Sagsnummer 2008/ august Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade Thyborøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn"

Transkript

1 Sagsnummer 2008/ august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade Thyborøn

2 Side 2 af 145

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation Bredgade Thyborøn Unik ejendom med meget central placering på hovedgade i Thyborøn. Huset er opført i 1918 og har tidligere været benyttet som lodsstation. Boligarealet udgør iht. BBR 84 m², erhvervsareal iht. BBR 56 m². Grundarealet udgør 551 m². Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Side 3 af 145

4 Besigtigelse af ejendommen kan foretages som anført på eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Mads Møller Jepsen på telefon Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Thyborøn Lodsstation således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag den. 4. oktober 2011 kl. 12:00. Samme dag kl. 13:00 vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 4 af 145

5 Side 5 af 145

6 Side 6 af 145

7 Side 7 af 145

8 Side 8 af 145

9 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 11 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 23 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 27 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 69 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 73 Bilag 7 Kommunalt oplysningsskema s. 77 Bilag 8 Tilstandsrapport s. 85 Bilag 8A Tilbud på ejerskifteforsikring s. 101 Bilag 9 Energimærke s. 115 Bilag 10 Miljøhistorisk redegørelse s. 123 Bilag 11 Skødeudkast s. 139 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 143 Side 9 af 145

10 Side 10 af 145

11 Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme Side 11 af 145

12 Side 12 af 145

13 Cirkulære om salg af statens faste ejendomme CIR nr 7 af 25/01/2010 Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Side 13 af 145

14 Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Side 14 af 145

15 Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Side 15 af 145

16 Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 16 af 145

17 Bilag 2 Særlige salgsvilkår Side 17 af 145

18 Side 18 af 145

19 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn, beliggende Bredgade 14, 7680 Thyborøn. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn, med et grundareal på 551 m², samt de på grunden værende bygninger. Oversigtskort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest for ejendommen og kopi af tinglyst servitut vedlægges som bilag 4. BBR- ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6 Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 7 Tilstandsrapport af 23. juni 2011 H , tilbud på ejerskifteforsikring og energimærke vedlægges som bilag 8, 8A og 9. Miljøhistorisk redegørelse af november 2008 vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Ejendommen vil blive søgt afhændet til højstbydende. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget offentligvurdering, dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Side 19 af 145

20 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste betaler halvdelen af den præmie, der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som er vedlagt som bilag 8A. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapporten i bilag 8 og oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Sælger gør opmærksom på at der for nyligt er foretaget matrikulært arbejde på ejendommen, hvorfor nogle oplysninger i dette udbudsmateriale kan vedrøre den oprindelige ejendom/matrikel. Den samlede ejendom overdrages af Farvandsvæsenet (bygning) og Kystdirektoratet (grund). Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10% af købesummen, Side 20 af 145

21 - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept foreligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. Der kan forekomme afvigelser i de bygningsmæssige arealer i forhold til registreringen i BBR, hvorfor det det påhviler en ny ejer at foretage en evt. indberetning til kommunen. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Thyborøn Lodsstation til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 4. oktober 2011 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 21 af 145

22 Side 22 af 145

23 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort Side 23 af 145

24 Side 24 af 145

25 76 88ev 86a 86bq ± 58 86o 88eu 86r 86d 64 86h 65b 63 86g s 65a 88lm 61 86y 83 62b Kilder: Ortofotos: DDO, COWI Topografisk kort: udgivet med Kort- & Matrikelstyrelsens tilladelse Meter 40 Matr. nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn Undertitel: Vejledende matrikelkort Klassifikation: Frigivet til Internet Dato: Udført af: FBE-MES08 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste 59 Side 25 af 145 Målforhold 1:500 62a Signaturforklaring Matrikelkort 74

26 Side 26 af 145

27 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter Side 27 af 145

28 Side 28 af 145

29 Side 29 af 145

30 Side 30 af 145

31 LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær INTERESSENTSKAB STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALDQRG TfcF.i SS, FAX: SE DK MODTAGET Til Retten i Lemvig Tinglysningsafdelingen Østerbrogade 35B 7620 Lemvig 2 5 JULI 2005 Retten i Lemvig Landinspektørens joumalnr /5 Under henvisning til 13, stk. 1, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder udbedes i anledning af arealoverførsel mellem nedenstående ejendomme, hvorved der overføres delnr. 2: 71 m 2 af matr.nr. 86 bq, Thyborøn by, Thyborøn, til matr.nr. 88ap, smst., attest om, at bestemmelserne i tinglysningslovens 23 om pantehæftelser og servitutter er iagttaget. Samtidig bedes oplyst, hvem der ifølge tingbogen er berettiget til at råde over de anførte ejendomme. 1 servituterklæring vedlægges, samt check kr. 175,-. "- Aalborg, d ''i^a/re^j fnspektør Det attesteres, at bestemmelserne om servitutter og pantehæftelser i tinglysningslovens 22, stk. 1 og 2, og 23, stk. 1, er iagttaget. Rådighed iflg. tingbogen: matr.nr. 88ap: matr.nr. 86bq: Krista Lyng Pedersen /^^--v-^.^ Statens Vandbygningsvæsen v/ Kystinspektoratet For Dommeren i Lemvig den Kirsten Paaskesen oass. Side 31 af 145

32 LANDINSPEKTØRFIRMAET. Nellemann & Bjørnkjær INTERESSENTSKAB %& & *W STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX CVR Indehavere: Mads Hvolby, adm. indehaver Jørgen Nielsen Poul Dollerup Frank E. Kristensen Morten Ørtved Arne Kjærsgaard Erik Dam Knud E. Klausen Morten Andersen Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Thisted Dronninglund Lemvig Sagnr /5 Dat Servituterklæring I henhold til tinglysningslovens 22 kan jeg herved angående nedennævnte servitutter på ejendommen, matr.nr. 86bq, Thyborøn By, Thyborøn, hvorfra delnr. 2: 71 m 2 ved arealoverførsel overføres til matr.nr. 88ap, smst., erklære følgende: Servitutter på matr.nr. 86bq: Vedrører delnr. 2 således: n Lokalplan nr. 33. ad. 1. Vedrører ikke delnr. 2. f/ømen Nielsen landinspektør PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO) Side 32 af 145

33 Akt: skab nr. ADVOKATFIRMAET ERIK HERMANSEN & PlritB~Åyti& ffl V/ADVOKAT PALLE A. JEPSEN VESTERGADE 18, POSTBOX 120, 7620 LEMVIG Kl Tlf Fax Giro Matr.nr.: 88 ad, Thyborøn by, Thyborøn Købers bopæl: 7680 Thyborøn Gade og husnr: Bredgade 34 KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT STEMPELMÆRKE RETTEN I LEMVIG Anmelder: Advokatfirmaet Hermansen & Jepsen v/advokat Palle A. Jepsen Vestergade Lemvig tlf J.nr.: HL/SJ KUNGTLCHGTMEOAFSTEMPUNGAF DOMMERKONTORETS KASSEKOWIROLAPMBAT </ L BETINGET SKØDE 13.G8.%^14: ^ Sti 01 Undertegnede '. ggg Elmer Agger Nørgaard Ternevej" Thyborøn sælger og betinget skøder herved til Erik Jensen Havnegade Thyborøn den faste ejendom matr.nr. 88 ad, Thyborøn by, Thyborøn, af areal iflg. tingbogen 450 m2, med ejendommens tilliggende og tilhørende af grund og bygninger, disses jord-, mur- og sømfaste tilbehør, herunder alle ledninger og installationer til ejendommens forsyning med vand, el og varme og de sanitære installationer, samt hegn og plantning. Herudover medfølger følgende løsøre, for hvilket vederlaget er indeholdt i købesummen: El-ovn, bordkomfur, køleskab, opvaskemaskine samt væg til væg tæpper. Erklæring om ejendommens anvendelse. Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Køber er bekendt med, at sælger ikke har beboet ejendommen igennem længere tid, da ejendommen har været udlejet, og sælger garanterer ikke for evt. fejl og mangler. 1ft> Side 33 af 145

34 Køber er bekendt med, at tagrender og fordør trænger til udskiftning, og køber har fået et afslag i prisen p.g.a dette. Handelsprisen er aftalt efter ejendommens stand. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, ligesom sælger oplyser, at de på ejendommen værende bygninger med installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet af Bygningsreglementet for småhuse af 1/4 1985, kan ikke forventes dokumenteret i form af ibrugtagningstilladelse. Sælger oplyser endvidere, at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedr. ejendommen, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klager over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettighe-^ der eller forpligtelser, at al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handelens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser, eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler. Køber er gjort bekendt med og respekterer, at der ikke er udarbejdet varmesynsrapport og energiattest for ejendommen. Køber frafalder ethvert retskrav som følge heraf. Køber er gjort bekendt med, at lejeværdi af egen bolig for 1996 er beregnet på basis af den offentlige vurdering pr , idet 20. almindelige vurdering pr endnu ikke er udsendt fra myndighederne. Køber er gjort bekendt med, at ligningsmyndighederne^^ ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 1996 vil anvende vurderingen pr som beregningsgrundlag for lejeværdien af egen bolig, hvilket må forventes at medføre en højere lejeværdi end den, der indgår i salgsopstillingen. Køber kan i den anledning ikke rette krav mod sælger eller ejendomsmægler. Både køber og sælger er gjort bekendt med reglerne om indhentelse af tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring. Sælger har frafaldet udarbejdelse af tilstandsrapport, hvilket køber er indforstået med. Som følge heraf foreligger der ikke tilbud om ejerskifteforsikring, og handelen er herefter omfattet af den alm. 20-årige forældelsesfrist. Køber er ligeledes af sælger gjort bekendt med købers fortrydelsesret i henhold til lov nr. 391 af løvrigt sker overdragelsen på følgende nærmere betingelser: 1. Overtagelsesdagen er aftalt til den Side 2-34 af 145

35 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Det solgte henligger fra overtagelsen at regne for købers regning og risiko. Fra den at regne er dog risikoen for brandskade på ejendommen overgået til køber med ret til i skadestilfælde at oppebære brandforsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse. Parterne er bekendt med, at øvrige ejendomsforsikringer ikke uden videre overgår til køber, hvorfor denne selv sørger for overtagelse eller nytegning. 2. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. I denne henseende bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst: : LK-kehdelse ang. kloakering og bidrag hertil : Dok. om at bebyggelse skal påbegyndes senest og om forbud mod salg i ubebygget stand : Byplanvedtægt. M.h.t. ejendommen påhvilende forpligtelser i anledning af gade- eller fortovsanlæg, el- og vandforsyning, spildevand eller rensningsanlæg o. lign. oplyser sælger, at der ikke påhviler ejendommen forpligtelser af nævnte art, udover hvad der fremgår af ejendomsskattebilletten. Sælger sørger for aflæsning af evt. målere, idet allé forbrugsafgifter påhviler sælger, til aflæsning er sket. Fordelingen ordnes direkte mellem forsyningsselskabet og parterne. 3. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger den berigtigende advokat sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges ved erlæggelsen af den kontante udbetaling af købesummen. Opgørelsen omfatter skatter og offentlige afgifter. 4. Advokatomkostningerne ved skødet udredes af køber med 2/3 til egen advokat og af sælger med 1/3 til egen advokat. Herudover udreder køber omkostningerne ved købesummens berigtigelse. Sælger afholder stempel- og tinglysningsafgift på skødet samt frigør for egen regning ejendommen for forpligtelser, som køber ikke skal overtage. Sælger betaler mæglersalær. 5. Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver kroner tohundredeottifemtusinde 00 øre. Den berigtiges på følgende måde: Ved købsaftalens indgåelse deponeres hos Lemvig Ejendomscenter DanBolig kr ,00 Kontant deponeres senest på overtagelsesdagen på Advokatfirmaet Allan B. Side 35 af 145

36 Møller & Asger Tofts kontor i Lemvig kr ,00 Således berigtiges ialt kr ,00 Parterne erklærer på tro og love, at dette beløb udgør ejendommens værdi i handel og vandel. // // // Køber tiltræder skødet og forpligter sig efter dets indhold. Skødet er betinget af berigtigelsen af købesummen og dennes forrentning. Advokat Palle A. Jepsen, Lemvig, bemyndiges herved til at modtage og kvittere for købesummen. Parterne i forening giver herved advokat Palle A. Jepsen og advokat Henrik Lindebod, begge Lemvig, fuldmagt med substitutionsrel til hver for sig at udstede endeligt skøde. Lemvig, den y^? 1996 Som køber: Erik Jens Lemvig, den Som sælger: Æ Elmer Agger Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og underskrivers myndighed, f.s.v. angår sælger: Navn: uérc? Stilling: Bopæl: /? SS? s~* *^- /f ULLA MUNKSGAARD Advokatsekretær Vinkelvej Lemvig Navn: Stilling: Bopæl: r \ SUSAN LYNG advokatsekretær Thyborønvej 29. Klinkby 7620 Lemvig Side 36 af 145

37 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Forannævnte ejendom matr. nr. <? AP rbyqor?** (?y } 7~tty 60«-/«-, ejer!av er uncjer {rthf»ru. / *'^ pr 1/ / 195 "& vurderet til kontantejendomsværdi ^ g l 000 < r heraf kontantgrundværdi J>6 fe 00 ^ Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Thyboron-Harboøre ejendomsskattékontor, d. & /-? ^SL PEDER O. ass Side 37 af 145

38 ADVOKATFIRMAET ERIK HERMANSEN & PALLE A. JEPSEN V/ADVOKAT PALLE A. JEPSEN VESTERGADE 18, POSTBOX 120, 7620 LEMVIG Kl Tlf Fax Giro ENDELIGT SKØDE Efter at køber har berigtiget købesummen, og da køber iøvrigt har lovet at opfylde skødets betingelser, meddeles der herved Erik Jensen Bredgade Thyborøn endeligt skøde på matr.nr. 88 ad, Thyborøn by, Thyborøn. emvi 1996 Palle A. i l U Til vitterligned om ægte underskrift, rigtig datering og underskriverens myndighed: Navni'Seofe 3 O B>A Stilling: A<3^ 5elr^ Bopæl: ^fc^ Verr Q y Navn : ^ 'sp&^n^*- Stilling:./tS^ Bopæl:?S?ASCJ2A^S Matr: 88 AD. Thyborøn By. Thyborøn Retten 1 : Lemvig indført den : Lyst under nr.s ADKOMSTEN ENDELIG ass. ssi'l Side 38 af 145

39 Side 1 af 10 Afgift Ejerlav: Thyborøn by, Thyborøn Matr. nr.: 88 AD kr, SE: Akt: skab ^nr. W { 3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Gade og husnr.: Bredgade Thyborøn Vestjysk Bank Bredgade Thyborøn GENPART =00 Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr 06,= 0 Afgiftspligtigt beløb Der er anvendt nominel værdis metode kr. kursværdimetode X PANTEBREV OBLIGATIONSLÅN pant nr Debitors navn og bopæl Erik Stig Jensen Bredgade Thyborøn erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse kr ,00 30-årigt obligationsannuitetslån Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt. 1 under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er 4,0000%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på 4,0604%. Lånet afvikles som annuitetslan. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12 og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,45% p.a. af pantebrevets restgæld. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. Side 39 af 145

40 Z \ 00 1l 9 Jll' SdV U8SUEH JEP4 8b f 1 Side 2 af 10 Opsigelse Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3/ 6 og 7 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 8 under "Særlige bestemmelser". Den pantsatte ej endom: Matr. nr. 88 AD Thyborøn by, Thyborøn GRUNDAREAL: 450 kvm. Oprykkende panteret efter: Kr. : Ingen Rte. % Kreditor Respekterede servitutter m.v, (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) De før lyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer Totalkredits panteret. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Lånets obligationer er emitteret i serie 111C. Alle serier i fælles seriereservefond C hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. Side 40 af 145

41 Side 3 af 10 Er lånet udbetalt fra og med 1. september 2005, er lånets obligationer emitteret i serie 03D, kapitalcenter D, Nykredit Realkredit. I kapitalcenter D, Nykredit Realkredit hæfter låntagere ikke solidarisk for hinandens forpligtelser. 2. Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 5. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag, rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 6. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, af- Side 41 af 145

42 Z \ 00 U E9 (U' SdV U9SUBH JEPHI9H t -* Side 4 af 10 ståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. 7. Totalkredits opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning Totalkredit kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge Totalkredit om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager Totalkredit en vurdering af den nye ejer, ejendommens værdi og belåning og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysningsbureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med lovgivningens regler for realkreditbelåning. 8. Debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse Totalkredit-lån kan indfries på en af nedenstående måder: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obligationer, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme nominelle rente som lånets obligationer (samme fondskode). Totalkredit kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitors vegne, eller bistå debitor i forbindelse med opkøb af lånets obligationer, men henviser debitor til selv at købe lånets obligationer på gældende markedsvilkår. Side 42 af 145

43 Side 5 af 10 b) Opsigelse af lånet til indfrielse til kurs 100. Et lån kan opsiges til en såkaldt pariindfrielse, d.v.s. at lånets obligationsrestgæld indfries til kurs 100 pr. en 1.1, 1.4, 1.7, eller Totalkredit skal inden 2 måneder før en af nævnte datoer have modtaget meddelelse om, at lånet opsiges til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. Såfremt opsigelse sker på sidste rettidige dag, skal opsigelsen være modtaget i Totalkredit senest kl. 16. Totalkredit kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. c) Straksindfrieise. Debitor kan indfri et Totalkredit-lån ved en såkaldt paristraksindfrielse ved på et hvilket som helst tidspunkt at betale obligationsrestgælden til kurs 100 samt renter frem til indfrielses - terminen, d.v.s. enten en 1.1, 1.4, 1.7 eller Indfrielsesterminen vil afhænge af tidspunktet for straksindfrielsen. Straksindfries et lån mindre end 2 måneder før en af nævnte indfrielsesterminer betales rente frem til næstfølgende indfrielsestermin. Ved straksindfrieise betales bidrag fra seneste termin frem til tidspunktet for straksindfrielsen. Af det modtagne indfrielsesbeløb vil Totalkredit godtgøre debitor med en rente. Godtgørelsesrenten er den rente, Totalkredit forrenter debitors betaling med frem til tidspunktet for betalingen til obligationsejerne. Forskellen mellem godtgørelsesrenten og obligationsrenten betegnes som differencerente. Differencerenten varierer i takt med den aktuelle markedsrente for indlån. Oplysninger om den aktuelle godtgørelsesrente og dermed differencerente kan fås ved henvendelse til Totalkredit. Ved delvis indfrielse foretages regulering af lånets ydelse. Indfrielse og indfrielsesberegning foretages mod betaling af et gebyr. 9. Morarenter Betales en terminsydelse ikke rettidigt, skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3, 1.6, 1.9 eller 1.12 og indtil udgangen af den måned, hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af Totalkredits bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykkerbreve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til Totalkredit, anses betalingen for rettidig, når checken er Totalkredit i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for forsinkelse ved fremsendelse af check. Ved betaling med check skal tydeligt angives pant nr., ejendommens adresse og ejer. Side 43 af 145

44 Z\ 00 U E9 (II' SdV uasubh Jepmaa 10. Betaling for serviceydelser Side 6 af 10 Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 11. Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, Totalkredit måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Lån ydet til omlægning af realkreditlån Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af Totalkredit og/eller andre godkendte realkreditinstitutter, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder Totalkredit sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol (e), der svarer til restgæld(en) på de(t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor Totalkredit fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev(e) vedrørende det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. 13. Force majeure Totalkredit er erstatningsansvarlig, hvis Totalkredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Totalkredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: a) nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Totalkredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, b) svigt i Totalkredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), c) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Totalkredit selv eller Totalkredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Totalkredit, d) andre omstændigheder, som er uden for Totalkredits kontrol. Totalkredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: a) Totalkredit burde have forudset det forhold, som er årsag til Side 44 af 145

45 Side 7 af 10 tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, b) lovgivningen under alle omstændigheder gør Totalkredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af en garants indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om indfrielse og opsigelse uændrede i forhold til efterstående pant- og udlægshavere. Det er ligeledes heller ikke til hinder for, at pantebrevet overdrages til Nykredit Realkredit A/S, såfremt koncernforbindelsen mellem Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S måtte ophøre. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste sider). Side 45 af 145

46 Z L 00 U 9 (11 SdV uasueh Jepmaa Side 8 af 10 vu i\k' i «.pw den 2'?/ 20 C For så vidt pantebrevet alene underskrives af én debitor, er kiærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. &,;l \U Debitors underskrift For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen medejer og/eller meddebitor underskrives som debitor og pantsætter. Ægtefælles underskrift Evt. meddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pant satte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterliqhed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rig tighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn: L. / A Navn: mcx Stilling: Bopæl: Pernille W. Petersen Ungdomsrådgiver - Vibevej Thyborøn Stilling: Bopæl: Annette Kongerslev Frølicb Privatkundechef Sprogøvej Thyborøn Side 46 af 145

47 Side: 11 *** *** Retten i Lemvig Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: B 358 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 88 AD, Thyborøn By, Thyborøn Ejendomsejer: Erik Stig Jensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev Totalkredit Realkreditfond, Dkk Retten i Lemvig den Lene Jakobsen Side 47 af 145

48 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og bus nr.; 88 ad Thyborøn by og sogn Stempel: 20 kr. 40øre Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) Købers j Kreditors f bopæ,: Thyborøn Anmelder: Thyborøn kommun ved Edv. Christensen Ekstrakt - afskrift. Mellem undertegnede sognerådsformand Edvard Christensen på Thyborør kommunes vegne og medundertegnede cyklehandler Simon Johansen, Thyborør ;er] afsluttet følgende,...;... KØBEKONTRAKT: Thyborøn kommune har til ovennævnte solgt en parcel af den kommuner tilhørende ejendom, matr. nr. 88 a Thyborøn by og sogn, nemlig den som nr. 30 betegnede parcel på den køberen foreviste udstykningsplan, af areal ca. 450 m 2 og facadelængde mod Vesterhavsg&4e-& Bredgade ca.57v?59 Salget er sket på følgende nærmere vilkår: i. I at parcellens bebyggelse skal være påbegyndt senest to år efter overtagelsesdatoen; i modsat fald kan kommunen kræve, at handelen skal gå tilbage; udgifter herved betales af køberen, II at parcellen, så 1 længe den er ubebygget, ikke må sælges til trediemand, men kun til kommunen, ved at handelen går tilbage som ovenfor anført. 9'3 8 \ S SOT. «5i Bestillingsformular Side 48 af 145 Jensen & Kjeldskov A/S, København.

49 Thyborøn, den 11. marts Som sælger: Som køber: Edv. Christensen Simon Johansen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn: Mads Møller Jensen Navn: Anna Boysen Stilling: Kæmner Stilling: Kontorist Bopæl: Havnegade 20, Thyborøn Bopæl: Fjordgade 10, Thyborøn S.K 0 D E Efter at købesummen er endelig berigtiget, skøder og overdrager undertegnede sognerådsformand Edvard Christensen på Thyborøn kommunes vegne fornævnte areal, der i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 7/ er opført i matriklen som matr. nr. 88 ad Thyborøn by og sogn af hartkorn 0 alb. til cyklehandler Simon Johansen, Thyborøn. Thyborøn, den 1'2.marts ^^ Edv. Christensen ^ Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriveréns myndighed: Navn: Mads Møller Jensen. Navn: Anna Boysen ^k Stilling: Kæmner,..,....Stilling: Kontorist Bopæl: Havnegade 20, Thyborøn Bopæl: Fjordgade 10, Thyborøn Foranstående begæres tinglyst: 3» Som servitutstiftende med hensyn til bestemmelserne i 1, stk. I og II Thyborøn, den 31. marts Édv. Christensen Måiøtt i dagbogen or retskreds nr. 82,Lemvig købstad fil. v 0 de* 19 jp.1958 Lyst. Tingbog: Bd.ji!h*fooø^ bl. få 0(ji akt: 'Skab (S wm.3b? VLJ Skødet endeligt ijenpart^ås Rigtighed bekræft *s Genpartens rig- l.ffhed bekræftes. Dommeren 1 Lemvig m.v.. dan ^* ^ j 1953 Side 49 af 145

50 % Side: * * * * * * Retten i Lemvig Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen 'P 2-Q^" Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn Ejendomsejer: Staten v/kystdirektoratet Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst som begæret Retten i Lemvig den SSS Rita Holm Carlsen Side 50 af 145 MALLING BECK -»

51 6 3& Matr. nr. 85 Anmelder: Thyborøn By, Thyborøn Nellemann & Bjørnkjær Lemvig Kommune Prakt. landinspektører Region Midtjylland Strandvejen Aalborg Tlf Sag: 91106/5 Påtegning på lokalplan nr. 33 lyst I anledning af at delnr. 2 af matr.nr 85, Thyborøn By, Thyborøn: 162 m 2, overføres til matr.nr. 65b smst., kvitteres ovennævnte lokalplan nr. 33 herved til aflysning for så vidt angår delnr. 2 af matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn. Lemvig, den - ^T C& d&&>r ^..?.^...Sr^/^: Lemvig Kommune Erik Flyvholm Birgit Fgfgh Rasmussen borgmester Kommunaldirektør Side 51 af 145 MALUNGBECK-&

52 Side 52 af 145

53 5353 THYBO / tf o V S fæi,^',' : «' f"', 1 «?^' "*,' "r,r 'j,-«*": /<_./ -/ 7 «>-; -li^t'a /*. : "V*^"^riÆK "r.<urtv»4 m ^.^^^.V^,^.:. /r5; :.,: w^> # 4,..».*&g^_., : -. V ^ ' W^^ S?s-Wf ^Klinkby tg, ' «? v-?'- 11 THYBORØN BY Forbud mod etablering af spillehaller i Bredgade LOKALPLAN NR. 33 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Form. 267 G MALUNGBECK-& AJM$ // ov Side 53 af 145

54 THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE ÆRØVEJ 9, 7680 THYBORØN Telefon LOKALPLAN NR. 33 Forbud mod etablering af spillehaller i Bredgade Indholdsfortegnelse: REDEGØRELSE 2 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED ; 2 BAGGRUND OG FORMÅL 2 EKSISTERENDE FORHOLD..2 LOKALPLANENS INDHOLD 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 2 PÅVIRKNING AF BYMILJØ, EKSISTERENDE BEBYGGELSE I OMRÅDET, FRIAREALER OG TRAFIKALE FORHOLD 3 LOKALPLAN NR LOKALPLANENS FORMÅL 3 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 3 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 2 4 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 5 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER * VEDTAGELSESPÅTEGNING. LOKALPLAN NR. 33 Side 54 af 145

55 THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE ÆRØVEJ 9, 7680 THYBORØN Telefon LOKALPLAN NR. 33 Forbud mod etablering af spillehaller i Bredgade REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed GEN p ART fi7955ft fil »08»2004 TA Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et forbud mod opstilling af spilleautomater i ejendommen Bredgade 16, Thyborøn. Forbuddet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2003 med hjemmel i planlovens 14 og har gyldighed i et år. Formålet med lokalplanen er at forhindre, at der etableres nye spillehaller i Bredgade til skade for en ønsket udvikling af gaden som Thyborøns handelsstrøg. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter alle ejendomme med facade til Bredgade. I Bredgade findes en stor del af Thyborøns forretninger, og ifølge hovedstrukturen i Kommuneplan 2002 er det Kommunalbestyrelsens målsætning at arbejde for et konstruktivt samarbejde mellem kommunen, havnen og de handlende i Thyborøn om forskønnelse og etablering af et bycenter "handelsstrøg" i Thyborøn. Gadebillededet varierer fra det meget åbne med mange parcelhuse på strækningen mellem Harboørevej og Fjordgade til et mere bymæssigt præg, der forstærkes, jo nærmere man kommer hen mod Havnegade. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger, at der ikke må opstilles gevinstgivende spilleautomater eller i øvrigt etableres spillehal på de ejendomme, der er omfattet af planen. Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Lokalplanområdet indgår som en del af det område, der i Ringkjøbing Amts retningslinier for detailhandel, "Tillæg nr. 7 til Regionplan 1997", er benævnt Cl Tillægget gælder også for Regionplan Inden for dette område må der etableres daglig- og udvalgsvarebutikker. Kommuneplanlægning Området er omfattet af rammebestemmelserne for område C , der karakteriserer områdets anvendelse som centerformål indeholdende boliger, detailhan- I.4OO? OO.K LOKALPLAN NR Side 55 af 145

56 THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE ÆRØVEJ 9, 7680 THYBORØN Telefon del, servicevirksomhed, offentlige formål samt erhverv, der kan indpasses i området uden væsentlige miljøgener for omgivelserne. Zonestatus Området har status af byzone. Påvirkning af bymiljø, eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Lokalplanen skal sikre, at eksisterende bebyggelse i Bredgade ikke anvendes på en måde, der foregriber en temaplanlægning for Thyborøns bymidte. Eksisterende, lovlige forhold påvirkes ikke. LOKALPLAN nr. 33 I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med de ændringer, der er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af denne lokalplan, fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at forhindre, at der opstilles gevinstgivende spilleautomater eller i øvrigt etableres spillehal på de ejendomme, der er omfattet af planen. 2 Område og zonestatus Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matrikler i Thyborøn By, Thyborøn: Matr. nr.: 88 ad, 88 ac, 88 ae, 88 m, 88 n, 88^, 88 H, 88 et, 88 em, 88 al, 86 am, 65 a, 85, 78, 81, 77, 86 bv, 86^, 66, 69, 73, 74, 59, 61, 86 y, 83, 57, 60, 86 as, 86 ad, 86 be,86 ce, 86 e, 86 bq, 88 ck, 88 ex, 88 co og 88 cn. Området ligger i byzone, dog ligger banearealet i landzone. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold. 3 Områdets anvendelse I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater eller i øvrigt etableres spillehaller. 4 Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ikke udstykkes, bebygges eller i øvrigt udnyttes i strid med lokalplanens bestemmelser. LOKALPLAN NR. 33 Side 56 af 145 3

57 THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE ÆRØVEJ 9, 7680 THYBORØN Telefon Lovlig, eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører ikke en pligt til at ændre lovligt, bestående forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres med en ny lokalplan. 5 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. VEDTAGELSESPÅTEGNING Vedtaget af Thyborøn-Harboøre Kommunalbestyrelse den 16 juni 2004 d& Erik Flyvholm Borgmester LOKALPLAN NR. 33 Side 57 af 145 MALLING BECK <2>

58 Matr.nr. 88ad m.fl. Thyborøn By, Thyborøn Anmelder: Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen Aalborg Tlf Sag. nr /5 Nærværende lokalplan begæres herved tinglyst på de på side 3 nævnte matr.nre. Aalborg, den f MI*LJ Jørgepi Nielsen inspektør Side 58 af 145

59 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Bestillingsformular W-2 fløj 278 Side 59 af 145

60 * * * * * * * * * * * * *** * * * Retten i Lemvig * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: B 358 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 88 AD, Thyborøn By, Thyborøn Ejendomsejer: Erik Stig Jensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på de på side 3 nævnte matr.nr.e Retten i Lemvig den Grethe F. Pedersen Side 60 af 145 MALLING BECK ^

61 LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær INTERESSENTSKAB ^ J & $ ^ STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX CVR N ^ / Landinspektørens journalnr /5-kbs Retten i Lemvig Tinglysningen Østerbrogade 35B 7620 Lemvig Under henvisning til 13, stk. 1, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder udbedes i anledning af arealoverførsel mellem nedenstående ejendomme, hvorved der overføres delnr. 2: 162 m 2 af matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn, til matr.nr. 65b, smst. attest om, at bestemmelserne i tinglysningsloveris 23 om pantehæftelser og servitutter er iagttaget. Samtidig bedes oplyst, hvem der ifølge tingbogen er berettiget til at råde over de anførte ejendomme. 1 servituterklæring vedlægges samt check kr. 175,- 0/200 / Lemvig, den Poul Dollerup Landinspektør Det attesteres, at bestemmelserne om servitutter og pantehæftelser i tinglysningslovens 22, stk. 1 og 2, og 23, stk. 1, er iagttaget. Rådighed iflg. Tingbogen: matr.nr. 65b: matr.nr. 85: Se vedhæftede arbejdskopi. Retten i Holstebro, den C«//. QQQ'7 R i # - m PARTNER 1 DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO) Side 61 af 145!D»TO : "VUET

62 KAMMERADVOKATEN, Vimmelskaftet 47,1161 København K, Tlf Å Matr.nr.: 85 Thyborøn by, Thyborøn Beliggende: Vestergade 7680 Thyborøn? Anmelder: Kammeradvokaten v/n.v. Falling Olsen Advokat Vimmelskaftet København K Tlf.: GENPART il»2002 TA 1«400P00 K LEGITIMATIONSERKLÆRING Thyborøn Havri v/statshavnsadministrationen er nedlagt, hvorfor ejer af ejendommene matr.nr. 85 Thyborøn by, Thyborøn herefter er staten v/trafikministeriet. I forbindelse med statens overdragelse af Thyborøn Statshavn til Den Kommunale Selvstyrehavn Thyborøn Havn begæres det noteret på ejendommenes blad i tingbogen, at ejendommen ejes af Kystdirektoratet. For så vidt angår de på ejendommen hvilende byrder og hæftelser, henvises til ejendommens blad i tingbogen pr. 12. september Trafikministeriet 1 3 NOV Lene B. Rasmussen, kontorchef CE 7. november 2002 Side 62 af 145 MALLING BECK - >

63 * * * * * * * * * * * * *** * * * Retten i Lemvig * *** *** Tinglysningsafdelingen Side Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn Ejendomsejer: Staten v/kystdirektoratet Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Noteret på ovennævnte ejendom Retten i Lemvig den Grethe F. Pedersen Side 63 af 145 Form. 267 G MALUNGBECK-&

64 Matr.nr.: Ejerlav: Kommune: Amt: 85 Thyborøn By, Thyborøn Thyborøn-Harboøre Ringkøbing Anmelder: Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær Havnen Lemvig Tlf Sag 13915/5 GENPART DEKLARATION I anledning af, at Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A. over ejendommen matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn har etablereret en fjernvarmeledning, begæres på ejendommen tinglyst følgende: 1. Der må tåles, at ledningerne nedlægges over den pågældendes ejendom, således som vist på vedhæftede tegning. 2. Ledningen skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A. skønner det nødvendigt. 3. Bebyggelse, etablering af ledningsanlæg, beplantning med træer eller buske med dybtgående rødder, opfyldning og udgravning må ikke foretages inden for et bælte i en bredde som angivet på vedhæftede tegning. Inden for samme bælte må intet iværksættes, der kan være til hinder for adgang til anlægget eller for dets beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A. kan dispensere derfra og fastsættet da vilkårene herfor. 4. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersynsog repatationsarbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af almindelig overenskomst ved voldgift. 5. Påtaleretten tilkommer Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A. 6. Ledningsejerne er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut. Overstående bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn, idet der med hensyn til allerede påhvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til tingbogen udvisende. Thyborøn, den / ^> / fy G3 Som ejer af matr.nr. 85: ^^fff^fé*^ 1/ r Spph v/kystdirektoratet Side 64 af 145 MALUNGBECK^

65 Der meddeles herved godkendelse af nærværende deklaration, jfr. 42 i lov om planlægning. Tilvejebringelse af lokalplan i henhold til lovens 13 er ikke påkrævet. Thyborøn, den ^6/V- O <? ^..^Jfkétå. Thyborøn-Harboøre kommune Side 65 af 145

66 Side 66 af 145

67 *** * *** Side: * * * ***** * * * Retten i Lemvig Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen P 2 04 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 85, Thyborøn By, Thyborøn Ejendomsejer: Staten v/kystdirektoratet Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Lemvig den Grethe F. Pedersen Side 67 af 145 MALLING BECK ^>

68 Side 68 af 145

69 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse Side 69 af 145

70 Side 70 af 145

71 Side 71 af 145

72 Side 72 af 145

73 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest Side 73 af 145

74 Side 74 af 145

75 Ejendomsvurdering 2010 Ejendomsvurdering 2010 Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: Vurderingsår: 2010 BREDGADE 14 (7680), 7680 THYBORØN Kommune: LEMVIG Ejendomsnr.: Vurderingskreds: THYBORØN-HARBOØR Benyttelse: Statsejd. (bebygget) Lejligheds antal: 1 Matrikel: 85, THYBORØN BY, TH. Grundareal: 838 Ejendomsværdi: Grundværdi: Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvmpris standard Bygretpris standard kr kr kr kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fritagelser: Dækningsafgift: kr kr. Fritagelser: 7 fritagelse - grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. stats ejd kr kr. Side 75 af 145

76 Side 76 af 145

77 Bilag 7 Kommunalt oplysningsskema Side 77 af 145

78 Side 78 af 145

79 Side 79 af 145

80 Side 80 af 145

81 Side 81 af 145

82 Side 82 af 145

83 Side 83 af 145

84 Side 84 af 145

85 Bilag 8 Tilstandsrapport Side 85 af 145

86 Side 86 af 145

87 Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Farvandsvæsenet Adresse Bredgade 14 Postnr Dato HE nr By Thyborøn Udløbsdato Lb. nr. H Kommunenr./Ejendomsnr Matrikel/Ejerlav: 85 Thyborøn By, Thyborøn Internt sagsnummer Indhold Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 Tilstandsrapport for ejendommen 6 Resumé af huseftersyn - beboelsesdelen 7 Registrering af bygningens tilstand (noter) 8 Sælgers oplysninger om ejendommen 11 Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 14 Besøg Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden Folder om huseftersyn Du kan også få information om huseftersyn i Erhvervs- og Boligstyrelsens folder om huseftersyn. Hent folderen hos din lokale ejendomsformidler. Side 87 af 145

88 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Vigtige oplysninger om huseftersyn Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik. Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. F.eks. er det almindeligt, at der er fugt i kælderen i et ældre hus, og det vil derfor kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader. Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som derefter har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år. Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport Den bygningssagkyndige bør finde alle de forhold, som kan give skader, eller som allerede har gjort det, hvis de er synlige ved huseftersynet. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset. Du kan klage til Ankenævnet for Huseftersyn, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til Ankenævnet. Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel slipper for retssager. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for ca. 6 måneder. Læs meget mere om huseftersyn og tilstandsrapporter på Tre vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af huset. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventet restlevetid for bygningsdele. Tilstandsrapporten kan derfor ikke sammenlignes med en varedeklaration. Omfatter synlige skader Der kan være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at finde. Eftersynet handler om synlige forhold ved huset, som har givet - eller senere kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod omkostninger til skader, som ikke er synlige. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader får en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Den sagkyndige kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eftersynet har mulighed for. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 88 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 2 af 14

89 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Til dig, der skal købe Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand. Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor meget det vil koste at udbedre en skade. Sådan foregår et huseftersyn Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten. Hvad kigger den bygningssagkyndige efter? Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationernes funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Bygningens indretning Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg Markiser og baldakiner Installationer uden for bygningerne Bygningens æstetik og arkitektur Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen) Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (KO) Mindre alvorlige skader (K1) Alvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør undersøges nærmere (UN) Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 89 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 3 af 14

90 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Tillæg og allonger til tilstandsrapporten Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af Huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke indbringes for Ankenævnet for Huseftersyn. En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af - oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet. En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder. Ejerskifteforsikring Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport. Om ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til bl.a. skjulte skader. Men husk: Du får ikke erstattet gammelt med nyt. Udgifter til mindre skader, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde må du normalt selv betale for. Forhold, der er anført i tilstandsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold, der er normale for husets type og alder. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på Huseftersynet og tilstandsrapporten er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en tilstandsrapport eller ej. Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang. Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien, du skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er højere. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 90 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 4 af 14

91 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Til dig, der skal sælge Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader. Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige. Du skal præsentere tilstandsrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre punkter: Den bygningssagkyndige har udarbejdet eller fornyet tilstandsrapporten mindre end seks måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af præmien. Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet. Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for: Forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord) Ulovligheder (f.eks. bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler) Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, du har kendskab til) Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 91 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 5 af 14

92 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Følgende materiale forelå: Ejendommen besigtiget: Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:30 Vej: Bredgade 14 Postnr.: 7680 By: Thyborøn Navn: Farvandsvæsenet Vej: Overgaden Oven Vandet 62 B, Postboks 1919 Postnr.: 1023 By: København K Telefon: Mobiltlf.: BBR-ejermeddelelse af: Forsikringspolice: Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Der er ingen tidligere tilstandsrapport. Energimærke: (af d ) Andre bygningsoplysninger: Bygningsbeskrivelse: Boligtype: Enfamilieshus Typehus: Ejendommen: Bygnr. Bygn. Anvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger Bebygget areal m2 Udnyttet tagetage m2 Brutto etageareal m2 Total Kælder Bolig Erhverv 1 A Beboelse Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? ý Ja Nej Bygning 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges? Der er ingen adgang til krybekælder. ý A 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? Der tages forbehold for eventuelle punkterede termoruder, ud over de registrerede og i rapporten anførte. Punkterede termoruder er vanskelige at konstatere pga. lys- og/eller temperaturforholdene på besigtigelsestidspunktet. 4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? ý A ý 5. Er der afvigelser i forhold til BBR? (Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling). Bygningen opvarmes med fjernvarme, ikke flydende brændsel som opgivet i BBRmeddelelsen. ý A Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 92 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 6 af 14

93 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Resumé af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel/installation: Vurdering: IB K0 K1 K2 K3 UN Note 1. Fundamenter/sokler 1 1 x 2. Kældre/krybekældre/terrændæk x 3. Yder- og indervægge 4 2 x 4. Vinduer og døre Lofter/etageadskillelser Gulvkonstruktion og gulve x 7. Indvendige trapper x 8. Tagkonstruktion 3 2 x 9. Bad/toilet og bryggers 3 x 10. VVS-installationer x 11. El-installationer 1 x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: Bygningen en ældre ejendom med beboelse og trappetårn med udsigtsrum. Vedligeholdelsestilstanden er middel. Der er nyere vinduer i bygningen. Karakterer: Ingen bemærkninger IB Kosmetiske skader Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. Mindre alvorlige skader Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. Alvorlige skader Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. Kritiske skader Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele. Bør undersøges nærmere Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. K0 K1 K2 K3 UN Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen. En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 93 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 7 af 14

94 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Registrering af bygningens tilstand Bygn.: Karakter: Registrering og note: A Beboelse 1. Fundamenter/sokler 1.2 Sokkel K1 Der er revner, afskallet og løstsiddende sokkelpuds på facader mod øst og vest mod have samt mod syd mod vej. Flere af revnerne fortsætter op i puds på facade. K2 Der er afskallet puds samt revne i beton ved hoveddør. Note: Der er risiko for at der kan trænge vand ind med yderligere nedbrydning tilfølge. 2. Kældre/krybekældre/terrændæk 2. Ingen bemærkninger 3. Yder- og indervægge 3.1 Facader/gavle K1 Der er mindre revner i facadepuds på facader mod øst, syd og vest. K2 Der er uafsluttet gennemføring af el-ledninger i gavl mod nord. 3.6 Indvendig vægge K2 Der er skjolder på væg omkring vindue mod vest i stuen. På væg mod vest i stuen og på væg mod vest og nord i værelse blev der målt forhøjet fugt ved besigtigelsen. K1 K1 Der er revner i den indvendige beklædning over vinduer i stuen mod øst og syd. Der er afskallet vægpuds på ydervæg i rum under trappe. Der er løstsiddende tapet over yderdør. Note: Der blev ikke målt forøget fugt ved besigtigelsen. 3.7 Vægbeklædninger K1 Fliser på væg i køkken har manglende vedhæftning. 4. Vinduer og døre 4.2 Vinduer K2 I tagetagen er veluxvindue i WC-rum revnet og veluxvindue i gang er punteret. K1 Vinduer går stramt. 4.5 Andet: K0 Der er laminatskade på vinduekarm i sydøstlige vindue mod vej, i stuen. 5. Lofter/etageadskillelser 5.1 Lofter/Etageadskillelser K2 I trappetårn ved indgang til tagetage er der et område hvor loftpudset revnet og løstsiddende. K1 I trappetårn på øverste repos er der afskallet maling og mindre overfladerevne i betondæk. 6. Gulvkonstruktion og gulve 6.1 Gulvkonstruktioner UN Trægulvet i nordøstlige hjørne af stuen er synlig sunket og var meget eftergivende ved besigtigelsen. Gulvene i stueetagen er generelt eftergivende ved belastning. Note: Det var ikke muligt at konstatere årsagen til forholdet. Gulvkonstruktionens bæreevne og stand bør undersøges nærmere. 6.2 Belægninger K1 Vinylbelægninger i køkken og gang i stueetagen ligger ujævnt. Gulv under væg til væg tæppe i tagetage føles ujævnt. K2 Gulvklinker foran hoveddør i trappetårn er revnede og enkelte er afbrækkede. Der er område hvor klinkerne har manglende vedhæftnning mellem dør og rum under trappe. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 94 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 8 af 14

95 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 7. Indvendige trapper 7. Ingen bemærkninger 8. Tagkonstruktion 8.1 Tagbelægning/rygning K1 Overstrygning på tagsten er flere steder løsnet og udfalden. Note: Tag er udført med undertag. Overstrygningen har ingen konstruktionsmæssig betydning. 8.3 Skotrender/inddækninger K3 Udvendige skotrender og indækning omkring trappetårn er ikke tætsluttende. Note: Der er risiko for indtrængning af fugt og slagregn til bagvedliggende trækonstruktioner Undertage/understrygning K3 Undertaget er ikke tætsluttende i skotrenderne ved sammenbygning mellem tagetage og trappetårn. Note: Der er risiko for indtrængning af fugt og slagregn til bagvedliggende trækonstruktioner Ventilation K1 Der er ikke tilstrækkelig ventilation af tagrum da isolering er ført tæt ud til undertag. Note: Der er ikke målt forhøjet fugt ved besigtigelsen, men der bør etableres forøget ventilation af tagrummet Isolering K1 Isoleringen i skunkrum er løstsiddende. 9. Bad/toilet og bryggers 9.3 Fuger K3 Der er revner i fugerne ved gulv og vægsamlinger i bruseniche. Note: Der er risiko for indtrængning af vand eller fugt til bagvedliggende konstruktioner. Dette kan forårsage skade på især trædele og skjulte installationer. 9.4 Gulvafløb K3 Der er synlig beton i gulvafløb mellem risten og afløbsskålen i badeværelse i stueetagen. Note: Da beton ikke er vandtæt, kan der trænge vand eller fugt ind i bagvedliggende konstruktioner med risiko for skader på især trædele og skjulte installationer. 9.8 Andet: K3 Brusekabinen i værelse i tagetagen har ikke tætsluttende dør. Note: Der er risiko for vandpåvirkning på tæpper og underliggende trækonstruktioner. 10. VVS-installationer 10. Ingen bemærkninger 11. El-installationer 11.1 Andet: K3 Der er et uafdækket lampeudtag i loft i stuen. Note: Der er risiko for personskade da der er adgang til strømførende dele. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 95 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 9 af 14

96 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Karakterer: IB: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre bygningsdele UN: Bør undersøges nærmere (Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares) En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner. Beskikket bygningssagkyndig: Navn: Annette Hallgård Christensen Firma: Botjek Esbjerg ApS Vej: Kronprinsensgade 32 Postnr.: 6700 By: Esbjerg Telefon: Mobiltlf.: Telefax: Tilstandsrapporten er udarbejdet i samarbejde med Ejendomsformidler: Forsikringsselskab: Bestiller: Sælger Rapportdato: (underskrift) Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 96 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 10 af 14

97 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med den beskikkede bygningssagkyndige ved besvarelserne. Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Sælgers besvarelse af spørgsmålene givets udfra kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter ikke at være en garanti. Der kan være fagudtryk, så det anbefales at gennemgå dette skema med den beskikkede bygningssagkyndige. Bemærk, at de efterspurgte oplysninger er generelle. Skemaet skal dække alle typer boliger, så der kan være spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom. Er du i tvivl om de tekniske ords betydning, kan du besøge hvor der er en ordforklaring over de mest benyttede betegnelser. 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? Ja Nej Ved ikke 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? 1. Fundamenter/sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? 1.2 Er huset efterfunderet? 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? 2. Kælder/krybekælder/ventileret hulrum 2.1 Er der kælder? 2.2 Er der krybekælder/ventileret hulrum? 2.3 Er der adgang til krybekælder? 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen/ventileret hulrum? 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? 2.6 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede hulrum? 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 2.8 Er der kloakpumpe? 2.9 Er der dræn langs husets fundament? 2.10 Er der grundvandspumpe? 3. Yder- og indervægge/skillevægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? 4. Vinduer og døre Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 97 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 11 af 14

98 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat Ja Nej Ved ikke 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 4.3 Fungerer alle vinduer? 4.4 Fungerer alle døre? 5. Lofter/etageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 6. Gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner, fugtskader m.m.)? 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 7. Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? 8. Tage 8.1 Har taget været utæt? 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? 8.3 Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)? 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? 8.5 Er der adgang til skunkrum? 8.6 Er der adgang til tagrum? 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der problemer med afløb? 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? 10.2 Er dele af VVS-installationerne udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 11. El-installationer 11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 98 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 12 af 14

99 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler: Andet: Dato Underskrift - ejer/sælger Sælger var til stede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af: Ejendommen har været anvendt til udlejning og sælger har ikke selv beboet ejendommen. Sælger har derfor ingen eller ringe kendskab til ejendommen og ejendommens fejl og mangler. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 99 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 13 af 14

100 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. Bygn.: Uddybende oplysninger: 1. Fundamenter/sokler Beton A 2. Kældre/krybekældre/terrændæk Krybekælder A Der antages at være ventileret hulrum under trægulv på strør, i beboelsesdelen. Ingen adgang til krybekælder 3. Yder- og indervægge Hulmur Formur - Murværk med puds Bagmur - Tegl/kalksandsten Inder-/skillevægge - Murværk Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion A I tagetage. 4. Vinduer og døre Træ A Øverst i udkigsrum. Andet; Type: A Træ/alu 5. Lofter/etageadskillelser 6. Gulvkonstruktion og gulve Gulv på strøer eller bjælker Væg-til-væg tæppe Andet; Type: A Vinyl på træ. 7. Indvendige trapper Kommentar A Trætrappe A A A A A A A 8. Tagkonstruktion Kommentar A Konstruktioner og bygningsdele over 3,3 m stigehøjde registreres kun visuelt fra terræn/loft. Sadeltag Ensidigt fald Hanebåndspær Taghældning grader Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Tegl Tagbelægning - Tagpap/tagduge Skorsten - Muret A Skorsten er fjernet til under tag. A A A A A A A 9. Bad/toilet og bryggers Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 10. VVS-installationer Fjernvarme A A A 11. El-installationer Kommentar A HFI- og HPFI-relæ placeret i tagetagen. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 100 af 145 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 14 af 14

101 Bilag 8 A Tilbud på ejerskifteforsikring Side 101 af 145

102 Side 102 af 145

103 K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice Bredgade 14, 7680 Thyborøn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig Om denne side Ejendommen Vigtige forudsætninger Denne side giver dig en række nyttige oplysninger om tilstandsrapport, energimærke samt tilbud på ejerskifte- og husforsikring. Blanketten er alene et supplement og kan ikke træde i stedet for professionel rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom. Det er oplyst, at ejendommen er beliggende på adressen ovenfor, at kontantprisen er sat til kr. 1 (heraf off. grundværdi kr. 1). Boligarealet er 84 m2. Oplysningerne i dette skema er samlet afgørende for alle tilbud og priser, der er vist nedenfor. Kontakt derfor straks vores HOTLINE, hvis du finder fejl eller mangler. Se tlf. og mail nedenfor. Tilstandsrapport En tilstandsrapport skal i medfør af lov (forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom) udarbejdes, hvis sælger skal frigøres for sit ellers 10-årige mangelsansvar. Der er udarbejdet en tilstandsrapport af en bygningssagkyndig udenfor samarbejdet mellem Dansk Boligforsikring og Willis. Vi kan derfor ikke give dig yderligere oplysninger her, og må blot henvise til rapporten. Energimærke Et energimærke skal i medfør af lov herom udarbejdes ved salg af alle beboelsesejendomme under 1500 m2. Energimærket beskriver forbrug af el, vand og varme og indeholder en energiplan med mulige forbedringer. Et energimærke er gyldigt i 5 år, og udføres typisk samtidig med tilstandsrapporten. Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring tilbydes af Dansk Boligforsikring. Hvis sælger skal frigøres for sit ellers 10-årige mangelsansvar, skal sælger udover en tilstandsrapport - tilbyde køber en 5 årig ejerskifteforsikring, der dækker skjulte skader, fejl og mangler. Forsikringsdækningen skal følge lovens minimumskrav, og sælger skal samtidig tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien. Baseret på oplysninger om ejendommen (se ovenfor) og tilstandsrapporten HE/LB: H har vi beregnet nedenstående, endelige og BINDENDE tilbud. Gældende forsikringsbetingelser W Tilbudet er gældende til Dette tilbud er givet med den klare forudsætning, at ejendommens salgspris (kontantprisen) fradraget grundværdien (den off. vurdering af sidstnævnte) IKKE må overstige 6 mio. kr. Hvis kontantprisen efterfølgende reguleres op, bortfalder forsikringstilbudet uden varsel, hvis den nævnte grænse overskrides. Forhold (skader) beskrevet i Tilstandsrapporten er undtaget fra ejerskifteforsikringen. Dette følger af lovgivning herom. Se i øvrigt også forsikringsbetingelserne. Side 103 af 145

104 Alle præmier nedenfor er for 5 eller 10 år, betales én gang for hele perioden, og opkræves hos køber, dog tidligst 21 dage før overtagelse/rådighed af ejendommen beliggende Bredgade 14, 7680 Thyborøn. Priser på ejerskifte - forsikring (Sæt x for at købe) Selvrisiko 5 års forsikring 10 års forsikring BASIS Ejerskifteforsikring (Dækker jf. lovens minimumskrav) kr. pr. skade - og kr. i alt i løbetiden kr kr. Udvidet Ejerskifteforsikring Dækker som BASIS samt ulovlig bygnings - indretning, installationer, funktionsduelighed, miljøforhold, kloak m. v kr. pr. skade - og kr. i alt i løbetiden kr. pr. skade (dog kr. pr. skade for el-skader) - og kr. i alt i løbetiden kr kr Kr Kr. Uanset dit valg af ejerskifteforsikring ovenfor, refunderer sælger dig halvdelen af minimums forsikringspræmien. Har sælger fremlagt tilbud via dette system og som vist ovenfor - andrager refusionsbeløbet således 50% af kr. (dvs ,00 kr.). Har sælger evt. fremlagt et andet tilbud, er det 50% af præmien heri, der vil være afgørende for refusionen til dig. For ejendommen gælder, at ejerskifteforsikringen er påført forbehold som følge af bestemte fysiske forhold konstateret ved gennemgang af tilstandsrapporten: Særlig undtagelse: Særlig undtagelse: Særlig undtagelse: Da der er konstateret revner/sætningsrevner dækker forsikringen ikke sætningsskader, herunder skader på ejendommens fundament, terrændæk, sokkel og vægge,. Forsikringen dækker ikke skader, som konstateres i eller udbreder sig fra trappetårnet Erhvervsarealer er omfattet af ejerskifteforsikringen, såfremt disse enten er en integreret del af beboelsesbygningen eller selvstændige bygninger (sekundære bygninger) omfattet af tilstandsrapporten. For sekundære bygninger med erhverv gælder, at disse ALDRIG er omfattet af evt. tilvalgt, udvidet dækning (Forsikringsbetingelsernes punkt 16). Uanset andet måtte være anført på policens forside gælder desuden en selvrisiko på kr af enhver skade på sekundære bygninger (dog kan den samlede betalte selvrisiko på policen maksimalt andrage kr i forsikringens samlede løbetid). Er du det mindste i tvivl om rækkevidden af ovenstående undtagelse(r) bør du søge professionel hjælp hos din advokat eller ejd. mægler. Bemærk at den fulde forsikringspræmie som vist i skemaet opkræves hos dig som køber i forbindelse med din overtagelse af ejendommen. Sælgers refusion sker så efterfølgende og typisk i forbindelse med refusionsopgørelsen. Yderligere informa - tion og hjælp Dansk Boligforsikring HOTLINE. Har du generelle spørgsmål til oplysningerne på disse sider, kan du kontakte Dansk Boligforsikring HOTLINE på telefon , mandag til fredag Du kan også skrive til os på eller med alm. post på adressen Dansk Boligforsikring, Bysøplads 1, 4300 Holbæk. TEGNING AF FORSIKRING: Køberhjælp i udfyldt og underskrevet stand bedes afleveret/sendt til Dansk Boligforsikring. Side 104 af 145

105 Underskrift ved begæring af forsikring Med min/vor underskrift nedenfor bekræftes, at jeg/vi som køber af ejendommen beliggende Bredgade 14, 7680 Thyborøn, ønsker at oprette de med (X) afkrydsede forsikringer. Jeg/vi bekræfter jf. forsikringsaftaleloven endvidere rigtigheden af samtlige ovenstående oplysninger om ejendommen. Jeg/vi er gjort bekendt med, at forsikringsdækningens omfang alene afgøres af den endelige policetekst, og ikke af resuméet ovenfor. Jeg/vi er endvidere gjort bekendt med den fulde 14 dages fortrydelsesret. Jeg er bekendt med, at ejerskifteforsikringen SKAL sættes i kraft inden jeg/vi får rådighed over (nøgle til boligen). Med min underskrift giver jeg samtykke til, at Willis Forsikringsservice og de med os samarbejdende forsikringsselskaber kan udveksle kundeoplysninger til brug for vor fælles administration og rådgivning. Af forsikringsbetingelserne beskrives hvilke oplysninger, der kan videregives. Som forsikringstager har du selvfølgelig mulighed for at se egne oplysninger. (købers underskrift) Willis Forsikringsservice I/S, Side 105 af 145

106 Nedenstående udfyldes af forsikringstager (ejendommens køber): Vedr. ejendommen beliggende Bredgade 14, 7680 Thyborøn Ejendommens faktiske kontantpris (angives i kr.): Ejendommens grundværdi (angives i kr.): Købers navn(-e) (anvendes ved opkrævning): Købers nuværende adresse: Postnr. og by: Købers tlf. (dagtimerne): Hvornår skal forsikringen træde ikraft (angiv dato): (Denne dato må senest falde på rådighedsdatoen) Tilstandsrapport (angiv HE- og løbenummer): Dato for tilstandsrapportens udarbejdelse (angiv dato): Såfremt husforsikring ønskes tegnet, angives også: Nuværende forsikringsselskab og police nr.: Køber 1 fødselsdato: * Køber 2 fødselsdato: * * fødselsdatoen kan være rabatgivende Ved anvendelse som begæring: Med min underskrift bekræftes det, at jeg/vi som køber af ovenfor angivne ejendom ønsker at oprette de med X angivne forsikringer. Jeg/vi bekræfter endvidere jf. forsikringsaftaleloven rigtigheden af samtlige venstående oplysninger om ejendommen. Jeg/vi er endvidere gjort bekendt med den fulde 14 dages fortrydelsesret. Ejerskifteforsikringen SKAL sættes ikraft inden du/i får rådighed over (nøgle til) boligen. Side 106 af 145

107 E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. W Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning 6. Følgeudgifter 7. Regres og anden forsikring 8. Selvrisiko 9. Forsikringstiden 10. Anmeldelse af skaden 11. Betaling af præmier, afgifter og gebyrer 12. Ankenævn 13. Lovvalg og værneting 14. Fortrydelse 15. Behandling af personoplysninger 16. Udvidet dækning Forsikringsbetingelserne opfylder kravene i Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom med senere ændringer. Side 107 af 145

108 Almindelige forsikringsbetingelser nr. W , side 2 1. Sikrede Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af køber og ejer af den i policen anførte ejendom. Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med Dansk Boligforsikring A/S. 2. Forsikringens dækningsomfang 2.1 Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, medmindre det af tilstandsrapporten fremgår, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige, eller medmindre andet fremgår af policen. Hvidevarer omfattes af forsikringen, såfremt de udgør en del af bygningen. 2.2 Forsikringen omfatter ikke udendørs svømmebassiner og dertil hørende pumper og installationer, markiser, baldakiner, antenner eller andre forhold som ikke er omfattet af huseftersynet, for eksempel indretninger udenfor selve bygningen, såsom vandstik, omfangsdræn, faskiner og kloakanlæg. 3. Hvilke forhold er dækket 3.1 Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 3.2 Dækningen er betinget af: - at skaden/skaderisikoen er til stede ved købers overtagelse af ejendommen, og - at skaden konstateres og anmeldes senest 3 måneder efter udløbet af forsikringstiden. 4. Undtagelser fra dækning Forsikringen dækker ikke: Forhold, der er anført i tilstandsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning Forhold vedrørende bygningens funktion eller lovlighed i henhold til byggelovgivning m.v. medmindre disse er dækket efter pkt. 16.1, samt æstetiske og arkitektoniske forhold eller forhold vedrørende installationers funktion og lovlighed, medmindre der som følge af dette forhold er indtrådt en skade, eller der er en nærliggende risiko for, at en skade på det forsikrede vil opstå Skader og nærliggende risiko for skader i bygningsdele, hvis det er anført i tilstandsrapporten, at den pågældende bygningsdel skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen Forhold, som det godtgøres, at køberen havde kendskab til før køberen overtog ejendommen eller på lignende måde fik rådighed over ejendommen Forhold, som køberen enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold der er dækket af en anden forsikring Forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket skade eller nærliggende risiko for skade på det forsikrede Bagatelagtige forhold, der umiddelbart er synlige for en usagkyndig køber Forhold, der alene består i udløb af bygningsdelens, konstruktionens eller materialets sædvanlige levetid Følgeskader, der er forårsaget af forhold, som køberen på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten burde have udbedret Skader, der er opstået efter at udbedring af en tilsvarende skade er blevet dækket, hvis forsikringstageren i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at en tilsvarende skade kunne opstå igen, hvis årsagen til skaden ikke blev udbedret eller fjernet. Side 108 af 145

109 Almindelige forsikringsbetingelser nr. W , side 3 5. Erstatningsberegning 5.1 Erstatningen beregnes som nyværdierstatning. 5.2 Erstatningen fastsættes til det beløb, som det efter priserne på skadesdagen vil koste at reparere, genoprette eller genopføre det beskadigede ved brug af samme byggemåde og på samme sted. Erstatningen kan ikke baseres på dyrere materialer end de beskadigede eller på byggemetoder, der ikke er almindeligt anvendt på skadestidspunktet. 5.3 Hvis det skaderamtes værdi på grund af slid og ælde er forringet med mere end 30 % i forhold til nyværdi, kan erstatningen fastsættes under hensyn til denne værdiforringelse. 5.4 Det samlede erstatningsbeløb som udbetales, kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. 5.5 Dansk Boligforsikring A/S udbetaler kun erstatning, hvis det pågældende forhold udbedres. 5.6 Forskelle af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem det erstattede og de resterende genstande erstattes ikke. 5.7 Eventuelt værditab af ejendommen er ikke dækket. 6. Følgeudgifter 6.1 I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning, herunder omkostninger til fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes. Istandsættes eller bygges ikke til samme anvendelse, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse, forhold som sikrede, har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke. 7. Regres og anden forsikring 7.1 Såfremt Dansk Boligforsikring A/S dækker en skade, indtræder selskabet i samtlige sikredes rettigheder mod bygningssagkyndig, tidligere ejere/sælgere, bygherren, ansvarlig entreprenør, håndværkere, leverandører samt andre tredjemænd. 7.2 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab bortfalder dækningen. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 8. Selvrisiko Ved enhver dækningsberettiget skade gælder der en selvrisiko som aftalt på policens forside. Den samlede selvrisiko udgør maksimalt kr ,- i forsikringsperioden. 9. Forsikringstiden Forsikringen træder i kraft på datoen for tilstandsrapportens udarbejdelse samt når præmien er indbetalt. Forsikringen ophører uden varsel på den i policen nævnte ophørsdato eller ved ejerskifte forinden. Er forsikringen tegnet for 5 år, kan aftalen efter eventuel fornyet besigtigelse af ejendommen forlænges med yderligere 5 år, under forudsætning af at ejendommen er tilstrækkeligt vedligeholdt. 6.2 I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales hvis ejendommen helt eller delvis er uanvendelig som følge af skaden tillige: - rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at ejendommen må fraflyttes, dog højst i 12 måneder. - andre rimelige og nødvendige merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning, dog højst i 12 måneder. Side 109 af 145

110 Almindelige forsikringsbetingelser nr. W , side Anmeldelse af skaden Enhver skade, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt skriftligt anmeldes til: Dansk Boligforsikring A/S Bysøplads Holbæk Tlf.: Fax: Der må ikke foretages udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede før Dansk Boligforsikring A/S har meddelt skriftligt samtykke. 11. Betaling af præmier, afgifter og gebyrer 11.1 Præmien betales på en gang for den aftalte periode. Stempelafgift til staten betales i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Willis Forsikringsservice I/S foranlediger at præmieopkrævningen fremsendes til forsikringstager til betaling Ved ejerskifte i forsikringstiden, ristorneres præmien som nævnt nedenfor: 0-1 år 40 % af præmien 1-2 år 30 % af præmien 2-3 år 15 % af præmien 3-4 år 10 % af præmien 4-5 år 5 % af præmien 5- år 0 % af præmien Ovennævnte ristornering sker på samme måde, uanset om forsikringen er tegnet for en fem- eller tiårig periode Præmien opkræves via indbetalingskort. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Willis Forsikringsservice I/S en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Betales præmien fortsat ikke, sender Willis Forsikringsservice I/S restancemeddelelse, hvori konsekvensen af den manglende betaling er anført Gebyrer kan opkræves til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Priserne er enten fast eller beregnes som en procentsats / timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres. Prisernes fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på eller oplyses på forespørgsel. I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager. Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på 12. Ankenævn Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og Dansk Boligforsikring A/S, og har forsikringstageren ikke opnået et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til Dansk Boligforsikring A/S kan forsikringstageren klage til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særskilt klageskema og der skal betales et gebyr, som fastsat af Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan fås ved henvendelse til Dansk Boligforsikring A/S, Ankenævnet for Forsikring, Forsikringsoplysningen eller Forbrugerrådet. Ankenævnets vedtægter kan fås ved henvendelse til Ankenævnet. De relevante adresser er: - Dansk Boligforsikring A/S Bysøplads 1, 4300 Holbæk Telefon: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (mellem kl ) - Forbrugerrådet Fiolstræde 17, 1017 København K Telefon: Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Telefon: (mellem kl ) Side 110 af 145

111 Almindelige forsikringsbetingelser nr. W , side Lovvalg og værneting Nærværende forsikringsaftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister vedrørende forsikringsaftalen henhører under de danske domstole. 14. Fortrydelse Efter kapitel 4 a. i lov om visse forbrugsaftaler, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 886 af den 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af den 6.maj 1993, har De fortrydelsesret. anvendes til udformning af tilbud på eventuelle nye relevante forsikringsprodukter. Den registrerede kan til enhver tid anmode Willis Forsikringsservice I/S om indsigt i de registrerede oplysninger i henhold til Persondatalovens bestemmelser herom, og den registrerede har ret til straks at få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De en frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, af De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til enten Willis Forsikringsservice I/S eller Dansk Boligforsikring A/S på en af nedenstående adresser: Willis Forsikringsservice I/S Dansk Boligforsikring A/S Tuborgvej 5 Bysøplads Hellerup 4300 Holbæk 15. Behandling af personoplysninger Til brug for tegning af forsikringen er der hos forsikringstageren og/eller dennes rådgiver indhentet oplysninger om navn og adresse på både sælger og køber af ejendommen, samt andre oplysninger, herunder oplysninger om ejendommens kontantpris og offentlige vurdering. De indhentede oplysninger behandles af Willis Forsikringsservice I/S (databehandler) på vegne af Dansk Boligforsikring A/S (dataansvarlig). Oplysninger videregives til den dataansvarlige samt til samarbejdspartnere, herunder ingeniørfirmaer med henblik på at udforme et forsikringstilbud, tilstandsrapporter og energimærker samt indgå forsikringsaftaler. De registrerede oplysninger kan desuden videregives og Side 111 af 145

112 Almindelige forsikringsbetingelser nr. W , side Udvidet dækning Såfremt det fremgår af policens forside er forsikringen udvidet til at dække følgende: 16.1 Ulovlige bygningsindretninger i strid med bygningslovgivningen (byggelov og dertil hørende offentligretlige forskrifter som for eksempel bygningsreglement) hvis ulovligheden var til stede på opførelses-/udførelsestidspunktet samt offentlige påbud, der ikke ses at være overholdt af sælger i dennes ejerperiode, hvis dispensation ikke kan opnås hos myndighederne El- og vvs-installationer i den/de forsikrede bygninger såfremt disse var ulovlige på udførelses- / opførelsestidspunktet Manglende funktionsduelighed ved el- og vvs-installationer i den/de forsikrede bygninger, såfremt funktionsudueligheden var til stede på overtagelsestidspunktet Hvis der er en dækningsberettiget skade omfattet af betingelsernes punkt 3 eller 16 i bad/toiletrum, kan forsikringstager i samarbejde med Dansk Boligforsikring A/S vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser/klinker i pågældende bad/toiletrum i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden forefindes, mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne hertil Hvis der er en dækningsberettiget skade omfattet af betingelsernes punkt 3 eller 16 på sanitet i bad/toiletrum, kan sikrede i samarbejde med selskabet vælge at få udskiftet ubeskadiget sanitet i pågældende bad/toiletrum, hvor skaden forefindes, mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne hertil For den udvidede dækning gælder den selvrisiko, der fremgår af policens forside. Dog gælder følgende særlige selvrisiko bestemmelser uanset, hvad der måtte fremgå af policens forside: (a) For ejendomme solgt fra døds- eller konkursboer udgør selvrisikoen kr ,- pr. dækningsberettiget skade. (b) For erstatning i medfør af pkt for ulovligt el, gælder der en selvrisiko på kr ,- pr. dækningsberettiget skade. På sådanne skader gælder princippet i pkt. 5.3 ikke. (c) For hårde hvidevarer gælder ingen selvrisiko, kun afskrivning efter principperne i pkt Den samlede selvrisiko udgør maksimalt kr ,- i forsikringsperioden For den udvidede dækning gælder tillige følgende bestemmelser: Pkt. 1, Pkt. 2 (gælder dog ikke for pkt og 16.8), Pkt. 3.2, Pkt. 4 (bortset fra 4.2. Den udvidede forsikring dækker således forhold vedrørende bygningernes funktion eller lovlighed, jfr. Pkt. 16.1), Pkt. 5 (bortset fra ulovlige el skader, hvor der ikke afskrives som følge af slid og ælde, i stedet gælder en forhøjet selvrisiko pr. skade på kr ,- jfr. Pkt (b)), Pkt. 6, Pkt. 7, Pkt. 9, Pkt. 10 og Pkt En forudsætning for dækning under pkt og 16.5 er, at det ikke er muligt at anskaffe fliser/klinker eller sanitet, der er identisk med det/de beskadigede Forsikringen dækker forurening af grunden, opstået før overtagelsesdagen, hvis miljø- myndighederne eller andre myndigheder har meddelt sikrede påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger, med op til kr i forsikringsperioden, når erstatning for disse følger ikke opnås fra anden forsikring fx miljøforsikring. Hvis erstatning fra anden side ikke når op på kravet, betaler selskabet differencen, dog max. kr i forsikringstiden Forsikringen dækker lovliggørelse af ulovlige stik- og kloakledninger i jorden udenfor bygningen. Stik- og kloakledninger er ulovlige, hvis de ikke opfylder lovkravene på udførelses- / opførelsestidspunktet. Side 112 af 145

113 EJERSKIFTEFORSIKRING Produktblad Rev.: 1/2007 Om Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice Willis Forsikringsservice tilbyder udvalgte ejendomsmæglere, advokater og bygningssagkyndige at tegne ejerskifteforsikringer i Dansk Boligforsikring. Willis Forsikringsservice har sammen med nævnte samarbejdspartnere udviklet forsikringen, således at den giver den typiske boligkøber en meget favorabel kombination af dækning og pris. Som køber af fast ejendom bør man altid søge professionel vejledning. Hvad dækker en ejerskifteforsikring? Ejerskifteforsikringens dækning defineres af Lov om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. - I nævnte lov findes opstillet en basisdækning, som ubetinget skal opfyldes af alle ejerskifteforsikringer uanset forsikringsselskab. Herudover tilbyder de fleste forsikringsselskaber mod merpris udvidelser, hvorved ejendommens køber stilles væsentligt bedre, end hvad loven som minimum foreskriver. Basisdækningen dækker udbedring af skader på bygningen pr. overtagelsesdagen. Ligeledes dækkes fysiske forhold, der giver nærliggende risiko for en (senere) skade. Skaderne skal være af et omfang, der nedsætter bygningens værdi eller anvendelighed. Tilstandsrapporten for ejendommen indgår som en del af forsikringsbetingelserne. Forhold, som findes klart beskrevet i tilstandsrapporten, er dermed ikke omfattet af ejerskifteforsikringen, idet lovens forudsætning er, at køber har haft mulighed for at vurdere disse forinden sit køb evt. kræve et afslag i købesummen eller helt undlade at handle. Sælgers ansvar og forpligtelser Som udgangspunkt kan en sælger af fast ejendom gøres ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år. Sælger kan dog frigøres herfra, hvis sælger 1) har fået udarbejdet en tilstandsrapport, 2) tilbyder køber en ejerskifteforsikring og 3) tilbyder at betale halvdelen af den tilbudte forsikringspræmie. Opfylder sælger disse betingelser, kan køber kun (undtaget herfra er dog svig m.v.) rette sine mangelskrav mod en ejerskifteforsikring og selvsagt kun, hvis køber har valgt at tegne en sådan. Sælgers ansvarsfritagelse gælder altså, hvad enten køber tegner forsikringen eller ej. Sælger skal i øvrigt betale halvdelen af den præmie, der fremkommer af sælgers eget tilbud, uanset om køber vælger den eller en helt anden ejerskifteforsikring, der kan være både dyrere eller billigere. Lovens krav til selvrisiko Ved enhver dækningsberettiget skade skal køber betale selvrisiko. Loven foreskriver, at denne (for 2007) højst kan udgøre kr. pr. skade og ydermere at køber i alt højst kan betale kr. i selvrisiko i forsikringens samlede løbetid (5 år). Selvrisiko hos Dansk Boligforsikring Willis Forsikringsservice og Dansk Boligforsikring har forbedret disse minimumsbetingelser, således at selvrisikoen for basisdækningen udgør kr. pr. skade - og i alt. Herudover opgøres evt. erstatning til nyværdi. For det udvidede produkt gælder yderligere favorable forhold: Udvidet forsikring med særlige fordele Langt de fleste købere vælger mod en mindre mérpræmie at tegne en udvidet ejerskifteforsikring. Med Willis Forsikringsservice og Dansk Boligforsikring er køber godt stillet, idet den udvidede forsikring indeholder nogle af markedets bedste ekstradækninger, bl.a. lovliggørelse af el- og vvs-installationer, funktionsduelighed af samme, dækning af kloak- og stikledning på grunden, miljøforhold på grunden (op til kr.) og kosmetisk dækning i bad/toilet. Selvrisikoen for den udvidede ejerskifteforsikring er kun kr. pr. skade og kr. i alt. Du kan også mod mérpris få nedsat selvrisikoen yderligere til kun kr. pr. skade (dog fortsat kr. ved el-skader) og kr. i alt. Forsikringens løbetid Både basisdækningen og den udvidede ejerskifteforsikring løber i 5 år. Du kan mod mérpris forlænge perioden til 10 år. Forlængelsen kan tegnes med det samme eller inden udløbet af det 5 te år under forudsætning af tilstrækkelig vedligeholdelse af ejendommen. Fortrydelse, skader og evt. klage Du har 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, du modtager forsikringspolicen. Ønsker du at klage over forsikringen, kan dette ske til selskabet selv eller til Ankenævnet for forsikring. Får du en skade, skal denne anmeldes hurtigst muligt til Dansk Boligforsikring. Se alle praktiske detaljer i din police eller kontakt Willis Forsikringsservice eller Dansk Boligforsikring. Husk at dette produktblad ikke er en police. Ved skade er alene policen gældende. HOTLINE Willis Forsikringsservice s HOTLINE er åben mandag til fredag klokken til 16.00: Tlf , Fax Mail: Leverandør af ejerskifteforsikring er Dansk Boligforsikring A/S Side 113 af 145

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00702 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Landejendom uden bopælspligt På Sydlangeland ved Bagenkop 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Tilbud. om køb af den af Energinet.dk ejede bygningsløse landbrugsejendom beliggende Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup, herefter benævnt Ejendommen.

Tilbud. om køb af den af Energinet.dk ejede bygningsløse landbrugsejendom beliggende Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup, herefter benævnt Ejendommen. Tilbud om køb af den af ejede bygningsløse landbrugsejendom beliggende Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup, herefter benævnt Ejendommen. Der henvises i øvrigt til vedlagte tingbogsattest. Skønnet kontantpris

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Tilbud. Ejendommens gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg mv. til Silkeborg Kommune udgør kr. 0.

Tilbud. Ejendommens gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg mv. til Silkeborg Kommune udgør kr. 0. Tilbud om køb af de af ejede faste landbrugsejendomme beliggende Komosevej 15, 8620 Kjellerup samt de bygningsløse ejendomme beliggende Christianshøjvej 46, 7442 Engesvang og Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 80, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kjerris Mølle 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Julebækhus Tidl. restaurant samt skovløberhus beliggende Nordre Strandvej 87, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00763 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kærskovhus Tidligere skovløberbolig beliggende syd for Horsens Hovedvejen 161, 8723 Løsning 2 Tilbudsblanket

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00660 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Lerbækhus Tidligere skovløberbolig beliggende Esrumvej 251, 3000 Helsingør 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed 1. Indledning Assens Kommune udbyder mat.nr. 9au Haarby By, Haarby, beliggende Mosevangen 2, 5683 Haarby, i offentligt

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Haraldshus 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00738 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Bøgeskovhus Tidligere skovfogedbolig beliggende Palsgårdsvej 10, 7362 Hampen 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00695 Dato: 19-02-2015 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Dybkjærgård Landejendom beliggende ved Reerslev 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund til salg. Der er tale om en kommunal

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00725 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Landejendommen Højstrupvej 1 ved Slagelse 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00737 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Virkelyst Tidligere skovløberbolig beliggende Holstebrovej 255, 8800 Viborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom. Finansministeriets

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund til salg. Sælger

Læs mere

Erklæring om ejendommens anvendelse.

Erklæring om ejendommens anvendelse. r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Nykildegård Lystejendom med mulighed for erhverv beliggende ved Kildebrønde 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00747 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Skovhuset Tidligere skovløberbolig beliggende Hindingvej 54, 7700 Thisted 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00683 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Faunebjerggaard Lystejendom beliggende Smørum Bygade 17, 2765 Smørum 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere