DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET"

Transkript

1 DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

2 KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade Kbh. K Lay out: India Tryk: Litotryk Oplag: 3000 ISBN: ISBN, elektronisk udgave: Strategien kan også læses på Kulturministeriets hjemmeside, Forside: Skulpturen Morpheus af Phill Price blev vist på udstillingen Sculpture by the Sea ved Århus i juni Foto: Per Plougmann Poulsen

3 KULTUR FOR ALLE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE I Kultur for Alle Forord II Kultur for Alle Fremtidens kulturaftaler... 6 III Kultur for Alle Brugerinddragelse IV Kultur for Alle Børn og unge V VI Kultur for Alle Kunst, kultur og kulturarv i det offentlige rum Kultur for Alle Åbne og tilgængelige kulturinstitutioner VII Kultur for Alle Kultur og medier VIII Kultur for Alle Kulturinstitutionernes strukturreform

4 4 KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE FORORD Vi lever i en unikt privilegeret tid. Allermest privilegerede er vi måske, når det handler om adgangen til kulturtilbud til ny viden, til nye indtryk, til nye muligheder for at finde os en identitet eller til slet og ret at blive underholdt. Her har især den teknologiske udvikling bragt os meget længere, end nogen tidligere kunne forestille sig. Samtidig er det en udvikling, der i høj grad udfordrer os som borgere i et kulturelt fællesskab. Det kræver nemlig noget ekstra af os. Den konstante strøm af nye kulturtilbud, ny viden og nye indtryk kan hurtigt og nemt blive overvældende for os. Så overvældende, at vi pludselig kun ser rigdommen af kultur som et fattigt, gråt flimmer, fordi vi ganske enkelt ikke kan overkomme mere. Så overvældende, at det pludselig kan være fristende og nemmere kun at se på verden i ét snævert perspektiv. Så overvældende, at vi ikke længere kan få øje på vores fælles reference ramme og mister orienteringen. Det skaber en trussel for sammenhængskraften i vores samfund. Hvis vi står uden et billede af vores fælles historie og kulturarv; hvis vi kun har et unuanceret billede af den verden, der omgiver os; hvis vi mister lysten og evnen til at tale fornuftigt med dem, som vi er uenige med ja så kan vores demokrati og fællesskab ikke overleve i længden. Men når vi kender vores kultur og kulturarv i dens mangfoldighed, så sker der heldigvis det modsatte. Når kulturarven og historien bliver levende og perspektivrig for os, og når vi møder en kunst, der gør alt andet end at tale os efter munden så bliver vi nysgerrige på og stolte af det samfund, som vores demokrati gør os til medejere af. Når vi alle har nogle fælles oplevelsesreferencer, en fælles følelse af kulturarven og for måden, som vi danskere har tænkt og følt på gennem tiden, så fremmes vores fælles forståelse. Så får vi et fælles grundlag at stå på og gå videre fra. Danmark er et lille land, men vi har gennem generationer skabt et kulturliv på et særdeles højt niveau. Biblioteker på forkant med en ny teknologi og med aktualitet og relevans for alle borgere. En museumsverden, som er kendt for en høj og kompromisløs faglig standard. Udøvende kunstnere, der går nye veje kunstnerisk og organisatorisk. Vi kan heldigvis rigtig meget. Men vi skal kunne endnu mere. Kulturen skal fremover være for alle. Alle i Danmark skal have mulighed for at få ejerskab til vores fælles kultur og kulturarv. Alle i Danmark skal have mulighed for at få adgang til relevante og vedkommende kulturtilbud. Alle er velkomne. Og alle kan være med. Der er ikke noget kunst, der er for svært. Og der skal på ingen måde gås på kompromis med fagligheden. Kultur for Alle sætter kursen fremover. Den skal sikre, at kunsten, kulturen og kulturarven bliver pejle mærker, som alle kan sejle efter. Kultur for Alle er en opgave, som vi har et fælles ansvar for at løse staten, kulturregionerne, kommunerne, kulturinstitutionerne, familien og den enkelte borger. Man kan gå til opgaven på mange og varierede måder. Denne strategi er ét bud på, hvor der er størst behov for at sætte ind og gøre en indsats lige nu. Den giver ikke et udtømmende svar, men fremhæver

5 KULTUR FOR ALLE 5 Kulturminister Carina Christensen. Foto: Mads Flummer nogle vigtige initiativer og indsatsområder, som peger fremad. Mange af initiativerne har jeg fundet inspiration til på en Danmarksturné, som jeg har gennemført i løbet af året. Her mødtes jeg med både kommuner og det lokale og regionale kulturliv for at tale om, hvilke udfordringer de ser på kulturområdet, og hvilke ønsker de har til en strategi om kultur for alle. På Danmarksturnéen bidrog alle til de gode og konstruktive diskussioner, og jeg blev meget imponeret over det store engagement, der er at finde overalt i Danmark fra de største kulturinstitutioner til de mindste kulturhuse. Nu er møderne holdt og strategien skrevet. Tiden er kommet til, at alle træder i karakter og udfylder deres rolle. Jeg er villig til at gøre en indsats og håber, at I også er det. Så lad os tage fat nu!

6 6 KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE FREMTIDENS KULTURAFTALER Hvis vi skal sikre relevante og vedkommende kulturtilbud for alle og et kulturelt Danmark i balance, er det vigtigt, at alle relevante kulturaktører sammen gør en indsats. Vi skal sigte efter det fælles mål at sikre kultur for alle, og vi skal sammen løse de udfordringer, der måtte komme hen ad vejen. Der er ingen tvivl om, at især et fortsat øget samarbejde mellem kommunerne og staten og øget tværkommunalt samarbejde er nogle af de vigtigste forudsætninger for, at vi sammen kan løfte den opgave, der ligger forude. Det er her, vi skal koncentrere den fremtidige indsats. KULTURAFTALER Kulturaftalerne, som kulturregionerne indgår med staten, spiller en central rolle, når vi skal sikre kultur for alle. Staten kan gennem kulturaftalerne bakke op om særlige lokale indsatser og dermed være med til at videreudvikle kulturlivet for alle borgere i hele landet. Indtil nu viser erfaringerne med kulturaftalerne, at et tværgående samarbejde mellem kommuner i høj grad kan Tiden er nu kommet til at øge ambitionerne med kulturaftalerne. være med til at give kulturlivet et løft. Der er ingen tvivl om, at aftalerne skaber muligheder, synergier og kulturelle tilbud, som den enkelte kommune kan have svært ved at løfte selv. Gennem kulturaftalerne får Kulturministeriet et bedre indblik i den idérigdom og den mangfoldighed, der hersker i kulturlivet rundt i hele landet. Det giver en god ramme for dialog om kultur mellem kommunerne og mellem staten og kommunerne. Tiden er nu kommet til at øge ambitionerne med kulturaftalerne. De skal fremover udnytte deres potentiale endnu bedre og bruges endnu mere aktivt, så de i højere grad kan være med til at understøtte Kultur for Alle. Kulturaftalerne skal være en ramme om et konkret og forpligtende samarbejde mellem staten og kommunerne om at løfte opgaven. Derudover skal kulturaftalerne fremover også bruges til at påbegynde en dialog om de grundlæggende kulturelle strukturer. At sikre kultur for alle er ikke bare et spørgsmål om at iværksætte nye projekter. Det bør også omfatte et serviceeftersyn og en strategi for et forpligtende samarbejde om, KULTURAFTALER En kulturaftale er en frivillig aftale mellem Kulturministeriet og et større lokalområde, hvor parterne opstiller et samlet sæt af målsætninger på kultur området, der gælder for hele aftaleperio den. Økonomisk resulterer aftalen i, at staten yder støtte til udviklingsprojekter. Der er også mulighed for, at en række tilskud forvaltes af de lokale par ter frem for af Kulturministeriet og dets råd og styrelser. Aftalerne medvirker til, at kommuner i fællesskab tænker strategisk i forhold til kulturen i deres område. Formålet med kulturaftalerne er at: understøtte kommuners engagement på kulturområdet styrke samarbejdet mellem staten og kommunerne styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser fastholde og udbygge den kultur-

7 KULTUR FOR ALLE 7 Der er i dag indgået 13 kulturaftaler, der tilsammen dækker det meste af Danmark. Se mere på Kulturministeriets hjemmeside, politiske dialog og værdidebat mellem de forskellige administrative niveauer i kulturpolitikken give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på mål og resultater i stedet for detailstyring sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kultur området fremme og videreudvikle de professionelle kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter regionalt med vægt på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kultur området til gavn for det samlede kulturliv i hele landet.

8 8 KULTUR FOR ALLE hvordan de eksisterende ressourcer og rammer bruges til størst mulig gavn for borgerne. De fremtidige kulturaftaler skal kendetegnes ved følgende: De skal være en endnu stærkere platform for samarbejdet mellem kommunerne og Kultur ministeriet. Det betyder, at der i fremtiden allerede ved indgåelsen af kulturaftalen skal ses på, hvor Kulturministeriets styrelser og eventuelt andre institutioner kan bidrage til at opfylde aftalens idé og formål. Der skal være øget fokus på vidensdeling, og der skal igangsættes en indsats for at formidle og dele erfaringer og viden om de gode projekter i kulturaftalerne. I den forbindelse oprettes en vidensbank, hvor eksempler på gode projekter kan blive lagt ud til gavn for andre. Væsentlige lokale kulturinstitutioner i hele landet er sikret fortsættelse af deres aktiviteter. Det sker ved, at de tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud forbliver på kulturområdet som en del af kulturaftalerne. Samarbejdet mellem Kulturministeriet og kommunerne skal fortsat udvikles og forbedres, bl.a. gennem en løbende dialog. Kulturministeriet vil bidrage til at skabe en så smidig proces som muligt for parterne i kultur aftalen. Der skal afholdes et årligt topmøde med kulturpolitikere fra hele landet og et særligt møde med formændene for kulturregionerne med henblik på at styrke opbyggelsen af netværk og erfaringsudveksling. Der skal være øget fokus på en tværgående koordinering og et styrket samarbejde på tværs af ministerier. Herudover vil Kulturministeriet forvente, at et eller flere af de nedenstående fokusområder indgår i de enkelte aftaler: Øget samarbejde mellem statslige og lokale kulturinstitu tioner. Det skal sikres, at de statslige kulturinstitutioner bidrager til at fremme kultur for allevinklen. De skal samtidig være tættere samarbejdspartnere for de lokale aktører og bidrage til at sikre kultur for alle ved at rådgive, sparre og inspirere. Nye innovative forpligtende netværk på tværs af kommunegrænser, kulturregioner og på tværs af institutioner, herunder samarbejde mellem kulturinstitutioner og erhvervsliv. Internationale samarbejder på tværs af landegrænser. Det kan f.eks. dreje sig om kulturaftaler mellem Sønderjylland og Slesvig-Holsten eller i Øresundsområdet.

9 Aquasomnia, del af forestillingen Kort fortalt på Dansescenen i København. Foto: Stampes Kontor.

10 10 KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE BRUGERINDDRAGELSE Alle danskere skal opleve kulturen og kunsten som inkluderende og ikke ekskluderende og de skal vide, at kulturtilbuddene og kulturinstitutionerne også er til for dem. Derfor skal kulturaktørerne have fokus på at inddrage alle borgere i deres kulturtilbud og gennem deres formidling. Vi ved i dag allerede noget om, hvem der bruger de traditionelle kultur til bud, og hvem der ikke bruger dem. Der er storbrugerne af kulturen det er den tredjedel af danskerne, der fast bruger mange kultur tilbud i deres hverdag. Så er der den tredjedel af danskerne, som bruger kulturtilbud en gang imellem, måske en gang om året. Endelig er der den sidste tredje - del af danskerne, der aldrig bruger de traditionelle kulturtilbud og betegnes som ikkebrugere. Ikke-brugerne er en række forskellige grupper, herunder unge, nydanskere og socialt udsatte. Dem Ikke-brugerne er en række forskellige grupper, herunder unge, nydanskere og socialt udsatte. Dem skal der gøres en ekstra indsats for at nå som led i Kultur for Alle. skal der gøres en ekstra indsats for at nå som led i Kultur for Alle. For at vi for fremtiden kan formidle relevante og vedkommende kultur tilbud til brugerne og ikkebrugerne, er der imidlertid brug for mere viden om, hvem de er, og hvad deres behov er: Der skal igangsættes en ny kulturvaneundersøgelse, hvor der skal være særligt fokus på at opbygge ny viden om ikkebrugerne og deres vaner. Kulturaftalerne skal støtte initiativer, der giver kulturinstitutionerne bedre redskaber til at følge med i, hvem deres brugere er. Kulturarvsstyrelsen skal udvikle sine erfaringer med den nationale brugerundersøgelse på museumsområdet. Formålet skal være at vurdere, om undersøgelsens metoder og resultater kan bringes i anvendelse på andre kulturinstitutioner. Der skal i 2010 igangsættes en analyse af ikke-brugerne i re- EKSEMPLER : BRUGERINDDRAGELSE SOUND-TJEK PÅ SPILLESTEDET GIMLE Sound-Tjek er en klub for talentfulde bands inden for det rytmiske vækstlag. Sound-tjek har igangsat et projekt, der går ud på at udvikle bands ved bl.a. aktivt at bruge publikum. Gimle har hertil oprettet et publikumspanel, der via MySpace udvælger bands inden for en bestemt genre til at spille på Gimle. Publikums panelet giver herefter de pågældende bands feedback både før og efter koncerterne på Gimle.

11 KULTUR FOR ALLE 11 Betty Nansen-teateret på Frederiksberg i København har taget initiativ til projektet C:ntact Taskforce, hvor de unge fanger publikum ved bl.a. at bruge historier fra deres eget liv i forestillingerne. Se mere: Foto: C:ntact. DET KONGELIGE TEATERS FORMIDLING AF SCENEKUNST TIL NYE BRUGERGRUPPER Det Kongelige Teater har sammen med Bikubenfonden bidraget til at give ikke-brugere en introduktion til forskellige typer af kulturtilbud. Tilbud, som det havde været sværere for ikke-brugerne at komme i kontakt med på egen hånd. Det er bl.a. sket gennem en række initiativer som Tag bussen i teatret for børn og unge fra provinsen og Klub Teater-2-night, som henvender sig til nydanskere.

12 12 KULTUR FOR ALLE På Struer Museum fortæller borgerne byens historie med deres egne billeder samt egen lyd, film og tekst. Det hele samles og formidles på Byskriveren. Foto: Struer Museum. EKSEMPLER : BRUGERINDDRAGELSE ATHELAS SINFONIETTA, KØBENHAVN Det klassiske ensemble Athelas Sinfonietta har udviklet en ud over rampen-strategi, der har fokus på at nå grupper i samfundet, der normalt ikke har et forhold til nyere kompositionsmusik. De nye indsatsområder er integration, uddannelse, miljø, sundhed og erhvervsliv. I denne udvikling spiller innovation og brugerinddragelse en vigtig rolle. Athelas arbejder f.eks. målrettet på at etablere samarbejder med andre aktører for at få adgang til nye publikumsgrupper, f.eks. et samarbejde med de udviklingshæmmedes tv-station, TV-Glad.

13 KULTUR FOR ALLE 13 lation til museerne. Det arbejde kan efterfølgende danne udgangspunkt for en kortlægning af ikke-brugerne i relation til andre kulturinstitu tioner. Det er positivt, at nogle kulturaktører allerede har fokus på at få ikke-brugerne i tale og præsentere kulturtilbud, der er målrettet mod dem. Det gør de bl.a. ved at tage ud der, hvor ikke-brugerne færdes til daglig, eller ved at invitere dem ind til særlige arrangementer på deres kulturinstitution. Det er initiativer, som Kulturministeriet ønsker flere af, og som skal styrkes fremover: Det skal gennem resultataftalerne sikres, at alle statslige kulturinstitutioner har fokus på inddragelse af ikke-brugerne. Lokale kulturinstitutioner og kulturprojekter i hele landet, der har fokus på inddragelse af ikke-brugerne, skal understøttes gennem kulturaftalerne. Der skal arbejdes for at opbygge en solid dokumentation af kulturinstitutionernes forskellige initiativer med inddragelse af ikke-brugerne, så der kan sikres udveksling af erfaringer. PROFESSIONEL BRUGERINDDRAGELSE Generelt kan man sige om brugerne i dag, at de i meget højere grad end tidligere ønsker at indgå aktivt i kulturtilbuddene. Deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden er således blevet en selvfølge for mange. Kulturen er ikke længere kun for borgeren, men i højere grad med og af borgeren. Det må man have for øje, når man skal udvikle relevante og vedkommende kultur tilbud. Deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden er blevet en selvfølge for mange brugere. Kulturen er ikke længere kun for borgeren, men også i højere grad med og af borgeren. Mange kulturinstitutioner vil gerne henvende sig til et bredt publikum og skabe relevante og vedkommende oplevelser for brugerne. Det kræver i dag mere end nogensinde, at man kender, forstår og inddrager publikum. Uanset om det drejer sig om besøgende på museer eller om publikum til f.eks. musik, teater og film. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet på i højere grad at professionalisere brugerinddragelse i kulturen. Tankerne om dette blev lanceret i Kulturministeriets rapport Reach out! fra Den vil nu blive fulgt op af en aktiv og fremadrettet indsats. Gennem kulturaftalern e og resultataftalerne med de statslige kulturinstitutioner skal det sikres, at der bliver øget fokus på at inddrage borgerne som aktive deltagere og medskabere af kulturen. Der afsættes i alt 5 mio. kr. til Reach out-programmet, der bliver udmøntet i en 3-årig samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO). CKO skal etablere og drive netværket Reach out! om brugerinddragelse i kulturen. De skal afholde møder og workshopper, og der skal iværksættes en web indsats, der støtter op om netværket. Endvidere skal centeret yde rådgivning til kulturlivet om bl.a. finansieringsmuligheder til brugerinddragelse. Ud af de 5 mio. kr. er der øremærket 2,5 mio. kr. til modelprojekter til brugerinddragelse. Det kan være mindre eller større projekter på enkelte kulturinstitutioner eller projekter, der involverer samarbejdspartnere fra andre dele af kulturlivet, fra forskningen eller fra erhvervslivet.

14 Skole som i gamle dage var et af Kulturkørekortets undervisningstilbud i Foto: Sydvestsjællands Museum.

15 KULTUR FOR ALLE 15 KULTUR FOR ALLE BØRN OG UNGE Det første møde, børn og unge har med kunst, kultur og kulturarv, har stor betydning. Det er her, interessen for kulturtilbud vækkes. Er mødet præget af kedsomhed og uengageret formidling, kan det føre til, at barnet eller den unge efterfølgende får et distanceret forhold til kunst og kultur. En enkelt dårlig oplevelse på kulturområdet for barnet eller den unge kan således få konsekvenser for et helt livs forhold til og interesse for kulturtilbud. Kulturaktørerne skal derfor være særligt opmærksomme på den måde, børn og unge bliver introduceret til kunst, kultur og kulturarv på. BØRNENE I dag bliver der allerede gjort meget for at få børn inddraget som kulturbrugere. Det sker bl.a. gennem Børne kulturens Netværk, som er et samarbejde mellem Kul tur ministeriet, Undervisnings mini ste riet og Indenrigs- og Social mini steriet, En enkelt dårlig oplevelse på kulturområdet for barnet eller den unge kan således få konsekvenser for et helt livs forhold til og interesse for kulturtilbud. der har fokus på kommunernes og kulturinstitutionernes arbejde med børn og kultur. Ligeledes er der mange kultur aktører, der har børn som fokusområde, og som præsenterer særlige tilbud til dem. Det er en indsats, det fortsat er vigtigt at prioritere. Det kan både ske gennem initiativer, der foregår i regi af daginstitutioner eller i skolen, og ved at kulturaktørerne i højere grad forholder sig til børn som målgruppe og formidler direkte til dem. For fortsat at styrke denne indsats vil Kulturministeriet: Videreføre huskunstnerordningen, så børns og unges møde med kunsten i dagligdagen fremmes. Det sker ved, at daginstitutionen eller skolen får tilknyttet en professionel kunstner i en kortere eller længere periode. Invitere Statens Kunstråd til at indgå i en dialog om, hvordan man i samarbejde med Kulturministeriet kan fremme børns og unges møde med kunsten. EKSEMPLER : BØRN OG UNGE KULTURKØREKORTET HISTORIE TIL ALLE TIDER PÅ SYDVESTSJÆLLANDS MUSEUM Kulturkørekortet har til formål at styrke samarbejdet mellem skoler, daginstitutioner og museum og dermed sætte fokus på børns kultur historiske bevidsthed og læring i uformelle læringsmiljøer. Projektet består af en række særligt tilrettelagte undervisningsforløb, på museets forskellige afdelinger, på undervisnings- og børneinstitutionerne og ude i kulturlandskabet. Undervisningsforløbene kan benyttes som en integreret del af skolernes undervisning, og materiale til hvert forløb kan frit downloades.

16 16 KULTUR FOR ALLE Igangsætte forsøg med at introducere børn og evt. deres familier til kulturtilbud i deres lokalområde ved f.eks. at give en smagsprøve på de lokale kulturtilbud i form af gratis billetter og særlige tilbud. Det kan f.eks. ske i form af en kulturkuffert, en kulturrygsæk eller et kulturklippekort. Udarbejde et idékatalog med best practice-eksempler på frugtbart samarbejde mellem skoler og lokale kulturinstitutioner. Gennem aftaler med de statslige kulturinstitutioner sikre et øget fokus på børn som målgruppe. Gennem kulturaftalerne støtte initiativer, der sikrer et øget fokus på udvikling af kulturtilbud med børn som målgruppe. Udgive et inspirationskatalog om børns møde med arkitektur og design og arbejde for, at børn og unge indgår som fokusområde i en kommende politik på arkitektur- og design området. DE UNGE Mange initiativer favner både børn og unge. Men det er vigtigt at huske på, at unge er en målgruppe for sig, og at de ofte har nogle andre behov og ønsker end børn. De unge havner tit mellem to grupper børnene og de voksne og føler derfor ikke, at de udbudte kulturtilbud taler til dem. For at nå dem skal kulturaktørerne gøre en særlig indsats. Kulturministeriet har bedt Børnekulturens Netværk om at analysere udfordringerne i at arbejde med unge som målgruppe og om De unge havner tit mellem to grupper børnene og de voksne og føler derfor ikke, at de udbudte kulturtilbud taler til dem. For at nå dem skal de kulturelle aktører gøre en særlig indsats. at levere anbefalinger til en samlet indsats for ungekultur. Anbefalingerne vil foreligge i Herudover vil Kulturministeriet øge fokus på de unge som målgruppe: Der skal igangsættes forsøg med et unge til unge-korps på en række kulturhistoriske institutioner, hvor de unge skal videreformidle institutionens tilbud til deres jævnaldrende. Der skal gennem aftaler med de statslige kulturinstitutioner sikres et øget fokus på unge som målgruppe. Der skal gennem kulturaftalerne støttes initiativer, der har fokus på unge som målgruppe. Internettet er en helt naturlig del af børn og unges hverdag, og man bør udnytte alle muligheder for at bruge det til at vække og fastholde de unges interesse for kunst, kultur og kulturarv. I den forbindelse vil Kulturministeriet tage initiativ til: Et nyt website til tweens, der lanceres i foråret Sitet skal indeholde både traditionelle biblioteksmaterialer som bøger og tegneserier og digitale ressourcer som musik, computerspil og film. Sitet forventes at afløse mindre, enkeltstående kommunale børnebibliotekssider og skal generelt sikre en højere kvalitet i formidlingen. Projektet Lektier Online, der åbner i Projektet er en virtuel udgave af de efterhånden udbredte fysiske lektiecaféer, som mange biblioteker og skoler driver i samarbejde med frivillige lektiehjælpere. EKSEMPLER : BØRN OG UNGE KULTURKUFFERTEN Kulturkufferten er et modelforsøg for 0-3-årige igangsat af Børnekulturens Netværk i et samarbejde med Vordingborg Kommune. Kufferten kan bl.a. indeholde rabatkuponer til kultur tilbud, som familien kan deltage i. Projektet har til formål at lære familier at blive kulturbrugere. Når sundhedsplejersken kommer på besøg hos familierne, præsenterer hun en lille kulturkuffert med relevante og vedkommende kulturtilbud.

17 KULTUR FOR ALLE 17 Der er fokus på bevægelse og kreativ udfoldelse i projektet Street Mekka i Sønderjylland. Foto: Lars Salomonsen. STREET MEKKA SØNDERJYLLAND Projektet, der er igangsat af de fire sønderjyske kommuner, har til formål at understøtte streetkulturen blandt de unge. Streetkulturen rummer en masse kvaliteter i form af bevægelse og kreativ udfoldelse, som kommunerne ønsker at udvikle muligheder og faciliteter for, bl.a. ved at oprette udendørs anlæg, skaterpark m.m.

18 18 KULTUR FOR ALLE Kulturkufferten giver en smagsprøve på oplevelser og lokale kulturtilbud til hele familien. Foto: Vordingborg Bibliotekerne. EKSEMPLER : BØRN OG UNGE C-MONEY I KULTURREGION NORDJYLLAND Formålet med projektet er at gøre unge selektive og opsøgende i forhold til kulturtilbud. Dette sker gennem en virtuel kulturkonto på internettet. Ved at skabe et virtuelt univers gøres kulturtilbud synlige, og disse kan formidles til børn og unge ud fra deres egne præferencer, i deres egne medier og ud fra deres egne behov. C-money, der er en form for virtuelle penge, kan handles, spilles og udveksles mellem de unge kulturbrugere, ligesom de taber værdi, hvis de ikke bliver brugt eller holdes aktive. De virtuelle penge, man optjener på internettet, kan omsættes til kulturtilbud i den virkelige verden.

19 KULTUR FOR ALLE 19 FAMILIENS ANSVAR FOR DANNELSE Hvis vi skal undgå, at de kommende generationer vokser op og bliver kulturløse, spiller familien og de nære familiære relationer en vigtig rolle. Det er her, frøene til en kulturel dannelse bliver sået. Ved at se på familien som én samlet kulturbruger kan man stille vedkommende og relevante kulturtilbud til rådighed, som kan appellere til flere generationer på én gang. For at fremme fokus på familien vil Kulturministeriet: Pålægge de statslige kulturinstitutioner at have øget fokus på familien som målgruppe og tænke i kulturtilbud, der omfatter hele familien. Bruge kulturaftalerne til at sikre initiativer med fokus på familien som målgruppe. Lade familien indgå som et tema i Børnekulturens Netværks kommende strategi. Det skal bl.a. ske ved at have fokus på udveksling af informationer, gensidig inspiration, dialog og best practice-eksempler mellem relevante parter. Ved at se på familien som én samlet kulturbruger kan man stille vedkommende og relevante kulturtilbud til rådighed, som kan appellere til flere generationer på én gang. PROFESSIONEL KULTURFOR- MIDLING TIL BØRN OG UNGE For at fastholde flere børn og unge som brugere af kulturtilbud skal vi skabe en god platform for videndeling og erfaringsudveksling, der er rettet mod de professionelle formidlere i kommunerne. På den måde kan de bedre nå familierne, børnene og de unge. Kulturministeriet vil: Relancere Børnekulturportalens hjemmeside i Den skal i højere grad understøtte muligheden for erfaringsudveksling og bidrage med konkrete redskaber til børnekulturprojekter. Stille brugervenlige kulturværktøjskasser til rådighed for kommuner, der ønsker at iværksætte tiltag med fokus på børn og unge. KULTURBOOMERANG Odsherred Kommune deltager i modelforsøget Kulturboomerang sammen med Børnekulturens Netværk. Formålet er at bringe den professionelle kunst og kultur ud til flest mulige børn. Det sker ved, at børnene i SFO en sammen med deres familier får mulighed for at møde og afprøve børnekulturelle tilbud i området.

20 20 KULTUR FOR ALLE Vadehavsfestival Springflod Nønne Mai Svalholm danser på stranden til musik af Tonespace. Læs mere på: Foto: Poul Anker. EKSEMPLER : KUNST OG KULTUR I DET OFFENTLIGE RUM KULTUREN UD I NATUREN VADEHAVSFESTIVAL Vadehavsregionen har udviklet en særlig kulturfestival, der både skal medvirke til at synliggøre områdets særlige kulturværdier og være med til at udvikle brugen af den innovative nutidskunst til at skabe en øget bevidsthed om identitet og fælles kultur. Festivalens primære fokusområde er samtidskunsten, der i samspil med Vadehavsområdets unikke natur og kulturhistorie skal sætte fokus på egnens helt særlige værdier. Kulturfestivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som skal være identitets skabende for folk langs Vadehavet. Samtidig skal festivalens kunstneriske indspark skabe en kreativ og innovativ udvikling af området.

21 KULTUR FOR ALLE 21 KULTUR FOR ALLE KUNST, KULTUR OG KULTURARV I DET OFFENTLIGE RUM Kunst og kultur skal i højere grad være til stede i det offentlige rum, så både brugeren og ikke-brugeren møder det dér, hvor de er. Kunst og kultur har her den styrke, at det kan indgå som del af borgernes hverdag f.eks. på gaden og på arbejds plad sen, og det sætter umiddelbart debat og følelser i gang. Kunst og kultur i det offentlige rum kan også være med til at skabe interesse for det, der gemmer sig bag institutionens vægge. Det kan ligeledes bruges til at tiltrække nye brugergrupper, som inspireres ved at blive præsenteret for kunst og kultur på nye måder. Kunst og kultur i det offentlige rum kan også være med til at skabe interesse for det, der gemmer sig bag institutionens vægge. Det afgørende for det kunst og kultur, der vises i det offentlige rum, er, at man ikke går på kompromis med kvaliteten af det, der bliver vist frem. Det er vigtigt at sikre, at det, der udstilles og opføres, er nøje udvalgt, så det på bedste måde skaber yderligere interesse og engagement hos dem, der kommer forbi. Oplevelsen skal, når den er vellykket, give borgerne lyst til selv at opsøge mere kunst og kultur på egen hånd. I fremtiden skal kunsten og kulturen endnu mere ud i det offentlige rum. Kulturministeriet vil: Få de statslige kulturinstitutioner til at skabe kulturtilbud på utraditionelle steder i det offentlige rum, så borgerne kan blive beriget med en kulturel oplevelse, hvor de mindst venter det. Samtidig kan de blive inspireret til at søge flere og andre kulturtilbud på egen hånd. Gennem kulturaftalerne indbyde lokale aktører til at udvikle initiativer, der har særlig fokus på at tilbyde kultur på utraditionelle steder i det offentlige rum. I samarbejde med Statens Kunstfond iværksætte en evaluering for bl.a. at sætte fokus på, hvordan Kunstfonden bedst mulig kan medvirke til, at kunsten når ud til et bredere publi kum i det offentlige rum, på offentlige institutioner, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner m.m. OPEN-CALL Kunstfondens Open-Call-initiativ er kommet med en række gode eksempler på, hvordan man på nye måder kan få kunsten ud i det offentlige rum både fysisk og virtuelt. F.eks. projektet New Life Copenhagen, der har som mål at inddrage over mennesker i et socialt og kunstnerisk eksperiment under klimatopmødet i København i december I New Life Copenhagen skal deltagerne udveksle erfaringer, debattere og modtage informationer i et dynamisk webcommunity samt deltage i en række kunstneriske happenings, hvor gæstfrihed og social bæredygtighed er omdrejningspunktet.

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Kultur på tværs børnekulturen i det nye kommunale landsskab - hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Af Per B. Christensen,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere