Kapitel 5. Observation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 77 - Kapitel 5. Observation"

Transkript

1 Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse kan fastholdes ved fotografering eller ved film/videooptagelse. Politiets iagttagelse af personer betegnes oftest som observation, men kendes også under udtrykkene udspejden, udspionering, skygning eller overvågning, uden at disse beer nærmere fastlagt eller beskrevet, hverken i lovgivningen eller i den straffeprocessuelle litteratur. Inden for strafferettens område blev der ved lov nr. 89 af 29. marts 1972, som led i en revision af reglerne om beskyttelse af privatlivets fred, indført en bestemmelse om visse former for iagttagelse af andre personer. Besteitimelsen findes i felovens 264 a, som fastsætter straf af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 6 måneder for den, som uberettiget fotograferer eller ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. 1 det omfang politiet som led i en efterforskning fotograferer eller ved hjælp af en kikkert eller et andet apparat iagttager personer, som befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, opstår spørgsmålet, om der herved isoleret set realiseres en overtrædelse af straffelovens 2 64 a, og om indgrebet derfor i overensstemmelse med den definition, som udvalget har fastlagt, jf. ovenfor i kapitel l, kan karakteriseres som et straffeprocessuelt tvangs Fotograferingen eller iagttagelsen skal som nævnt være

2 uberettiget. I forarbejderne til 264 a er det herom anført, at berettigelse kan følge af retshåndhævelsesformål. En fortolkning af udtrykket "uberettiget" kan således pege i retning af, at politiets fotografering eller iagttagelser (observation) af personer på ikke frit tilgængelige områder er holdt helt uden for det strafbare område for 264 a. Anlægges en sådan fortolkning, vil der ikke være tale om, at politiet ved disse iagttagelser - isoleret set - realiserer en ellers strafbar handling, og i så fald vil sådanne iagttagelser ikke kunne karakteriseres som straffeprocessuelle tvangsindgreb, men alene som (andre) efterforskningsmidler. På den anden side er det fremhævet i en del straffebestemmelser, at en handling skal være "uberettiget" for at være strafbar. Betydningen af dette forbehold er ikke ganske klar, jf. f.eks. Gammeltoft-Hansen, Straffeprocessuelle Tvangsindgreb, 1981, s. 26, note 1, og s. 35, note 1. Der kan i almindelighed næppe lægges andet og mere i udtrykket "uberettiget" end en udtrykkelig fremhævelse af det almindeligt gældende forbehold om, at der kan være handlinger, som formelt stemmer overens med gerningsbeskrivelsen, men som dog alligevel falder uden for det strafbares område på grund af deres atypiske karakter (materiel atypicitet). Hvis det på denne baggrund lægges til grund, at politiets anvendelse af iagttagelse som efterforskningsmiddel er omfattet af gerningsbeskrivelsen i 264 a, må det imidlertid antages, at indgrebet har hjemmel i sædvane. Som omtalt nedenfor i afsnit har Folketingets Ombudsmand i en konkret sag vedrørende politiets iagttagelse med kikkert af en person, der befandt sig på et ikke frit tilgængeligt sted, givet udtryk for, at det kan give anledning til tvivl, om der er tale om et straffeprocessuelt Udvalget finder i lighed med ombudsmanden, at det kan give

3 anledning til tvivl, om politiets fotografering eller iagttagelse ved hjælp af kikkert eller andet apparat af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige der, er straffeprocessuelle tvangsindgreb. På denne baggrund, og da politiets fotografering eller, iagttagelse med apparat af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, har karakter af et indgreb i privatlivets fred, finder udvalget, at retsplejeloven bør indeholde nærmere regler om anvendelsen af dette efterforskningsmiddel. Der henvises herved til bemærkningerne neden for i afsnit om behovet for en regulering. Beskyttelsen efter straffelovens 264 a vedrører alene personer, der befinder sig på områder, der ikke er frit tilgængelige for andre. Denne begrænsning er i overensstemmelse med Straffelovrådets anbefaling i bet. nr. 601/1971 om privatlivets fred, som dannede grundlag for straffelovsændringen i Bestemmelsen bygger på det synspunkt, at befolkningen skal beskyttes over for former for udspionering, som man ikke er indstillet på at tage sig i agt for, jf. bet. s. 52. På baggrund af det optiske udstyrs udbredte anvendelse til helt legitime formål har Straffelovrådet fundet det nødvendigt at begrænse beskyttelsen til lokaliteter, der ikke er frit tilgængelige. Folk, der færdes på steder, hvor også andre frit kan komme, må derfor være indstillet på, at der kan være personer med kikkert eller fotoudstyr på samme sted, og folks adfærd er naturligt indrettet herefter. Straffelovens 2 64 a er endvidere begrænset til at omfatte iagttagelse ved hjælp af kikkert eller andet apparat. Iagttagelse med det blotte øje af en person, som befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, er således ikke strafbart efter straffelovens 264 a. Baggrunden for denne afgrænsning er lignende synspunkter som de, der ligger bag begrænsningen til ikke frit tilgængelige steder. Selv om man befinder sig på et ikke frit tilgængeligt

4 sted, må man indrette sin adfærd efter, at nogen kan "se ind", hvis dette er umiddelbart muligt. Det følger modsætningsvis af straffelovens 264 a, at fotografering eller iagttagelse ved hjælp af kikkert eller andet apparat af personer, der befinder sig på et frit tilgængeligt sted, som udgangspunkt er straffrit. Lovligheden af sådan fotografering eller iagttagelse er dog i et vist omfang reguleret ved lov nr. 278 af 9. juni 1982 om TV-overvågning. Loven forbyder - med en række undtagelser - TV-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Loven regulerer imidlertid alene privates TV-overvågning. Ved politiets fotografering eller iagttagelse af personer, der befinder sig på et frit tilgængeligt sted, realiseres der således ikke et i øvrigt strafbart gerningsindhold, og denne form for iagttagelse er derfor utvivlsomt ikke omfattet af definitionen på et straffeprocessuelt tvangsindgreb, jf. kapitel 1, afsnit 1.3. Det samme gælder iagttagelse uden brug af optiske instrumenter af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder. Udvalget er opmærksom på, at fastlæggelse af begrebet "ikke frit tilgængeligt sted" kan volde nogen tvivl. Da problemstillingen imidlertid er beskrevet i den strafferetlige litteratur, jf. Speciel Del, 1989, s , og Kommenteret Straffelov, Speciel Del, 1994, s. 309, og endvidere nu tildels afklaret gennem praksis, finder udvalget det ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet nærmere i denne sammenhæng, ligesom udvalget ikke finder, at dette afgrænsningsproblem er af en sådan karakter, at det hindrer den valgte systematik for den følgende beskrivelse. Politiets iagttagelse af personer kan således efter forholdsvis klare kriterier opdeles i to grupper af efterforskningsmidler. Dels kvalificerede indgreb, der om-

5 fatter observation med optisk udstyr af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder, dels ikke kvalificerede indgreb, som omfatter observation af personer på frit tilgængelige steder eller uden anvendelse af apparat. Udvalget finder det mest hensigtsmæssigt i det følgende at behandle de to grupper hver for sig Observation med optisk udstyr af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder (kvalificerede indgreb) Gældende ret. Der findes ikke i retsplejeloven eller i lovgivningen i øvrigt nærmere bestemmelser om politiets adgang til at foretage observation af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, ved hjælp af et apparat. Der er heller ikke i administrative forskrifter fastsat regler herom, ligesom der ikke i praksis ses at foreligge afgørelser, som kan belyse, i hvilke sager og under hvilke omstændigheder observation må anvendes i efterforskningen. I retsplejelovens kapitel 75 a om besigtigelse findes i 822, stk. 1, 1. pkt., en bestemmelse, hvorefter politiet har at foretage besigtigelser i alle tilfælde, hvor dets pligter med hensyn til etterforskningen medfører det. Denne bestemmelse giver politiet adgang til en ydre iagttagelse af et vist objekt, som f.eks. kan være en person, men bestemmelsen antages ikke at give hjemmel til skjult. eller hemmelig iagttagelse. Strafferetsplejeudvalget har i øvrigt i betænkning nr. 1159/89 om ransagning stillet forslag om, at retsplejelovens kapitel 75 a, herunder 822, i det hele ophæves. Det har tidligere været overvejet at fastsætte regler i retsplejeloven om observation. I forbindelse med reformen i 1971 af straffelovens regler om beskyttelse af privatlivets fred og nogle hertil knyttede ændringer af rets-

6 plejeloven blev det overvejet at lade retsplejelovens (daværende) 750 c om aflytning omfatte også iagttagelser svarende til straffelovens 264 a. Om disse overvejelser hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, jf. Folketingstidende , Tillæg A, sp. 562: "Det har været overvejet at udvide forslaget til 750 c (aflytning) til også at omfatte politiets og f.eks. toldmyndighedernes adgang til uden tilladelse at fotografere personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, samt på de nævnte myndigheders adgang til ved hjælp af kikkert eller andet apparat at iagttage sådanne personer, jf. forslaget til borgerlig straffelovs 264 a. Justitsministeriet har imidlertid ikke fundet at kunne gå ind for en sådan udvidelse, da den ville afskære politiet og toldmyndighederne fra at efterforske og sikre sig bevis i sager, der ikke er omfattet af opregningen i 750 a, hvis de mistænkte befinder sig på et lukket område, herunder et skib. En sådan begrænsning af efterforskningsmulighederne må f.eks. i sager om smugleri og sortbørshandel anses for urimelig, hvis man afvejer den i forhold til beskyttelsesinteressen, og Justitsministeriet finder derfor ikke grundlag for at søge disse forhold reguleret ved lov. " På denne baggrund kan en analogi fra retsplejelovens bestemmelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden ikke uden videre anvendes som grundlag for en beskrivelse af de gældende regler om observation.. Hertil kommer, at politiets adgang til at aflytte andre samtaler end telefonsamtaler ikke er begrænset til samtaler, der føres på ikke frit tilgængelige steder. Retsplejelovens bestemmelser følger her straffelovens 263, stk. 1, nr. 3 om aflytning, som - i modsætning til straffelovens 264 a om observation - ikke stiller krav til stedet, dvs. hemmelig aflytning af samtaler, som finder sted på frit tilgængelige steder, er også strafbart. Baggrunden for denne forskel mellem straffebestemmelserne er omtalt ovenfor i afsnit 5.1., hvor det er nævnt, at kriminaliseringen af observation ved hjælp af optiske instrumenter er begrænset til ikke frit tilgængelige steder, fordi kikkerter og fotoudstyr er almindelig udbredt til

7 83 helt legitime formål, hvilket befolkningen - og lovgivningen - må indrette sig efter. Aflytning af samtaler uden anvendelse af apparat, f.eks. samtaler der på offentligt sted kan høres af de omkringstående, falder uden for straffelovens 263, stk. 1, nr. 3. Båndoptagelse af sådanne samtaler til støtte for den lyttendes hukommelse falder formentlig også uden for straffelovens regel, jf. betænkning nr. 1023/1984, s. 60. På samme måde falder en iagttagelse, der foretages uden anvendelse af apparat, altid uden for straffelovens 264 a, hvorimod en "fastholdelse" af iagttagelsen ved hjælp af et apparat vil bringe forholdet ind under straffelovens 264 a, såfremt den iagttagede befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. I praksis foretages observation som led i efterforskning efter politiets frie skøn, der dog er undergivet de generelle begrænsninger, som udspringer af proportionalitetsgrundsætningen. Gammeltoft-Hansen antager i "Straffeprocessuelle Tvangsindgreb", s. 323, at en form for indikationskrav efterleves i praksis, således at indgrebet kun foretages, hvor det må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen. Det må endvidere antages, at observation i princippet kun finder sted over for mistænkte (sigtede). Men ligesom ved indgreb i meddelelseshemmeligheden vil ikke mistænkte personer ofte blive involveret gennem deres samvær med mistænkte (sigtede) Norske og svenske regler. er i Norge ingen særlig regulering af politiets adgang til ved hjælp af kikkert, fotografiapparat eller lignende udstyr at iagttage personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Ved lov nr. 48 af 9. juni 1978 om personregistre m.m. er imidlertid fastsat bestemmelser om fjernsynsovervåg-

8 ning og billedoptagelse i forbindelse med sådan overvågning. Fjernsynsovervågning, hvorved forstås vedvarende eller regelmæssigt gentaget personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende fjernsynskamera, fotografiappparat eller lignende apparat, er kun tilladt, hvis det er sagligt begrundet ud fra til virksomheden i det organ el-ler foretagende, som foretager overvågningen. Selvom overvågningen sker på et sted, hvor kun en begrænset kreds af personer færdes, er overvågning kun tilladt, såfremt der ud fra hensynet til virksomheden er et særligt behov for overvågningen. Bestemmelserne i lov om personregistre suppleres af en regel i straffelovens 390 b. Efter bestemmelsen straffes med bøde den, som foretager fjernsynsovervågning på offentligt sted eller af arbejdssted, uden at der ved skiltning eller på anden måde tydeligt er gjort opmærksom på, at stedet bliver overvåget. Pligten til at foretage skiltning gælder i princippet også for politiet. Efter straffeproceslovens 202 a kan politiet imidlertid iværksætte skjult fjernsynsovervågning på offentligt sted som nævnt i straffelovens 390 b, når der er begrundet mistanke om en strafbar handling, som efter loven kan medføre højere straf end fængsel i 6 måneder, såfremt overvågningen er af væsentlig betydning for efterforskningen. Beslutning om fjernsynsovervågning træffes af retten. Tilladelse gives for et bestemt tidsrum, der ikke må være længere end strengt nødvendigt og højst 4 uger. Heller ikke i Sverige er der nogen særskilt regulering af politiets adgang til ved hjælp af kikkert, fotografiapparat eller lignende udstyr at iagttage personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. I 1977 blev der imidlertid fastsat regler om TV-overvågning (lov 1977:20). Loven forbød bl.a. anvendelse af fjernstyret overvågningskamera og regulerede pligten til at indhente tilladelse til af gader, torve

9 og andre områder, der er åbne for almenheden. I 1990 blev lov 1977:20 om TV-overvågning afløst af lov 1990:484 om overvågningskameraer m.m loven indebar ingen gennemgribende ændringer af reguleringen fra Det er således den alt overvejende hovedregel, at der er pligt til at indhente tilladelse til TV-overvågning af gader, torve og andre områder, der er åbne for almenheden. Loven bestemmer endvidere, at der ved tydelig skiltning eller på anden måde skal gives oplysning om, at et bestemt område bliver overvåget. Ved 1990-loven er der dog gennemført visse undtagelser fra kravet om indhentelse af tilladelse og skiltning, bl.a. i forbindelse med overvågning af forsvarets anlæg og ved automatisk hastighedsovervågning. Politiets anvendelse af overvågningskamera er omfattet af lov om overvågningskameraer og kræver derfor tilladelse. Dette betyder, at oplysningspligten gælder også for politiets virksomhed. Politiets anvendelse af kamera ved automatisk hastighedskontrol er i medfør af en særlig bestemmelse i loven undtaget både fra kravet om tilladelse og fra oplysningspligten. Bortset fra denne undtagelse savner politiet i princippet mulighed for at anvende skjult overvågning med fjernstyret kamera. Regeringsrätten har dog i fire domme den 14. april 1994 udtalt, at der forelå sådanne særlige at politiet var undtaget fra oplysningspligten (Regeringsrättens domme i sag nr. 5379, 5380, 5381 og ). Den svenske regering har den 16. februar 1995 besluttet, at; reglerne i lov 1990:484 om overvågningskameraer m.m. skal gennemgås og overvejes på ny. Spørgsmålet om politiets anvendelse af overvågningskameraer skal særligt overvejes. Det er i den forbindelse udgangspunktet, at politiets mulighed for at anvende skjulte fjernstyrede ningskameraer skal udvides.

10 Behov for regulering? Spørgsmålet om, hvorvidt - og i givet fald i hvilket omfang - "politiet i dag som led i efterforskningen af konkrete sager observerer personer, som befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, ved hjælp, af fotografiapparat, kikkert eller andet apparat, lader sig ikke umiddelbart besvare. Der findes ingen statistiske - eller andre officielle - oplysninger herom, ligesom der ikke ses at være offentliggjort praksis, der nærmere kan belyse anvendelsen af sådan observation som efterforskningsmiddel. Københavns politi har over for udvalget redegjort for nogle konkrete tilfælde af observation. Af redegørelsen fremgår, at observation af mistænkte i praksis anvendes i et vist omfang, navnlig i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og straffelovens 191. Folketingets Ombudsmand har henledt udvalgets opmærksomhed på en konkret sag, hvor der blev indgivet klage over politiets anvendelse af en kikkert i efterforskningsøjemed (til overvågning af en mistænkts bopæl). Rigsadvokaten afviste klagen bl.a. under henvisning til, at hvad der skal forstås ved "uberettiget" i straffelovens 264 a's forstand, må afgøres bl.a. på baggrund af den foreliggende sædvane på området, som Folketinget som nævnt ovenfor havde lejlighed til at tage stilling til i forbindelse med forslaget til retsplejelovens. 750 c. Justitsministeriet tiltrådte Rigsadvokatens afgørelse. Ombudsmanden udtalte i anledning af sagen, at det kan give anledning til tvivl, om der er tale om et straffeprocessuelt tvangsindgreb, og at han, da Strafferetsplejeudvalget for tiden behandler forskellige spørgsmål i forbindelse med en revision af retsplejelovens bestemmelser om tvangsindgreb, ikke fandt at burde tage stilling til det rejste spørgsmål. Ombudsmanden bemærkede samtidig, at han fandt det rigtigst, at lovgivningsmagten får lejlighed til

11 at tage stilling til det retlige grundlag for politiets adgang til at foretage iagttagelse af mistænkte personer i efterforskningsøjemed ved hjælp af kikkert eller andet optisk udstyr. tekniske udvikling har muliggjort, at politiet kan iværksætte videoovervågning af et rum på samme skjulte måde, som der i dag kan iværksættes rumaflytning, jf. retsplejelovens 780, stk. 1, nr. 2, ligesom det er muligt ved hjælp af samme skjulte apparat at iværksætte såvel rumaflytning som videoovervågning. Denne tekniske udvikling må forventes at øge politiets tilskyndelse til at anvende disse efterforskningsmidler. Det må som nævnt antages, at politiet efter gældende ret er berettiget til som led i en efterforskning ved hjælp af et apparat at iagttage personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Det kan anføres, at politiets anvendelse af et sådant indgreb i privatlivets fred, i hvert fald i sin kvalificerede form, kun bør kunne finde sted under bestemte, i loven opregnede betingelser. om det i dag må antages at forekomme forholdsvis sjældent, at politiet iværksætter sådanne indgreb, er der grund til at tro, at ønsket om anvendelse af forskellige former for observation fremover - med den teknologiske ud- - vil blive mere almindeligt udbredt. På den baggrund kan der være anledning til nu at fastsætte nærmere regler for sådanne indgreb, også selvom udvalget er opmærksom på, at almindelige ressourceafvejninger i sig selv som regel vil sætte en grænse for politiets anvendelse af disse indgreb Vurdering af beskyttelsesinteressen. Observation af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, ved hjælp af et apparat, er efter udvalgets opfattelse et så væsentligt indgreb i retten til

12 personlig fred, at der som udgangspunkt bør sættes snævre grænser for politiets adgang til at foretage dette indgreb. Retten til et privatliv og til på et ikke frit tilgængeligt område frit at kunne gøre, hvad man vil, uden at blive iagttaget af uvedkommende, herunder offentlige myndigheder, må anses for en fundamental rettighed for den enkelte. Heroverfor står imidlertid, at politiet i en række situationer kan have behov for anvende observation som efterforskningsmiddel i forbindelse med visse former for grovere eller mere professionel kriminalitet. Det drejer sig først og fremmest om narkotikakriminalitet, men også i forbindelse med sager om f.eks. hælerivirksomhed og hasardspil anvendes observation i praksis som efterforskningsmiddel. Om den nærmere afvejning af disse modsatrettede hensyn henvises til den tilsvarende diskussion for så vidt angår aflytning i bet. nr. 1023/1984, s. 54, hvor det er anført, at opgaven ved udformning af reglerne om aflytning består i på den ene side at udforme disse på en sådan måde, at politiets mulighed for at opklare og bekæmpe alvorlig kriminalitet ikke beskæres urimeligt, men på den anden side at stille sådanne begrænsninger op for anvendelsen af indgrebene, at de hastigt voksende tekniske muligheder ikke fører til en overhåndtagende offentlig aflytning af borgerne. Udvalget kan tiltræde disse synspunkter som gældende også for en regulering af observation som straffeprocessuelt tvangsindgreb. Der må således ske en afvejning af på den ene side hensynet til at muliggøre en fortsat effektiv efterforskning i disse sager, og på den anden side hensynet til, at politiets anvendelse af observation ikke får karakter af en systematisk eller utilladeligt indgribende overvågning af borgerne. Som det er tilfældet med indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. bet. 1023/1984, s. 52, finder udvalget også for

13 så vidt angår observation, at den omstændighed, at indgrebet som hovedregel foregår skjult for den, der rammes, øger behovet for at sætte snævre grænser for dets anvendelse. Både med hensyn til beskyttelsesinteressen og udførelsesmåden minder observation i det hele taget på mange punkter om indgreb i meddelelseshemmeligheden, navnlig den såkaldte "anden aflytning" jf. retsplejelovens 780, stk. 1, nr. 2. For så vidt angår de mere generelle betragtninger om beskyttelsesinteressen i forhold til indgrebets tydning i efterforskningen henvises derfor til betænkning nr. 1023/1984, s Betingelserne for iværksættelse af observation med optisk udstyr på ikke frit tilgængeligt sted Opdeling af de kvalificerede indgreb. Begrebet observation på ikke frit tilgængeligt sted med optisk udstyr omfatter en bred skala af forskellige kvalificerede indgreb, der ikke alle føles lige krænkende. Observation vil således efter definitionen omfatte såvel åbenlys observation med kikkert af en person, der befinder sig i en privat have, som den observation, der finder sted ved hemmelig opsætning af videoudstyr i en privat bolig. Beskyttelseshensynet er ikke det samme i de to situationer. Det kan anføres, at den, der befinder sig i en have, må indrette sig på, at andre evt. kan kigge ind og se, hvad han eller hun foretager sig, hvorimod det samme ikke gælder for den, der befinder sig inde i en privat bolig u- den for øjesyn, og som derfor ikke regner med at blive set af andre. Det er på den baggrund udvalgets omfattelse, at ikke alle former for observation med apparat af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængeligt sted, bør anses for lige kvalificerede. Efter udvalgets opfattelse er det derfor nedvendigt at differentiere de betingelser, der skal gælde fer iværksættelse af observation i forskellige situatio-

14 ner. En sådan differentiering er tillige foreslået af Gamse tvangsindgreb, 1981, s. 86, note 2. En opdeling af indgreb i forskellige kategorier er også sket ved udformningen af reglerne om legemsindgreb, jf. retsplejelovens 792, stk. 1, og er yderligere foreslået ved udformningen af nye ransagningsregler, jf. bet. nr. 1159/1989, s , hvor der opstilles forskellige betingelser for ransagning, alt efter om indgrebet retter sig mod boliger og andre husrum eller mod lokaliteter uden for husrum. Udvalget har overvejet at foretage en afgrænsning af de forskellige indgreb alt efter, om det i det enkelte tilfælde er påregneligt for den pågældende person, at han eller hun bliver iagttaget af andre, men har fundet, at dette retsteknisk ville være en ikke særlig klar afgrænsning, som det vil være vanskeligt at arbejde med i praksis. Udvalget foreslår derfor, at der lovteknisk tages udgangspunkt i mere generelle betragtninger med særlig vægt på følgende momenter: 1) karakteren af den lokalitet, der konkret er tale om at observere, 2) placeringen af det apparat, der skal anvendes i det konkrete tilfælde, og 3) karakteren af det apparat, der bliver tale om at anvende. Herved vil det efter udvalgets opfattelse være muligt at udskille de tilfælde, hvor der er tale om mere kvalificerede og særlig kvalificerede indgreb, og hvor der derfor bør opstilles strengere betingelser for at tillade observation. Det må for det første tillægges betydning, hvilken lokalitet der er tale om at udspejde. I de tilfælde, hvor politiet ønsker at foretage observation af boliger eller andre husrum, må der anses at foreligge et særlig kvalificeret indgreb i en beskyttelsesværdig interesse. Sådanne indgreb bør derfor som udgangspunkt kun kunne gennemføres under relativt strenge betingelser. Observation af andre ikke frit tilgængelige lokaliteter, som f.eks. haver, bør

15 derimod som hovedregel kunne iværksættes under mindre strenge betingelser. Det er imidlertid ikke alle former for observation mod boliger eller andre husrum, der kan anses for lige krænkende. Det kan således anføres, at den, der befinder sig i en privat bolig, men som placerer sig foran et vindue således, at den pågældende er fuldt synlig for naboerne, på samme måde som den, der opholder sig i en have, må indrette sin opførsel på, at han eller hun kan blive set af andre. Det vil på samme måde være generelt påregneligt for den enkelte, at andre i denne situation kan iagttage, hvad den pågældende foretager sig, og denne må derfor indrette sin opførsel herpå. Det samme gælder derimod ikke for den, der befinder sig inde i et husrum, hvor det ikke er muligt for andre at kigge ind, og hvor evt. observation derfor må foregå med optiske apparater, der anvendes eller er opsat i selve husrummet. Det må derfor for det andet tillægges betydning, hvordan iagttagelsen nærmere skal gennemføres. For at indgrebet skal anses for særlig kvalificeret og dermed omfattet af de strengeste betingelser for dets iværksættelse, bør det således yderligere være kendetegnet ved, at der anvendes optiske apparater m.v., som anvendes eller er opsat i selve boligen eller husrummet. Det særlig kvalificerede indgreb vil således typisk være karakteriseret ved, at der foreligger yderligere et indgreb i privatlivets fred, nemlig det indgreb, der består i hemmelig indtrængen i boligen med henblik på at opsætte video- eller tv-udstyr m.v. Efter udvalgets opfattelse bør de særlig kvalificerede indgreb imidlertid ikke begrænses til at omfatte de ovenfor nævnte situationer. I nogle situationer vil en observation, der foretages ved hjælp af et apparat, der udefra rettes mod boligen, kunne være ligeså indgribende som et indgreb, der er foretaget ved hjælp af et apparat, der er opsat i selve boligen. Det må navnlig tillægges betydning, om indgrebet foregår ved hjælp af et fjernbetjent

16 eller automatisk virkende apparat. Et fjernbetjent eller automatisk virkende apparat registrerer således enhver form for aktivitet i den periode, hvor apparatet virker, herunder aktiviteter, der er uden forbindelse med det forhold, der efterforskes, hvorved integritetskrænkelsen bliver større. Muligheden for at holde indgrebet hemmeligt er endvidere større, når observationen sker ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende apparat. Sådanne indgreb vil endvidere ofte kunne være forbundet med en husfredskrænkelse, idet det i nogle tilfælde vil være nødvendigt for politiet at skaffe sig adgang til det ikke frit tilgængelige område, f.eks. til haven, for at opsætte det fjernbetjente udstyr. Det er samme hensyn, der ligger bag ved udformningen af lov om forbud mod privates TV-overvågning m.v., jf. lov nr. 278 af 9. juni Loven regulerer således kun den personovervågning, der finder sted ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende TV-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat, hvorimod den per-sonovervågning, der foretages manuelt, er holdt uden for reguleringen. I de tilfælde, hvor observationen af personer, der befinder sig i en bolig eller andre husrum, foretages ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende apparat, kan indgrebet efter udvalgets opfattelse have en væsentlig og indgribende karakter i forhold til borgeren. Det foreslås derfor, at også denne form for observation skal anses for et særlig kvalificeret indgreb. På den baggrund vil de indgreb, der i denne sammenhæng ikke benævnes som særlig kvalificerede, og som derfor vil kunne iværksættes under relativt mindre strenge betingelser, herefter omfatte politiets 1) observation af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængelige sted uden for en bolig eller andre husrum, samt 2) observation af personer, der befinder sig i en bolig eller andre hus-

17 - 93 rum, men hvor observationen sker ved hjælp af et manuelt betjent apparat, der udefra rettes mod boligen eller husrummet. Udvalget finder imidlertid, at der bør ske en yderligere opdeling af de kvalificerede indgreb, der ikke benævnes som særlig kvalificerede. Som beskrevet ovenfor må observation ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende apparat i almindelighed betragtes som mere indgribende end andre former for observation. Udvalget finder derfor, at der bør stilles strengere betingelser for sådanne mere kvalificerede former for observation end til de almindelig kvalificerede former for observation. Med udgangspunkt i udvalgets ovenfor nævnte opdeling af politiets observationer i dels kvalificerede indgreb, der omfatter observation med optisk udstyr af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder, dels ikke kvalificerede indgreb, som omfatter observation af personer på frit tilgængelige steder eller uden anvendelse af apparat, foreslår udvalget derfor, at betingelserne med her.syn til politiets observationer i de kvalificerede fælde fastsættes med udgangspunkt i følgende opdeling: 1) De kvalificerede indgreb: Observation af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, ved hjælp af et apparat. 2) De mere kvalificerede indgreb: Observation af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, såfremt observationen foretages ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende TV-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. 3) De særlig kvalificerede indgreb: Observation af personer, der befinder sig i en bolig eller andre husrum, såfremt observationen foretages ved hjælp af a) apparat, der anvendes i boligen eller husrummet, eller b) fjernbetjent

18 eller automatisk virkende apparat Kriminalitets- og indikationskrav. Et straffeprocessuelt tvangsindgreb, hvis anvendelse efter gældende ret er undergivet meget snævre grænser, er indgreb i meddelelseshemmeligheden jf. retsplejelovens 781. Udvalget finder, at observation i den nævnte særlig kvalificerede form af personer, der befinder sig i en bolig eller andre husrum, ved hjælp af optiske apparater, der anvendes i boligen eller husrummet, eller ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende apparat, er en foranstaltning af lige så intens og indgribende karakter som indgreb i meddelelseshemmeligheden. Betingelserne for iværksættelse af sådan observation bør derfor ligge på niveau med betingelserne for indgreb i meddelelseshemmeligheden. Dette gælder både med hensyn til spørgsmålet om kriminalitetskrav, hvor der derfor bør fastsættes en betingelse om en strafferamme på 6 år eller derover, eller at lovovertrædelsen skal angå særligt kvalificerede overtrædelser af straffeloven, og med hensyn til indikationskravet, hvor det bør kræves, at indgrebet skal være af afgørende betydning for efterforskningen. Samtidig foreslås det, at efterforskningen skal vedrøre en lovovertrædelse, som har medført eller som kan medføre fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier. Denne betingelse svarer til bestemmelsen i retsplejelovens 781, stk. 4, der blev indsat under Folketingets behandling af spørgsmålet om regulering af indgreb i meddelelseshemmeligheden, se Folketingstidende , tillæg B, sp Det foreslås endvidere, at der skal være bestemte grunde til at antage, at bevis i sagen kan opnås ved indgrebet. Dette indebærer et vist krav om en forbindelse eller tilknytning mellem på den ene side den mistænkte eller forventningen om opnåelse af bevis og på den anden side den

19 lokalitet, som ønskes udspejdet, se nærmere herom nedenfor under pkt I de foran anførte kvalificerede og mere kvalificerede tilfælde af observation kan der efter udvalgets opfattelse ikke stilles samme meget strenge krav til indgrebets iværksættelse. Krænkelsen af privatlivets fred vil i disse situationer typisk ikke være lige så intensiv, og indgrebet bør derfor kunne iværksættes under mindre strenge betingelser. Udvalget har overvejet, om kriminalitetskravet ved de nævnte kvalificerede indgreb kan udformes således, at der blot skal være mistanke om et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den kvalificerede form for observation omfatter imidlertid også de tilfælde, hvor der udefra, dvs. fra et sted uden for lokaliteten, sker observation af personer, der befinder sig i en bolig eller andre husrum, ved hjælp af manuelt betjent apparat. Udvalget finder derfor, at der for alle former for kvalificeret observation bør ske en vis kvalificering af - kravet. En betingelse om, at forholdet blot skal være undergivet offentlig påtale, ville således indebære, at observation kunne anvendes ved langt de fleste almindeligt forekommende straffelovs- og særlovsovertrædelser. Det foreslås på den baggrund, at den kvalificerede observation af personer kun kan anvendes, såfremt efterforskningen vedrører en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre frihedsstraf. Der foreslås endvidere et indikationskrav for indgrebet svarende til gældende ret, således at indgrebet kan. foretages, hvis det må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen. Dette indebærer, at sådan observation fortsat i det væsentlige vil kunne anvendes i de situationer, der blev særligt overvejet af Folketinget i forbindelse med reformen i 1972 af straffelovens regler om beskyttelse af privatlivets fred, jf. foran i pkt

20 Ved de mere kvalificerede indgreb foreslår udvalget, at kriminalitetskravet skærpes, således at efterforskningen skal vedrøre en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover. I øvrigt foreslås samme betingelser som for de kvalificerede indgreb. De foreslåede kriminalitetskrav betyder, at kvalificerede former for observation ikke (længere) kan anvendes som efterforskningsmiddel vedrørende lovovertrædelser, der alene kan medføre bødestraf, hvilket bl.a. er tilfældet i en lang række særlovssager. Det er over for udvalget oplyst, at politiet i praksis anvender observation som efterforskningsmiddel bl.a. i forbindelse med overtrædelser af straffelovens 204 om utilladt hasardspil samt ved overtrædelser af lov om totalisatorspil. Efter straffelovens 204, stk. 3, henholdsvis totalisatorlovens 8, stk. 2, er straffen for den, der deltager i sådant ulovlig spil, alene bøde. Det må i givet fald overvejes, om der på disse særlige områder er behov for, at politiet kan anvende kvalificerede former for observation som efterforskningsmiddel. Det forekommer dog ikke sandsynligt, at en kvalificeret observation vil blive iværksat i forbindelse med hasardspil eller lignende alene med det formål at opnå beviser mod de enkelte spilledeltagere. En kvalificeret observation kan derimod nok tænkes iværksat for at få beviser mod den, der foranstalter det ulovlige hasardspil, men for sådanne forhold er der frihedsstraf i strafferammen, jf. straffelovens 204, stk. 1. Det foreslåede kriminalitetskrav - frihedsstraf i strafferammen - synes således ikke at give anledning til nogen uacceptabel begrænsning af efterforskningen på dette område. Efter lov om planlægning 40 må en bolig i et sommerhus-

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt.

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. - 69 - Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. 4.1. Betingelser for at iværksætte ransagning. Det fremgår af de af udvalget indsamlede statistiske oplysninger, jf. bilag 2 til betænkningen, at det

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0674 Dok.: RAJ40725 Hermed sendes besvarelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Grænser for privat sagsoplysning

Grænser for privat sagsoplysning Grænser for privat sagsoplysning, professor i strafferet jv@jur.ku.dk http://jura.ku.dk/jv Dias 1 Udgangspunkt Al virksomhed, som ikke i almindelighed er forbudt, er tilladt. Forbud: Strafsanktionerede

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse - 1 SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Debatten om offentlige myndigheders adgang til privat grund uden retskendelse raser igen i medierne.

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2008/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0767 Fremsat den 4. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Kapitel 2. Fotoforevisning

Kapitel 2. Fotoforevisning - 21 - Kapitel 2 Fotoforevisning 2.1. Indledning. Forevisning af personfotografier vil ofte indgå som et væsentligt led i politiets efterforskning. Når et vidne i forbindelse med beskrivelse af en mistænkt

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 1 4 4 4 0 7 7 L O

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere