RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb for ikkeøkonomisk skade (tort m.v.) i forbindelse med frihedsberøvelser m.v., der indtræder i perioden 1. januar 2014 til 31. december På grundlag af erstatningsansvarslovens 15 og bekendtgørelse nr. 942 af 25. august 2014 om bl.a. tilpasningsprocenten for finansåret 2015 anvendes med virkning for straffeprocessuelle indgreb, der foretages i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015, følgende beløb: 1. Frihedsberøvelser a. Indenfor det første døgn: 0 indtil 5 timer: kr. 5 indtil 10 timer: kr. 10 indtil 15 timer: kr. 15 timer og derover: kr. b. Mere end et døgn: kr. for det første døgn og herudover 800 kr. for hvert påbegyndt efterfølgende døgn. c. Anvendelse af isolation under varetægtsfængslingen medfører, at erstatningsbeløbet forhøjes til kr. for hvert påbegyndt døgn i den periode, hvor isolationen har været anvendt. Der ydes ikke isolationstillæg for frihedsberøvelse omfattet af punkt 1 a. d. Kortvarige anholdelser (til og med 10 minutter): 900 kr. e. Taksten for frihedsberøvelser i grove sædelighedssager forhøjes med 50 pct. f. Taksten for frihedsberøvelser i sager om drab, drabsforsøg og brandstiftelse efter straffelovens 180 forhøjes med 100 pct. g. Ved opretholdt anholdelse, jf. retsplejelovens 760, stk. 4, ydes erstatning for det første døgn efter pkt. 1 a. og for de efterfølgende døgn efter isolationstaksten, jf. ovenfor under c., hvis det er oplyst, at den pågældende reelt har været isoleret under anholdelsen. Det bør derfor i hver enkelt sag klarlægges, om dette har været tilfældet. 2. Visitation

2 Side 2 Der udbetales som udgangspunkt ikke erstatning for kortvarige, resultatløse visitationer og ransagning i tilknytning hertil. 1 Dette gælder også i tilfælde, hvor den person, indgrebet er rettet mod, ikke ved sin egen adfærd har givet anledning til indgrebet. Udgangspunktet gælder ligeledes, selv om det fornødne mistankegrundlag i enkeltstående tilfælde ikke findes at have været til stede, jf. U H. Udgangspunktet kan fraviges i særlige tilfælde. Som eksempel herpå kan nævnes visitationer, som har været særligt indgribende og samtidig er foretaget på et sted, hvor udenforstående har kunnet overvære visitationen, som på denne baggrund har kunnet opleves som særlig krænkende af den pågældende person. Hvis der i særlige tilfælde ydes erstatning for kortvarige visitationer og ransagninger i tilknytning hertil (til og med 10 minutter) uden anholdelse, er taksten 350 kr. Ved visitationer og ransagninger, der har varet i mere end 10 minutter, anvendes taksten for anholdelse under pkt. 1 a. 3. Ransagning Erstatningsbeløbet for en ransagning, der ikke foretages i forbindelse med frihedsberøvelse: kr. Om ransagning i tilknytning til kortvarige visitationer, se pkt. 2. En ransagning hos en sigtet foretaget i forbindelse med en samtidig stedfunden frihedsberøvelse anses i almindelighed for et underordnet accessorium til frihedsberøvelsen og giver derfor ikke ret til særskilt erstatning, jf. U Ø. 4. Legemsundersøgelser mv. Erstatningsbeløbet for legemsundersøgelser der ikke foretages i forbindelse med frihedsberøvelse: kr. Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for en legemsundersøgelse, der foretages i forbindelse med en frihedsberøvelse. Såfremt der er tale om en særlig indgribende legemsundersøgelse, som f.eks. rectalundersøgelser og undersøgelser af kønsorganer, ydes der dog særskilt erstatning herfor, selv om indgrebet sker under en frihedsberøvelse. Legemsbesigtigelser, der indebærer fuldstændig eller delvis egentlig afklædning, ligestilles erstatningsmæssigt med særlig indgribende legemsundersøgelser. Såfremt der alene sker opknapning af en skjorte eller opsmøgning af ærmer og bukseben, ydes der ikke erstatning. 5. Konfrontation 1 Rigsadvokatens brev af 24. juni 1999 med bilag til samtlige statsadvokater, politimestre og Politidirektøren, U H/3, U Ø, U Ø, U Ø og U Ø.

3 Side 3 Erstatningsbeløbet for en konfrontation, der ikke foretages under frihedsberøvelse: kr. 6. Beslaglæggelse Erstatning for afsavn af motorkøretøj: Indtil 8 dage: 850 kr. For længerevarende indgreb 850 kr. for den 1. uge og herudover 450 kr. for hver ny påbegyndt uge. 7. Inddragelse af førerret Indtil 8 dage: 850 kr. For længerevarende indgreb 850 kr. for den 1. uge og herudover 450 kr. for hver ny påbegyndt uge. 8. Telefonaflytning m.v. Indtil 8 dage: 850 kr. For længerevarende indgreb 850 kr. for den 1. uge og herudover 450 kr. for hver ny påbegyndt uge. Taksten for rumaflytning er taksten for telefonaflytning forhøjet med 100 pct. Den omstændighed, at indgrebet har rettet sig mod flere telefoner eller rum/boliger tilhørende samme person, medfører ikke, at der ydes erstatning ud over de nævnte beløb. 9. Renter Som hovedregel forrentes krav om erstatning og godtgørelse i anledning af strafferetlig forfølgning efter retsplejelovens kapitel 93 a efter reglerne i renteloven. Det indebærer, at der ydes renter med 8 pct. over den fastsatte referencesats for erstatning ydet med henvisning til retsplejelovens 1018 a, hvis der er sket påtaleopgivelse eller frifindelse den 1. marts 2013 eller senere. På tilsvarende måde skal krav efter retsplejelovens 1018 c i anledning af indgreb overfor ikke sigtede forrentes med 8 pct. over den fastsatte referencesats, hvis indgrebet er ophørt den 1. marts 2013 eller senere. Det samme gælder krav om erstatning for tingsskade efter retsplejelovens 1018 h, hvis skaden er indtrådt den 1. marts 2013 eller senere. I øvrige tilfælde, hvor der ydes erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning efter retsplejelovens kapitel 93 a, ydes der renter med 7 pct. over den fastsatte referencesats. Begyndelsestidspunktet for renteberegningen efter renteloven er tidspunktet for fremsættelsen af erstatningskravet overfor anklagemyndigheden (tidspunktet for kravets modtagelse). Visse krav forrentes efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Det drejer sig bl.a. om krav på godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som

4 Side 4 følge af personskade samt godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens 26. Sådanne krav forrentes efter erstatningsansvarslovens 16 med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct., hvis personskaden er indtrådt den 1. marts 2013 eller senere. Er personskaden indtrådt før den 1. marts 2013, forrentes kravet med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Begyndelsestidspunktet for beregningen af renter efter erstatningsansvarsloven er i almindelighed 1 måned efter kravets modtagelse. Der kan i øvrigt henvises til Rigsadvokaten Informerer nr. 1/2003 og nr. 12/2003 om forrentning af godtgørelse og erstatning udbetalt efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a. Renter af alle erstatningsbeløb og skattepligtig erstatning for økonomisk skade indberettes af politidirektøren til skattemyndighederne. 10. Modregning Indtil en fordring er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, kan politidirektøren foretage modregning i forbindelse med udbetaling af erstatning. Efter fordringen er overdraget, udøver restanceinddrivelsesmyndigheden alle kreditorbeføjelser. Inden politidirektøren foretager udbetaling af erstatning, orienterer politidirektøren restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage eventuel modregning. Klager over eventuel modregning med bøder og sagsomkostninger, som foretages af politidirektøren i forbindelse med udbetalingen af erstatningen, behandles af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. 11. Salær Advokatsalæret i sager, hvor fremsættelsen af erstatningskravet er ukompliceret, udgør kr. + moms. Advokatsalæret i sagerne nævnt under punkt 1.d. og punkt 2. udgør 850 kr. + moms. Det er salærtaksterne, som er gældende på det tidspunkt, hvor der udbetales salær, der skal anvendes ved fastsættelse af salæret, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Salærtaksterne kan i øvrigt som hidtil fraviges i det omfang, advokaten i det enkelte tilfælde kan sandsynliggøre, at det udførte arbejde med sagen berettiger hertil. Det er en forudsætning for udbetaling af salær, at det fremsatte erstatningskrav helt eller delvis imødekommes. Det er endvidere en forudsætning, at advokaten ikke allerede er tillagt salær som beskikket forsvarer under straffesagen. Såfremt advokaten er tillagt salær som beskikket forsvarer under straffesagen, og det merarbejde, der har været forbundet med fremsættelse af erstatningskravet, har været af ubetydelig karakter i forhold til det arbejde, der tidligere har været vederlagt, kan yderligere salær ikke forventes imødekommet. Dette gælder således normalt, hvor der efter en frifindende dom alene er fremsat krav om erstatning under henvisning til de foran anførte vejledende

5 Side 5 takster. Har salæret under straffesagen ikke oversteget kr. + moms, bør salærkravet imidlertid imødekommes, da et tidligere salær af en sådan størrelse ikke kan antages at dække arbejdet vedrørende erstatningskravets fremsættelse. Der kan i øvrigt henvises til U H og Rigsadvokaten Informerer nr. 9/ Politidirektørens ekspedition af erstatningskrav Krav om erstatning skal fra den 1. januar 2013 fremsættes over for den politidirektør eller statsadvokat, der har haft ansvaret for efterforskningen i den sag, som har givet anledning til kravet, jf. retsplejelovens 1018 e, stk. 1. I sager, hvor et erstatningskrav fremsættes over for politidirektøren, skal erstatningskravet af politidirektøren sendes til statsadvokaten med sagens akter og en udtalelse. Sagen skal sendes til statsadvokaten inden 14 dage efter, at kravet er modtaget. Politidirektøren orienterer samtidig den erstatningssøgende om, at sagen sendes til statsadvokaten, og hvornår erstatningskravet kan forventes færdigbehandlet af statsadvokaten. Medmindre andet er aftalt med statsadvokaten, oplyser politidirektøren den forventede sagsbehandlingstid ved statsadvokaten til 60 dage. Efterfølgende ekspedition og orientering i sagen varetages af statsadvokaten. 13. Kompetence Kompetencen til at afgøre erstatningskrav i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a fremgår af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 12. december Statsadvokaterne har herefter som udgangspunkt kompetence til at træffe afgørelse i alle sager efter retsplejelovens kapitel 93 a. Dette gælder også krav om erstatning efter retsplejelovens 1018 h, hvis ansøgningen om erstatning er modtaget hos politiet eller anklagemyndigheden efter den 26. maj Sager, hvor der skal træffes afgørelse om ansvar efter retsplejelovens 1018 h, og hvor der agtes ydet erstatning på over kr., skal dog forelægges for Rigsadvokaten til afgørelse. Det samme gælder erstatningskrav efter 1018 h, der rejser spørgsmål af principiel karakter, eller hvor der foreligger særlige omstændigheder, idet statsadvokaterne dog altid kan afslå at imødekomme et krav om erstatning i henhold til retsplejelovens 1018 h uden at forelægge sagen. Sager vedrørende krav om erstatning efter retsplejelovens 1018 a-d, der ikke er reguleret af Rigsadvokatens årlige meddelelse om erstatning efter retsplejelovens kapitel 93 a, samt sager, hvor der agtes ydet erstatning med større beløb end fastsat i meddelelsen, skal endvidere forelægges for Rigsadvokaten til afgørelse. Herudover skal erstatningskrav efter retsplejelovens 1018 a-d, der i øvrigt rejser spørgsmål af principiel karakter, eller hvor der foreligger særlige omstændigheder, forelægges for Rigsadvokaten til afgørelse.

6 Side 6 Statsadvokaterne kan dog altid afslå at imødekomme et krav om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a uden at forelægge sagen. Rigsadvokaten behandler sager om erstatning for varetægtsfængsling efter endelig dom, hvis varetægtsfængslingen er sket i medfør af udlændingelovens 35 med henblik på effektuering af en i dommen fastsat bestemmelse om udvisning. Disse sager skal sendes til Rigsadvokaten til afgørelse gennem Rigspolitichefen, der efter omstændighederne afgiver en udtalelse til brug for behandlingen af erstatningskravet. 14. Underretning om krav, der indbringes for retten, domme mv. Statsadvokaterne orienterer Rigsadvokaten om erstatningskrav, der indbringes for retten. Orienteringen skal ske elektronisk ved fremsendelse af kopi af tilkendegivelsen til Rigsadvokaten pr. . Statsadvokaterne orienterer i alle tilfælde Rigsadvokaten om udfaldet af de erstatningssager, der er indbragt for retten. Underretning sker ved fremsendelse af kopi af endelig dom til Rigsadvokaten. Har sagen været behandlet ved landsretten, vedlægges kopi af byrettens afgørelse. Statsadvokaterne har kompetence med hensyn til spørgsmål om anke af byrettens dom i erstatningssager. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt anklagemyndigheden bør iværksætte anke i en erstatningssag, f.eks. hvis sagen vedrører principielle spørgsmål, har særlig offentlig interesse eller lignende, kan sagen drøftes telefonisk med Rigsadvokaten. Ankespørgsmål skal således som udgangspunkt ikke forelægges skriftligt for Rigsadvokaten. 15. Regulering Næste regulering foretages med virkning fra 1. januar Ole Hasselgaard

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere