen af 1990'erne. Vi voksede op sammen som lidenskabelige børn. Vi var»teenagere«sammen. Det var ikke alt, vi var enige om, men vi lyttede altid til hinanden, fordi vi havde et fælles mål: at udvikle europæiske film af høj kvalitet. Nu er vi begge i 20 erne. Vi har skabt nogle fantastiske film, fået nyttige erfaringer, vi kan dele med andre, og lad os håbe, at vi også kan blive gamle sammen!«istockphoto/dpmike Administrationschef Anders Kjærhauge, Zentropa. Operation Kino bringer film til fjerntliggende egne i EU.

11 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 11 Udsigter: Mod nye mål En central del af EU's kulturelle vision skal være borgernes deltagelse. Hvis vi skal have økonomisk udbytte af vores kulturelle mangfoldighed og skabe respekt og forståelse på tværs af kulturer, skal der tages initiativ til at øge adgangen til kultur inden for uddannelser, øge den kulturelle produktion og styrke deltagelsen, og disse initiativer skal indgå i politikkerne på samtlige niveauer. I disse tider med globalisering og økonomisk usikkerhed er der behov for at tage stilling til følgende udfordringer: På vej til en digital fremtid Den digitale teknologi har en ufattelig stor indflydelse på, hvordan kultur skabes, distribueres og bruges. Derfor er den måde, film distribueres på, under omvæltning, og digitaliseringen er undervejs i biograferne. Millioner af europæere ser deres yndlingsserie fra tv på en smartphone på vej til arbejde, ser onlineprogrammer på tv'et i dagligstuen eller lægger indhold, de selv har skabt, på internettet. Der findes over 40,4 millioner»forbundne tv'er«i Europa, og i 2016 kan de måske findes i de fleste hjem i EU. Disse forandringer er ved at fjerne de traditionelle grænser mellem forbrugerne, medierne og internettet. De kulturelle og kreative sektorer fungerer som drivkraft i den digitale udvikling, fordi de udforsker de nye måder, Europas borgere opdager, nyder og deltager i skabelsen af digitalt indhold på. EU-Kommissionens prioritet er at støtte Europas rolle som global leder inden for produktion af indhold af høj kvalitet, samtidig med at de europæiske kulturelle og kreative sektorer beholder deres konkurrencefordel i det digitale miljø. Et kreativt Europa skal hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at udnytte den digitale tidsalders muligheder fuldt ud. For at tage højde for denne udvikling er der tildelt et budget på 2 millioner euro til handlingsplanen»udbredelse af film i den digitale tidsalder«, som skal: forbedre betingelserne for at udbrede europæiske film i EU skabe et større og bredere globalt publikum for europæiske film hjælpe markedsdeltagere og beslutningstagere med at være på forkant med udviklingen ved at holde dem orienteret om forandringer, der får konsekvenser for deres distributionsplatforme. istockphoto Small Frog Vi ved ikke, hvad der venter i fremtiden, men vi kan sikre, at de kreative sektorer er forberedt på det.

12 12 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Adgang til finansiering Små og mellemstore virksomheder (smv'er) i de kulturelle og audiovisuelle sektorer skal bruge finansiering, så de kan udvide deres aktiviteter, men de fleste af dem har problemer med at få lån i banken. Publikumsudvikling Et andet mål, som indgår i alle et kreativt Europas aktiviteter, er at opmuntre til nye teknikker, som kan udvikle og underbygge en langsigtet målgruppe for europæiske kulturelle værker. NA DA-C Fra 2016 vil en facilitet for de kulturelle og audiovisuelle sektorer gradvis blive indført, så smv'er kan få adgang til finansiering. Derudover vil en kapacitetsopbygningsordning give ekspertbistand til udlånere for at øge deres forståelse for kultursektoren. Publikumsudvikling bygger på et flerdimensionelt koncept, som omfatter både kultur, samfund og økonomi og står i forbindelse med at: udvikle nyt publikum skabe et dybere forhold med eksisterende publikum diversificere publikum udvikle det europæiske samarbejde om mediekendskab. Læs mere Hvis de emner, der er behandlet her, har fanget din interesse, kan du få mere at vide på disse websider: XX Et kreativt Europa, EU-Kommissionens rammeprogram for støtte til kultur- og mediesektoren: XX Har du spørgsmål om EU?Europe Direct kan hjælpe: ISBN doi: /11777

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

EU- & SYD/SØNDERJYLLAND

EU- & SYD/SØNDERJYLLAND eu & regionerne EU- & SYD/SØNDERJYLLAND en region i udvikling eu-sonderjyl.indd 1 26-09-2011 11:57:48 EU er også lokalpolitik, og lokalpolitik er også EU-politik. EU har stor betydning for lokalområderne

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Uge 27 // juli // 2010 Side 2 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor med Bruxelles Talk, partnersøgninger, indkaldelser, EU-programmer og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

regionerne en region i udvikling

regionerne en region i udvikling eu & regionerne EU & BORNHOLM en region i udvikling eu-bornholm.indd 1 26-09-2011 11:49:51 EU er også lokalpolitik, og lokalpolitik er også EU-politik. EU har stor betydning for lokalområderne i Danmark;

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Angående foretræde for Folketingets Europaudvalg, fredag den 22. maj 2015 I forbindelse med vores foretræde for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Konkurrence Mere velfungerende markeder EU s konkurrencepolitik sikrer, at virksomheder konkurrerer på lige og retfærdige vilkår på Europas indre marked. INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere