LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNBERG & LETH CHRISTENSEN"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med værneting ved Retten i Ringsted. 1.2 Foreningen er stiftet i henhold til 13.1 i lokalplan nr. 182, i henhold til hvilken bestemmelse der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdets område A, som dette er afgrænset i kortbilag 2 til lokalplan nr I henhold til lokalplan nr. 182 kan lokalplanområde A udbygges i etaper. Foreningens formål er; (1) at varetage foreningens og medlemmernes interesser og i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen, (2) at forestå drift samt ren- og vedligeholdelse af de foreningen i henhold til lokalplan nr. 182 tilhørende fælles friarealer, vej- og stiarealer med derpå værende tekniske anlæg, vej- og stiarealer, beplantninger samt eventuelt regnvandsbassin, fra overtagelsesdagen i henhold til skødet i afsnit 1.2., afsnit (3), (3) at tage skøde på de i 1.2., afsnit (2) anførte arealer, som udstykkes fra matr.nr. 3- ak Benløse by, Benløse, når NCC Énfamiliehuse A/S eller ordre måtte begære det. Foreningen er pligtig i de i 1.2, afsnit (3), anførte arealer at tåle arealændringer, som NCC Énfamiliehuse A/S eller ordre og/eller offentlige myndigheder måtte ønske eller forlange i forbindelse med arealernes udstykning fra matr.nr. 3-ak Benløse by, Benløse. Foreningen er endvidere pligtig at modtage de i 1.2., afsnit (3), anførte arealer opdelt i etaper efter NCC Ènfamiliehuse A/S valg.

2 2. Medlemmer: 2.1 Enhver nuværende såvel som fremtidig ejer af matr.nr. 3-ak, 3-ab og 3-al Benløse by, Benløse, samt alle parceller, der udstykkes herfra, har ret og pligt til at være medlem af foreningen. Såfremt en parcel ejes af et boligselskab, en andelsboligforening eller en ejerlejlighedsforening, udøves medlemsrettighederne af boligselskabet/andelsboligforeningen/ejerlejlighedsforeningen. De enkelte ejerlejlighedsejere, andelshavere og lejere indenfor lokalplanområdet har hverken ret eller pligt til at være medlem af foreningen, idet deres interesser varetages af boligselskabet/bestyrelsen i andelsboligforeningen eller ejerlejlighedsforeningen Medlemmerne er pligtige at udrede kontingent m.m., som foreningen pålægger dem i henhold til nærværende vedtægters beslutninger, jfr. dog Medlemspligten indtræder samtidig med tinglysning af skøde på de i 2, pkt. 2.1, anførte ejendomme eller parceller heraf, være sig betinget eller ubetinget, dog senest på overtagelsesdagen i skødet mellem det indtrædende og udtrædende medlem, og vedvarer indtil en ny ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger. Først fra overtagelsesdagen af den pågældende ejendom/parcel kan det enkelte medlem udøve medlemsrettigheder. Indtil det udtrædende medlem har honoreret sin eventuelle gæld til foreningen hæfter såvel det indtrædende som det udtrædende medlem solidarisk over for foreningen for de den erhvervede ejendom/parcel påhvilende forpligtelser Meddelelse om ejerskifte, og deraf følgende udtræden for det tidligere medlem og indtræden af det nye medlem i foreningen skal inden overtagelsesdagen sendes til foreningens formand. Det nye medlem indtræder fra underskrift af skøde i det tidligere medlems forpligtigelser over for foreningen, og fra overtagelsesdagen i det tidligere medlems rettigheder. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle forpligtelser over for foreningen, herunder men ikke begrænset til eventuel gæld og restancer til foreningen, også selv om forpligtelsen er opstået i det tidligere medlems ejertid. Når et medlem overdrager eller på anden måde ophører med at være ejer af hele eller dele af sin ejendom, bortfalder de til medlemskabet hørende rettigheder, derunder krav på andel af foreningens formue.

3 Refusionsopgørelse mellem det indtrædende og udtrædende medlem skal indeholde en opgørelse over forpligtelserne over for foreningen. Parterne hæfter in solidum for skyldige beløb til foreningen pr. overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen mellem det tidligere medlem og det indtrædende medlem er i øvrigt foreningen uvedkommende. 3. Brug af fællesarealer m.v.: 3.1. Ved forpligtelse til drift i 1.2, afsnit (2), forstås blandt andet renholdelse, pasning samt tegning af sædvanlige forsikringer, herunder grundejerforsikring. Ved forpligtelsen til renholdelse i 1.2, afsnit (2), der er en del af driften, forstås blandt andet fejning, snerydning, græsslåning og anden pleje af beplantede arealer, afrensning af installationer, f.eks. i forbindelse graffiti eller lignende. Ved forpligtelsen til vedligeholdelse, i 1.2, afsnit (2), der er en del af driften, forstås blandt andet almindeligt vedligehold, planlagt og periodisk vedligehold, fornyelse og hovedistandsættelse af samtlige de foreningen i 1.2, afsnit (3) anførte fællesarealer med derpå værende indretninger, lysarmaturer, beplantning samt eventuelt regnvandsbassin Ethvert medlem er pligtig senest 6 måneder efter ibrugtagningstidspunktet at plante levende hegn i skel på medlemmets matrikel. Levende hegn langs skel mod veje, stier og friarealer og lignende skal dog plantes på egen grund i en afstand fra skel på mindst 30 cm. Det levende hegns højde må ikke overstige 1,8 meter. Udgiften til plantning af levende hegn eller en del heraf, som står i skel mellem to medlemmer, deles ligeligt mellem de pågældende medlemmer. Skal det levende hegn eller en del heraf plantes i skel mod foreningens arealer eller nabomatrikler uden for foreningen, bærer det pågældende medlem den fulde udgift til plantning for så vidt angår den del af det levende hegn. Det påhviler foreningen at vedligeholde træer, buske og levende hegn, som henstår/er plantet på foreningens arealer. Står en del af et medlems levende hegn i skel mod foreningens arealer, vedligeholder det pågældende medlem for så vidt angår den del af det levende hegn selv såvel den indvendige som udvendige side heraf. For så vidt angår levende hegn eller del heraf, der står i skel mellem medlemmerne, vedligeholder det enkelte medlem sin indvendige side af det levende hegn. Udgiften til genplantning af levende hegn eller en del heraf, som står i skel mellem to medlemmer, deles ligeligt mellem de pågældende medlemmer. Skal det levende hegn eller en del heraf, der står i skel mod foreningens arealer eller nabomatrikler uden for foreningen, genplantes, bærer det pågældende medlem den fulde udgift til genplantning for så vidt an-

4 går den del af det levende hegn. Udgiften til genplantning af levende hegn og træer på foreningens arealer afholdes af foreningen Det er medlemmerne tilladt at supplere de i 3.2. anførte levende hegn med trådhegn på det levende hegns indvendige side på medlemmets matrikel. Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende må ikke anvendes mod veje, stier og friarealer Henstillen og parkering af køretøjer over kg., lystbåde, campingvogne, skibscontainere o.lign. må ikke finde sted inden for lokalplansområde A Bestemmelserne i finder ikke anvendelse på matr nr 3-ab og 3-al Benløse by, Benløse, og enhver parcel udstykket herfra. 4. Kontingent og acontobetalinger: 4.1. Generalforsamlingen fastsætter et halvårligt kontingent til foreningens administration og udførelse af foreningsopgaver. Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent skal være ens pr. boligenhed, uanset boligens og grundens størrelse. Et medlems samlede kontingent til foreningen opgøres således på baggrund af antallet af boligenheder på det pågældende medlems matrikel Den på den stiftende generalforsamling valgte ledelse er berettiget til at fastsætte et årligt foreningskontingent NCC Ènfamiliehuse A/S samt de til enhver tid værende adkomsthavere til matr.nr. 3-ab og 3-al Benløse by, Benløse, og enhver parcel udstykket herfra, kan, uanset om NCC Ènfamiliehuse A/S er medlem af foreningen eller ej, ikke pålægges at indbetale kontingent eller anden indbetaling til foreningen. Såfremt en del af matr.nr. 3-ak Benløse by, Benløse overdrages af NCC Ènfamiliehuse A/S i ubebygget stand til tredjemand til videreudstykning og opførelse af mere end én boligenhed, er den pågældende tredjemand først pligtig at betale kontingent for disse boliger efterhånden som boligerne færdigmeldes over for Ringsted kommune i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement for Småhuse.

5 4.4. Kontingent m.m. betales med forfald hver den 1. juli og den 1. januar. Al opkrævning sker over giro eller den efter bestyrelsens/ledelsens overbevisning bedst anvendelige måde. Den på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse kan opkræve et bidrag med anden forfaldsdato Hvis et medlem af foreningen ikke rettidigt betaler kontingent m.v. til forfaldsdagen, rykkes medlemmet skriftligt med en frist på 14 dage for modtagelsen af påkravet. Herfor kan der pålægges et rykkergebyr, som er forud fastsat af bestyrelsen. Medlemsrettigheder kan ikke udøves af det enkelte medlem fra udløbet af ovennævnte frist og indtil samtlige restancer er indbetalt til foreningen. 5. Pligter/hæftelser: 5.1. Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af foreningen lovligt vedtagne regler og beslutninger I forhold til 3. mand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. 6. Generalforsamlingen: 6.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og som sådan beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal Ethvert medlem er berettiget til at afgive én stemme pr. boligenhed på det pågældende medlems matrikel. Er en etape for det samlede byggeri, jfr. 9.6 i lokalplan nr. 182, ikke videreudstykket i parceller til videresalg, er det pågældende medlem berettiget til at afgive stemmer for det samlede antal byggeretter til boligenheder på den pågældende etape Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet ved skriftlig fuldmagt delegere sin stemme til en anden person, som imod fremlæggelse af den fornødne dokumentation, kan stemme for den pågældende.

6 6.4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Ringsted Kommune i april måned. 7. Generalforsamlingens afholdelse, forslag samt forslag til ændringer i vedtægterne: 7.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og godkendelse heraf. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent m.m. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 1 revisor. 9. Valg af 1 suppleant til revisor. 10. Eventuelt Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne Dagsorden skal følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Det samme gælder årsregnskab samt forslag til budget for det følgende regnskabsår Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

7 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget. De af generalforsamlingen vedtagne forslag til ændringer i foreningens vedtægter skal efterfølgende godkendes af Ringsted Kommune. Sålænge NCC Ènfamiliehuse A/S eller ordre ejer én eller flere ejendomme inden for foreningsområdet, skal de af generalforsamlingen vedtagne ændringer i foreningens vedtægter tillige efterfølgende godkendes af det nævnte selskab. Kan ændringen i foreningens vedtægter ikke godkendes af Ringsted Kommune og NCC Ènfamiliehuse A/S, bortfalder det af generalforsamlingen vedtagne forslag til ændring af foreningens vedtægter uden videre. Vedtægternes 3.5 og bestemmelsen i 4.3 om fritagelse for kontingent for matr.nr. 3-ab og 3-al Benløse by, Benløse og enhver parcel udstykket herfra, kan ikke ændres for nogen af disse parceller uden samtykke fra ejeren af den pågældende parcel Forslag til ændring af vedtægterne skal være fremsendt til formanden senest den 1. marts forud for den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med den skriftlige indkaldelse af generalforsamlingen Andre forslag skal være fremsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag udleveres senest ved indgangen til generalforsamlingsstedet og kan vedtages, såfremt forslaget opnår simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. 7.9 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. Når forholdene efter bestyrelsens skøn gør det nødvendigt, kan bestyrelsen dog indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 6 dages varsel.

8 7.10 Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen Opløsning af foreningen kan kun ske ved énstemmighed og med Ringsted Kommunes forudgående skriftlige godkendelse heraf, jf Generalforsamlingens ledelse: 8.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor for foreningen Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når et medlem eller bestyrelsen kræver dette Over det på generalforsamlinger passerede, skal der udarbejdes referat, som underskrives af formanden og dirigenten, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende. 9. Foreningens valgte ledelse: 9.1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Valgbar til foreningens bestyrelse er ethvert medlem og/eller medlemmets ægtefælle. Så længe NCC Ènfamiliehuse A/S eller ordre er medlem af foreningen, har NCC Ènfamiliehuse A/S eller ordre ret til at udpege ét af de tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, således at der blandt bestyrelsesmedlemmerne vælges en formand og en kasserer. Indtil 3/4 af medlemmerne, jf. vedtægternes 2.1, er indflyttet, kan ledelsen af foreningen varetages af en bestyrelse på 1 medlem. Der vælges én suppleant hertil Til at revidere foreningens regnskaber vælges en revisor og suppleant hertil for 1 år ad gangen.

9 9.3. Genvalg kan finde sted. 9.4 Foreningen kan administreres af en af bestyrelsen valgt administrator, som skal bistå med den daglige drift af foreningen. Den af bestyrelsen valgte administrator skal være ejendomskyndig og have fornøden forsikringsdækning. Den valgte administrator kan også være administrator for en eller flere øvrige ejerforeninger samt for grundejerforeninger i området. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være revisor for ejerforeningen. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol. Administrators honorar afholdes som en fælles udgift af foreningen. 10. Ledelse af foreningen: Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og er den højeste myndighed imellem generalforsamlingerne Formanden er såfremt bestyrelsen ikke har valgt en administrator - den daglige leder og korresponderende i foreningen Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Bestyrelsen fastsætter selv sin mødeorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og formålsparagraf og står herfor til ansvar overfor generalforsamlingen Bestyrelsen træder sammen mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, ligesom 1 bestyrelsesmedlem kan forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.

10 10.6. Ved formandens eventuelle afgang, fungerer et andet bestyrelsesmedlem som formand indtil den ordinære generalforsamling, eller hvis bestyrelsen træffer beslutning herom - indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening Over det på bestyrelsesmøder passerede føres protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 11. Foreningens regnskab og økonomi: Regnskabsåret følger kalenderåret - og regnskabet skal forinden forelæggelse på den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor, som med sin underskrift bekræfter regnskabets rigtighed, samt kontrollerer, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede. Første regnskabsperiode løber dog fra den stiftende generalforsamling og til udløbet af det kalenderår, i hvilket der første gang opkræves foreningskontingent Kassereren aflægger på hvert bestyrelsesmøde en kort beretning over foreningens økonomi og aktiver Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,00 og indgåede midler skal hurtigst muligt indsættes på foreningens konti Bestyrelsen skal ved hvert bestyrelsesmøde kontrollere regnskabsbilag og påtegne disse, ligesom det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen forinden det udsendes, til medlemmerne Foreningens midler anbringes på en bankkonto i foreningens navn, og der kan kun hæves på foreningens konti af kassereren og formanden i forening, eller ved forfald, af en af dem ved et andet bestyrelsesmedlems underskrift Såfremt bestyrelsen har valgt en administrator til udførelse af foreningens administration, foranstalter administrator regnskab udarbejdet.

11 12. Foreningens opløsning: 13.1 Foreningen kan ikke opløses uden Ringsted Kommunes samtykke Den ordinære generalforsamling kan i forbindelse med opløsning af foreningen beslutte, at bestyrelsen skal forestå den endelige afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse, efter generalforsamlingens anvisning, hvorefter der indkaldes til en afsluttende generalforsamling. --oo0oo-- Således endeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærup Park, den / København K, den / 2007 For bestyrelsen: Som dirigent: Advokat Morten Hove Godkendt af Ringsted Kommune, den / 2007

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter 1 Foreningens navn, omrc'~de og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Overgardsparken og omfatter delomrade II i R0nde kommunes lokalplan nr. 60. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere