Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt."

Transkript

1 Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt Betingelser for at iværksætte ransagning. Det fremgår af de af udvalget indsamlede statistiske oplysninger, jf. bilag 2 til betænkningen, at det altovervejende antal ransagninger rettes mod lokaliteter eller genstande, som en mistænkt har rådighed over. Kun i få tilfælde er ransagninger rettede mod ikke-mistænkte personer. I disse få tilfælde bliver der (næsten) altid givet samtykke til ransagningen af den, som indgrebet retter sig imod. Selv om det således i praksis er uhyre sjældent, der er behov for at kunne gennemtvinge en ransagning mod en ikke-mistænkt, finder udvalget, at man - i lighed med gældende ret - i retsplejeloven bør fastlægge de materielle betingelser for gennemførelse af en sådan ransagning. Betingelserne er i det følgende opdelt på samme måde som i kapitlet om ransagning mod mistænkte personer. Betingelserne for ransagning mod en ikke-mistænkt person foreslås generelt udformet strengere end betingelserne for at foretage ransagning mod en mistænkt. Til gengæld foreslås det, at et (skriftligt) samtykke fra en ikke-mistænkt skal bringe indgrebet helt uden for reguleringen, jf. nedenfor afsnit og , hvorimod samtykke fra en mistænkt efter lovudkastet ikke vil suspendere de materielle betingelser, jf. ovenfor kapitel 3.4. Vedrørende beskrivelse af, i hvilke tilfælde ransagning mod ikke-mistænkte kan komme på tale og om den nærmere sondring mellem ransagninger mod mistænkte og mod ikkemistænkte, henvises til kapitel

2 Kriminalitetskrav. Efter retsplejelovens 795, stk. 1, nr. 1, kan ransagning af en ikke-sigtets bolig, rum eller gemmer finde sted, når sagen angår en forbrydelse, som det ifølge lovens almindelige regel tilkommer statsadvokaten at forfølge. Som anført ovenfor side 56 mener udvalget, at sondringen mellem statsadvokatsager og politisager er uegnet som grundlag for de betingelser, der opstilles for at tillade straffeprocessuelle tvangsindgreb. Kriminalitetskravet bør udformes som et Udvalget foreslår i lovudkastets 795, at ransagning mod en ikke-mistænkt uden samtykke kun må finde sted, såfremt efterforskningen vedrører en lovovertrædelse, for hvilken der er frihedsstraf (hæfte eller fængsel) i strafferammen. Herved bliver kriminalitetskravet i store træk i overensstemmelse med gældende ret, der som anført kræver, at efterforskningen vedrører en sag, der påtales af statsadvokaten. Om baggrunden for og konsekvensen af, at kriminalitetskravet udformes således, at der skal være "frihedsstraf" og ikke "fængsel" i strafferammen, henvises til bemærkningerne ovenfor side 57. Den foreslåede udformning af kriminalitetskravet ved ransagning mod ikke-mistænkte er noget strengere end det foreslåede krav ved indgreb mod en mistænkt t hvor grundbetingelsen blot er, at der er tale om en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale Mistanke- og indikationskrav. Ved ransagning over for ikke-mistænkte stilles naturligvis ikke noget krav om mistanke. Det kræves dog, at ransagning sker som led i efterforskningen af en konkret lovovertrædelse. Det gældende indikationskrav for ransagning over for ikke-

3 sigtede, der findes i retsplejelovens 795, stk. 1, nr. 2, er noget kompliceret. Hovedreglen findes i bestemmelsens litra b, hvorefter ransagningen forudsætter, at der er "påviselig grund til at antage, at spor af forbrydelsen eller bestemte ting, som kan beslaglægges, dér vil være at finde". Derudover kan ransagning ifølge litra a finde sted, hvis forbrydelsen er begået i den pågældende lokalitet, hvis den sigtede er pågrebet her, eller hvis han i øvrigt har betrådt lokaliteten under forfølgelse på fersk gerning eller friske spor. Endelig kan ransagning ifølge litra c finde sted i en samling af huse, som udgør en by eller en større afgrænset del af en by eller af et sogn. Udvalget foreslår i lovudkastets 795, at indikationskravet ved ransagning mod ikke-mistænkte udformes i det væsentligste i overensstemmelse med hovedreglen i den gældende retsplejelovs 795, stk. 1, nr. 2, litra b, således at det kræves, at der er "bestemte grunde til at antage, at bevis i sagen eller genstande, der kan beslaglægges, kan findes ved ransagningen". Denne udformning af indikationskravet er noget strengere end det foreslåede krav ved ransagning mod en mistænkt ("væsentlig betydning for efterforskningen"). Udvalget finder ikke behov for at supplere det foreslåede indikationskrav med en særlig adgang til at foretage ransagning på de i retsplejelovens 795, stk. 1, nr. 2, litra a, nævnte steder. Vel er der ofte grund til at foretage ransagning på gerningsstedet for en forbrydelse, eller hvor den sigtede er pågrebet eller forfulgt, men dog kun i de tilfælde, hvor det efter forbrydelsens art eller omstændighederne ved pågribelsen eller forfølgelsen er særligt indiceret, at der kan være spor eller ting, der skal beslaglægges, at finde på stedet. Disse tilfælde vil efter udvalgets opfattelse være omfattede af den foreslåede indikationsregel. Om de i retsplejelovens 795, stk. 1, nr. 2, litra a, nævnte situationer henvises i øvrigt til afsnit 4.3., hvor der omtales en særlig kompetenceregel ved ransagninger i

4 tilslutning til opdagelsen eller anmeldelsen af en forbrydelse, samt til afsnit , hvor der omtales en særlig regel om samtykke ved sådanne ransagninger. Om de i retsplejelovens 795, stk. 1, nr. 2, litra c, nævnte ransagninger henvises til afsnit om en særlig "razzia"-regel Proportionalitetskrav. Den almindelige grundsætning om proportionalitet, som antages at gælde alle straffeprocessuelle indgreb, gælder også ved indgreb over for personer, der ikke er sigtede eller mistænkte. Udvalgets forslag til en regel om proportionalitet er udformet således, at den gælder indgreb over for både mistænkte og ikke-mistænkte, jf. lovudkastets 797 og afsnit , hvortil der i det hele kan henvises Kompetence og formkrav. Efter retsplejelovens 797, stk. 1, kan ransagning hos en kun finde sted ifølge retskendelse. Udvalget foreslår i lovudkastets 796, at det som lovens principielle hovedregel fastholdes, at kompetencen til at træffe bestemmelse om ransagning hos en ikke-mistænkt ligger hos retten, medmindre der foreligger samtykke, jf. nedenfor afsnit og Udvalget er enig om, at denne kompetenceregel bør gælde både ved ransagning af boliger og andre husrum, dokumenter, papirer og lignende samt indholdet af aflåste genstande (kategori 1, jf. foran side 51) og ved ransagning af andre genstande samt lokaliteter uden for husrum (kategori 2). Den foreslåede principielle kompetenceregel ved ransagning hos ikke-mistænkte er herved strengere end den af udvalgets flertal foreslåede kompetenceregel ved ransagning hos en mistænkt, jf. foran side 62 f. Udvalget foreslår, at den principielle hovedregel om kom-

5 petence suppleres med to undtagelser: For det første skal der også ved ransagning mod en ikkemistænkt - ligesom i gældende ret - være adgang for politiet til at træffe en foreløbig bestemmelse herom, hvis undersøgelsens øjemed ville forspildes, dersom retskendelse skulle afventes ("periculum in mora"). Denne undtagelsesregel foreslås udformet på samme måde ved ransagning hos såvel mistænkte som ikke-mistænkte og er i lovudkastet samlet i en fælles bestemmelse ( 796, stk. 3). Der kan om undtagelsesreglen derfor i det hele henvises til bemærkningerne foran side 64. Specielt skal det dog anføres, at udvalgets forslag indebærer, at der - i modsætning til gældende ret - indføres en efterfølgende domstolsprøvelse af en "periculum in mod en ikke-mistænkt. Den gældende regel i retsplejelovens 797, stk. 3, omfatter ikke ransagning hos en ikke-mistænkt. For det andet foreslår udvalget i lovudkastets 796, stk. 6, at der indføres en særlig adgang for politiet til at træffe bestemmelse om, at der i tilslutning til opdagelsen eller anmeldelsen af en forbrydelse skal ske ransagning af gerningsstedet, såfremt den person, der har rådighed herover, ikke er mistænkt, og det ikke er muligt at komme i kontakt med den pågældende. Der henvises herom til afsnit 4.3. Med hensyn til formkrav ved domstolenes og politiets afgørelser om ransagning foreslår udvalget, at disse udformes ensartet for indgreb mod mistænkte og indgreb mod ikkemistænkte. Formreglerne vedrørende domstolsafgørelserne findes i lovudkastets 796, stk. 2 og 4. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i kapitel Særregel om visse Det er ofte påkrævet, at politiet ransager gerningsstedet for en forbrydelse. I mange af disse tilfælde vil der være tale om ransagning hos en ikke-mistænkt, nemlig hos offeret for forbrydelsen. Er der f.eks. begået et indbrudsty-

6 veri, må politiet have adgang til gerningsstedet for at søge efter fingeraftryk eller andre spor af gerningsmanden. I disse tilfælde vil ransagningen ikke - eller næsten aldrig - blive opfattet som noget byrdefuldt for den person, den er rettet imod. Tværtimod vil ransagningen virke betryggende for den pågældende som et udslag af det offentliges beskyttelse af borgeren i dennes egen interesse. De særlige omstændigheder ved sådanne ransagninger medfører, at der er anledning til at udforme en særlig samtykkeregel herom, jf. nedenfor afsnit På grundlag af denne samtykkeregel vil politiet i de fleste tilfælde kunne skaffe sig hjemmel til gennemførelsen af ransagningen. Ofte kommer politiet imidlertid ud for den situation, at der efter anmeldelse af en forbrydelse er behov for ransagning af gerningsstedet, uden at politiet har mulighed for straks at komme i forbindelse med den, der har rådighed over stedet og kan give samtykke. Det kan således være tilfældet ved indbrud i huse eller lejligheder, hvis beboerne er bortrejst, eller ved indbrud i sommerhuse. Reglerne om uanmodet forretningsførelse ("negotiorum gestio") vil i vidt omfang kunne berettige politiet til i sådanne tilfælde i ejerens interesse at tage vare på gerningsstedet, herunder at lukke døre og vinduer og at kontrollere, om gerningsmanden har efterladt noget på en måde, hvoraf der kan opstå fare. Også herudover vil efterforskningsmæssige hensyn imidlertid ikke sjældent gøre det påkrævet for politiet hurtigt at kunne foretage en ransagning. Det vil efter udvalgets opfattelse være urimelig omstændeligt, hvis man i sådanne tilfælde stillede krav om, at politiet skulle indhente retskendelse hos vedkommende domstol inden ransagningens foretagelse, eller at politiet efter foretagelse af ransagningen på "periculum in mora"-grundlag skulle forelægge sagen for retten inden 24 timer. Dette sker heller ikke i

7 dag, hvor politiet - muligvis på grundlag af en mindre sikker hjemmel i retsplejelovens 822, stk. 1 - foretager sådanne ransagninger uden retskendelse. De interesser, som ransagningsreglerne normalt skal beskytte, gør sig ikke gældende i disse tilfælde, og udvalget anser det derfor for ubetænkeligt at henlægge selve kompetencen til at træffe afgørelse om sådanne ransagninger til politiet, jf. lovudkastets 796, stk. 6. Det foreslås dog, at det pålægges politiet i disse tilfælde snarest muligt at give den, der har rådighed over lokaliteten eller genstanden, underretning om ransagningen. Herved får den pågældende mulighed for at indbringe spørgsmålet om indgrebets berettigelse for retten i medfør af retsplejelovens 746, stk. 1, i de i praksis formentlig uhyre sjældent forekommende tilfælde, hvor vedkommende måtte være utilfreds med indgrebet. Den foreslåede underretningspligt er mere vidtgående end den almindelige underretningspligt ved alle ransagninger, jf. nedenfor kapitel og lovudkastets 798, stk. 3, 2. pkt. Underretningspligten efter 796, stk. 6, kan således ikke opfyldes ved at efterlade en skriftlig meddelelse på stedet, men vil kræve, at politiet søger at finde frem til den pågældende eller en repræsentant for den pågældende og giver denne skriftlig, telefonisk eller personlig besked. Denne fremgangsmåde må antages at svare til politiets praksis i tilfælde, hvor der f.eks. har været indbrud i boliger eller lokaler, hvis indehavere ikke er til stede. Om de situationer, hvor politiet - uden at det kan anses som en egentlig ransagning - i et vist omfang uden ejerens samtykke har adgang (og pligt) til at foretage eftersyn af private områder, f.eks. hvor en forbrydelse eller ulykke måske er ved at finde sted eller har fundet sted, henvises til kapitel Skriftligt samtykke. Som omtalt ovenfor i kapitel 3.4. bør samtykke fra en mistænkt kun medføre, at politiet får kompetence til at afgø-

8 re, om indgrebet skal foretages. Det vil sige, at de materielle betingelser for indgrebet opretholdes, men at forelæggelse for retten bliver unødvendig. Dette skyldes, at samtykket ikke nødvendigvis er afgivet frivilligt, men kan være afgivet under den forudsætning, at manglende samtykke ikke forhindrer indgrebet. Hertil kommer, at den mistænkte ofte vil føle sig presset af situationen og kan tro, at nægtelse af at meddele samtykke til ransagning kan opfattes som et udtryk for, at han har noget at skjule. Ved ransagning over for ikke-mistænkte foreligger efter udvalgets opfattelse ikke tilsvarende hensyn. Den ikkemistænkte befinder sig ikke i den samme pressede situation som den mistænkte og kan endog have interesse i, at den af politiet ønskede ransagning foretages. På denne baggrund foreslår udvalget, at samtykke fra en ikke-mistænkt medfører ikke alene, at der sker en forskydning af kompetencen til at træffe beslutning om ransagning til politiet, men også at de materielle betingelser for ransagning bortfalder, således at samtykket bringer ransagning hos en ikke-mistænkt helt uden for reguleringen. Dette foreslås udtrykkeligt bestemt i lovudkastets S 795, stk. 1. Samtykket kan meddeles såvel før indgrebets foretagelse som efterfølgende i de tilfælde, hvor ransagningen er foretaget i en "periculum in mora"-situation. Et efterfølgende samtykke medfører, at forelæggelse for retten bliver ufornøden, eller - hvis sagen er forelagt retten, men denne ikke har truffet afgørelse - at retten kan henlægge sagen. Om virkningen af en tilbagekaldelse af et meddelt samtykke henvises til udvalgets betænkning nr. 1104/1987, side 60. Samtykket skal gives af den person, der har rådighed over den pågældende lokalitet eller genstand, jf. foran side 50 og side 68.

9 Også ved ransagning hos en foreslår udvalget, at der stilles krav om, at samtykket for at have retsvirkninger skal være skriftligt, jf. foran side 67. De foreslåede regler om samtykke til ransagning svarer til de regler om samtykke til legemsindgreb, som udvalget foreslog i betænkning nr. 1104/1987, side 58 ff og 77 f. På ét punkt foreslår udvalget imidlertid i afsnit en fravigelse herfra i form af, at kravet om skriftlighed Samtykke i tilslutning til opdagelsen eller anmeldelsen af en forbrydelse. Som anført ovenfor i afsnit 4.3. vil den person, der er forurettet ved en forbrydelse, normalt have interesse i, at der som led i politiets undersøgelse foretages ransagning af gerningsstedet. Hvis forurettede har rådighed over gerningsstedet, vil den pågældende normalt uden videre give samtykke til ransagningen. Hvis forbrydelsen anmeldes af offeret, vil man endog i de fleste tilfælde kunne opfatte anmeldelsen som et samtykke. Kommer forbrydelsen på anden måde til politiets kundskab, vil politiet ved henvendelse til offeret - f.eks. når ejeren af et sommerhus telefonisk underrettes om, at der har været indbrud - normalt let kunne få samtykke til ransagning. I disse situationer vil der ikke i praksis risiko for tvist om, hvorvidt samtykke er meddelt eller ej, og om det er sket på en tilstrækkelig betryggende måde. Da situationerne endvidere er almindeligt forekommende, vil kravet om, at samtykket skal være skriftligt, besværliggøre politiets arbejde uden rimelig grund, ligesom det vil være vanskeligt forståeligt for publikum. På denne baggrund foreslår udvalget, at bestemmelsen om samtykke fra en ikke-mistænkt i lovudkastets 795, stk. 1, udformes således, at samtykke i tilslutning til opdagelsen eller anmeldelsen af en forbrydelse ikke behøver at være skriftligt.

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

- 35 - Kapitel 2. Begrebet ransagning og systematik for reguleringen.

- 35 - Kapitel 2. Begrebet ransagning og systematik for reguleringen. - 35 - Kapitel 2. Begrebet ransagning og systematik for reguleringen. 2.1. Ransagning som straffeprocessuelt Ved ransagning forstår udvalget et straffeprocessuelt tvangsindgreb, hvorved der foretages undersøgelse

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0674 Dok.: RAJ40725 Hermed sendes besvarelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Legemsindgreb, advokatvirksomhed)

Læs mere

Kapitel 2. Fotoforevisning

Kapitel 2. Fotoforevisning - 21 - Kapitel 2 Fotoforevisning 2.1. Indledning. Forevisning af personfotografier vil ofte indgå som et væsentligt led i politiets efterforskning. Når et vidne i forbindelse med beskrivelse af en mistænkt

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Betænkning om ransagning under efterforskning. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om ransagning under efterforskning. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om ransagning under efterforskning Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning nr. 1159 1989 ISBN 87-503-7739-6 Ju 00-210-bet. B.Stougaard Jensen, Kbh. INDHOLD Side Udvalgets

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje 2010/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2005-730-0249 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2008/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0767 Fremsat den 4. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

De gældende regler om ransagning og besigtigelse findes i retsplejelovens kapitel 73 og 75 a (betænkningens bilag

De gældende regler om ransagning og besigtigelse findes i retsplejelovens kapitel 73 og 75 a (betænkningens bilag - 19 - politiet, jf. Poul Andersen, a.st., side 621, Alf Ross, a.st., side 634, og Max Sørensen, a.st., side 364. Se tillige Henrik Zahle, a.st., side 254 ff, der giver udtryk for, at kravet om, at lovgivningen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation-1

Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2011-09-27 Aktiv: Historisk Udskrevet: 10-10-2016 RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Betænkning om legemsindgreb under efterforskning. Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg

Betænkning om legemsindgreb under efterforskning. Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg Betænkning om legemsindgreb under efterforskning Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg Betænkning nr. 1104 1987 ISBN 87-503-6772-2 Ju00-189-bet. Eloni Tryk. København INDHOLD side Udvalgets

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter. Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg

Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter. Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg Betænkning nr. 1023 1984 ISBN 87-503-5251-2 Ju 00-168-bet. Eloni Tryk. København

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. januar 2015 Sag 154/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod Aller Media A/S (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. december 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2012-731-0019 Dok.: 624014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere