biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt."

Transkript

1 Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn og unge - styrkelse af ungekulturen - den rytmiske musiks vilkår - museerne Kulturudvalget har i forlængelse heraf behandlet opfølgningsredegørelse på kvalitets- /effektmål og disse indgår derfor som væsentlige målepunkter for kulturområdet i 2013 sammen med de udfordringer, som kulturområdet i øvrigt står overfor. På biblioteksområdet er der fokus på kerneydelserne: udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer og der arbejdes med nye bibliotekstilbud med åbne, ubemandede biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. På museumsområdet er det besluttet, at strukturen for varetagelsen af det arkæologiske ansvarsområde skal revurderes og en ny struktur skal træde i kraft 1. januar Viborg Museum indgår som væsentlig interessent i forbindelse med den nye struktur, idet opgaverne med varetagelse af det arkæoligiske ansvarsområde ønskes bibeholdt på Viborg Museum. Samtidig ventes ny lovgivning på museumsområdet, som kan medføre væsentlig ændringer i forhold til statens tilskud til museumsområdet og Viborg Kommune vil arbejde for at fastholde statstilskud til de museer, der pt. får statstilskud til museumsvirksomheden. På musikområdet arbejdes med afklaring efter Det Jyske Ensemble har meddelt, at det lukker med udgangen af 2012 og i forhold til rytmisk musik, koncerter m.v. arbejdes med afklaring omkring det rytmiske spillested Paletten, etablering af Viborg Arena og forbedring af faciliteterne i Tinghallen. Herudover er der fokus på events og en evt. kommunal eventpolitik, ligesom Kulturudvalget på området fortsat vil have fokus på, at bakke op om den mangfoldighed af tilbud, der er en afgørende forudsætning for, at Viborg Kommune kan være attraktiv for såvel nuværende borgere som tilflyttere. Endelig indgår Viborg Kommune i den regionale kulturaftale mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner, som er indgået med Kulturministeriet. Der skal være fokus på fortsat af udvikle samarbejdet mellem kommunerne både indenfor aftalens rammer og også på andre områder, hvis der er muligheder herfor. 150

2 Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. Museer og museumsformidling: Øge publikumsinteressen og dermed besøgstallet med 5 % ved stadig at forny og inddrage nye formidlingsformer i det museale arbejde, specielt i forhold til målgruppen børn og unge. Bibliotekerne: Som minimum fastholdes udlånstallet på enheder Besøgstallet søges øget med 6 % til ½ mio årligt De brugerrettede aktiviteter søges som minimum fastholdt på 213 aktiviteter årligt At øge udbuddet af læringsaktiviteter Kulturens tilgængelighed: Det er et mål at øge tilgængeligheden til udvalgets tilbud, både fysisk, mentalt, digitalt osv. med henblik på at formidle kultur for en stadig øget brugergruppe Det er målet at øge brugerfrekvensen med 5-10% i budgetperioden Borgeren og kulturen: Udvikle kulturtilbud og tilpasse disse et moderne samfunds behov. Elite og bredde: Talentudvikling indenfor fællesskabets rammer Kultursamarbejde på tværs: Udvikling af eksisterende og nye kulturtilbud, både lokale, regionalt og nationalt Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Mål defineres i

3 ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i kr. og i 2013-priser Resultat Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Øvrige I alt

4 Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L) , , , , , , , , , , Bemærkn.: er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Perioden 2007 til 2009 har været præget af harmonisering af de tidligere kommuners meget forskellige tilskudsordninger og meget forskellige budgetniveauer Der er sket en sammenlægning af politikområder efter Det er baggrunden for forskellen mellem 2008 og tet for politikområdet "Kultur" er i perioden 2009 til 2016 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter. I 2012 er der igangsat en temaplanlægning på området, som skal udmøntes i mål for udvikling af området i den kommende budgetperiode. tet er i 2013 forhøjet med engangsbeløb på 2 gange kr. til mindre investeringer indenfor kultur- og fritidsområdet og til anlægsprojekter i forsamlingshuse. 153

5 forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i kr. Regnskab Regnskab Regnskab Folkebiblioteker (Pris pr. udlån) (Antal udlån) Folkebiblioteker Museer (Pris pr. besøgende) (Antal besøgende) Museer - antal besøgende Musikskole (Pris pr. elev) (Antal elever) Musikskole Viborg - antal elever Musikskole Viborg - Kulturskole for børn Musiksalen (Pris pr. arrangement) (Antal arrangementer) Musiksalen -arrangementer Andre Kulturelle aktiviteter Andre Kulturelle aktiviteter Øvrige nettoudgifter I alt

6 Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Totale nettoudgifter i kr. Regnskab Biografer- Antal biografer - tilskud Teatre - tilskud Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplys.loven - tilskud til ferieaktiviteter Servicejob Erhvervsservice og iværksætteri - Viborg -105 Animationsfestiva Øvrige nettoudgifter I alt Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Omkostningerne på biblioteket er faldende siden Bibliotekets kvalitetsmål er at fastholde et udlån på enheder i Sammenholdt med et faldende nettobudget giver det en mindre pris pr. udlån. Besøgstallet på museet forventes øget med 5% fra 2012 til På trods af et mindre budget i 2013 er målsætningen gennem større publikumsinteresse at øge antallet af besøgende, som vil resultere i en prisnedsættelse pr. besøgende. Der forventes et uændret elevantal på Musikskole Viborg i 2013 i forhold til det opgjorte antal for 2011 og det forventede for Det betyder, at der er en mindre stigning i udgifterne pr. elev. Der forventes et fald i arrangementer i Viborg Musiksal fra 2011 til 2013 fra 158 til 143. Nettoudgiften pr. arrangement forventes således at stige. Væsentlige ændringer i budgettet: Regnskabsresultatet for 2011 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 er brugt som grundlag for budgetlægningen. rammen er forhøjet med kr. Beløbet stammer fra en budgetomplacering fra Folkeoplysning og idrætsanlæg til Skolen for kreativ fritid/ku. I budgetforliget blev det besluttet, at nedlægge det klassiske orkester Det Jyske Ensemble. tet reduceres derfor i 2013 med kr. Kommunerne Viborg, Skive og Morsø har stået bag orkestret. Baggrunden for lukningen er, at musikudvalget under Statens kunstråd har besluttet at ophøre med at udbetale støtte til orkestret. Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på kr. til større renoveringsopgaver i forsamlingshuse. Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på kr. til mindre anlægsinvesteringer på kultur og fritidsområdet. rammen er forhøjet med kr. i forbindelse med etablering af klassisk mu- 155

7 sikskole / kulturskole for børn i tilknytning til Musikskole i Viborg. Der er ekstraordinært afsat kr. i 2013 til etablering af 3 årigt ungeprojekt via kulturbånd. De kr. er til indretning af Projektet på 3. sal af Borgerhuset Stationen og kr. til aktiviteterne. Der er også afsat midler til aktiviteterne i 2014 og Bibliotekets primære opgaver består af udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer. Biblioteket har et akkumuleret overskud fra foregående år på kr. som bruges på et nyt bibliotekssystem i Hvolris Jernalderlandsby Kunsthal Brænderigården Kreative skoler Borgerhus Stationen Søndre Mølle. Aktiviteter: Viborg Museum fortsætter blandt andet med at udvikle de nuværende udstillinger. Viborg Kommune driver en musikskole og en musiksal. Musikskole Viborg har mere end 1300 elever som modtager undervisning i musik og sang. Viborg Musiksal afholder hvert år omkring 150 forskellige arrangementer som blandt andet består af koncerter, foredrag og udlejning af lokaler til andre institutioner. Andre kulturelle aktiviteter består blandt andet af tilskud til et bredt udsnit af Viborg Kommunes kulturliv. Derudover driver kommunen Kulturhus Historiske arkiver 156

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere