Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse"

Transkript

1 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! Dorte Lange Høst Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag den 20. september 2010, kl Konference 1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg Til stede: Kjeld Martinussen, Lene Mortensen, Susanne Nøhr, Peter Larsen, Michael Andreassen, Jørgen Achton Nielsen, Søren Olsson, Niels Frølich, Peder Charles, Maja Sidelmann Basnov, Ina Houmann Jensen, Susanne Scheppan, Thomas Pasgaard, Bente Malling, Dorte Guldbrand Nielsen, Lone Susanne Jensen, Lars Dahl Pedersen Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Dorthe Koed Holm, Dorte Selsmark, Anette Ilsø, Dorte Lange Høst (ref.) Øvrige (med observatørstatus): Lykke Andersen (Lægeforeningen Nordjylland) Gæster/Oplægsholdere: Karen Lindorff Larsen, Hanne Arildsen, Søren Cold, Ole Mølgaard, Jeannie Rumph Ikke til stede: Morten Noreng, Anne Thomassen, Roar Maagaard, Niels Uldbjerg,, Per Jørgensen, Helle Nygaard Pilgaard Videreuddannelsessekretariatet Region Nord Skottenborg Viborg Tlf.:

2 Dagsorden 1. Tema: Uddannelse i Akutafdelingen/FAM Dette mødes tema er videreuddannelse i Akutafdelingen (FAM). Sekretariatet har sammensat et panel, der holder korte oplæg, svarer på spørgsmål, og drøfter muligheder for og barrierer mod samt krav til videreuddannelse i Akutafdelingen: Hvordan ser panelet på videreuddannelse i eget speciale i Akutafdelingen? Hvordan ser panelet på muligheder for og barrierer mod videreuddannelse i Akutafdelingen? Hvilke krav skal stilles til Akutafdelingen for, at den kan varetage videreuddannelse? Panelet består af: - PKL, Almen medicin, Niels Frølich - PKL, Kirurgi, Karen Lindorff Larsen - PKL, Klinisk basisuddannelse, Hanne Arildsen - PKL, Ortopædisk kirurgi, Søren Kold - Ledende overlæge, Akutafdelingen Århus Sygehus, Ole Mølgaard - Yngre læge-repræsentant, Videreuddannelsesregion Nord Bilag 1.1: Rapport om FAM og uddannelse fra Videreuddannelsesregion Syd Bilag 1.2: Rapport om FAM og uddannelse fra Videreuddannelsesregion Øst Bilag 1.3: Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende videreuddannelse i Akutafdelingen (FAM) i Videreuddannelsesregion Nord Det indstilles, at Det Regionale Råd nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af en rapport om videreuddannelse i FAM i Videreuddannelsesregion Nord. Paneldeltagerne bidrog med oplæg med udgangspunkt i de af Rådet stillede spørgsmål. Oplæggene synliggjorde, at der i stor udstrækning er ligheder i overvejelserne omkring uddannelse i akutafdelinger. Imidlertid gav oplæggene også et tydeligt billede på, at der er forskellige opfattelser i de enkelte specialer, som kommer til udtryk, når uddannelse i fælles akutafdeling er til debat. De fælles betragtninger drejer sig i vid udstrækning om bekymringerne for akutafdelingernes muligheder for relevant supervision og feedback samt for muligheder for at følge patienter udover den akutte fase. Dette har betydning for hvorvidt uddannelseslægen kan opnå uddannelsesprogrammernes kompetencer i forhold til opfølgning og behandling i patientforløb. Særlige bekymringer har kirurgerne såvel i forhold til basislægerne som for introduktionslægerne i specialet, idet de forudser, at lægerne ved fuld tids beskæftigelse i akutafdelinger på grund af patientpopulationen i akutafdelingerne vil se alt for få kirurgiske patienter samt være for lidt involveret i kirurgiske interventioner. Medicinerne ser Akutafdelingernes arbejdsopgaver som væsentlige og uundværlige for deres uddannelseslæger, skønt der også for dem er overvejelser om sikringen af et samlet, uddannelsesmæssigt tilfredsstillende tilbud. Almen medicinerne gør opmærksom på akutafdelingernes store forskelligheder, som kan gøre det svært at stille ens kompetencekrav til alle deres uddannelsesforløb. Rådet byder de mange relevante betragtninger velkomne. Understreger at diskussioner af denne art er uvurderlige for at uddannelse i Akutafdelinger kan blive den bedst mulige kvalitet og så tilfredsstillende som muligt for alle parter. 2

3 Rådet tiltrådte indstillingen og godkendte kommissorium for arbejdsgruppen med den tiføjelse, at projektorganisationen for akut medicin i de to regioner repræsenteres. De uddannelsessøgende læger i Rådet har indmeldt Dorte Guldbrand Nielsen og Ina Houmann Jensen som medlemmer af arbejdsgruppen. Sekretariatet sikrer øvrige deltagere og sammenkalder ar bejdsgruppen samt indhenter bidrag fra PKL Fagområdeuddannelse i Akut Medicin Ledende overlæge og lægefaglig kursusleder Ole Mølgaard giver en orientering om fagområdeuddannelsen i Akut medicin i Region Nordjylland og Region Midtjylland Bilag 1.4: Fagområdeuddannelse i Akut Medicin fra Dansk Medicinsk Selskab Rådet tager orienteringen til orientering 2. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes Rådet godkendte dagsordenen. 3. Godkendelse af referat fra Rådsmødet den 20. maj 2010 Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. Det indstilles, at referat og bilag godkendes Bilag 3: Referat fra Rådsmødet den 20. maj 2010 Rådet godkendte referatet med tilhørende bilag 4. Sager til beslutning 4.1 Fokuserede ophold Rådet konkluderede på sidste Rådsmøde den 20. maj 2010, at Rådet anerkender fokuserede ophold som læringsmetode i de uddannelsesforløb, hvor de har klart defineret værdi, og hvor de anvendes struktureret. Der skal være en klar plan for gennemførelse og et klart og realistisk mål med det fokuserede ophold. Der foreligger nu en endelig rapport med en status for anvendelsen af fokuserede ophold i uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Det indstilles, at Rådet efter læsning af rapporten bekræfter ovenstående konklusion om fokuserede opholds berettigelse i den lægelige videreuddannelse Bilag 4.1: Rapport vedr. fokuserede ophold for yngre læger i hoveduddannelsen i Uddannelsesregion Nord 3

4 Rådet enes om, at beskrivelsen af de fokuserede ophold fremover skal være indskrevet i uddannelsesprogrammerne. Det understreges, at der skal foreligge grundige beskrivelser af, hvordan de enkelte kompetencer opnås og evalueres i det fokuserede ophold Rådet støtter, at fokuserede ophold har berettigelse i den lægelige videreuddannelse på de ovenfornævnte betingelser 4.2 Godkendelse af nye Uddannelsesforløb i Lungemedicin Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling om etablering af nyt hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: lungesygdomme i Videreuddannelsesregion Nord fra PKL Ole Hilberg. Forløbet er et samarbejde mellem Medicinsk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring og Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus. Forløbet følger skabelonen for de øvrige uddannelsesforløb i specialet. Uddannelsesprogram er indsendt til vurdering i underudvalget vedrørende uddannelsesprogrammer. Også dette følger skabelonen for de øvrige forløb i videreuddannelsesregionen. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.2: Lægefaglig indstilling for Introduktions- og hoveduddannelsesforløb i medicinske lungesygdomme i Videreuddannelsesregion Nord Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 4.3 Godkendelse af nyt Uddannelsesforløb i Neurokirurgi Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling for hoveduddannelses forløb i Neurokirurgi i Videreuddannelsesregion Nord fra PKL Per Bjerre. Forløbene er ændret, således at der nu indgår tre måneder i stedet for tidligere ni måneders ansættelse på neurologisk afdeling i forløbene. Ansættelsen på neurokirurgisk afdeling forlænges med tre måneder. Begrundelsen herfor er, at specialet har vurderet, at den nødvendige kompetenceopnåelse bedst svarer til tre måneders ansættelse. Alle afdelinger har accepteret indstillingen. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.3: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Neurokirurgi i Videreuddannelsesregion Nord Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 4.4 Godkendelse af nyt Uddannelsesforløb i Almen medicin Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling for hoveduddannelses forløb i Almen medicin i Videreuddannelsesregion Nord fra PKL Roar Maagaard. Forslaget indebærer en omlægning af forløbene på Regionshospitalet Horsens, således at et års ansættelse på Medicinsk afdeling ændres til ½ års ansættelse i Akutafdelingen og ½ års ansættelse på Medicinsk afdeling. PKL finder, at dette bedst modsvarer målbeskrivelsens kompetencekrav. 4

5 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.4.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Almen medicin i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.4.2: Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Almen medicin Regionshospitalet Horsens Bilag 4.4.3: Beskrivelse af Akutafdelingen - Regionshospitalet Horsens Bilag 4.4.4: Beskrivelse af Medicinsk afdeling Regionshospitalet Horsens PKL og rådsmedlem Niels Frølich uddybede indstillingen: Ændringen i forløbet har primært givet bedre muligheder for at få kirurgiske kompetencer. Evaluering af muligheder for opnåelse af de kirurgiske kompetencer for alle forløb er for tiden i gang. Det nye forløb er ikke med i denne evaluering, men ændringen er blandt andet en konsekvens af de problemer, der i de nuværende forløb opleves med opnåelse af de kirurgiske kompetencer. Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 4.5 Godkendelse af Uddannelsesprogrammer for Klinisk Basisuddannelse PKL Jens Peter Kroustrup indstiller uddannelsesprogrammer til godkendelse for to forløb, som tidligere er beskrevet, men som først tages i brug i efteråret Det drejer sig om følgende: - Aalborg Sygehus, Infektionsmedicinsk afd. og Hjerte-lunge-kirurgisk afdeling - Aalborg Sygehus, Med. Gastroenterologisk afd. og Brønderslev, Psykiatrisk afd. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.5.1: Uddannelsesprogram for KBU-forløb ved Aalborg Sygehus, Infektionsmedicinsk afd. og Hjerte-lunge-kirurgisk afd. Bilag 4.5.2: Uddannelsesprogram for KBU-forløb ved Aalborg Sygehus, Medicinsk gastroenterologisk afd. Brønderslev Psykiatrisk afd. Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling for KBU forløb på Medicinsk-endokrinologisk afdeling C, ÅUH Århus Sygehus, THG fra PKL Hanne Arildsen. Forslaget vedrører KBU lægernes mulighed for at gå i nattevagt med den nødvendige supervision. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.5.3: Lægefaglig indstilling for KBU, afd. C, ÅUH Århus Sygehus, THG Rådet godkendte de lægefaglige indstillinger. Dog henstiller Rådet at PKL sikrer en evaluering af ordningen om basislægernes mulighed for at gå i nattevagt med særlig fokus på supervision i vagten 5

6 5. Sager til drøftelse 5.1 Mulighed for at kombinere undervisning med det daglige arbejde i uddannelsesstillinger Det opleves, at muligheden for at bruge tid på undervisning af medicinstuderende og læger som en del af ansættelsen på kliniske afdelinger mangler opbakning fra både ledelse og kolleger. Videreuddannelsessekretariatet har fået henvendelser fra yngre læger, der fremhæver, at dette især gælder for yngre læger i videreuddannelsesforløb Det indstilles, at Rådet udtaler sin støtte til at undervisning er en del af arbejdet i sundhedsvæsenet, og desuden en del af opgaverne og et led i kompetenceudviklingen i den lægelige videreuddannelse Rådet diskuterer dilemmaet i at være væk til undervisning på bekostningen af arbejdet i afdelingen både i forhold til den daglige drift og opnåelsen af kompetencerne til egen hoveduddannelsesstilling. Det fremhæves, at arbejdet som underviser bidrager til erhvervelsen af vigtige kompetencer indenfor hoveduddannelsens 7 lægeroller. Rådet tilkendegav deres støtte til, at undervisning af medicinstuderende og læger betragtes som en del af arbejdet som læge under hensyntagen til de ovenfornævnte forhold. Rådets støtte videregives til relevante ledelsesfora i de to regioner. 6. Sager til orientering 6.1 Sundhedsstyrelsens Inspektorrapporter - Medicinsk Hepatologisk-Gastroenterologisk Afdeling, Århus - Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers - Anæstesiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital NBG og THG - Patologisk Institut, Århus Universitetshospital - Almen psykiatrisk Afd. Syd, Psykiatrisk Hospital i Århus - 2. Afdeling, Anæstesisektor Nordjylland - Billeddiagnostisk Afd., Regionshospitalet Randers - Geriatrisk Afdeling, Ålborg Sygehus - Ortopædkirurgisk afd., Regionshospitalet Horsens - Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg Såfremt medlemmer af Rådet ønsker en eller flere af ovenstående drøftet, bedes dette meddelt Sekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og evt. deltage i mødet under dette punkt. Det indstilles, at Rådet tager rapporterne til efterretning Bilag 6.1: Sammenskrivningen af konklusionsafsnittene i Inspektorrapporterne Inspektorrapporter findes i fuld ordlyd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Rådet tager rapporterne til efterretning 6

7 6.1.1 Årsmøde for Inspektorer 2010 Den 5. maj afholdtes Årsmøde for Inspektorerne, hvor dagsordenen bl.a. indeholdt oplæg om Internationale inspektorbesøg på oftalmologiske universitetsafdelinger, Inspektorbesøg i almen praksis/speciallæge praksis, Statusrapport fra projekt i almen praksis - Region Syd, Prøvebesøg i speciallægepraksis - Oftalmologi samt en debat om FAME/FAM/AMA. Det indstilles, at Rådet tager orienteringen om årsmødet til efterretning Bilag : Program for Årsmøde Bilag : Sammenfatning af Årsmødet Bilag : Status for årets inspektorbesøg Bilag : Internationale inspektorbesøg Bilag : Statusrapport projekt i almen praksis Bilag : Prøvebesøg i speciallægepraksis Bilag : Feltstudier på kirurgisk afd. Rådet tog orienteringen til efterretning 6.2 Klage vedr. Sygehus Himmerland Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en klage over uddannelsesforholdene på Medicinsk afdeling, Sygehus Himmerland, Hobro. I overensstemmelse med tidligere vedtagelser i Rådet vedlægges klagen ikke, men Rådet får til orientering den handlingsplan, som er udarbejdet som svar på handlingsplanen. Det indstilles, at Rådet tager handlingsplanen til efterretning, idet Videreuddannelsessekretariatet pålægges at følge op på gennemførelse af denne efter 6 måneder Bilag 6.2. Handleplan fra Sygehus Himmerland Rådet tog handlingsplanen til efterretning, men understregede behovet for, at der udover Videreuddannelsessekretariatets opfølgning efter 6 mdr. er behov for løbende sparring fra PKL for at sikre et reelt kvalitetsløft i uddannelsen 6.3 Orientering fra Sekretariatet Ny Rådssekretær 1. reservelæge Dorte Lange Høst er nyansat i Videreuddannelsessekretariatet. Hun er i gang med sit hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin og har i den forbindelse overtaget funktionen som rådssekretær. Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning Rådet tog orienteringen til efterretning Lægens Uddannelsesbog Lægens Uddannelsesbog er nu taget i brug for alle basislæger, der har påbegyndt deres uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord fra og med 1. august Fuldmægtig Dor- 7

8 te Cramer Selsmark fra Videreuddannelsessekretariatet vil orientere Rådet om Lægens Uddannelsesbog og præsentere væsentligste funktioner. Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning Bilag 6.3.2: Oplæg om Lægens Uddannelsesbog Dorte Cramer Selsmark orienterede Rådet om udviklingen af Lægernes Uddannelsesbog, dens fordele og ulemper samt fremtidsplanerne for den elektroniske portefølje. På kan login til lægens uddannelsesbog rekvireres. Alle hospitalsansatte har adgang (almen medicin kommer med senere). Indtil videre er kun KBU forløb i Region Midtjylland og Region Nordjylland tilgængelige. Specialernes uddannelsesforløb følger gradvist i løbet af det kommende år. Dorte Cramer Selsmark udbad sig alle relevante tilbagemeldinger omkring brugen af bogen. Rådet tog orienteringen til efterretning 6.4 Status på arbejdet i Det Stående Udvalg under DRRLV vedr. godkendelse af uddannelsesprogrammer Peder Charles, dr.med., professor og overlæge og formand for Det Stående Udvalg orienterer om det forestående arbejde i udvalget. Udvalget har udarbejdet to bilag, som PKL er skal anvende, når de indstiller hhv. nye uddannelsesprogrammer eller reviderede uddannelsesprogrammer. Det Stående Udvalg vil fremover benytte de to bilag. Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning Bilag 6.4.1: Indstilling af nye uddannelsesprogrammer Bilag 6.4.2: Indstilling af reviderede og eksisterende uddannelsesprogrammer Det nationale råd og Sundhedsstyrelsen vil udkomme med skabeloner til uddannelsesprogrammer efter jul. Indtil da skal udvalgets skabelon for indstilling af nye programmer benyttes. Rådet anbefalede, at når Sundhedsstyrelsens nye vejledning foreligger, skal denne gennemgås for alle PKL. Rådet tager orienteringen til efterretning med den tilføjelse, at PKL også skal sikre, at fokuserede ophold er beskrevet og vurdere om beskrivelsen af fokuserede ophold opfylder Rådets krav hertil. Første gang uddannelsesprogrammer indstilles efter vedtagelse af denne indstilling, skal de betragtes som nye og ikke som ændrede, da man ikke kan være sikker på, at en lignende vurdering tidligere er foretaget af PKL. 6.5 Afgåede og nye Rådsmedlemmer Morten Noreng er fratrådt som cheflæge på Regionshospitalet i Randers. Region Midtjylland har endnu ikke udpeget en afløser for Morten Noreng. Region Nordjylland har udpeget cheflæge Morten Noreng, Aalborg Sygehus som afløser for tidligere cheflæge Tove Nilsson. 8

9 6.6 Referat fra DNLV den 2. juni 2010 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning Bilag 6.6: Referat NRLV den 2. juni 2010 Rådet tog orienteringen til efterretning 6.7 Kommende møder i DRRLV PKL-gruppen har anmodet om, at Rådet drøfter anvendelsen af 360 graders evaluering, herunder at Rådet understøtter indførelse af et elektronisk system til understøttelse af brugen i hele videreuddannelsesregionen. Dette dagsordensættes på næste møde sammen med en orientering om anvendelsen af 360 graders evaluering generelt, og mere specifikt funktionen af et elektronisk system til understøttelse heraf. Næste møde i DRRLV er d. 29. november 2010 på Olof Palmes Alle, Århus N Møder i 2011: 18. januar april august november Eventuelt - Det blev af flere tilkendegivet, at det er et problem, at de ikke-obligatoriske vejlederkurser fremover er rent brugerbetalte i Region Midtjylland efter at puljemidler er sparet væk. - Susanne Nøhr medbragte den seneste 3 timers rapport fra Aalborg Sygehus. Interesserede kan finde yderligere oplysninger på rs+moeder/. - De to regioner vil til næste møde sikre et overblik over, om besparelser i sygehusvæsenet har betydet, at uddannelsesstillinger er nedlagt - PKL Søren Olsson oplyste, at han i lyset af Rådets tidligere afgørelse om nedlæggelse af uddannelsesforløb på Gynækologisk afdeling, Sygehus Thy-Mors har været på besøg på afdelingen. Afdelingens uddannelsestilbud til Almen medicin hoveduddannelse vurderes som fuldt tilfredsstillende. 9

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl. 14.00-17.30 Lægeforeningens Hus, Aalborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl. 14.00-17.30 Lægeforeningens Hus, Aalborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! Maj 2009 Cecilie L. Vestergård Cecilie.vestergaard@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 31. maj 2012 Helene Selmer Kristensen Helene.Kristensen@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 15/12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. marts, kl. 16 18 Sted First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 17/10 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 29. september, kl. 15 18 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

R E F E R A T BILAG 24-13

R E F E R A T BILAG 24-13 R E F E R A T BILAG 24-13 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 25. september kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Lægelig

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 32/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. december, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR 7-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. marts 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR28-12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Berit Handbjerg (Region

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne BILAG NR9-13 Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 13. marts kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Carsten Rytter Overlæge og Postgraduat Klinisk Lektor for specialet Klinisk Onkologi Onkologisk Afdeling D Nørrebrogade 44 8000 C. E-mail: carsrytt@rm.dk Tlf.:

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

R E F E R A T BILAG NR 14-15

R E F E R A T BILAG NR 14-15 R E F E R A T BILAG NR 14-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 7. oktober 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 16. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 22. november 2013

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 26.november 2015 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 26.november 2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-99-15 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23.

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23. Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Christine Dichmann Sagsnr.: 07/24879 E-mail: christine.dichmann@rsyd.dk Dato: Telefon: 2115 8523 Referat Møde: Rådet for lægelig videreuddannelse

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 25/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 5. oktober, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen)

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen) R E F E R A T 13 Emne BILAG NR18- Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 12. juni kl. 15-18 + efterfølgende middag Sted Park Inn, Copenhagen Airport Deltagere Lone Winther Jensen

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark SUNDHEDSSTYRELSEN: Inspektorbesøgende i sygehusafdelingerne var

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 19. februar 2015

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST REFERAT AF MØDE DEN 18. SEPTEMBER 2008 Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 24/07) Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 19. september 2007 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 7-2/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 9. marts, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 30. september 2014

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status Viborg 21. maj 2015 Handlingsplan for Inspektorordning Status Flowdiagram for inspektorbesøg baseret på SST s risikovurdering Inspektorbesøg Kritisk rapport Handlingsplan sendes til SST Utilfredsstillend

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Info om KBU og 4 års reglen

Info om KBU og 4 års reglen Info om KBU og 4 års reglen Læge Mads Skipper Tovholder for Yngre Lægers Team Uddannelse Yngre Læge dagen 2011, Roskilde Fra Turnus til KBU At sammenligne æbler og pærer nu før Måske var æblet klart til

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Mødelokale 501

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Mødelokale 501 REFERAT Emne BILAG NR20-16 Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 14. december 2016 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Mødelokale 501 Medlemmer - Direktør

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. december 2014

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 17. marts 2015

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT (BILAG NR 09/09) Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 25. marts 2009 kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere

Læs mere