4. november EM BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. november EM BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende"

Transkript

1 4. november EM BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om fiskeri. (Indførelse af bestemmelse om overdragelse af administrationen af licensudstedelse til kommunalbestyrelserne) Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem Karl-Kristian Kruse, Siumut, fin. Inatsisartutmedlem Michael Rosing, Demokraterne, mm. Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut Inatsisartutmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, Inatsisartutmedlem Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Henrik Fleischer, Partii Naleraq Udvalget har efter 1. behandlingen d. 27. september gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål Forslaget har til hensigt at skabe mulighed for, at Naalakkersuisut ved udstedelsen af nærmere regler kan pålægge kommunalbestyrelserne at varetage den administrative forvaltning for så vidt angår udstedelsen af fiskerilicenser. 1. behandling af forslaget i Inatsisartut Forslaget blev - efter overvejende positiv, om end blandet tilslutning - henvist til Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. EM J.nr l16EM-LABU

2 4. november EM Høringssvar Forslaget har været i høring 2. juni - 1. juli Udvalget finder indledningsvis anledning til at erindre om, at høringssvar - i henhold til formkravene, som opstillet af Inatsisartuts Formandskab - skal fremsendes sammen med forslaget i forbindelse med forslagets anmeldelse. Udvalget finder herudover helt overordnet, at der i de almindelige bemærkninger (kap. 8) generelt er redegjort ganske loyalt for høringssvarene, men at bemærkningerne på den anden side - med enkelte undtagelser - underlader at forholde sig til høringssvarene. Et forhold, som formentlig skal ses i sammenhæng med omfanget af de overvejelser, som er gået forud for forslagets fremlæggelse - foruden en manglende konsekvensrettelse af de almindelige bemærkninger i forbindelse med rettelsesbladet d. 26. september Flere af de med rettelsesbladet foretaget præciseringer omkring klageadgang og forslagets økonomiske konsekvenser kunne således med fordel have været indarbejdet i bemærkningernes behandling af høringssvarene (kap. 8). Fsva. høringssvarene konkret, finder udvalget, at høringssvarene i to tilfælde kunne - og burde - have været gengivet mere omhyggeligt: I henhold til de almindelige bemærkninger anfører Finansdepartementet således "slutteligt, at lovforslaget kun omhandler fartøjer på 6 meter længde over alt eller derunder". Det er for så vidt korrekt, men der er - efter udvalgets opfattelse - her blot tale om en konstatering, som herefter anvendes som argument for Finansdepartementets egentlige budskab, nemlig at: "Derfor mener AN, at det er svært at konkludere, om den offentlige administration bliver mere effektiv som følge af delvis overdragelse af udstedelse af fiskerilicenser. Det skyldes ikke mindst, fordi beregninger af de økonomiske og administrative konsekvenser er mangelfuldt". I henhold til de almindelige bemærkninger bringer Grønlands Politi "et eksempel, hvor der fanges narhval ud over den fastsatte kvote [... ]". Det er for så vidt korrekt, men det burde - efter udvalgets opfattelse - have fremgået tydeligere af bemærkningerne, at narhvalfangsten fremhæves som en eksemplificering af "erfaringerne med kommunal administration aflicenser". Fsva. høringssvarene mere generelt, finder udvalget afslutningsvis anledning til at anføre, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug med fordel kunne: Have fremsendt høringsmaterialet direkte til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). Udvalget har herunder forståelse for, at GFLK organisatorisk sorterer under Finansdepartementet, og at høringsmaterialet derfor også kunne have formodes, at EM J.nr EM-LABU

3 4. november EM20l6/l23 ville tilgå GFLK ad denne vej. Udvalget finder imidlertid, at det henset til indholdet af forslaget, foruden den arbejdsrelation som trods alt må eksistere mellem Departementet og GFLK, ikke ville havde været urimeligt, hvis Departementet havde kontaktet GFLK direkte l. Have anført, at tre ud af fire kommuner støtter forslaget om at ændre kompetencefordeling ift. udstedelsen af fiskerilicenser. En ikke uvæsentlig betragtning, som udvalget umiddelbart også ville have antaget, at Departementet ville have haft en interesse i at fremhæve. Have anført en liste over de myndigheder og organisationer, som på den ene eller anden måde har reageret på høringsrunden - i modsætning til en opremsning af de myndigheder og organisationer, som ingen bemærkninger havde. Dette ville ikke alene have forekommet i overensstemmelse med den hidtidige praksis inden for området, men samtidig have gjort det nemmere at overskue resultatet af høringsrunden - og dermed bistået udvalgets arbejde. Udvalget skal herunder samtidig gøre opmærksom på, at den nuværende fremgangsmåde kan siges at indebære et skøn, som i det aktuelle tilfælde har vist sig at indeholde fejl Uf. høringssvaret fra Qaasuitsup Kommunea 2 ). Spørgsmål Udvalget har til brug for behandling af forslaget anmodet Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug om at besvare en række spørgsmål. En kopi af udvalgets spørgsmål og den dertilhørende besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1.1 / 1.2. Henvendelser Udvalget har i forbindelse med sin behandling af forslaget d. 21. oktober 2016 modtaget en henvendelse fra Kommune Kujalleq. En kopi af henvendelsen er vedlagt nærværende betænkning som bilag 2. For god ordens skyld skal her anføres, at henvendelsen alene er modtaget på dansk. Forslagets tekniske udformning I henhold til de lovtekniske retningslinjer bør bemyndigelsesbestemmelsen - i det omfang, der gives bemyndigelse til administration - være formuleret så præcist som muligt, ligesom forslaget skal indeholde fyldestgørende bemærkninger om hjemmelens rækkevidde og eventuelt. påtænkte anvendelse. I Naalakkersuisut har efterfølgende oplyst, at: "Forslaget har ikke været i høring hos GFLK, da GFLK deltager i udviklingen af edb-systemet og processen omkring en overdragelse af licensudstedelsen til kommunerne". 2 Høringssvaret fra Qaasuitsup Kommunea indeholder således følgende bemærkning: "Hermed meddeler formanden for Fangst og Fiskeriudvalget, at med hensyn til licenser så bakker man op om forslaget om at give kommunen større kompetencer". 3 EM20l61123 J.nr.01.2S.01116EM-LABU-00123

4 4. november EM Forslagets bemærkninger har her - efter udvalgets vurdering - ikke været tilstrækkeligt klare, hvorfor udvalget også har fundet anledning til at anmode Naalakkersuisut om en nærmere redegørelse for forslagets rækkevidde, herunder påtænkte anvendelse. Naalakkersuisut har i den forbindelse anført følgende: "Hjemmels bestemmelsens rækkevidde går så langt, at der kan ske en fuld overdragelse af administrationen af licensudstedelsen til kommunalbestyrelserne. Den nærmere betydning af hjemmelsbestemmelsen er, at kommunalbestyrelserne kan blive pålagt at foretage administrationen af licensudstedelsen for alle licenstyper. I henhold til fiskerilovens 14, stk. l, er der 4 forskellige licenstyper. Kommunalbestyrelserne kan med hjemmelsbestemmelsen blive pålagt at foretage administrationen af licensudstedelsen for alle 4 licenstyper. Som det fremgår af bemærkningerne til hjemmelsbestemmelsen, så indtræder Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug dog som rekursadgang, såfi'emt kommunalbestyrelserne pålægges at foretage administrationen af licensudstedelsen. Selvom kommunalbestyrelserne i henhold til hjemmelsbestemmelsen kan blive pålagt at varetage administrationen af licensudstedelse for alle 4 licenstyper, så er den påtænkte anvendelse fi a Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug begrænset til, at der skal udvikles et edb-system, så borgerne kan ansøge om licens hos borgerservice i den enkelte kommune. Endvidere påtænkes Edb-systemet begrænset til kun at gælde for ansøgninger om licens til fartøjer på 6 meter længde over alt eller derunder." Forslagets tekniske udformning forekommer med ovenstående herefter at være i overensstemmelse med de lovtekniske retningslinjer, hvorfor udvalget ikke finder anledning til at anføre yderligere i den henseende. Udvalgets behandling af forslaget Udvalget har gennemgået forslaget, herunder besvarelsen af udvalgets skriftlige spørgsmål, foruden henvendelsen fra Kommune Kujalleq, og skal herom kort bemærke: I henhold til de almindelige bemærkninger antages forslaget, at ville bidrage til en forbedret og mere effektiv sagsbehandling, herunder kortere sagsbehandlingstid, foruden en bedre og mere borgernær service. Udvalget konstaterer i forlængelse heraf for det første, at den overordnede ressourcerarnme forbundet med licensudstedelsen forventes at forblive den samme, uagtet forslaget - og for det andet, at ingen (inkl. kommunerne) hævder, at kommunerne vil kunne løse opgaven med færre ressourcer. For borgeren vil ansøgningsprocessen dog kunne opleves som mere effektiv, idet etableringen af en elektronisk ansøgningsmulighed, vil skabe mulighed for en øjeblikkelig behandling af ansøgningen, herunder udstedelse af licensen, forudsat betingelserne herfor er opfyldt. EM J.nr.01.2S.01116EM-LABU-OOI23 4

5 4. november EM2016/123 I henhold til de almindelige bemærkninger skal forslaget skabe mulighed for, at udstedelsen af fiskerilicenser fremover kan overgå til kommunalbestyrelserne. Med forbehold for, at bemærkningerne flere steder anfører, at det præcise omfang og indhold af en eventuel overdragelse endnu skal udformes, indeholder bemærkningerne ingen nærmere afgrænsning af rækkevidden og den påtænkte anvendelse af bestemmelsen. Beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser tager således også udgangspunkt i en fuld kompetenceoverdragelse. Udvalget kan imidlertid konstatere, at bestemmelsen alene tænkes anvendt ift. ansøgninger om licens til fartøjer på 6 meter længde over alt eller derunder Gf. ovenstående afsnit om forslagets tekniske udformning). I henhold til forelæggelsesnotatet er det hensigten, at "der skal ske en trinvis overdragelse af administrationen af udstedelse af fiskerilicenser til kommunerne", hvor første trin omfatter udviklingen af et edb-system. Forelæggelsesnotatet kunne dermed også skabe en begrundet forventning om, at etableringen af edb-systemet ville blive efterfulgt af yderligere tiltag. Udvalget kan imidlertid konstatere, at det af besvarelsen af udvalgets skriftlige spørgsmål fremgår, at etableringen af edb-systemet både er første og sidste trin i processen, idet der foreløbig ikke er planlagt andre tiltag. I henhold til de almindelige bemærkninger vil de nærmere regler, foruden udformningen af en eventuel overdragelse, endnu skulle fastsættes. Bemærkningerne undlader således at forholde sig til, hvorledes forslaget bl.a. harmonerer med det igangværende arbejde omkring Fiskeriloven i øvrigt - samt, hvorvidt forslaget forventes at indebære økonomisk kompensation til kommunerne, f.eks. inden for rammen af bloktilskuddet eller i form af mulighed for kommunal gebyropkrævning i forbindelse med udstedelsen af licenserne. Bemærkningerne undlader ligeledes at redegøre for, hvorvidt en kompetenceoverdragelse til kommunerne, herunder indførelsen af en elektronisk ansøgningsproces, kan forventes at påvirke omfanget af de udstedte licenser - og hvilke konsekvenser dette i så fald vil indebære for fiskeriets økonomi og biologiske bæredygtighed. Udvalget finder på baggrund af ovennævnte samlet set, at der er elementer af de almindelige bemærkninger, hvor udvalget med rette kunne have forventet en højere kvalitet. Udvalget skal herunder erindre om, at de almindelige bemærkninger har til hensigt at bidrage til forståelsen og fortolkningen af loven - og dermed sikre, at Inatsisartut træffer afgørelse på et oplyst grundlag. I den forbindelse finder udvalget, at Naalakkersuisut kunne - og burde - have redegjort mere udførligt for forslaget intention, indhold og konsekvenser. Forslagets økonomiske konsekvenser Forslaget indebærer, at udstedelsen af fiskeri licenser fremover vil kunne overgå fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug til kommunalbestyrelserne. En fuld EM2016/123 J.nr. Ol.25.01l16EM-LABU

6 4. november EM overdragelse til kommunalbestyrelserne antages herunder for Departementet, at ville reducere ressourceforbruget med tre årsværk (l-l,s mio. kr.), hvorimod kommunernes ressourceforbrug tilsvarende antages, at ville stige med tre årsværk. Forøgelsen skal dog i henhold til forelæggelsesnotatet fordeles på de fire kommuner, hvorfor det stigende ressourceforbrug for den enkelte kommune anslås til under et årsværk - og derfor heller ikke forventes at indebære behov for yderligere kommunale sagsbehandlere. Forslagets økonomiske konsekvenser forekommer imidlertid ikke tilstrækkeligt fyldestgørende. I henhold til de almindelige bemærkninger anføres udgifterne til Departementets tre årsværk således kun at udgøre omkring 1,2 mio. kr. - altså kr. under den maksimalt forventede ressourcebesparelse. I henhold til forelæggelsesnotatet og besvarelsen af udvalgets skriftlige spørgsmål, vil Departementet endvidere fortsat skulle behandle dispensationsansøgninger, foruden skulle fungere som rekursadgang. Hvilket i sidstnævnte tilfælde antages at indebære en udgift på omkring 10 pct. af det samlede ressourceforbrug, svarende til kr. Forslagets påtænkte anvendelse omhandler i øvrigt ikke en fuld overdragelse, men derimod blot en delvis overdragelse af forvaltningskompetencen, hvilket kunne - og burde - have fremgået tydeligere af beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser, som samtidig burde have anført, at kompetenceoverdragelsen formelt set ikke forventes at indebære en besparelse, men derimod en omrokering af Departementets ressourcer, idet de frigjorte ressourcer blot vil blive anvendt anderledes. Fsva. de kommunale ressourcer, har Naalakkersuisut efterfølgende oplyst, at ressourceforbruget ikke nødvendigvis skal fordeles ligeligt mellem kommunerne - og at det derfor heller ikke kan udelukkes, at enkelte kommuner vil skulle afholde flere ressourcer end andre. Uagtet heraf, antages den overordnede ressourceramme for licensudstedelsen dog fortsat ikke at overstige det aktuelle niveau. Forslaget anføres herudover at indebære etableringen af et edb-system, hvis pris anslås til ca. 1,3 mio. kr, hvoraf kr. vil blive afholdt af Digitaliseringsstyrelsen - og kr. af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs interne midler. Udgifterne til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af systemet vil blive varetaget af Departementet. Udvalgets indstillinger Et enigt udvalg indstiller med disse foreløbige bemærkninger forslaget til vedtagelse. Udvalget skal henstille til, at forslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling forud for 3. behandlingen. EM2016/123 lnr.01.2s.01l16em-labu

7 4. november EM2016/123 Med disse bemærkninger og med den overgive forslaget til 2. behandling. betænkningen anførte forståelse skal udvalget / '.. ~_../ /' -f- ~ / Karl-Kristian Kruse Formand Michael Rosing Ane Hansen Næstformand l~cclwr\ Q,7~! Jess Svane / Villy Ol svig \.. Hans Aronsen Henrik Fleischer EM2016/123 J.nr.01.2S.0l/16EM-LABU

8 INATS ISARTUT lianbn~lussaq l.i I ag Naalallli.ersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Nikolaj J eremiassen /HER Dato: 4. oktober 2016 J.nr.: Skriftlige spørgsmål: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om fis keri (EM20 16/123). Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget skal i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til ændring af Landstingslov om fiskeri anmode Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug om skriftligt at besvare nedenstående spørgsmål. Forslaget fremsættes med henblik på at skabe mulighed for (hjemmel til), at den administrative forvaltning af udstedelsen af fiskerilicenser kan overdrages til kommunerne. Forslaget indeholder imidlertid kun få oplysninger om, hvordan bemyndigelsen til administration konkret forventes implementeret, hvorfor udvalget umiddelbart også finder det vanskeligt at forholde sig til forslaget. Udvalget fmder i forlængelse heraf anledning til at fremsætte følgende spørgsmål: 1. I Lovkontorets lovtekniske retningslinjer anføres det, at: "1 det omfang, der gives bemyndigelser til administrationen, bør selve bemyndigelsesbestemmelsen være formuleret så præcist som muligt, ligesom forslaget skal indeholde fyldestgørende bemærkninger om hjemmelens rækkevidde og evt. påtænkte anvendelse". Naalakkersuisut anmodes i forlængelse heraf om at redegøre nærmere for hjemmelens rækkevidde, herunder påtænkte anvendelse. 2. I henhold til forelæggelsesnotatet skal der ske en trinvis overdragelse af administrationen af udstedelsen af fiskeri licenser til kommunerne. N aalakkersuisut anmodes på den baggrund om en nærmere redegørelse for overdragelsesprocessen, hvori indholdet af de enkelte trin, tidshorisonten, eventuelle delmål! milepæle, omkostninger m.v. fremgår. 3. I forlængelse af spørgsmål 2 anmodes Naalakkersuisut om at redegøre for, hvad der præcis skal forstås med udsagnet om at: "Naalakkersuisut forventer med forslaget at overdragelsen vil have effekt fra årsskiftet og således implementeres 1. januar 2017". Dette også henset til, at det i de almindelige bemærkninger anføres, at den præcise formulering af de nærmere regler og udformningen af en overdragelse til kommunerne endnu udestår. li~atsisartut. PARlIA\IlENT OF GREENL ".NO Postbo~s j 060. ::900 N~uk. Q) ;, w'ii\v.ina.gl Side 1/3

9 4. I henhold til de almindelige bemærlminger indebærer udviklingen af edb-systemet engangsudgifter på omkring 1,3 millioner kroner. N aalakkersuisut anmodes herunder om at oplyse: (a) omfanget af udgifterne til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af systemet, (b) hvem, som skal afholde udgifterne til den efterfølgende drift og vedligeholdelse, (c) hvordan eventuelle budgetoverskridelser i forbindelse med udvildingen, driften eller vedligeholdelsen af systemet vil blive afholdt, og (d) hvornår systemet kan forventes færdigudviklet og ibrugtaget. 5. I forlængelse af spørgsmål 4 anmodes Naalakkersuisut om at oplyse, hvorvidt udviklingen af edb-systemet er betinget af vedtagelsen af nærværende forslag - herunder, hvorvidt edb-systemet ikl<e under alle omstændigheder med fordel kunne udvikles og indføres i centraladministrationen, hvis systemet forventes at indebære en effektivisering, foruden mulighed for at spare ressourcer. 6. I henhold til de almindelige bemærkninger forventes en fuld overdragelse til kommunerne at indebære en ressource besparelse for departementet på omkring 1-1,5 millioner kroner. Naalakkersuisut anmodes i den sammenhæng om at redegøre for, hvordan den forventede besparelse harmonerer med udsagnet om, at departementet vil fungere som rekursadgang, foruden (tilsyneladende) fortsat vil behandle licens ansøgninger i de tilfælde, hvor licensen ikke kan udstedes med det samme. 7. Naalakkersuisut anmodes om at oplyse, hvilke konsekvenser en fuld overdragelse til kommunerne vil have for de medarbejdere i departementet, som lige nu varetager sagsbehandlingen omkring udstedelsen affiskerilicenser. 8. I henhold til de almindelige bemærkninger forventes en fuld overdragelse til kommunerne at indebære en stigning i det kommunale ressourceforbrug svarende til tre årsværk, som vil blive fordelt ligeligt mellem kommtmerne. Naalakkersuisut anmodes herunder om at oplyse, hvorfor ressourceforbruget forventes ligeligt fordelt mellem kommunerne - jf. fiskeriets geografiske spredning, foruden høringssvarene fra hhv. Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. 9. I henhold til forelæggelsesnotatetforventes en fuld overdragelse til kommunerne ikke at indebære ansættelsen af yderligere kommunale sagsbehandlere. Naalakkersuisut anmodes om at redegøre for, hvordan det harmonerer med høringssvaret fra Qeqqata Kommunia, hvori kommunen vurderer, at opgaven vil udløse et behov for "ekstra medarb ejder (e)". 10. I henhold til høringssvaret fra Grønlands Politi har erfaringer med kommunal administration af licenser (f.eks. af narhval) vist, at der jævnligt opstår situationer, hvor kvoterne overskrides, idet der udstedes flere licenser end kvoten indeholder - og samtidig ikke i tide meddeles stop for fangsten. Naalakkersuisut anmodes om at redegøre for, hvordan Naalakkersuisut agter at forebygge, at der opstår lignende udfordringer i forbindelse med overdragelsen af administrationen af fiskerilicenser til kommunerne. 11. Naalakkersuisut anmodes om at oplyse, hvorfor forslaget tilsyneladende ikke har været sendt til høring hos Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) - herunder, om Naalakkersuisut på anden vis har været i dialog med GFLK omkring forslaget, og hvad resultatet heraf i så fald har været. INp.TSISARTUT. PARL?tv1ENT OF SREENLAND Side 2/3 Postboks : Nuuk' :)' ~ /!:!':/.ira.gl

10 En skriftlig besvarelse (grønlandsk! dansk) af ovenstående spørgsmål bedes senest d. 19. oktober 2016 fremsendt elektronisk til udvalgets sekretær Såfremt Naalakkersuisut vurderer, at ovennævnte spørgsmål ikke kan besvares fyldestgørende inden for tidsfristen, bedes Naalakkersuisut snarest muligt meddele udvalget dette. Udvalget vil herefter træffe beslutning om den videre behandling af punktet, henmder om punktets 2. behandling eventuelt bør søges udsat indtil næstkommende samling, således at der skabes mulighed for, at Naalakkersuisut kan tilvejebringe den efterspurgte information. På forhånd tak. Med venlig hilsen Ji~\~ ~*0- Karl-Kri~k Udvalgsformand se INATSIS;l,RTUT. :JARlIAMENT OF GREE~ILAI~D Side 3/3 Pos~boks l Nuuk jo, "':;" ' 'IIw'il,ina,gl

11 Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vi Udvalgsformand Karl-Kristian Kruse!HER NAALAK'<ERSU ISUT GOVERNMENT OF GREENLAND lianngussaq Bilag i.j Besvarelse af spørgsmål fra udvalget vedrørende pkt. 123 Udvalget har stillet en række spørgsmål i relation til udvalgets behandling af punkt 123. Her følger mine svar: 1. 1 Lovkontorets lovtekniske retningslinjer anføres det, at: "1 det omfang, der gives bemyndigelser til administrationen, bør selve bemyndigelsesbestemmelsen være formuleret så præcist som muligt, ligesom forslaget skal indeholde fyldestgørende bemærkninger om hjemmelens rækkevidde og evt. påtænkte anvendelse ". Naalakkersuisut anmodes i forlængelse heraf om at redegøre nærmere for hjemmelens rækkevidde, herunder påtænkte anvendelse Sags nr Akt. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) E-mai!: Ad 1. Hjemmelsbestemmelsens rækkevidde går så langt, at der kan ske en fuld overdragelse af administrationen af licensudstedelsen til kommunalbestyrelserne. Den nærmere betydning afhjemmelsbestemmelsen er, at kommunalbestyrelserne kan blive pålagt at foretage administrationen af licensudstedelsen for alle licenstyper. I henhold til fiskerilovens 14, stk. 1, er der 4 forskellige licenstyper. Kommunalbestyrelserne kan med hjemmelsbestemmelsen blive pålagt at foretage administrationen af licensudstedelsen for alle 4 licenstyper. Som det fremgår af bemærkningerne til hjemmelsbestemmelsen, så indtræder Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug dog som rekursadgang, såfremt kommunalbestyrelserne pålægges at foretage administrationen af licensudstedelsen. Selvom kommunalbestyrelserne i henhold til hjemmelsbestemmelsen kan blive pålagt at varetage administrationen af licensudstedelse for alle 4 licenstyper, så er den påtænkte anvendelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug begrænset til, at der skal udvikles et edb-system, så borgerne kan ansøge om licens hos borgerservice i den enkelte kommune. Endvidere påtænkes Edbsystemet begrænset til kun at gælde for ansøgninger om licens til fartøjer på 6 meter længde over alt eller derunder. EM APNN - Sags nr.:

12 2. I henhold til forelæggelsesnotatet skal der ske en trinvis overdragelse af administrationen af udstedelsen af fiskerilieenser til kommunerne. Naalakkersuisut anmodes på den baggrund om en nærmere redegørelse for overdragelses processen, hvori indholdet af de enkelte trin, tidshorisonten, eventuelle delmål/ milepæle, omkostninger m. v. fremgår. Ad 2. På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt yderligere trin ud over udviklingen af et edb-system, så borgerne kan ansøge om licens hos borgerservice i den enkelte kommune. 3. Iforlængelse ajspørgsmål2 anmodes Naalakkersuisut om at redegøre for, hvad der præcis skal forstås med udsagnet om at: "Naalakkersuisut forventer medforslaget at overdragelsen vil have effektfra årsskiftet og således implementeres 1. januar 2017". Dette også henset til, at det i de almindelige bemærkninger anføres, at den præcise formulering af de nærmere regler og udformningen af en overdragelse til kommunerne endnu udestår. Ad 3. Forlæggelsesnotatet henviser til, at forslaget træder i kraft fra 1. januar 2017 og at edb-systemet, der gør det muligt for borgerne at ansøge om licens hos borgerservice i den enkelte kommune, forventes implementeret fra 1. januar I henhold til de almindelige bemærkninger indebærer udviklingen af edbsystemet engangsudgifter på omkring 1,3 millioner kroner. Naalakkersuisut anmodes herunder om at oplyse: (a) omfanget af udgifterne til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af systemet, (b) hvem, som skal afholde udgifterne til den eftelfølgende drift og vedligeholdelse, (e) hvordan eventuelle budgetoverskridelser i forbindelse med udviklingen, driften eller vedligeholdelsen af systemet vil blive afholdt, og (d) hvornår systemet kanforventesfærdigudviklet og ibrugtage t. Ad 4. a) Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med en nærmere vurdering af omfanget af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, da der er tale om et nyudviklet edb-system. Der er årligt afsat kr. til vedligeholdelse af eksisterende jagtbevisdata og PIN-projekter i licens- og kvotesystemet, LULl, som er det system, det nye edb-system bygger på. De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger skønnes at kunne holdes indenfor de afsatte midler. 2

13 b) Det er Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, der skal afholde udgifterne til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af edb-systemet. c) Hvordan en eventuel budgetoverskridelse afholdes afhænger af omfanget på budgetoverskridelsen. Der kan blive tale om, at anmode om en tillægsbevilling. Dette må dog bero på en vurdering, når tidspunkt og omfanget af en eventuel budgetoverskridelse er kendt. Det skal dog understreges at udgifter til drift og vedligeholdelse forsøges holdt indenfor de givne budgetrammer. d) Edb-systemet forventes udviklet primo oktober 2016 og er inde i en testfase med henblik på test og tilretning af fejl. I november 2016 påbegyndes uddannelsen af superbrugere, og december bruges til informationskampagne, hvorefter edb-systemet overdrages til kommunerne, så den kan implementeres fra 1. januar I forlængelse af spørgsmål 4 anmodes Naalakkersuisut om at oplyse, hvorvidt udviklingen af edb-systemet er betinget af vedtagelsen af nærværende forslag - herunder, hvorvidt edb-systemet ikke under alle omstændigheder med fordel kunne udvikles og indføres centraladministrationen, hvis systemet forventes at indebære en effektivisering, foruden mulighed for at spare ressourcer. Ad 5. Edb-systemet er ikke betinget af ændringsforslaget, idet det har været et ønske fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug siden 2012 at udvikle en digital løsning, hvor ansøgningerne modtages digitalt. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ønsket at udvikle en selvbetjeningsløsning til borgerne for ansøgninger til licenser med fartøjer på 6 meter længde over alt eller derunder, på samme vis som de 2 selvbetjeningsløsninger til ansøgning om jagtbeviser. Løsningen viste sig imidlertid at være utilstrækkelig, da kommunerne ikke kunne tilgå disse selvbetjeningsløsninger. Forudsætningen for selvbetjeningsløsningen var, at kommunerne kunne arbejde med erhvervs-nemid, hvilket kræver, at GER omlægges til CVR. Dette projekt har været undervejs i de sidste 4 år uden udsigt til en løsning. Kravet i henhold til koalitionsaftalen har fremskyndet digitaliseringsudviklingen, hvorfor Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har valgt at starte udviklingen af et selvstændigt edb-system udelukkende til kommunerne. 6. I henhold til de almindelige bemærkninger forventes en fuld overdragelse til kommunerne at indebære en ressource bespare Ise for departementet på 3

14 omkring 1-1,5 millioner kroner. Naalakkersuisut anmodes i den sammenhæng om at redegøre for, hvordan den forventede besparelse harmonerer med udsagnet om, at departementet vil fungere som rekursadgang, foruden (tilsyneladende) fortsat vil behandle licensansøgninger i de tilfælde, hvor licensen ikke kan udstedes med det samme. Ad 6. En fuld overdragelse forventes at indebære en ressourcebesparelse for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på 1-1,5 millioner kr. Da Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug indtræder som rekursadgang, så sker der dog ikke en fuld overdragelse, hvorfor ressourcebesparelsen forventes at være lavere. Rekursadgangen er estimeret til at udgøre under 10 procent af det samlede ressourceforbrug eller svarende til til kr. 7. Naalakkersuisut anmodes om at oplyse, hvilke konsekvenser en fuld overdragelse til kommunerne vil have for de medarbejdere i departementet, som lige nu varetager sagsbehandlingen omkring udstedelsen af fiskerilicenser. Ad 7. En fuld overdragelse til kommunerne vil betyde, at medarbejdere, der i dag varetager sagsbehandlingen ved udstedelsen af fiskeri licenser, i nogen grad vil få andre arbejdsopgaver i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Eftersom medarbejderne ikke længere skal behandle ordinære ansøgninger om licens, vil medarbejderne blandt andet kunne beskæftiges med behandlingen af dispensationsansøgninger, hvorved denne proces vil foregå hurtigere. 8. ] henhold til de almindelige bemærkninger forventes en fuld overdragelse til kommunerne at indebære en stigning i det kommunale ressourceforbrug svarende til tre årsværk, som vil blive fordelt ligeligt mellem kommunerne. Naalakkersuisut anmodes herunder om at oplyse, hvorfor ressourceforbruget forventes ligeligt fordelt mellem kommunerne - jf fiskeriets geografiske spredning, foruden høringssvarene fra hhv. Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Ad 8. Der er ikke nødvendigvis tale om, at ressourceforbruget skal fordeles ligeligt mellem kommunerne. Idet der på nuværende tidspunkt ikke er udformet nærmere regler om, i hvilket omfang kommunalbestyrelserne skal pålægges at varetage den administrative forvaltning af licensudstedelsen, kan den præcise fordeling mellem kommunerne ikke fastlægges. Det er muligt, at enkelte kommuner rar et større ressourceforbrug end andre kommuner. De overordnede 4

15 ressourcerammer for licensudstedelsen forventes at forblive på det nuværende rnveau henhold til forelæggelsesnotatet forventes en fuld overdragelse til kommunerne ikke at indebære ansættelsen af yderligere kommunale sagsbehandlere. Naalakkersuisut anmodes om at redegøre for, hvordan det harmonerer med høringssvaret fra Qeqqata Kommunia, hvori kommunen vurderer, at opgaven vil udløse et behov for "ekstra medarbejder(e) ". Ad 9. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er af den opfattelse, at eftersom at administrationen af licensudstedelsen skal fordeles ud på fire kommuner, så vil den øgede arbejdsbyrde for den enkelte administration være af et sådan omfang, at der bliver tale om begrænsede forøgelser af medarbej derstaben henhold til høringssvaret fra Grønlands Politi har elfaringer med kommunal administration af licenser (f. eks. af narhval) vist, at der jævnligt opstår situationer, hvor kvoterne overskrides, idet der udstedes flere licenser end kvoten indeholder - og samtidig ikke i tide meddeles stop for fangsten. Naalakkersuisut anmodes om at redegøre for, hvordan Naalakkersuisut agter at forebygge, at der opstår lignende udfordringer i forbindelse med overdragelsen af administrationen af fiskerilicenser til kommunerne. Ad 10. Der er grundlæggende forskelle på reglerne for j agt- og fangstområdet og fiskeriområdet. Inden for j agt- og fangstområdet giver en licens til f.eks. narhval samtidig ret til fangst af en hval, og licens og kvoter holdes derfor ikke adskilt. Dette betyder at fra tidspunktet, hvor det registreres, at den samlede kvote er opfanget, og til dette meddeles kommunerne, så kan kommunerne i mellemtiden have udstedt licenser. Da disse licenser giver ret til en kvote på fangst af en hval, så overskrides den samlede kvote. Inden for fiskeriområdet giver en licens adgang til fiskeri på en bestemt bestand, men licensen giver ikke samtidig ret til fiskeri af en bestemt mængde. Da licens og kvoter holdes adskilt, opstår der ikke den samme problemstilling som inden for j agt- og fangstområdet. 11. Naalakkersuisut anmodes om at oplyse, hvorfor forslaget tilsyneladende ikke har været sendt til høring hos Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) - herunder, om Naalakkersuisut på anden vis har været i dialog med GFLK omkring forslaget, og hvad resultatet heraf i så fald har været. 5

16 Ad 11. Forslaget har ikke været i høring hos GFLK, da GFLK deltager i udviklingen af edb-systemet og processen omkring en overdragelse af licensudstedelsen til kommunerne. Med venlig hilsen Nikolaj Jeremiassen Medlem afnaalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug 6

17 KOMMUNE KUJALLEQ POSTBOKS Qaqortoq Ilanngussaq Bilag 2 Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget Postboks Nuuk ULLOQ DATO ]. NR ].NR IMMIKKOORTORTAQARFlK FORVALTh'ING ALLNR. BREVNR AOO-I-16 Erhverv og Arbejdsmarked Forslag til inatsisartutlov om ændring af landstingslov om fiskeri (UKA 2016/123) Kommune Kujalleq har med interesse fulgt debatten omkring forslaget til en ændring af inatsisartutloven om fiskeri, hvorefter der skabes mulighed for at overdrage administrationen af licensudstedelse til kommunerne. Lovforslaget er blevet tilrettet efter høringsfristens udløb den 1. juli 2016 således, at det ikke længere af afgrænset til at omfatte fartøjer med indtil 6 meters længde. Kommunen har på baggrund af lovforslaget i den nu foreliggende version og på grundlag af debatten under 1. behandlingen fundet anledning at fremkomme med følgende nye bemærkninger: Kommunen finder for det første, at der er et par grundlæggende tekniske mangler ved forslaget: Det er uklart, om den foreslåede 14, stk. 5, erstatter den eksisterende 14, stk. 5, eller er en helt ny bestemmelse, så 14, stk. 5-10, bliver stk Dernæst er det uklart hvad der menes med begrebet "den administrative forvaltning", idet "administrativ" og "forvaltning" normalt er to ord for det samme begreb. Som følge disse mangler fmder kommunen for det andet, at det fremstår uklart, om den påtænkte bemyndigelse til Naalakkersuisut om at kunne udlægge forvaltningen til kommunerne kun eller ikke gælder licenser til kystnært fiskeri. Det er dernæst uklart, hvorvidt den bemyndigelse, som Naalakkersuisut i dag har til at opkræve gebyr for licensudstedelse også skal følge med ved en byrde- og opgavefordeling til kommunerne af sagsområdet. Det er endelig uklart, hvorledes det i praksis skal kunne lade sig gøre, at licensudstedelsen ligger hos kommunerne, mens kvotetildeling fortsat ligger hos Naalakkersuisut, idet licenser kan være tilknyttet en højst tilladt fangstmængde. Kommunen finder for det tredje, at det er særdeles uheldigt, at lovforslaget ikke angiver, hvorledes kommunerne skal kompenseres for den administrative byrde, der følger med udlægning af licensforvaltningen til kommunerne. En udlægning af opgaven, hvorved selvstyret sparer administrative ressourcer mens kommunerne omvendt for behov for at ansætte yderligere personale bør naturligvis afspejles i et øget bloktilskud til kommunerne. Kommunen noterer sig POSTBOKS QAQORTOQ TELEFON (+299) ) TELEFAX (+299) GRØNL\NDSBANKEN ~ !'-2 GIRODANK

18 konkret, at det foreliggende udkast til en bloktilskudsaftale mellem KANUKOKA og selvstyret ikke indeholder kompensation for en kommunal overtagelse af forvaltningen affiskerilicenser. Det fremgår samtidig af lovforslagets bemærkninger, at selvstyret ikke ved fremsættelsen af forslaget selv kender konsekvenserne for kommunerne af en udlægning af opgaven. Naalakkersuisut har således i en kommentar til høringssvaret fra Kommuneqarfik Sermersooq udtalt: "Der er udelukkende tale om et ændringsforslag, der skal sikre tilstrækkelig hjemmel, for at Naalakkersuisut kan pålægge kommunalbestyrelserne at administrere udstedelsen af licenser. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at bringe en detaljeret beskrivelse af hvilket arbejde, der skal overdrages til kommunerne." Netop på grund af denne usikkerhed er der på initiativ af APNN nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvorledes den fremtidige organisering af administrationen af licensudstedelserne skal være. Denne arbejdsgruppe fortsat i gang med arbejdet, og det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt, at Naalakkersuisut beder Inatsisartut om en bemyndigelse inden arbejdsgruppen afsluttet sit arbejde, da de administrative og økonomiske konsekvenser således ikke er fuldt ud belyst. For det fjerde ser kommunen det som stærkt problematisk, at det med forslaget gøres til en regerings beslutning, hvilke opgaver, som skal lægges ud til kommunerne. Kommunerne er selvstyrende enheder jf. grundlovens 82 således, at det er en lovgivningsopgave at fastsætte, hvilke opgaver, som kommunerne skal varetage. Det er efter kornnmnens opfattelse ikke foreneligt med grundlovens 82, at det fuldstændig uden grænser eller lovgivningsmæssige retningslinjer overlades til Naalakkersuisut at vurdere, om et sagsområde skal udlægges til kommunerne, og i givet fald i hvilket omfang og på hvilke vilkår. Endelig bemærker kommunen, at ordførerindlæggene till. behandlingen den 27. september 2016 afspejler den usikkerhed, som går ud på, at det er uklart, hvad der egentlig påtænkes lagt ud til kommunerne, idet kommunen grundlæggende mener, hvis forvaltningen af licensudstedelser skal udlægges til kommunerne, bør det være hele forvaltningskompetencen inklusive det administrative skøn, som i dag udøves af departementet, som udlægges og ikke blot den ekspeditionsmæssige opgave. Kommunen mener således, at det vil være administrativt uhensigtsmæssigt blot at udlægge ekspeditionen af licensudstedelserne til kommunen, hvis selve sagsbehandlingen forbliver i Fiskeridepartementet. Dette vil ikke skabe nogen forbedret borgerservice, men vil tværtimod bevirke en unødig bureaukratisering af sagsbehandlingen. Jeg har sendt APNN, att. Departementschef Jørgen Isak Olsen en kopi af dette brev. Med venlig hilsen POSTBOKSSH QAQORTOQ TELEFON (+299) i O 4100) TELEFA."': (+299) TI GRØNL\NDSMNKEN 64i ~2 GIROMNK

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 ændring af Landstinglov om fiskeri. (Ændringer om udstedelse og opretholdelse

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 9. november 2017 EM2017/S8 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger (Fremsat af Naalakkersuisoq for Familier,

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse)

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse) Namminersorlutik Oqartussat - Grønlands Selvstyre Government of Greenland Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ministry of Fisheries,

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

4. november 2011 EM2011/35 (FM 2011/88) BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug. vedrørende

4. november 2011 EM2011/35 (FM 2011/88) BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. (Ændringer om

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri.

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER 13. februar 2008 Sags.nr. 01.36.01.29 Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 15. oktober BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked,

Læs mere

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til inkorporering af FN s Børnekonvention som inatsisartutlov

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2011 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet 1. 2. Stk.3. 3. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 4. 5. Formål og anvendelsesområde Generelt Kommentar [NN1]: Bekendtgørelsen

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere