Varetægtsfængsling i isolation-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varetægtsfængsling i isolation-1"

Transkript

1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: Aktiv: Historisk Udskrevet:

2 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Varetægtsfængsling i isolation Indholdsfortegnelse 1. Indledning Retningslinier for varetægtsfængsling i isolation Grundlæggende betingelser for iværksættelse af isolationsvaretægt Tidsbegrænsninger for isolationsfængsling Skærpede betingelser for isolationsfængsling af personer under 18 år Iværksættelse af isolationsfængsling af personer under 18 år Forlængelse af isolationsfængsling af personer under 18 år Krav om skriftlighed og begrundelse Forelæggelse for Rigsadvokaten med henblik på godkendelse af fortsat isolation Retsplejelovens 770 d, stk Retningslinier for indstillinger til Rigsadvokaten vedrørende retsplejelovens 770 d, stk Frister Indstillingens indhold Beskrivelse af sigtelsen Arrestanter over 18 år Arrestanter under 18 år Sigtelsens grundlag Afgørende hensyn til strafforfølgningen Redegørelse for at betingelserne for fortsat isolation er opfyldt Den konkrete vanskeliggørelse, der foreligger risiko for i sagen Grundlaget for at antage, at den nævnte risiko foreligger Øvrige konkrete omstændigheder til støtte for fortsat isolation Navnet på anklageren eller en anden person med kendskab til sagen Indstillingens indhold ved senere forlængelser af isolationsfængslingen Oplysning om eventuelle ændringer Redegørelse for at betingelserne for fortsat isolation er opfyldt Redegørelse om efterforskningens forløb siden sidste forelæggelse Fravigelse af frister og krav til indstillingens form og indhold Udvidet adgang til anticiperet bevisførelse Indberetningsordning Ophævelse af Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2000 og Rigsadvokaten Informerer nr. 32/

3 Side 2 1. Indledning Ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation), der trådte i kraft den 1. januar 2007, blev der gennemført en række ændringer af retsplejelovens regler om varetægtsfængsling i isolation. Ændringerne bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1469/2006 om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven. Formålet med ændringerne er at fastholde den nedgang i antallet af isolationsfængslinger, som er opnået med ændringen i 2000 af retsplejelovens regler om isolation, jf. lov nr. 428 af 31. maj 2000, samt at begrænse varigheden af varetægtsfængslinger i isolation. Ændringerne vedrører en skærpelse af de tidsmæssige grænser for isolation (afsnit 2.2.), en skærpelse af betingelserne for isolation af personer under 18 år (afsnit 2.3.), indførsel af krav om skriftlighed og begrundelse ved fremsættelse af anmodninger om isolation (afsnit 2.4.), indførsel af krav om forelæggelse for Rigsadvokaten af anmodninger om isolation ud over 8 uger, hvis arrestanten er over 18 år, og ud over 4 uger, hvis arrestanten er under 18 år (afsnit 3.), og en udvidet adgang til at afholde anticiperet bevisførelse i sager vedrørende sigtede, der er varetægtsfængslede i isolation (afsnit 4.). Ændringerne vedrører derimod kun i begrænset omfang de grundlæggende betingelser for at iværksætte og opretholde en isolationsfængsling, idet de gældende regler i retsplejelovens 770 a og 770 b ikke er ændret bortset fra, at der i retsplejelovens 770 b, stk. 2, er indført skærpede betingelser for at iværksætte og opretholde varetægtsfængsling i isolation af unge under 18 år, jf. afsnit 2.3 nedenfor. Denne meddelelse indeholder de retningslinier, der efter lovændringen gælder for anklagemyndighedens behandling af sager om isolationsfængsling, og erstatter tidligere fastsatte retningslinier. 2. Retningslinier for varetægtsfængsling i isolation 2.1. Grundlæggende betingelser for iværksættelse af isolationsvaretægt De grundlæggende betingelser for iværksættelse af varetægtsfængsling i isolation findes i retsplejelovens 762, stk. 1, nr. 3, 770 a og 770 b. Bestemmelserne har følgende ordlyd: 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale, såfremt lovovertrædelsen efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, og

4 Side 3 3) der efter sagens omstændigheder er bestemte grunde til at antage, at sigtede vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre. 770 a. Retten kan efter anmodning fra politiet bestemme, at en varetægtsarrestant skal udelukkes fra fællesskab med de øvrige indsatte (isolation), hvis 1) varetægtsfængslingen er besluttet i medfør af 762, stk. 1, nr. 3, og 2) der er bestemte grunde til at antage, at varetægtsfængslingen i sig selv ikke er tilstrækkelig til at hindre arrestanten i at vanskeliggøre forfølgningen i sagen, herunder ved gennem andre indsatte at påvirke medsigtede eller ved trusler eller på anden lignende måde at påvirke andre. 770 b. Isolation må kun iværksættes eller fortsættes, hvis 1) formålet hermed ikke kan tilgodeses ved mindre indgribende foranstaltninger, herunder ved at anbringe arrestanten i andet arresthus end bestemte andre indsatte eller på anden måde afskære arrestanten fra samvær med sådanne indsatte eller ved at etablere brevkontrol, besøgskontrol eller besøgsforbud, 2) indgrebet, herunder den særlige belastning, som indgrebet kan medføre på grund af arrestantens unge alder, fysiske eller psykiske svagelighed eller personlige forhold i øvrigt, ikke står i misforhold til sagens betydning og den retsfølge, som kan ventes, hvis arrestanten findes skyldig, og 3) efterforskningen fremmes med den særlige hurtighed, som er påkrævet ved varetægtsfængsling i isolation, herunder ved benyttelse af mulighederne for bevissikring efter 747. Stk. 2. Hvis arrestanten er under 18 år, må isolation kun iværksættes eller fortsættes, hvis der i øvrigt foreligger helt særlige omstændigheder, som gør det påkrævet. Det følger heraf, at retten alene kan træffe afgørelse om isolation, hvis varetægtsfængslingen er besluttet i medfør af retsplejelovens 762, stk. 1, nr. 3, jf. retsplejelovens 770 a, nr. 1. Efter retsplejelovens 770 a, nr. 2, er det endvidere en betingelse, at varetægtsfængslingens øjemed gør isolation påkrævet f.eks. for at forhindre sigtede i gennem andre indsatte at påvirke medsigtede ved trusler eller på anden lignende måde at påvirke andre (indikationskravet). Der kræves således en særlig isolationsgrund, hvoraf følger, at der skal være en begrundet frygt for, at sigtede hvis den pågældende har adgang til fællesskab under varetægtsfængslingen kan og vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen. Retsplejelovens 770 b, stk. 1, nr. 1 3, indeholder herudover et særligt proportionalitetskrav for iværksættelse og fortsættelse af isolation (proportionalitetskravet). Kravet gælder ved siden af det almindelige proportionalitetskrav i retsplejelovens 762, stk. 3, der angår selve varetægtsfængslingen

5 Side 4 Det følger af 770 b, stk. 1, nr. 1-3, at isolation kun må anvendes, hvis formålet ikke kan nås ved mindre indgribende foranstaltninger (nr. 1), indgrebet ikke står i misforhold til sagens betydning mv. (nr. 2), og sagen fremmes med den påkrævede hurtighed (nr. 3). Vurderingen af, hvornår formålet kan tilgodeses ved mindre indgribende foranstaltninger (nr. 1), beror på en konkret vurdering af den foreliggende situation og de praktiske muligheder i hvert enkelt tilfælde. F.eks. kan fordeling af flere sigtede på flere arresthuse indebære et betydeligt ressourceforbrug, ligesom effektiviteten heraf afhænger af de praktiske forhold i de pågældende arresthuse. Endvidere vil restriktioner i form af brev- og besøgskontrol ikke være effektive, hvis arrestanten i øvrigt har fællesskab med andre, som ikke er undergivet lignende restriktioner, og som kan formodes at ville bistå arrestanten med at kommunikere med omverdenen. Endelig vil ingen af de nævnte mindre indgribende foranstaltninger virke efter hensigten, hvis arrestanten og eventuelt medsigtede ved anbringelse i fællesskab kan få adgang til at benytte indsmuglede mobiltelefoner i arresthuset. Kravet til forholdsmæssighed mellem indgrebet og sagens betydning (nr. 2) udtrykker kernen i proportionalitetsafvejningen med hensyn til anvendelse af straffeprocessuelle indgreb. Ved vurderingen af, om en efterforskning fremmes med den påkrævede hurtighed (nr. 3), må det indgå, om en eventuel langvarig sagsbehandling helt eller delvist skyldes forhold, som politiet er uden indflydelse på, f.eks. sigtedes eller medsigtedes ønske om forsvarerskift midt i sagsforløbet eller ønske om en bestemt forsvarer, der samtidig varetager så mange andre opgaver, at det er vanskeligt at aftale tid til afhøringer mv. Se endvidere nedenfor under afsnit 4 for så vidt angår mulighederne for at benytte bevissikring efter retsplejelovens 747. Endelig fremgår det af 770 b, stk. 2, at iværksættelse eller opretholdelse af isolationsfængsling over for unge under 18 år kun kan ske, hvis betingelserne i 770 b, stk. 1, er opfyldt, og der i øvrigt foreligger helt særlige omstændigheder, som gør isolation påkrævet. Bestemmelsen er indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) og er behandlet nedenfor under afsnit Tidsbegrænsninger for isolationsfængsling Når retten træffer afgørelse om isolation, skal retten samtidig fastsætte en frist for indgrebets længde, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 2, jf. 767, stk. 1. Fristen skal være så kort som muligt. Ved iværksættelse af isolation må den første frist ikke overstige 2 uger. Fristen kan herefter forlænges med højst 4 uger ad gangen. For unge under 18 år kan fristen dog højst forlænges med 2 uger ad gangen, jf. afsnit nedenfor. Retsplejelovens 770 c fastsætter tidsmæssige grænser for den samlede udstrækning af en isolationsfængsling

6 Side 5 Bestemmelsen er senest ændret ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation), hvorved der blev gennemført en generel nedsættelse af de tidsmæssige grænser for isolationsfængsling og en skærpelse af betingelserne for isolationsfængsling ud over tidsgrænsen for så vidt angår de højeste strafferammer (6 år og derover). Retsplejelovens 770 c har følgende ordlyd: 770 c. Hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter loven ikke kan medføre fængsel i 4 år, må isolation ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 14 dage. Stk. 2. Hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan medføre fængsel i 4 år eller derover, men ikke fængsel i 6 år, må isolation ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 4 uger. Stk. 3. Hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan medføre fængsel i 6 år eller derover, må isolation ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 8 uger. Retten kan dog undtagelsesvis tillade, at en isolation udstrækkes ud over 8 uger, hvis afgørende hensyn til forfølgningen gør fortsat isolation påkrævet, uanset den tid arrestanten hidtil har været isoleret, og lovovertrædelsen kan ventes at ville medføre straf af fængsel i mindst 2 år. Stk. 4. Isolation må ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 6 måneder, medmindre sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 eller en overtrædelse af straffelovens 191 eller 237. Stk. 5. Hvis arrestanten er under 18 år, må isolation ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 4 uger, medmindre sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13. Der gælder således følgende tidsmæssige grænser for isolationsfængsling af personer over 18 år: - 14 dage, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven ikke kan medføre fængsel i 4 år, jf. retsplejelovens 770 c, stk uger, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 4 år eller derover, men ikke fængsel i 6 år, jf. retsplejelovens 770 c, stk uger, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan medføre fængsel i 6 år eller derover, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 3, 1. pkt. - 6 måneder, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan medføre fængsel i 6 år eller derover, og retten undtagelsesvis tillader, at isolationen strækkes ud over 8 uger. - Mere end 6 måneder, hvis afgørende hensyn til forfølgningen gør fortsat isolation påkrævet, uanset den tid arrestanten hidtil har været isoleret, og lovovertrædelsen kan ventes at ville medføre straf af fængsel i mindst 2 år, og sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffe

7 Side 6 lovens kapitler 12 eller 13 (terrorisme mv.) eller en overtrædelse af straffelovens 191 (narkotikakriminalitet) eller 237 (drab), jf. retsplejelovens 770 c, stk. 4. Fristen for isolation regnes fra iværksættelsen. Dette gælder også i tilfælde, hvor der under en isolationsperiode rejses sigtelse for nye forhold. I sådanne tilfælde vil den længst tilladte varighed af isolationen imidlertid øges, hvis strafferammen for et nyt påsigtet forhold giver mulighed for en længerevarende isolation end tidligere påsigtede forhold. Det fremgår af forarbejderne til lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven, at hensigten med ændringerne er at understrege, at isolation navnlig i de mindre alvorlige sager bør være ganske kortvarig. Med hensyn til fristerne ved de lavere strafferammer og i mellemgruppen er det sigtet, at der skal være en passende kort tid, hvor isolation kan anvendes med henblik på gennem en indledende efterforskning at undersøge, om der er grundlag for en sigtelse for et alvorligere forhold, som kan begrunde isolation i længere tid. Med hensyn til fristen ved de højeste strafferammer (6 år og derover) er det sigtet, at isolation normalt bør kunne bringes til ophør i løbet af 8 uger, og at der kun under skærpede betingelser bør kunne ske fortsat isolation efter 8-ugers periodens udløb. Kravet om, at lovovertrædelsen kan ventes at ville medføre en straf af fængsel i 2 år, skal sikre, at isolationsfængsling ud over 8 ugers-perioden alene anvendes i sager af betydelig grovhed. Rettens vurdering af den forventelige straf, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 3, 2. pkt., forudsættes efter forarbejderne at bygge på almindelig udmålingspraksis og ikke en vurdering af, hvad afgørelsen efter den sigtedes personlige forhold kan tænkes at falde ud til. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at en fravigelse af 8-ugers grænsen forudsætter, at det ikke kan bebrejdes politiet eller anklagemyndigheden, at efterforskningen ikke har gjort det muligt at tilvejebringe den fornødne bevissikring inden udløbet af den normale frist. En fravigelse af grænsen vil således forudsat at den lovovertrædelse, der begrunder fængsling i isolation, efter oplysningerne om forholdets grovhed kan forventes at ville medføre straf af fængsel i mindst 2 år kunne komme på tale i to situationer. Det vil for det første og navnlig dreje sig om alvorlig, grænseoverskridende kriminalitet, hvor der på grund af sagens internationale forgreninger er behov for efterforskning i udlandet. Det kan blandt andet være tilfældet i sager om organiseret narkotikakriminalitet. Uanset det stigende internationale politimæssige samarbejde og en løbende tilpasning af reglerne om gensidig bistand ved efterforskning af straffesager er det erfaringsmæssigt fortsat meget tidskrævende at få gennemført efterforskning i udlandet, uden at det kan bebrejdes danske myndigheder. For det andet vil der undtagelsesvis kunne forekomme sager, der ikke kræver efterforskning i udlandet, men hvor det på grund af kriminalitetens art og karakter må antages, at den sigtede i særlig grad kan og vil modvirke efterforskningen. 6-måneders grænsen for isolationsfængsling er ufravigelig, medmindre sigtelsen vedrører en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 (terrorisme mv.) eller en overtrædelse af straffelo

8 Side 7 vens 191 (narkotikakriminalitet) eller 237 (drab), jf. retsplejelovens 770 c, stk. 4. Undtagelsen omfatter tillige forsøg på og medvirken til de nævnte lovovertrædelser. Det fremgår af forarbejderne, at undtagelsen alene er møntet på den mest alvorlige kriminalitet, herunder navnlig sager med et professionelt, stærkt organiseret præg og internationale relationer, hvor der kan være et meget stærkt behov for isolation gennem længere tidsrum. Forlængelse af isolationsfængsling ud over 8 uger forudsætter, at Rigsadvokatens godkendelse indhentes, jf. nedenfor under afsnit 3. De tidsmæssige grænser for isolationsfængsling af personer under 18 år er beskrevet nedenfor under afsnit Skærpede betingelser for isolationsfængsling af personer under 18 år Iværksættelse af isolationsfængsling af personer under 18 år Iværksættelse eller opretholdelse af isolationsfængsling over for unge under 18 år forudsætter, at de almindelige betingelser i retsplejelovens 770 a og retsplejelovens 770 b, stk. 1, og de skærpede betingelser i retsplejelovens 770 b, stk. 2, er opfyldt. De almindelige betingelser i retsplejelovens 770 a og 770 b, stk. 1, er gennemgået ovenfor i afsnit 2.1. Retsplejelovens 770 b, stk. 2, blev indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation). Bestemmelsen har følgende ordlyd: Stk. 2. Hvis arrestanten er under 18 år, må isolation kun iværksættes eller fortsættes, hvis der i øvrigt foreligger helt særlige omstændigheder, som gør det påkrævet. Det følger af henvisningen til ung alder i proportionalitetskravet i retsplejelovens 770 b, stk. 1, nr. 2, at isolationsfængsling kun kan ske, hvis særlig tungtvejende grunde i den konkrete sag taler for nødvendigheden heraf, ligesom proportionalitetshensyn med stigende vægt vil tale imod fortsat isolation af unge under 18 år ved forlængelser af isolation ud over helt kortvarige perioder. Der henvises i den forbindelse til U H, hvor Højesteret udtalte, at der over for unge under 18 år bør udvises den yderste tilbageholdenhed med anvendelse af varetægtsfængsling i isolation, og at isolationsfængsling af personer under 18 år kun bør bringes i anvendelse, såfremt der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder. Efter forarbejderne til retsplejelovens 770 b, stk. 2, er formålet med denne bestemmelse at tydeliggøre, at iværksættelse eller fortsat isolation af unge under 18 år altid bør have undtagelsens karakter

9 Side 8 Helt særlige omstændigheder kan efter forarbejderne bestå i, at den forbrydelse, som den unge er sigtet for, er af meget alvorlig karakter, og der i den konkrete sags oplysninger findes et særlig stærkt behov for fængsling i isolation af den pågældende. F.eks. kan der være tilfælde, hvor der er tale om en meget alvorlig narkotikakriminalitet eller meget alvorlig personfarlig kriminalitet med én eller flere medgerningsmænd på fri fod, og hvor det på baggrund af den konkrete sags oplysninger må antages, at der foreligger en alvorlig kollusionsrisiko. Det er endvidere anført, at isolation normalt ikke bør ske alene af hensyn til efterforskningen mod andre, f.eks. når den unge under 18 år selv har tilstået. Endelig fremgår det af forarbejderne til bestemmelsen, at der ved afgørelsen skal lægges stor vægt på den pågældendes alder, og at isolation som altovervejende hovedregel ikke må ske, hvis den sigtede kun er 15 eller 16 år. Ved iværksættelse af isolation af unge under 18 år, skal der ligesom ved afgørelser om isolation af personer over 18 år - fastsættes en frist for indgrebets længde, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 2, jf. 767, stk. 1, og afsnit 2.2. ovenfor. Fristen skal være så kort som muligt og må ikke overstige 2 uger Forlængelse af isolationsfængsling af personer under 18 år Afgørelse om forlængelse af en iværksat isolationsfængsling træffes af retten, der samtidig skal fastsætte en frist for indgrebets længde, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 2, jf. 767, stk. 1, og afsnit 2.2. ovenfor. Fristen skal være så kort som muligt. For unge under 18 år kan fristen højst forlænges med 2 uger ad gangen. Der gælder følgende tidsmæssige overgrænser for isolationsfængsling af personer under 18 år: 14 dage, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven ikke kan medføre fængsel i 4 år, jf. retsplejelovens 770 c, stk uger, hvis sigtelsen angår en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 4 år eller derover, men ikke fængsel i 6 år, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 2. mere end 4 uger, hvis sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 (terrorisme mv.), jf. straffelovens 770 c, stk. 5. Retsplejelovens 770 c, stk. 1 og stk. 2, er behandlet ovenfor under afsnit

10 Side 9 Retsplejelovens 770 c, stk. 5, blev indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation). Bestemmelsen har følgende ordlyd: Stk. 5. Hvis arrestanten er under 18 år, må isolation ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 4 uger, medmindre sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller ugersgrænsen for isolationsfængsling af unge under 18 år er ufravigelig, medmindre sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller ugersgrænsen kan dog ligeledes fraviges ved forsøg på og medvirken til sådanne overtrædelser. Isolationsfængsling af unge under 18 år i mere end 4 uger forudsætter endvidere, at Rigsadvokatens godkendelse foreligger, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 3, og nedenfor under afsnit Krav om skriftlighed og begrundelse Efter retsplejelovens 770 d, stk. 3, 1. pkt., skal anmodning om fortsat isolation fremsættes og begrundes skriftligt. Bestemmelsen, der er indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation), har følgende ordlyd: Stk. 3. Politiets anmodning om fortsat isolation skal fremsættes skriftligt over for retten. Anmodningen skal være begrundet. Bestemmelsen har til formål dels at understrege vigtigheden af politiets og anklagemyndighedens overvejelser om nødvendigheden af at anvende fortsat isolation i den enkelte sag, dels at give domstolene et mere hensigtsmæssigt grundlag for i den enkelte sag at træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for fortsat isolation er opfyldt. Skriftligheds- og begrundelseskravet er begrænset til at omfatte anmodninger om fortsat isolation, idet det i mange tilfælde først i løbet af det første retsmøde vil stå klart, om der foreligger det fornødne grundlag for at fremsætte en anmodning om iværksættelse af isolation. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at begrundelseskravet vil kunne opfyldes ved fremsendelse til retten af en såkaldt forlængerrapport, dvs. en rapport udarbejdet af politiet til brug ved det retsmøde, hvori afgørelse om fortsat brug af varetægtsfængsling og eventuel isolation skal træffes. Begrundelseskravet vil tillige kunne opfyldes ved en særskilt skrivelse fra anklagemyndigheden, hvori anmodningen om fortsat isolation begrundes, eller i øvrigt ved en skrivelse som supplement til rapportmateriale

11 Side Forelæggelse for Rigsadvokaten med henblik på godkendelse af fortsat isolation 3.1. Retsplejelovens 770 d, stk. 3 Efter retsplejelovens 770 d, stk. 3, skal Rigsadvokatens godkendelse indhentes, inden der fremsættes anmodning om forlængelse af isolation ud over 8 uger, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 3, eller ud over 4 uger, hvis arrestanten er under 18 år, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 5. Bestemmelsen, der er indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation), har følgende ordlyd: Stk. 3. Inden politiet fremsætter anmodning om forlængelse ud over 8 uger, jf. 770 c, stk. 3, eller ud over 4 uger, hvis arrestanten er under 18 år, jf. 770 c, stk. 5, skal Rigsadvokatens godkendelse indhentes. Hvis Rigsadvokatens godkendelse ikke foreligger, kan forlængelse af isolation ikke ske. Bestemmelsen indebærer, at retten ikke kan træffe afgørelse om forlængelse af isolationsfængsling ud over 8 uger, hvor arrestanten er over 18 år, eller ud over 4 uger, hvor arrestanten er under 18 år, hvis Rigsadvokatens godkendelse ikke foreligger. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at Rigsadvokatens beslutning om, hvorvidt det kan tiltrædes, at der fremsættes anmodning om fortsat isolation i retten, har karakter af en processuel beslutning forud for anklagemyndighedens fremsættelse af anmodning i retten, og det forudsættes, at beslutningen ikke kan gøres til genstand for administrativ rekurs. Kravet om, at Rigsadvokatens godkendelse skal indhentes forud for forlængelser af isolation ud over 8 uger, hvor arrestanten er over 18 år, eller ud over 4 uger, hvor arrestanten er under 18 år, gælder såvel den første forlængelse som senere forlængelser. Rigsadvokatens godkendelse skal foreligge skriftligt. Kravet om skriftlighed kan i særlige tilfælde fraviges efter forudgående aftale med Rigsadvokaten Retningslinier for indstillinger til Rigsadvokaten vedrørende retsplejelovens 770 d, stk. 3 Der fastsættes følgende retningslinier for indstillinger til Rigsadvokaten vedrørende retsplejelovens 770 d, stk. 3: Frister

12 Side 11 Politidirektøren skal senest 1 uge inden retsmødet om forlængelse af isolationsfængsling ud over 8 uger for så vidt angår arrestanter over 18 år og ud over 4 uger for så vidt angår arrestanter under 18 år sende en indstilling om fortsat isolation samt sagens akter til statsadvokaten. Såfremt statsadvokaten finder, at der er grundlag for at påstå fortsat isolation, forelægges sagen med de fornødne bilag for Rigsadvokaten senest 3 dage før isolationsfristens udløb. Disse frister gælder ligeledes for senere forlængelser af isolationsfængslinger omfattet af retsplejelovens 770 d, stk Indstillingens indhold Indstillingen til Rigsadvokaten skal som udgangspunkt være skriftlig og indeholde følgende: Beskrivelse af sigtelsen Indstillingen skal indeholde en udførlig beskrivelse af sigtelsen, herunder for så vidt angår: Arrestanter over 18 år Ved påstand om isolation ud over 8 uger, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 3 - En udførlig beskrivelse af sigtelsen med angivelse af strafferammen, som skal være 6 år eller derover. - En begrundelse for, at lovovertrædelsen kan ventes at ville medføre straf af fængsel i mindst 2 år. Ved påstand om isolation ud over 6 måneder, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 4 - En udførlig beskrivelse af sigtelsen, som skal vedrøre en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 eller en overtrædelse af straffelovens 191 eller Arrestanter under 18 år Ved påstand om isolation ud over 4 uger, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 5 - En udførlig beskrivelse af sigtelsen, som skal angå en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller Sigtelsens grundlag Sigtelsens grundlag kan eventuelt anføres ved henvisning til resumérapport

13 Side Afgørende hensyn til strafforfølgningen En angivelse af, hvilke afgørende hensyn til strafforfølgningen, der gør fortsat isolation påkrævet, uanset den tid arrestanten hidtil har været isoleret Redegørelse for at betingelserne for fortsat isolation er opfyldt Redegørelsen bør indeholde de samme oplysninger, som skal forelægges retten, herunder navnlig oplysninger om følgende: Den konkrete vanskeliggørelse, der foreligger risiko for i sagen Den konkrete vanskeliggørelse, der foreligger risiko for i sagen, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 1, nr. 1 (indikationens indhold, jf. retsplejelovens 770 a, nr. 2). Det skal for det første anføres, hvilken kollusion det frygtes, arrestanten vil udøve, herunder om det drejer sig om afstemning af forklaringer mellem flere sigtede/mistænkte (hvad enten det sker ved trusler, overtalelse eller fælles forståelse), om påvirkning af vidner eller om en tredje form for kollusion (eventuelt en kombination af flere af de nævnte kollusionsformer). Tilsvarende skal det anføres, hvis der er tale om kollusion i den særlige form at advare andre, dvs. hvor kollusionen ikke sker i arrestantens egen interesse, men derimod går på vanskeliggørelse af efterforskningen mod en anden person. For det andet skal det anføres, hvem eller hvad det frygtes, kollusionen rettes imod. Hvis der er tale om afstemning af forklaringer mellem flere sigtede/mistænkte, skal det anføres, hvem der er tale om. Er der tale om nogen, hvis identitet er ukendt, men hvor der desuagtet foreligger tilstrækkeligt grundlag for en antagelse om kollusionsrisiko, skal beskrivelsen gå på den pågældendes rolle i sagen eller lignende. På samme måde skal andre personer, herunder vidner, der frygtes påvirket, anføres. I forhold hertil skal der normalt være tale om trusler eller påvirkning på anden lignende måde, eller om en meget grov kriminalitet. Er der tale om kollusion i form af at advare andre gerningsmænd, skal det angives, hvem det drejer sig om. Er der tale om kollusion med hensyn til spor eller koster, skal det ligeledes præciseres, hvilke spor eller koster der tænkes på Grundlaget for at antage, at den nævnte risiko foreligger Grundlaget i den konkrete sags oplysninger for at antage, at den nævnte risiko foreligger, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 1, nr. 2 (indikationens grundlag, jf. retsplejelovens 770 a, nr. 2). Det skal præciseres, hvilke oplysninger i sagen der begrunder, at arrestanten kan og vil udøve den pågældende kollusion, hvis den pågældende har fællesskab med andre indsatte, og dermed at varetægtsfængslingen ikke i sig selv er tilstrækkelig til at hindre kollusion. Antagelsen skal bygge på de

14 Side 13 foreliggende oplysninger i sagen, herunder den sigtelse, der er rejst, og som opfylder kravet om begrundet mistanke. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at kriminalitetens art eller sagens karakter i sig selv sandsynliggør, at arrestanten vil søge at påvirke medsigtede/medgerningsmænd. Det kræves derimod, at der er oplysning om tidligere eller aktuelle forsøg på påvirkning, herunder f.eks. tidligere straf for overtrædelse af straffelovens 123, særlig tilknytning til et fælles kriminelt miljø, særlig afhængighed mellem de sigtede eller et andet konkret grundlag i tilknytning til den konkrete sigtede eller sagens konkrete omstændigheder. Er der ikke grundlag for at henvise til tidligere eller aktuelle kollusionsforsøg, fælles kriminelt miljø eller særlig afhængighed, må der således noget andet særligt til. For så vidt angår kollusion i form af påvirkning af andre end medgerningsmænd, herunder vidner, kan der henvises til allerede fremsatte vidnetrusler eller en særlig afhængighed. Foreligger ingen af delene, må der henvises til noget særligt i form at et lignende betryggende grundlag eller en særdeles grov forbrydelse. Med hensyn til mulighederne for, at arrestanten, hvis vedkommende anbringes i fællesskab med andre indsatte, kan gennemføre den pågældende kollusion, kan grundlaget navnlig bestå i en tilknytning til et kriminelt miljø. Ved særdeles grove forbrydelser kan dog også selve strafrisikoen indgå i grundlaget. Det forhold, at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til kriminalitetens art eller sagens karakter som grundlag for antagelsen om en kollusionsrisiko, er på den anden side ikke til hinder for, at karakteren af den påsigtede forbrydelse og oplysningerne om den konkrete udførelse mv. sammen med de ovenfor anførte forhold indgår i vurderingen og begrundelsen. Således vil typisk forekommende omstændigheder, der går igen fra sag til sag, kunne indgå i begrundelsen, når de er knyttet til den konkrete sigtelse og den konkrete sigtede. Det samme gælder almindelig erfaring om gerningsmænds handlemønster. Angår sigtelsen f.eks. afpresning eller vidnetrusler, er dette i sig selv et moment, der peger på en kollusionsrisiko. Det samme kan være tilfældet, hvor vold er anvendt som pression, hævn el. lign. Det følger af det anførte, at det forhold, at sigtede nægter sig skyldig, ikke i sig selv bevirker, at isolationsbetingelserne er opfyldt. Derimod er det forhold, at sigtede nægter at udtale sig om sagen, et moment, der kan spille ind ved vurderingen af kollusionsrisikoen, jf. herved betænkning nr. 1358/1998, side 50, og Højesterets kendelse af 7. marts 2005 i sag nr. 227/2004 (omtalt i betænkning nr. 1469/2006, side 38-39) Øvrige konkrete omstændigheder til støtte for fortsat isolation De konkrete omstændigheder, hvorpå det i øvrigt støttes, at betingelserne i 770 a 770 c for isolation eller fortsat isolation er opfyldt, jf. retsplejelovens 770 d, stk. 1, nr. 3, herunder:

15 Side 14 - en afvejning af proportionalitetshensynene i retsplejelovens 770 b, stk. 1, nr. 1 og 2, - af hvilke grunde det ikke har været muligt at tilvejebringe den fornødne bevissikring inden udløbet af 8-ugers fristen for så vidt angår arrestanter over 18 år, eller inden udløbet af 4- ugers fristen for så vidt angår arrestanter under 18 år, jf. retsplejelovens 770 b, stk. 1, nr. 3, - hvilke afgørende hensyn til forfølgningen, der gør fortsat isolation påkrævet, jf. retsplejelovens 770 c, stk. 3, - hvilke helt særlige omstændigheder, der gør det påkrævet at fortsætte isolation af en arrestant under 18 år, jf. retsplejelovens 770 b, stk Navnet på anklageren eller en anden person med kendskab til sagen Indstillingens indhold ved senere forlængelser af isolationsfængslingen Ved senere forlængelser af isolationsfængslinger, som er omfattet af retsplejelovens 770 d, stk. 3, skal indstillingen til Rigsadvokaten som udgangspunkt være skriftlig og indeholde følgende oplysninger: Oplysning om eventuelle ændringer Oplysning om eventuelle ændringer i forhold til det oplyste i den seneste indstilling i sagen til Rigsadvokaten om forlængelse af isolationsfængslingen Redegørelse for at betingelserne for fortsat isolation er opfyldt Jf. det ovenfor under afsnit anførte Redegørelse om efterforskningens forløb siden sidste forelæggelse Fravigelse af frister og krav til indstillingens form og indhold De under afsnit anførte frister og de i afsnit og afsnit anførte krav til indstillingens indhold, herunder kravet om skriftlighed, kan i særlige tilfælde fraviges efter forudgående aftale med Rigsadvokaten. 4. Udvidet adgang til anticiperet bevisførelse Reglerne om anticiperet bevisførelse findes i retsplejelovens 747, der senest er ændret ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) og lov nr. 493 af 17. juni 2008 om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger m.v.)

16 Side 15 Bestemmelsen har følgende ordlyd: 747. Retsmøde afholdes, når der fremsættes anmodning om foranstaltninger, som kræver rettens medvirken. Stk. 2. Efter anmodning afholdes endvidere retsmøde, når det er påkrævet for at sikre bevis, som 1) det ellers må befrygtes vil gå tabt, 2) ikke uden uvæsentlig ulempe eller forsinkelse vil kunne føres for den dømmende ret, eller 3) må antages at være af betydning for efterforskningen eller af hensyn til en offentlig interesse. Stk. 3. Retsmøde med henblik på at sikre bevis kan endvidere afholdes efter anmodning, hvis 1) sigtede er varetægtsfængslet, herunder i isolation, 2) sikringen af bevis vil kunne få betydning for spørgsmålet om varetægtsfængslingens eller isolationens ophævelse, og 3) væsentlige praktiske hensyn ikke taler imod. Stk. 4. Imødekommer retten en anmodning efter stk. 3, skal retsmødet afholdes snarest og så vidt muligt inden for 2 uger fra rettens modtagelse af anmodningen. Det fremgår af stk. 3, at der er en udvidet adgang til at anvende reglerne om anticiperet bevisførelse med henblik på sikring af bevis i sager, hvor sigtede er varetægtsfængslet eller varetægtsfængslet i isolation. Bestemmelsen er indført med henblik på at reducere antallet af længerevarende varetægtsfængslinger og varetægtsfængslinger i isolation. I sager, hvor sigtede er varetægtsfængslet eller varetægtsfængslet i isolation, kan der således foretages indenretlig bevisførelse forud for hovedforhandlingen, hvis grundlaget for varetægtsfængslingen eller isolationen herigennem kan elimineres, og der ikke kan anføres væsentlige praktiske hensyn, der taler imod en sådan bevisførelse. Det fremgår af bestemmelsen, at væsentlige praktiske hensyn kan begrunde, at retten afslår en anmodning efter stk. 3 om anticiperet bevisførelse. Der kan efter forarbejderne f.eks. forekomme tilfælde, hvor der ikke er en rimelig udsigt til, at en anticiperet bevisførelse kan give grundlag for ophævelse af varetægtsfængslingen eller isolationen. Desuden kan der være tilfælde, hvor en efterforskning ikke er så fremskreden, at der er tilstrækkeligt materiale til at opnå klarhed over, hvad den anticiperede bevisførelse skal belyse. Der kan også være tilfælde, hvor domsforhandlingen er så nært forestående, at gennemførelsen af en anticiperet bevisførelse reelt kan bevirke en samlet forlængelse af sagens behandling. Endelig vil en anmodning kunne afslås, hvis den fornødne bevisførelse er af et uforholdsmæssigt stort omfang eller i øvrigt særlig besværlig, f.eks. hvor der skal indkaldes vidner fra udlandet. Hvis ingen af de nævnte modhensyn gør sig gældende, forudsættes bevisførelsen i almindelighed tilladt. Det følger af forarbejderne, at en anmodning om anticiperet bevisførelse navnlig ikke bør afslås alene af retsplejemæssige hensyn til, at bevisførelsen finder sted under domsforhandlingen, herunder med

17 Side 16 det formål, at lægdommere overværer den umiddelbare reaktion på et stillet spørgsmål. Dette hensyn af retsplejemæssig karakter bør således vige for hensynet til muligheden for at begrænse anvendelsen af isolation gennem afholdelse af anticiperet bevisførelse. Anmodning efter stk. 3 kan fremsættes både af anklagemyndigheden og forsvareren. Hvis retten imødekommer en anmodning om anticiperet bevisførelse efter retsplejelovens 747, stk. 3, skal retsmødet afholdes snarest muligt og så vidt muligt inden for 2 uger fra rettens modtagelse af anmodningen, jf. retsplejelovens 747, stk. 4. Det følger heraf, at det også påhviler anklagemyndigheden og sigtedes forsvarer at medvirke til, at retsmødet kan afholdes inden for fristen. 5. Indberetningsordning Justitsministeriet tilkendegav i de almindelige bemærkninger til lovforslaget til lov nr af 20. december 2006, at ordningen med en årlig redegørelse for anvendelsen af isolation og de initiativer, som udviklingen eventuelt måtte give anledning til, skulle opretholdes. Jeg skal i den anledning meddele, at den kvartalsvise indberetningsordning vedrørende oplysninger om afsluttede varetægtsfængslinger i isolation opretholdes. Politikredsene anmodes således om fortsat at indsende kvartalsvise statistiske udtræk om afsluttede isolationsfængslinger til Rigsadvokaten. Indberetningerne skal sendes til Rigsadvokaten senest den 7. april, 7. juli, 7. oktober og 7. januar. Oplysningerne om afsluttede isolationsfængslinger skal tilvejebringes via politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Politikredsene skal indsende de indberetningsskemaer fra fængsling/isolation liste 1 og liste 2, der vedrører afsluttede isolationsfængslinger, jf. afsnit 1.2. Fængslinger og isolation i Nyhedsbrev nr. 53 af 16. december 2004 fra Rigspolitichefen, Dataafdelingen. Politikredsene anmodes om inden fremsendelsen af indberetningerne til Rigsadvokaten at kontrollere, at isolationsforløb ikke fejlagtigt er anført som afbrudt, og at startdato og slutdato for isolationen er korrekt anført. Det bemærkes, at antallet af personer og isolationsforløb i det statistiske udtræk i liste 2 skal være det samme, medmindre en person rent faktisk har været isoleret flere gange i forbindelse med samme sag. 6. Ophævelse af Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2000 og Rigsadvokaten Informerer nr. 32/2006 Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2000 og Rigsadvokaten Informerer nr. 32/2006 ophæves. Jørgen Steen Sørensen

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION

VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION BETÆNKNING OM VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION EFTER 2000-LOVEN BETÆNKNING Nr. 1469 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre identiteten på de nedennævnte) Sag 258/2012 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: børn og unge, Adm. afgørelser;ungdomskontrakter;ungdomssanktion;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2003. 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-520-0001 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2002 indeholder

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven 2008/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-740-0336 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere