Varetægtsfængsling i isolation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varetægtsfængsling i isolation"

Transkript

1 Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste Tjekliste ved isolationsfængsling Oversigt over de almindelige tidsmæssige grænser for isolationsfængsling Personer over 18 år Personer under 18 år Oversigt over tilfælde hvor de almindelige tidsmæssige grænser for isolationsfængsling kan fraviges Personer over 18 år Personer under 18 år 4 2. Politiets sagsbehandling og efterforskning 5 3. Forberedelse Iværksættelse af varetægtsfængsling i isolation Kriminalitetskravet og mistankekravet (retsplejelovens 770 a, nr. 1) Indikationskravet (retsplejelovens 770 a, nr. 2) Proportionalitetskravet (retsplejelovens 770 b, stk. 1) Særlige betingelser vedrørende personer under 18 år (retsplejelovens 770 b, stk. 2) Den første frist for isolationsfængsling Forlængelse af isolationsfængsling Materielle krav Formelle krav Efterfølgende frister for isolationsfængsling Grænser for den samlede tidsmæssige udstrækning af isolationsfængsling Forlængelse af isolationsfængsling ud over de almindelige grænser Arrestanter over 18 år Arrestanter under 18 år Rigsadvokatens godkendelse

3 Forelæggelse af spørgsmålet om fortsat isolationsfængsling (første gang) Forlængelse, når der er sket isolationsfængsling ud over de almindelige grænser Forelæggelse af spørgsmålet om fortsat isolationsfængsling (senere forlængelser) Indberetning af varetægtsfængsling i isolation Politikredsenes indberetning til statsadvokaten Statsadvokaternes indberetning til Rigsadvokaten Jura Straf og andre retsfølger Efter dom Love og forarbejder

4 Varetægtsfængsling i isolation Revideret 1. august Overblik og tjekliste 1.1. Tjekliste ved isolationsfængsling Reglerne om varetægtsfængsling i isolation findes i retsplejelovens 770 a 770 e. De grundlæggende betingelser for isolationsfængsling (kriminalitetskrav, mistankekrav, indikationskrav og proportionalitetskrav) fremgår af 770 a og 770 b. Anmodning om isolationsfængsling skal altid begrundes konkret. Anmodning om at forlænge isolationsfængslingen skal være skriftlig. Der er i 770 c fastsat grænser for, hvor længe en arrestant som udgangspunkt maksimalt må være isolationsfængslet. Grænserne afhænger af, hvor alvorlig kriminalitet sagen vedrører og om arrestanten er over eller under 18 år, jf. skemaet i pkt Isolationsfængslingen kan i visse tilfælde forlænges ud over de almindelige grænser, jf. skemaet i pkt Spørgsmål om at forlænge isolationsfængsling ud over de almindelige grænser skal altid forelægges for Rigsadvokaten via statsadvokaten. Isolationsfængsling indgår i tilsynsarbejdet i anklagemyndigheden i politikredsene, statsadvokaten og Rigsadvokaten Oversigt over de almindelige tidsmæssige grænser for isolationsfængsling Personer over 18 år Strafferamme mindst 1 år og 6 måneder, men under 4 år Strafferamme mindst 4 år, men under 6 år Strafferamme 6 år eller derover Isolationsfængsling højst 14 dage (ufravigelig) Isolationsfængsling højst 4 uger (ufravigelig) Isolationsfængsling højst 8 uger (kan i visse tilfælde fraviges se pkt og pkt. 3.4.) - 3 -

5 Personer under 18 år Strafferamme mindst 1 år og 6 måneder, men under 4 år Strafferamme 4 år eller derover Isolationsfængsling højst 14 dage (ufravigelig) Isolationsfængsling højst 4 uger (kan i visse tilfælde fraviges se pkt og pkt.3.4.) 1.3. Oversigt over tilfælde hvor de almindelige tidsmæssige grænser for isolationsfængsling kan fraviges Personer over 18 år Fravigelse af 8-ugers grænsen: Strafferamme på mindst 6 år, sigtelsen forventes at medføre straf i mindst 2 år og afgørende hensyn til forfølgningen gør fortsat isolation påkrævet? NEJ: 8-ugers grænsen kan ikke fraviges. JA: Evt. mulighed for yderligere forlængelse. Sigtelsen vedrører en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13, 191 eller 237, eller forsøg herpå? NEJ: Isolationsfængsling kan højst udstrækkes til 6 JA: Ingen lovbestemte tidsmæssige grænser måneder se pkt og pkt se pkt og pkt Personer under 18 år Fravigelse af 4-ugers grænsen: Sigtelsen vedrører en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13, eller forsøg herpå? NEJ: 4-ugers grænsen kan ikke JA: Evt. mulighed for forlængelse ud over 4 uger se pkt og fraviges pkt

6 2. Politiets sagsbehandling og efterforskning 3. Forberedelse 3.1. Iværksættelse af varetægtsfængsling i isolation Retten tager kun stilling til spørgsmålet om varetægtsfængsling i isolation efter anmodning fra anklagemyndigheden. Efter retsplejelovens 770 d, stk. 1, skal rettens afgørelse om isolation ske ved en særskilt kendelse, som skal være begrundet. Anklagemyndighedens anmodning om at iværksætte isolationsfængsling skal indeholde en redegørelse for, at de enkelte betingelser for isolationsfængsling er opfyldt, jf. nedenfor. Betingelserne for at iværksætte isolationsfængsling fremgår af retsplejelovens 770 a b Kriminalitetskravet og mistankekravet (retsplejelovens 770 a, nr. 1) Det er en betingelse for isolationsfængsling, at varetægtsfængslingen er besluttet i medfør af retsplejelovens 762, stk. 1, nr. 3. Det betyder, at isolationsfængsling kun kan ske, hvis der er begrundet mistanke om, at sigtede er skyldig i et forhold, som kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder, og der er bestemte grunde til at antage, at sigtede på fri fod vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre Indikationskravet (retsplejelovens 770 a, nr. 2) Det er en betingelse for isolationsfængsling, at der er bestemte grunde til at antage, at varetægtsfængslingen i sig selv ikke er tilstrækkelig til at hindre arrestanten i at vanskeliggøre forfølgningen i sagen, herunder ved gennem andre indsatte at påvirke medsigtede eller ved trusler eller på anden lignende måde at påvirke andre. Der skal således være konkrete omstændigheder i sagen, der begrunder, at det ikke vil være tilstrækkeligt at foretage varetægtsfængsling med de begrænsninger i form af brev- og besøgskontrol, som dette giver mulighed for, men at det er nødvendigt at udelukke sigtede helt fra fællesskab med andre indsatte. Indikationskravet er nærmere beskrevet i forarbejderne til retsplejelovens 770 d, stk. 1, om kravene til rettens begrundelse, som fik sin nuværende udformning ved lov nr af 20. december 2006 (L 44 af 25. oktober - 5 -

7 2006, de specielle bemærkninger til 770 d). Anklagemyndighedens anmodning om isolationsfængsling skal afspejle de krav, der stilles til rettens kendelse. Ifølge forarbejderne stilles der krav om en konkret begrundelse, dels vedrørende indikationens indhold og grundlag. Indikationens indhold Det skal ifølge forarbejderne fremgå af rettens kendelse, hvordan det frygtes, at arrestanten vil vanskeliggøre forfølgningen af sagen, herunder ved: at afstemme forklaringer med andre sigtede eller mistænkte (ved trusler, overtalelse eller fælles forståelse), at påvirke vidner, at advare andre; det vil sige, hvor påvirkningen ikke sker i arrestantens egen interesse, men derimod går på vanskeliggørelse af efterforskningen mod en anden person, eller ved en anden form for vanskeliggørelse. Det skal endvidere fremgå, hvem eller hvad det frygtes, kollusionen (vanskeliggørelse af forfølgningen) rettes imod. Det skal således anføres, hvilke personer det frygtes, at de pågældende vil forsøge at kontakte for at afstemme forklaringer eller advare, eller hvilke vidner der frygtes påvirket. Hvis der er tale om personer med endnu ukendt identitet, skal deres rolle mv. i sagen i stedet fremgå. Særligt i forhold til påvirkning af vidner skal der normalt være tale om trusler eller påvirkning på anden lignende måde eller om en meget grov kriminalitet. Hvis det frygtes, at sigtede vil vanskeliggøre forfølgningen ved at fjerne spor eller koster, skal det præcisere, hvilke spor eller koster det drejer sig om. Indikationens grundlag Det skal ifølge forarbejderne i rettens kendelse præciseres, hvilke oplysninger i sagen der begrunder, at arrestanten kan og vil vanskeliggøre forfølgningen, hvis den pågældende har fællesskab med andre indsatte, og at varetægtsfængsling derfor ikke er tilstrækkeligt til at forhindre dette. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at kriminalitetens art eller sagens karakter i sig selv sandsynliggør, at arrestanten vil søge at påvirke medsigtede/medgerningsmænd. Det kræves derimod, at der er oplysning om tidligere eller aktuelle forsøg på påvirkning, herunder f.eks. tidligere straf for vidnetrusler mv., uretmæssig besiddelse af mobiltelefon mv. i forbindelse med varetægtsfængslingen, særlig tilknytning til et fælles kriminelt miljø, særlig afhængighed mellem de sigtede eller et andet konkret grundlag i tilknytning til den konkrete sigtede eller sagens konkrete omstændigheder. Er der ikke grundlag for at henvise til tidligere eller aktuelle forsøg på at vanskeliggøre forfølgningen af sagen, fælles kriminelt miljø eller særlig afhængighed, skal der således noget andet særligt til. At det ikke er tilstrækkeligt at henvise til kriminalitetens art eller sagens karakter, er på den anden side ikke til hinder for, at karakteren af den påsigtede forbrydelse og oplysningerne om den konkrete udførelse m.v. indgår i vurderingen og begrundelsen. Angår sigtelsen for eksempel afpresning eller vidnetrusler, er dette i sig selv et moment, der peger på, at der foreligger en risiko. Det samme kan være tilfældet, hvor vold er anvendt som pression, hævn eller lignende

8 For så vidt angår vanskeliggørelse i form af påvirkning af andre end medgerningsmænd, herunder vidner, kan der f.eks. være tale om allerede fremsatte vidnetrusler eller en særlig afhængighed. Foreligger ingen af delene, må der henvises til noget særligt i form af et lignende betryggende grundlag eller en særdeles grov forbrydelse. Med hensyn til mulighederne for, at arrestanten, hvis vedkommende anbringes i fællesskab med andre indsatte, kan gennemføre den pågældende vanskeliggørelse, kan grundlaget navnlig bestå i en tilknytning til et kriminelt miljø. Ved særdeles grove forbrydelser kan selve strafrisikoen også indgå i grundlaget. Det forhold, at sigtede nægter sig skyldig, kan ikke i sig selv begrunde, at der skal ske varetægtsfængsling i isolation. Derimod kan det indgå i vurderingen, at sigtede nægter at udtale sig om sagen Proportionalitetskravet (retsplejelovens 770 b, stk. 1) Der skal foretages en særlig proportionalitetsvurdering i forhold til spørgsmålet om varetægtsfængsling i isolation. Varetægtsfængsling i isolation må efter retsplejelovens 770 b, stk. 1, kun ske, hvis formålet ikke kan opnås med mindre indgribende foranstaltninger (nr. 1), indgrebet ikke står i misforhold til sagens betydning (nr. 2), og sagen fremmes med den fornødne hurtighed (nr. 3). Bestemmelsen i retsplejelovens 770 b, stk. 1, om proportionalitetskravet i forbindelse med isolationsfængsling fik sin nuværende udformning ved lov nr. 428 af 31. maj Bestemmelsen er nærmere uddybet i forarbejderne (L 14 af 6. oktober 1999, de specielle bemærkninger), ligesom Strafferetsplejeudvalget i betænkning nr. 1469/2006 om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven uddyber proportionalitetsbegrebet nærmere. Mindre indgribende foranstaltninger Det fremgår bl.a. af betænkning nr. 1469/2006, at en række praktiske forhold har betydning for, om de mindre indgribende foranstaltninger, der er nævnt i retsplejelovens 770 b, stk. 1, nr. 1, er et reelt alternativ til isolation. Det kan bl.a. indgå i vurderingen, at fordeling af sigtede på flere arresthuse kan indebære et betydeligt ressourceforbrug, og at effektiviteten af dette afhænger af de praktiske forhold i de forskellige arresthuse. Restriktioner i form af brev- og besøgskontrol vil ikke være effektive, hvis arrestanten i øvrigt har fællesskab med andre, som ikke er undergivet lignende restriktioner, og som kan formodes at ville hjælpe arrestanten med at kommunikere med andre. Endelig vil hverken fordeling af sigtede på flere arresthuse eller brev- og besøgskontrol virke efter hensigten, hvis arrestanten og evt. medsigtede kan få adgang til en indsmuglet mobiltelefon gennem fællesskab med andre

9 Spørgsmålet, om formålet kan tilgodeses ved mindre indgribende foranstaltninger, skal således foretages på baggrund af en konkret vurdering af den foreliggende situation og de praktiske muligheder i hvert enkelt tilfælde. Forholdsmæssighed Kravet til forholdsmæssighed mellem indgrebet og sagens betydning er udtryk for den grundlæggende proportionalitetsafvejning, der skal foretages, når det skal vurderes, om der er grundlag for at foretage et straffeprocessuelt indgreb. Sagens fremme Det fremgår af forarbejderne til 770 b, stk. 1, (L 14 af 6. oktober 1999, de specielle bemærkninger) at i forhold til vurderingen af, om sagen fremmes med den fornødne hurtighed, skal der blandt andet lægges vægt på, om en eventuel langvarig sagsbehandling helt eller delvist skyldes forhold, som politiet er uden indflydelse på, f.eks. sigtedes eller medsigtedes ønske om forsvarerskift under sagen eller ønske om en bestemt forsvarer, der samtidig varetager så mange andre opgaver, at det er vanskeligt at aftale tid til afhøringer mv. Det skal også indgå i proportionalitetsvurderingen, om reglerne om anticiperet bevisførelse i medfør af retsplejelovens 747, stk. 3, kan bruges til at undgå eller afkorte en isolationsfængsling, jf. 770 b, stk. 1, nr Særlige betingelser vedrørende personer under 18 år (retsplejelovens 770 b, stk. 2) Varetægtsfængsling i isolation af personer under 18 år kan i medfør af retsplejelovens 770 b, stk. 2, kun ske, hvis de almindelige betingelser er opfyldt, og der foreligger helt særlige omstændigheder, som gør isolationsfængsling påkrævet. Bestemmelsen blev indført ved lov nr af 20. december Helt særlige omstændigheder kan ifølge forarbejderne (L 44 af 25. oktober 2006, de specielle bemærkninger) bestå i, at den forbrydelse, som den unge er sigtet for, er af meget alvorlig karakter, og der i den konkrete sags oplysninger findes et særligt stærkt behov for fængsling i isolation af den pågældende. For eksempel kan der være tilfælde, hvor der er tale om meget alvorlig narkotikakriminalitet eller meget alvorlig personfarlig kriminalitet med én eller flere medgerningsmænd på fri fod, og hvor det på baggrund af sagens oplysninger må antages, at der foreligger en alvorlig risiko for, at sigtede vil forsøge at vanskeliggøre forfølgningen. Isolationsfængsling af en person under 18 år kan ifølge forarbejderne normalt ikke ske alene af hensyn til efterforskningen mod andre, for eksempel når den unge selv har tilstået. Endelig fremgår det af forarbejderne, at der skal lægges stor vægt på den pågældendes alder, og at isolation som altovervejende hovedregel ikke må ske, hvis den sigtede kun er 15 eller 16 år

10 I U H udtalte Højesteret, at der over for unge under 18 år bør udvises den yderste tilbageholdenhed med anvendelse af varetægtsfængsling i isolation, og at isolationsfængsling af personer under 18 år kun bør bringes i anvendelse, såfremt der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder Den første frist for isolationsfængsling Fristen for isolationsfængsling skal altid være så kort som muligt. Den første frist for isolationsfængsling må ikke overstige 2 uger, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 2, 2. pkt. Fristen gælder uanset, om der er tale om person over eller under 18 år. Retsplejelovens 770 c, angiver grænserne for, hvor lang en sammenhængende periode en arrestant højst kan være varetægtsfængslet i isolation. Se nærmere herom pkt Forlængelse af isolationsfængsling Materielle krav Forlængelse af en allerede iværksat isolationsfængsling kræver, at de grundlæggende betingelser for at iværksætte varetægtsfængsling i isolation fortsat er til stede. De grundlæggende betingelser for varetægtsfængsling i isolation er beskrevet i pkt Særligt i forhold til vurderingen af proportionalitetskravet skal man være opmærksom på, at kravene skærpes, jo længere tid, isolationsfængslingen har varet Formelle krav Anmodningen til retten om forlængelse af en varetægtsfængsling i isolation skal være skriftlig og begrundet, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 3, 1. pkt. Begrundelsen skal indeholde alle de momenter, der indgår i grundlaget for, at der kan ske forlængelse af isolationsfængslingen. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L 44 af 25. oktober 2006, de specielle bemærkninger) [LINK], at begrundelseskravet rent praktisk kan opfyldes ved, at anklagemyndigheden sender en rapport udarbejdet af politiet til brug for retsmødet om spørgsmålet om fristforlængelse. Kravet kan også opfyldes ved et særskilt brev fra anklagemyndigheden, hvori anmodningen om fortsat isolationsfængsling begrundes, eller i øvrigt ved et brev som supplement til rapportmaterialet

11 Efterfølgende frister for isolationsfængsling Det følger af retsplejelovens 770 d, stk. 2, at forlængelse af en allerede iværksat isolationsfængsling højst kan ske med 4 uger ad gangen. Fristen skal altid være så kort som muligt. Hvis arrestanten er under 18 år, kan fristen højst forlænges med 2 uger ad gangen Grænser for den samlede tidsmæssige udstrækning af isolationsfængsling Retsplejelovens 770 c, angiver grænserne for den maksimale sammenhængende periode, hvor der kan ske varetægtsfængsling i isolation. Perioden for isolationsfængsling skal regnes fra det tidspunkt, hvor isolationsfængslingen er iværksat. Hvis fængslingsgrundlaget bliver udvidet, efter at isolationsfængsling er iværksat, og de nye sigtelser kan danne grundlag for isolationsfængsling i en længere periode, end den oprindelige sigtelse gav grundlag for, er det de nye sigtelser, som er afgørende i forhold til grænsen for, hvor længe isolationsfængsling maksimalt kan ske. Fristen regnes fortsat fra det tidspunkt, hvor isolationsfængslingen blev iværksat. Tidsmæssige grænser for isolationsfængsling af personer over 18 år: En skematisk oversigt over de tidsmæssige grænser for isolationsfængsling af personer over 18 år findes i pkt Der gælder følgende tidsmæssige grænser for isolationsfængsling af personer over 18 år: 14 dage, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven ikke kan medføre fængsel i 4 år (retsplejelovens 770 c, stk. 1) 4 uger, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 4 år eller derover, men ikke fængsel i 6 år (retsplejelovens 770 c, stk. 2) 8 uger, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 6 år eller derover (retsplejelovens 770 c, stk. 3, 1. pkt.) Isolationsfængslingen kan i visse tilfælde udstrækkes til: op til 6 måneder, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 6 år eller derover, og retten undtagelsesvis tillader dette ( 770 c, stk. 3, 2. pkt.),

12 mere end 6 måneder, hvis sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 og 13 eller overtrædelse af straffelovens 191 eller 237, eller forsøg på eller medvirken til overtrædelse af disse bestemmelser ( 770 c, stk. 4). Betingelserne for forlængelse af isolationsfængsling ud over de almindelige tidsmæssige grænser er nærmere beskrevet i pkt Tidsmæssige grænser for isolationsfængsling af personer under 18 år: En skematisk oversigt over de tidsmæssige grænser for isolationsfængsling af personer under 18 år findes i pkt Der gælder følgende grænser for varetægtsfængsling i isolation af personer under 18 år: 14 dage, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven ikke kan medføre fængsel i 4 år (retsplejelovens 770 c, stk. 1) 4 uger, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 4 år eller mere (retsplejelovens 770 c, stk. 5, jf. stk. 2). Grænsen på 4 uger for den maksimale varighed af varetægtsfængsling i isolation af personer under 18 år kan alene fraviges, hvis sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13, herunder forsøg på eller medvirken til overtrædelse af disse bestemmelser. Betingelserne for forlængelse af isolationsfængsling ud over 4-ugers grænsen for personer under 18 år er nærmere beskrevet i pkt Forlængelse af isolationsfængsling ud over de almindelige grænser En skematisk oversigt over mulighederne for at fravige de almindelige tidsmæssige grænser for isolationsfængsling findes i pkt Der kan undtagelsesvis ske forlængelse af varetægtsfængsling i isolation ud over de almindelige grænser i retsplejelovens 770 c, stk Forlængelse af fristen kræver, at de materielle betingelser for, at der kan ske isolationsfængsling fortsat er opfyldt, jf. pkt og pkt Kravet om skriftlighed og begrundelse gælder også ved forlængelser ud over de almindelige tidsmæssige grænser, jf. pkt

13 Forlængelse af isolationsfængsling ud over de almindelige grænser kræver endvidere ifølge retsplejelovens 770 d, stk. 3, Rigsadvokatens godkendelse, jf. pkt De yderligere materielle betingelser for at forlænge isolationsfængslingen fremgår af retsplejelovens 770 c, stk Arrestanter over 18 år Fravigelse af 8-ugers grænsen (retsplejelovens 770 c, stk. 3) Retten kan undtagelsesvis tillade, at en isolation i sager, hvor sigtelsen angår en lovovertrædelse som kan medføre fængsel i 6 år eller derover, udstrækkes til ud over 8 uger, hvis afgørende hensyn til forfølgningen gør fortsat isolation påkrævet, uanset den tid arrestanten hidtil har været isoleret, og lovovertrædelsen kan ventes at ville medføre straf af fængsel i mindst 2 år, jf. 770 c, stk. 3, 1. pkt. Bestemmelsen fik sin nuværende udformning ved lov nr af 20. december Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L 44 af 25. oktober 2006, de specielle bemærkninger), at vurderingen af den forventede straf skal tage udgangspunkt i almindelig strafudmålingspraksis og ikke en vurdering af, hvad afgørelsen efter den sigtedes personlige forhold kan forventes at falde ud til. Fravigelse af 8-ugers grænsen forudsætter, at det ikke kan bebrejdes politiet eller anklagemyndigheden, at efterforskningen ikke har gjort det muligt at tilvejebringe den fornødne bevissikring inden udløbet af den almindelige frist. Ifølge forarbejderne vil en forlængelse ud over 8-ugers fristen kunne komme på tale i to situationer: Det drejer sig for det første om alvorlig, grænseoverskridende kriminalitet, hvor der på grund af sagens internationale forgreninger er behov for efterforskning i udlandet. Forlængelse af isolationsfængsling ud over 8- ugers perioden kan for det andet også komme på tale, hvor det på grund af kriminalitetens art og karakter må antages, at den sigtede i særlig grad kan og vil modvirke efterforskningen. Hvis betingelserne for undtagelsesvis at forlænge isolationsfængslingen ud over 8 uger foreligger, kan isolation bortset fra nogle helt specifikke situationer maksimalt ske i op til 6 måneder, jf. nedenfor. Fravigelse af 6 måneders grænsen (retsplejelovens 770 c, stk. 4)

14 Grænsen på 6 måneders sammenhængende isolationsfængsling kan alene fraviges, hvis sigtelsen vedrører en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 og 13 eller en overtrædelse af straffelovens 191 og 237, jf. 770 c, stk. 4. Undtagelsen gælder også forsøg på og medvirken til disse forbrydelser. Det fremgår af forarbejderne (L 44 af 25. oktober 2006, de specielle bemærkninger), at undtagelsen alene er møntet på den mest alvorlige kriminalitet, herunder navnlig sager med et professionelt, stærkt organiseret præg og internationale relationer Arrestanter under 18 år Fravigelse af 4-ugers grænsen (retsplejelovens 770 c, stk. 5) Grænsen på 4 uger for den maksimale varighed af varetægtsfængsling i isolation af personer under 18 år kan alene fraviges, hvis sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13, herunder forsøg på eller medvirken til overtrædelse af disse bestemmelser Rigsadvokatens godkendelse Rigsadvokatens godkendelse skal ifølge retsplejelovens 770 d, stk. 3, indhentes, inden anklagemyndigheden fremsætter anmodning om forlængelse af en isolationsfængsling ud over 8 uger. Hvis der er tale om en varetægtsarrestant under 18 år, kræves Rigsadvokatens godkendelse allerede ved forlængelse ud over 4 uger. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L 44 af 25. oktober 2006, de specielle bemærkninger), at Rigsadvokatens godkendelse skal betragtes som en processuel beslutning forud for anklagemyndighedens anmodning i retten. Det vil sige, at beslutningen ikke kan påklages administrativt. Oplysning om, at Rigsadvokaten har godkendt anmodningen, skal fremlægges i retsmødet, og retten har pligt til at påse, at godkendelsen foreligger. I sagen refereret i U Ø var oplysningen om, at Rigsadvokaten havde godkendt anmodningen, ikke blevet fremlagt i byretten, og retten havde dermed ikke påset, at godkendelsen forelå. Landsretten fandt dog ikke, at den manglende oplysning for byretten om, at godkendelsen forelå, medførte, at landsretten ikke kunne træffe bestemmelse om fortsættelse af isolationsfængslingen. Rigsadvokatens godkendelse skal som udgangspunkt foreligge skriftligt. Forelæggelse af spørgsmålet for Rigsadvokaten skal ligeledes som udgangspunkt ske skriftligt, jf. pkt Forelæggelse af spørgsmålet om fortsat isolationsfængsling (første gang) Frister for forelæggelse

15 Politikredsen skal senest 1 uge inden retsmødet om forlængelse af isolationsfængsling ud over 8 uger for så vidt angår arrestanter over 18 år og ud over 4 uger for så vidt angår arrestanter under 18 år sende en indstilling om fortsat isolationsfængsling og sagens akter til statsadvokaten. Hvis statsadvokaten vurderer, at der er grundlag for at påstå fortsat isolation, forelægger statsadvokaten sagen for Rigsadvokaten senest 3 dage før fristens udløb. Kontaktoplysninger Indstillingen skal indeholde navn og kontaktoplysninger på sagens anklager eller en anden person, som har kendskab til sagen. Indstillingens indhold Politikredsens indstilling til Rigsadvokaten skal afspejle den begrundede anmodning om fortsat isolationsfængsling, som anklagemyndigheden vil fremlægge under retsmødet, hvor spørgsmålet skal behandles. Det vil sige, at indstillingen skal indeholde stillingtagen til alle de momenter, som indgår i vurderingen af, om der er grundlag for en forlængelse af isolationsfængslingen ud over de almindelige frister. Beskrivelse af sigtelsen Indstillingen skal indeholde en udførlig beskrivelse af sigtelsen, som giver anledning til anmodningen om fortsat isolationsfængsling. Sigtelsens grundlag De omstændigheder, der danner grundlag for sigtelsen, skal fremgå af indstillingen. Kravet kan opfyldes ved, at der henvises til en vedlagt resumérapport (politirapport), hvor grundlaget for sigtelsen er beskrevet. Forventet straf Hvis der er tale om spørgsmål om forlængelse af isolationsfængsling ud over 8-ugers grænsen i retsplejelovens 770 c, stk. 3, skal indstillingen indeholde en begrundelse for, at lovovertrædelsen kan ventes at ville medføre straf af fængsel i mindst 2 år

16 Kravet om en forventet straf på mindst 2 års fængsel er nærmere beskrevet i pkt Afgørende hensyn til strafforfølgningen Det skal fremgå af indstillingen, hvilke afgørende hensyn til forfølgningen, der gør fortsat isolation påkrævet, uanset den tid arrestanten har været isoleret. Kravet om afgørende hensyn til strafforfølgningen er nærmere beskrevet i pkt Indikationskravet Indstillingen skal indeholde en begrundet redegørelse for, at indikationskravet er opfyldt, herunder: den konkrete vanskeliggørelse, der foreligger risiko for i sagen grundlaget for at antage, at den nævnte risiko foreligger Kravene til begrundelsen i forhold til indikationskravet er nærmere beskrevet i pkt Proportionalitetskravet Indstillingen skal indeholde en begrundet redegørelse for, at en forlængelse af isolationsfængslingen ikke vil stride mod proportionalitetsprincippet, jf. 770 b, stk. 1. Proportionalitetskravet er nærmere beskrevet i pkt Forlængelse, når der er sket isolationsfængsling ud over de almindelige grænser Hvis der opstår spørgsmål om yderligere forlængelser af isolationsfængsling i en sag, hvor isolationen allerede er forlænget ud over de almindelige grænser i retsplejelovens 770 c, skal alle de betingelser, som gælder i forbindelse med den første forlængelse ud over de almindelige grænser være opfyldt. Betingelserne er nærmere beskrevet i pkt , pkt og pkt

17 Forelæggelse af spørgsmålet om fortsat isolationsfængsling (senere forlængelser) Der gælder de samme frister for forelæggelse af spørgsmålet om fortsat isolationsfængsling som ved den første forlængelse ud over de almindelige frister, jf. pkt Indstillingen til Rigsadvokaten skal indeholde oplysninger om efterforskningens forløb siden sagen senest blev forelagt oplysninger om eventuelle ændringer i grundlaget for isolationsfængslingen en begrundet indstilling om, hvorfor betingelserne for isolationsfængsling fortsat er opfyldt, herunder særligt for proportionalitetsvurderingen Indberetning af varetægtsfængsling i isolation Der skal ske indberetning til Rigsadvokaten om alle afsluttede varetægtsfængslinger i isolation. Politikredsenes indberetning sker via statsadvokaterne Politikredsenes indberetning til statsadvokaten Politikredsene skal kvartalsvis sende statistiske udtræk om afsluttede isolationsfængslinger til statsadvokaten. Fristerne for de kvartalsvise indberetninger fra politikredsene til statsadvokaterne er: den 7. april for 1. kvartal den 7. juli for 2. kvartal den 7. oktober for 3. kvartal den 7. januar for 4. kvartal Oplysningerne om afsluttede isolationsfængslinger skal tilvejebringes via politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS). Politikredsene skal indsende de indberetningsskemaer fra fængsling/isolation liste 1 og liste 2, der vedrører afsluttede isolationsfængslinger, jf. Nyhedsbrev nr. 53 af 16. december 2004 fra Rigspolitichefen, afsnit 1.2. Fængslinger og isolation. Politikredsene skal kontrollere, at isolationsforløb ikke fejlagtigt er anført som afbrudt, og at startdato og slutdato for isolationen er korrekt. Antallet af personer og isolationsforløb i det statistiske udtræk i liste 2 skal være det samme, medmindre en person rent faktisk har været isoleret flere gange i forbindelse med samme sag Statsadvokaternes indberetning til Rigsadvokaten Statsadvokaterne skal én gang årligt indberette afsluttede isolationsfængslinger til Rigsadvokaten

18 Indberetningen om isolationsfængslinger indgår i statsadvokaternes årsrapport om legalitets- og kvalitetssikring, jf. Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen. Politikredsenes indberetningsskemaer skal vedlægges årsrapporten. Statsadvokaterne skal i årsrapporten redegøre for antallet og varigheden af isolationsfængslinger, herunder evt. lokale eller regionale forhold af betydning for dette, samt for de tiltag, der evt. er taget for at begrænse omfanget af isolationsfængslinger. 4. Jura 5. Straf og andre retsfølger 6. Efter dom 7. Love og forarbejder Retsplejelovens 770 a 770 d (lovbekendtgørelse nr af 9. december 2014 om rettens pleje) Lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) Lovforslag L 44 af 25. oktober 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) Betænkning nr. 1469/2006 Strafferetsplejerådets betænkning om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven. Lov nr. 428 af 31. maj 2000 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation mv.) Betænkning nr. 1358/1998 Strafferetsplejeudvalgets betænkning om varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation-1

Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2011-09-27 Aktiv: Historisk Udskrevet: 10-10-2016 RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: børn og unge, Adm. afgørelser;ungdomskontrakter;ungdomssanktion;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION

VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION BETÆNKNING OM VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION EFTER 2000-LOVEN BETÆNKNING Nr. 1469 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre identiteten på de nedennævnte) Sag 258/2012 Anklagemyndigheden

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven 2008/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-740-0336 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt.

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. - 69 - Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. 4.1. Betingelser for at iværksætte ransagning. Det fremgår af de af udvalget indsamlede statistiske oplysninger, jf. bilag 2 til betænkningen, at det

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 Sag 167/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Rørdam) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Næstved den 5. maj 2010 og af Østre

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilhold, opholdsforbud og bortvisning ( )

Tilhold, opholdsforbud og bortvisning ( ) Tilhold, opholdsforbud og bortvisning (02.03.15) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: seksuel misbrug af børn og unge, kæresteforhold;parvoldtægt;vold (liv og legeme);fredskrænkelser;forurettede og vidner;

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere