Kultur og audiovisuelle medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur og audiovisuelle medier"

Transkript

1 INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen

2 INDHOLD Derfor har vi brug for en europæisk politik for kultur og audiovisuelle medier... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation indgår i en serie, der forklarer, hvad EU laver på forskellige politikområder, hvorfor EU er med, og hvad resultaterne er. Sådan griber EU sagen an... 4 Hvad EU gør... 7 Udsigter: Mod nye mål Læs mere Her finder du alle publikationerne: Sådan fungerer EU Europa i 12 lektioner Europa 2020: Europas vækststrategi EU's grundlæggere Landbrug Grænser og sikkerhed Bankvæsen og finans Budget Klima Konkurrence Forbrugere Kultur og audiovisuelle medier Told Den digitale dagsorden Den Økonomiske og Monetære Union og euroen Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport Beskæftigelse og sociale anliggender Energi Udvidelse Erhvervspolitik Miljø Bekæmpelse af svig Fødevaresikkerhed Udenrigs- og sikkerhedspolitik Humanitær bistand og civilbeskyttelse Internationalt samarbejde og udvikling Indre marked Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og ligestilling Maritime anliggender og fiskeri Migration og asyl Folkesundhed Regionalpolitik Forskning og innovation Beskatning Handel Transport Indblik i EU-politik Kultur og audiovisuelle medier Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Oplysning til borgerne B-1049 Bruxelles BELGIEN Manuskript ajourført i november 2014 Forsidefoto og foto på side 2: istockphoto scanrail 12 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /81525 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt. Anvendelse eller gengivelse af individuelle fotos er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse direkte hos indehaverne af ophavsretten.

3 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 3 Derfor har vi brug for en europæisk politik for kultur og audiovisuelle medier En rigdom af kultur og kreativitet Kultur og kreativitet står centralt i det europæiske projekt. Kulturen former vores identitet, ambitioner, og hvordan vi forholder os til andre og verden omkring os. Kulturen former også de steder og landskaber, som vi bor i, og det liv, vi lever. Teknologien udvikler sig hurtigt, og det giver både muligheder og udfordringer for de kulturelle og kreative industrier i Europa. EU finder det vigtigt at hjælpe alle, der arbejder i disse sektorer fra lokalsamfund, der dyrker deres kulturarv, til producenterne af film, der vinder priser med at gribe de chancer, der dukker op, og overvinde de hindringer, de står over for. Der er store udfordringer på vejen. Den kulturelle mangfoldighed er et stort aktiv for EU, men sproglige og kulturelle forskelle fører til markedsfragmentering. Den verdensomspændende økonomiske krise gør det stadig vanskeligere at finansiere den kreative sektor. De nye digitale teknologier påvirker i høj grad den traditionelle distribution bøger, der før ville have fyldt hele biblioteker, ligger nu på computere, men det er svært at skabe holdbare forretningsmodeller. Kreativitet hjælper mere end bare økonomien Europas kulturelle og kreative sektorer er med til at skabe økonomisk vækst, job, innovation og social samhørighed. Disse sektorer producerer omkring 4,5 % af EU's BNP og beskæftiger ca. 3,8 % af arbejdsstyrken (8,5 millioner mennesker).derudover har Europas kulturelle og kreative sektorer vist sig at være mere modstandsdygtige end andre sektorer i økonomisk svære tider, og de bidrager til innovation, udvikling af færdigheder og byfornyelse og giver samtidig merværdi til andre sektorer som f.eks. turisme og informationsteknologi. Fordelen ved en tilgang på EU-plan Hvert EU-land tager sig af kultur og audiovisuelle medier på sin egen måde. EU's arbejde komplementerer dette og tilføjer en ekstra dimension. Erfaringer fra EU som helhed kan bruges til at understøtte nationale politikbeslutninger eller som eksempler på bedste praksis, som andre kan dele. Til dette formål er der etableret særlige samarbejdsmekanismer blandt EU-landene. EU investerer 1,46 milliarder euro i perioden i de kulturelle og audiovisuelle sektorer gennem programmet Et kreativt Europa, som erstatter kulturprogrammet, MEDIA og MEDIA Mundus. Det er en stigning på 9 % i forhold til det tidligere budgetniveau. Programmet Et kreativt Europa skal styrke vores fælles kulturarv ved at støtte kulturelle projekter på tværs af grænserne, f.eks. samarbejdsinitiativer, platforme og netværk samt litterære oversættelsesprojekter. Programmerne MEDIA og MEDIA MUNDUS bygger oven på de nationale midler, så filmindustrien i Europa styrkes, der kommer flere nye film på markedet, og den audiovisuelle branche bliver mere konkurrencedygtig. Et indre marked for audiovisuelle medier og et program for et sikrere internet, så børn beskyttes online i hele EU, er bare to eksempler på, hvordan en tilgang på EU-plan kan være mere vidtgående, end hvis spørgsmålet alene behandles på nationalt plan. Mange regioner og byer kan se, hvordan kulturen og de kreative sektorer kan bidrage til deres økonomiske konkurrenceevne og skabe job. Derfor støtter EU's regionalpolitik strategiske investeringer i kultur samt de kulturelle og kreative sektorer gennem målrettede fonde.

4 4 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Sådan griber EU sagen an Samarbejde giver merværdi For at kunne nå sine målsætninger for kulturen går EU efter solide partnerskaber blandt alle deltagerne, bl.a. EU-landene, regionerne, de kulturelle organisationer og andre aktive på kulturområdet. F.eks. græsrodsprojekter, der styrker kulturturismen, byfornyelse i kulturelt vigtige områder, støtte til distribution af uafhængige film det er blot nogle af de mange mål, der bedst nås, når organisationer på forskelligt niveau arbejder sammen. Samarbejde om kultur: en politikramme Den europæiske kulturdagsorden (som blev lanceret i 2007) støtter: kulturel mangfoldighed og dialog mellem kulturer kultur som drivkraft for kreativitet og innovation kultur som en del af EU's internationale forbindelser. Nationale myndigheder, EU's institutioner og kultursektoren i hele Europa har siden 2007 arbejdet sammen for at nå disse mål. Som led i dette samarbejde kan de nationale myndigheder udpege repræsentanter for ekspertgrupper på EU-plan, hvor den bedste praksis, nationalt og regionalt, og nye samarbejdsmetoder om prioriterede emner diskuteres inden for den såkaldte åbne koordinationsmetode. Det er styring, der er baseret på frivillig deltagelse blandt EU-landene. Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter og oplysninger med organisationer fra de kulturelle sektorer for at få mest muligt ud af den eksisterende knowhow på stedet, når der skal udarbejdes politikker. Denne strukturerede dialog omfatter en lang række vigtige emner som f.eks. den kulturelle og kreative branche, dialog mellem kulturer, kulturarv og adgang til kultur. Derudover er der uafhængige grupper i Europa, som arbejder på at fremme kulturen. Inden for kulturarven er der f.eks. mange organisationer, der har samlet sig under Europa Nostra. Denne paneuropæiske sammenslutning for kulturarven består af omkring 250 NGO'er og non-profit-grupper, som sammen tæller over 5 millioner medlemmer og danner et netværk af professionelle og frivillige, som alle har til opgave at beskytte vores kulturarv for nuværende og kommende generationer. EU-Kommissionen giver også interessenter og politiske beslutningstagere mulighed for at mødes og drøfte de vigtigste emner for sektoren gennem det europæiske kulturforum, der holdes hvert andet år. Derudover støtter EU også det kulturelle samarbejde med enkelte lande uden for EU samt med regionale og internationale organisationer. Siden vedtagelsen af den europæiske kulturdagsorden står kulturen i stigende grad som en strategisk faktor, der har politisk, social og økonomisk betydning, og som bidrager til eksterne politiske målsætninger. Som medunderskriver af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005 har EU forpligtet sig til at gøre kulturel mangfoldighed il en del af sine foranstaltninger udadtil og udvikle en ny og mere aktiv rolle for Europa i sine internationale forbindelser. istockphoto/chinaview De bedste idéer kommer fra alle egne af EU.

5 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 5 Samarbejde til fordel for den audiovisuelle branche På nationalt plan: EU-landene støtter deres audiovisuelle erhverv på en række måder: med tilskud fra statskassen, bidrag fra tv og i visse tilfælde fra lotterier. De har alle sammen et nationalt filminstitut eller et lignende organ, der støtter deres filmindustri. Hvad angår filmindustrien, skal EU-landene følge bestemte regler, så alle film fra hele EU kan konkurrere på lige vilkår. For eksempel bør den nationale støtte i princippet ikke overskride 50 % af produktionsudgifterne. Uafhængige grupper: I EU har private oprettet et stort antal organisationer for at gøre den audiovisuelle sektor mere konkurrencedygtig og styrke kreativiteten, f.eks. netværket European Film Promotion og Det Europæiske Filmakademi. European Film Promotion skal fremme og markedsføre europæiske film på verdensplan ved at samle professionelle organisationer fra 34 europæiske lande. Med European Film Promotion som paraplyorganisation arbejder de sammen for at fremme europæiske film og talenter i hele verden. Det Europæiske Filmakademi har medlemmer, som alle er fagfolk. De har organiseret workshops, konferencer og andre arrangementer for at fremme Europas filmkultur. Hvert år kulminerer Det Europæiske Filmakademis aktiviteter med overrækkelsen af European Film Awards. Der er 17 kategorier, f.eks. bedste europæiske film, bedste instruktør, bedste kvindelige og mandlige skuespiller, som giver film, bedste instruktør, bedste kvindelige og mandlige skuespiller, som giver filmbranchen mulighed for at fejre det bedste, EU kan tilbyde EU's borgere skal også være med præmier, priser og festivaler Hvis vi skal nå vores mål om inklusion, gensidig respekt og den økonomiske vækst, som de kreative brancher skaber, er det afgørende at få inddraget EU-borgerne i kulturelle og audiovisuelle aktiviteter. EU'S PRIS FOR MODERNE ARKITEKTUR: Arkitektur, der kan inspirere os og gøre vores liv lettere gennem smart design, berører os i dagligdagen, både miljømæssigt, socialt og kulturelt. EU's pris for moderne arkitektur/ Mies van der Rohe-prisen er en æresbevisning til de mest kreative og innovative europæiske aktiviteter. Prisen er den mest prestigiøse inden for europæisk arkitektur. EU'S KULTURARVSPRIS: Europa har en rig kulturarv, fra arkitektoniske monumenter til industribygninger, fra kunstværker til historiske haver. EU's kulturarvspris, Europa Nostra-prisen, uddeles årligt til ekstraordinære projekter, der er med til at bevare, forske i og skabe opmærksomhed om vores kulturarv. EU'S MEDIA-PRIS: Siden 2012 er EU's Media-pris blevet tildelt til den film, der har det største potentiale for at sælge billetter, som er blevet udpeget til at modtage udviklingsstøtte fra MEDIA-programmet. Manuskriptforfatteren og producenterne bag det udvalgte projekt hædres under filmfestivalen i Cannes. Stefan Baumann Den arkæologiske park Carnuntum det europæiske kulturarvsmærke 2014.

6 6 I N D B L I K I E U - P O L I T I K European Union Præmier og priser giver unge professionelle den håndsrækning, de behøver her ved European Border Breakers Awards EUROPEAN BORDER BREAKERS AWARDS: Europas store kulturelle mangfoldighed afspejles af de nye musikere.european Border Breakers Awards (EBBA) fejrer europæiske kunstnere, som krydser landegrænser med deres første europæiske udspil. Prisen sætter fokus på det store musikalske talent i Europa og opmuntrer kunstnere til at dele deres musik rundt omkring i EU. EU'S LITTERATURPRIS: EU's litteraturpris skal skabe bevidsthed om kvaliteten og mangfoldigheden i dagens Europa ved at hjælpe til med at udbrede litteraturen yderligere og gøre læserne mere interesserede i udenlandske værker. Forlag kan også ansøge om at få vinderbøgerne oversat gennem programmet Et kreativt Europa. DET EUROPÆISKE KULTURARVSMÆRKE: Det europæiske kulturarvsmærke gives til steder, der står som symbol for den europæiske integrationsproces. Disse steder fejrer og symboliserer Europas integration, idealer, værdier og historie. De udvælges omhyggeligt for deres symbolske værdi, for den rolle, de har spillet i Europas historie, og de aktiviteter, de tilbyder for at bringe EU og borgerne tættere på hinanden.

7 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 7 Hvad EU gør Finansiering til kultur: programmet Et kreativt Europa Programmet bygger på den succes, som Kultur-, MEDIAog MEDIA-Mundus-programmerne har opnået. Det skal styrke de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Ud over at beskytte og fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og skabe opmærksomhed om Europas kulturrigdom bidrager det også til Europas mål om smart, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globaliseringen og åbner for nye internationale muligheder, markeder og målgrupper. Der skabes kontakt med millioner af mennesker og utallige organisationer gennem de projekter, der finansieres af programmet, bl.a. filmmagere, distributører, salgsagenter og andre audiovisuelle fagfolk, filmfans, kunstnere og fagfolk på kulturområdet, forlag og læseheste. Programmet giver støtte til: grænseoverskridende projekter mellem kulturelle og kreative organisationer både inden og uden for EU netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at arbejde internationalt og styrke deres konkurrencedygtighed oversættelse og fremme af europæiske litterære værker platforme bestående af kulturelle aktører, der hjælper nye kunstnere og danner grobund for ægte europæisk programmering af kulturelle og kunstneriske værker kapacitetsopbygning og faglig uddannelse for audiovisuelle fagfolk udvikling af fiktion, animering, kreative dokumentarer og videospil til de europæiske biografer, tv-markeder og andre platforme uddannelse og kompetenceudvikling for audiovisuelle fagfolk distribution og salg af audiovisuelle værker i og uden for Europa filmfestivaler, der fremmer europæiske film international samproduktion af film publikumsudvikling for at øge forståelsen for film og øge interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer. Fra 2016 byder et kreativt Europa også på et finansielt garantiinstrument på 121 millioner euro til at hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at få bedre adgang til finansiering. Der er også andre EU-finansierede programmer, som støtter disse sektorer: Erasmus+ støtter kompetenceudvikling gennem uddannelser og kurser og bygger på viden og partnerskaber, der tilbyder viden og sektorspecifikke kvalifikationer. COSME, EU's program for virksomheders konkurrenceevne, støtter iværksætteri, adgang til finansiering og markeder for små og mellemstore virksomheder. Horisont 2020 støtter forskning og innovation, også inden for kultur og kulturarv. Siden 2007 har Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bevilget 3,3 milliarder euro til beskyttelse og bevarelse af kulturarven, 2,2 milliarder euro til udvikling af kulturinfrastruktur og 555 millioner euro til kulturtjenester. Derudover er der siden 1998 investeret 150 millioner euro gennem EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling. Direktivet om audiovisuelle tjenester Hvis hvert enkelt EU-land skulle have sine helt egne regler for tv, ville det være svært at se tv-programmer, der udsendes fra andre europæiske lande. Derfor vedtog EU direktivet»fjernsyn uden grænser«i 1989, der fastlagde en række fælles minimumsregler for hele EU. Internetbaseret tv og nye metoder til udsendelse af audiovisuelt indhold betyder nye udfordringer for

8 8 I N D B L I K I E U - P O L I T I K istockphoto Deklofenak Netværket Europa Cinemas gør europæiske film mere synlige. reguleringsmyndighederne, f.eks. at beskytte unge mod skadeligt indhold og forbyde tilskyndelser til had, samtidig med at ytringsfriheden sikres. I 2007 blev direktivet»fjernsyn uden grænser«ændret, så det blev til direktivet om audiovisuelle tjenester. I 2010 blev direktivet til lov. Det dækker alle audiovisuelle medietjenester traditionelt tv (lineære tjenester)»video-on-demand«(ikkelineære tjenester) og fastlægger en række grundlæggende krav til dem. Disse krav dækker identificering af leverandører af medietjenester, forbud mod tilskyndelse til racehad, adgang for handicappede, foranstaltninger til fremme af europæiske værker, visse kvalitative krav til kommercielle meddelelser, sponsorater og produktplacering. Imidlertid tager direktivet om audiovisuelle medietjenester højde for, hvor meget kontrol brugeren har over tjenesten, og derfor behandles lineært tv og on-demand-tjenester forskelligt. On-demand-tjenester reguleres derfor noget lettere, hvilket afspejler deres forholdsmæssige indflydelse på samfundet som helhed. Der gælder derimod strengere regler for tv-programmer, især hvad angår reklamer, beskyttelse af mindreårige og distribution af europæiske produktioner. sådanne produktioner får en fremtrædende plads eller pålægge udbydere af on-demand-tjenester finansielle bidrag til produktion og erhvervelse af rettighederne til sådanne værker. Under alle omstændigheder udvider direktivet om audiovisuelle medier princippet om oprindelsesland til at omfatte alle audiovisuelle medietjenester. Det betyder, at hver tjeneste skal overholde reglerne i det land, hvor udbyderen befinder sig. Det er EU-landenes ansvar at håndhæve reglerne. I maj 2012 fremlagde Kommissionen sin første statusrapport om direktivet. Det bliver stadig tydeligere, at traditionelle medier og onlineudsendelser nærmer sig hinanden, og Kommissionen lancerede en offentlig høring for at undersøge, hvad den gensidige tilnærmelse kan betyde for Europas økonomiske vækst og innovation, kulturelle mangfoldighed og forbrugere. Høringen med udgangspunkt i grønbogen»forberedelse på en fuldt konvergeret audiovisuel verden: vækst, kreativitet og værdier«sluttede i efteråret 2013, og derefter blev bidragene, såvel som et gennemførelsesdokument og feedbackpapir, offentliggjort. En vurdering af den lovgivningsmæssige egnethed af direktivet er planlagt for 2015 ved en REFIT-øvelse. For at udbrede de europæiske produktioner gælder det for tv-udsendelser, at størstedelen af sendetiden skal forbeholdes europæiske produktioner fra forskellige genrer. Kanalerne skal også afsætte mindst 10 % af sendetiden eller af programbudgettet til europæiske programmer, der er fremstillet af uafhængige producenter. Når der er tale om on-demand-tjenester, har EU-landene mere spillerum for, hvordan de skal udbrede europæiske produktioner. De kan f.eks. fastsætte kvoter for europæiske produktioner i kataloger, gennemføre bestemmelser for at sikre, at

9 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 9 De europæiske kulturhovedstæder I næsten 30 år har byer over hele Europa konkurreret om den eftertragtede titel som europæisk kulturby. Som europæiske kulturbyer kan byerne få nye kreative impulser, opbygge nye lokale målgrupper for kultur og hjælpe lokalt aktive i kulturlivet med at udvikle netværksaktiviteter på europæisk og globalt plan. Det kan også give byerne en enestående mulighed for at regenerere sig selv, ændre deres image eller styrke deres profil internationalt, hvilket kan være med til at udvikle turismen og tiltrække nye investeringer. De europæiske kulturbyer kan samtidig give et stort bidrag til social inklusion og interkulturel dialog, f. eks. gennem innovative opsøgende programmer i forskellige samfund og effektiv brug af frivillige. Frem for alt giver de europæiske kulturbyer borgere fra hele Europa og andre lande mulighed for at opdage vores kontinents store kulturelle mangfoldighed og få et nyt syn på vores fælles rødder, historie og værdier gennem de mange kulturelle arrangementer, byerne afholder. De europæiske kulturbyer er et tydeligt tegn på, hvor stærkt EU's hjerte banker for kulturel forskellighed. Samtidig viser de, hvordan kulturen kan samle folk i Europa. De beviser, at kulturen spiller en stor rolle for vores politik for bæredygtig udvikling, fordi de indgår i den langsigtede udvikling af Europas byer og regioner, samtidig med at de ansporer til mere dynamik, kreativitet og social inklusion." Gadeoptræden i Umeå en af de europæiske kulturbyer i EUR-TEXT Tilbage til fremtiden! EUR-TEXT samler kunstnere fra Frankrig, Malta,Polenog Tjekkiet fra forskellige områder (musik, mode, visuelle kunster) for at skabe forbindelse mellem moderne udtryksformer og den europæiske kulturarv. EUR-TEXT skaber en dialog mellem fortid og nutid for virkelig at nå»tilbage til fremtiden«uanset om der er tale om et modeshow inspireret af klassiske malerier, Schuberts 9. symfoni opført på autentiske instrumenter eller udstilling af kunstværker, der er inspireret af modedesign. Formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso

10 10 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Berlinale Talent Hvert år afholdes den internationale filmfestival i Berlin, hvor unge og ambitiøse audiovisuelle fagfolk fra hele verden mødes i 6 dage for at udveksle erfaringer og lære af eksperter fra filmbranchen. Der udvælges tre hundrede nye manuskriptforfattere, producenter, instruktører, komponister, redaktører og unge filmkritikere, som inviteres til at mødes i Berlin, hvor de kan deltage i workshops, slå bro mellem kulturer og mellem etablerede og lovende talenter blandt filmmagere. MEDIA-programmet, der er en del af et kreativt Europa, er en af de vigtigste bidragsydere til Berlinale Talent. Operation Kino Gennem projektet Operation Kino kommer et kreativt Europa ud til de områder i Balkan-landene og Tyrkiet, hvor biografdækningen er ringest. Dermed opmuntres de lokale myndigheder til at støtte digitale biografer, der kan bruges til flere formål, i kulturcentre i regionen. Filmfestivalerne i Istanbul, Sarajevo, Sofia og Transsylvaniensender omkring 15 film på en meget omtalt tur rundt i landene. Zentropa et uafhængigt filmselskab Instruktører som Lars von Trier, Susanne Bier og andre berømte navne vil altid have gode muligheder for at skaffe finansiering, både med og uden MEDIA's bidrag. Men hvis nye talenter skal udvikle sig til instruktører»med profil«, er der behov for støtte og finansiering. MEDIA-programmet har været til stor støtte for det danske produktionsselskab Zentropa. Da virksomheden blev stiftet i begyndelsen af 1990'erne, fik den i de første driftsår betydelig støtte af MEDIA og kom således gennem disse år. Administrationschef Anders Kjærhauge forklarer:»dengang var der ingen i Danmark, der troede på Zentropa-idéen, og derfor var støtten fra MEDIA afgørende for, at virksomheden kunne overleve«. Virksomhedens betydning står soleklart for de instruktører, der har draget fordel af programmet. Susanne Bier, der som instruktør vandt en Oscar for filmen»hævnen«i 2011, fortæller:»i vores globaliserede verden er det vigtigt for os, at Europa taler med én stemme på mange områder, også inden for kulturelle udvekslinger, og derfor bør vi slutte op om tanken bag MEDIA-programmet«.»Zentropa og MEDIA-programmet blev»født«sammen i begyndelsen af 1990'erne. Vi voksede op sammen som lidenskabelige børn. Vi var»teenagere«sammen. Det var ikke alt, vi var enige om, men vi lyttede altid til hinanden, fordi vi havde et fælles mål: at udvikle europæiske film af høj kvalitet. Nu er vi begge i 20 erne. Vi har skabt nogle fantastiske film, fået nyttige erfaringer, vi kan dele med andre, og lad os håbe, at vi også kan blive gamle sammen!«istockphoto/dpmike Administrationschef Anders Kjærhauge, Zentropa. Operation Kino bringer film til fjerntliggende egne i EU.

11 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 11 Udsigter: Mod nye mål En central del af EU's kulturelle vision skal være borgernes deltagelse. Hvis vi skal have økonomisk udbytte af vores kulturelle mangfoldighed og skabe respekt og forståelse på tværs af kulturer, skal der tages initiativ til at øge adgangen til kultur inden for uddannelser, øge den kulturelle produktion og styrke deltagelsen, og disse initiativer skal indgå i politikkerne på samtlige niveauer. I disse tider med globalisering og økonomisk usikkerhed er der behov for at tage stilling til følgende udfordringer: På vej til en digital fremtid Den digitale teknologi har en ufattelig stor indflydelse på, hvordan kultur skabes, distribueres og bruges. Derfor er den måde, film distribueres på, under omvæltning, og digitaliseringen er undervejs i biograferne. Millioner af europæere ser deres yndlingsserie fra tv på en smartphone på vej til arbejde, ser onlineprogrammer på tv'et i dagligstuen eller lægger indhold, de selv har skabt, på internettet. Der findes over 40,4 millioner»forbundne tv'er«i Europa, og i 2016 kan de måske findes i de fleste hjem i EU. Disse forandringer er ved at fjerne de traditionelle grænser mellem forbrugerne, medierne og internettet. De kulturelle og kreative sektorer fungerer som drivkraft i den digitale udvikling, fordi de udforsker de nye måder, Europas borgere opdager, nyder og deltager i skabelsen af digitalt indhold på. EU-Kommissionens prioritet er at støtte Europas rolle som global leder inden for produktion af indhold af høj kvalitet, samtidig med at de europæiske kulturelle og kreative sektorer beholder deres konkurrencefordel i det digitale miljø. Et kreativt Europa skal hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at udnytte den digitale tidsalders muligheder fuldt ud. For at tage højde for denne udvikling er der tildelt et budget på 2 millioner euro til handlingsplanen»udbredelse af film i den digitale tidsalder«, som skal: forbedre betingelserne for at udbrede europæiske film i EU skabe et større og bredere globalt publikum for europæiske film hjælpe markedsdeltagere og beslutningstagere med at være på forkant med udviklingen ved at holde dem orienteret om forandringer, der får konsekvenser for deres distributionsplatforme. istockphoto Small Frog Vi ved ikke, hvad der venter i fremtiden, men vi kan sikre, at de kreative sektorer er forberedt på det.

12 12 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Adgang til finansiering Små og mellemstore virksomheder (smv'er) i de kulturelle og audiovisuelle sektorer skal bruge finansiering, så de kan udvide deres aktiviteter, men de fleste af dem har problemer med at få lån i banken. Publikumsudvikling Et andet mål, som indgår i alle et kreativt Europas aktiviteter, er at opmuntre til nye teknikker, som kan udvikle og underbygge en langsigtet målgruppe for europæiske kulturelle værker. NA DA-C Fra 2016 vil en facilitet for de kulturelle og audiovisuelle sektorer gradvis blive indført, så smv'er kan få adgang til finansiering. Derudover vil en kapacitetsopbygningsordning give ekspertbistand til udlånere for at øge deres forståelse for kultursektoren. Publikumsudvikling bygger på et flerdimensionelt koncept, som omfatter både kultur, samfund og økonomi og står i forbindelse med at: udvikle nyt publikum skabe et dybere forhold med eksisterende publikum diversificere publikum udvikle det europæiske samarbejde om mediekendskab. Læs mere Hvis de emner, der er behandlet her, har fanget din interesse, kan du få mere at vide på disse websider: XX Et kreativt Europa, EU-Kommissionens rammeprogram for støtte til kultur- og mediesektoren: XX Har du spørgsmål om EU?Europe Direct kan hjælpe: ISBN doi: /11777

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere